فهرست مطالب

مشاوره و روان درمانی خانواده - سال هشتم شماره 1 (پیاپی 25، بهار و تابستان 1397)
 • سال هشتم شماره 1 (پیاپی 25، بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/05
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سخن سردبیر
 • ناصر یوسفی * صفحات 1-2
  مشاوره پیش از ازدواج و یاری رساندن به نامزدهای ازدواج برای انتخاب همسر شایسته، بخشی از خدمات متخصصین و کارشناسان ارشد واجد صلاحیت و فعال در گستره مشاوره خانواده و خانواده درمانی است. البته برخی از روان شناسان و روان پزشکانی که تحت آموزش با رویکرد سیستمی بوده و درزمینه مداخلات خانواده، گروهی، زوجی و مشاوره پیش از ازدواج تحت نظارت متخصصین مشاوره و خانواده درمانی کارآزموده اند، نیز در به عهده گرفتن این وظیفه محق و کارآمد می نمایند. شایان هشدار است که طی سالیان گذشته در برخی واحدهای متصدی ارائه خدمات سلامت روانی مانند دانشگاه علوم پزشکی و نیروی انتظامی! این مسئولیت دشوار و حساس و مسئولیت های سنگین دیگر مانند مداخله روان شناختی در پیشگیری از طلاق به طور چشمگیری به کارشناس های فاقد صلاحیت حرفه ای سپرده شده است، تصریح می گردد چنین اقداماتی غیراخلاقی بوده و همچون عاملی موثر در افزایش نابسامانی های زندگی زناشویی و افزایش رخداد طلاق می تواند به کنش های جامعه ستیز تعبیر شده یا دست کم در زمره اقدامات ناکارآمد و بیهوده به شمار آید. پس چاره اندیشی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره، سازمان بهزیستی و دانشگاه های کشور برای زدودن این کنش های غیراخلاقی ضروری می نماید.
  کلیدواژگان: خدمات، سلامت، خانواده، ازدواج
 • مقاله پژوهشی
 • علی خلفی، کیومرث کیومرث بشلیده، نسرین ارشدی* ، منصور سودانی صفحات 3-26
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای رضایت زناشویی و عشق انجام شد. جامعه آماری شامل همه کارکنان متاهل نواحی چهار گانه آموزش وپرورش شهرستان اهواز بود که از میان آن ها 420 نفر به شکل نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده شامل رضایت زناشویی (بلوم و محرابیان، 1991) ، عشق (هاتفیلد و راپسون، 1993) ، نگرش های نقش جنسیتی (کافمن، 2000) زیبایی ادراک شده (پژوهشگر ساخته) ، هماهنگی ارزشی (پژوهشگر ساخته) ، شخصیت (تیلور و جانسون، 1966) ، نیازهای صمیمیت زناشویی (باگاروزی، 2001) ، رضایت از زندگی (داینر، ایمونس، لارسن و گریفین، 1985) و رضایت شغلی (جاج و بونو، 2000) بودند. تحلیل داده های پژوهش با به کارگیری روش الگویابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS ویراست 22 و AMOS ویراست 22 انجام گرفت. برآیندها نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش کمابیش خوبی با داده ها برخوردار است. برازش بهتر از راه حذف 4 مسیر غیر معنی دار (زیبایی ادراک شده و نگرش نقش جنسیتی سنتی به عشق، نگرش نقش جنسیتی برابری خواه به رضایت زناشویی و عشق) و همبسته کردن خطاهای 3 مسیر (رضایت شغلی و رضایت از زندگی، صمیمیت تفریحی و صمیمیت عمومی، صمیمیت تفریحی و عشق) حاصل شد. یافته ها همچنین نقش واسطه ای صمیمیت را در رابطه میان زیبایی ادراک شده، همسانی نظام ارزشی، نگرش های نقش جنسیتی، ناهمسانی ویژگی های شخصیتی بنیادی و همسانی صفات مرکزی با رضایت زناشویی و عشق مورد تایید قرار دادند. با توجه به یافته های پژوهش به مشاوران و روان شناسان پیشنهاد می شود هر دو متغیر رضایت زناشویی و عشق را در ارتباط با زوج درمانی موردتوجه قرار دهند.
  کلیدواژگان: زیبایی ادراک شده، هماهنگی ارزشی، نگرش نقش جنسیتی، رضایت زناشویی، عشق، رضایت از زندگی
 • آرمان عزیزی، مریم فاتحی زاده *، سیداحمد احمدی، رضوان السادات جزایری صفحات 27-46
  بهره برداری والدین از مجازات خشن و نبود رابطه گرم و عاطفی مناسب میان والدین و کودک پیش بینی کننده بسیاری از مشکلات کودکان و والدین و کاهش توانمندی آن ها است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر درمان رابطه والد- فرزند بر تنیدگی و توانمندسازی خانواده های دارای فرزند دچار اختلال کاستی توجه / فزون کنشی است. این پژوهش جزء طرح های آزمایشی تک آزمودنی با خطوط پایه چندگانه است. از میان همه خانواده های دارای فرزند دچار اختلال کاستی توجه/ فزون کنشی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر سنندج چهار نفر از والدین به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها در طی 12 مرتبه شامل چهار خط پایه، پنج خط درمانی و سه خط پیگیری، موردبررسی قرار گرفتند و به دو مقیاس تنیدگی ادراک شده (کوهن، کاماراک و مرملستین، 1983) و توانمندسازی خانواده (کورن، دیچلو و فریسن،1392) پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل دیداری، شاخص روند و شاخص ثبات، درصد داده های غیر همپوش و درصد داده های همپوش انجام گرفت. یافته ها نشان داد درمان رابطه والد- فرزند به طور معنی دار (100/0 = PND) تنیدگی والدین را کاهش و توانمندی خانواده های دارای فرزند دچار اختلال کاستی توجه / فزون کنش را افزایش می دهد. با به کارگیری درمان رابطه والد- فرزند در خانواده های دارای فرزند دچار اختلال کاستی توجه/ فزون کنشی محور می توان توانمندی اعضای خانواده را افزایش و تنیدگی والدین را کاهش داد؛ تحصیلات و شغل والدین خللی در تاثیر این مداخله وارد نمی کند.
  کلیدواژگان: اختلال کاستی توجه- فزون کنشی، درمان رابطه والد- فرزند، تنیدگی، توانمندی خانواده
 • زهرا سهرابی، نیلوفر میکائیلی *، اکبر عطا دخت، محمد نریمانی صفحات 47-64
  باورها نقش برجسته ای در کیفیت زندگی زناشویی و روابط زوجین دارند. پژوهش حاضر با هدف هم سنجی تاثیر زوج درمانی مبتنی بر نظریه انتخاب و درمان رابطه اجتماعی - هیجانی بر باورهای ارتباطی زوجین انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه و پیگیری 3 ماهه بود. جامعه پژوهش 108 زن و شوهر مراجعه کننده به مراکز مشاوره آفتاب، زندگی و تفکر نوین شهرستان اردبیل در سال 1395 به دلیل تعارضات زناشویی بود. از میان مراجعه کنندگان به این مراکز 45 زن و شوهر (90 نفر) به صورت در دسترس انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه گواه گمارده شدند (هر گروه 30 نفر). گروه های آزمایشی 10 نشست درمانی 90 دقیقه ای دریافت نمودند. برای جمع آوری داده ها از سیاهه باورهای ارتباطی اپستین و ایدلسون 1981 استفاده شد. برآیندهای تحلیل واریانس اندازه گیری پی درپی نشان داد میان سه گروه در نمرات پس آزمون و پیگیری مولفه های مخالفت مخرب (05/0P ، 24/6F=؛ 05/0P ، 13/6F=) ، توقع ذهن خوانی (05/0P ،F = 11/6؛ 01/0P ، 36/6(F=، عدم تغییرپذیری همسر (01/0P ، 82/6F=؛ 05/0P ،F= 87/5) ، کمال گرایی جنسی (05/0P ، 33/6F=؛ 05/0P ، 41/6F=) و تفاوت های جنسیتی (05/0P ، 62/6F=؛ 05/0P ، 19/6F=) و متغیر باورهای ارتباطی کلی (05/0P ، 97/10F=؛ 05/0P ، 54/10F=) تفاوت معنی داری وجود داشت. برآیندهای آزمون بنفرونی نشان داد که کاهش باورهای ارتباطی مخرب زوجین در گروه نظریه انتخاب (05/0P) و گروه درمان رابطه اجتماعی - هیجانی (010/0P) در هم سنجی با گروه کنترل در مراحل پس آزمون و پیگیری معنادار بود ولی تفاوت معنی داری میان تاثیر دو الگوی زوج درمانی مشاهده نگردید. همچنین برآیندها نشان دهنده تاثیر بیشتر درمان رابطه اجتماعی – هیجانی در هم سنجی با نظریه انتخاب بر باورهای ارتباطی زوجین بود. با توجه به افزایش مسئولیت پذیری و مهار درونی از راه نظریه انتخاب و تقویت فضاهای مبتنی بر برابری جنسیتی توسط درمان رابطه اجتماعی – هیجانی، می توان از این دو نوع مداخله برای کاهش باورهای ارتباطی مخرب زوجین استفاده نمود.
  کلیدواژگان: زوج درمانی، نظریه انتخاب، رابطه اجتماعی - هیجانی، باورهای ارتباطی
 • عبدالباسط محمود پور، کیومرث فرح بخش *، به رزان حسینی، الهام بلوچ زاده صفحات 65-84
  ازدواج معمولا اصلی ترین و مهم ترین زمینه ای است که کارکرد و اثر صمیمیت و روابط اجتماعی رشد یافته در آن نمود پیدا می کند و تعهد زناشویی برجسته ترین عاملی است که می تواند پایبندی به ازدواج را تضمین کند. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس سبک های دل بستگی، خود شفقتی و تحمل پریشانی انجام شد. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری زنان دارای مشکلات زناشویی مراجعه کننده به سراهای محله پونک، صادقیه، مرزداران و فردوس شهر تهران در ماه های مرداد و شهریور سال 1396 بود. نمونه گیری به صورت در دسترس بود و تعداد 120 نفر از زنان مراجعه کننده به سرای محله های شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش سبک دل بستگی از آزمون دل بستگی هازن و شیور و همچنین برای سنجش تحمل پریشانی از مقیاس تحمل پریشانی سیمونز و گاهر و تعهد زناشویی از پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز و برای سنجش خود شفقتی از پرسشنامه خود شفقتی نف استفاده شد. برای تحلیل یافته ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد و در همه مراحل پژوهش از نرم افزار آماری SPSS کمک گرفته شد. یافته ها نشان داد میان سبک دل بستگی، تحمل پریشانی و خود شفقتی با تعهد زناشویی همبستگی معنی دار وجود دارد (0. 05>P). شاخص R2adj «ضریب تعیین چندگانه اصلاح شده» نشان داد که مولفه های پیش بین پژوهش از توان 82 % پیش بینی تعهد زناشویی برخوردارند. با توجه به یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که افراد دارای سبک دل بستگی ایمن دارای تعهد شخصی بالایی نسبت به همسر خود و ازدواجشان باشند و انعطاف پذیری هیجانی و آرامش به دست آمده از خود شفقتی باعث ارائه پاسخ های سازنده در مقابل تعارضات زندگی می شود که بازده آن بهبود روابط زوجین، تعهد و صمیمیت است. همچنین کسانی که دارای تحمل پریشانی بیشتر با مشکلات و مسائل زندگی زناشویی کنار می آیند و درنتیجه سطح تعهد زناشویی در آن ها بالاتر است.
  کلیدواژگان: تحمل پریشانی، تعهد، دل بستگی و خود شفقتی
 • زکریا رحیمی، علی زاده محمدی *، غفار نصیری هانیس صفحات 85-104
  پژوهش ها، نشانگر تاثیر مثبت بهره گیری از مداخلات معنوی برای ارتقای رضایت زناشویی و بهزیستی روان شناختی است. روش درمانی مبتنی بر روان شناسی وحدت مدار نیز، از روش های معنوی بومی و نوین است که تاثیر مثبت آن کمابیش روشن شده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مشاوره گروهی مبتنی بر روان شناسی وحدت مدار بر رضایت زناشویی و بهزیستی روان شناختی زوجین بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه با گروه گواه بود. با بکار بستن نمونه گیری هدفمند از میان زوجین ساکن شهر سبزوار، 24 زن و شوهر (48 نفر) همچون آزمودنی انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 12 زوجی (24 نفر) آزمایش و گواه گمارش شدند. داده ها با مقیاس های رضایت زناشویی (اولسون، فورنیر، جوئن و دراکمن، 1989) و بهزیستی روان شناختی (ریف 1980) گردآوری شد. سپس افراد گروه آزمایش در 8 جلسه 120 دقیقه ای مشاوره گروهی مبتنی بر روان شناسی وحدت مدار شرکت کردند. نتایج حاصل از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان داد که مشاوره گروهی مبتنی بر روان شناسی وحدت مدار بر رضایت زندگی زناشویی (0. 05>P-Value؛ 22=Eta؛ 3. 59=F) و بهزیستی روان شناختی (0. 05>P-Value؛ 26=Eta؛ 4. 57=F) گروه آزمایش در پس آزمون و پیگیری، تاثیر مثبت و معنی داری دارد. با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت؛ مشاوره گروهی مبتنی بر روان شناسی وحدت مدار که برخاسته از دانش و فرهنگ بومی و درخور زوجین ایرانی است، در ارتقاء رضایت زناشویی و بهزیستی روان شناختی آن ها کارساز است.
  کلیدواژگان: روان شناسی وحدت مدار، رضایت زناشویی، بهزیستی روان شناختی، زوجین
 • غلامرضا رجبی، امید حمیدی *، عباس امان الهی، خالد اصلانی صفحات 105-124
  ازدواج های بین فرهنگی به واسطه فراگیر بودن وسایل ارتباط جمعی رو به افزایش است. بررسی رضایت زناشویی به عنوان مهم ترین و اساسی ترین عامل پایداری و دوام زندگی مشترک در این ازدواج ها دارای اهمیت است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب زیسته رضایت زناشویی زوج هایی از فرهنگ های کرد، عرب و بختیاری بود که به روش کیفی و با استفاده از راهبرد پدیدارشناسی توصیفی- نمود شناختی کلایزی (1978) انجام شد. 16 زوج (32 نفر/ 16 زن و 16 شوهر) با ازدواج های بین فرهنگی و روش نمونه گیری مبتنی بر هدف از نوع گلوله برفی تا حد اشباع انتخاب و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته موردبررسی قرار گرفتند. سپس داده ها جمع آوری، ثبت، کدگذاری و در قالب مضمون های اصلی و فرعی طبقه بندی گردیدند. تحلیل تجارب مشارکت کنندگان منجر به شناسایی 750 کد اولیه، 20 زیر مضمون و 6 مضمون اصلی گردید که عبارت اند از: فرایندهای قبل از ازدواج، ادراک حضور خانواده ها، تصمیم گیری در مورد فرزند، ادراک ابعاد ارتباطی و زناشویی، ادراک نیازهای کلی ازدواج های بین فرهنگی و ادراک چالش های ازدواج بین فرهنگی. با توجه به یافته ها می توان بیان کرد که مضمون ادراک ابعاد ارتباطی و زناشویی با مضامین فرعی مانند نقش حیاتی حمایت و درک همسر، راهبردهای تسهیل کننده ارتباطی و زناشویی و تجربه ادراک یا عدم ادراک تفاوت ها و شباهت های شخصیتی، در مرکز تجربه رضایت زناشویی زوج های با ازدواج بین فرهنگی قرار دارد. این مطالعه مفاهیم مهمی برای مشاوران خانواده دارد و در برنامه های غنی سازی و ارتقای روابط زوجین بین فرهنگی، توجه به این مضامین سودمند خواهد بود. همچنین، این پژوهش می تواند اطلاعات کاربردی و مفیدی برای پژوهش های آتی درزمینه ازدواج های بین فرهنگی باشد.
  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، ازدواج بین فرهنگی، پدیدارشناسی، تجربه زیسته
 • سمیرا اکبرپور، منصوره السادات صادقی *، تقی پور ابراهیم، امید شکری صفحات 125-146
  بی وفایی زناشویی پدرومادر برای فرزندان تنش زاست و فرزندان در هر سنی که باشند تحت تاثیر بی وفایی آن ها قرار می گیرند. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف بررسی همبستگی هوش اخلاقی، با نگرش به بی وفایی در دو گروه از فرزندان با و بدون تجربه بی وفایی پدرومادر انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را، همه افراد بالای 18 سال با و بدون تجربه بی وفایی پدرومادر مناطق چهارگانه شهر تهران در سال 1396 - 1395 تشکیل می دادند که با استفاده از روش تحلیل توان تعداد 212 نفر از این افراد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با به کارگیری پرسشنامه های هوش اخلاقی لنیک و کیل 2005 و نگرش به بی وفایی ویتلی 2006 گرد آوری شد. به منظور تحلیل داده ها از روش های t مستقل و z فیشر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد، میان نگرش به بی وفایی در دو گروه از فرزندان با و بدون تجربه بی وفایی پدرومادر تفاوت معنی داری وجود دارد (0. 05>p) ، همچنین از میان ده مولفه هوش اخلاقی دو مولفه وفای به عهد (p<0. 15, f=2. 07) و عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزش ها و باورها (p<0. 09, f=2. 94) در فرزندان با و بدون تجربه بی وفایی پدرومادر همبستگی معنی داری وجود داشت. نتایج آزمون z فیشر نیز نشان داد هنگامی که دو متغیر هوش اخلاقی و نگرش به بی وفایی در هر دو گروه مورد هم سنجی قرار گرفتند، تفاوت معنی داری میان دو گروه مشاهده نشد. اما یافته های پژوهش روشنگر این است که علاوه بر خانواده اصلی، فرهنگ، سن، جنسیت و تفاوت های رشدی بتواند بر دیدگاه فرزندان از هوش اخلاقی و نگرش بر بی وفایی تاثیر بگذارد.
  کلیدواژگان: هوش اخلاقی، نگرش به بی وفایی، بی وفایی پدرومادر
 • احمدرضا کیانی چلمردی *، پژمان هنرمند قوجه بیگلو، سعید خاکدال، بهمن زردی صفحات 147-164
  روابط موجود در خانواده و رابطه والد فرزندی عامل بسیار مهمی در رشد و اجتماعی شدن فرزندان است. روابط آشفته و گسسته میان اعضای خانواده، آن ها را در معرض خودکشی قرار می دهد. هدف این پژوهش آزمودن روایی، پایایی و تحلیل عاملی تاییدی مقیاس «فرم کوتاه مقیاس الگوهای رابطه خانوادگی» و بررسی همبستگی آن با خودکشی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزان مدارس دوره دوم متوسطه شهر اردبیل به تعداد 12387 که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می دادند که با استفاده از فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 400 دانش آموز دبیرستانی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از فرم کوتاه مقیاس الگوهای رابطه خانوادگی موس و موس (1994) و پرسشنامه تجدیدنظر شده خودکشی عثمان و همکاران (2001) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی، از آزمون همبستگی پیرسون، ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس و خرده مقیاس های انسجام، ابرازگری و تعارض به ترتیب 81/0، 77/0، 78/0 و 77/0 است. فرم کوتاه رابطه خانوادگی با خودکشی (P<0. 01, r=-0. 32) و خرده مقیاس های انسجام با (P<0. 01, r=-0. 30) ، ابرازگری با (P<0. 05, r=-0. 10) و تعارض (P<0. 01, r=-0. 26) با خودکشی، همبستگی معنی داری برقرار کردند. نتیجه تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که این پرسشنامه از برازش خوبی برخوردار است (شاخص نیکویی برازش= 0. 96، شاخص برازش مقایسه ای= 0. 96، خطای ریشه مجذور میانگین تقریب= 0. 056، باقیمانده مجذور میانگین= 0. 041). با توجه به نتایج حاصل می توان نتیجه گرفت که این آزمون در جامعه دانش آموزان دختر و پسر ساکن استان اردبیل با اعتبار و روایی مناسبی قابل اجرا است.
  کلیدواژگان: رابطه، خانواده، خودکشی، پایایی، روایی
 • اکرم نریمانی، محمد باقر حبی * صفحات 166-182
  کیفیت ازدواج به سازش یافتگی زوجی وابسته و با مدیریت محتوای تفکر و عواطف و همچنین بالا بردن آگاهی و تعهد بر افزایش رضایت زناشویی زوجین موثر است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی رویکرد درمانی متمرکز بر پذیرش و تعهد بر سازش یافتگی زوجی زنان متاهل انجام شد. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون، با گروه گواه و پیگیری 5 ماهه بوده است. جامعه آماری شامل زنان متاهل مراجعه کننده به سرای محله دبستان و مجیدیه در منطقه 7 تهران در بازه زمانی فروردین و اردیبهشت 1396 بود. پس از جمع آوری داده ها و در بررسی ابتدایی (مصاحبه) 30 زن متاهل دارای ناسازگاری، بر اساس فراخوان عمومی سرای محله و خود اظهاری آن ها، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری گواه و آزمایشی گمارش شدند. ابزار پژوهش مقیاس‎ سازش یافتگی زوجی بود که توسط اسپاینر در سال 1976 تدوین شده است. نتایج آزمون کوواریانس نشان داد درمان متمرکز بر پذیرش و تعهد بر سازش یافتگی زوجی (P<0. 05, F=32) و ابعاد آن: مولفه های رضایت زناشویی (P<0. 05, F=14. 2) ، همبستگی زوجی (P<0. 05, F=32. 2) ، توافق زوجی (P<0. 05, F=6. 1) و ابراز عاطفی (P<0. 05, F=18. 9) ، به طور معنی دار موثر بوده است. این تاثیر، در پیگیری 5 ماهه (P<0. 05, F=10. 9) ، نیز حفظ شده بود که نمایانگر ماندگاری تاثیر مداخله است. یافته ها نشان گر این است که رویکرد درمانی متمرکز بر پذیرش و تعهد می تواند موجب فراگیری راهکارهای موثر بر مدیریت هیجانات، احساسات منفی و انجام عمل متعهدانه در زنان متاهل ناسازگار شده و انعطاف پذیری و سازش یافتگی زوجی آن ها را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: درمان متمرکز بر پذیرش و تعهد، سازش یافتگی زوجی، زنان
|
 • Nasser Yousefi * Pages 1-2
  Pre-marriage counseling and helping marriage candidates to find their appropriate mate is part of services that undertaken by specialists and master experts qualified and active in the field of family counseling and family therapy. Some psychologists and psychiatrists, however, who have been trained by a systemic approach and have been supervised and guided in the fields of family, group, couple or marriage therapy by family counselor and family therapist specialists can also undertake this duty and they have proved to be eligible. Unfortunately, during past years it has been observed that those organizations active in the field of this type of services, such as Universities of Medical Sciences and Police, employ experts not qualified for such an important and vital duty such as pre-marriage counseling and divorce prevention intervention. It can be warned that such processes are unethical and can be counted as influential elements in the increase on marital life disruptions and increasing the occurrence of divorce, it can be interpreted as antisocial actions or considered as ineffective and absurd steps. Therefore, it is necessary for the Psychology and Counseling Organization of I. R. Iran, Islamic Republic of Iran Welfare Organization and universities to solve these issues in order to eliminate immoral actions.
  Keywords: services, health, family, marriage
 • Ali Khalafi, Kiomars Beshlideh, Nasrin Arshadi *, Mansour Soodani Pages 3-26
  The purpose of this study was designing and testing a model of some antecedents and outcomes of marital satisfaction and love. The statistical population included all married employees of four districts of Education Organization in Ahvaz City. From this population 420 employees selected by multistage random sampling method. Instrument included Marital Satisfaction (Blum & Mehrabian, 1991), Love (Hatfield & Rapson, 1993), Gender Role Attitudes (Kaufman, 2000), Perceived Beauty (researcher-made), Value Congruency (researcher-made), Personality (Taylor & Johnson, 1966), Marital Intimacy Needs (Bagarozzi, 2001), Satisfaction with Life (Diener et al., 1985) and Job Satisfaction (Judge and Bono, 2000). The proposed model analyzed through structural equation modeling (SEM) and using SPSS-22 and AMOS-22 software packages. Results indicated that the proposed model fitted the data relatively proper. Better fit and more meaningful results were obtained by omitting 4 non-significant paths (perceived beauty and traditional gender role attitudes to love, egalitarian gender role attitudes to marital satisfaction and love) and correlating the errors of 3 paths (job satisfaction and satisfaction with life, recreational intimacy and general intimacy, recreational intimacy and love). Findings also confirmed the meditating role of intimacy in the relationships of perceived beauty, congruence of value system, gender role attitudes, contrary of fundamental personality traits, similarity of central personality traits with marital satisfaction and love. According to the findings, considering both marital satisfaction and love variables in couple therapy recommended to counselors and psychologist.
  Keywords: perceived beauty, value congruence, gender role attitude, marital satisfaction, love, satisfaction with life
 • Arman Azizi, Maryam Fatehizade *, Ahmad Ahmadi, Rezvan Jazayeri Pages 27-46
  Parents’ violent punishment and lack of appropriate warm and emotional relationship between parent and child are a predictor of many problems for them and reduce their ability. The purpose of this study was to investigate the effect of child-parent relationship therapy on parenting stress and empowerment of families with children with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder. This research is a single-subject experimental design with multiple base lines. Among all families with Attention Deficit / Hyperactivity Disorder children referred to counseling centers in Sanandaj, four parents selected through available sampling method. Participants examined 12 times including four baselines, five lines of therapy and three follow-up lines and responded to standard perceived stress (Cohen, Kamarak & Mermelstein, 1983) and family empowerment scales (Koren, De Chillo & Friesen, 1992). Then, for the interpretation and conclusion, visual analysis, trend and stability indexes, and percentage of overlapping data and percentage of non-overlapping data used. The results showed that the child-parent relationship therapy significantly (PND = %100) reduced parental stress and increased the empowerment of families with children with attention deficit / hyperactivity disorder. By using child-parent relationship therapy in Attention Deficit / Hyperactivity Disorder families, can enhance family members' empower and also reduce the stress of parents and also types of degrees and education, and occupation does not affect the effectiveness of this intervention
  Keywords: ADHD, child -parent relationship therapy, stress, family empowerment
 • Zahra Sohrabi, Niloofar Mikaeili *, Akbar Atadokht, Mohammad Narimani Pages 47-64
  Beliefs play main role in quality of life and marital relationships. This study aimed to compare the effectiveness of couple therapy based on the choice theory and socio-emotional relationship therapy on communication beliefs in couples. This research was quasi-experimental with pretest-posttest and control group with three-month follow up. The statistical population included 108 couples who referred to Aftab, Zendegi and Tafakor Novin counseling centers in Ardabil in 2016 because they suffered from conflict. 45 couples were selected accessibility and were divided into experimental and the control groups randomly (thirty-member groups). The experimental groups received ten sessions of 90-minutes. Communication beliefs scale of Epstein and Eidelson, 1981 used to collect data. The results of repeated measure variance analysis indicated that there was a significant difference among three groups in posttest and follow up scores of destructive of disagreement (F= 6/24, P 0/05; F=6/13, P< 0/05), mind reading expectation (F= 6/36, P 0/01; F=6/11, P< 0/05), unchanged ability of spouse (F= 6/82, P 0/01; F=5/87, P< 0/05), sexual perfectionism (F= 6/41, P 0/05; F=6/33, P< 0/05), gender differencs (F= 6/62, P 0/05; F=6/19, P< 0/05) and total communication beliefs (F= 10/97, P 0/05; F=10/54, P< 0/05). The results of Benfroni test showed that decreasing of destructive communication beliefs in choice theory (P< 0/05) and in socio-emotional relationship therapy (P< 0/001) group in compared to the control group was significantly different in post-test and follow up steps, but there was no significant difference between the effects of two models of couple therapy. In addition, socio emotional relationship therapy was more effective in improving communication beliefs. As the increase of responsibility and inner control by choice theory, as reinforcement of relationship based on gender equality by socio – emotional relationship therapy, they could use to decrease destructive communication beliefs in couples.
  Keywords: couple therapy, choice theory, socio-emotional relationship, communication beliefs
 • Abdolbaset Mahmoudpour, Kiiumars Farahbakhsh *, Elham Balochzadeh Pages 65-84
  Marriage is usually the most important ground for the manifestation of intimacy and developed social interactions. Moreover, marital commitment is the most important factor that can guarantee adherence to this marital contract. The present study aimed at predicting marital commitment based on attachment styles, self-compassion and distress tolerance. The study had a descriptive correlational research design. The statistical population of the study included the women who were suffering from marital issues and had already referred to Tehran’s neighborhoods located in Pounak, Sadeghiyeh, Marzdaran, and Ferdous districts during August and September of 1396. 120 women were selected as the sample through convenience sampling. The four instruments of Hazen and Shaver Attachment Tests, Distress Tolerance Scale (DTS) by Simons and Gahar, Marital Commitment Scale by Adams and Jones and Self-ability Questionnaire were administered to the participants to measure their attachment styles, distress tolerance, marital commitment and self-compassion. The gathered data were analyzed through running Pearson correlation and multiple linear regression on SPSS. The findings indicated a significant relationship between attachment style, distress tolerance and self-compassion on the one hand and marital commitment on the other hand (p<0. 05). The results of multiple regression also indicated that the predictors could predict 82 percent of the variance in the dependent variable, namely, marital commitment. It can be concluded that the people with secure attachment style have a higher rate of commitment to their partner. In addition, their emotional flexibility can also lead to constructive reactions to domestic conflicts. Consequently, their relationships improve and result in a higher degree of commitment and intimacy. Moreover, the people with higher rates of distress tolerance better deal with life conflicts and enjoy more commitment to domestic life.

  Keywords: distress tolerance, commitment, attachment, self-compassion
 • Zakaria Rahimi, Ali Zade Mohammadi *, Ghaffar Nasiri Hanis Pages 85-104
  The researches indicate the positive effect of take advantage of spiritual interventions to enhancement the marital satisfaction and psychological well-being. As well as, the therapeutic model based on Unity-oriented psychology, is spiritual, local and new method that its positive influence in clinical work and research somewhat has been revealed. This study aimed to investigate the efficacy of group counseling based on Unity-oriented psychology on marital satisfaction and psychological well-being of couples. The research method of current study was semi-experimental with pre-test, post-test design and one-month follow-up with the control group. By using a purposeful sampling among couples living in Sabzevar city, 24 couples (48 people) were selected as subjects and were assigned randomly in two groups of 12 couples (24 people) as experimental and control groups. The data were gathered by marital satisfaction scale by Olson, Furnier, Joen & Drakman, 1989 and Ryff’ Psychological well-being scale, 1980. Then the subjects of the experimental group participated in 8 sessions of 120 minutes of Group Interventions of training the Unity-oriented psychology. The results of analysis of variance with repeated measure indicated that group counseling based on Unity-oriented psychology has a positive and significant effect on marital satisfaction (F=3/59; Eta =22; P-Value <0/05) and psychological well-being  (F=4/57; Eta =26; P-Value <0/05) in posttest and follow-up. According to these findings, it can be conclude that the group counseling based on Unity-oriented psychology that derived from Iranian knowledge and culture and suitable for Iranian couples, is effective in promoting marital satisfaction and psychological well-being of them.
  Keywords: Unity-oriented psychology, marital satisfaction, psychological well-being, couples
 • Gholamreza Rajabi, Omid Hamidi *, ABAS AMANELAHI, Khaled Aslani Pages 105-124
  Intercultural marriages are rising due to the growing global connections and mass media, and to consider marital satisfaction is important as the most basic factor in the sustainability and durability of common life in these marriages. So the aim of the present research was studying of lived experiences of couples' marital satisfaction from Kurdish, Arab, and Bakhtiari cultures cultures that was conducted in a qualitative method and using a phenomenological approach. 16 couples (32 people / 16 women and 16 men) with intercultural marriages, were selected by purposive sampling method and voluntary to saturation and were studied using semi-structured interviews. Then data were collected, registered, encoded and classified in fram main and sub theme. By analyzing the participants' experiences, was identified 750 primary codes, 20 subthemes, and 5 main themes, including premarriage processes, perceiving the presence of families, decisions about children, perception of communication and marital dimensions, perception of the general needs of intercultural marriages and perception of the challenges of intercultural marriage. The findings showed that the perception of communication and marital dimensions with sub-themes such as the vital role of support and understanding' spouse, communication and marital facilitating strategies, and the experience of perceiving the differences and similarities in personality was in center of marital satisfaction' experience. This study will have important concepts for family counselors and will be useful in enriching and promoting intercultural couples' relationships.
  Keywords: marital satisfaction, intercultural marriage, phenomenology, lived experience
 • Samira Akbarpoor, Mansoureh Sadat sadeghi *, Taghi Pourebrahim, Omid Shokri Pages 125-146
  Parents 'infidelity is stressful for children and children affected by their parents' infidelity at any age. Therefore, the aim of this study was investigate the correlation between moral intelligence and attitude towards infidelity in two groups of children with and without parental infidelity experience. The research method was correlation. The statistical population of the study consisted of all individuals over 18 years of age with and without experience of parents' infidelity in the four districts of Tehran in 2016-2017. The empowerment analysis method was used to select 212 people through available sampling method. Data were collected using a questionnaire of moral intelligence Lennik & Kiel 2005 and attitude toward infidelity Whitley 2006. For data analysis, independent t-test and z-Fisher used. The findings of the study showed that there is a significant difference between the attitude toward infidelity in two groups of children with and without parental infidelity experience (p <0.05). In addition, the components of moral intelligence are two components of commitment to act (p
  Keywords: Moral intelligence, Attitude towards infidelity, parents infidelity
 • Ahmadreza kiani Chelmardi *, Pezhman Honarmand Ghojebeigloo, Saeed Khakdal, Bahman Zardi Geigloo Pages 147-164
  Family relationship and parent-child relations is a main factor in development and socialization of children. Distressed and disrupted relationship put people into suicide. The aim of this research was to investigate validity, reliability and Confirmatory factor analysis of “The Relationship dimension of the Family Environment Scale (FES)”, and its correlation with suicide in students. The study method was descriptive in the form of correlation. Statistical community included of all high school students in Ardabil city (12387 students) that 400 students based on Cochran's Sample Size Formula have been chosen as sample by available sampling. The research instrument was The Brief Family Relationship Scale (moos & moos) and Suicidal Behavior Questionnaire-Revised (Osman et al.). For analyzing data, Pearson correlation coefficient, Cronbach`s alpha coefficient and Confirmatory factor analysis were used. Cronbach`s alpha coefficient for total scale and subscales (Cohesion, Expressiveness and Conflict) was in turn 0/81, 0/77, 0/78, 0/77. There was a significant Correlation between The Brief Family Relationship Scale (p˂0/01, r=-0/32) and cohesion (p˂0/01, r=-0/30), Expressiveness (p˂0/05, r=-0/10) and Conflict (p˂0/01, r=0/26) subscales with suicide. Confirmatory factor analysis showed that this questionnaire has a good fitness (CFI=0/96, RMSEA= 0/056, RMR= 0/041, NFI=0/93). In regard to this results, we can conclude that this questionnaire has acceptable validity and reliability in Ardabil society.
  Keywords: Relationship, Family, Suicide, Reliability, Validity
 • Akram Narimani, Mohammad Bagher Hobbi * Pages 166-182
  The quality of marriage depends upon the adjustment among couples, in which by managing the content of thoughts and emotions and also raising the awareness and commitment the marital satisfaction would increase. Along the same line, the present study aimed to determine effectiveness of acceptance and commitment focused therapy on marital adjustment in married women. The method of this research was a semi trial study, with pre-test, post-test design, and a follow up re-test in 5 months and the study population consisted of married females who attended to Dabestan & Majidieh community center located at district 7 of Tehran city from April to May of 2017. Based on calling –up the volunteers in the community and after completing the questioners followed by a preliminary interview, 30 married women with marital maladjustment problem were recruited, using convenience sampling method and then they were randomly allocated into two equal groups of 15 people in each. The research instrument was Dyadic Adjustment Scale, a 32 items self-reported tool developed by Spanier. The outcome of the covariance matrix showed that the acceptance and commitment focused therapy had statically significant effect on marital adjustment (P<0/05 & F=32), and its sub-scale scores as; dyadic satisfaction (P<0/05 & F=14/2), dyadic cohesion (P<0/05 & F=32/2), dyadic consensus (P<0/05 & F=6/1), and affection expression )P<0/05 & F=18/9). This effect remained sustained within the follow up assessment in 5 months’ time) P<0/05 & F=10/9). The finding indicates that acceptance and commitment therapy approach can help married women with marital maladjustment to learn effective strategies for managing their negative feelings and emotions and committing themselves to act upon it, increasing their flexibility and marital adjustment.
  Keywords: acceptance, commitment focused therapy, marital adjustment, women