فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 1 (پیاپی 15، دی ماه 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/05
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صفحه 1

  امروز علم با همکاریهای علمی پیشرفت مینماید. همکاری علمی از منفعتهای زیادی برخوردار است. شاید مهمترین بخش یک تحقیق، ارایه یک طرحنامه (پروپوزال) منطقی برای حل یک معضل علمی و یا اجتماعی باشد. بدین معنی که هر تحقیق احتیاج به یک سوال ارزشمند علمی دارد که در متون علمی گزارش نشده باشد. برای یافتن یک سوال ارزشمند علمی نیاز به مباحثه با خردمندان و دانشمندان و پژوهشگران میباشد. دعوت از شخصیتهای علمی باتجربه نیاز مبرم برای تعریف یک طرح نامه اصیل و غنی از مطلب میباشد. از دیگر معیارهای پیشرفت علمی در علوم تجربی موضوع اندازهگیری دقیق در مقیاسهای بسیار ریز میباشد. خرید دستگاه های اندازهگیری دقیق برای یک محقق شاید آنطور ساده نباشد اما همکاری علمی با دیگران که دارای دستگاه های اندازهگیری متفاوت هستند بسی سادهتر میباشد. از دیگر موضوعات مهم پیشرفت علم انتشار آن در نشریات علمی معتبر جهان است. نوشتن یک مقاله که گزارش نوآوری و کشف یک محقق میباشد نیاز به ویراستاری علمی ادبی به زبان بینالمللی دارد که نیاز به همکاری با دیگران میباشد. از دیگر موضوعات مهم پیشرفت علم وارد شدن در حوزه علوم بینرشتهای است که این موضوع هم نیاز به همکاری با سایر پژوهشگران و اندیشمندان دارد. پیشرفت علم موجب رفع مشکلات میشود بیشتر اوقات ریشه مشکل در جای دیگر است که با پژوهش، نگاه علمی و عقلانیت آن معضل حل میشود. لذا میباید راه های همکاری علمی برای پیشرفت علم در سطح ملی و بینالمللی تقویت گردد و مورد تیبانی مسیولان ذیربط قرار گیرد

 • علی اکبر صبوری صفحه 2

  بر اساس تعداد نمایه های ثبت شده در وبگاه علم موسسه اطلاعات علمی تامسون رویترز در سال 2017، تعداد اسناد علمی منتشر شده ایران در علوم 38003 (97/1 درصد مقدار جهانی و رتبه هفدهم جهان)، در علوم اجتماعی 2192 (68/0 درصد مقدار جهانی و رتبه بیست و هشتم جهان) و در علوم انسانی و هنر 168 (15/0 درصد مقدار جهانی و رتبه چهل و هفتم جهان) و در مجموع 38679 (78/1 در صد مقدار جهانی و رتبه هفدهم جهان می باشد. افزایش تعداد اسناد علمی ایران نسبت به سال قبل 3/8 درصد بوده است که در مقایسه با سال 2016 (8/12 درصد) از شتاب کمتری برخوردار بوده است. در مجموع اسناد علمی منتشر شده، برای اولین بار، رتبه ایران نسبت به ترکیه بالاتر قرار گرفت: رتبه ایران با سهم 78/1 درصدی 17 و ترکیه با سهم 6/1 درصدی 19 بوده است. لذا رتبه ایران یک پله صعود و ترکیه دو پله سقوط نسبت به سال قبل را نشان می دهد؛ اما ترکیه در دو حوزه علوم اجتماعی با رتبه 21 (06/1 درصد سهم جهانی) و حوزه علوم انسانی و هنر با رتبه 27 (44/0 درصد سهم جهانی از ایران پیشی دارد. رتبه ایران در حوزه علوم اجتماعی 28 و در حوزه علوم انسانی و هنر 47 بوده است. همچون سال گذشته، کشورهای امریکا، چین و انگلستان به ترتیب با 7/27 ، 9/16 و 0/7 درصد سهم از تولید اسناد علمی جهان در رده های یک تا سه قرار داشته اند. دانشگاه های تهران، علوم پزشکی تهران، امیر کبیر، علوم پزشکی شهید بهشتی و تربیت مدرس، به ترتیب، پنج دانشگاه برتر دولتی اسناد تولید علم در سال 2017 بوده اند. شانزده و نیم درصد اسناد علمی تولیدی سال 2017 نیز متعلق به مجموعه دانشگاه های آزاد اسلامی بوده است که نسبت به سال گذشته یک درصد کاهش نشان می دهد.

  کلیدواژگان: اسناد علمی، همکاری علمی، مشارکت دانشگاهی، وبگاه علم، موسسه اطلاعات علمی تامسون رویترز
 • ارشمید نهال صفحه 14

  در این مقاله نخست به ضرورت رعایت نکات و موارد مهمی که در نوشتن پایاننامه ها، گزارش کار آزمایشگاه و یا گزارشهای علمی و تکنیکی باید رعایت شوند تا آنها را برای خواننده جذاب و قابلاستفاده کند، میپردازیم. سپس به روش های ساده و نکاتی که هنگام ارایهی یک سخنرانی جذاب و مفید باید در نظر گرفته شود، خواهیم پرداخت. همچنین به مواردی که در تهیه اسلاید برای یک سخنرانی جذاب و قابلفهم باید در نظر گرفته شوند، اشاره خواهیم کرد. رعایت نکات اشارهشده در این مقاله میتواند کمک زیادی به ذابتر شدن و مورد توجه بیشتر قرار گرفتن نوشته ها و سخنرانیهای علمی خوانندهی این مقاله شده و سطح حرفهای کار ایشان را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: آیین نگارش علمی، سخنرانی، همایش، گزارش کار
 • فرید نصیری، علی اکبر موسوی موحدی صفحه 23

  امروز علم نقش پراهمیتی را در زندگی بشر ایفا مینماید و یشرفتهای علمی، زندگی ما را دستخوش تغییرات بسیاری کرده است، بر این اساس جوایز علمی نوبل هر ساله به افراد برجستهای که در رزهای علوم گام برداشته و کشفهای عظیم را در اختیاربشریت قرار میدهند اعطا شده و بدین طریق از آنها تقدیر به عمل میآید. سال 2017 نیز جشنواره علمی جایزه نوبل برگزار شد. در این مقاله دانشمندانی که در این سال در سه حوزه علمی فیزیک، شیمی و فیزیولوژی-پزشکی برای جایزه نوبل برگزیده شدهاند، معرفی شده و درباره پژوهشهای آنها بحث خواهد شد. جایزه فیزیولوژی پزشکی به محققان در حوزه ریتم زیستی، جایزه فیزیک به دلیل مشاهده موج گرانشی با تداخلسنج لیزری و جایزه شیمی به خاطر توسعه میکروسکوپ الکترون سرد برای ساختار بیومولکولها با قدرت تفکیک بسیار بالا اهدا گردید. شایانذکر است که دانشمندان بیوفیزیک جایزه نوبل شیمی و بخشی از جایزه نوبل فیزیولوژی-پزشکی را رقم زدند. امروز علم بیوفیزیک نقش مهمی را در تشخیص پزشکی در کشورهای پیشرفته به عهده دارد و تشخیص بیماریهای در مراحل اولیه قبل از بالینی شدن را با روش های علمی حوزه بیوفیزیک تشخیص داده میشود.

  کلیدواژگان: ریتم زیستی، موج گرانشی، تداخل لیزری، میکروسکوپ الکترون سرد، بیوفیزیک سلامت، چرخه علم بنیادی و رشد فناور
 • علی محمد بنایی مقدم صفحه 30

  تغییرات ژنتیکی می توانند در اثر جهش در ماده وراثتی و تغییر توالی DNA (دی ان ای به وجود آیند و غالیا سبب بروز صفات نامطلوب جدید نظیر بیماری ها می شوند. تغییرات ژنتیکی پایدار بوده و از سلولی به سلول دیگر و یا از نسلی به نسل بعد به ارث خواهند رسید. در عین حال مواردی وجود دارد که توالی دی ان ای یک ژن دچار تغییر نمی شود ولیکن الگوی بیان و در نتیجه عملکرد محصول آن دچار تغییر می گردد و در عمل حالتی شبیه به آنچه که جهش در ماده ژنتیکی باعث می شود، مشاهده می گردد. این تغییرات اپی ژنتیکی (وراژنتیکی یا Epigenetic modifications) که در نتیجه اضافه شدن گروه های شیمیایی مختلف به مولکول دی ان ای و یا پروتئین هایی که در بسته بندی دیانای درون هسته سلول نقش دارند به وجود می آیند، نیز توارث پذیر بوده و در عین حال برگشت پذیر هستند که پویایی آن تحت تاثیر اثرات محیطی است. بنابراین این تغییرات می توانند تحت تاثیر انتخاب طبیعی قرار گرفته و در گذر زمان سبب اثرگذاری بر نرخ سازگاری شوند. در این نوشتار ابتدا با چیتی، چگونگی ایجاد و عملکرد تغییرات اپی ژنتیکی آشنا شده و پس از آن به اثرات سبک زندگی بر الگوی این تغییرات، برگشت پذیری آنها، تاثیر سبک زندگی نسل های قبل بر الگوی تغییرات اپی ژنتیکی نسل های بعد و در نهایت امکان تبدیل تغییرات اپی ژنتیکی به تغییرات ژنتیکی پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: اپیژنتیک، سرطان، توارث، سبک زندگی، تغذیه، فرهنگ، وراثت اپیژنتیک فرانسلی
 • مهدی ضرابی، سیده نازیلا جعفری فرجام، اشرف سادات حاتمیان زارمی صفحه 40

  عمر تکاملی کرمهای خاکی به 600 میلیون سال پیش برمیگردد. داروین اولین مطالعات را روی این جانوران که بیمهرگان غالب خاک بوده و 60 تا 80 % توده زیستی خاک را تشکیل میدهند، انجام داد. تاثیر بر ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک با بلع مداوم آن سادهترین کار شناخته شده این جانوران است. اما امروزه فناوریهای پیچیدهای از کرمهای خاکی کشف شده است. تولید محصولات فناورانهای چون داروهای حساس، مواد آرایشی و بهداشتی طبیعی، پروتئین پایه خوراک حیوانات، کودهای بیو ارگانیک (ورمیکمپوست) و مواد حشرهکش از این جمله اند. همچنین از این جانوران برای فرآوری پسماندهای فسادپذیر (آلی)، حذف انواع مواد آلاینده خطرناک خاک نظیر فلزات سنگین، آلاینده های نفتی و آفتکشها و تصفیه آب با فناوری کرمپالایی استفاده میشود. این مقاله به بررسی این فناوریها پرداخته است.

  کلیدواژگان: کرم خاکی، کرم پالایی، زیست دارو، ورمیکمپوست، آرایشی بهداشتی
 • زهرا سراج، عارفه سید عربی صفحه 51

  رایحه یا بو از دستهای از مولکولها که دارای اندازه کوچک و فشار بخار بالا هستند ایجاد میشوند و ما از طریق حس بویایی میتوانیم آنها را شناسایی کنیم. به جهت شناختی، مولکولهای بو میتوانند بوی مطبوع که مورد لذت و باعث خوشایندی ما میشوند را ایجاد کنند که چه در منابع غذایی، عطر گلها و گیاهان در طبیعت و همچنین در عطرها و لوازم آرایشی و بهداشتی که ما روزانه با هر یک از آنها مواجهیم، ممکن است وجود داشته باشند. بوی نامطبوع، حس ناخوشایند و اثرات نامطلوبی را در ما ایجاد مینمایند. برخی از گزارشها این طور فرض کردهاند که حس بویایی در بیماران مبتلا به آلزایمر کاهش مییابد و رشد دوباره اعصاب از طریق بو امکانپذیر است. با وجود شواهدی از اثرات شناختی بو بر روی انسانها، تا به امروز بشر کمتر تحقیقات آزمایشگاهی پیرامون اثرات مولکولی بو روی پروتئینها انجام داده است. اخیرا در تحقیقات گروه ما، این موضوع مورد بررسی قرار گرفته که نتایج نشان دهنده اثرات قابل توجه بوی ترکیبات مختلف روی ساختار و عملکرد پروتئین میباشد. نتایج اولیه حاصل از این تحقیقات بر اهمیت اثر بو روی پروتئینها در ایجاد سلامت و بیماری در انسان تاکید داشته و همچنین زمینه تحقیقات جدیدی را ایجاد مینماید.

  کلیدواژگان: رایحه یا بو، رایحه درمانی، پروتئین، سلامت، تعدیل بیماری
 • مهدی ابراهیمی، سید امیرحسین طیبی ابوالحسنی صفحه 56

  گسترش صنعت گردشگری علاوه بر نقش و تاثیر آن در ابراز هویت ملی، موجب ارتقای ابعاد وسیع اقتصادی از جمله ایجاد فرصتهای شغلی، درآمدزایی، کاهش فقر و گسترش عدالت اجتماعی و رفاه در جامعه میشود. در میان حوزه های مختلف گردشگری، گردشگری سلامت و زیرشاخه های آن به دلیل قابلیت و مزیتهای رقابتی از توجه زیادی برخوردار شده است. در این پژوهش تلاش شده است با توجه به اهمیت شاخه گردشگری پزشکی از مجموعه گردشگری سلامت، به کمک منابع کتابخانهای و تحلیل نظرات خبرگان، ماهیت این نوع گردشگری مورد توجه قرار گرفته و وضعیت آن در ایران بهاختصار معرفی گردد. در این راستا، عظمت پزشکی ایران قدیم و خدمات ارزنده آن به جهانیان مطرح شده و پزشکی معاصر نیز مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان میدهد که اگرچه پزشکی معاصر ایران نیز شایسته تقدیر هست، اما باید در راستای ارتقای روزافزون آن همت بیشتری گمارد. بهطور کلی وجود پزشکان متبحر و با تجربه، سابقه علم پزشکی، وجود زیرساختهای درمانی و نظارتی، وجود بیمارستانها و کلینیکهای استاندارد، تجهیزات پزشکی کامل و بهروز، خدمات اسکان مناسب همچون هتل بیمارستانها، خدمات پرستاری شایسته و همچنین وجود قوانین و نظارتهای پزشکی جزء زیرساختهای مهم درمانی یک کشور به شمار میروند، تا آن کشور بتواند در مرحله بعدی با ادغام خدمات اقامتی و گردشگری، اقدام به فعالیت مناسب در زمینه گردشگری پزشکی نماید.

  کلیدواژگان: گردشگری سلامت، گردشگری پزشکی، هتل بیمارستان، خدمات پرستاری، تجهیزات پزشکی
 • بهروز افخمی صفحه 65

  توده کوهستان سبلان با توجه به داشتن میراث طبیعی - فرهنگی و با عنایت به تعریف مفاد 1 و 2 کنوانسیون میراث جهانی منظره تلقی می شود. کشور ایران فاقد این نوع اثر در فهرست میراث جهانی است. با توجه به ویژگی های طبیعی - فرهنگی کوهستان سبلان و تطبیق ویژگی های آن با معیارهای ده گانه کنوانسیون میراث جهانی این منظر بیشترین شانس جهانی شدن را دارد هدف انجام این تحقیق، توصیف عینی واقعیت های توده کوهستان سبلان» و تطبیق آن با معیارهای ده گانه کنوانسیون میراث جهانی، جهت ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو به عنوان اولین منظر طبیعی- فرهنگی ایران است. روش این تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است که برای تعمیم پذیری و مقایسه توصیف وضع موجود (ثبت ملی) برای رسیدن به وضع مطلوب (میراث جهانی) انجام شده است. برآیند ثبت جهانی سبلان، تبدیل آن به یک برند شاخص بین المللی خواهد بود و نقش مهمی را در حفاظت / سلامت میراث طبیعی فرهنگی سبلان ایفاء خواهد نمود.

  کلیدواژگان: کوهستان سبلان، منظر طبیعی- فرهنگی، معیارهای کنوانسیون، ثبت جهانی
|
 • AliAkbar Moosavi Movahedi Page 1

  Science today is progressing with scientific collaboration. Scientific cooperation has many benefits. Perhaps the most important part of a research is to provide a rational proposal for solving a scientific or social problem. This means that each research needs a valuable scientific question not reported in scientific literature. To find a valuable scientific question, there is a need for discussion with intellectuals and scientists and researchers. Inviting experienced scientists are required for definition of enriched proposal. Another subject of scientific progress in empirical sciences is the issue of accurate measurement at very small scales. Buying nano or femto scale devices for measurements may not be so easy, but it's much easier to collaborate with others who have different measurement devices. Another important issue of science's progress is the publication of the world's most prestigious scientific publications. Writing an article that is an innovation report and a researcher's discovery requires the need for a scientific literary editorial and text editing in an international language that requires collaboration with others. Other major issues of science progression are interdisciplinary science, which also requires collaboration with other scholars. Science progress will solve the problems. Most of the time, the root of the problem is elsewhere, which is solved by research, the scientific outlook and rationality of that problem. Therefore, ways of scientific cooperation should be strengthen for advancement of science at the national and international levels and should be supported by relevant authorities.

 • AliAkbar Saboury Page 2

  Based on the number of scientific documents indexed in the web of science in Thomson Reuters, the number of Iranian scientific documents is 38003(1.97% of the world value and rank of 17) in science, 2192 (0.68% of theworld value and rank of 28) in social sciences, 168 (0.15% of the world value and rank of 47) in art and humanities and 38676 (1.78% of the world value and rank of 17) in total, in 2017. Increase the number of scientificdocuments relative to past year was 8.3%, which in comparison to the value in 2016 (12.8%) shows a less acceleration. In total published scientific documents, for the first time, the rank of Iran is higher than Turkey. The rank of Iran is 17 due to the contribution of 1.78%, while the rank of Turkey is 19 due to the contribution of 1.60%. Therefore, the rank of Iran increases one step, while for Turkey decreases two steps. However, Turkey is ahead of Iran both in social science by the rank of 21 (1.06% contribution in the world) and art and humanities by the rank of 27 (0.44% contribution in the world). The ranks of Iran in social science and art and humanities were 28 and 47, respectively. Similar to the before year, USA, China and England were the ranks of one to three in the world due to their contributions of 27.7%, 16.9% and 7.0%, respectively, for scientific documents productions in 2017. University of Tehran, Tehran University of Medical Science, Amir Kabir University of Technology, Shahid Beheshti University of MedicalScience and Tarbiat Modares University, respectively, were the five topgovernmental universities in 2017. 16.5% of scientific documents in 2017are related to the all branches of Islamic Azad University.

  Keywords: Scientific documents, scientific collaboration, Contribution of universities, Web of Science, Institute of Scientific Information (ISI)
 • Arashmid Nahal Page 14

  In the present article, paragraph writing skills for research articles,laboratory reports, proposals, thesis and technical reports for filing patent are reviewed. In the second part of the article, simple but important proficiencies and techniques for an acceptable lecture or seminar presentation are discussed. In both sections of the article some usual structures for a scientific text or lecture note, are reviewed and suggested. Following the skills and techniques mentioned in the present article, helps the reader to improve his/her professional skills in writing and oral presentations.

  Keywords: seminar, writing skills, oral presentation, Lab report
 • AliAkbar Moosavi Movahedi, Farid Nasiri Page 23

  Nowadays, science has found the undeniable importance in our lives and the scientific advances have undergone many changes in our life. Accordingly, the Nobel Prizes are awarded to prominent individuals who have embarked to the frontiers of the sciences and make massive discoveries to humanity. In this report introduce and expresses the Nobel laureates and its discovery achievements in 2017. The Physiology-Medical prize was awarded to researchers in the circadian rhythms, the Physics prize was awarded due to the observation of the gravitational wave with laser interferometer and the Chemistry prize was awarded due to the development of cryo-electron Microscope to have high resolution pictures of Biomacromolecules. It is noteworthy that Biophysicists awarded the Nobel Prize in Chemistry and part of the Nobel Prize in Physiology-Medicine. Biophysics today plays an important role in the diagnosis of medical conditions in advanced countries and recognizes early diagnosis of pre-clinical conditions with scientific methods in the field of biophysics.

  Keywords: Circadian Rhythms, Gravitational wave, Cryo-electron Microscope, Health Biophysics, Basic Science cycle, growth of Technology
 • Ali Mohammad Banaei Moghaddam Page 30

  Genetic variations can be caused by mutations in hereditary material of DNA and usually lead to the undesirable phenotypes such as diseases. Genetic variations are stable and inherited from cell to cell or passed down through generations. Nonetheless, in some cases the expression pattern of a gene and consequently the function of its product is changed similar to the outcome of mutation without any alteration in the underling DNA sequences. These heritable epigenetic modifications arising from chemical modifications of DNA and proteins that help to package the DNA within the cell nucleus. They are reversible and dynamics of this process is affected by environmental stimuli. Hence, natural selection can act on these modifications and affect the rate of adaptation over time. In this review, the concept of epigenetic modifications will be introduced first and then the mechanisms of their establishment, maintenance and erasure as well as their roles will be discussed. Afterwards, the effects of lifestyle on the pattern of epigenetic modifications, their reversibility, the effects of ancestral lifestyle on the epigenome profile of their descendant and the possibility of genetic alteration via epigenetic modifications will be discussed.

  Keywords: Epigenetic, Cancer, inheritance, lifestyle, Nutrition, Culture, Transgenerational Epigenetic Inheritance
 • Mahdi Zarabi, Seyyede Nazila Jafari farjam, Ashrafalsadat Hatamian Zarmi Page 40

  The origin of earthworms back to 600 million years ago. Darwin made the first studies on these invertebrates comprising 60-80% of the soil biomass. Their impact on the physical, chemical and biological properties of the soil with continuous swallowing is the simplest known task of these animals. But today, several technological properties on earthworms have been discovered. Some products such as susceptible drugs, natural cosmetics, protein based on animal foods, bio-organic fertilizers (vermicompost) and natural insecticides are among these. These animals are also used to processing corrosive waste(organic), remediate different kinds of hazardous contaminants and pollutants in soil such as heavy metals, petroleum pollutants and pesticides and water, which is named on vermiremediation. This article addresses these technologies.

  Keywords: Earthworm, Vermiremediation, Biomedicine, Vermicompost, cosmetic
 • Arefeh Seyedarabi, Zahra Seraj Page 51

  Aroma or smell comes from molecules which are small in size and have a high vapour pressure hence can be detected by our olfactory sense. Smell molecules can be pleasant or foul smelling and while we enjoy the pleasant smell molecules found in the food sources we eat, the scents of flowers and plants we are exposed to in nature or through the use of aromatherapy and the fragrances and cosmetics we buy and use on a daily basis, we resent foul smell of garbage and putrefied substances which can affect our brain in negative ways with reports of foul smell causing forgetfulness and memory impairment. However, in our recent study, the effect of smell has been investigated showing eye-catching functional and structural changes at the molecular level. The preliminary research carried out so far has emphasized the need for research on the importance of the effect of smell on protein molecules involved in health and disease and opened a new research area to be explored and investigated further.

  Keywords: Aroma or smell, Aromatherapy, Protein, health, Diseases
 • Mahdi Ebrahimi, Amirhossein Tayebi Abolhasani Page 56

  In addition to its role in the expression of national identity, the expansion of the tourism industry promotes broader economic dimensions, including the creation of job opportunities, income generation, poverty reduction and the spread of social justice and welfare in society. Among the various tourism areas, health tourism and its subcategories have received great attention due to their competitive advantages and abilities. In this research, the aim of this study was to investigate the nature of tourism in view of the importance of the medical tourism branch of the health tourism complex, with the help of library resources and the analysis of expert opinions. In addition, its status in Iran is briefly presented. In this regard, the greatness of the ancient medicine of Iran and its valuable services are presented to the world and contemporary medicine is also examined. The results show that while contemporary Iranian medicine is also worthy of appreciation, it needs to be stepped up in its ever-increasing promotion. There are generally experienced physicians, medical history, therapeutic and regulatory infrastructure, the existence of standard hospitals and clinics, adequate and up-to-date medical equipment, suitable housing services such as hotel hospital, proper nursing service, and the existence of rules of medical monitoring is the major healthcare infrastructure of a country, in order to enable the country to integrate tourism and tourism services into the medical tourism sector at a qualitative stage.

  Keywords: health tourism, Medical Tourism, Hotel hospital, Nursing service, Medical equipment
 • Behrouz Afkhami Page 65

  According to the definition of the terms 1 and 2 of World Heritage Center (WHC) UNESCO; Sabalan Mountain should be considered as a landscape with regard to the have natural-cultural heritage. Until now, Iran has no similar work on the World Heritage List (WHL). Due to the cultural and natural features of this mountain as well as having comparable features with the ten norms defined in WHC, the Sabalan landscape has greatest chance to inscription of in the world heritage list. The aim of this study is to describe Sabalan realities objectively and comparing its features with ten norms of WHC for registration on WHL. This is a goal in order to compare the status quo (national registration) with the optimal situation (World Heritage). The ultimate result of Sabalan registration on the WHL is turning it into an international top brand, which would play a crucial role in the conservation/health of the Sabalan natural-cultural heritage and tourism development.

  Keywords: SabalanMountain, natural-cultural landscape, convention criteria, inscribed WHL