فهرست مطالب

پیشرفت های حسابداری - سال دهم شماره 1 (پیاپی 74، بهار و تابستان 1397)
 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 74، بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/31
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد علی آقایی، محمد نوروزی *، مرتضی بیات، محمد محب خواه صفحات 1-28
  یکی از ویژگی های اقتصادی بارز شرکت ها چرخه عمر می باشد. طبق تئوری چرخه عمر، اهمیت شاخص های ریسک و عملکرد طی مراحل چرخه عمر متفاوت می باشد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر چرخه عمر و احساسات سهامداران بر ریسک پذیری می پردازد. بدین منظور 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1384 الی 1395 به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و با استفاده از روش داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند. روش آزمون فرضیه ها نیز رگرسیون چندمتغیره با روش برآورد حداقل مربعات معمولی می باشد. برای اندازه گیری ریسک پذیری از دو شاخص ریسک پذیری سهامداران و ریسک پذیری مدیران استفاده شد؛ احساسات سهامداران نیز از طریق نسبت گردش ریالی سهام و چرخه عمر از طریق مدل دی آنجلو و همکاران (2006) اندازه گیری شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد ریسک پذیری در مراحل ظهور و رشد چرخه عمر بیشتر از مراحل بلوغ و افول می باشد. همچنین نتایج بیانگر این است که با افزایش احساسات سهامداران، ریسک پذیری در مراحل چرخه عمر افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: چرخه عمر شرکت، ریسک پذیری، احساسات سهامداران، مالی رفتاری، بورس اوراق بهادار تهران
 • فتاح بهزادیان *، ناصر ایزدی نیا صفحات 28-60
  این پژوهش از طریق بررسی یک چارچوب تحلیلی مبتنی بر نتایج تحقیقات انجام شده طی سال های اخیر در خصوص کیفیت حسابرسی، تلاش دارد به مدلی مفهومی در خصوص کیفیت حسابرسی و عوامل مؤثر بر آن دست یابد. این عوامل شامل: عملیات حسابرسی، گروه حسابرسی و مقررات حسابرسی بوده و ازآنجاکه کیفیت حسابرسی و عوامل مؤثر یادشده متغیرهای پنهان می باشند، جهت اندازه گیری آن ها از مدل سازی مبتنی بر معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی بهره گرفته شده است. معادله عمومی ساختاری این پژوهش دارای چهار مدل اندازه گیری شامل سه مدل اندازه گیری انعکاسی X و یک مدل اندازه گیری انعکاسی Y بوده و یک مدل ساختاری نیز، رابطه بین متغیرهای مستقل برون زای پنهان را با متغیر وابسته پنهان درون زای کیفیت حسابرسی تبیین می نماید. جامعه آماری اول این پژوهش شامل حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی بوده و جامعه آماری دوم شامل کلیه شرکت های سرمایه گذاری است که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران فعالیت می کنند. بر اساس نتایج پژوهش، کلیه فرضیه های پژوهش که در قالب مدل سازی مبتنی بر معادلات ساختاری طراحی و داده پردازی شده است، تائید گردیده و بیانگر تاثیر سه عامل مذکور بر کیفیت حسابرسی می باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، فاصله انتظاراتی از خدمات حسابرسی، فاصله انتظاراتی از کیفیت حسابرسی
 • نرگس حمیدیان، مهدی عرب صالحی *، هادی امیری صفحات 61-94
  در شرایط عدم اطمینان، درباره وضعیت آتی شرکتها و بازار سرمایه ابهام وجود دارد. در این شرایط ورود علائم اطلاعاتی مانند اعلام سود می تواند عدم اطمینان را کاهش داده و به تجدید نظر در باورهای پیشین سرمایه گذاران منجر شود. با این حال، علائم اطلاعاتی دقیق تر تاثیر قوی تری بر واکنش سرمایه گذاران دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی واکنش سرمایه گذاران نسبت به اعلام سود شرکت ها با در نظر گرفتن شرایط عدم اطمینان بازار و عدم اطمینان اطلاعات شرکت ها می باشد. بدین منظور نمونه ای شامل 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384 تا 1394 انتخاب گردید. فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی و روش رگرسیون بررسی و آزمون شدند. نتایج نشان می دهد زمانی که در شرایط وجود عدم اطمینان بالا در بازار، واکنش سرمایه گذاران به اعلام سود شرکت ها بیشتر است. ولی زمانی که عدم اطمینان بالایی در اطلاعات شرکت ها وجود دارد این واکنش کاهش می یابد. بررسی همزمان عدم اطمینان بازار و عدم اطمینان اطلاعات بر واکنش سرمایه گذاران به اعلام سود نیز نشان می دهد اگرچه زمانی که عدم اطمینان بالایی در اطلاعات شرکت ها وجود دارد، واکنش سرمایه گذاران به اعلام سود کاهش می یابد ولی برخلاف انتظار، ضریب سود غیرمنتظره در شرایط عدم اطمینان بالای بازار کمتر از ضریب مربوطه در شرایط عدم اطمینان پایین بازار است.
  کلیدواژگان: سود غیرمنتظره، بازده غیرعادی انباشته، عدم اطمینان بازار، عدم اطمینان اطلاعات شرکت
 • سید حسین سجادی *، جواد نیک کار، سعید حاجی زاده صفحات 95-121
  هدف اصلی این پژوهش بررسی جنبه های گوناگون فرایند رشد شرکت (شامل رشد فروش ، استخدام و دارایی ها) در دوره های متفاوت تنوع بخشی محصول (دوره های قبل، در طی و بعد از تنوع بخشی) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به صورت کل ی در پژوهش حاضر تنوع بخشی به صورت ایجاد نوآوری در نظر گرفته می شود. بد ین منظور سه فرضیۀ اصلی و نه فرضیۀ فرعی برای بررسی این موضوع تدوین و با استفاده از اطلاعات ما لی شرکت های تولیدی، مربوط به دورة زما نی بین سال های 1382 ت ا 1394 تجزی ه وتحلی ل می شوند. نتایج تحقیق نشان داد که میان متغیرهای رشد دارایی ها ، درآمد فروش و تعداد کارکنان شرکت و میزان تنوع پذیری محصولات در دورة تنوع پذیری محصول و دورة قبل از آن ارتباط معناداری وجود دارد؛ اما ای ن ارتباط در دورة پس از تنوع محصول در ه یچ ی ک از متغیرها مشاهده نشد. در راستای نتیجۀ به دست آمده می توان بیان کرد در زمان تنوع بخش ی، شرکت برای اجرای برنامه های رشد نیازمند سرمایه گذاری در دارایی ها است. افزون بر ای ن، در زمان تنوع بخشی، شرکت ها شروع به ارائۀ محصولات جدید کرده و محدودة بزرگ تری از بازارها را افزایش خواهند داد که سبب افزایش سطح فروش به دلیل فروش محصولات جدید می شود.
  از سوی دیگر درونی کردن کارکنان جدی د نیازمند زمان و تلاش طولا نی است ؛ بنابر این استخدام کارکنان جدید در زمان تنوع بخشی نمی تواند برای شرکت ازلحاظ به موقع بودن مفیباشد؛ زیرا آنان نیازمند زمان طولانی برای آموزش و آشنایی با محیط کار هستند.
  کلیدواژگان: فرایندهای رشد شرکت، تنوع پذیری محصول، رشد تعداد کارکنان، رشد درآمد و رشد دارایی ها
 • ندا قیومی، افسانه سروش یار *، سعید علی احمدی صفحات 123-144
  نحوه صحیح طبقه بندی اقلام و نیز شکل ارائه صورت های مالی یکی از راهکارهای بهبود قابل فهم بودن این صورت هاست. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر طبقه بندی همزمان اقلام سود بر اساس دو معیار ذهنی گرایی و پایداری بر پیش بینی تحلیل گران از اقلام سود است. هم چنین در این پژوهش به بررسی تاثیر شکل ارائه صورت سود و زیان بر پیش بینی سود توسط تحلیل گران پرداخته می شود. این پژوهش را می توان از دیدگاه نتایج پژوهش، کاربردی، از نظر هدف به عنوان پژوهشی شبه تجربی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها پیمایشی در نظر گرفت. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از پرسشنامه مبتنی بر سناریو استفاده شده است. این پرسشنامه برگرفته از پژوهش هویت و همکاران (2015) است. قلمرو زمانی پژوهش سال 1396، جامعه آماری شامل کلیه تحلیل گران مالی فعال در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 136 تحلیل گر مالی است. نتایج نشان می دهد که ذهنی گرایی اقلام سود بر پیش بینی تحلیل گران از این اقلام دارای تاثیر معنی دار است. به عبارت دیگر برای اقلام سود با پایداری بالا و پایین در مواقعی که ذهنی گرایی بالاست، مقدار کمتری پیش بینی می شود. این نتیجه در هر دو شکل ماتریسی و متوالی صورت سود و زیان صادق است. هم چنین نتایج نشان می دهد که شکل ارائه صورت سود و زیان بر پیش بینی تحلیل گران از اقلام سود تاثیرگذار نیست.
  کلیدواژگان: طبقه بندی ذهنی گرایی، طبقه بندی پایداری، پیش بینی تحلیل گران مالی، صورت سودوزیان
 • بهزاد کاردان، مهدی مرادی، بهاره حقیقی طلب * صفحات 145-179
  از آنجا که تمرکز صنعت، بر ابعاد مختلف مالی و عملیاتی شرکت اثرگذار است، در این مقاله تاثیر آن بر شاخص‏های مالی منتخب شامل پایداری سود، بازده سهام، رشد شرکت و نسبت سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (1390-1394) بررسی گردید. معیار سنجش تمرکز صنعت (متغیر مستقل) ، شاخص هرفیندال است که بر اساس هر سه عامل فروش، جمع دارایی ها و حقوق صاحبان سهام به صورت ترکیبی محاسبه گردید. بر اساس این شاخص، مشاهدات از لحاظ میزان تمرکز صنعت، در پنج گروه دسته بندی گردیدند. نتایج نشان ‏داد تمرکز صنعت در بالاترین سطح بر پایداری سود تاثیر منفی دارد و در پایین ترین سطح، اثر تمرکز صنعت بر بازده سهام منفی و در سایر سطوح بی معنا است. تاثیر منفی و رو به کاهش تمرکز صنعت بر رشد شرکت در تمامی سطوح تمرکز صنعت مشاهده گردید. سطوح متوسط به بالای تمرکز صنعت دارای ارتباط مثبت معنادار اما ضعیفی با سودآوری است.
  کلیدواژگان: تمرکز صنعت، پایداری سود، بازده سهام، رشد شرکت و نسبت سودآوری
 • غلامرضا کردستانی، سید کریم قادرزاده *، حمید حقیقت صفحات 181-210
  از زمان اولین مطالعه کلاسیک صورت گرفته توسط بوون (1953) ، اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تاثیر آن بر جامعه از جنبه های مختلف مورد کاوش پژوهش گران قرارگرفته و منجر به بروز دیدگاه های متفاوتی درباره مسئولیت اجتماعی شده است که درنهایت منجر به توسعه چارچوب گزارشگری و مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها است. هدف این پژوهش ارزیابی تاثیر افشای مسئولیت اجتماعی بر معیارهای حسابداری، اقتصادی و بازار ارزیابی عملکرد شرکت ها است. در راستای هدف پژوهش، داده های 104 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1394 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که سطح افشای مسئولیت اجتماعی تاثیر مثبت معناداری بر نرخ بازده دارایی ها، سود هرسم و ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها دارد. همچنین سطح افشای مسئولیت اجتماعی تاثیر منفی معناداری بر نرخ هزینه سرمایه شرکت ها دارد. با این حال، سطح افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر معیارهای ارزش افزوده بازار و نرخ بازده سهام تاثیر معنادداری نداشته است.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکت ها، عملکرد اقتصادی، عملکرد بازار، عملکرد حسابداری
 • مهدی مشکی میاوقی *، سینا خردیار، نغمه حسن زاده صفحات 211-235
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش عامل استراتژی راهبری هزینه (به عنوان یکی از استراتژی های تجاری) و نیز عامل رقابت در مدیریت سودهای واقعی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر این اساس تعداد 128 شرکت در دوره زمانی 1389 تا 1394 از بین جامعه آماری انتخاب شده و روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از داده های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق، دستکاری در فعالیت های واقعی به عنوان معیار مدیریت سود، شاخص هرفیندال – هیرشمن به عنوان معیار رقابت در سطح صنعت، شاخص سهام به عنوان معیار رقابت در سطح شرکت و گردش دارایی های عملیاتی به عنوان معیار راهبری هزینه در نظر گرفته شد. نتایج نشان می دهد که استراتژی راهبری هزینه دارای اثر با اهمیتی بر مدیریت سودهای واقعی است. وجود رابطه مثبت بین استراتژی راهبری هزینه و مدیریت سود، حکایت از آن دارد که شرکتهایی که از استراتژی راهبری هزینه تبعبت می کنند، گرایش به اعمال سطح بالاتری از مدیریت سودهای واقعی دارند. همچنین نتایج نشان می دهد که مدیریت سود ناشی از اجرای استراتژی راهبری هزینه به واسطه افزایش سطح رقابت، می تواند تشدید شود.
  کلیدواژگان: استراتژی راهبری هزینه، رقابت بازار محصول، مدیریت سودهای واقعی
 • محمد نظری پور *، بهنام نصیری صفحات 237-264
  از جمله دغدغه های اساسی سازمان های امروزی بهبود عملکرد مالی از طریق رعایت توامان مسائل زیست محیطی است. هدف این پژوهش بررسی رابطة بین سیستم های مدیریت زیست محیطی و عملکرد مالی با تاکید بر عوامل بازار (هزینه های جایگزینی، شدت رقابت) و با لحاظ نمودن تاثیر تعاملی عوامل مذکور است. جامعة آماری این پژوهش واحدهای تولیدی شهر سمنان و دورة زمانی آن پاییز سال 1395 است. این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون سلسله مراتبی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین سیستم مدیریت زیست محیطی و عملکرد مالی رابطه مثبت و معنی دار وجود داشته و هزینة جایگزینی عرضه کننده تاثیر منفی و معنادار و شدت رقابت تاثیر مثبت و معناداری بر رابطة بین سیستم های مدیریت زیست محیطی و عملکرد مالی دارد. همچنین هزینة جایگزینی و شدت رقابت بطور توامان تاثیر مثبت و معناداری بر رابطة بین سیستم مدیریت زیست محیطی و عملکرد مالی دارد. درنهایت، این پژوهش تاکید ویژه ای بر نقش عوامل بازار در تاثیرگذاری اثرات عملکردی سیستمهای مدیریت زیست محیطی دارد.
  کلیدواژگان: سیستم مدیریت زیست محیطی، هزینه جایگزینی، شدت رقابت، عملکرد مالی
 • فرشید ایمر، منصور گرکز * صفحات 265-297
  صفات سه گانه تاریک شخصیت، فرمول بندی جدیدی از شخصیت ناسازگارانه، که از صفات خودشیفتگی، ماکیاولیسم و جامعه ستیزی تشکیل شده است. هدف این پژوهش، تحلیلی از نفوذ سه گانه تاریک شخصیت در روند تصمیم گیری فرصت طلبانه مدیران مالی در حسابداری می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های نیمه تجربی، کاربردی و از نوع توصیفی، همبستگی می باشد. نمونه آماری، شامل 117 نفر از مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1396 می باشند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل همبستگی برای تعیین ارتباط بین سه گانه تاریک شخصیت و تصمیم گیری فرصت طلبانه و از تجزیه تحلیل واریانس یک طرفه برای تعیین اختلاف گروه ها و از آزمون تعقیبی بونفرونی و از آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه میانگین گروه ها و رسم نمودار استفاده گردید. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که بین سه گانه تاریک شخصیت و تصمیم گیری فرصت طلبانه مدیران مالی در حسابداری رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین اختلاف معنی داری بین سطوح (پایین، متوسط و بالا) سه گانه تاریک شخصیت در تصمیم گیری فرصت طلبانه در حسابداری وجود دارد. که نشان می دهد در سطح بالایی از سه گانه تاریک شخصیت، احتمال تصمیم گیری فرصت طلبانه مدیران در حسابداری بیشتر خواهد شد.
  کلیدواژگان: خودشیفتگی، ماکیاولیسم، جامعه ستیزی، سه گانه تاریک شخصیت، تصمیم گیری فرصت طلبانه در حسابداری
|
 • mohammad norouzi *, Mohammad Ali Aghaei, Morteza Bayat, Mohammad Mohebkhah Pages 1-28
  One of the most important economic features of companies is the life cycle. According to the life cycle theory, the importance of risk and performance indicators varies over the life cycle stages. The present research studies the impact of life cycle Stage and investor sentiment on risk-taking. To this end, 170 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the years 1384 to 1395 were selected as the research sample and were studied using panel data method. The hypothesis testing method is also multivariate regression with the least squares estimation method. To measure risk taking, two risk-taking indexes named shareholders and managers risk-taking were used; investor sentiment were also measured through the ratio of stocks turnover and life cycles through the model of DeAngelo et al. (2006).The results show that risk-taking at the stages of emergence (start) and growth of the life cycle is more than the stages of mature and decline. Also, the results indicate that with increasing investor sentiment, risk taking increases in life cycle stages.
  Keywords: Corporate Life Cycle, Risk-Taking, Investor Sentiment, behavioral finance, Tehran Stock Exchange
 • fatah behzadian *, Naser Izadi Nia Pages 28-60
  This research, by examining an analytical framework based on the results of research conducted in recent years on audit quality, seeks to develop a conceptual model for audit quality and its effective factors. These factors include: audit operations, audit team and audit regulations, and since the audit quality and the effective factors mentioned are hidden variables, they have been used for modeling based on structural equations with partial least squares approach. Structural General Equation in this study has four measurement models including three Reflective Measurement X models and a Reflection Measurement Model Y, and a structural model also explains the relationship between hidden independent external variables with the hidden intrinsic variable of audit quality. . The statistical population of the first study consisted of official accountants working in the audit organization and audit institutions, and the second statistical society includes all investment companies operating under the supervision of Tehran Stock Exchange. Based on the results of the research, all research hypotheses, which are designed and structured based on structural equation modeling, have been confirmed and show the effect of these three factors on audit quality.
  Keywords: Audit Quality, Expectation Gap, Audit Quality Perception
 • Narges hamidian, Mehdi Arabsalehi *, Hadi Amiri Pages 61-94
  Under uncertainty, there is an ambiguity about future state of the firms and capital market. In this situation, the arrival of any information signals such as earnings announcements may reduce uncertainty and leads to a revision of the previous beliefs of investors. However, more accurate information signals have a stronger effect on investors' beliefs. The purpose of this study is investigating investors’ reaction to earnings announcement with considering market and information uncertainty. Required data collected from a sample of 162 companies listed in the Tehran Stock Exchange during 1384 to 1394. Hypotheses were examined by using panel data and regression method. Results showed the higher market uncertainty, the more investors' response to firms’ earnings announcements. Results show, the higher information uncertainty, the less investors' response to firms’ earnings announcements. Moreover simultaneous analysis of the "market and information" uncertainty on the investors' reactions to earnings announcements showed although investors' responses to earnings announcements decreases on the high information uncertainty situation, but unexpectedly, the coefficient of unexpected earnings in the high market uncertainty is less than its coefficient in the low market uncertainty.
  Keywords: Unexpected earnings, Cumulative Abnormal Return, Market uncertainty, Firms' Information uncertainty
 • Hossien sajadi *, javad nickar, saeed hajizaddeh Pages 95-121
  Introduction
  The aim of this paper is to investigate different aspects of the company's growth (including sales growth, employment and assets) in different periods of of product diversification (early courses, during and after diversity) in companies listed in TSE. In general, in this study, diversity is considered as an innovation.
  Hypothesis
  H1: Employment growth has a significant relation with product diversification before, during and after diversification.
  H2: Revenue growth has a significant relation with product diversification before, during and after of diversification.
  H3: Asset growth has a significant relation with product diversification before, during and after of diversification.
  Methods
  This study employs financial data of companies listed on Tehran Stock Exchange during 2003-2016 periods, and the fix effect panel data
   Professor of Accounting, [email protected]
   Ph.D. Student in Accounting
   Ph.D. Student in Accounting
  Extended Abstracts of the Persian Articles in English 15
  regression model is used to test hypotheses.
  Results
  According to theoretical considerations, it was expected that the relationship between the growth and diversity of the product in the previous period was positive and positive variation during and after the diversification. In this regard, statistical analysis of data shows that employment growth, revenue growth and asset growth are positively associated with product diversification before and during the diversification process, but this relation is not significant after diversification process.
  Discussion and
  Conclusion
  According to the results, when companies decide to diversify, they need to invest in assets. On the other hand, in time of diversification, companies that have begun to offer new products will gain greater markets, which will increase sales. However, new employees take longer time and effort to internalize. Thus, hiring new employees for the company at the time of diversification may not be useful because they require a long time for training and becoming familiar with the work environment.
  Keywords: Firms Growths, Product Diversification, Employment Growth, Revenue Growth, Asset Growth.
 • Neda Ghayoomi, Afsaneh Soroushyar *, Saeid Ali Ahmadi Pages 123-144
  The correct method of classification is one of the ways to improve the understandability of financial statements. This paper has two purposes. Firstly, the effect of the persistence and subjectivity classification on the forecasting of analysts is investigated. Second, it examines the effect of the presentation format of income statement on the analysts’ forecast. This research in terms of purpose is applied research, in terms of method is quasi-empirical and in the point of data collection is survey. In this research, to test the research hypotheses, questionnaire based scenario is used. In this research the questionnaire of Hewitt et al (2015) research is used. The statistical sample of research includes 136 analysts participated in Tehran Stock exchange which were selected by available sampling method. The period of research is 2017 and its subject field is behavioral accounting. The results show when forecasting a high persistence earnings item, analysts forecast a lower amount when measurement subjectivity is high. Also, when forecasting a low persistence earnings item, analysts forecast a lower amount when measurement subjectivity is high. These results hold both sequential and matrix format. The other results indicate the presentation format of income statement has not significant effect on analysts forecasting.
  Keywords: Subjectivity Classification, Persistence Classification, Financial Analysts' Forecasting, Income Statement
 • Behzad Kardan, Mehdi Moradi, Bahareh Haghighitalab * Pages 145-179
  Product market competition, impacts on firm financial and operational various aspects. Present study aims at examining the effect of industry concentration on financial indicators of Tehran stock exchange listed companies from 2012 to 2016. To measure industry concentration (as independent variable), Herfindahl mixed index based on three factors include sales, assets and equity was used. Finally observations were classified in 5 groups in accordance with their combined scores. Financial indicators as dependent variables were earning persistence, stock return, firm growth, and rate of profitability. Results showed that industry concentration in its maximum level has negative effect on earning persistence, while in its minimum level; this effect is negative on stock return, and nonsense in other levels. Also the negative and decreasing effect of industry concentration on firm growth in all 5 levels were documented. A weak positive significant effect of industry concentration was also recognized in higher than average levels of concentration.
  Keywords: Industry concentration, Earnings persistence, Stock return, Profitability ratio
 • Gholamreza Kordestani, sayed karim ghaderzadeh *, hamid haghighat Pages 181-210
  From the earliest classic studies by Bowen (1953), the importance of Corporate Social Responsibility (CSR) and its impact on society has been explored from various viewpoints ,Which finally leads to the development of the reporting framework and the concept of corporate social responsibility .The purpose of this study was to conduct research on whether corporate social responsibility have a significant relationship with corporate performance evaluation in terms of accounting-based measures (return on assets and earnings per share), Economic based measures (Economic value added and market value added) and Market based measures (Stock returns and Cost of Capital).. All the listed companies on Tehran Stock Exchange as the population of the study have been analysed and 65 of them for a time period of 10 years since 2006 to the end of 2015 have been chosen according to the features of this study. The results indicate that corporate social responsibility disclosure has a direct and significant effect on the rate of return on assets, Earnings per share and economic value added. Also, corporate social responsibility disclosure has an inverse and significant effect on the cost of capital. However, corporate social responsibility disclosure has not had a significant impact on market value added and stock returns.
  Keywords: Corporate Social Responsibility, Economic Performance, Market Performance, Accounting Performance
 • sina Kheradyar, naghmeh Hasanzadeh , mhdi meshki * Pages 211-235
  The main objective of present study is to investigate the impact of leadership cost, as one of the trading strategy, and market competition on real earnings management. The statistical society includes all of the listed companies of Tehran stock exchange, in which we select 128 companies during the period from 2010 to 2015 based on filtering process, and we analyze the relationship between variables by generalized least square and panel data. In this study, we use real activities manipulations to measure earnings management. Herfindahl-Hirschman index were employed as a proxy for the industry-level market competition and use the share index (SHARE) to measure firm-level competition. In this study Asset Turnover of Operation (ATO) index were employed as a proxy for cost leadership strategy. The result shows that leadership cost strategy has significant relation with real earnings management. The positive relation among leadership cost strategy and earnings management indicates that the companies with leadership cost strategy has tend to high earnings management. Moreover, the earnings management can intensify by using leadership cost strategy and increasing the level of competition.
  Keywords: Cost leadership strategy, Product Market Competition, Real earnings management
 • Mohammad Nazaripour *, Behnam Nasiri Pages 237-264
  Among the major concerns of today’s organizations is to improve financial performance through respect for environmental issues. This study aims to investigate the relationship between environmental management systems and financial performance with emphasis on market factors (switching cost and competitive intensity) and with considering the interactive effects of these factors. The population of this study is manufacturing firms of Semnan city as well as the study period is autumn 1395. The study is a descriptive/survey research. Questionnaire was used to collect data and regression analysis was used to test the research hypotheses. According to the research findings, there is a positive and meaningful relationship between environmental management systems and financial performance. This relationship is negatively moderated by switching cost and is positively moderated by competitive intensity. In addition, switching cost and competitive intensity have a positive joint moderating effect on the relationship between environmental management systems and financial performance. Finally, this study underpins the important role of market factors in influencing the performance effect of environmental management systems.
  Keywords: Environmental Management Systems, Switching Cost, Competitive Intensity, Financial Performance
 • farshid eimer, mansoor garkaz * Pages 265-297
  a)Introduction: Dark triad is a new formulation of maladaptive personality that is composed of Machiavellianism, narcissism, and psychopathy. b) Research Questions or hypothesis: This research is an analysis of the influence of the dark triad personality traits in the process of opportunistic decision making of financial managers in accounting. c)Methods: This The present research is a semi-experimental, applied and descriptive-correlative research. The statistical population of this study is 117 financial managers of companies accepted in Tehran Stock Exchange in 2017 year. The data gathering tool was a questionnaire and to analyze the data statistical methods of correlation analysis were used to determine the relationship between the dark triad of personality and opportunistic decision making and one-way analysis of variance analysis to determine the difference between groups and Bonferroni post hoc test to compare the mean of the groups and Tukey post hoc test was used to plot the chart. d)Results: The results of this research show that there is a meaningful relationship between the dark triad of personality and the opportunistic decision making of financial managers in accounting. There is also a significant difference between levels (low, moderate and high) of the dark triad personality in opportunistic decision making in accounting. e) Discussion and Conclusion: At the high level of the dark triad personality, the probability of decision-making by managers in accounting will increase further.
  Keywords: Narcissism, Machiavellianism, Psychopathy, Dark triad personality, Opportunistic decision making in accounting