فهرست مطالب

پژوهشنامه حمل و نقل - سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 56، پاییز 1397)
 • سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 56، پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/10
 • تعداد عناوین: 25
|
 • علیرضا ماهپور ، امیررضا ممدوحی * صفحات 1-13
  به منظور بررسی رفتار مراجعین به مراکز خاص همچون بازار یا مراکز خرید بزرگ یا تعیین نقش متغیرهای پنهان افراد مراجعه کننده به این مراکز، در سالهای اخیر مطالعات متعددی برای مدلسازی این انتخاب ساخته شده است. در دهه اخیر مطالعات متعدد به صورت گستردهای پذیرفتهاند که ارزشها، نگرشها و به طور کلی متغیرهای پنهان فردی نقش اساسی در رفتار مشتریان و انتخابهای آنها دارد. به دلیل اهمیت و جایگاه بازار تهران و نقش موثر متغیرهای پنهان در انتخاب مقصد در پژوهش جاری مدل انتخاب بازار بزرگ تهران به عنوان مقصد سفرهای خرید پوشاک مورد بررسی قرار میگیرد. نقطه قوت مدل ساختاری ارائهی ساختار تصمیمگیری افراد است و نشان میدهد که متغیرهای پنهان چه تاثیری در انتخاب افراد دارند. نتایج مدل معادله ساختاری نشان میدهد که فرضیه تاثیر متغیرهای نگرش، سبک زندگی و نوع خریدار بودن در مطلوبیت متغیرهای پنهان و متغیرهای اقتصادی- اجتماعی در مطلوبیت متغیرهای مشاهدهشده رد نشد. همچنین نتایج نشان میدهد که مدل ساختاری 1/68 مشاهدات را درست پیشبینی کرده است که 1/57 درصد کسانی هستند که بازار را انتخاب نکردهاند و 4/16 درصد مراجعهکننده به بازار هستند (35 مورد از 42 انتخاب بازار معادل 33/83 درصد از افراد انتخاب کنندهی بازار). همچنین نگرش، سبک زندگی و نوع خریدار بودن افراد نسبت به مرکز خرید دارای تاثیر معنی داری در مطلوبیت متغیرهای پنهان و انتخاب مرکز خرید پوشاک است. برخی ازمتغیرهای اقتصادی- اجتماعی نیز در مطلوبیت متغیرهای مشاهدهشده و انتخاب مرکز خرید پوشاک معنیدار است بهطوری که مرد بودن و سفر با سواری شخصی باعث کاهش مطلوبیت و سفر با مترو باعث افزایش مطلوبیت سفر به مقصد بازار میشود. افرادی با سطح 2 هزینهکرد ماهیانه (هزینهکرد ماهیانه 5/1 تا 2 میلیون تومان) نسبت به سایر سطوح هزینهکرد تمایل بیشتری به مراجعه به بازار نسبت به سایر مقاصد دارند.
  کلیدواژگان: سفر خرید، تحلیل رفتار، بازار بزرگ، تهران، مدل های معادله ساختاری
 • علی مرادی مددلو ، آرش مظاهری، امیرمسعود رحیمی* صفحات 15-31
  امروزه یکی از معضلات اساسی شبکه راه های کشور، وجود دسترسی های غیر ایمن فراوان است. با افزایش تعداد دسترسی ها، پتانسیل تصادف، تاخیر، زمان سفر و تراکم افزایش یافته و از درجه عملکردی و ظرفیت راه ها کاسته می شود. در این پژوهش، تاثیر تراکم دسترسی بر ایمنی و عملکرد راه ها در دو شاخه جداگانه بررسی شده است. بر همین اساس، ابتدا در بخش تاثیر ایمنی، اطلاعات تصادفات سه محور از استان آذربایجان شرقی برای سالهای 92، 93 و 94 جمعآوری شد. سپس بررسی تاثیر تراکم دسترسی بر نرخ تصادفات در محورهای مذکور به طور جداگانه انجام شده و با استفاده از مدلسازی بین متغیرها، رابطه بین آن ها بررسی شد. مهمترین نتیجه در این بخش، وجود سطح معناداری بین تراکم دسترسی در مسیر بزرگراهی و دوخطه جدا نشده (ارتباط مستقیم بین دو پارامتر) و عدم ارتباط بین این دو پارامتر در مسیر آزادراهی میباشد. با توجه به دخیل بودن دیگر عوامل در ورودی شهرها، قطعات نزدیک ورودی شهرها از تحلیل موردنظر حذف شدهاند. سپس در بخش تاثیر عملکردی، اثر دسترسی ها بر تاخیر، زمان سفر، سرعت و تراکم شبکه در طول 87 کیلومتر از جاده تبریز اهر بررسی شد. در این بخش برای شبیه سازی از چهار سناریوی ترافیکی مختلف در حالتهای مختلف دسترسی ها و نوع میانه، استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ادغام کردن دو دسترسی پرحجم در یک مسیر مستقیم، عملکرد ترافیک را بهبود بخشیده است. همچنین تبدیل مسیر دوخطه به چهار خطه باعث کاهش تاخیر، زمان سفر و تراکم می شود.
  کلیدواژگان: ایمنی ترافیک، عملکرد ترافیک، نرخ تصادفات، تراکم دسترسی
 • حسین بهمنی، محسن خواجه امینیان ، مسعود نعمت الهی، حامد خانی سانیج * صفحات 33-52
  در این مقاله اثر پلیمر رزین اپوکسی بر حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی حاوی سنگدانه های سیلیسی و آهکی بررسی شده است. رزین اپوکسی بدون هاردنر و رزین اپوکسی سخت شده با هاردنر در درصد وزنی 0 تا 5 درصد (4،3،2،1،0 و5 درصد) جهت اصلاح قیر مورد استفاده قرارگرفته است. روش به کاربرده شده برای ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی روش انرژی آزاد سطحی است. در این روش با اندازه گیری انرژی آزاد سطحی قیرها به روش قطره چسبنده و با استفاده از مقادیر گزارش شده از انرژی آزاد سطحی سنگدانه ها، پارامترهای انرژی مربوط به حساسیت رطوبتی  مخلوطهای آسفالتی حاوی ترکیبهای مختلف قیر و سنگدانه مورد تحلیل قرار گرفتند. در پایان قیر پایه و قیر اصلاح شده با رزین اپوکسی سخت شده با هاردنر مورد آزمایش FTIR واقع شدند. نتایج نشان دهنده اثر مطلوب رزینهای اپوکسی سخت شده با هاردنر بر کاهش حساسیت رطوبتی مخلوطهای آسفالتی حاوی سنگدانه های سیلیسی و آهکی است. رزینهای اپوکسی بدون هاردنر تاثیر چندانی بر ترکیبهای آسفالتی حاوی سنگدانه آهکی نداشتند اما موجب کاهش حساسیت رطوبتی  مخلوطهای آسفالتی حاوی سنگدانه های سیلیسی شدند.
  کلیدواژگان: رزین اپوکسی بدون هاردنر، رزین اپوکسی سخت شده با هاردنر، انرژی آزاد سطحی، حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی
 • رضا توکلی مقدم، حامد اقبالی * صفحات 53-65
  مدل ارائه شده در این تحقیق، جزو مسائل مسیریابی وسایل نقلیه با حمل در بازگشت میباشد که در آن فرآیند برداشت و تحویل بطور همزمان صورت میگیرد. مساله بصورت دوهدفه مدلسازی شده است که اهداف آن عبارتند از: کمینه سازی هزینه کل حمل و نقل شامل هزینه ثابت استفاده از وسیله نقلیه و هزینه متغیر مسافت طی شده و نیز افزایش رضایتمندی رانندگان از طریق توازن توزیع کالا میان وسایل نقلیه. به جهت NP_سخت بودن مسائل مسیریابی وسایل نقلیه، جهت حل مسالهی مسیریابی وسایل نقلیه با برداشت و تحویل همزمان الگوریتم فراابتکاری تکامل تفاضلی چندهدفه (MODE) پیشنهاد گردیده است. همچنین جهت بررسی عملکرد الگوریتم پیشنهادی، نتایج حاصل از این روش با روش جستجوی هارمونی چند هدفه (MOHS) مقایسه شده است. یک آزمون محاسباتی بر روی نمونه مسائل موجود در ادبیات موضوع صورت گرفته است. نتایج محاسباتی نشان میدهد که الگوریتم پیشنهادی از نظر زمان محاسبات و کیفیت جوابهای بدست آمده از کارآمدی خوبی برخوردار میباشد.
  کلیدواژگان: مسیریابی وسایل نقلیه، برداشت و تحویل همزمان، روش محدودیت اپسیلون، الگوریتم فراابتکاری چندهدفه
 • شهرام عباسی، فرشیدرضا حقیقی * صفحات 67-78
  یکی از بخش های بسیار مهم مهندسی ترافیک مسئله ی عابرین پیاده است. به علت ویژگی های معمول شخصیتی، انتظار رفتار غیرمحتاطانه از عابرین نوجوان دور از ذهن نیست. همچنین در کشور ایران تعداد بسیار زیادی از مراکز تحصیلی و آموزشی که اساسا مورد استفاده ی نوجوانان قرار می گیرند در حاشیه ی راه های برون شهری واقع هستند و تردد عابرین پیاده در کنار چنین موسساتی مکررا مشاهده می گردد. بررسی اندرکنش عابرین با وسایل نقلیه و جریان ترافیک در این نواحی می تواند در راستای بهبود ایمنی و تسهیلات عابرین نتایج مفیدی را ارائه کند. در این پژوهش دانش آموزان به عنوان یکی از آسیب ‏پذیرترین قشرهای عابرین پیاده در جاده های برون شهری مورد بررسی قرار گرفتند و داده ها از فیلم ویدئویی ضبط شده از محل عبور دانشآموزان 3 مدرسه، در جاده ای برون شهری واقع در شهرستان محمودآباد استان مازندران، طی سه روز کاری هفته استخراج گردید. سپس احتمال عبور عابرین از عرض خیابان با استفاده از نرم افزارspss و مدل رگرسیون لجستیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که متغیرهای زمان انتظار قبل از عبور، فاصله وسیله نقلیه خط دور و مقدار سرفاصله بر احتمال عبور عابرین از عرض جاده تاثیر بسزایی دارند. همچنین در بین متغیرهای تاثیر گذار مقدار سرفاصله بیشترین تاثیر را در احتمال عبور عابرین داشته است.
  کلیدواژگان: عابرین پیاده، ایمنی، احتمال عبور، رگرسیون لجستیک، سرفاصله
 • کسری پورکرمانی ، امیر شریفی * صفحات 79-91
  هدف اصلی این مقاله، بررسی عواملی است که بر فرآیند عملی طراحی تعرفه زیرساخت های بندر، تاثیر می گذارند. تجزیه و تحلیل، بر اساس داده ها از 40 بندر در سرتاسر دنیا تهیه شده است. در ابتدا، تحلیل عامل اکتشافی (EFA) برای شناسایی عوامل موثر بر انتخاب مدل طراحی تعرفه ها، انجام شده است. پس از آن، تحلیل عامل تاییدیه (CFA) برای بررسی رابطه بین متغیرها، به کار گرفته شده است. یافته ها، نشان می دهد که تقاضا، دانش در مورد نظریه های قیمت گذاری، پویایی بخش های بندری و کشتیرانی (ازجمله رقابت و اندازه کشتی) ، اهداف قیمت گذاری و هزینه های مربوط به خدمات بندری، عوامل تاثیرگذار در طراحی تعرفه زیرساخت ها هستند. اکثر بنادر، ترکیبی از رویکردهای قیمت گذاری شامل قیمت گذاری تبعیض آمیز، قیمت گذاری مبتنی بر هزینه ها و قیمت گذاری مبتنی بر بازار را استفاده می کنند. بنادر از رویکردهای اساسی قیمت گذاری آگاه هستند؛ اما دانش کمی در مورد کاربرد آن ها دارند. بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل، استراتژی هایی برای مدیریت بندر در طراحی تعرفه ها، محدودیت های تحقیق و توصیه هایی برای تحقیقات آینده مورد بحث قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: قیمت گذاری بندری، طراحی تعرفه زیرساخت ها، تجزیه و تحلیل عامل، استراتژی قیمت گذاری
 • زهره دهقان، امیر مدرس * صفحات 93-110
  در این تحقیق امکان پیش بینی عمر خستگی آسفالت مسلح شده با الیاف پلی اتیلن بازیافتی (PET) با استفاده از پارامترهای انرژی تلف شده بررسی شد. آزمایش های خستگی با استفاده از خمش چهارنقطه ای در سه دمای 5-، 10 و 20 درجه سانتیگراد و دو فرکانس 2 و 10 هرتز بر روی نمونه های مسلح شده انجام شد. قطر متوسط الیاف برابر با 30 میکرومتر و طول الیاف برابر با 1 و 2 سانتیمتر بود. همچنین درصد الیاف برابر با 5/0، 0/1، 5/1 و 0/2 درصد نسبت به وزن قیر انتخاب گردید. نتایج حاکی از افزایش شیب نمودارهای خستگی با افزایش دما بود. در یک فرکانس ثابت عمر خستگی نمونه های مسلح شده بیشتر از نمونه شاهد بوده و تاثیرات مفید الیاف در دماهای بالاتر و در سطوح کرنش پایین محسوس تر بود. در مدل های خستگی اولیه از انرژی تلف شده اولیه یا تجمعی استفاده می شد. در مدل های جدید تر از مفهوم نسبت انرژی تلف شده پارامتر محدوده ثبات (PV) تعریف گردید. در این تحقیق تعریف جدیدی برای محاسبه پارامتر PV براساس مفهوم میانگین متحرک ارائه گردید (PV2). در نهایت با تحلیل های انجام شده مدل های خستگی ارائه شده براساس هر دو پارامتر PV1 و PV2 یک رابطه توانی بوده که مستقل نوع مخلوط، دما و فرکانس آزمایش بوده اند. همچنین در تعریف جدید ارائه شده (PV2) با دقتی مشابه یا حتی بالاتر از تعریف قبلی (PV1) امکان پیش بینی عمر خستگی وجود دارد.
  کلیدواژگان: مدل خستگی، آسفالت مسلح شده، الیاف PET، انرژی تلف شده، عدد ثبات (PV)1
 • فرشیدرضا حقیقی، عباس شیخ فرد * صفحات 111-122
  بررسی رفتاری عملکرد رانندگان وسایل نقلیه در این تحقیق مدنظر قرار گرفته است؛ با توجه به اینکه در مراجع عامل سرعت بالا بعنوان یکی از دلایل وقوع تصادفات عنوان می شود و یا بر شدت تصادفات می افزاید، پژوهشگران حمل و نقل همواره در جستجوی ارائهی طرح های موثر در خصوص کاهش سرعت وسایل نقلیه می باشند. در این پژوهش تاثیر اجرای نوعی از خط کشی سطح (اعلام محدودیت سرعت بر سطح روسازی) بر رفتار عملکردی رانندگان در جهت آرام سازی جریان ترافیک در دنیای واقعی و نیز در مقایسه با دنیای مجازی (دستگاه شبیه ساز رانندگی) مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج شبیه سازی رفتار عملکردی 60 شرکت کننده (39 مرد و 21 زن با میانگین سنی 2/27 سال و انحراف استاندارد 7/5 و حداقل 3 سال سابقه رانندگی) در دستگاه شبیه ساز رانندگی، نشان داد که رانندگان پس از اجرای طرح، رفتار ایمن تری را (با سرعت کمتری را) به هنگام رانندگی از خود به نمایش گذاشتند. بر اساس این نتایج، میانگین سرعت رانندگان از 87/91 به 21/77 کیلومتر بر ساعت و دیگر پارامتر ارزیابی ایمنی (جابجایی جانبی) آنها در مسیر حرکت خود از 44 به 31 سانتی متر رسیده است. همچنین، تحلیل داده های دنیای واقعی در مورد 1227 وسیله نقلیه در مطالعات قبل و 1073 وسیله نقلیه در مطالعات بعد نشان داد که میانگین سرعت وسیله نقلیه عبوری از مقطع مورد نظر پس از اجرای خط کشی از 38/86 به 12/79 کیلومتر بر ساعت رسیده است. از آماره آزمون t برای اعتبارسنجی داداه های خروجی از دستگاه شبیه ساز استفاده شده است که نشان دهنده میزان شباهت بالای نتایج مطالعات میدانی و دستگاه شبیه ساز رانندگی بود.
  کلیدواژگان: آرام سازیجریانترافیک، شبیه سازی رانندگی، رفتار رانندگان وسیله نقلیه، خط کشی، سطح راه، سرعت
 • حمیدرضا دهقانی *، احسان دهقانی صفحات 123-144
  جرم گسترده شده در نقاط مختلف سازه پل قوسی یکی از عواملی است که موجب پیچیدگی تحلیل لرزه ای آن ها می شود. در این پژوهش رفتار لرزه ای یک پل قوسی فولادی به دهانه 300 متر، در جهت طولی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از تحلیل دینامیکی فزاینده به عنوان جامع ترین روش و معیار ارزیابی رفتار لرزه ای استفاده شده است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی فزاینده با نتایج تحلیل های غیرخطی استاتیکی و تحلیل دینامیکی فزاینده با استفاده از شتاب نگاشت هارمونیک مورد مقایسه قرار گرفته است. تحلیل دینامیکی فزاینده با استفاده از 17 شتاب نگاشت لرزه ای و تحلیل پوش اور استاتیکی تحت دو الگوی بار توزیع بار اینرسی و توزیع بار مودال انجام پذیرفته است. نتایج بدست آمده نشان داده اند پل قوسی موردنظر به علت جرم گسترده سازه، در جهت طولی پل مود غالب حرکتی نداشته و رفتار لرزه ای آن تحت شتاب نگاشت های مختلف با توجه به تحریک مودهای مختلف متفاوت می باشد. با توجه به عدم وجود یک مود غالب حرکتی، تعیین الگوی بارگذاری تحلیل پوش اور امکان پذیر نبوده و به همین علت نتایج تحلیل پوش اور از دقت کافی جهت ارزیابی رفتار غیرخطی سازه برخوردار نمی باشند. با حذف جرم قوس فولادی و تبدیل این سازه به یک سازه منظم جرمی نتایج تحلیل پوش اور استاتیکی و تحلیل دینامیکی فزاینده با دقت قابل قبول به هم نزدیک شده اند. همچنین نتایج تحلیل دینامیکی فزاینده با استفاده از شتاب نگاشت های هارمونیک نشان داد که انتخاب شتاب نگاشت های هارمونیک به جای شتاب نگاشت های زلزله می تواند مدت زمان انجام تحلیل را با دقت نتایج خوبی به صورت چشم گیری کاهش دهد.
  کلیدواژگان: پل های قوسی فولادی، عملکرد لرزه ای، تحلیل دینامیکی فزاینده، تحلیل پوش اور استاتیکی، تحلیل طیفی
 • محسن ابوطالبی اصفهانی، احمد گلی خوراسگانی ، مجید هارونی جمالویی صفحات 145-160
  باوجود کاربردهای زیاد و خواص مناسب قیر در مصارف راه سازی؛ خرابی ها و معایب مخلوط های آسفالتی موجود، ازجمله شیارافتادگی و ترک خوردگی خستگی باعث لزوم اصلاح قیر مورد استفاده در راه سازی با استفاده از افزودنی ها می گردد. برخی افزودنی ها با کاهش دمای اختلاط و تراکم، از سخت شدن قیر جلوگیری کرده و منجر به اصلاح رفتار مخلوط آسفالتی در مقابل بارها شده که علاوه بر این، کاهش آلاینده‎ های هوا و مصرف انرژی را نیز، سبب می شوند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی و مقایسه خواص رئولوژی قیر اصلاح شده با ساسوبیت و واکس پارافین با قیر اصلاح نشده و همچنین ترکیب آنها با توجه به تاثیر این افزودنی های بر پیرشدگی و دمای عملکردی است. بدین منظور قیر پایه AC60-70 انتخاب و از روش آزمایشگاهی مبتنی بر آزمایش های متداول قیر که شامل درجه نفوذ و نقطه نرمی است و آزمایش های شارپ که شامل رئومتر برش دینامیکی، ویسکوزیته دورانی و آزمایش های پیرشدگی است، استفاده شده است. نتایج آزمایشات حاکی از موثر بودن واکس های ذکرشده در افزایش کارایی قیر به دلیل کاهش ویسکوزیته، بوده است. در این حالت می توان دمای اختلاط و تراکم را کاهش داد که باعث کاهش پیرشدگی و سخت شدگی قیر می شود. همچنین استفاده از ترکیب واکس های ساسوبیت و پارافین می تواند دمای عملکردی بالای قیر را در مقایسه با نمونه حاوی فقط واکس پارافین بهبود بخشیده و با مقایسه تاثیرات این ترکیب با واکس های دیگر، می توان با در نظر گرفتن میزان تاثیر و هزینه، انتخاب مناسبی به منظور بهبود خواص و رفتار قیر داشت.
  کلیدواژگان: آزمایشهای شارپ، اصلاح کننده های قیر، پارافین، رئولوژی قیر، ساسوبیت
 • روح الله بیات، حسین قایی سهرابی*، جعفر سلیمی صفحات 161-176
  راه آهن جمهوری اسلامی ایران می خواهد با واگذاری بخشی از مالکیت های دولتی و به مشارکت گرفتن بخش خصوصی، در بخش های قابل واگذاری، تا حدی خود را از بار سنگین هزینه های جاری اداره راه آهن آزاد سازد. محققین در این مقاله سعی نمودند که با الهام از مدل اولویت بندی استراتژی های خصوصی سازی و با در نظر گرفتن سندچشم انداز 20 ساله و سند برنامه 5 ساله توسعه کشور و نیز با توجه اصل44 قانون اساسی موضوع خصوصی سازی راه آهن ایران را در چارچوب مفاهیم مصلحت عام مورد سنجش قرار دهند. روش تحقیق حتضر توصیفی و از نوع پیمایشی وتحلیلی است و از آزمون های آمار دوجمله ای و فریدمن برای پذیرش یا رد متغیرها مدل اولویت بندی استراتژی های خصوصی سازی در چارچوب مصلحت عام (صنعت حمل ونقل ریلی) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که فرصت ها و ظرفیت های مشارکت بخش خصوصی در چارچوب مصلحت عام برای توسعه صنعت حمل ونقل ریلی در ایران بسیار بالااست. لیکن تحقق آنها همانند هر تحول عمیق سازمانی مستلزم اتخاذ تصمیمات راهبردی است. اولین عامل اصلی شرایط اقتصادی کشور است که تعیین کننده و تضمین بخش دامنه استفاده از استراتژی های خصوصی سازی است. دومین عامل اصلی اجرای دقیق و بنیادین قوانین و مقررات پایه ای است که تضمین کننده اجرای صحیح استراتژی های انتخاب شده می باشد، چرا که احترام و برخورد صریح قانون، لازمه اجرایی شدن هر نوع سیاستی می باشد. بر این اساس و در جهت تحقق اهداف عرضه سهام مربوطه به صورت عام و تهیه گزارش عملکرد از فرایند انتخاب و اولویت بندی استراتژی های خصوصی سازی در چارچوب مصلحت عام ضروری می باشد که توصیه می گردد مسئولین مربوط گزارشات و اطلاعات شفاف را بطور دائم در اختیار عموم بگذارند و همچنین در این زمینه دسترسی عامه مردم به بازار سرمایه مربوطه از طریق ابزارهایی همچون سهام عدالت مورد تاکید می باشد.
  کلیدواژگان: سیاست گذاری، صنعت حمل ونقل ریلی ایران، استراتژی های خصوصی سازی
 • اورنگ فرزانه، امین دولت پور * صفحات 177-203
  میزان تراکم و یکنواختی آن در طول و عرض راه یک پارامتر بسیار مهم در تعیین کیفیت مکانیکی لایه های راه است. اجرای تراکم هزینه بر و زمان بر بوده و ممکن است در صورت نامناسب یا ناکافی بودن ابزار و روش کنترل کیفیت تراکم، به نتایج مطلوب نرسیده و موجب خرابی های موضعی و یا خرابی های عمومی زودرس شود. کنترل کیفیت تراکم همانطور که در کشور ما نیز رایج است، می تواند تنها با کنترل نتیجه نهایی غلتک زنی انجام شود و یا اینکه ترکیبی از کنترل فرایند غلتک زنی به اضافه تعداد اندکی آزمون از نتیجه نهایی باشد. روش های آزمون برجا، اندازه گیری هایی با دقت متوسط از خواص مصالح متراکم شده فراهم می آورند. از محدودیت های این روش ها می توان به کنترل کیفیت تراکم در تعداد محدودی از نقاط سطح لایه متراکم شده، نتایج غیرقابل اعتماد در بعضی از این روش ها به دلیل حضور ذرات بیش از اندازه درشت، وابسته بودن روش کنترل سختی به رطوبت خاک و ابعاد سطح بارگذاری، محدودیت عمق اندازه گیری در بعضی از آن ها و نداشتن کنترل بر روی ضخامت لایه ها اشاره کرد. با استفاده از دستگاه کنترلوگراف جهت ثبت عملکرد روزانه غلتک (کنترل سرعت، فاصله طی شده، فرکانس، روشن یا خاموش بودن ویبره دستگاه و…) و نیز جدول های عملکرد غلتک یا ساخت قطعه های آزمایشی می توان کنترلی اولیه بر فرایند اجرا حاکم کرد که باعث افزایش یکنواختی و کیفیت تراکم می شود. با معرفی سیستم های کنترل پیوسته تراکم، بسیاری از محدودیت های روش های سنتی کنترل تراکم برطرف شد. هدف این تکنولوژی دست یابی به تراکم یکنواخت و با کیفیت است. این روش امکان کنترل حین اجرای تراکم و کنترل صددرصدی مساحت پروژه را فراهم می آورد. هدف تحقیق حاضر بررسی و تشریح سیستم های کنترل پیوسته تراکم (CCC) و تراکم هوشمند (IC) و نیز ارزیابی روش های کنترل تراکم لایه های خاکی راه در کشور به منظور پیشنهاد برای اصلاح وضع
  موجود است.
  کلیدواژگان: کنترل کیفیت تراکم، تراکم هوشمند، آیین نامه های کنترل تراکم، سیستم های کنترل پیوسته تراکم
 • فائزه عزتی آراسته پور، عباس صمدی ، امیرحسین رهبر، روح الله سهرابی* صفحات 205-222
  فرایند برنامه ریزی در بلندمدت، نیازمند به کارگیری رویکردهای نوینی مانند آینده پژوهی است، تا توانایی مقابله با عدم قطعیت های آینده را داشته باشد. شناسایی سیاست هایی که به یک سیستم حمل ونقل پایدار منجر شود یک چالش عمده برای سیاست گذاران است، چرا که این بخش، آکنده از عدم قطعیت ها است. پژوهش حاضر با هدف " اولویت بندی راهبردهای حمل ونقل بر اساس معیار پابرجایی در افق 20 ساله" با استفاده از رویکرد سناریونگاری " شبکه جهانی کسب وکار " انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را 30 نفر از خبرگان حوزه امور شهری تشکیل داد هاند که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از مطالعه مستندات، مرور ادبیات، پانل و پرسشنامه استفاده شد. برای سنجش روایی و پایایی پرسشنامه، به ترتیب از قضاوت خبرگان و ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. دو نیروی پیشران "میزان حمایت دولت از بخش خصوصی" و " ارزش های جامعه"، به عنوان مهمترین نیروهای پیشران شکل دهنده به آینده حمل ونقل همدان، شناسایی گردیدند و چهار سناریوی "حمل ونقل سبز"، "وابستگی به خودروی شخصی"، "هرج و مرج" و "کنترل های سخت گیرانه" بر اساس آن دو عامل، توسعه داده شد. برای شناسایی راهبردهای پابرجا نیز از رویکرد منطق فازی استفاده گردید و راهبردهای "ارتقای فرهنگ و رفتار ترافیکی و همچنین افزایش جلب مشارکت شهروندان در حوزه حمل ونقل " و "مدیریت پارکینگ و ساماندهی فضای پارک خودروها" به عنوان راهبردهای پابرجا شناسایی شدند. در نهایت به منظور تحقق دو راهبرد پابرجای شناسایی شده، پیشنهادهایی ارایه گردیده است، چرا که سرمایه گذاری بر روی دو راهبرد مذکور، می تواند ما را، بدون توجه به این که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، به اهداف حمل ونقل پایدار نزدیک تر سازند.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، برنامه ریزی سناریو، حمل ونقل پایدار، راهبرد پابرجا، شهر همدان
 • علی ناظمی، شیما نوری*، مجید فشاری، ریحانه اژدر صفحات 223-238

  به منظور کاهش روند رو به رشد سرانهی مالکیت خودروی شخصی، حمایت از حمل و نقل عمومی امری ضروری است. تجزیه و تحلیل داده های تجربی نشان میدهد، افزایش سطح کیفیت خدمات ارائه شده میتواند یک راهکار موثر برای حمایت از حمل و نقل عمومی باشد. کاربران حمل و نقل عمومی به دو گروه تقسیم می شوند: کسانی که از حمل و نقل عمومی استفاده می نمایند و مالک خودروی شخصی هستند و کسانی که از حمل و نقل عمومی استفاده می نمایند، در حالی که مالک خودروی شخصی نیستند. یکی از موضوعات اصلی در مدیریت تقاضای سفر (TDM) شناسایی و تفکیک عوامل موثر بر کیفیت خدمات از دید این دو گروه از کاربران حمل و نقل عمومی و به دنبال آن جذب و تشویق آن ها برای استفاده از این خدمات، می باشد. سوالی که در این پژوهش به دنبال پاسخ به آن هستیم این است که آیا تفاوت معناداری از نظر عوامل موثر بر کیفیت خدمات حمل و نقل از دید دو گروه مذکور، وجود دارد؟ در این مطالعه 26 متغیر برای تجزیه و تحلیل کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی شناسایی شده که با به کارگیری تحلیل عاملی در 7 متغیر، خلاصه و دسته بندی گردیده است. سپس با به کارگیری آزمون های آماری بین دو گروه مذکور از کاربران حمل و نقل عمومی، مقایسه ای در خصوص عوامل موثر بر کیفیت خدمات صورت پذیرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، تفاوت معناداری در رابطه با میزان اهمیت هر یک از مشخصه های حمل و نقل عمومی در بین دو گروه مذکور وجود ندارد.

  کلیدواژگان: کیفیت، حمل و نقل عمومی، تحلیل عاملی
 • صالحه بیرژندی، علیرضا قاری قرآن ، بهنام طهماسبی، حسین حق شناس * صفحات 239-252
  پل های شهری از مهمترین زیرساخت های حمل و نقل شهری هستند که نقش به سزایی در عملکرد آنها دارند. شبکه حمل و نقل شهر اصفهان پل های زیادی دارد که نقش مهمی در این شبکه ایفا می کنند. یکی از پل های مهم شهر اصفهان، پل فلزی است که از سال 1338 تا به حال مورد بهره برداری بوده است. این پل با موقعیت خاص خود نقش مهمی در انتقال جریان ترافیک سبک و سنگین از شمال شهر به جنوب آن و بالعکس دارد. در این پژوهش ابتدا محدوده تاثیر این پل با تغییر 10 درصدی ترافیک اوج صبح در سال 93تعیین و سناریوهای مناسب و شاخص های ارزیابی اجرای آن ها تعریف شده اند. سپس ضمن ارائه نتایج تخصیص ترافیک در سناریوها، شاخص ها محاسبه، به مقادیر ریالی معادل تبدیل و از دیدگاه گروه های پرداخت کننده (استفاده کنندگان، گردانندگان، عموم مردم) با هم مقایسه شده اند. بر این اساس، افزایش عرضه باعث کاهش هزینه زمان سفر استفاده کنندگان شده اما با توجه افزایش کیلومتر پیموده شده که ناشی از افزایش عرضه است، در این سناریوها هزینه سوخت، عملکرد خودرو و تصادفات افزایش یافته و باعث گردیده این سناریوها از منظر استفاده کنندگان هزینه بیشتری نسبت به سناریوهای مدیریت تقاضا داشته باشند. از سوی دیگر هزینه های تحمیل شده به عموم مردم رفتار متفاوتی دارد. در این بخش، سناریوهای افزایش عرضه هزینه تحمیل شده کمتری نسبت به اغلب سناریوهای مدیریت تقاضا دارند و اجرای هر یک از سناریوها وضعیت بهتری نسبت به شرایط فعلی ایجاد کرده است. از این منظر، هزینه ناشی از آلودگی هوا و تصادفات با اجرای سناریوهای افزایش عرضه، کاهش و هزینه ناشی از آلودگی صوتی به علت افزایش کیلومتر پیموده شده بیشتر، افزایش نشان می دهد. واضح است که هزینه های تحمیل شده به گرداننده در سناریوهای مدیریت تقاضا نسبت به افزایش عرضه کمتر خواهد بود.
  کلیدواژگان: پل ها، تعمیر و نگهداری، حمل ونقل پایدار، مسئله خستگی، هزینه
 • هادی گنجی زهرایی، پیمان پژمان زاد، پریسا بازدار اردبیلی * صفحات 253-263
  بخش حمل ونقل ریلی به عنوان یکی از شیوه های حمل ونقل انبوه در کنار امتیازات ارزنده ای مانند صرفه جویی های اقتصادی در مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و نزدیک شدن به استانداردهای محیطی اهمیت این بخش از حمل ونقل را فزونی داده و تداوم و توسعه بخش حمل ونقل ریلی را در کشور به دنبال داشته است و بهره برداری درست و به موقع از این بخش و همچنین انجام سرمایه گذاری لازم می تواند در موقعیت ترانزیتی بخش حمل ونقل ریلی کشور موثر باشد. هدف اصلی این مقاله به کارگیری تکنیکهای اقتصادسنجی پنل دیتا در بررسی تقاضای ترانزیت در بخش حملونقل ریلی ایران و تخمین تابع تقاضا با استفاده از مدل جاذبه می باشد. در مدل برآورد شده، پنج متغیر: 1- میزان کالای ترانزیت حمل شده در بخش حملونقل ریلی کشور، 2- نرخ تعرفه ترانزیت در بخش حملونقل ریلی،3-زمان حمل کالای ترانزیتی در بخش حملونقل ریلی، 4- تولید ناخالص داخلی کشورهای روسیه، هند، ترکیه، قزاقستان و ترکمنستان و ازبکستان، 5- فاصلهی جغرافیایی بین کشورهای روسیه، هند، ترکیه، قزاقستان و ترکمنستان و ازبکستان و ایران در نظر گرفته شده است. همچنین در این مقاله چگونگی آثار شوکهای متغیرهای میزان کالای ترانزیت حملشده در بخش حملونقل ریلی، نرخ تعرفه، زمان حمل، GDP کشورهای مورد بررسی و فاصله جغرافیایی میان این کشورها در طول زمان بررسی شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که متغیر نرخ تعرفه ازلحاظ آماری معنادار و ضریب آن 27/0می باشد. همچنین متغیر زمان نیز با ضریب 27/1 معنادار شده است. هردوی این متغیرها نتایج طبق انتظار داشته و بیان می کنند با افزایش یک درصد در نرخ تعرفه و زمان حمل، میزان تقاضای ترانزیت در بخش حمل ونقل ریلی کشور 27/0 و 27/1 درصد کاهش می یابد. رابطهی مستقیم و معناداری با ضریب 24/0 بین تولید ناخالص داخلی کشورهای روسیه، هند، ترکیه، قزاقستان و ترکمنستان و ازبکستان و تقاضای ترانزیت در بخش حملونقل ریلی کشور وجود دارد. همچنین نتایج متغیر فاصله جغرافیایی بیان می کند که رابطه منفی و معناداری با ضریب 73/15- بین فاصله جغرافیایی کشورهای موردبررسی و تقاضای ترانزیت در بخش حملونقل ریلی کشور وجود دارد.
  کلیدواژگان: ترانزیت، حملونقل ریلی، مدل جاذبه، پنل دیتا
 • حنانه الله مرادی، سیدعلی خزایی * صفحات 265-278
  اگرچه سامانه های ماهواره ای هدایت هواپیما، خدمات ناوبری را در نهایت دقت و صحت ارائه می کنند اما در هر حال از لحاظ فنی این امکان وجود دارد که تاخیر در ارسال سیگنال ها و یا ارسال آن ها به طور ناقص و یا قطع خدمات منجر به بروز خسارت گردد. هدایت هواپیماها در سطح جهانی از طریق سامانه های مذکور، مسائل مختلفی در خصوص مسئولیت ارائه دهندگان خدمات ایجاد می کند که کنوانسیون های موجود در حقوق بین الملل هوایی و فضایی از جمله کنوانسیون 1944 شیکاگو، معاهده 1967 فضای ماوراء جو و کنوانسیون 1972 مسئولیت، پاسخگوی آن نیست. در وهله نخست، انعقاد یک کنوانسیون بین المللی جدید برای حکومت بر این حوزه، راه حل مناسبی به نظر می رسد اما تجربه تلاش های طولانی و نافرجام در تصویب یک کنوانسیون بین المللی در خصوص مسئولیت کنترل ترافیک هوایی، دشوار بودن این مسیر را بیش از پیش مبرهن می سازد. بهترین راهکار آن است که ایکائو به عنوان یکی از سازمان های بین المللی فعال در صنعت هواپیمایی، با ایجاد یک چارچوب حقوقی مناسب، ابعاد و مسائل مختلف ناشی از اجرایی شدن سامانه های ماهواره ای هدایت هواپیما از جمله مسائل مستحدثه مربوط به مسئولیت ارائه دهندگان این خدمات را قانونمند نماید.
  کلیدواژگان: سامانه های ماهواره ای هدایت هواپیما، مسئولیت ارائه دهندگان، حاکمیت، چارچوب حقوقی
 • همایون یوسفی صفحات 279-292
  امروزه تعداد بسیار زیادی شناور مغروق در محیط دریاها و اقیانوس ها وجود دارد که باید هر چه سریعتر خارج شوند، خارج سازی لاشه این مغروقه ها به دلیل ایمنی دریانوردی، آلودگی های زیست محیطی، کسب منافع مادی از طریق اسکراپ آنها و دستیابی به مصالح آن، مباحث باستان شناسی و جلوگیری از تغییرات مورفولوژیکی بسیار حائز اهمیت است. در زمینه خارج سازی کشتی های مغروق تاکنون کنوانسیون های مختلفی در سراسر دنیا توسط سازمان های ذیربط بین المللی دریایی و همچنین کشورهای منطقه خلیج فارس و دریای عمان به تصویب رسیده است؛ بطور مثال، کنوانسیون بین المللی سالویج در رابطه با بازگردانی شناورهای مغروق و کنوانسیون بین المللی نایروبی در رابطه با حذف لاشه کشتی های مغروق از محیط های آبی و دریایی است. در این تحقیق بر آنیم تا در مورد اهمیت و جایگاه استراتژیکی اروند رود بحث و بررسی نماییم تاضمن تبیین اهمیت جایگاه این رودخانه مرزی بین دو کشور ایران و عراق از نظر موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص استراتژیک آن، به مشکلات فرا روی بازسازی اروند رود بپردازیم. اروندرود از دیرباز محل تردد کشتی های تجاری، باری و صیادی بوده اما در حال حاضر به دلیل وجودلاشه واسکلت کشتی های مغروقه و افزایش رسوبات مشکلات فراوانی برای تردد شناورها به ویژه کشتی های بزرگ به وجود آورده است. هدف کلی این تحقیق، ارائه راه کار مناسب جهت احیای مجدد کشتیرانی در اروند رود است که نهایتا می تواند منجر به توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بندر خرمشهر و منطقه گردد. با توجه به اینکه تحقیق حاضر بر اساس تحقیق توصیفی پیمایشی می باشد، لذا در راستای مشکلات پیش روی اروند رود با طراحی سئوال و ارسال پرسشنامه به کارشناسان سازمان بنتدر و دریانوردی و شرکت های کشتیرانی با بررسی میدانی و نظرسنجی از جامعه آماری که 55 نفر امی باشند؛ و از طرفی اعتبار پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ بررسی گردید که حاکی از پایائی پرسشنامه در حد بالا است. برای بررسی فرضیات از نرم افزار19 SPSS. و برای تبیین توزیع جامعه نمونه از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و با توجه به نرمال نبودن توزیع پرسشنامه از آزمون دوجمله ای در این تحقیق استفاده گردید.
  کلیدواژگان: اقتصاد بنادر، اروند رود، لایروبی، ارتقای ایمنی، شناورسازی مغروقه های بجامانده
 • سید محمد سیدحسینی ، حسن جوانشیر، عباس کریمی طاری * صفحات 293-308
  ایران یکی از کشورهایی است که در آن تصادفات رانندگی زیاد اتفاق می افتد و آمار کشته و مجروح آن در تصادفات رانندگی نسبت به کشورهای دیگر جهان زیاد می باشد. از طرفی یکی از عاملین اصلی تصادفات، عامل انسانی است که این عامل بسیار پرخطاست. این تحقیق برای کاهش حجم کاری راننده و خطاهای انسانی در جهت کاهش تصادفات به معرفی شش سیستم دستیار راننده پرداخته است که شامل سیستم ناوبری، حفظ خط عبوری، جلوگیری از تصادف جلو، کنترل سرعت تطبیقی، سیستم رعایت حق تقدم و سیستم تماس اضطراری می باشند. برای انجام تحقیق فوق ابتدا از گزارشات پلیس راه و راهور، مراکز پزشکی قانونی کشور، منابع کتابخانه ای، جستجو در اینترنت، آمار و اطلاعات تعداد تلفات، مجروح و خسارات ناشی از تصادفات سال 1393در استان تهران جمع آوری گردید و با توجه به تحقیقات و مقالات مختلف علت تصادفات و سهم هر علت در کل میزان تصادفات تعیین شد. سپس با معرفی هر یک از شش سیستم دستیار راننده، عملکرد و نقش هر سیستم در میزان کاهش تصادفات مورد بررسی و ارزیابی فنی قرار گرفت. در مرحله بعد با توجه به قیمت هر یک از شش سیستم دستیار راننده ذکر شده و منافعی که هر سیستم در کاهش تصادفات ایجاد می کند، با استفاده از روش اقتصاد مهندسی، منافع به هزینه ارزیابی اقتصادی صورت پذیرفت. سپس با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی اقتصادی بدست آمده از سیستمی که بیشترین مقدار منفعت به هزینه را داشته به کمترین مقدار اولویت بندی گردید. در آخر اولویت بندی بدست آمده با توجه به ارزیابی فنی و تکنولوژی ساخت اصلاح گردید و با شرایط موجود و نگرش خودروسازان و قانون گذاران در خارج کشور مقایسه و صحت اولویت بندی فوق تایید گردید.
  کلیدواژگان: ارزیابی فنی و اقتصادی، اولویت بندی، سیستم دستیار راننده، کاهش تصادفات
 • محسن صادقیان، محمد رستگاری، عبدالصادق بقال نژاد، سید ابوذر حسینی عقدا * صفحات 309-320
  عملکرد یک روسازی فقط تابعی از روش طراحی آن نیست، بلکه موفقیت هر پروژه بستگی به مراحل ساخت، نظارت نظام مند و موثر، کنترل فنی و کیفی دوره ساخت، نگهداری و ترمیم ‍ های به موقع بعدی آن دارد. لذا استقرار یک سیستم و نظام کنترل کیفیت در سازمان های پروژه محور که پیشتر یک انتخاب به شمار می رفت، امروزه به یک اعتقاد و الزام مبدل شده است. دفتر مدیریت کیفیت پروژه ها نیز، هم اکنون به عنوان یک راه حل سازمانی برای مدیریت موثرتر پروژه ها در سازمان های پروژه محور در جهان مورد پذیرش و اقبال روز افزونی قرار گرفته است و هم اکنون به طور میانگین 87 درصد سازمان ها در جهان دارای دفتر مدیریت پروژه هستند که متولی اصلی کیفیت در سازمان هستند. ضرورت و اهمیت کیفیت در پروژه ها، نیاز به در دست داشتن اطلاعات صحیح و به موقع، تحلیل شرایط بحرانی حین اجرا، بررسی و تحلیل نتایج آزمایشگاهی و ارائه تذکرهای به موقع و رفع مشکلات مورد تشخیص توسط کمیته های فنی و متخصص دارد. لذا در این مقاله به بررسی تاثیر عملکرد اجرایی دفتر کنترل کیفیت پروژه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد پرداخته و شمایی کلی از استقرار و نحوه تحلیل اطلاعات پروژه ها را نمایش می دهد. استقرار دفتر QC در این اداره کل با حسن توجه و اعتماد سازمانی کلیه مدیران، بر دو اصل کنترل کیفیت و کنترل فنی پروژه ها با هدف سودآوری سازمان و بهینه سازی و بازگشت سرمایه های ملی از طریق کنترل و تضمین کیفیت پروژه ها انجام گرفته است که در این مقاله مزایا و فواید ناشی از ایجاد این واحد سازمانی بررسی می گردد.
  کلیدواژگان: کنترل کیفیت، استقرار نظام کیفیت، دفتر QC استان یزد، بهره وری عملکردی
 • احمد ماکویی ، رضا توکلی مقدم، سیده فاطمه حسینی نژاد* صفحات 321-335
  میلیون ها تن از مردم هر ساله تحت تاثیر بحران های طبیعی نظیر سیل و زلزله، و بحران های غیرطبیعی (انسان ساز) نظیر تصادفات جاده ای هستند. رشد سریع مالکیت وسایل نقلیه موتوری در سال های اخیر در ایران، به همراه جوان بودن جمعیت و گوناگونی انواع وسایل نقلیه باعث شده تا نیاز به اقدامات گسترده در خصوص امدادرسانی در حوادث انسان ساز افزایش یابد. بنابرین آمادگی برای واکنش های سریع و انجام عملیات مربوط به مدیریت بحران، مانند فراهم کردن مراکز امدادی و ایجاد زنجیره امداد برای کاهش آسیب و تلفات ناشی از آن و انتقال آسیب دیدگان از مناطق بحرانی به مراکز امدادی از پیش تعیین شده، ضروری به نظر می رسد. از سویی در مکانیابی مراکز امدادی از پیش تعیین شده، ذینفعان مختلفی وجود دارند که دیدگاه ها، توانمندی ها و نیازهای مختلفی دارند. یکی از ذینفعان، کاربران جاده ای و مصدومان حوادث جاده ای هستند که حداقل کردن زمان امداد و حداکثر نمودن ظرفیت مراکز امدادرسانی از جمله نیازهای ایشان است. در این مقاله تلاش گردید به مدل سازی تعیین مکان هاب های امدادی با اولویت مطالبات مصدومین حوادث جاده ای پرداخته شود. در این مدل زمان به صورت فازی در نظر گرفته شده و از روش های حل دقیق و الگوریتم فراابتکاری NSGAII برای حل مدل استفاده شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، تصادفات جاده ای، مکانیابی هاب، مدلسازی ریاضی، الگوریتم ژنتیک
 • سید احمد الماسی، محمد اربابپور بیدگلی، امیرحسین فانی، محمدمهدی خبیری * صفحات 337-354
  سفر یکی از وجوه مهم زندگی بشر بوده و از مهم ترین فعالیت های ادواری (یا غیر ادواری) محسوب می شود. به همین دلیل، طی سالیان دراز، شیوه های مختلفی برای تامین این نیاز جوامع ابداع شده است. سیستم حمل ونقل نیز مانند بسیاری از دستگاه های صنعتی متاثر از روابط عرضه و تقاضا بوده و هرگونه اقدامی در این حوزه باید با توجه به روابط موجود و روندهای آینده عرضه و تقاضا برنامه ریزی گردد. در این پژوهش با استفاده از 3 روش مدل سازی رگرسیون خطی ساده، رگرسیون چند متغیره و شبکه عصبی پرسپترون چندلایه به پیش بینی تقاضای سفر محور قم-تهران (آزادراه) پرداخته شده است اطلاعات مورداستفاده در این تحقیق شامل اطلاعات مرکز آمار کشور، سالنامه های آماری و همچنین اطلاعات تردد شمار محور قم-تهران می باشد متغیرهای مستقل در روش رگرسیون چند متغیره و شبکه عصبی شامل جمعیت، جمعیت شاغل، میزان درآمد بوده و در مدل رگرسیون خطی ساده جمعیت می باشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که همبستگی پیرسون بین متغیرهای در نظر گرفته شده درروش های شبکه عصبی، رگرسیون چند متغیره، رگرسیون خطی به ترتیب 995/0، 93/0، 723/0 بوده و میزان موفقیت هریک از مدل های مذکور در برآورد متغیر وابسته (تقاضای سفر) به ترتیب 99/0، 853/0، 541/0 بوده است. مقایسه روش ها نشان داده است که روش شبکه عصبی بیشترین همبستگی و دقت و روش رگرسیون خطی ساده کمترین همبستگی و دقت در برآورد تقاضا دارد.
  کلیدواژگان: تقاضا، پیش بینی، شبکه عصبی، رگرسیون، آزادراه
 • حامد معتمدی ، حمیدرضا امیری * صفحات 355-368
  راهسازی هم در بحث ساخت و هم در بحث تعمیر و نگهداری جز پرهزینه ترین بخش های عمرانی هر کشوری است. طی سال های اخیر میزان تردد وسایل نقلیه کشور به طور چشمگیری افزایش یافته است و بنابراین خرابی جاده ها نیز افزایش یافته است. یکی از متداول ترین شیوه های کاهش خرابی های جاده ها، افزایش مقاومت آسفالت است که با استفاده از مواد اصلاح کننده ی آسفالت صورت می گیرد. در این بین، مواد اصلاح کننده ای که اصلاح خصوصیات قیر و تسلیح آسفالت را همزمان انجام می دهند از اقبال بیشتری برخوردار هستند. در این پژوهش به بررسی آسفالت های اصلاح شده با دو نوع الیاف پر مصرف که یکی وارداتی و دیگر ساخت داخل است، پرداخته می شود. برای ممانعت از تبلیغ محصولات، نام تجاری آن ها بکار گرفته نشد و الیاف وارداتی با عنوان الیاف شماره یک و الیاف ساخت داخل با عنوان الیاف شماره دو نامگذاری شدند. آسفالت های اصلاح شده با این الیاف با استفاده از آزمایش های خزش دینامیکی، شیارشدگی، شکست در دمای معتدل و خستگی بارگذاری کشش غیرمستقیم مورد آزمایش قرار گرفتند. نمونه های آسفالتی اصلاح شده با الیاف شماره یک با مقادیر مصرف 05/0، 075/0 و 1/0 درصد وزنی مخلوط آسفالتی و نمونه های آسفالتی اصلاح شده با الیاف شماره دو نیز با مقادیر مصرف 1/0، 15/0 و 2/0 درصد وزنی مخلوط آسفالتی ساخته شدند و آزمایشات مورد اشاره بر روی آن ها انجام شد. نتایج نشان داد که به جز آزمایش خزش دینامیکی، در تمامی آزمایشات دیگر عملکرد الیاف شماره یک بهتر از الیاف شماره دو بوده است. مطابق با نتایج مشخص شد که الیاف شماره یک عملکردی بهتر از الیاف شماره دو داشته است،
  هر چند هر دو الیاف باعث بهبود عملکرد آسفالت شده اند.
  کلیدواژگان: اصلاح کننده های آسفالت، آزمایشات عملکردی، آسفالت الیافی، دماهای مختلف
 • سید محمدضیاء علوی ، اورنگ فرزانه، سید حمیدرضا صاحب الزمانی * صفحات 369-380
  چندین سال است که برای تولید مخلوط های آسفالتی با مقاومت بهتر در برابر شیار شدگی، ترک های خستگی و ترکهای حرارتی از قیرهای اصلاح شده با پلیمر استفاده شده است. برای تولید قیرهای اصلاح شده با پلیمر با خصوصیات مهندسی مطلوب، تجهیزات و فناوری هایی مورد نیاز هستند که ممکن است همواره در دسترس نباشد. طی سالهای اخیر، جهت تسهیل استفاده از پلیمر در مخلوط های آسفالتی، یک روش نوین به صنعت راهسازی معرفی شده است. در این روش، گرانول پلیمری متشکل از 40% استایرن بوتادین استایرن (SBS) را می توان در حین فرایند تولید آسفالت در کارخانه آسفالت بدون نیاز به هرگونه تجهیزات خاص به طور مستقیم به داخل میکسر اضافه نمود. با استفاده از این روش، استفاده از پلیمرها را میتوان حتی برای پروژه های کوچک تسهیل کرده و توسعه داد. هرچند، با توجه به نوظهور بودن این فناوری، جهت ارزیابی اثربخشی آن تحقیقات بیشتری مورد نیاز است. در این مقاله، سختی و خصوصیات مقاومتی بتن آسفالتی در برابر ترک های حرارتی، ترکهای خستگی، شیارشدگی در مخلوطهای آسفالتی اصلاح شده با گرانول های پلیمر-قیری و مخلوط های آسفالتی ساخته شده با قیر خالص و قیر اصلاح شده با پلیمر، مورد مقایسه قرار گرفته اند. همچنین اثر پیرشدگی ناشی از اکسیداسیون بلند مدت بر روی سختی و مقاومت مخلوط ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بهبود خواص عملکردی مخلوطهای آسفالتی اصلاح شده با گرانول پلیمری دارای نتایج مشابهی در مقایسه با مخلوطهای آسفالتی ساخته شده از قیر اصلاح شده با پلیمرSBS است.
  کلیدواژگان: استایرن بوتادین استایرن SBS، پیرشدگی بر اثر اکسیداسیون، ترک های حرارتی، خستگی، شیارشدگی، گرانول های پلیمر-قیری، مخلوط های آسفالتی اصلاح شده
 • علیرضا عاملی، سیدامیرحسین هاشمی، ابراهیم پرورش کاران * صفحات 381-395
  در این مقاله سعی شده تا خصوصیات مکانیکی نوعی بتن غلتکی دوستار محیط زیست مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور از نوعی آنالیز به عنوان آنالیز سطح پاسخ (RSM) استفاده شده است تا طرح مخلوط بهینه مورد بررسی قرار گیرد. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل خاکستر بادی بعنوان جایگزین حجمی مصالح به میزان 50%، 60% و 70% ، خرده لاستیک بازیافتی به میزان 10، 20 و 30 % جایگزین مصالح ریز دانه و نانو سیلیس به میزان 0تا 2 درصد جایگزین سیمان می باشند. بر اساس نتایج بدست آمده از ماکسیمم سازی مقاومت فشاری 28 روزه نمونه ها و مقاومت فشاری و کششی آنها و با استفاده از روش بهینه سازی چند متغیره تحلیل ها انجام پذیرفته است. در نهایت نتایج حاکی از این بود که میزان بهینه جایگزینی 10% حجمی خرده لاستیک بازیافتی، جایگزینی 72/53 % سیمان با خاکستر بادی و افزودن 22/1 % نانوسیلیس در مصالح سیمانی میتواند بیان کننده خصوصیات مخلوط بهینه باشد. به منظور مطالعه بیشتر تاثیر خرده لاستیک بازیافتی و نانوسیلیس بر خصوصیات بتن غلتکی، از مخلوطهای شاهد با درصد خاکستر بادی ثابت (50%سیمان) با میزان درصد متغیر خرده لاستیک 0 تا 30% و میزان نانوسیلیس 0تا 3 % استفاده شده است. در مقایسه با روسازی های بتن غلتکی متداول، بتن غلتکی مورد مطالعه دارای چگالی، زمان وی بی، مقاومت فشاری و کششی و مدول الاستیسیته پایین تری می باشد. در هر حال پس از یک سال این بتن غلتکی از مقاومت فشاری بالاتری برخوردار شده است. در اثر جایگزینی خرده لاستیک با بخشی از مصالح ریزدانه، کاهش محسوسی در کلیه خصوصیات مکانیکی ذکر شده مشاهده گردید. با افزودن مواد نانوسیلیس کلیه خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: بتن غلتکی، خاکستر بادی، نانو سیلیس، مقاومت فشاری، مقاومت کششی، مقاومت خمشی، آنالیز سطح پاسخ
|
 • Amirreza Mamdohi * Pages 1-13
  This paper examines the structure of traveler behavior and how it can be measured using a set of survey questions. In this context, senses of place factors were extracted using a three- tiered, structural equation model, which simultaneously estimated three factors:Attitude, Lifestyle and shopping orientation. Through this research we have been able to both transfer successful questions measuring well accepted behavior constructs and examine further place attributes contribution. However, it is necessary to further this research and the preliminary findings of this exploratory analysis. All three factors need to be verified in future studies for their ability to explain behavior, and should be examined in different everyday activity settings to compare the strength of the manifested factors across types of activities and settings. In parallel, qualitative analysis can be used to enhance the understanding of these concepts. Although several socio- demographic characteristics were shown to be attitudes, these indicators are only able to explain a small subset of the variation, and the rich nature of behavior may require more in-depth scrutiny of their formation as well as other determinants. This study is limited to behavior about one specific location studied (Bazar), and within a short period of a day’s activities. Future research should be conducted to determine if there are aspects of behavior and their development that might be predicted more completely using socio- demographic indicators. The idea of applying these variables in modeling the individual clothes shopping destination choice by using structure equation models was sourced from ethology studies on customers of shopping centers (novelty of paper). In this paper 213 samples are collected by internet- based questionnaire and individuals socio- economic, attitude, lifestyle and shopping orientation were asked. This integrated model is able to correctly predict the 68.1 percent of observation has the highest percent correct.
  Keywords: Structure Equation Models, Shopping Trip, Behavior Analysis, Bazar, Tehran
 • A. M. Rahimi *, A. Moradi Madadloo, A. Mazaheri Pages 15-31
  Look at the History of Transportation shows that efficient transport system, an important factor for the preservation and conservation of cities from ancient times to modern age .Technological and economic development of human society, human evolution happened very fast. With skyrocketing demand in the Networks, the traffic is not carried out to meet the transport demand. In such Networks, management solutions in the field of supply and demand, generally using a temporary solution to the problems remain. That is why other methods known as Unconventional method, used. One of these methods is U-turns. U-turn maneuver is one of the most complicated maneuvers which recently welcomed researchers. In this study, the Kermanshah - Biston highway were studied. Data collection was performed in one day with normal weather conditions for 6 hours using video techniques. After Data analyzing, network was modeled in Aimsun micro simulation. Considering the U-turn’s current condition in the study area, five scenarios were designed to find the best way to U-turn maneuver must be matched. Each scenario was simulated 5 times and each time for 1 hour. The simulations’ results revealed that replacing current U-turn with underpass is the best scenario in study area based on measure of effectiveness, so that network’s delays and travel time improved. Considering the data collection,
  Keywords: Simulation, Aimsun, Delay
 • H. Bahmani, H. Khani Sanij *, M. Khaje Aminian, M. Nematollahi Pages 33-52
  In this paper the effect of Epoxy Resin polymer on moisture sensitivity of Asphalt mixtures containing Silica and limestone aggregates has been evaluated. Epoxy Resin without hardener and Epoxy Resin curing with hardener in 0, 1, 2, 3, 4, and 5 weight percentages for Asphalt Binder modification have been applied. The method used for evaluating moisture sensitivity of Asphalt mixtures is Surface Free Energy method. In this method, with Surface Free Energy measurements of Asphalt Binder using Sessile Drop method and by using of the extracted values of Surface Free Energy of aggregates of valid reports, the energy parameters related to moisture sensitivity of Asphalt mixtures containing Asphalt Binder and aggregates compound, have been calculated and analyzed. At the end, base and modified Asphalt Binders with Epoxy Resin curing with hardener have been examined with FTIR test. The results show that the Epoxy Resin curing with hardener decreases moisture sensitivity of Asphalt mixtures containing Silica and limestone aggregates. Epoxy Resin without hardener does not have important effect on Asphalt mixtures containing limestone aggregates, but decreases moisture sensitivity of Asphalt mixtures containing Silica aggregates.
  Keywords: Epoxy Resin without Hardener, Epoxy Resin Curing with Hardener, Surface Free Energy, Moisture Sensitivity of Asphalt Mixtures
 • R. Tavakkoli, Moghaddam , H. Eghbali * Pages 53-65
  The model presented in this research belongs to a class of vehicle routing problems with backhaul, which the pickup and delivery process is carried out simultaneously. This problem is formulated in a bi-objective model, whose objectives are to minimize transportation costs (including the fixed cost of using vehicles and the variable cost of travelled distances) and increase the driver’s satisfaction by balanced distribution of the product. Due to the NP-hardness of the problem, a multi-objective differential evaluation (MODE) algorithm is proposed to solve of the VRP with simultaneous pickup and delivery (VRPSPD). To show the performance of the proposed MODE, its results are compared with the results obtained by a multi-objective harmony search. Additionally, a computational test is carried out on a number of test problems taken from the literature. The computational results show the good efficiency of the proposed MODE in terms of solutions quality and time.
  Keywords: Vehicle Routing, Simultaneous Pickup, Delivery, -Constraint Method, Multi-Objective Meta-Heuristic Algorithms
 • F. R. Haghighi *, Sh. Abbasi Pages 67-78
  One of the very important issue of pedestrian traffic engineering is. Due to the typical characteristics of personality, reckless behavior expected of young pedestrians not far-fetched. In Iran, a large number of educational centers are located mainly used by teenagers are located on the periphery of suburban roads and pedestrian traffic is frequently seen with this type of institution. Study the interaction of vehicle and pedestrian flow these areas can improve traffic safety and pedestrian facilities to provide useful results. In this study, students as one of the most vulnerable pedestrians in suburban roads were analyzed and recorded video data from the past 3 school students in suburban road in the city of Mahmudabad, Mazandaran province, the three working days of the week were collected. The possibility of pedestrians crossing the street width using spss software and logistic regression were used. The results showed that the waiting time before passing away vehicle and the amount of headway on the possibility of crossing the line pedestrians across the road are very effective. Among the factors influencing the amount of headway had the greatest impact on the probability of passing pedestrians.
  Keywords: Pedestrian Safety, the Possibility of Passing, Logistic Regression, Headway
 • A. Sharifi * Pages 79-91
  The main objective of this paper is to identify the factors that influence the practical process of designing port tariffs. The analysis is based on data from 40 ports worldwide. At first, Exploratory Factor Analysis was used to identify the factors influencing the choice of tariff design model. Subsequently, the Confirmatory Factor Analysis is used to examine the relationship between the variables. The findings show that, the port demand, knowledge about pricing theories, the dynamics of port and shipping segments (including ship size and competition), pricing goals and costs associated with port services are factors that influence the design of infrastructure tariffs. Most ports use a combination of pricing approaches that include discriminatory pricing, cost based pricing and market-based pricing. Ports are aware of the fundamental pricing approach, but they know little about their use. Based on the results of the analysis, a strategy for port management in tariff design was established, at last research constraints and recommendations for future research are discussed.
  Keywords: Portfolio Pricing, Infrastructure Tariff Design, Operational Analysis, Pricing Strategy
 • Z. Dehghan, A. Modarres * Pages 93-110
  This research investigated the possibility of predicting the fatigue life of reinforced asphalt by recycled polyethylene terephthalate (PET) fibers based on dissipated energy parameters. Fatigue tests were performed using 4-point bending test at three temperatures of -5, 10 and 20oC and two frequencies of 10 and 2 Hz. Fibers were incorporated at two lengths of 1 and 2 cm and average diameter of 30 micrometer. Furthermore, four fiber contents including 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0% by weight of bitumen were used. Obtained fatigue laws showed an increase by increasing the test temperature. At a constant frequency, the fatigue lives of reinforced specimens were higher than the reference one. The beneficial effects of fibers were more pronounced at higher temperature and lower initial strain levels. Traditional fatigue models used the initial dissipated energy or cumulative dissipated energy to predict fatigue life. In newly established models the plateau value (PV1) parameter has been defined using the ratio of dissipated energy changes in plateau stage of dissipated energy curve obtained from 4-point fatigue test. In this research a new definition was presented to calculate the PV parameter (PV2). Based on statistical analysis power functions were presented to predict fatigue life based on PV1 and PV2 parameters. The relationships between PV and fatigue life was unique independent of the mix type and testing conditions (i.e. temperature, frequency and strain level). Furthermore, the fatigue model based on PV2 parameter was as precise as that presented using PV1.
  Keywords: PET, Fatigue Model, Dissipated Energy, Plateau Value
 • A. Sheykhfard* Pages 111-122
  In the present study, Behavioral Evaluation of drivers' performances is been considered. Based on different studies, High speed is known as one of most causes of accidents occurrences or the increase of accidents severity. Thus, transportation researchers are always looking forward the presentation of effective solutions about the decrease of vehicles speed. In this study, effect one type of pavement marking as a traffic calming system (Speed Limitation on pavement) was considered on drivers' performance in real and virtual (driving simulation) environments .Results of Simulation of 60 participants' performance (39 men, 21 women, at least 3 years driving, Age Average: 27.2 and S.D: 5.7) using driving simulator showed that drivers drove using safer behavior (less speeds) after the implementation of pavement marking. Based on results, speeds average decreased from 91.87 km/h to 77.21km/h. Also, the relative displacement of vehicle decreased from 44 cm to 31 cm. In the real environment, analysis of 1227 vehicles (before the study) and 1073 vehicles (after study) indicated that vehicles' speed average after the implementation of pavement driving decreased from 86.38 km/h to 79.12 km/h. Moreover, the result of the  T-test showed a high similarity between the results of real and virtual environments.
  Keywords: Traffic Calming, Driving Simulation, Drivers’ Behavior, Pavement Marking, Speed
 • H. R. Dehghani *, E. Dehghani Pages 123-144
  The dynamic characteristics of different structures have led to the development of various analytical methods for analyzing the seismic behavior of structures. The existence of a predominant period in the structure is one of the features that can be used in analytical simplifications. Steel arch bridge is one of the systems for covering relatively long span. Mass distribution of steel arch bridge is the most important reason complexity of their seismic analysis. In this study a 300m span steel arch bridge has been investigated as a sample in the longitudinal direction. A comprehensive study has been carried out on the application of a capacity and demand prediction procedure based on incremental dynamic analysis with 17 seismic records for seismic performance evaluation of that bridge. Also results of IDA have been compared with nonlinear pushover analysis, and incremental dynamic analysis with sinusoidal record. Load pattern of pushover analysis is considered in two cases: inertia force distribution and modal force distribution. Nonlinear material effects are considered in the form of a concentrated plastic joint. The results show that Mass distributions of steel arch bridge due to this structure have not a predominant period and their seismic behavior is different under different accelerations because different mode shapes of structure are incitement. Also, by removing the mass of the arch element of the bridge and creating a model with predominant mode in the longitudinal direction, the results of its incremental dynamical analysis and nonlinear pushover analysis are investigated. Finally, a new approach is used for IDA by selecting harmonic base acceleration functions. This method is able to reduce the calculation cost of IDA with same accuracy of ground motion time histories.
  Keywords: Steel Arch Bridge, Seismic Behavior, Incremental Dynamic Analysis, StaticPushover Analysis, Spectral Analysis
 • M. Aboutalebi Esfahani *, A. Goli, M. Harouni¬ Jamalouei Pages 145-160
  Despite the high application and proper properties of bitumen in Consumptions of   road construction,damages and disadvantages of asphalt mixing are created. Including rutting, cracking, necessitate the repair of bitumen that are used in road construction with additives. Some additives reduce the hardening of the bitumen by reducing mixing and compaction temperature, resulting in a modification of the mixing behavior of the asphaltic against the loads. in addition, will reduce air pollutants and energy consumption. Therefore the aim of this research is to study rheological properties of modified bitumen via investigating and comparing sasobit, paraffin wax with unmodified bitumen as well as their composition considering the effect of this additive on aging and performance temperature. For this purpose, base bitumen (AC 60/70) was selected and used as a laboratory method  based on common bitumen tests, which including penetration degree and , softening point, and Sharp tests including Dynamic shear rheometer Rotational viscosity and aging tests. The results of the experiments indicated the effectiveness of the mentioned waxes in increasing  the bitumen efficiency by reducing the viscosity. In this case, the mixing and compaction temperature can be reduced, which reduces the aging and stiffness of the bitumen. Also the use of combination sasobit waxes and paraffin can improve the high performance of bitumen compared to the samples which consist of paraffin .By comparing the effects of this combination with other waxes along with considering to the  cost and effectiveness degree, it is possible to  have good choice for improving  properties and behavior of bitumen. 
  Keywords: Sharp Tests, Modifiers Bitumen, Paraffin, Rheological Properties, Sasobit
 • R. A. Bayat, H. Ghaee Sohrabi *, J. Salimi Pages 161-176
  By assigning a part of state ownership and participating private sector at assignable sections, the Iran’s railway is going to reduce its costs’ burden. In this study, by inspiring from the strategies’ prioritizing models and 20-year landscape document the scholars have tried to measure the 44th institute of the constitution and the 5-year development plan of privatization’s strategies under the influence of policy. The research mythology is survey and analytical method in which for accepting or rejecting the variables, binomial and Friedman statistical tests and strategies’ prioritizing model within the public expedient (rail transportation industry) are used. In the opportunity and capacity which are based on Iran’s position, the private sector participation is so high for developing the Rail transport industry and in the railway, such as any organizational profound transformation, it is required to adopt strategic decisions. The countries’ economic situation is the first main factor which is determining the using scope of the privatization strategies. The second main factor is performing the basic rules which are a guarantee to proper the implementation of chosen strategies, exactly and fundamentally because for implementing any policy, respectable and direct treatment of law is essential. Supplying Edalat-stock and the operation reporting from process of choosing and privatization strategies within the public expedient are essential, so the relevant authorities should provide people with clear reports and information, also, they generally should pay more attention to capital market.
  Keywords: Privatization Strategies, Policy, Iran’s Rail Transport Industry
 • A. Dolatpoor *, O. Farzaneh Pages 177-203
  Level of compaction and its uniformity is an important parameter to specify mechanical quality of road layers. Compaction is an expensive and time consuming procedure therefore without applying decent compaction control tools; the results could be unsuitable and cause premature local and general distresses. Compaction quality control, as is common in Iran, can be based on end-product specifications or combination of method specifications and end-product specifications. In situ test method results have relatively low accuracy on assessing materials properties. Some limitations associated with these test methods are: random quality control of compaction, unreliable results in some of this method due to presence of oversized particles, moisture content dependency in stiffness based methods, measurement depth limitation in some of in situ test methods and lack of lift thickness control. Using several means including controlographe (in order to record daily roller operation like speed control, traveled distance, frequency, vibration), roller performance tables, and test section construction it is possible to have primary control over compaction procedure that can lead to higher uniformity and quality of compaction. By introduction of continuous compaction control (CCC) systems, most of conventional in situ test method limitations were solved. The main goal of this technology is to produce uniformly compacted pavement and high quality products. This method makes it possible to monitor compaction control and construction simultaneously and 100 percent coverage on the compacted area. The objective of this study is to investigate CCC systems and evaluation of conventional in situ compaction verification tests and specifications for compaction control of embankments and pavement layers in order to propose a solution to modify existing situation in Iran.
  Keywords: Compaction Quality Control, Intelligent Compaction, Continuous Compaction Control Systems, Compaction Control Specifications
 • F. Ezzati Arasteh Pour, R. Sohrabi *, A. Samadi, A. H. Rahbar Pages 205-222
  Long-term planning requires the use of new approaches, such as future studies, to be able to withstand future uncertainties. Identifying policies that will result in a sustainable transportation system is a major challenge for policy makers since it involves a high level of uncertain. The objective of this paper is “prioritize transport strategies based on robust criteria on the 20-years horizon” using “Global Business Network”. Statistical population is of 30 experts in the field of urban affairs which were selected by snowball sampling method. Data gathering tool was documentation study, literature review, panel and questionnaire. Validity of the questionnaire assessed using the judgment of experts and the Cronbach's alpha was used for validation. Two driving forces included “government support for private sector” and ”society merits” were identified as main driving forces shaping transport futures of Hamedan and four scenarios included “green transportation”, “dependence to private cars”, “chaos”, "strict controls" based on two factor were developed. A fuzzy logic approach was used to identify robust strategies. Two strategies included “promotion of culture and traffic behavior and increase participation of citizens in transportation” and “parking management and organize parking space” were identified as robust strategies which have acceptable performance regardless will happen in future. Finally, in order to achieve two robust strategies, proposals were presented.
  Keywords: Futures Studies, Scenario Planning, Robust Strategy, Sustainable Transport, Hamedan City
 • A.Nazemi, Sh. Nouri *, M. Feshari, R. Azhdar* Pages 223-238

  In order to decrease the growing trend car ownership precipitate, supporting public transport is an essential matter. Analyzing experimental data shows that increasing the level of offered services can be an effective way to increase supporting of public transport. Public transport users are divided in two groups: those who use public transport and own private car and those who use public transport but they don’t own private car. One of the main issues in travel demand management (TDM) is identifying and separating effective factors on service quality based on these two group’s viewpoint and following that, attracting and encouraging them for using these services. The question we follow to answer in this research is that, Is there a meaningful difference between these two groups in terms of effective factors on service quality of transport. In this research 26 factors for analyzing services quality of railway transport have been identified which by using factor analysis have been summarized and classified in 7 factors and then by using statistical tests between these two groups of users, a comparison has been made regarding effective factors on service quality. The results of this research show that there is no meaningful difference in the importance of each index of public transport in these two groups.

  Keywords: Quality, Public Transport, Factor Analysis
 • Salehe Birjandi, H. Haghshenas *, A. R. Ghari Ghoran, B. Tahmasebi Pages 239-252
  Bridges are the most important and influential infrastructures in urban transportation networks. Isfahan transportation network has many bridges having important role in the performance of the network. Felezzi Bridge is one of the most important bridges at this network because of transferring traffic flow from north of the city to south and vice versa. Construction of this bridge was finished at 1959. At this study the impact area (10% traffic flow change range at the peak hour in 1393) was determined by omitting this bridge from the network in TransCAD software. Then scenarios and indicators were introduced to evaluate. Scenarios were assigned to the model. Then indicators was calculated for each scenario and converted to costs to compare with each other. Indicators were divided to 3 groups according to payers. These payer groups contain users, public and agency. User indicators are travel time, fuel and vehicle operation cost. Public indicators include crash costs, air pollution and noise pollution. Agency indicators are maintenance and construction costs, traffic service and facilities costs. The analysis period is until the end of bridge operation life (2029). Scenarios increasing supply reduce travel time but increase fuel and vehicle operation costs. Results show that summation of costs for users increase at these scenarios and demand management scenarios have lower costs for this group. On the other hand in public costs, crash and air pollution costs are reduced by operating supply enhancement scenarios and noise pollution are increased. It is clear that supply enhancement scenarios have more cost for agency than demand management scenarios.  
  Keywords: Bridges_Maintenance & Rehabilitation_Sustainable Transport_Fatigue_Cost
 • P. Bazdar Ardebil *, H. Ganji Zahraee, P.Pejmanzad Pages 253-263
  Rail transportation is seen every bit unitary of the bulk transport modes along with valuable advantages such as Economic savings in fuel consumption, reducing air pollution and approaching environmental standards the importance of this piece of the transportation has increased and the continuation and development of the rail transportation sector has passed in the country. And proper and timely utilization of this section it can also make the necessary investment in transit, the rail transportation sector of the country is effective. The main purpose of this research using panel data econometric technique on Investigative demand for transit in Iran's rail transport sector and estimating demand function using the gravity model. In the estimated model, five variables are considered:1- The amount of transit goods transported on the railways of the country, 2- Tariff Transit Rate in Rail Transport, 3- Time transportation of transit cargo in the rail transport sector, 4- Gross domestic product (GDP) of Russia, India, Turkey, Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan, 5- Geographic distance between Iran and these selected countries: Russia, India, Turkey, Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan. Furthermore In this paper, the effects of shocks of variables on the amount of goods transported in the rail transport sector, Tariff Rate, Shipping Time, GDP Countries Studied and Geographic distance between these countries over time been investigated. The results of the estimation show that the variable tariff rate is statistically Meaningful and its coefficient is 0.27. The time variable also has a coefficient of 1.27 has been meaningful. Both of these variables produce results as expected and express with a one percent increase in tariff rates and transit time, the transit demand in the rail transport sector is reduced by 0.27% and 1.27%. A direct and meaningful relationship with a coefficient of 0.24 Gross domestic products of Russia, India, Turkey, Kazakhstan, Turkmenistan and Uzbekistan, There is a demand for transit in the rail transport sector of Iran. Also, the results of the geographic distance variable states that  There is a negative and significant relationship with the coefficient of 15.73 Geographical distances of the countries surveyed And Transit request In the rail transportation sector of the country are exist.
  Keywords: Transit, Rail Transportation, Gravity Model, Panel Data
 • S. A. Khazaei *, H. Allahmoradi Pages 265-278
  Although Global Navigation Satellite Systems (GNSS) provide precise and accurate services, it is technically possible that any delay in sending signals or sending them incompletely or interruption of services cause damage. Navigation of aircrafts by Global Navigation Satellite Systems creates a variety of questions about the liability of service providers which international air and space law conventions are not sufficient for the answers. Maybe at first, attempting to ratify an international Convention in Global Navigation Satellite Services is the best option but at the same time, experience of time-consuming efforts to drafting an international convention regarding to liability of Air Traffic Control, makes clear the difficulties. Author believes that International Civil Aviation Organization (ICAO) as one of the active international organizations in the aviation industry can play a major role in various aspects of the implementation of satellite systems like liability of service providers by creation an appropriate legal framework.
  Keywords: Global Navigation Satellite Systems, liability of Providers, Sovereignty of States, Legal Framework
 • H. Yousefi * Pages 279-292
  Todays, there are many submerged vessels in the ocean and sea environments that must be salvaged very soon. Salvaging these wrecks is of great importance for many reasons as maritime safety, bio-environmental pollutions, and material interests from their scrubs, archaeological discussions, and avoiding morphological changes. There are also many conventions regarding to salvaging submerged ships throughout the world that are approved by the considered international maritime organizations and the Persian Gulf and Oman Sea states . In this study, we are going to investigate the strategic and status importance of Arvand River (Arvandrood). In addition to clarifying the status importance of this border river between Iran and Iraq countries regarding to its geographical status and special strategic situation, we will deal with problems are subjected to Arvand river reconstruction. The general goal of this research is to solve the problems which vessels especially large ships are dealing with during navigation in this river and present a proper strategic for restoring Arvand River which ultimately will lead to economic, politic and social development. This is a descriptive-survey research, so a questionnaire includes of questions regarding to the problems are dealt with in Arvand river is used. This questionnaire is delivered to the experts in Ports and Shipping Organization and also shipping companies. The statistical population includes of 55 individuals. According to the field study and survey, the questionnaire validity is confirmed with alpha kronbakh that means a questionnaire of high reliability .SPSS software version. 19, is used to validate research hypotheses ,and Kolmogorov–Smirnov test is used for defining the research sample distribution .Because of non-normal distribution of questionnaires ,so a Binomial Test is used in this research.
  Keywords: Ports economic, Arvand River, River Dredging, Enhanced Safety, Wrecks Flotation
 • A. Karimi Tari *, S. M. Seyed Hosseini, H. Javanshir Pages 293-308
  Iran is one of the countries where there are a lot of traffic accidents and the number of people killed and injured in road accidents is high compared to other countries in the world. On the other hand, one of the main carriers of accidents is the human factor, which is a very risky factor. The research has introduced six driver assistant systems to reduce driver workload and human error in order to reduce accidents, including navigation system, lane keeping system, forward collision avoidance, adaptive speed control, priority tracking system and emergency call system In order to carry out the above research, police and traffic police reports, forensic centers of the country, library resources, Internet searches, statistics and information about the number of casualties, injuries and damages caused by accidents in 2014 in Tehran province were collected and according to research and Various articles of cause of accidents and the share of each cause were determined in the total number of accidents. Then, with the introduction of each of the six driver assistant systems, the performance and role of each system were evaluated in the amount of crash reduction. In the next step, considering the cost of each of the six driver assistant systems and the benefits that each system makes in reducing accidents, using the economics of engineering, Benefits - Cost، were evaluated technically and economically. Then, according to the results of the economic evaluation obtained from the system that has the highest value for Benefits - Cost to the least amount was prioritized. In the end, the prioritized results were corrected with regard to the technical assessment and manufacturing technology and compared with the existing conditions and attitudes of car makers and legislators abroad and the accuracy of the prioritization was confirmed.
  Keywords: Technical, Economic Evaluation, Prioritization, Driver Assistant System, Crash Reduction
 • M. Sadeghian, M. Rastegari, A.S. Baghalnejad, S. A. Hoseini Aqda * Pages 309-320
  The performance of a pavement is not only a function of its design, but the success of each project depends on the construction, systematic and effective supervision, and the technical and qualitative control of the construction, maintenance and repair of the next time. Therefore, the establishment of a quality system and quality control system in project-based organizations, which was previously a choice, has become a belief and a requirement today. The Office of Project Quality Management has now become increasingly accepted as an organizational solution for more effective project management in project-based organizations in the world, and currently, on average, 87% of organizations in the world have a Project Management Office they are the main custodians of quality in the organization. The necessity and importance of quality in projects, the need for accurate and timely information, the analysis of critical conditions during implementation, the examination and analysis of laboratory results and the provision of timely reminders and resolution of problems identified by technical and expert committees. Therefore, in this paper, we examine the effect of executive performance of the Office of Quality Control of the projects of the Directorate of Railway and Road Transport of Yazd province and present a general overview of the establishment and method of analysis of project information. Establishment of QC office in this department with the attention and trust of all managers is based on two principles of quality control and technical control of projects with the aim of organization profitability and optimization and return of national capital through control and quality assurance of projects. In this case the benefits and benefits of creating this organizational unit are explored.
  Keywords: Quality Control, Establishment of Quality System, QC Office, Yazd Province, Functional Productivity
 • F. Hosseininezhad *, A. Makui, R. Tavakkoli, Moghaddam Pages 321-335
  Every year, millions of people are affected by natural disasters like flood and earthquake and unnatural (man-made) disasters like road accidents. In Iran, The rapid growth of motor vehicle ownership in recent years, along with the youngness of the population and the variety of the vehicles has led to an increase in the need for massive relief operations in man-made events. Therefore, the preparation for the quick reactions and doing operations of the emergency management including providing relief centers and creating relief chains to reduce its losses and transfer the victims from the crisis regions to the predefined relief centers seem necessary. On the other hand, in determine location of the relief centers, there are different stakeholders that have different viewpoints, capabilities, and needs. Road users and accident victims are one group of the stakeholders that minimizing the relief time with the maximum capacity of the relief center is from their needs. In this paper, it was attempted to model the problem of finding the relief hub locations with the priority of the road victims’ requirements. In this model, time has been considered as fuzzy number and deterministic solving methods and Meta heuristic NSGAII algorithm have been used.
  Keywords: Emergency Management, Road Accidents, Hub Location, Mathematical Modeling, Genetic Algorithm
 • Mohamadmehdi Khabiri * Pages 337-354
  Travel is one of the most important aspects of human life and is one of the most important periodic (or non-periodic) activities. For this reason, over the years, various ways have been devised to meet this need of communities. Similar many industrial systems, the transportation system are affected by supply and demand relations, and any action in this area should be planned according to existing relationships and future trends of supply and demand. In this research, using 3 Models: simple linear regression, multivariate regression and multi-layered perceptron neural network models for forecasting traffic demand of Qom-Tehran (freeway) axis was studied. The data used in this research include the Iranian Statistical Center, statistical manuals and Qom traffic information. Independent variable in multivariate regression and neural network including population, working population, income level and simple linear regression model of population. The results of this study show that Pearson correlation between variables considered in neural network methods, multivariate regression, linear regression was 0.995, 0. 933, and 0,723 respectively, and the success rate of each of these models in estimated dependent variable (travel demand) were 0.99, 0.885, and 0.541, respectively. Comparison of methods has shown that the neural network method has the highest correlation and accuracy and simple linear regression method has the least correlation and precision in demand estimation.
  Keywords: Travel Demand, Forecast, Neural Network, Regression, Freeway
 • H. Motamedi, A.R. Amiri * Pages 355-368
  Construction is both in construction and in maintenance discussions, except for the most costly parts of the civilization of any country. The traffic has increased dramatically in recent years, and road traffic has also increased. One of the most common ways to reduce road failures is to increase the asphalt resistance of asphalt modifiers. In the meantime, modifying materials that improve bitumen and asphalt tracing simultaneously are more lucrative. In this research, asphalts modified with two types of high-consumption fibers, one imported and another is made inside, is considered. To prevent the promotion of products, their brand was not used, and the imported fibers were named Fiber No. 1 and the inner fabric was named as Fiber # 2. Modified asphalt with these fibers were tested using dynamic creep tests, grooving, moderate temperature failure and indirect tensile loading fatigue. Asphalt samples corrected with fiber number 1 with consumption values ​​of 0.05, 0.075 and 0.1 weight percent of asphalt mixture and asphalt samples corrected with fiber number 2 were also used with values ​​of 0.1, 0.15 and 0.2 The weight percentages of asphaltic mixtures were made and the experiments were performed on them. The results showed that, except for the dynamic creep test, in all experiments, fiber number 1 performance was better than fiber number two. According to the results, it was found that fiber number 1 had a better performance than fiber number 2, although both fibers improved the performance of the asphalt.
  Keywords: Asphalt Modifiers, Functional Tests, Fibrous Asphalt, Various Temperatures
 • H.R. Sahebzamani *, M. Zia Alavi Pages 369-380
  Polymer modified asphalt binders have been used for years to produce asphalt mixes with improved resistance to rutting, fatigue cracking, and thermal cracking. Special equipment and technique, which may not be always available, are required to produce polymer modified binders with desired engineering properties. Recently, a new approach is introduced to facilitate the use of polymers in asphalt mixtures. Polymer-binder additive, with 40% Styrene Butadiene Styrene [SBS], produced in pellet form can be directly incorporated to the mix during production in asphalt plant without the need for any special equipment. Logistically, this new form of mix additive simplifies and expands the use of polymers even for small paving projects. However, due to the novelty of technology more research is required to assess its efficacy. In this paper stiffness, rutting, fatigue, and thermal cracking resistance properties of asphalt mixes modified with polymerized pellet are compared to the mixes containing unmodified and polymer modified binders. The effects of long-term oxidative aging on stiffness and strength of mixes were also evaluated. Result of this study showed that the polymerized pellet mix additive had similar effects as the SBS polymer modified binder in improving asphalt mix performance-related properties.
  Keywords: Styrene Butadiene Styrene (SBS), Polymer-Binder Pellet, Modified Asphalt Mixture, Oxidative Aging
 • A.R. Ameli, E. Parvaresh Karan *, S. A. H. Hashemi Pages 381-395
  This study deals with the development of an environmentally sustainable roller compacted concrete (RCC). Response surface methodology (RSM) has been used to design and optimize the mixtures. The variables used were; high volume fly ash (HVFA) at 50%, 60%, and 70% replacement by volume; crumb rubber at 10%, 20%, and 30% replacement by volume of fine aggregate; nano silica at 0%, 1%, and 2% addition by weight of cementitious materials. Multi-objective optimization was carried out to determine the optimized mixtures by maximizing the 28 days compressive, flexural and splitting tensile strength. An optimized HVFA RCC mix can be achieved by partially replacing 10% fine aggregate with crumb rubber by volume, replacing 53.72% of cement with fly ash by volume, and the addition of 1.22% nano silica by weight of cementitious materials. To further study the effect of crumb rubber and nano silica on the properties of HVFA RCC, new mixtures were prepared using a constant fly ash content as replacement to cement (50%) and varying the percentage replacement of fine aggregates with crumb rubber (at 0%, 10%, 20%, and 30%), and the percentage addition of nano silica at (0%, 1%, 2%, and 3%). Compared to conventional RCC pavement, HVFA RCC exhibited lower fresh density, Vebe time, compressive strength, splitting tensile strength and flexural strength compared to conventional (control) RCC pavement. However, at after 1 year, HVFA RCC pavement shows higher compressive strength than the conventional (control) RCC pavement. Partially replacing fine aggregate with crumb rubber leads to a reduction in fresh density, Vebe time, compressive strength, flexural strength and splitting tensile strength. The addition of nano silica increases the Vebe time, fresh density, compressive strength, flexural strength, splitting and tensile strength of HVFA RCC.
  Keywords: RCC, Fly Ash, Nano Silica, Compressive Strength, Tensile Strength, Flexural Strength, Response Surface Method