فهرست مطالب

 • پیاپی 167 (آذر 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/14
 • تعداد عناوین: 19
|
 • رزیتا داودی، کاویان قندهاری، محمدرضا قینی، محمدحسین حریرچیان، هومن بهار وحدت، ساسان نژاد، آزاده سلطانی فر، گلناز صبوری* ، شقایق رحمانی، محبوبه اسدی، مریم زارع حسینی، محمد هادی سعید مدقق، الهه غایبی، فرهاد حیدریان، حوا عبداللهی، مهدی فرهودی صفحات 1-20
  سابقه و هدف
  کمبود حد و مرزهای مشخص و استاندارد در زمینه ارجاع بیماران سکته مغزی، تشخیص بیماری، ارزیابی های لازم، درمان های موثر، لزوم مداخلات به موقع و بجا موجب ناهمگونی و تنوع ارائه خدمات در این مقوله گردیده است. این مطالعه، با هدف تعیین راهکارهای عملی و بومی برای کاربران هدف، انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در شروع کار به منظور استخراج راهنماهای بالینی موجود در زمینه سکته مغزی پایگاه های اطلاعاتی و وب گاه های مرتبط مورد جستجو قرار گرفتند. پس از بررسی کیفیت و نقد راهنماهای بالینی بر پایه سیستم امتیازدهی Agree سه راهنمای بالینی انتخاب شدند. به منظور بومی سازی، جداولی طراحی گردید که در آن ها توصیه های سه راهنمای بالینی منتخب در قالب سوالات بالینی استخراج شد. شواهد پشتیبان هر توصیه بر اساس رفرنس ذکر شده در راهنمای بالینی مشخص شد و مقالات از نظر پیامدهای اولیه مورد مقایسه قرار گرفتند. هزینه مداخلات و عوارض جانبی و مزیت بالینی نیز مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت راهنمای بومی، پس از جمع بندی، قضاوت و اجماع اعضای پانل تخصصی و در قالب مرور مقالات، همراه با شواهد و توصیه ها تدوین شدند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از بررسی های انجام شده در قالب توصیه های بالینی در سال 1395 ارائه شد. به عنوان مثال کنترل دقیق قند خون و تب در بیماران با خونریزی ساب آراکنوئید آنوریسمال توصیه می شود. استنتاج: با توجه به ارائه راهنمای بومی شده سکته مغزی برای جمعیت ایرانی، می توان انتظار داشت با به کارگیری این راهنما، مدیریت بیماران از غربالگری، ارجاع، تشخیص، درمان و پیگیری استاندارد انجام شود.
  کلیدواژگان: سکته مغزی، بومی سازی، راهنمای بالینی
 • امیر هومن صدر حقیقی، سید احمد آرتا، محمدحسین آهنگر آتشی، طناز عبدالله زاده بقایی* صفحات 21-28
  سابقه و هدف
  نورالژی تری ژمینال شناخته شده ترین نورالژی صورت است و درد شدید ناشی از آن تاثیر به سزایی در کیفیت زندگی افراد درگیر دارد. مداخلات مطرح شامل درمان دارویی، Microvascular decompression و نیز مداخلاتی که به شاخه های انتهایی عصب آسیب وارد می کنند؛ هیچ یک عاری از عوارض جانبی نیستند؛ از این رو دست یابی به درمانی با حداقل عوارض و تهاجم کم تر هم چنان مورد بررسی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر تزریق محلول حاوی استرپتومایسین و لیدوکائین بر نورالژی تری ژمینال مقاوم به کاربامازپین بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه با طراحیRetrospective case series و با ارزیابی آماری پرونده 40 بیمار با سابقه درمان دارویی ناموفق نورالژی تری ژمینال با کاربامازپین که تحت تزریق لیدوکائین/استرپتومایسین و متعاقبا بررسی وضعیت درد قرار گرفته بودند، انجام گرفت. تعداد 5 تزریق محلول لیدوکائین/استرپتومایسین، با فواصل یک هفته و در محل شروع درد انجام شد و میزان درد در فواصل 1 هفته، 1 ماه و 6 ماه بعد از تزریق مورد ارزیابی قرار گرفت. میزان درد در چهار زمان اندازه گیری شده با هم مقایسه گردید.
  یافته ها
  میزان درد پس از یک هفته، یک ماه و شش ماه پس از آخرین تزریق، نسبت به قبل از مداخله، کاهش معنی داری نشان داد (001/0< P). درمان در گروهی که سابقه ابتلای آن ها به نورالژی، کم تر از 5 سال بود نسبت به بیماران با سابقه ابتلای بیش از 5 سال موفق تر بود. استنتاج: به نظر می رسد تزریق استرپتومایسین و لیدوکائین همراه باهم، ضمن داشتن موفقیت در کاهش درد ناشی از نورالژی تری ژمینال، عوارض ناچیزی دارد. مطالعات کنترل شده جهت تایید و تجویز این روش در درمان نورالژی تری ژمینال ضروری است.
  کلیدواژگان: نورالژی تری ژمینال، درمان، استرپتومایسین، لیدوکائین
 • جواد ستاره، مهدیه مهرنیا*، علی میرابی صفحات 29-41
  سابقه و هدف
  آپنه انسدادی خواب، شایع ترین اختلال تنفسی حین خواب است که ریسک ابتلا به بیماری های قلبی عروقی و مرگ و میر ناشی از آن ها را افزایش می دهد. با وجود نقش آپنه انسدادی خواب در بروز و پی آمدهای بیماری های قلبی عروقی، بیش تر این بیماران شناسایی و درمان نشده باقی می مانند. هدف از این مطالعه، بررسی میزان ریسک ابتلا به آپنه انسدادی خواب در بیماران قلبی عروقی می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش مقطعی بر روی 400 بیمار مبتلا به 4 گروه بیماری قلبی عروقی (فشار خون بالا، نارسایی قلبی، بیماری عروق کرونری و بیماری دریچه ای) بستری در بخش های CCU بیمارستان فاطمه زهرا ساری در سال 96-1395 می باشد. اطلاعات توسط پرسشنامه های معتبر STOP-BANG و پرسشنامه خواب آلودگی روزانه Epworth و پرونده بیماران استخراج گردید و داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  54 درصد بیماران مرد (216 نفر) بودند. میانگین سنی بیماران 53/11±99/62 سال بود. 5/62 درصد بیماران از نظر تست STOP-BANG در محدوده خطر بالا قرار داشتند و این مورد در بیماری کرونری (67 درصد) و نارسایی قلبی (66 درصد) بیش تر بود. اختلاف آماری معناداری بین گروه های بیماری قلبی عروقی از نظر OSA وجود نداشت (65/0=p). 5/86 درصد مردان ریسک بالایی برای ابتلا به OSA داشتند و این نسبت در زنان 23/34 درصد بود. افراد با ریسک بالای آپنه انسدادی خواب، بیش ترین میزان خواب آلودگی روزانه را داشتند (002/0=p). استنتاج: ریسک آپنه انسدادی خواب در بیماران قلبی بالا است. بررسی آپنه انسدادی خواب در این بیماران ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آپنه انسدادی خواب، بیماری های قلبی عروقی، خواب آلودگی
 • سعید جعفری، محمد علی حیدری گرجی، آریا سلیمانی، سید نورالدین موسوی نسب، روانبخش اسمعیلی * صفحات 42-50
  سابقه و هدف
  فشار نامناسب کاف لوله تراشه موجب آسپیراسیون ترشحات دهان به داخل راه هوایی می گردد که این امر سبب آتلکتازی در بیماران تحت عمل جراحی کرونر می شود. این مطالعه با هدف مقایسه دو روش پر کردن کاف لوله تراشه بر فراوانی آتلکتازی در بیماران بعد از عمل پیوند عروق کرونر انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 206 نفر از بیماران کاندیدای عمل جراحی پیوند عروق کرونر بستری در مرکز قلب مازندران انتخاب و با تقسیم تصادفی در دو گروه، مورد مطالعه قرار گرفتند. در گروه اول نشت هوا با استفاده از نمودار حجم- زمان و در گروه دوم با استفاده از استتوسکوپ کنترل شد. گرافی قفسه سینه جهت بررسی آتلکتازی بیماران انجام شد. برای ثبت اطلاعات فردی و طبی بیماران از چک لیست محقق ساخته استفاده شد و اطلاعات در نرم افزار SPSS نسخه 21 وارد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  فراوانی آتلکتازی در گروه اول و دوم به ترتیب 67 و 6/80 درصد بود که نشان می دهد در روش حجم– زمان با نشت کم تر هوا، آسپیراسیون و به دنبال آن فراوانی آتلکتازی کم تر اتفاق می افتد (027/0 = p). استنتاج: با توجه به نتایج این مطالعه، فراوانی آتلکتازی در گروه منحنی حجم–زمان کم تر و به دنبال آن اکسیژناسیون و تبادلات گازی بهبود می یابد، لذا کاربرد این شیوه در مراقبت پس از جراحی قلب برای کاهش عوارض ریوی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: فشار کاف لوله تراشه، بای پس شریان کرونر، آتلکتازی ریه، نمودار حجم - زمان، نشت هوا
 • رضا سعیدی، مریم سعیدی، بنیامین طراقی* صفحات 51-57
  سابقه و هدف
  امروزه اضافه وزن و فشار خون در بین کودکان بسیار رواج پیدا کرده است. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین شاخص توده ی بدنی و فشار خون سیستولیک و فشار خون دیاستولیک در بین کودکان کمتر از 7 سال است.
  روش کار
  دراین مطالعه مقطعی، 400 کودک 18 ماهه تا 7 سال به روش خوشه ایتصادفی از 20 مرکز شهری و روستایی انتخاب شدند و اطلاعات فردی و پزشکی انها در پرسشنامه هایی ثبت گردید. سپس قد و وزن و فشارخون آنها مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با نرم افزار spss v21 آنالیز گردید.
  یافته ها
  از 315 کودک مانده، 187 کودک (4/59 درصد) پسر و 128 کودک (6/40 درصد) دختر بودند. 162 پسر (4/51 درصد) BMI نرمال، 25 پسر (9/7 درصد) غیر نرمال، 114 دختر (2/32 درصد) نرمال و 14 دختر (4/4 درصد) غیر نرمال بودند. در کودکان پسر 176 کودک فشار خون سیستولیک نرمال و 11 کودک فشار خون سیستولیک غیر نرمال داشتند. در بین دختران نیز 123 کودک از فشار سیستولیک نرمال و 5 نفر از فشار سیستولیک غیر نرمال برخوردار بودند. سطح معنی داری آزمون رابطه بین شاخص توده بدنی و فشار خون سیستولیک برابر با 032/0 و سطح معنی داری آزمون رابطه بین شاخص توده بدنی و فشار خون دیاستولیک 008/0 به دست آمد. استنتاج: با توجه به روند رو به افزایش اضافه وزن در میان کودکان و به تبع آن افزایش فشار خون، ضروری است که با اصلاح سبک زندگی به سمت کاهش اضافه وزن در میان کودکان پرداخته شود.
  کلیدواژگان: شاخص توده بدنی، فشارخون بالا، اضافه وزن، کودکان
 • لیلی قوی بازو، نصیبه حسینی واسوکلایی* ، امیر احمد اخوان، الهام جهانی فرد، جمشید یزدانی چراتی، محمود فاضلی دینان صفحات 58-70
  سابقه و هدف
  لیشمانیوزها طیفی از بیماری ها هستند که به صور جلدی، جلدی- مخاطی و احشائی بروز می کنند و توسط گونه های پشه خاکی منتقل می شوند. لیشمانیوز جلدی به عنوان یکی از معضلات مهم بهداشتی در ایران محسوب می شود. مطالعه حاضر به منظور تعیین وضعیت پراکنش مکانی و زمانی لیشمانیوز جلدی در شهرستان های استان مازندران بر اساس سامانه اطلاعات جغرافیایی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی گذشته نگر بر اساس اطلاعات دموگرافیک و اپیدمیولوژیک ثبت شده از بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی در نظام مراقبت بیماری حوزه معاونت بهداشتی طی سال های 1396-1388 در دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام گرفت. با استفاده از اطلاعات ثبت شده از بیماران، پراکنش زمانی- مکانی بیماری در شهرستان های مختلف استان مازندران با استفاده از نرم افزار ArcGIS10. 4 ترسیم شد.
  یافته ها
  به طور کلی تعداد بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی طی سال های مورد مطالعه 378 نفر بود. بیش ترین تعداد بیمار در شهرستان ساری (71 مورد) و کم ترین موارد در شهرستان عباس آباد (2 مورد) مشاهده شد. بیش ترین موارد در شرق و کم ترین موارد در غرب استان به ترتیب 182 و73 نفر گزارش شده است. میزان بروز در غرب استان کم تر از نواحی مرکزی و شرق استان بود. استنتاج: با توجه به نتایج این تحقیق و پراکندگی لیشمانیوز جلدی در ایران و شرایط استان مازندران از نظر فعالیت های کشاورزی، دامداری و مهاجرپذیر بودن منطقه، این بیماری می تواند معضل مهم بهداشتی مطرح شود و باید جهت کنترل بیماری برنامه ریزی های لازم انجام شود.
  کلیدواژگان: لیشمانیوز جلدی، استان مازندران، پراکنش مکانی-زمانی، سیستم اطلاعات جعفرافیایی
 • علی کربلایی آقاملکی، محمد تقی کربلایی آقاملکی، محمدعلی ابراهیم زاده * صفحات 71-82
  سابقه و هدف
  برنج یکی از منابع غذایی مهم در دنیا می باشد. امروزه توجه به واسطه خواص آنتی اکسیدانی به ارقام رنگی برنج معطوف شده است. در این مطالعه، فعالیت آنتی اکسیدانی در بخش های مختلف سه گونه برنج مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  عصاره گیری از برنج سفید، برنج قهوه ای، سبوس نرم و سبوس خام سه رقم برنج فجر، هاشمی و KB13 با روش ماسیراسیون، با کمک متانول انجام شد. محتوای تام فنلی و فلاونوئیدی و فعالیت آنتی اکسیدانی با سه روش ارزیابی شد. میزان فرولیک اسید و پارا کوماریک اسید با کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا تعیین گردید.
  یافته ها
  عصاره سبوس خام برنج KB13 با 2/15 ± 83/319 mgGAE و 8/3 ± 58/77 mgQE در گرم عصاره بالاترین مقدار فنل و فلاونوئید تام را از خود نشان داد. درصد به دام اندازی رادیکال DPPH توسط عصاره های سبوس خام برنج های مختلف از بقیه اجزای برنج به طور معنی داری بالاتر بود. بیش ترین میزان مربوط سبوس خام هاشمی بود. درصد به دام اندازی رادیکال نیتریک اکساید توسط عصاره های سبوس خام برنج های مختلف از بقیه اجزای برنج به طور معنی داری بالاتر بود (001/0< p). نتایج HPLC نشان داد که سبوس خام هاشمی بیش ترین مقدار فرولیک اسید (21/26) و سبوس خام KB13 بیش ترین مقدار پارا-کوماریک اسید را با مقدار 66/3 mg/g extract دارا می باشند. استنتاج: رقم های فجر، هاشمی و KB13 از ایران به طور قابل ملاحظه ای دارای فعالیت آنتی اکسیدانی و محتوای تام فنلی و فلاونوئیدی بالاتری نسبت به نمونه های خارجی مرور شده در این بررسی دارد.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، ترکیبات فنلی، فلاونوئید، برنج، سبوس، فرولیک اسید، کوماریک اسید
 • حامد طهماسبی، ساناز ده باشی، محمدرضا عربستانی * صفحات 83-93
  سابقه و هدف
  آنالیز منحنی ذوب DNA با کیفیت بالا (HRM) یکی از حساس ترین و دقیق ترین روش ها جهت شناسایی استافیلوکوک اورئوس و مقاومت به متی سیلین است. این مطالعه با هدف آنالیز منحنی ذوب DNA با کیفیت بالا، به منظور شناسایی سویه های استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی سیلین انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، از سویه های استاندارد استافیلوکوک اورئوس ATCC25923 و ATCC 33592 استفاده شد. جهت شناسایی استافیلوکوک اورئوس از ژن ITS، و مقاومت به متی سیلین از ژن mecA استفاده گردید. با استفاده از نرم افزارهای StepOne Software v2. 3 و HRM Software v3. 0. 1 تجزیه و تحلیل انجام شد و نتایج تعیین توالی به عنوان گلد استاندارد مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  حساسیت آنالیتیکی روش PCR با استفاده از پرایمر ITS قادر به شناسایی CFU 104 باکتری بوده و برای ژن mecA تا CFU 103 باکتری را تشخیص داد. حسایت آنالیتیکی روش HRM نیز برای پرایمر ژن ITS تا رقت CFU 2-10 و پرایمر ژن mecA تا رقت CFU 5-10 قدرت شناسایی باکتری را داشته است. در تجزیه و تحلیل نتایج HRM نیز کم ترین مقدار خطا در منحنی ها ذوب DNA مشاهده گردید به طوری که، با در نظر گرفتن نزدیک ترین بازه دمایی به منظور تجزیه و تحلیل، دمای ذوب برای ژن ITS مقدار 5/0± 86 درجه سلسیوس و برای ژن mecA مقدار 5/0± 81 درجه سلسیوس به دست آمد. نتایج دما و تعیین توالی اختصاصیت بالای روش HRM را نشان داد. استنتاج: روش HRM از نظر تشخیص مقدار کم باکتری، دارای حساسیت و اختصاصیت بالایی می باشد.
  کلیدواژگان: استافیلوکوک اورئوس، مقاومت به متی سیلین، منحنی ذوب DNA، HRM
 • الهام بابایی لشکریانی، روشنک رضایی کلانتری* ، احمد جنیدی جعفری، میترا غلامی صفحات 94-109
  سابقه و هدف
  امروزه آموکسی سیلین به عنوان مهم ترین و پرمصرف ترین آنتی بیوتیکی محسوب می شود که به دلیل ایجاد مقاومت در باکتری ها مورد توجه خاصی قرار گرفته است. این ترکیب از مسیرهای مختلفی مانند دفع مستقیم فاضلاب، زائدات پزشکی و دام پزشکی و صنعت و غیره وارد محیط های آبی می شود. هدف از این مطالعه، ارزیابی کارایی نانوکاتالیست گرافن- کبالت مغناطیسی شده در فعال سازی پراکسی مونوسولفات برای حذف آموکسی سیلین از محیط های آبی بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی اکسید گرافن با استفاده از روش اصلاح شده Hummers از گرافیت سنتز گردید. سپس نانوکاتالیست گرافن-کبالت مغناطیسی شده طی چند مرحله ساخته شد. خصوصیات بافت و نظم ساختاری نانوکاتالیست ساخته شده با استفاده از روش های SEM و TEM، EDS و XRD مورد آنالیز قرار گرفت. چندین پارامتر بهره برداری مورد بررسی قرار گرفتند که شامل دوز پراکسی مونوسولفات (PMS) ، pH ، مدت زمان واکنش، غلظت کاتالیزور و غلظت اولیه آلاینده بودند. غلظت آموکسی سیلین با استفاده از دستگاه HPLC مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه نانوکاتالیست G/CoFe2O4 به طور موفقیت آمیزی سنتز شد. براساس نتایج به دست آمده، شرایط بهینه برای غلظت پراکسی مونوسولفات Mm 3 ، دوز کاتالیست G/CoFe2O4 5/0 گرم بر لیتر، 6 pH ، زمان واکنش 60 دقیقه و غلظت آموکسی سیلین 10 میلی گرم بر لیتر به دست آمد. تحت این شرایط بهینه، درصد حذف آموکسی سیلین، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) و کل کربن آلی (TOC) به ترتیب 27/99، 1/83 و 11/61 درصد به دست آمد. استنتاج: در این مطالعه، کاتالیست CoFe2O4 با فعال سازی موثر پراکسی مونوسولفات راندمان بالایی در حذف آموکسی سیلین داشت. بنابراین نتایج، فرآیند G/CoFe2O4/PMS می تواند به عنوان یک فرآیند موثر و با راندمان بالا در تصفیه محلول های صنایع مرتبط استفاده گردد.
  کلیدواژگان: آموکسی سیلین، گرافن-کبالت، نانوکاتالیست، پراکسی مونوسولفات، محلول های آبی
 • ذبیحاللهیوسفی، اسماعیل بابانژاد، رضا علی محمد پور، علیرضا علا * صفحات 110-120
  سابقه و هدف
  مصرف آب های بطری شده در دنیا رو به افزایش است و نگرانی های زیادی در زمینه مهاجرت استرهای فتالات به درون آب های بطری شده وجود دارد. این ترکیبات برای مصرف کنندگان مخاطره آمیز است. در این مطالعه غلظت استرهای فتالات در آب های بطری شده در ظروف پلی اتیلن ترفتالات تحت شرایط مختلف نگهداری تعیین و بررسی شد.
  مواد و روش ها
  نمونه های آب بطری شده در شرایط مختلف، نگهداری و سپس استرهای فتالات پس از استخراج با روش میکرو استخراج مایع- مایع کمک شده با هوا (ALLME) توسط کروماتوگرافی گازی- طیف سنج جرمی
  (GC-MS) آنالیز و اندازه گیری شدند. تجزیه و تحلیل آماری داده ها به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 24 انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان می دهد که میانگین 5 استر فتالات (DEHP, DBP, DIBP, DEP, DMP) مورد بررسی در شرایط مختلف نسبت به سطح اولیه آن در نمونه های شاهد به طور متوسط 84/392 درصد افزایش داشته است. دی اتیل هگزیل فتالات (DEHP) ، در بطری های آب آشامیدنی که در معرض 15 روز نگهداری در دمای انکوباتور (°C42) و 75 روز نگهداری در دمای انکوباتور (°C25) ، قرار گرفته بودند به ترتیب 33/10 و 62/9 ppb و بالاتر از حد مجاز بود. استنتاج: غلظت استرهای فتالات اندازه گیری شده در آب تحت تاثیر شرایط نگهداری مختلف افزایش یافت. دمای بالا و افزایش مدت زمان نگهداری تاثیر بیش تری در مهاجرت استرهای فتالات داشته اند. بنابراین استفاده از ظروف PET برای بسته بندی آب های بطری شده جهت نگهداری در دمای بالا و زمان نگهداری طولانی مدت مناسب نیست.
  کلیدواژگان: استرهای فتالات، پلی اتیلن، آب های بطری شده، شرایط نگهداری
 • مهدی امینی، مژگان لطفی *، اسفندیار آزاد، عادل کرمی صفحات 121-132
  سابقه و هدف
  در ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-5) ، همراه با مدل مقوله ای در بخش دوم، مدل جایگزین (ابعادی) نیز در بخش سوم برای تشخیص اختلالات شخصیت ارایه شده است. مدل جایگزین، وجود آسیب در کارکردهای شخصیت (ملاک A) و خصیصه های ناسازگارانه (ملاک B) را برای تشخیص گذاری ضروری می داند. به دلیل اینکه برای ارزیابی کارکردهای شخصیت ابزاری رسمی معرفی نشده و ابزارهای موجود عمدتا در فرهنگ های غربی ساخته شده و طولانی هستند؛ این مطالعه با هدف طراحی، تدوین و ارزیابی روانسنجی مصاحبه نیمه ساختاریافته کوتاه برای سنجش کارکردهای شخصیت DSM-5 در فرهنگ ایرانی انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مطالعات مقطعی بود. در این مطالعه دو نمونه در مرحله مقدماتی (34(N= و نهایی (346(N= مشارکت داشتند، که شامل دو گروه بالینی (زندانیان و مراجعین سرپایی) و گروه غیر بالینی بودند. این افراد با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از شهریور سال 94 تا اردیبهشت سال 95 در شهر تهران انجام شد. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته کوتاه برای سنجش کارکردهای شخصیت (BSSIDPF) ،SCID-II-PQ و NEO-FFI گردآوری و با استفاده از آزمون t، آلفای کرونباخ و همبستگی تحلیل شدند.
  یافته ها
  ضریب توافق میان ارزیاب ها برای سطوح چهارگانه شخصیت یعنی هویت، خود جهت دهی، صمیمیت و همدلی به ترتیب 94/0، 96/0، 84/0 و 81/0 بود (01/0= p). آلفای کرونباخ محاسبه شده در دامنه ای از 81/0 (صمیمیت) تا 89/0 (خود جهت دهی) بود. استنتاج: یافته ها نشان دهنده ویژگی های روانسنجی مطلوب مصاحبه نیمه ساختاریافته کوتاه برای سنجش کارکردهای شخصیت DSM-5، برای اهداف بالینی و پژوهشی است.
  کلیدواژگان: اختلال شخصیت، DSM-5، مدل جایگزین، کارکردهای شخصیت، مصاحبه نیمه ساختاریافته کوتاه
 • مروارید ایرانی*، طلعت خدیو زاده صفحات 133-144
  سابقه و هدف
  با توجه به کاهش اخیر باروری و مطالعات اندک انجام شده بر روی نقش عوامل مذهبی بر رفتار باروری در ایران، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین باورهای دینی و فرزندآوری در زنان سنین باروری شهر مشهد انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1395، 844 خانم 49-15 ساله متاهل دارای قابلیت باروری، به روش نمونه گیری چند مرحله ای طبقه ای، خوشه ایو در دسترس از مراکز بهداشت در شهر مشهد انتخاب و پرسشنامه های عوامل دموگرافیک، رفتارهای باروری و باورهای دینی را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری (SPSS نسخه 16) و آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف، تی مستقل، آنالیز واریانس یکطرفه و رگرسیون چند متغیره انجام شد.
  یافته ها
  تحلیل های چندگانه نشان داد که نمره بالاتر باور دینی با افزایش معنی داری در تعداد مطلوب فرزندان در هنگام ازدواج، در حال حاضر و در شرایط ایده آل همراه است (همه موارد 001/0=p) و نمره بالاتر باور دینی بطور معنی داری با سن بالاتر مادر هنگام تولد نخستین فرزند، افزایش فاصله واقعی بین ازدواج تا تولد اولین فرزند و نهایتا فاصله بیشتر بین تعداد فرزندان واقعی و ایده آل همراه است. (همه موارد 05/0>p). میانگین تعداد فرزندان واقعی در زنان دارای بالاترین نمرات باورهای دینی فقط 1/0 بیش تر از زنانی بود که پایین ترین نمرات را داشتند. استنتاج: باورهای دینی بالاتر با تمایل بیش تر به شروع زودهنگام باروری و باروری بالا همراه بود، در حالی که تعداد فرزندان در افرادی که نمره باور دینی بالاتری داشتند، افزایش ناچیزی داشت و شروع باروری در آنان با تاخیر بیش تری همراه بود. این یافته ها ضرورت شناسایی و رفع موانع باروری در افراد دارای باورهای دینی بالا را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: باورهای دینی، باروری، فرزندآوری، تاخیر در شروع باروری
 • فروزان صادقی محلی* ، فتانه عمویی، منصور رنجبر، سیاوش مرادی، حسین خالق زاده آهنگر صفحات 145-154
  سابقه و هدف
  ارزشیابی درونی، فرآیندی سیستماتیک جهت جمع آوری و تحلیل اطلاعات به منظور تعیین فواید و مضرات یک برنامه و میزان حصول اهداف آن می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود ارزشیابی درونی در گروه های آموزشی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در دو سال تحصیلی متوالی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی- مقطعی در کلیه گروه های آموزشی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی 95-94 و 96-95 به انجام رسید. ابتدا داده های مربوط به هشت حوزه ارزشیابی درونی از طریق چک لیست ها و پرسشنامه ها جمع آوری و سپس وضعیت گروه ها در هشت حوزه ارزشیابی درونی در رابطه با استانداردها و نیز وضعیت کل گروه ها در دو سال متوالی تحصیلی تعیین شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS با تاکید بر آمارهای توصیفی (میانگین و محاسبه درصد امتیازات) مورد تحلیل آماری قرار گرفت. هم چنین نتایج ارزیابی در دو سال متوالی مقایسه و روند پویایی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که وضعیت اکثر حوزه ها در گروه های آموزشی بالینی نسبتا مطلوب بوده است. بالاترین مطلوبیت در سال های 95-94 و 96-95 در حوزه دوره ها و برنامه های درسی 53/74 درصد و 66/78 درصد و دانش آموختگان 61/88 درصد بوده است. درصد امتیاز کل گروه های آموزشی بالینی در سال های 95-94 و 96-95 به ترتیب 22/64 درصد و 69/70 درصد بود. استنتاج: ارزشیابی درونی مستمر، منجر به استخراج نقاط قوت و ضعف گروه ها می شود که بر اساس نتایج آن، برنامه ریزی برای رسیدن به شرایط مطلوب تر توسط گروه ها صورت می گیرد و می تواند در دریافت تاییدیه پذیرش دستیار در گروه ها نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: ارزشیابی درونی، گروه های آموزشی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • مسعود شایسته آذر، محمدحسین کریمی نسب، سلمان غفاری، افشین شروفی، فاطمه نیک صولت، زینب اندرخورا * صفحات 155-164
  سابقه و هدف
  پوکی استخوان شایع ترین بیماری متابولیک استخوان است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر داروی سینوپار بر میزان بروز شکستگی ها و تراکم استخوانی در زنان یائسه مبتلا به استئوپروزیس است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود که در زنان یائسه 45 تا 75 ساله مبتلا به استئوپروزیس، مراجعه کننده به یک بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مازندران، انجام شد. بیماران در دو گروه کنترل (الندرونات) و آزمون (سینوپار) قرار گرفتند (هر گروه متشکل از 30 بیمار). بیمارانی که در گروه آزمون قرار داشتند، برای مدت 6 ماه روزانه 8 واحد پن سینوپار را به صورت تزریق زیر جلدی دریافت نمودند. به بیماران گروه کنترل، آلندرونات 70 میلی گرم هفتگی تا شش ماه تجویز شد. میزان شکستگی ها و دانسیتومتری در خط پایه و پس از 6 ماه در دوگروه مورد سنجش قرارگرفت.
  یافته ها
  دانسیتومتری مهره و گردن فمور بیماران تحت درمان با آلندرونات و سینوپار نسبت به خط پایه تفاوت آماری معنی داری داشت و باعث افزایش چشمگیر دانسیتومتری مهره ها گردید. هم چنین آلندرونات باعث بهبود چشمگیر دانسیتومتری گردن فمور نسبت به خط پایه گردید(002/0<p). علاوه بر این، سینوپار موجب بهبود چشمگیر دانسیتومتری مهره ها نسبت به خط گردید(001/0<p)، اما بر دانسیتومتری گردن فمور نسبت به خط پایه تاثیر معنی داری نداشت(085/0<p).
  استنتاج
  انتخاب اول درمانی در استئوپروزیس زنان یائسه، آلندرونات ومکمل کلسیم و ویتامین D است. تری پاراتید به عنوان خط درمانی دوم به تنهایی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که باعث بهبود درد و دانسیته استخوان خصوصا مهره ها در درمان استئوپروزیس زنان یائسه می گردد.
  کلیدواژگان: سینوپار، دانسیتومتری، استئوپروزیس، پس از یائسگی، تری پاراتید، زنان
 • محمود وکیلی، محسن میرزایی، سیدعلی ضیاء کاشانی *، زهرا محمدی، مهرداد منصوری صفحات 165-170
  سابقه و هدف
  سردرد جزء شایع ترین شکایت های پزشکی می باشد. یکی از علل مهم و شایع آن میگرن است. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع میگرن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی به روش مقطعی در سال 1395 انجام شد. تعداد 400 دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد به روش تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد خودایفا، مطابق معیارهای بین المللی سردرد (IHS) بود. داده ها با نرم افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  از400 دانشجوی مورد مطالعه 58 درصد مونث و 5/72 درصد مجرد بودند . 5/75 درصد درمقطع بالینی تحصیل کرده و 7/51 درصدساکن خوابگاه بودند. شیوع میگرن، 3/10 درصد بدست آمد که در زنان 34/12 درصد و در مردان 27/7 درصد بود. 39 درصد بیماران میگرن اورا داشتند. سردرد یک طرفه ضربان دار (000/0= p) و همراهی سردرد با تهوع، استفراغ (000/0= p)، ترس از صدا (035/0= p) و نور (000/0= p) در بیماران مبتلا به میگرن بیش تر و سردرد مبهم (001/0= p) در غیرمیگرنی ها شایع تر بود. اکثر سردردهای میگرنی (5/80 درصد) متوسط/شدید و بیش تر سردردهای غیرمیگرنی (3/56 درصد) خفیف بودند (000/0= p). سابقه خانوادگی مثبت (028/0= p)، مراجعه به پزشک (000/0= p) و تسکین سردرد با دارو (035/0= p) در میگرنی ها شایع تر بود.
  استنتاج
  شیوع میگرن در این مطالعه مشابه سایر مطالعات بود.چون اکثرسردردهای میگرنی متوسط وشدید بوده و به مداخلات درمانی نیاز دارد،توجه به این بیماری وکنترل عوامل تشدیدکننده به ویژه دردانشجویان پزشکی اهمیت زیادی دارد.
  کلیدواژگان: میگرن، سردرد، دانشجویان پزشکی، شیوع
 • قاسم ایوار، زهرا قیروانی، فائزه رضایی، سمیه یوسفی، عرفان لطفی، مهران حسینی * صفحات 171-176
  سابقه و هدف
  گرلین به عنوان یک لیگاند طبیعی برای گیرنده سلول های ترشح کننده هورمون رشد نقش مهمی را در تنظیم اشتها، توده چربی بدن و تعادل انرژی ایفا می کند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر دیابت دوران بارداری بر سطح پلاسمایی گرلین پس از تولد در نوزادان رت می باشد.
  مواد و روش ها
  دراین مطالعه تجربی، رت های ماده نژاد ویستار به دو گروه دیابتی (20=n) و کنترل (10=n) تقسیم شدند و مورد جفت اندازی قرار گرفتند. از هرگروه، 16 نوزاد (8 نر) در هر یک از روزهای 7 و 14 انتخاب شدند. پارامترهای وزن بدن، قند خون و غلظت گرلین فعال اندازه گیری شد. مقایسه داده ها با آزمون آنالیز واریانس دو طرفه (جنس*گروه) در محیط نرم افزار SPSS ویرایش 22 انجام شد.
  یافته ها
  در 7 و 14 روزگی، میانگین وزنی نوزادان گروه دیابتی (به ترتیب 42/0±49/18 و 43/0± 27/22 گرم) به طور معنی داری (0001/0>p هر دو)، کم تر از گروه کنترل (به ترتیب 402/0± 34/22 و 45/1± 32/30 گرم) بود، در حالی که تفاوت معنی داری در قند خون بین گروه ها وجود نداشت. در 7 روزگی، اختلاف معنی داری بین گروه ها در سطح گرلین وجود نداشت، اما در14 روزگی، گروه دیابتی سطح گرلین بالاتری در قیاس با گروه کنترل داشت ( pg/ml59/3± 25/29 در مقابل pg/ml 75/2±81/14؛0001/0>p). در همین زمان در گروه دیابتی سطح گرلین نوزادان نر به طور معنی داری بیش تر از جنس ماده بود (58/2± 87/29 در مقابل 68/1± 62/22؛ 0001/0>p).
  استنتاج
  نتایج این مطالعه به وضوح نشان می دهد که دیابت دوران بارداری می تواند در اثری وابسته به جنس، سطح گرلین پس از تولد را در نوزادان تحت تاثیر قرار دهد.
  کلیدواژگان: دیابت بارداری، نوزادان، دیمورفیسم جنسیتی، گرلین، رت
 • احمد علیخانی *، سجاد شفیعی، فاطمه منتظر، سعید اصغری خنکدار، شمیلا عباسپور صفحات 177-181
  توبرکلوما در کشورهای در حال توسعه رایج بوده و گاها با عفونت سیستم عصبی مرکزی (CNS) تظاهر می یابد، اما تظاهر آن به شکل توده مغزی بزرگ، غیرمعمول و نادر است. در این مقاله پسر 16 ساله را با تظاهرات تشنج و توده مغزی معرفی می کنیم که پس از ارزیابی بر اساس پاتولوژی، توبرکلومای مغزی تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: مغز، توبرکلوما، توده
 • علیرضا داودی، فاطمه آهنگرکانی، نرگس نجفی *، محمد رحمانی، فاطمه کوهکن، شهریار عالیان، سیده روشینا حسن تبار صفحات 182-188
  سندرم آپکس اوربیتال با افتالموپلژی و کاهش بینایی و درگیریی اعصاب کرانیال 3 و 4 و 6 و اولین شاخه عصب 5 مشخص می شود. علت شایع آن عفونت های قارچی مهاجم مانند موکورمایکوز و آسپرژیلوس در میزبان سالم یا میزبان با نقص سیستم ایمنی می باشد. در موارد نادری ممکن است هرپس زوستر باعث سندرم آپکس اوربیتال شود. در این گزارش مورد، آقای میان سالی معرفی می گردد که با سردرد نیمه راست و درد چشم و اشکریزش و پرخونی ملتحمه مراجعه کرده و به تدریج طی 3-2 روز دچار کاهش بینایی، پروپتوز، پتوز و اختلال در حرکات چشم راست گردید. در این زمان هیچ ضایعه پوستی مشاهده نشد. در معاینه حدت بینایی بیمار در حد Light perception بوده و حرکات چشم کاملا مختل بود. در معاینه با اسلیت لامپ کدورت منتشر قرنیه داشت. فشار چشم مختصری افزایش و میدان بینایی کاهش یافته داشت. بعد از 4 روز، اریتم پیشانی و اطراف چشم و ضایعه وزیکولر در همان ناحیه ظاهر شد. در CT اسکن حفره اربیت، التهاب شدید ساختمان های داخلی چشم و غدد اشکی و عضلات اکسترا اوربیکولار رویت شد. با تشخیص سندرم آپکس اوربیتال در زمینه هرپس زوستر جهت بیمار آسیکویر وریدی، کورتون وریدی و آنتی بیوتیک وسیع الطیف شروع شد. حدت بینایی و یوئیت در عرض 20 روز بهبود یافت و درمان با آسیکلویر خوراکی و کورتیکواستروئید خوراکی ادامه یافت. در انتهای ماه چهارم، حرکات چشم طبیعی و پتوز اصلاح شد. درمان ترکیبی و طولانی مدت با آسیکلویر و کورتون سیتمیک در بیمار مورد مطالعه، پروگنوز خوبی داشت.
  کلیدواژگان: افتالموپلژی، هرپس زوستر، آسیکلویر، کورتون
 • مریم حسن نژاد رسکتی، بهرام میرزاییان *، سید حمزه حسینی صفحات 189-202
  سابقه و هدف
  سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان ایرانی می باشد. دو شکایت روانی اصلی در بیماران سرطانی، افسردگی و اضطراب است که منجر به تاثیر منفی بر کیفیت زندگی می گردد. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، مهارت هایی برای پاسخ به این تجارب غیر قابل کنترل و تعهد به ارزش های شخصی را آموزش می دهد. این مطالعه با هدف بررسی کارآزمایی های انجام شده درباره اثر گذاری این روش بر افسردگی و اضطراب و کیفیت زندگی این بیماران در ایران انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مروری سیستماتیک و متاآنالیز، کلیه مقالات کارآزمایی بالینی از سال 2005 تا 2017 (1396-1384 شمسی) که در ایران انجام و در پایگاه های اطلاعاتی بین المللی، Since Direct، Scopus،Pub ،med Googelscholrar، و پایگاه های اطلاعاتی ملی medex، Iran doc، Mag iran، SID، Cochrane وجود دارد، مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  پس از جستجو داده ها و با استفاده از چک لیست، 8 مقاله بررسی گردید )3 مقاله به کیفیت زندگی و 5 مقاله به افسردگی( پرداخته بودند. افراد شرکت کننده در محدوده سنی 20تا 60 سال، و تمامی مطالعات پیش آزمون و پس آزمون داشتند و در دو مداخله پیگیری انجام شده بود.
  استنتاج
   این رویکرد، نوعی توانمند سازی است و می تواند مداخله ای مناسب و بهنگام برای ارتقاء توانمندی بیماران سرطانی در پذیرش بیماری، کاهش اضطراب و افسردگی و حل این بحران و افزایش کیفیت زندگی باشد. اما برای اطمینان نیازمند گروه های بیش تر، و انجام مداخله در مراحل مختلف بیماری هستیم. استفاده از ابزارهای مناسب تر می تواند نتایج قابل اطمینان تری ارائه دهد. همچنین لازم است این روش در مردان مبتلا نیز بررسی گردد.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، سرطان پستان، کیفیت زندگی، اضطراب، افسردگی
|
 • Rozita Davoodi , Kavian Ghandehari , Mohammad reza Ghayeni , Mohammad hossein Harirchian , Homan Bahar vahdat , Sasan Nezhad , Azadeh Soltani Far , Golnaz Sabouri *, Shaghayegh Rahmani , Mahboubeh Asadi , Maryam Zare Hosseini , Mohammad Hadi Saied Modaghegh , Elahe Ghayebie , Farhad Heydarian , Hava Abdollahi , Mahdi Farhodi Pages 1-20
  Background and purpose: Lack of clear boundaries and standard reference about the diagnosis of stroke, necessary evaluations and interventions, effective treatments, and referral of stroke patients resulted in various inconsistent services. Therefore, this study aimed at developing practical national strategies for stroke in Iran.
  Materials and methods
  Clinical guidelines about diagnosis and management of stroke were extracted from different guidelines. Three guidelines were selected according to AGREE scoring system after quality assessment and evaluation of clinical guidelines. In order to adapt the guidelines, recommendations of the three clinical guidelines were recorded in the form of clinical questions. Evidence supporting each recommendation was identified based on references and compared in terms of initial outcomes. Cost of interventions, the side effects, and clinical benefits were also studied. Finally, the national guideline for management of stroke was developed.
  Results
  The results of this investigation were presented as clinical recommendations for diagnosis and management of stroke (2016). For example, strict control of blood glucose level and fever in patients with aneurysmal subarachnoid hemorrhage was recommended in the guideline.
  Conclusion
  The current indigenous stroke guide for the Iranian population is believed to be of great benefit in screening, referral, diagnosis, treatment, and follow-up of stroke.
  Keywords: stroke, localization, clinical guide
 • Amir Hooman Sadr Haghighi , Seyed ahmad Arta , Mohammad Hossein Ahangar Atashi Dr, Tannaz Abdollahzadeh Baghaei * Pages 21-28
  Background and purpose: Trigeminal neuralgia is the most common type of facial neuralgia. The pain would easily affect the quality of life according to its acute and severe nature. Treatment modalities include pharmacotherapy, microvascular decompression, and lesioning peripheral procedures targeting the trigeminal ganglion. These methods either have side effects or are partially invasive; therefore a minimally invasive method without the common side effects of medical interventions is more desired. The aim of this study was to investigate the effects of streptomycin/lidocaine injection on patients with carbamazepine-resistant trigeminal neuralgia.
  Materials and methods
  In this retrospective case series, 40 subjects diagnosed with trigeminal neuralgia, who did not respond to carbamazepine, were investigated. The patients received five injections of streptomycin/lidocaine to the trigger zone with one-week intervals. Pain severity was recorded at one week, one month, and six months after the last injection.
  Results
  The severity of pain significantly reduced in all follow-up appointments compared to the baseline (P< 0.001). Pain reduction was significantly higher in patients with a history of the disease for less than five years.
  Conclusion
  Streptomycin/lidocaine injection seems to be an easy, effective, and a safe method for pain relief in patients with trigeminal neuralgia. Nevertheless, further controlled studies are needed to approve this method as a routine procedure.
  Keywords: trigeminal neuralgia, treatment, streptomycin, lidocaine
 • Javad Setareh , Mahdieh Mehrnia *, Ali Mirabi Pages 29-41
  Background and purpose: Obstructive sleep apnea (OSA) is the most common type of sleep disorder which increases the risk of cardiovascular disease (CVD) and death. Despite the importance of OSA and its cardiovascular complications, most of the people with this disorder remain undiagnosed and untreated. The aim of this study was to evaluate the prevalence of at risk groups for OSA in cardiovascular patients.
  Materials and methods
  This cross sectional study was performed in 400 patients with CVD (hypertension, heart failure, coronary arteries, valvular disease) admitted in critical care unit (CCU) in Sari Fatemeh Zahra Hospital, Iran 2016-2017. Data were collected by validated STOP-BANG, Epworth Sleepiness Scale (ESS), and the patients’ medical profiles. SPSS V20 was applied for data analysis.
  Results
  The patients included 54% males (n=216). The mean age of patients was 62.99 ±11.53 years old. Among the patients 62.5% had high STOP-BANG scores. Patients with coronary disease (67%) and heart failure (66%) were at higher risk for OSA. There were no significant differences between the four groups of diseases investigated in the risk of developing OSA (P= 0.65). Compared with women, the majority of male patients were at high risk for OSA (86.5% vs 34.23%). Individuals with high risk of obstructive sleep apnea had the highest level of daytime sleepiness (P= 0.002).
  Conclusion
  The risk of obstructive sleep apnea is high in cardiovascular patients, so, they should be investigated to prevent further complications.
  Keywords: obstructive sleep apnea, cardiovascular diseases, sleepiness
 • Saeed Jafari , Mohammad Ali Heidari Gorji , Aria Solaimani , Seyed Nooradin Mousavinasab , Ravanbaksh Esmaeili * Pages 42-50
  Background and purpose: Inappropriate pressure of the endotracheal cuff causes aspiration of oral secretions in airway resulting in atelectasis. This study aimed at comparing the effects of two methods of filling the endotracheal cuff on the frequency of atelectasis in patients following coronary artery bypass graft surgery.
  Materials and methods
  In this clinical trial, 206 candidates for coronary artery bypass graft surgery in Mazandaran Heart Center were selected and randomly divided into two groups. In the first group, air leakage was controlled by volume-time curve and in the second group it was controlled by stethoscope. Chest x-ray was obtained to look for atelectasis. A researcher-made checklist was used to record the information. Data analysis was done in SPSS V21.
  Results
  Frequency of atelectasis was 67% in first group and 80.6% in the second group (P=0.027) which showed that in volume-time method less air leakage occurred, therefore, aspiration and frequency of atelectasis decreased too.
  Conclusion
  According to current study, volume-time curve method decreased the frequency of atelectasis resulting in better oxygenation and gas exchanges. Therefore, this low-cost and low-risk method is suggested for post-heart surgery care to lower pulmonary side effects.
  Keywords: endotracheal cuff pressure, coronary artery bypass, pulmonary atelectasis, air leakage, volume –time curve
 • Reza Saeidi , Maryam Saeidi , Benyamin Taraghi * Pages 51-57
  Background and purpose: Nowadays, overweight and abnormal blood pressure (BP) have increased among children. This paper aimed at investigating the relationship between body mass index (BMI) and BP in children younger than 7 years of age.
  Materials and methods
  In this cross-sectional study, 400 children aged 18 months to 7 years old were selected through random cluster sampling from 20 urban and rural healthcare centers. Their personal and medical information was recorded. Then, the height, weight, and blood pressure were measured. Data were analyzed in SPSS V21.
  Results
  The study was performed in 315 children whose parents agreed to complete the study. The participants included 187 (59.4%) boys and 128 (40.6%) girls. According to BMI, most of the male subjects had normal weight (n=162, 51.4%) but 25 (7.9%) were found with abnormal weight. Similar situation was also seen in girls (114 [36.2%] vs. 14 [4.4%]). Normal and abnormal systolic blood pressure in boys and girls were seen in 176 and 11, and in 123 and 5, respectively. In this study significant relationships were found between BMI and systolic blood pressure (P= 0.032) and BMI and diastolic blood pressure in children (P= 0.008).
  Conclusion
  The increasing trend of overweight and consequently increased blood pressure among children call for life style modification to decrease the consequences caused by these health problems.
  Keywords: body mass index, hypertension, overweight, children
 • Leila Ghavibazou , Nasibeh Hosseini, Vasoukolaei *, Amir Ahmad Akhavan , Elham Jahanifard , Jamshid Yazdani, Charati , Mahmoud Fazeli, Dinan Pages 58-70
  Background and purpose: The leishmaniases are a group of diseases that appear as cutaneous, mucocutaneous, and visceral leishmaniasis, transmitted by different species of sand flies. Cutaneous leishmaniasis (CL) is considered as a major public health problem in Iran. The current study was carried out to determine the spatial and temporal distribution of CL in Mazandaran Province, Iran according to Geographical Information System (GIS).
  Materials and methods
  This retrospective descriptive study was carried out according to demographic and epidemiologic data collected from patients diagnosed with CL during 2009-2017 recorded in Health deputy of Mazandaran University of Medical Sciences. The spatial and temporal distribution of CL in different cities of Mazandaran Province was mapped using ArcGIS 10.4 software.
  Results
  The number of patients with CL was 378 during the years studied. The highest and lowest numbers of CL patients were seen in Sari and Abbas Abad, respectively (n=71, n=2, respectively). Most of the cases (n= 182) were reported in east of Mazandaran and the least number of cases (n= 73) were observed in the west of province. The incidence rate in the west of the province was lower than that of the center and east of the province.
  Conclusion
  Distribution of CL in Iran, agricultural activities, livestock breeding, and migratory status in Mazandaran Province call for appropriate planning to control this disease.
  Keywords: cutaneous leishmaniasis, Mazandaran province, spatial-temporal distribution, Geographical Information System
 • Ali Maleki , Mohammad Taghi Karbalaii , Mohammad Ali Ebrahimzadeh * Pages 71-82
  Background and purpose: Rice (Oryzasativa L.) is one the most important staple food in the world. There is an increasing interest for pigmented varieties, due to their antioxidant properties. In this research, the antioxidant activities in different parts of three varieties of rice were studied.
  Materials and methods
  White rice, brown rice, husk, and bran of Fajr, Hashemi and KB13 were extracted by maceration method using methanol as a solvent. Antioxidant capacity was assessed by three different methods. The total phenolic and flavonoid contents were also determined. Ferulic acid and p-coumaric acid were detected by High-Performance Liquid Chromatography (HPLC).
  Results
  KB13 rice bran showed the highest amount of total phenolics (319.83 ± 15.21 mgGAE) and flavonoid contents (77.58 ± 3.8 mgQE). The Hashemi crude bran extract was significantly different from other extracts in DPPH radical scavenging activity (P<0.001). The barn of three rice varieties showed the highest activity in nitric oxide radical scavenging activity (P<0.001). The bran of Hashemi and KB13 showed the highest amount of ferulic acid (26.21 mg/g extract) and p-Coumaric acid (3.66 mg.g extract), respectively.
  Conclusion
  The Iranian Fajr, Hashemi and KB13 rice varieties were found to have significantly higher antioxidant activities and total phenolic and flavonoid contents compared with other foreign samples reviewed.
  Keywords: antioxidant, phenol, flavonoids, rice, bran, ferulic acid, coumaric acid
 • Hamed Tahmasebi , Sanaz Dehbashi , Mohammad Reza Arabestani * Pages 83-93
  Background and purpose: High Resolution Melting curve analysis DNA (HRM) is one of the most sensitive and precise methods for detecting Staphylococcus aureus and resistance to Methicillin. The aim of this study was to analyze the HRM for detection of methicillin-resistant S. aureus strains.
  Materials and methods
  In this experimental study, standard strains of S.aureus ATCC25923 and ATCC 33592 were used. To identify S.aureus from ITS gene and methicillin resistance, the mecA gene was used. Analysis was performed using StepOne v2.3 and HRM v3.0.1. Sequencing results were used as gold standard.
  Results
  The analytical sensitivity of the PCR method by ITS primer was capable of detecting 104 CFU bacteria and detecting bacteria for the mecA gene up to 103 CFU. The analytical sensitivity of the HRM method was also valid for ITS gene primer to dilute 10-2 CFU and the mecA gene primer up to a dilution of 10-5 CFU to detect bacteria. In HRM analysis, the lowest error rate was observed in the melting curves of DNA. Thus, considering the closest temperature range for analysis, the melting temperature for the ITS gene was 86 ± 0.5°C and for the mecA gene was 81± 0.5°C. The results of temperature and sequence determination proved the specificity of the HRM.
  Conclusion
  The HRM has high sensitivity and specificity for detecting low levels of bacteria.
  Keywords: Staphylococcus aureus, Methicillin resistance, DNA Melting Curve, HRM
 • Elham Babayi Lashkariyani , Roshanak Rezaei Kalantary* , Ahmad Jonidi Jafari , Mitra Gholami Pages 94-109
  Background and purpose: Nowadays, amoxicillin is one of the most important and most frequently used antibiotics that has received especial attention as it causes resistance in bacteria. This compound enters the aquatic environment through different routes including sewage and waste disposal of medical centers, veterinary centers and industries. The aim of this study was to evaluate the performance of graphene-cobalt nano-catalyst for activation of peroxymonosulfate and amoxicillin removal from aqueous solutions.
  Materials and methods
  In this experiment, graphene oxide was prepared by Hummers method from natural graphite. Then, magnetic graphene-cobalt nanocatalyst was made in several steps. The structural order and textural properties of the magnetic graphene-cobalt nanocatalyst were studied by EDS, SEM, TEM, and XRD. Several operational parameters were examined including the peroxymonosulfate (PMS) dosage, solution pH, reaction time, catalyst dosage, and initial concentration of amoxicillin. The amoxicillin concentration was quantified by High HPLC.
  Results
  In this study, the graphene-based CoFe2O4 was successfully synthesized. Optimum condition for removal of pollutants was achieved in 3 mM peroxymonosulfate, 0.5 g/L G/CoFe2O4, pH 6.0, 60 m reaction time, and amoxicillin concentrations of 10 mg/L. In this condition, the amoxicillin, chemical oxygen demand (COD) and total organic carbon (TOC) removal efficiency was 99.27%, 83.1%, and 61.11%, respectively.
  Conclusion
  In this study, the graphene-based CoFe2O4 with effective activation of peroxymonosulfate had high efficiency in removal of amoxicillin. According to current study, G/CoFe2O4/PMS process can be used as an effective and efficient process for treatment of aqueous solutions in related industries.
  Keywords: amoxicillin, graphene-cobalt, nano-catalyst, peroxymonosulfate, aqueous solution
 • Zabihollah Yousefi , Esmaeil Babanezhad , Reza Ali Mohammadpour , Alireza Ala * Pages 110-120
  Background and purpose: Consumption of bottled water is increasing in the world and there are many concerns about the migration of phthalate esters into bottled water. These compounds are risky for consumers. This study investigated the concentration of phthalate esters in bottled water in polyethylene terephthalate containers in different storage conditions.
  Materials and methods
  Bottled water samples were stored in different conditions and then the phthalate esters were analyzed by gas extraction liquid-liquid-aqueous extraction (ALLME) method and gas chromatography-mass spectrometer (GC-MS). Data analysis was done in SPSS V24.
  Results
  Findings showed that the average concentrations of 5 phthalate esters (DEHP, DBP, DIBP, DEP, and DMP) in different conditions increased by an average of 392.84% compared to the initial levels in control samples. Diethylhexyl phthalate (DEHP) concentrations in bottles of drinking water incubated at 42°c for 15 days and 25°c for 75 days were 10.33 and 9.62 ppb, respectively, which were higher than the limits.
  Conclusion
  Current research showed increased concentration of phthalate esters in water samples in different storage conditions. High temperatures and prolonged storage time were found to influence the migration of phthalate esters. Therefore, PET packaging is not suggested for drinking water to be kept in higher temperatures and longer storage times.
  Keywords: phthalate esters, polyethylene, bottled water, storage conditions
 • Mahdi Amini , Mozhgan Lotfi *, Esfandiar Azad , Adel Karami Pages 121-132
  Background and purpose: The Fifth Edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) offers an alternative model of personality disorders (PD) in section III alongside the categorical model in section II. In the alternative model of PD the presence of impairment in personality functioning (criterion A) and maladaptive personality traits (criterion B) are essential for diagnosis. There are no official tools for evaluating personality functioning and some current tools developed in Western cultures are taking considerable time. Therefore, this study aimed to develop a Brief Semi-Structured Interview for DSM-5 Personality Functioning (BSSIDPF) according to Iranian culture and evaluating its psychometric propertis.
  Materials and methods
  This cross-sectional research was conducted in preliminary and final stages in 34 and 346 individuals, respectively. Participants were selected by convenience sampling in Tehran, Iran 2015-2016. Data were collected using Semi-Structured Interview-Breif Form for DSM-5 Personality Functioning (BSSIDPF), SCID-II-PQ, and NEO-FFI. Data were then and analyzed applying t-test, Cronbach's alpha, and correlation.
  Results
  The scores for inter-rater reliability in personality functioning, identity, self-direction, intimacy, and empathy were 0.94, 0.96, 0.84, and 0.81, respectively (P= 0.01). The Cronbach alpha ranged from 0.81 (intimacy) to 0.89 (self-direction).
  Conclusion
  Brief semi-structured interview for DSM-5 personality functioning was found to have good psychometric properties which could be used in clinical and research settings in Iranian population.
  Keywords: personality disorder, DSM-5, alternative model, personality functioning, brief semi-structured interview
 • Talat Khadivzadeh , Morvarid Irani * Pages 133-144
  Background and purpose: There is paucity of information on the role of religion on fertility behavior. This study aimed at evaluating the relationship between religious beliefs and fertility behavior among women of reproductive age in Mashhad, Iran.
  Materials and methods
  This cross-sectional study was conducted in 844 women of reproductive age (15-49 years of age) who were selected via multi-stage and convenience sampling in Mashhad, 2016. The participants completed a demographic questionnaire, the Attitudes toward Fertility and Childbearing Scale, and Khodayari Religious Attitudes questionnaire. Data were analyzed in SPSS V16 using Kolmogorov-Smirnov tests, independent t-test, ANOVA, and multivariate regression analysis.
  Results
  Multivariate regression analysis showed that higher scores in religious beliefs were significantly associated with childbearing desires at the time of marriage, at present, and in ideal conditions in all age groups (P= 0.001). Higher scores in religious beliefs were associated with older ages of mothers at the first childbirth, increased actual interval between marriage and first childbirth, and desired number of children and actual child (P= 0.05). The average number of actual children in women with highest scores in religious beliefs was just 0.1 higher than that of women with lowest scores.
  Conclusion
  Higher levels of religious beliefs were associated with greater tendency towards fertility and high fertility. But, the number of children in these women was negligible and they had delayed childbearing. These findings highlight the need to identify and resolve the barriers for fertility in woman with higher levels of religious beliefs.
  Keywords: religious beliefs, fertility, childbearing, delayed childbearing
 • Forouzan Sadeghimahalli *, Fattane Amuei , Mansour Ranjbar , Siavash Moradi , Hossein Khaleghzadeh, Ahangar Pages 145-154
  Background and purpose: Internal evaluation is the systematic process of collecting and analyzing information to determine the benefits and disadvantages of a program and the extent to which its objectives are achieved. The aim of this study was to investigate the status of internal evaluation in clinical departments of Mazandaran University of Medical Sciences in two consecutive academic years.
  Materials and methods
  This descriptive cross-sectional study was performed in all clinical departments of Mazandaran University of Medical Sciences during 2015-2016 and 2016-2017. Data from eight domains of internal evaluation were collected using a checklist and some researcher-made questionnaires. Then, we studied the status of departments in eight domains of internal evaluation in relation to the standards and the status of all departments in two consecutive academic years. The evaluations for the years were compared and the dynamic trend was assessed. Data analysis was done applying descriptive statistics in SPSS.
  Results
  A good status of clinical departments was seen in most of the domains. Best performances within the two academic years studied were associated with courses, educational curriculum, and graduate affairs (74.53%, 78.66%, and 88.61%, respectively). Total scores for all clinical departments were 64.22% and 70.69% in 2015-2016 and 2016-2017, respectively.
  Conclusion
  Continuous internal evaluation reveals the strengths and weak points of the clinical departments. Therefore, more appropriate planning would be done and the departments could apply for further residency programs.
  Keywords: internal evaluation, clinical departments, Mazandaran University of Medical Sciences
 • Masoud Shayestehazar, Mohammadhossein Kariminasab, Salman Ghafari, Seyed Afshin Shorofi, Fatemeh Niksolat, Zeynab Andarkhora * Pages 155-164
  Background and purpose
  Osteoporosis is the most common metabolic bone disease. The aim of this study was to evaluate the effects of teriparatide on the incidence of fractures and bone density in postmenopausal women with osteoporosis.
  Materials and methods
  A clinical trial was performed in all postmenopausal women aged 45-75 years old with osteoporosis attending a teaching hospital affiliated to Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran. The participants were divided into control and experimental groups (30 patients per group). The experimental group received daily subcutaneous injection of teriparatide (CinnoPar® pen 250 mg, eight units) for six months. Patients in the control group received alendronate 70 mg weekly for six months. Fractures and densitometry were measured at baseline and after six months in both groups.
  Results
  Bone densitometry values in spine and femoral neck at baseline and after six months were significantly different between the experimental and control groups. Bone densitometry values increased dramatically in both groups. Alendronate significantly improved bone densitometry values of femoral neck after six months compared to baseline (p>0.002). Teriparatide significantly improved bone densitometry values of the spine after six months compared to the baseline (p>0.001), but did not have a significant effect on bone densitometry of femoral neck compared to baseline (p>0.085).
  Conclusion
  Alendronate, calcium and vitamin D supplements are the first choices in treatment of osteoporosis in menopausal women. As the second-line treatment for osteoporosis, teriparatide could be used alone to relieve pain and improve bone density (especially in the spine) in postmenopausal women.
  Keywords: CinnoPar®, densitometry, osteoporosis, postmenopausal, teriparatide, women
 • Mahmoud Vakili, Mohsen Mirzaei, Seyed Ali Zia Kashani *, Zahra Mohammadi, Mehrdad Mansouri Pages 165-170
  Background and purpose
  Headache is one of the most common medical complaints and migraine is one of its major causes. The aim of this study was to investigate the prevalence of migraine in medical students in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences.
  Materials and methods
  This cross-sectional descriptive research was carried out in 400 medical students in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran 2016, who were selected by random sampling. Data were collected using a self-administered standard questionnaire according to International Headache Society (IHS). SPSS V16 was used to analyze the data.
  Results
  The subjects included 58% females and 72.5% of the participants were single, 75.5% were in clinical education program and 51.7% lived in university accommodation. The prevalence of migraine was 10.3% (12.34% in females and 7.27% in males. Among the subjects 39% had migraine aura. Unilateral and pulsatile headache (P=0.000), headache accompanied by nausea and vomiting (P=0.000), photophobia (P=0.000) and phonophobia (P=0.035) were more prevalent in those with migraines; whereas vague headache was more common in students suffering from non-migraine headaches. Most of the migraine headaches were both moderate and severe (80.5%) but non-migraine headaches were mostly mild (56.3%) (P=0.000). Positive family history (P=0.028), referral to physicians (P=0.000), and taking analgesics (P=0.035) were more common in migraines.
  Conclusion
  The incidence of migraine in this study was similar to that reported by other studies. Most of the migraine attacks were moderate and severe and required medical intervention. So, it is important to focus more on this condition and control the exacerbating factors, especially in medical students.
  Keywords: migraine, medical students, prevalence, Iran
 • Ghasem Ivar, Zahra Ghiravani, Faezeh Rezaei, Somayeh Yousefi, Erfan Lotfi, Mehran Hosseini * Pages 171-176
  Background and purpose
  Ghrelin, a natural ligand of the growth hormone secretagogue receptor plays a major role in regulation of appetite, body fat mass, and energy balance in the body. The aim of this study was to evaluate the effects of maternal diabetes on circulatory ghrelin levels in rat newborns.
  Materials and methods
  In this experimental study, female Wistar rats were allocated into diabetic (n=20) and control (n=10) groups and mated with males. After parturition, 16 offspring (8 males) were collected at both postnatal days (P), P7 and P14. The body weight, blood glucose and plasma ghrelin levels were measured. Data were analyzed applying two-way ANOVA using sex and group as the factors in SPSS V22.
  Results
  At both P7 and P14, the body weight of newborns of diabetic mothers (18.49± 0.42g, 22.27± 0.43g respectively) were significantly lower (P<0.0001 each) than those of the control group (22.34± 0.402g, 30.32± 1.45g) while there were no significant differences in blood glucose levels between the two groups. At P7, plasma ghrelin levels showed no significant difference between experimental and control groups, but at P14, experimental group had markedly higher ghrelin levels than that of the control group (29.25± 3.59 pg/ml vs. 14.81± 2.75 pg/ml; P<0.0001). Moreover, at P14, male offspring had significantly higher level of ghrelin than female (29.87± 2.58 pg/ml vs. 22.62±1.68 pg/ml; P<0.0001).
  Conclusion
  Current results clearly demonstrate that diabetes during pregnancy can influence plasma ghrelin levels with male and female offspring responding differently.
  Keywords: maternal diabetes, offspring, sexual dimorphism, ghrelin, rat
 • Ahmad Alikhani *, Sajad Shafiee, Fatemeh Montazer, Saeid Asghari Khonakdar, Shamila Abbaspour Pages 177-181
  Tuberculoma is a common condition in developing countries that sometimes presents with CNS infection, but it is rare to be found as a big brain mass. This article reports a case of a 16- year- old boy with seizure and a large brain mass lesion. According to pathology evaluations, the diagnosis of brain tuberculoma was made.
  Keywords: brain, tuberculoma, mass
 • Alireza Davoudi, Fatemeh Ahangarkani, Narges Najafi *, Mohammad Rahmani, Fatemeh Koohkan, Shahriar Alian, Seyedeh Roshina Hasantabar Pages 182-188
  Orbital apex syndrome (OPS) is determined by ophthalmoplegia, vision loss, and involvement of cranial nerves III, IV, VI, and the first branch of the trigeminal nerve. The disease is commonly caused by invasive fungal infections such as mucormycosis and aspergillosis in immunocompromised or immunocompetent patients. Rarely, herpes zoster virus may cause OPS. This report presents the case of a 48 year-old man with right-sided headache, tearing, and conjunctival hyperemia. The patient also gradually developed vision loss, proptosis, ptosis, and right ocular motility disorder within 2-3 days. At this time, there were no skin lesions. Physical examination showed that the visual acuity of the patient was limited to light perception. Also, it revealed decreased visual field of the right eye and fixed eye. In slit lamp examination diffused corneal opacity was seen and brief ocular hypertension was detected in tonometry. After four days, erythema and periorbital vesicular rash occurred around the right eyelid and forehead. Computed tomography scan (CT scan) of the orbits showed severe inflammation in the right intra orbital structures, including the lacrimal glands and extraocular muscles. Early diagnosis of the orbital apex syndrome due to the herpes zoster virus was made and treatment with intravenous acyclovir and corticosteroid and parenteral antibiotics was initiated. The visual acuity improved and uveitis recovered in 20 days. Treatment with oral acyclovir and prednisolone was continued. After four months, ocular movement was normal in all directions and ptosis recovered. Combination therapy with systemic corticosteroid and acyclovir in our immunocompetent patient had a good prognosis.
  Keywords: ophthalmoplegia, herpes zoster, acyclovir, corticosteroid
 • Maryam Hasannezhad Reskati, Bahram Mirzaian *, Seyed Hamzeh Hosseini Pages 189-202
  Background and purpose
  Breast cancer is the most common cancer in Iranian women. Two main psychological complaints in cancer patients are depression and anxiety which have negative impacts on their quality of life. Acceptance and commitment therapy provides the involved patients with the skills to respond to these uncontrollable experiences and commitment to personal values. The purpose of this study was to review the clinical trials conducted on the effect of this method on depression, anxiety, and quality of life of these patients in Iran.
  Materials and methods
  This systematic review and meta-analysis investigated all clinical trials conducted between 2005 and 2017 in Iran. Electronic databases were searched, including Since Direct, Scopus, Pubmed, Google Scholrar, SID, Mag iran, Iran doc, Medex, and Cochrane.
  Results
  In final investigation, 8 articles were reviewed (three on quality of life and five on depression and anxiety). The studies included people aged 20- 60 years old, all followed pre-test and post-test designs and two studies had performed follow-up interventions.
  Conclusion
  Acceptance and commitment therapy could empower breast cancer patients and enhance their ability in accepting the disease, reduce anxiety, and depression and improve their quality of life. Nevertheless, further research consisting of more population and interventions in different stages of the disease are needed. Studies on male cancer patients could be beneficial too. Using more appropriate tools can also provide more reliable results.
  Keywords: acceptance, commitment therapy, breast cancer, quality of life, anxiety, depression