فهرست مطالب

مطالعات اجتماعی ایران - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 38، تابستان 1396)

مجله مطالعات اجتماعی ایران
سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 38، تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/04/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • میترا رئوفی ، محمد باقر تاج الدین، ژیلا مشهدی میقانی صفحات 5-24
  مقاله حاضر حاصل مطالعه ای تجربی درباب هویت ملی، هویت قومی واحساس محرومیت نسبی است. جامعه آماری پژوهش را جوانان 15تا 29ساله ساکن در شهر ایلام تشکیل داده اند که 400 نفر از آنان به منزله نمونه آماری، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای، انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از روش پرسشنامه استفاده شده است. پیدایش احساس محرومیت نسبی پدیده ای جدید و ناشی از تغییر اجتماع بشری و خروج جامعه از لفاف ایستای سنتی است، احساسی که ممکن است منشا ناهنجاری های اجتماعی و سیاسی بسیاری باشد. در چارچوب نظری، از نظریه محرومیت نسبی رابرت گر و نظریات هویت جنکینز و اسمیت استفاده شده است. یافته ها نشان میدهد میان میزان احساس محرومیت نسبی در بعد اقتصادی و میزان گرایش به هویت ملی در بعد سیاسی رابطه ای معنادار و معکوس وجود دارد. میان میزان احساس محرومیت نسبی در بعد اقتصادی و میزان گرایش به هویت قومی در بعد سیاسی نیز رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.
  کلیدواژگان: هویت، هویت ملی، هویت قومی، احساس محرومیت نسبی، جوانان
 • مقصود فراستخواه، جبار رحمانی، بهروز سپیدنامه صفحات 25-55
  دین یکی از کهن ترین نهادهای بشری است که به دلیل مشروعیت داشتن هنجارهایش انسجام آفرین است، اما دگرگونی های اجتماعی ممکن است سبب کاهش مشروعیت هنجارهای دینی در جامعه و استقرار هنجارهای جدید و خویش آفرین شوند که به پدیده ای به نام بی هنجاری دینی خواهد انجامید. در این مقاله، به منظور مطالعه وضعیت بی هنجاری دینی دربین دانشجویان دانشگاه های ایلام، پس از مرور مطالعات پیشین و تدوین چارچوب مفهومی در چارچوب پارادایم کیفی، سنت تفسیری و نظریه مبنایی، و با بهره گیری از ابزار مصاحبه نیمه ساختمند، داده های تحقیق جمع آوری شد. یافته ها نشان دهنده وجود پدیده بی هنجاری دینی دربین گروهی از دانشجویان است که شامل مراحل دین عادی، ورود به دانشگاه، تحولات زیست دانشجویی، تردید در هنجارهای دینی، بحران مشروعیت هنجارها و استقرار نظام هنجاری جدید است. دانشجویان به منظور رهایی از تعارض های ناشی از بی هنجاری دینی، به ایجاد گونه هایی از دین داری خودمرجع و خنثی سازی اثرهای آن اقدام می کنند. مقوله کانونی این مطالعه ناحتمیت دین است. در این مطالعه، الگوی پارادایمیک اخذشده از داده ها در چارچوب نظریه مبنایی درقالب عوامل علی، زمینه ای، مداخله ای ، راهبردی و پیامدی ترسیم، توصیف و تشریح شده است.
  کلیدواژگان: دانشجویان، نظریه مبنایی، بی هنجاری دینی، دین داری خودمرجع، ناحتمیت دین
 • سردار فتوحی ، زهرا رضایی نسب صفحات 56-77
  پژوهش حاضر بر این فرض بنا شده است که حوزه اجتماعی فرد یا شبکه های ارتباطی، اطلاعات و منابعی برای آگاهی، نیاز، تخیل و… فراهم می کند و به شخصیت و ویژگی کارآفرین سمت وسو می دهد. هدف پژوهش بررسی تاثیر ساختار شبکه های اجتماعی بر ویژگی های کارآفرینانه است. روش پژوهش پیمایش است و جامعه آماری را دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایلام در سال تحصیلی 1396-1397 تشکیل داده اند که تعداد آنها 586 دانشجو بوده است. 250 نفر ازمیان جامعه آماری با روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شده اند. یافته ها مبین آن است 50 درصد دانشجویان در شبکه های روابط کوچک قرار دارند که دارای تنوع زیاد (44/0) ، تراکم زیاد (60/0) ، ولی قدمت تقریبا کم (18/0) است. 58 درصد دانشجویان کمترین ارتباط را با کارآفرینان داشته اند و 32 درصد دانشجویان نیز کمترین ارتباط را با شاغلان داشته اند. این وضعیت از ساختار شبکه روابط بر کارآفرینی دانشجویان تاثیر گذاشته است. به عبارتی، ساختار شبکه اجتماعی بر همه ویژگی های کارآفرینانه (خطرپذیری متعادل، کانون کنترل، نیاز به موفقیت، سلاست فکری، عمل گرایی، تحمل ابهام، رویاپردازی و چالش طلبی) دارای تاثیر معنادار است. نتیجه کلی نشان می دهد کارآفرین بودن اتفاقی نیست و کارآفرینی افراد منوط به ویژگی هایی است که در موقعیت های مختلف و با توجه به نحوه قرارگرفتن در گروه های اجتماعی، متفاوت خواهد بود.
  کلیدواژگان: ویژگی کارآفرینانه، کارآفرین، اندازه شبکه، تنوع شبکه، شبکه روابط
 • فاطمه قربانی پیرعلیدهی ، سمیره صی محمدی، فرشته صی محمدی صفحات 78-97
  ایجاد حس سرزندگی در جامعه ی روستایی موجب تعاملات بیشتر و بهتر مردم روستا و افزایش سرمایه ی اجتماعی، بهبود اقتصاد روستایی می شود، بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر ارتقای سرزندگی در بین روستائیان ایل ارکوازی از توابع شهرستان ایلام به انجام رسید. تحقیق حاضر کاربردی و توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری روستائیان 36 روستای قوم ارکوازی هستند (5730 نفر). 259 نفر به صورت نمونه گیری چند مرحله ای مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان داد که امکانات و زیرساخت های روستایی، امنیت و ایمنی، انسجام اجتماعی، ارتباط خوب با دیگران، زیبایی ظاهری و بصری روستا و درآمد متغیرهایی هستند که 88 درصد از تغییرات واریانس سرزندگی را پیش گویی می کنند. بر اساس یافته های تحقیق توصیه هایی ارائه شده که می تواند در ارتقای سرزندگی روستائیان موثر باشد: گسترش امکانات، به کارگیری نیروهای جوان، بازسازی اماکن قدیمی و بهبود انسجام اجتماعی.
  کلیدواژگان: سرزندگی، روستائیان، ایل ارکوازی، شهرستان ایلام
 • یارمحمد قاسمی ، خلیل کمربیگی صفحات 98-119
  پژوهش حاضر با هدف بازسازی معنایی نزاع بین فردی درمیان محکومان نزاع دراستان ایلام، با استفاده از روش نظریه زمینه ای انجام گرفته است. مسئله تحقیق این است که چگونه میتوان از نزاع بین فردیی بازسازی معنایی ارائه داد. پرونده منازعان دستگیرشده یا مراجعان به کلانتری های شهر ایلام بخشی از جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل داده است. درکنار آن، با شش نفر از فرماندهان و افسران شاغل در کلانتری ها نیز مصاحبه صورت گرفته است. روش نمونه گیری در این پژوهش هدفمند یا نمونه گیری نظری بوده است. در فرآیند تحلیل داده ها، از روش های معمول کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. به این منظور، هشت مقوله اصلی شناسایی شد که بی سازمانی اجتماعی مقوله مرکزی است. مطابق این نظریه، تجربه مدرنیته بیقواره ساختار جامعه پیشین انتظام یافته برپایه کنترل غیررسمی را با آشفتگی مواجه کرده است
  کلیدواژگان: نزاع، نزاع بین فردی، نظریه زمینه ای، بی سازمانی اجتماعی، ایلام
 • علی نوروزی، امیر ملکی، مهربان پارسامهر*، حمید قاسمی صفحات 120-145

  هدف تحقیق حاضر بررسی نقش حمایت اجتماعی و مصرف ورزش در تبیین مشارکت ورزشی زنان است. این تحقیق با استفاده از روش پیمایش انجام شده است. داده ها ازطریق پرسش نامه جمع آوری، استخراج و تحلیل شد. جامعه آماری تحقیق را زنان 19سال به بالای استان ایلام با حجم نمونه 500 نفر تشکیل داده اند. نمونه ها به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای شناسایی شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمودن الگوی تحقیق، از رگرسیون تک متغیره و الگوسازی معادله های ساختاری با نرم افزار آموس استفاده شده است. نتایج نشان داد که زنان استان ایلام به ترتیب در ورزش حرفه ای (15 درصد) ، ورزش منظم (18. 8 درصد) ، ورزش سلامت محور (17 درصد) ، ورزش تفریحی (15. 2 درصد) و فعالیت بدنی کم و نامنظم (8 درصد) مشارکت دارند. علاوه براین، 26 درصد زنان هیچ فعالیت ورزشی ای ندارند. میانگین مشارکت ورزشی زنان استان ایلام 125 دقیقه بوده در هفته و دامنه آن برای افراد ورزشکار بین 10 تا 600 دقیقه نوسان داشته است. نتایج تحلیلی تحقیق حاکی از این است که حمایت اجتماعی و مصرف ورزش توانسته اند به ترتیب 0. 53 و 0. 46 و درمجموع به طور معناداری تا 0. 62 از واریانس مشارکت ورزشی زنان را پیش بینی کنند.

  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، مصرف ورزش، مشارکت ورزشی، زنان، ایلام
|
 • Y.M. Ghasemi , Kh. Kamarbiegi Pages 98-119
  The current study aimed to identify the convicts’ motives sentenced for interpersonal conflict in Ilam province by Grounded Theory And the researchers set aim to answer the leading question what How con a meaning reconstruction of foray be given?.
  The cases of arrested grapplers or those who referred to Ilam’s police stations made up a part of the population of the study. Meanwhile, a set of six commanders and police officers working in police stations was interviewed, hence, the sampling was purposive sampling or theoretical sampling. For data analysis, open, axial, and selective coding were applied to the Grounded Theory.
  The findings showed that eight variables are related to the problem of which social disorganization plays the central role. Based on this theory, the experience of ugly modernity has led to the mess up of the antecedent society regulated by informal control.
  Keywords: Conflict, interpersonal conflict, Grounded Theory, social disorganization, Ilam
 • A. A. Norozi, A. Maleki, M. Parsamehr, H. Ghasemi Pages 120-145

  The present study aimed to investigate the role of social support and sport consumption in explaining women’s sport participation. The study was conducted using survey and the data were collected through questionnaires. The population consisted of women of 19 years and above. The sample, consisted of 500 women, was selected using multi-stage random cluster sampling. To analyze the data, the researchers used regression and Structure Equation Modeling (SEM) using AMOS software. The results of the study showed that women participated in professional sports (15%), regular sports (18.8%), health-oriented sports (17%), recreational sports (15.2%), and irregular exercises (8%). Additionally, 26% of women follow no sport activities. The mean sport participation of women was 125 minutes per week with a range of 10 to 600 minutes. The results showed that social support and sport consumption can explain respectively 53 and 46 percent of the variance in sport participation. Together these two variables explained 62 percent of this variance.

  Keywords: Social Support, Sport Consumption, Sport Participation, Women, Ilam