فهرست مطالب

 • پیاپی 24 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/02
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محسن مرسلپور صفحات 7-24
  هجرت پیامبر (ص) به مدینه، سرآغاز حکومت اسلامی بود. در آن زمان جامعه نوبنیاد اسلامی دارای ساختار اقتصادی ابتدایی بود. پیامبر (ص) برای اداره کردن جامعه می بایست این نظام را از نظر اقتصادی اصلاح می کرد. بنابراین ایشان به اصلاحاتی در ساختار اقتصادی مدینه اقدام نمودند. شغل های فاسد توسط پیامبر (ص) مذموم شمرده و حذف شدند. به جهاد و رفاه اقتصادی و اشتغال توجه ویژه ای شد و ایشان به توسعه عمران و آبادانی همت نمودند. روش های اقتصادی پیامبر (ص) در دو زمینه ی درآمد و هزینه بود که هدف مقاله ی حاضر تمرکز بر مساله هزینه و تبیین تخصیص منابع بر پایه سیاست اقتصادی پیامبر (ص) است. برخی از روش های تخصیص منابع در قرآن بیان شده بود و بخشی که در قرآن نیامده بود را خود پیامبر (ص) اقدام می نمود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع دست اول تاریخی به نگارش درآمده است، درصدد بررسی سیاست اقتصادی پیامبر (ص) در تخصیص منابع و هزینه کردن بوده.  بر این اساس مقاله حاضر به این نتیجه دست یافته که تخصیص منابع از سوی پیامبر (ص) در سه جهت عمده که عبارتند از ایجاد رفاه و از میان بردن فاصله طبقاتی، توانمند نمودن مسلمانان از نظر نیروی نظامی و عمران و آبادانی و توسعه اقتصادی انجام می شده است.
  کلیدواژگان: پيامبر(ص)، مسلمين، حکومت اسلامي، اقتصاد اسلامي
 • امراله امینی ، محمدمهدی مجاهدی، سمیه رشیدیان صفحات 25-37
  عدالت آرمانی است که در همه نظام های اقتصادی و مکاتب مختلف اعم از بشری و الهی جایگاه ویژه داشته و تعاریف و تعابیر متعددی از آن وجود دارد. یکی از عواملی که در اندیشه اسلامی تاثیر نامطلوب برعدالت اقتصادی دارد، بهره پولی است. رسمیت بخشیدن به بهره پولی با نظر بر ریشه های ذهنی و عینی آن بخصوص رجحان زمانی، بر بسیاری از نرخ های تعیین کننده در اقتصاد مانند نرخ بازدهی سرمایه، نرخ سود بدون ریسک و نرخ تورم تاثیر می گذارد. این نرخ ها معیارهای فعالیت های اقتصادی بوده و بر خروجی های اقتصاد مانند پس انداز، سرمایه گذاری و درنهایت تولید کل، تاثیر می گذارد. عدالت چه در بعد فردی و اجتماعی و چه در بعد بین نسلی، مستقیما تحت تاثیر تصمیمات پس انداز، سرمایه گذاری و تولید هر نسل است. وجود نرخ های رجحان زمانی و نقدینگی که در بهره منعکس می شوند، بر این تصمیمات تاثیر دارد. انتشار پول بدون پشتوانه از هیچ و خلق اعتبار در بانکداری مبتنی بر ذخیره جزئی، عاملی دیگر در جهت بی عدالتی می باشد. سطح و رشد جمعیت در نتیجه تغییر متغیرهای کلیدی مانند تولید و رشد اقتصادی و از طرفی توزیع فرصت های اشتغال از عواملی است که تحت تاثیر اقتصاد بهره ای و انتشار بی رویه پول بدون پشتوانه دستخوش بی عدالتی می شود.
  کلیدواژگان: عدالت اقتصادی، بهره و عدالت، ریشه های بهره، عدالت بین نسلی، جمعیت
 • جعفر یوسفی ، سید رحیم صفوی میرمحله، بهروز اسکندرپور صفحات 39-60
  هدف اصلی در این تحقیق، طراحی الگوی برای کارایی بانکداری اسلامی با رویکرد تفسیری ساختاری می باشد. تحقیق حاضر از نظر روش، توصیفی- پیمایشی و نوع تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی می باشد در این تحقیق که جامعه آماری آن مشتریان شعب بانک کشاورزی در سطح شهر اردبیل بوده، نمونه گیری با استفاده از شیوه تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه انجام شده است. ابزار پژوهش، پرسش نامه محقق ساخته بوده که روایی (صوری و محتوایی) آن براساس نظر تعدادی از کارشناسان بانکی شهر اردبیل تایید شد و پایانی آن با استفاده از ضریب آلفا کرون اخ تایید گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر مشتریان، مهم ترین عامل در کارایی بانکداری اسلامی، بکارگیری تسهیلات پرداختی بیشتر در عقدهای مشارکتی بجای معاملاتی و مشارکت بیشتر بانک در امر سرمایه گذاری و تولید می باشد. با کمک مدل سازی ساختاری تفسیری و نظر خواهی از ده نفر خبره بانک کشاورزی استان اردبیل عوامل مربوط به عدم تمایل بانک ها به اجرای بانکداری اسلامی تجزیه و تحلیل و روابط بین متغیرها کشف شد. نتایج نشان داد که عامل اطلاعات و اعتماد کافی مردم به بانکداری اسلامی دارای نقش کلیدی بوده و در زمینه افزایش کارایی بانکداری اسلامی در اولویت قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کارایی، بانکداری اسلامی، مدل سازی ساختاری تفسیری، بانک کشاورزی، اردبیل
 • موسی حاجیانی ، احسان الله اشتهاردیان، داوود دهاقین صفحات 61-87
  انتخاب روش مناسب تامین منابع مالی و تهیه و تخصیص بودجه های عملیاتی و اجرایی برای انجام پروژه های زیربنایی بخصوص پروژه های مترو، از چالش های مهم شهرهای بزرگ می باشد که به دلیل نبود چارچوب مناسب برای آن، علی رغم صرف زمان و هزینه گزاف، نتیجه مطلوب را در بر ندارد. هدف از این تحقیق بررسی ویژگی های تاثیرگذار بر پروژه های مترویی و نیز انتخاب روش های تامین منابع مالی جهت کمک به انتخاب روش صحیح تامین مالی در پروژه های حمل ونقل ریلی درون شهری (مترو) است، که پروژه خط 7 متروی تهران با همین هدف و در قلمرو مکانی اعلام شده - بخش کارفرمایی و پیمانکاری مورد بررسی قرار گرفت، سپس با جمع آوری اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه و مصاحبه ساختار یافته با خبرگان که از مدیران ارشد، مدیران مالی، سرمایه گذاری، حقوقی و قراردادی مرتبط با مترو می باشد، با کمک نرم افزار Expert Choiceو تکنیکAHP، ضمن استخراج 12 ویژگی اصلی موثر بر تامین مالی پروژه های مترو به عنوان معیارهای موثر بر تصمیم گیری؛ روش های متصور برای تامین منابع مالی پروژه های مترویی اولویت بندی گردیدند که به ترتیب اولویت شامل فاینانس، بیع متقابل Buy Back، BOT, LC ، فروش اوراق، یوزانس، وام بین المللی و در نهایت سرمایه گذاری مستقیم خارجی شدند. درپایان شرایط خط 7 متروی تهران با نتایج حاصل شده مقایسه گردیده و مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه این تحقیق می تواند برای پژوهشگران، فعالان عرصه تامین مالی، کارفرمایان و پیمانکاران EPC مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اولویت بندی، تامین مالی، منابع مالی، پروژه ریلی، مترو تهران
 • پریسا یعقوبی منظری ، مهدی رضایی صفحات 89-110
  هدف از این مقاله شناسایی بازار هدف صادراتی کالاهای با فناوری بالای ایران به کشورهای اسلامی براساس شاخص های اقتصادی کشور که برعرضه صادرات ایران تاثیرگذارند و نیز وضعیت کشورهای اسلامی از حیث اقتصادی و محیطی که برتقاضای صادرات ایران موثرند، می باشد. این مقاله برای شناسائی بازارهای هدف کالاهای با فناوری بالای ایران به کشورهای اسلامی، از مدل پشتیبانی از تصمیم، براساس طبقه بندی SITC ویرایش 4، در دوره زمانی 2015-2008 استفاده کرده است. یافته های این مقاله نشان می دهد که مهم ترین بازارهای هدف برای کالاهای با فناوری بالای ایران، بیشتر کشورهای مالزی، قطر، ترکیه و بحرین که رشد اقتصادی و تجارت بالائی را در سال های اخیر تجربه کرده اند می باشد؛ لذا تمرکز برنیاز این کشورها به کالاهای با فناوری بالا همراه با در نظر گرفتن مزیت های کشور در تولید این کالاها، می تواند منجر به بهبود صادرات ایران در این کالاها شود.
  کلیدواژگان: صادرات، کالاهای با فناوری بالا، مدل پشتیبانی از تصمیم، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی
 • محمد مهدی کاظمی صفحات 111-129
  یکی از مهم ترین مولفه های هرنظام اقتصادی، مبنای آن نظام است به گونه ای که جایگاه اجزاء نظام در نسبت با مبنای نظام اقتصادی تعریف می گردد. از همین رو تبیین مبنای یک نظام اقتصادی نقش بسیار مهمی درشناخت دقیق آن نظام دارد. این مساله در رابطه با نظام اقتصاد اسلامی هم وجود دارد و ضروری است که تبیین مناسبی از آن صورت گیرد. در همین راستا و در چارچوب تحلیل سیستمی مقایسه ی تطبیقی اقصاد اسلامی با اقتصاد متعارف صورت گرفته و پیشنهادی برای مبنای نظام اقتصاد اسلامی مطرح گردیده است. این تحقیق با روش اسنادی و کتابخانه ای و با مراجعه به منابع دسته اول و دسته دوم دینی صورت گرفته است و مهمترین نتایج آن عبارتند از: ارائه ی شاخص های عمومی برای کشف مبنای نظام های اقتصادی، مطالعه ی نظام اقتصاد سرمایه داری براساس این شاخص ها و نقد مبانی مطرح شده برای این نظام، به کارگیری شاخص های معرفی شده و دستاوردهای ناشی از مطالعه ی نظام سرمایه داری در جهت نقد مبانی مطرح شده برای نظام اقتصاد اسلامی و در نهایت ارائه ی پیشنهادی سازگار با شاخص های مطرح شده به عنوان مبنای نظام اقتصاد اسلامی.
  کلیدواژگان: ظام اقتصادی، مبنای نظام اقتصادی، نظام اقتصاد اسلامی، تحلیل سیستمی. اقتصاد اسلامی
 • سارا امامقلی پور صفحات 131-147
  برنامه تحول سلامت با توجه سند چشم انداز20 ساله و سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری از اردیبهشت ماه 1393 آغاز شد. هدف از اجرای طرح تحول سلامت برقراری عدالت در تامین مالی و بهره مندی از سیستم مراقبت های بهداشتی و درمانی، بهبود کیفیت خدمات، حفظ شان و کرامت بیماران و نهایتا کاهش سهم مردم در پرداخت مستقیم هزینه های خدمات بهداشتی درمانی است. هدف مطالعه حاضر بررسی روند انواع هزینه های بهداشت و درمان طی سال های 94-1381 و تعیین میزان مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن در سال 1393 می باشد. نتایج نشان می دهند که با اجرای طرح تحول سلامت علی رغم کاهش سهم خانوارها در تامین مالی هزینه های بهداشت و درمان و بیمه به 46 درصد، میزان پرداخت از جیب واقعی خانوار حدود 16 درصد افزایش یافته است. در سال 1393، به طور متوسط 5 درصد از خانوارهای شهری و 8 درصد از خانوارهای روستایی، با هزینه های کمرشکن مواجه شده اند. همچنین در خانوارهای شهری و روستایی میزان مواجهه دهک اول تقریبا دو برابر کل کشور و به ترتیب برابر 9 و 13درصد می باشد.
  کلیدواژگان: عدالت در سلامت، طرح تحول سلامت، مخارج کمرشکن، پرداخت مستقیم از جیب
 • محمد مهدی عسگری، محسن محمدزاده صفحات 149-167
  صکوک مشارکت، یکی از ابزارهای تامین مالی طرح های بخش دولتی و خصوصی است که انتشار آن در کشورهای مختلفی رواج دارد. بنا به نظر برخی محققان، ایران اولین کشوری بود که از صکوک برای تامین مالی پروژه ها و طرح ها استفاده کرد و اوراق مشارکت شهرداری تهران در سال 1373، اولین صکوکی بود که در سیستم مالی و اقتصادی جهان انتشار یافت. از ابتدای انتشار این اوراق تا به امروز، ساخت و ماهیت فقهی اوراق مشارکت از سویی و کارکردهای اقتصادی این اوراق از سوی دیگر، همواره مورد مناقشه صاحب نظران و اقتصاددانان بوده است. در پژوهش حاضر، سعی شده است تا با توجه به قوانین و آمارهای موجود، مهم ترین چالش های فقهی و اقتصادی اوراق استخراج و ارائه گردد و در پایان، سیاست هایی برای بهبود کارایی این اوراق پیشنهاد شود
  کلیدواژگان: اوراق مشارکت، عقد شرکت، پایه پولی، نقدینگی
 • مرجان کلائی ، حسین نوری زاده صفحات 169-200
  استقرار یک شبکه امن پولی و مالی و تقویت سلامت در نظام بانکی از مباحث مهم در ادبیات روز بانکداری می باشد که جهت دستیابی به این اهداف موضوع استقرار حاکمیت شرکتی در سازمان های فعال در نظام بانکداری در کنار سایر عوامل موثر از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به این که اصول حاکمیت شرکتی تبین کننده عدالت، شفافیت و پاسخگویی در سازمان هاست، اجرای موثر آن در سیستم بانکی منجر به افزایش کارایی سرمایه، کاهش ریسک های سرمایه گذاری، افزایش ثبات مالی، کاهش نرخ هزینه سرمایه و به تبع آن ترغیب فعالان حوزه اقتصادی برای سرمایه گذاری بیشتر می گردد. از مولفه های اخلاقی هر فعالیت اقتصادی در اسلام ایجاد عدالت، صداقت و تساوی حقوق است تا به تمام ذینفعان اطمینان بخشد که حقوق آنان رعایت می گردد. بنابراین وظیفه بانکداری اسلامی تطبیق قوانین شریعت با اصول متعارف بانکداری مدرن می باشد، به طوری که اهداف شخصی ذینفعان را بدون این که وظیفه رفاه اجتماعی را نادیده بگیرد حفظ نماید. این مقاله به بحث پیرامون ماهیت، کاربردها و مقایسه اصول اسلامی حاکمیت شرکتی با اصول متعارف آن با توجه ویژه به OECD می پردازد و ضمن توضیح اولویت های اولیه حاکمیت شرکتی که در موسسات مالی اسلامی که منحصر به فرد هستند، تاثیرات حاکمیت شرکتی اسلامی را بر نظام اعتباری موسسات مالی اسلامی بررسی می نماید. می توان نتیجه گرفت اگرچه اقتصاد اسلامی عمدتا عملکرد مشابه با اقتصاد متعارف را دارد اما همیشه یک شکل مشخصی از تفاوت ها بین هر دو اصول در پیاده سازی آن ها وجود دارد. از این رو دیدگاه اسلامی حاکمیت شرکتی با در نظر گرفتن مسئولیت و وظایف بیشتر دارای افق گسترده تری می باشد.
  کلیدواژگان: اصول اسلامی حاکمیت شرکتی، بانکداری اسلامی، نظام اعتباری، موسسات مالی اسلامی
 • رضا زیاری ، سمیه کریم صفحات 201-219
  هر اقتصاد پولی دارای یک سیستم مالی می باشد که بانک ها رکن اساسی این سیستم مالی هستند. امروزه از بانک ها به واسطه ارایه خدمات مالی اعتباری متنوع و عدیده با عنوان سوپر مارکت خدمات مالی یاد می شود. تداوم حیات بانک موکول ومنوط به جذب سپرده ها است. در واقع جذب سپرده محور و ستون عملیات بانکداری را تشکیل می دهد. انجام سایر وظایف و عملیات بانکی منوط به جذب سپرده می گردد، به عبارتی این وظیفه اساسی مقدم بر سایر وظایف بانکی می باشد (شایان آرانی، 1389) در حال حاضر با توجه به کاهش و یکسان سازی نرخ سود سپرده های بانکی در بین سایر رقبا، لزوم شناخت و آگاهی کامل از مزیت ها و توانمندی های بانک به منظور حصول به اهداف کلان و بلند مدت در امر جذب منابع جدید در اولویت بررسی می باشد. بانک ملت نیز در حال حاضر با 1811 شعبه در کل کشور و 14 شعبه در استان سمنان به عنوان یکی از بانک های بزرگ کشور در ارائه خدمات بانکی نیز از این امر مستثنی نمی باشد. روش تحقیق و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مقاله حاضر مدل ضریب مکانی و مدل تغییر مکان سهم است که از انواع مدل های برنامه ریزی منطقه ای می باشد. با به کاربستن مدل های مذکور در خصوص هر یک از 14 شعب نتایج به دست آمده حاکی از آن است که کدام شعبه در جذب کدام نوع سپرده مزیت دارد و می بایست امکانات خود را در آن زمینه به کار گیرد
  کلیدواژگان: جذب سپرده، بانک ملت، برنامه ریزی منطقه ای، مدل تغییر مکان سهم، بانکداری اسلامی
|
 • Mohsen Morsalpour* Pages 7-24
  The beginning of an Islamic government, migration of the Prophet to Medina. At that time, the nascent Islamic community has the initial economic structure. The Prophet used to administer the society must reform this system. So they attempted to reform the economic structure of Medina. Corrupt jobs by the Prophet discouraged and excluded. They and pay special attention to Jihad and economic prosperity and employment and the development efforts of their development and prosperity. Prophet economic policies in the context of income and expenses that this paper focuses on explaining the question of the cost and resource allocation based on the economic policy of the Prophet. Some of the methods of allocation of resources was expressed in the Qur'an and Part was action with Prophet. This research written with descriptive-analytic method based on historical primary sources, Seeks review of Prophets economic policy in resource allocation and spending. The paper concluded that Allocation of resources from the Prophet in three major have been carried out that include the creation of prosperity and the elimination of the gap, empowering the Muslims of military force and economic development and prosperity and development
  Keywords: Prophet, Muslims, Islamic government, Islamic economic
 • Jafar Yousefi Pages 39-60
  This research aims to design a model for Islamic banking performance by interpretive- structural approach. The research method is descriptive- Survey and the type of the study based on objective is functional. In the present study, that its Statistical Society are Keshavarzi Bank branches customers in Ardabil, sampling is performed using classified random practice adequate with sample volume. The research instruments were Questionnaire which was made by researchers and in content and formally was confirmed respect to the number of Ardabil city Bank Experts, and its reliability by using Cronbach's alpha coefficient was confirmed. The project findings show that in costumers’ point of view, the most important factor in Islamic banking efficiency is using of more Payment facility in participatory contracts rather than transactional, and most banks participations in investment and production. By interpretive-structural modeling and surveys of ten Ardabil Keshavarzi Bank experts, factors related to the reluctance of banks in the implementation of analyzing Islamic banking and relations between variables were found. The results showed that information and people confidence in Islamic banking has a key role and in terms of increasing the efficiency is a priority
  Keywords: efficiency, Islamic banking, interpretive- structural modeling, Keshavarzi Bank, Ardebil
 • Mousa Hajiani Pages 61-87
  Choosing the right method of financing, preparing and allocating operational and executive budgets for infrastructure projects, especially metro projects, is one of the major challenges facing big cities, due to the lack of a suitable framework for it, despite the high cost and time, Does not have the desired result. The purpose of this research is to examine the characteristics of the metro projects and the choice of financial resources to assist in the selection of the proper financing method for metro projects, which is the project of Tehran Metro Line 7 with the same objective and in the realm - the section of the employer and the contractor- was examined, then by collecting the necessary information through a structured questionnaire and interview with experts who are senior executives, financial managers, investment, legal and contractor related to the metro, with the help of The Expert Choice software and the AHP technique, while extracting 12 main features affecting financing Sub-metropolitan areas as criteria for influencing decision making; prioritized methods for financing the metro projects were ranked in priority order, including Buy Back, BOT, LC, Sales of Bond, Usance, International Loans, and, finally, Foreign Direct Investment . Finally, the conditions of Tehran Metro Line 7 were compared with the results and analyzed. The result of this research can be used for researchers, finance activists, employers and contractors of EPC.The result of this research can be used for researchers, finance activists, employers and contractors of EPC
  Keywords: Prioritization, Financing, Funding, Rail project, Tehran Metro
 • Pages 89-110

  The purpose of this paper is to determine target markets of Iranian high-tech manufacturing goods in Islamic countries based on Iran’s economic measures which effect its export supply and as well as the economic and environmental countries’ situation that effect their export demand. This article to identify markets for high-tech goods from Iran to Islamic countries, the model of decision support, based on SITC classification, version 4, is used in 2015-2008 period.Findings of this paper show that the most important target markets for Iran’s high-tech goods are of Malaysia, Qatar, Turkey and Bahrain which have experienced high economic and trade growth in recent years; So focusing on these countries need to high-tech goods by taking advantage of the country in the production of these goods into account, could lead to improve export the country’s high-tech goods
  Keywords: Exports, High-tech manufacturing goods, Decision Support Model, Members of the Organization of the Islamic Conference
 • Sara EmamGholipour Pages 131-147
  The Iranian health transformation plan was commenced in May 2014, with regard to the 20-year National Vision and the general health policies imparted by the Supreme Leader. The goal of the implementation of this plan is to establish equity in financing and to benefit from health care systems, to improve quality services, to maintain and protect the health of patients, and to minimize the share of people in direct payments for health care services. This study aims to investigate the costs of health care during 2002-2015 and determine the households’ exposure to catastrophic expenditure in 2014. The results show that after the implementation of the plan, the real out-of-pocket payments of households increased by almost 16%, despite the reduction in households' share in the financing of healthcare and insurance costs to 46%. In 2014, about 5 percent of urban households and 8 percent of rural households, on average, faced with catastrophic expenditure. In addition, exposure to catastrophic expenditure within the first deciles of rural and urban households is almost 9 and 13 percent, respectively
  Keywords: Equity in health, health transformation plan, Catastrophic expenditure, Out-of-pocket payment
 • Pages 149-167
  Mosharakah Sokok is one of the instruments to finance the public and private plans which are used widely in different countries. According to some researchers, Iran was the first country which used these Sokok for financing the projects and plans and the municipality bonds in 1373 were the first Sokok which were issued in the world economic and financial system. Since their initial issuance, their structure, jurisprudential nature as well as their economic applications were challenged by the economists. In this research, we tried to deduce the jurisprudential as well as the economic challenges of these bonds according to the available laws and data and finally, to give some policy recommendations to improve the efficiency of these financial instruments
 • Marjan Kalaei Pages 169-200
  The establishment of a monetry and financial security network in the banking system is one of the important issues in banking literature. In order to achieve these goals, the issue of the establishment of corporate governance in active organizations in the banking system, along with other influential factors, is very important. Due to the fact that corporate governance principles combine justice, transparency and accountability in organizations, its effective implementation in the banking system has led to increased capital efficiency, reduced investment risks, increased financial stability, lower capital cost rates and, consequently, encouraging economic activists to invest more. The ethical components of every economic activity in Islam are the creation of justice, integrity and equality of rights, in order to ensure that all its stakeholders are respected. Therefore, the task of Islamic banking is to implement the laws of the Shari'a with the principles of modern banking, in a way that preserves the personal goals of the stakeholders without neglecting social welfare. This paper discusses the nature, uses, and comparison of Islamic principles of corporate governance with its customary principles, with particular attention to the OECD, and, while explaining the primary priorities of corporate governance that are unique in Islamic Financial Institutions, the effects of Islamic corporate governance On the credit system of Islamic Financial Institutions. It can be concluded that although the Islamic economy is largely similar to conventional economics, there is always a certain form of difference between the two principles in their implementation. Therefore, the Islamic corporate governance perspective has broader horizons with respect to its obligations and responsibilities.
  Keywords: slamic Principles of Corporate Governance, Islamic Banking, Credit System, Islamic Financial Institutions