فهرست مطالب

پژوهش نامه نظم و امنیت انتظامی - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 42، تابستان 1397)
 • سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 42، تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/31
 • تعداد عناوین: 8
|
 • تحلیل فضایی جرائم سرقت و متغیرهای اجتماعی- اقتصادی (مورد مطالعه: محلات منطقه 11 شهر تهران)
  یعقوب ابدالی، میلاد امینی، احسان علیپوری، کرامت الله زیاری * صفحات 1-30
  مقدمه
  امروزه مطالعات جغرافیای شهری به مرزهای جدیدی گام نهاده است و افق های نوینی را در زمینه بررسی مسائل شهر تجربه می کند. توجه به تاثیر فضا و ساخت وسازهای شهر در رفتارهای فردی و اجتماعی، بررسی جغرافیایی جرم و جنایت و ناهنجاری های اجتماعی در شهرها از این جمله است. هدف از این پژوهش تحلیل فضایی جرائم سرقت و متغیرهای اجتماعی – اقتصادی در سطح محلات شهری می باشد.
  روش
  مقاله حاضر از نوع کیفی مبتنی بر تحلیل های فضایی در محیط GIS است. جامع آماری پژوهش شامل اطلاعات بلوک های آماری سال 1390 و جرائم ارتکابی مرتبط با سرقت سال 1389 در سطح محلات منطقه 11 شهر تهران است. مهم ترین آزمون های آماری مورد استفاده، آزمون تراکم کرنل، مرکز متوسط و بیضی انحراف معیار بوده است و از بین آزمون های خوشه بندی، شاخص نزدیک ترین همسایه برای شناسایی کانون های جرم‎خیز به کار گرفته شده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که بیضی انحراف معیار جرائم سرقت در سطح محلات منطقه 11 بر بیضی انحراف معیار متغیرهای اجتماعی- اقتصادی منطبق است. همچنین مرکز متوسط جرائم سرقت تقریبا با مرکز متوسط متغیرهای مذکور منطبق است؛ به طوری که این مرکز متوسط در حد فاصل محلات باغشاه، دانشکده افسری، منیریه، فروزش، قلمستان، آذربایجان، شیخ هادی، هلال احمر و مخصوص قرار گرفته است.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده نشان می دهد که میزان جرائم سرقت در محدوده هایی که دارای تراکم بالای جمعیتی، میزان درآمد متوسط رو به پایین، نرخ بیکاری متوسط رو به بالا، نرخ بیسوادی متوسط رو به بالا و نرخ مالکیت اتومبیل و رایانه بالا هستند بیشتر است.
  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، جرائم سرقت، محلات منطقه 11، شهر تهران
 • علیرضا گزمه، ابوبکر رئیسی، سید ناصر شیخی راد * صفحات 31-55
  مقدمه
  مسئله امنیت اجتماعی ازجمله مباحثی است که نقش قابل توجهی در تهدید و یا تقویت زیرساخت های پیشرفت یک اجتماع ایفا می نماید و راهکارهای ارتقاء و ثبات آن در هر گستره جغرافیایی، اسباب و علل سببی و ایجابی مربوط به خود را دارا است. برخی از مولفه ها مانند فرهنگ، نظام سیاسی، وضعیت اقتصادی، موقعیت ژئوپلیتیکی و سرزمینی می توانند تاثیر بسزایی در تامین امنیت اجتماعی و ثبات آن داشته باشند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مولفه های فرهنگی در ایجاد امنیت پایدار در استان سیستان و بلوچستان است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه ساکنین استان سیستان و بلوچستان به تعداد 2534327 نفر می باشند که از این تعداد 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایبه عنوان نمونه انتخاب شدند و برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که در میان مولفه های امنیت پایدار با تاکید بر مولفه های فرهنگی، رسانه های گروهی با میانگین رتبه ای 99/3 دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر عوامل در جهت دستیابی به امنیت پایدار می باشد. این در حالی است که فرهنگ شیخوخیت دارای کمترین اهمیت در جهت دستیابی به امنیت پایدار است.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده نشان می دهد مولفه های فرهنگی تاثیر بسزایی در جهت دستیابی به امنیت پایدار دارند. به عبارت دیگر، مولفه های فرهنگی موجب کاهش ناامنی و افزایش امنیت پایدار در منطقه می گردند.
  کلیدواژگان: امنیت، فرهنگ، سیستان و بلوچستان، شهرهای مرزی
 • تاثیر شبکه اجتماعی مجازی مبتنی بر موبایل تلگرام در بحران سازی های امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران
  اصحاب حبیب زاده *، نجات امیری صفحات 57-82
  مقدمه
  شبکه اجتماعی مجازی مبتنی بر موبایل تلگرام در شکل دهی به افکار عمومی و جنبش های اجتماعی، امنیتی و سیاسی و به نوعی عامل پیوستگی و مشارکت اجتماعی کاربران در عرصه های سیاسی و اجتماعی یا در ناآرامی های اجتماعی و بحران های امنیتی- انتظامی نقش آفرینی می نمایند. هدف این نوشتار شناخت تاثیر شبکه اجتماعی مجازی مبتنی بر موبایل تلگرام در بحران سازی های امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران است.
  روش
  این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد پیمایشی است. حجم نمونه آن 150 نفر از کارشناسان و خبرگان پلیس تخصصی اطلاعات و امنیت عمومی ناجا هستند که اطلاعات از طریق پرسش نامه جمع آوری شده است.
  یافته ها
  کاربران و کنشگران در شبکه اجتماعی مجازی مبتنی بر موبایل تلگرام با اباحه گری های عملی و انتشار ناهنجاری های اخلاقی، اجتماعی و حوادث کشته‎سازی و اقدامات تروریستی در بحران سازی های امنیتی در ایران تاثیر فزاینده ای دارند. ازآنجایی که شبکه اجتماعی مجازی مبتنی بر موبایل تلگرام بستر مناسب و مساعدی برای راه اندازی اجتماعات و کمپین های مجازی است و کاربران تلگرام با استفاده از کمپین ها و اقدامات شبکه سازی می توانند نسبت به موضوعات مختلف جهت گیری نموده و در ایجاد بحران های امنیتی- انتظامی و ناهنجاری در جامعه مدنی تاثیرگذار باشند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که حضور بازیگران و افراد برجسته نیز باهدف انتشار نارسایی ها، کاستی ها و نابرابری های موجود در نظام اجتماعی در تشویش اذهان عمومی و شکل گیری بحران های امنیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار است؛ از سوی دیگر، گروه های سیاسی غیرمجاز و ذی نفوذ مجازی در شبکه اجتماعی مجازی مبتنی بر موبایل تلگرام باهدف تضعیف نظام جمهوری اسلامی ایران و القای دیدگاه های جریان های معاند به داخل کشور در ایجاد تضاد و تفرقه و بحران های امنیتی و انتظامی تاثیرگذار می باشند. لذا پیشگیری های اجتماعی، وضعی و غیرکیفری از بحران های امنیتی از طریق شبکه های موبایل محور ضروری است.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی مجازی، پیام رسان های اجتماعی، تلگرام، کمپین های مجازی، بحران های امنیتی
 • سید تقی حسینی * صفحات 83-102
  مقدمه
  تامین امنیت یکی از مهم ترین دغدغه های مشترک همه افراد بشر، از گذشته تاکنون است. ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی مفهومی امنیت در منابع دینی (قرآن مجید، سیره نبوی (ص) و علوی (ع) ) است.
  روش
  روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، روش گردآوری داده ها، اسنادی- کتابخانه ای و یافته های تحقیق به شیوه تحلیل محتوای کیفی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
  یافته ها
  توجه به اصول، عامل به دستورات قرآن، صلح طلبی و پرهیز از تعصب در برخورد با مخالفان، خوش خلقی، مبارزه با جنگ افروزان و فتنه‎گران، نهی از طاغوت، پرهیز از استبداد و اجبار، ظلم ستیزی، پایبندی به پیمان و برخورد با پیمان شکنان، پایبندی به قوانین الهی، درآمیختن نرمش و واقعیت، برقراری عدل و قسط، توجه به وحدت بین مسلمانان و انفاق و رسیدگی به فقرا و محرومان اهم شاخص های است که در منابع دینی و سیره نبوی (ص) و علوی (ع) قابل احصاء است.
  نتیجه گیری
  در نظام و حاکمیت اسلامی چه در عصر رسول مکرم اسلام (ص) و چه در زمان جانشینان بر حق ایشان و چه در عصر معاصر که ولی فقیه در حاکمیت اسلامی قرار دارد و مشروعیت ایشان بر اساس حاکمیت الهی است. سیره امنیتی رسول مکرم اسلام برگرفته از قرآن و صفات الهی بوده و حضرت علی (ع) نیز به عنوان جانشین رسول اکرم (ص) از همان سیره تبعیت داشته است. لذا در عصر تمدن نوین اسلامی نیز می بایست از همان اصول که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مورد تاکید حضرت امام (ره) نیز بود، تبعیت کرد.
  کلیدواژگان: امنیت، قرآن مجید، سیره نبوی، سیره علوی
 • حسن بختیاری * صفحات 103-130
  مقدمه
  توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی کلید ارتقای کیفیت آموزش عالی و یکی از ابزارهای مهم ایجاد تغییر و تحول در آن است. بنابراین اعتلای کیفیت آموزشی و تربیتی دانشگاه درگرو رشد حرفه ای اعضای هیئت علمی آن است. دانشگاه علوم انتظامی برای تدوین برنامه هایی در این حوزه، نیازمند آگاهی نسبت به وضعیت و نیازهای توسعه حرفه ای اساتید خود بود که با انجام تحقیقی به این مهم دست یافته است.
  روش
  روش پژوهش، توصیفی– تحلیلی از نوع پیمایشی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی بوده اند که تعداد 103 نفر از آنان با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه های پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق‎ساخته وضعیت و نیازهای توسعه حرفه ای اعضای هیئت علمی بود.
  یافته ها
  میانگین نمرات وضعیت فعلی اعضای هیئت علمی در هر سه مولفه دانش، توانایی ها و مهارت های حرفه ای بالاتر از حد متوسط بود. همچنین اولویت نیازهای توسعه حرفه ای آنان به ترتیب شامل توانایی های آموزشی، مهارت های تخصصی، دانش تعلیم و تربیت، توانایی های پژوهشی، دانش عمومی تعلیم و تربیت و توانایی های تربیتی بوده است.
  نتیجه گیری
  نمرات وضعیت فعلی دانش، توانایی و مهارت های اعضای هیئت علمی حکایت از وضعیت نسبتا مطلوب سطح فعلی شایستگی های آنان در این سه مولفه دارد. ولی درعین حال نیازهایی دارند که از طریق برنامه های آموزشی و مهارتی باید برآورده شوند. همچنین «توانایی های آموزشی» و «مهارت های تخصصی» در صدر اولویت نیازهای اعضای هیئت علمی این دانشگاه قرار داشته اند.
  کلیدواژگان: توسعه حرفه ای، هیئت علمی، نیازهای آموزشی، دانشگاه
 • سیروس ضرغامی، حسین غلامی، حسنعلی موذن زادگان * صفحات 131-152
  مقدمه
  حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق متهم از مهم ترین کارکردهای نظام عدالت کیفری در هر کشوری است. در این راستا کلیه مقامات و کارکنان نظام عدالت کیفری ازجمله دادستان و پلیس موظف به پایبندی به این دو امر هستند. مقاله حاضر تاثیر چگونگی تعامل دادستان و پلیس را بر حفظ حقوق متهم و امنیت اجتماعی به صورت تطبیقی در دو کشور ایران و آمریکا مورد بررسی قرار داده است.
  روش
  برای بررسی موضوع از روش اسنادی استفاده شده است. مطالب از طریق بررسی کتب فارسی و انگلیسی مربوط به آیین دادرسی کیفری ایران و آمریکا و قوانین مربوط به نقش و جایگاه دادستان و پلیس در ایران و آمریکا ازجمله قانون آیین دادرسی کیفری ایران و مجموعه قوانین فدرال آمریکا همچنین بررسی آرای قضایی مرتبط با بحث که در کتب و سراچه (سایت) های رسمی موجود است، از طریق فیش برداری استخراج شده است. پس از جمع آوری مطالب، با توجه به مسئله تحقیق و چارچوب بحث، به صورت تطبیقی مورد تحلیل قرار گرفته است.
  یافته ها
  بررسی مقررات ایران و آمریکا نشان می دهد که دادستان و پلیس وظیفه حفظ امنیت اجتماعی را در تعامل با هم بر عهده دارند؛ درعین حال مقرراتی نیز وجود دارد که الزاماتی برای حفظ حقوق متهم ایجاد کرده است که در تعامل دادستان و پلیس نمود پیدا می کند.
  نتیجه گیری
  در هر دو نظام عدالت کیفری ایران و آمریکا، امنیت اجتماعی و حقوق متهم دو امری است که از یک طرف حفظ آن ها لازم است و از طرف دیگر ممکن است رعایت توامان آن ها با هم چالش هایی ایجاد کند. تعامل دادستان و پلیس بر توازن میان امنیت اجتماعی و حقوق متهم تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: پلیس، دادستان، نظم و امنیت اجتماعی، حقوق متهم
 • جعفر حسین پور *، قدیر مصرخانی صفحات 153-169
  مقدمه
  شبکه های اجتماعی مجازی جدا از جنبه های مثبت و قابلیت های چشم گیری که در اختیار کاربران می گذارد به صورت های مختلف سبب به چالش کشیده شدن امنیت عمومی کاربران شده اند. بر این اساس هدف پژوهش، بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی بر امنیت عمومی است.
  روش
  این پژوهش به روش توصیفی و با رویکرد پیمایشی است. جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی نیروی انتظامی در شهر مشهد به تعداد 560 نفر بوده که از میان آن ها 227 نفر با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران انتخاب شدند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که شبکه های اجتماعی مجازی از طریق تاثیرات منفی رفتاری، رواج هرزه نگاری، ایجاد کمپین های مجازی، متزلزل نمودن بنیان خانواده، گسترش فعالیت های اقتصادی مخرب، نقض حریم خصوصی، تبلیغات ضد دینی، ترویج اخبار کذب و ارائه اطلاعات غیرواقعی بر امنیت عمومی تاثیر می گذارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت هر چه شبکه های اجتماعی مجازی غیرقابل کنترل در جامعه توسعه یابد، به همان میزان هنجارشکنی ها در بین کاربران آن بیشتر می شود که نتیجه این امر، کاهش امنیت عمومی است.
  کلیدواژگان: توسعه حرفه ای، هیئت علمی، نیازهای آموزشی، دانشگاه
 • عبدالرضا رحمانی فضلی، رحمت الله منشی زاده، عقیل اجاق * صفحات 171-196
  در آستانه هزاره سوم، فقر و توزیع ناعادلانه درآمد و ثروت به عنوان یکی از مهم ترین معضلات بشر، بسیاری از دولت های ملی و نهادهای بین المللی را با این چالش روبه¬رو کرده است. هرچند سران بسیاری از نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، طی دهه های گذشته، نگرانی و دغدغه های خود را نسبت به فقر و تبعات ناشی از آن را در همه ابعاد اجتماعی ، اقتصادی، کالبدی و محیط زیست بیان کرده اند، اما متاسفانه در کشورهای در حال توسعه از سوی دولت ها به این پدیده توجهی که بتواند به سوی برنامه¬ریزی های تاثیر¬گذار در راستای فقرزدایی و تعادل منطقه ایی گرایش پیدا کند نشان داده نشده است. و این پدیده در این کشورها ، نه تنها کاهش نیافته بلکه در حال رشد بوده و چالشی پیش روی تعادلات منطقه-ایی بین سکونتگاه های شهری و روستایی ایجاد کرده است. پس از پیروزی انقلاب، در قانون اساسی در اصل 43 به صراحت به مسئله فقر و ریشه کنی آن توجه گسترده ای شده است. ولی متاسفانه آنگونه که باید به چرایی و چگونگی علل و عوامل پدید آوردنده و تشدید کننده فقر در مناطق روستایی-شهری توجه خاص نشده و اهداف برنامه ها و سیاست های دولت بیشتر معطوف به اقتصاد تزریقی به نواحی شهری و روستایی بوده است تا اینکه بخواهد به ریشه نابرابری های مکانی- فضایی و عدم تعادلات منطقه ای بپردازد. بنابراین در این پژوهش با رویکردی تحلیلی–توصیفی از وضعیت سیاست های دولت در برنامه های توسعه بعد از انقلاب و جایگاه توسعه روستایی در این برنامه ها در جهت فقر زدایی نواحی روستایی –شهری پرداخته می¬شود. نتایج این پژوهش حاکی از آنست که سیاست های دولت در برنامه های توسعه و توجه به مساله فقرزدایی نواحی روستایی-شهری ایران، نتوانسته به صورت منسجم نابرابری های فضایی را کاهش دهد و فقط با تمهیداتی درصدد کاهش نرخ فقر نسبی بوده است و بیشتر به صورت تزریق مالی صورت گرفته شده است.
  کلیدواژگان: سیاست دولت، توسعه فقرزدایی، روستایی-شهری، پس از انقلاب
|
 • Spatial Analysis of Theft Crimes and Socio-Economic Variables at the neighborhoods level of the region 11 of Tehran
  Milad Amini, Ehsan Alipouri, KeramatoAllah Ziyari * Pages 1-30
  The purpose of this study is to investigate spatial analysis of theft crimes and socioeconomic variables in urban neighborhoods. The research method in this article is descriptive-analytic. The comprehensive statistical data of the study included information of statistical blocks of 1390 at the neighborhoods level of the region 11 of Tehran and the offenses related to theft in 2010. The most important statistical tests used are the Center-Medium and Oval-standard deviation tests, and from among the clustering tests, the nearest neighbor index is used to identify massive cores. The results of this study indicate that Oval-standard deviation of the robbery crimes in the neighborhoods of the region 11 is consistent with Oval-standard deviation of socioeconomic variables. In other words, the amount of theft crimes is higher in areas with high population density, lower moderate income, higher moderate unemployment rates, higher moderate illiteracy rates, and higher car and computer ownership rates, Also the middle center theft Crimes is Correspond almost with the center of the variables mentioned, so that this center is located between the neighborhoods of Baghshah, Aphsari College, Monirieh, Forouzis, Ghalmastan, Azerbaijan, Sheikh Hadi, Helal Ahmar and Makhsous.
  Keywords: Spatial Analysis, theft crimes, neighborhood of region 11, city of Tehran
 • seyed naser sheykhi rad *, alireza GAZME Pages 31-55
  The issue of social security is one of the issues, which play an important role on threatening, or rein forcing the in Fra structures of a society s development and the strategies for it s improvement and stability have different causal factors and causes in distinct geographical areas. In another word although security and it s cause and obstacles have the same general ideas according to beliefs and values geographical area and per-and post civilizations they have their own differences. Among the influential factors on social security, some have a greater impact on attaining stabilizing and expanding of security. Some factors such as culture political system economical situation geopolitical position and dynamic diplomacy can play a significant role on security and it s stabilizing. In this dissertation there for the role of cultural factors on a stable security has been assessed in the province for Sistan and Baloochestan. In this, research the impact of four factors of elders’ social media educational institutions and religious beliefs on the security of the province of Sistan and Baloochestan was evaluated. In terms of goal and the nature of The issue This research is functional and descriptive serially and surrey method using questionnaires was employed to gather The required in formation. The statistical universe of this research includes all residents of Sistan & Baloochestan and based on Cochran formula the sample size was decided to be as many as 384. The cronbach’s alpha value was 91% for the questionnaires, which demonstrates a high level of Stability. The sample T-tak test was used to evaluate the proposed assumptions. Finally, we ranked the factors using Friedman test. The results of this research demonstrate that all proposed factors are effective on developing a stable security in Sistan & Baloochestan. The outcomes of this study emphasize on the fact that national and local media official and nonofficial educational institutions local dignitaries, elders, also paying attention, and emphasizing on religious commonality Thiess are among The most significant factors which can be used as efficient Tools in establishment of a stable security in The province.
  Keywords: security_Culture_Sistan - Baloochestan_Border_cities
 • The impact of a mobile-based telegraphic virtual telegram on security crises
  ashab habibzadeh *, nejat amiri Pages 57-82
  The mobile telephony virtual telegram plays an important role in shaping public opinion and social, security and political movements, and in some way affects users' social cohesion and social participation in social and social unrest. And security crises - security, in other words, virtual mobile social networks in the present era and in the networked community can be destructive and negative in the formation and emergence of social crises and especially security and security crises. The present study aims to investigate the impact of the mobile virtual telephony network The security crises were conducted using a descriptive-analytical method and a survey approach among 150 experts and experts of the National Security and Defense Information and Security Police and the professors of the fields of communications science and security science. The analytical findings of the Pearson Test and The regression showed that the components of virtual opposition and virtual campaigns had more and more influence over the other three components of research, such as the publication of violent attacks, the presence of actors and prominent figures, and the design of divergent political issues and perspectives in the security crisis of the Islamic Republic Iran, so the analytical results of the research indicate that That users and actors in the virtual mobile-telegraph network have a growing impact with practical bias and the spread of moral, social and killer events and terrorist acts in the security crisis in Iran, since the virtual social network Mobile telephony is a convenient platform for launching virtual communities and campaigns. By mobilizing power and networking measures, they can focus virtual groups on different issues in order to create security-security and anarchy crises. Civil society impact, results Another study shows that the presence of prominent and cast members with the aim of disseminating inadequacies and inequalities in the social system is another component that influences the disturbing public opinion and the formation of security crises in the Islamic Republic of Iran. On the other hand, unauthorized political groups and virtual influence in the virtual social network based on mobile telegram aiming at undermining the Islamic Republic of Iran and instilling views of the current trends in the country to create conflicts and disruptions in security and law enforcement. Are effective.
  Keywords: virtual social networks, social messaging, telegrams, virtual campaigns, security crises
 • seyedTaghi Hosseini * Pages 83-102
  Introduction
  Security is one of the most common concerns of all human beings from the past. Therefore, the main objective of this research is to examine the concept of security in religious sources (the Holy Quran, the Prophet Sera and Alavi (AS)).
  Methodology
  In this descriptive-analytical study, data collection method, documentary-library and research findings have been analyzed in terms of qualitative content analysis.
  Findings
  Attention to principles, factor in the commands of the Qur'an, peacefulness and avoidance of prejudice in dealing with dissent, goodwill, fight against oppressors and seditious people, prohibition of tyranny, avoidance of tyranny and coercion, oppression, adherence to treaties and dealing with treaties , Adherence to divine laws, the combination of affection and reality, justice and diligence, attention to the unity between Muslims and the charity and treatment of the poor and the deprived are the most important indicators that can be considered in the religious sources of the prophet (PBUH) and Alavi (AS). .
  Conclusion
  In Islamic system and sovereignty, both during the time of the Prophet of Islam (PBUH) and during the successors to their right and in the contemporary age that the Wali Faqih is in Islamic sovereignty and their legitimacy is based on divine sovereignty. The security of the Prophet Muhammad was based on the Qur'an and divine attributes, and Imam Ali (as) as the successor to the Prophet Muhammad (PBUH) has followed the same line. Therefore, in the era of modern Islamic civilization, it should follow the same principles that were also emphasized by the Imam (PBUH) at the beginning of the victory of the Islamic Revolution.
 • Hassan Bakhtiyari * Pages 103-130
 • cyrus zarghami, hassanali moazenzadgan *, hossain gholami Pages 131-152
  Prosecutors in Iran and the United States are prosecuting general charges against the accused. Police also play an essential role in the criminal justice system in both countries, as they carry out a large part of criminal investigations. The two officials in both countries are required to defend the community's order and security simultaneously, including the rights of the accused, including the defendant. The interaction of these two official agents affects the balance between the social order and the rights of the accused. This interaction takes place in a variety of ways. On the one hand, in order to maintain social order and security, the prosecutor and the police, together with a large proportion of the investigations, are doing so they can be considered members of a team. The prosecutor also has a map of the presidency of the police officers. Performing these tasks in order to maintain order and social security. On the other hand, the prosecutor has the right to supervise the police for use. The prosecutor also has the duty to respond to the police in case of misconduct in order to protect the rights of the accused. In this paper, the interaction of these two official agents with a view to balancing the protection of social rights and the rights of the accused has been examined in a comparative manner.
  Keywords: Police, prosecutor, social security, Accused Rights
 • Jafar Hosseinpour *, Qadir Mirrorhani Pages 153-169
 • aghil ojagh *, abdolreza rahmani fazli, rahmatollah monshizadeh Pages 171-196
  On the eve of the third millennium, poverty and the unequal distribution of income and wealth as one of the most important human dilemmas have faced many national governments and international institutions with this challenge. However, the leaders of many international institutions, including the United Nations, have expressed concerns and concerns about poverty and its consequences in all social, economic, physical and environmental dimensions over the past decades, but unfortunately in the countries in Developments by governments have not been signaled by this phenomenon of concern that could be targeted at programs that have an impact on poverty eradication and regional equilibrium. And this phenomenon in these countries has not only not diminished but is growing, and has created a challenge to regional and inter-regional equilibrium between urban and rural settlements.
  After the victory of the revolution, the constitution in article 43 explicitly addresses the issue of poverty and eradicating it. Unfortunately, how and why and why causes and factors of creating and exacerbating poverty in rural-urban areas have not been paid attention and the goals of government programs and policies have focused more on the injected economy to urban and rural areas than to The root causes of spatial-spatial inequalities and regional imbalances. Therefore, in this research, an analytical-descriptive approach to the state of government policies in post-revolution development plans and rural development status in these programs will be devoted to poverty alleviation of rural-urban areas. The results of this research indicate that government policies in development programs and attention to the issue of poverty eradication of rural-urban areas of Iran have not been able to reduce the spatial inequalities coherently and only by means of measures aimed at reducing the relative poverty rate and more often Financial Injection is done.
  Keywords: government, poverty alleviation, rural-urban, post-revolution