فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 3 (پیاپی 55، پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سیامک داداشی، عزتالله احمدی، حسن بافنده قراملکی * صفحات 7-24

  اختلال شخصیت مرزی یک الگوی طولانی مدت رفتار نابهنجار است که با روابط ناپایدار با افراد دیگر، احساس ناپایدار نسبت به خود و بی ثباتی هیجانی مشخص می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش انعطاف پذیری شناختی، حافظه کاری دیداری فضایی و تکانشگری در پیش بینی نقص نظریه ذهن در افراد با رگه های اختلال شخصیت مرزی انجام گرفت. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. در این راستا تعداد 120 نفر از دانشجویان با رگه های اختلال شخصیت مرزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان با پرسشنامه شخصیت مرزی انتخاب شدند. سپس آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین، پرسشنامه تکانشگری بارت، آزمون بلوک های کرسی و آزمون ذهن خوانی از روی تصاویر چشم اجرا شد. داده ها با رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که حافظه کاری دیداری فضایی و تکانشگری، نقص نظریه ذهن در افراد با رگه های اختلال شخصیت مرزی را پیش بینی می کنند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که افراد با علائم اختلال شخصیت مرزی نقایصی را در حافظه کاری دیداری فضایی و تکانشگری نشان می دهند و این متغیرها نقص نظریه ذهن در افراد با رگه های اختلال شخصیت مرزی را پیش بینی می کنند.

  کلیدواژگان: اختلال شخصیت مرزی، انعطاف پذیری شناختی، تکانشگری، حافظه کاری، نظریه ذهن
 • کامران یزدانبخش، فرناز رادمهر صفحات 25-44
  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تاثیر آموزش اختصاصی سازی خاطرات بر نارسایی شناختی بیماران مبتلا به افسردگی اساسی بود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس و هدفمند با موضوع پژوهش، تعداد 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) پس از تشخیص اختلال افسردگی اساسی و سپس مصاحبه بالینی، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش، پرسشنامه های افسردگی بک- ویرایش دوم و نارسایی شناختی برادبنت و همکاران بود. گروه آزمایش طی 4 جلسه، یک ساعت و نیم، تحت آموزش اختصاصی سازی خاطرات قرار گرفت. و بعد از اتمام جلسات آموزشی، از هر دو گروه آزمایش و کنترل، پس آزمون و مجددا یک ماه بعد، پیگیری به عمل آمد. داده-ها با استفاده از آزمون آماری، تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که آموزش اختصاصی سازی خاطرات بر نارسایی شناختی و مولفه های آن (حواس پرتی، مشکلات مربوط به حافظه، اشتباهات سهوی و عدم یادآوری اسامی) تاثیر معنی داری داشت. این نتایج در مرحله پیگیری حفظ شد. باتوجه به تاثیر آموزش اختصاصی سازی خاطرات بر کاهش میزان نارسایی شناختی مبتلایان و تداوم اثر آن، به کارگیری این آموزش جهت پیشگیری و درمان بیماران مبتلا به افسردگی اساسی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: نارسایی شناختی، افسردگی اساسی، اختصاصی سازی خاطرات
 • مهناز اخوان تفتی، نگار امیری صفحات 45-60
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان رابطه والدکودک، بر شیوه های فرزندپروری مادران انجام شده است. این پژوهش، نیمه آزمایشی به صورت طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهشی تمامی مادران مراجعه کننده به یک کلینیک روانشناسی کودک در تهران بودند. با روش نمونه گیری در دسترس بیست نفر از این مادران که دارای کودکان سه تا یازده ساله بودند، انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. هر دو گروه برای انجام پیش-آزمون و پس آزمون به پرسشنامه فرزندپروری بوری پاسخ دادند. سپس برای گروه آزمایش ده جلسه آموزش درمان رابطه والدکودک برگزار شد. جلسات دو بار در هفته و هر جلسه بین 45 تا 60 دقیقه بود. نتایج تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس نشان داد که، شیوه های فرزندپروری مقتدرانه، سهلگیرانه و مستبدانه به صورت همزمان دارای تفاوت معناداری بین گروه های آزمایش و کنترل در پس آزمون شده اند. در واقع آموزش رابطه والدکودک، موجب استفاده بیشتر والدین گروه آزمایش، از راهبردهای شیوه فرزندپروری مقتدرانه شده است. پیشنهاد می شود از این روش برای آگاه ترکردن والدین در زمینه برقراری ارتباط درست با فرزندان خود به منظور پیشگیری از ابتلای آنها به مشکلات رفتاری و اختلالات روانی و یا برطرف کردن مشکلات شان استفاده شود.
  کلیدواژگان: درمان رابطه والد کودک، شیوه های فرزندپروی، مشکلات رفتاری
 • سعیده شیخ، رضا عبدی ، غلامرضا چلبیانلو صفحات 61-79
  اختلال فوبی خاص به عنوان ترس افراطی یا غیرمنطقی تعریف می شود که وابسته به حضور شی ء یا موقعیت خاص می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مدل ترکیبی سرشت عاطفی و هیجانی در پیش بینی علائم اختلال فوبی خاص در دانشجویان بود. بدین منظور تعداد 400 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به روش نمونه گیری هدفمند براساس معیارهای ورود و خروج، انتخاب و با استفاده از مقیاس های ترکیبی سرشت عاطفی - هیجانی و جدول زمینه یابی ترس مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل داده ها با استفاده از روش های ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل رگرسیون چندگانه و مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که ابعاد هیجانی (شامل سرشت های مقابله، اراده، حساسیت و ترس) و ابعاد عاطفی (شامل سرشت های اضطراب، بی تفاوتی، ادواری خویی، تغییرپذیری و هیجان زدگی) از مدل ترکیبی سرشت عاطفی – هیجانی، همبستگی معناداری با علائم اختلال فوبی خاص دارند. براساس مدل رگرسیونی ، سرشت های هیجانی حساسیت و ترس و ابعاد سرشت عاطفی اضطراب و هیجان زدگی، توانستند علائم اختلال فوبی خاص را به صورت معنادار پیش بینی کنند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مدل سرشت ترکیبی عاطفی هیجانی به عنوان یک مدل تبیینی، قادر به پیش بینی تغییرات آسیب شناختی در اختلال فوبیای خاص می باشد و اختلال فوبی خاص را می توان بر مبنای ابعاد سرشت هیجانی و عاطفی تبیین نمود.
  کلیدواژگان: اختلال فوبی خاص، سرشت عاطفی، سرشت هیجانی، مدل ترکیبی سرشت عاطفی و هیجانی
 • فاطمه رضایی ، علی اصغر فرخزادیان، مسعود صادقی صفحات 81-96
  اختلال اضطراب فراگیر یکی از شایع ترین اختلالات اضطرابی مشاهده شده در جمعیت عمومی و مراکز بالینی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی ترکیبی از درمان فراشناختی و طرحواره درمانی هیجانی مبتنی بر آسیب های دوره کودکی بر اختلال اضطراب فراگیر بود. پژوهش حاضر در چارچوب طرح نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش افراد مراجعه کننده به مراکز خدمات روانشناختی شهر اصفهان و مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر (بر اساس مقیاس کوتاه اضطراب فراگیر و مصاحبه بالینی) در سال 1396 بودند که تعداد 30 نفر از آنان بر اساس معیارهای ورود به مطالعه و پرسشنامه آسیب های کودکی، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارش شدند. سپس گروه آزمایش در درمان گروهی طراحی شده توسط پژوهشگر که شامل 12 جلسه 1 ساعته بود شرکت داده شدند. در انتهای درمان نیز، مقیاس کوتاه اضطراب فراگیر به طور مجدد به عنوان پس آزمون توزیع و توسط هر دو گروه تکمیل شد. داده ها با روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که ترکیب طرحواره درمانی هیجانی و درمان باورهای فراشناختی می تواند به طور معناداری در کاهش نگرانی و علائم و نشانه های اضطراب بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر موثر باشد. طرحواره درمانی هیجانی را می توان در ترکیب با درمان باورهای فراشناختی به عنوان درمانی موثر و کامل تر نسبت به درمان های دیگر در مداخلات روانشناختی بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر مدنظر قرار داد.
  کلیدواژگان: آسیب های دوره کودکی، اختلال اضطراب فراگیر، درمان فراشناختی، طرحواره درمانی هیجانی
 • مرتضی کمالی ، احمد اعتمادی، پرویز شریفی درآمدی صفحات 97-122
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی بر باورهای غیر منطقی و احساس تنهایی دانش آموزان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان پسر اول متوسطه شهرستان نطنز بود که 30 نفر دانش آموزان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایبه عنوان گروه نمونه انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه باورهای غیر منطقی فرم اهواز و احساس تنهایی بود. گروه آزمایش، 12 جلسه 90 دقیقه ای تحت درمان شناختی گروهی بر مبنای الگوی مایکل فری قرار گرفتند. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که بین عملکرد افراد دو گروه در پس آزمون متغیر باورهای غیرمنطقی و احساس تنهایی تفاوت معنادار وجود دارد. بنابراین شناخت درمانی گروهی بر مبنای الگوی مایکل فری می تواند با تغییر و اصلاح باورها، نگرش ها و عقاید ناکارآمد و غیر منطقی دانش آموزان، میزان باورهای غیرمنطقی و احساس تنهایی آنان را کاهش دهد و به سلامت روانی آنها منجر شود.
  کلیدواژگان: احساس تنهایی، باورهای غیرمنطقی، دانش آموزان، شناخت درمانی گروهی
 • قاسم آهی، فرشته دهقانی درمیانی، فاطمه شهابی زاده صفحات 113-130
  پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش انسان انگاری و دل بستگی به اشیاء در پیش بینی رفتارهای احتکاری با نقش میانجی شناختارهای احتکاری انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر بیرجند در سال تحصیلی 96-1395 بودند. تعداد 288 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه رفتار احتکاری تجدیدنظر شده، پرسشنامه شناختارهای احتکاری، پرسشنامه دل بستگی دوجانبه و پرسشنامه انسان انگاری بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که دل بستگی به اشیاء به طور مثبت و معنی دار با جنبه های احتکار رابطه دارد، درحالی که انسان انگاری با جنبه های شناختی و رفتاری احتکار رابطه ای نداشت. یافته های مربوط به بررسی نقش میانجی نشان داد که در مدل پیشنهادی فقط متغیر دل بستگی به اشیاء دراین ارتباط نقش میانجی دارد. این یافته ها از مدل های شناختی – رفتاری حمایت می کند و پیشنهاد می دهد که شناختارهای مربوط به متعلقات نقش مهمی را در رشد و حفظ مشکلات مربوط به احتکار بازی می کند.
  کلیدواژگان: انسان انگاری، احتکار، دل بستگی به اشیاء
 • سوران رجبی ، خدیجه علیمرادی صفحات 131-146
  هدف این پژوهش تعیین اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر وضوح خودپنداره، افسردگی، اضطراب و استرس، و عزت نفس در دانشجویان دارای نشانگان ضربه عشق بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق دانشجویان دختر و پسر دانشگاه خلیج فارس بودند. نمونه تحقیق 30 دانشجوی مبتلا به نشانگان ضربه عشق بود که به شیوه تصادفی ساده از بین 47 دانشجوی دارای نشانگان ضربه عشق انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. به منظور سنجش متغیرها از پرسشنامه ضربه عشق راس، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس ((DASS-21، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ و مقیاس وضوح خودپنداره کمپل و همکاران استفاده شد. گروه آزمایش، در 11 جلسه 90 دقیقه ای تحت مداخله گروهی درمان شناختی-رفتاری قرار گرفت و گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری در متغیر افسردگی، استرس و عزت نفس وجود دارد. اما در وضوح خودپنداره تفاوت معناداری مشاهده نشد. این تحقیق نشان داد که درمان شناختی رفتاری می تواند درمان مناسبی برای کاهش مشکلات هیجانی و بهبود عزت نفس در افراد دچار نشانگان ضربه عشق باشد.
  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، افسردگی، اضطراب، عزت نفس، وضوح خودپنداره
 • مهدیس تیلکی، محبوبه طاهر ، آرزو مجرد، بهنام جعفری ثانی صفحات 147-162
  وجود درد در زندگی یکی از مهم ترین دلایل بر هم زننده بهداشت روانی افراد است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روان شناختی، و ناگویی هیجانی زنان مبتلا به درد مزمن بود. طرح این پژوهش به صورت شبه آزمایشی با پیش-آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان 65-18 ساله دارای درد مزمن مراجعه کننده به کلینیک های درمانی شهر ساری در سال 1395 بود که از بین آنها نمونه ای به حجم 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند و مقیاس های انعطاف پذیری شناختی (دنیس و وندروال) و ناگویی هیجانی (بگبی، پارکر و تیلور،) را تکمیل کردند. گروه آزمایش طی هشت جلسه یک ساعته تحت آموزش برنامه پذیرش و تعهد قرار گرفتند اما گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره نشان داد نمرات گروه آزمایش در مقایسه با نمرات گروه کنترل در متغیر انعطاف پذیری روان شناختی به طور معنا دار افزایش یافته است. و در مولفه تفکر عینی کاهش معنادار داشته است. بنابراین نتیجه می گیریم آموزش پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روان شناختی و ناگویی خلقی زنان مبتلا به درد مزمن تاثیر مطلوبی دارد و می توان برای افزایش انعطاف پذیری روان شناختی و کاهش ناگویی خلقی در زنان مبتلا به درد مزمن از این روش آموزشی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: انعطاف پذیری روان شناختی، پذیرش و تعهد، درد مزمن، ناگویی هیجانی
 • اسماعیل برزگر ، اسماعیل زهره ای، علیرضا بوستانی پور، خدیجه فتوح آبادی، شیما ابراهیمی، معصومه حسین نیا صفحات 163-178
  هدف: پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده و پرخاشگری زنان با سندرم پیش از قاعدگی بود.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی زنان مراجعه کننده به بیمارستان زنان و زایمان حافظ شهر شیراز بود، که از میان آنها با استفاده از نمونه گیری در دسترس، تعداد 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش تحت درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد در طی 8 جلسه 1 ساعته قرار گرفت، و گروه گواه، هیچگونه مداخله ای دریافت نکرد. ابزارهای اندازه گیری پژوهش شامل؛ پرسشنامه استرس ادارک شده کوهن و پرخاشگری باس و پری بود که توسط شرکت کنندگان در مرحله پیش آزمون، پس آزمون تکمیل گردیدند. داده ها با روش های آماری توصیفی و تحلیل واریانس چندمتغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه های آزمایش و گواه در نمرات کلی استرس ادراک شده و مولفه های پرخاشگری وجود دارد (05/0>P). نتایج بر اهمیت کاربرد این مداخلات در استرس ادراک شده و پرخاشگری زنان دارای سندرم پیش از قاعدگی و ارائه افق های جدید در مداخلات بالینی این زنان تاکید دارد و میتوان از آن به عنوان یک روش مداخله ای موثر بهره گرفت.
  کلیدواژگان: استرس ادارک شده، پرخاشگری، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، سندرم پیش از قاعدگی
|
 • siamak dadashi, Ezzatollah Ahmadi, Hassan Bafandeh Gharamaleki Pages 7-24

  Borderline personality disorder is a long-term pattern of abnormal behavior characterized by unstable relationships with other people, unstable sense of self, and unstable emotions. This study aimed to investigate the role of cognitive flexibility, visuospatial working memory and impulsivity in predicting theory of mind deficit in subjects with borderline personality disorder traits. The type of this study was correlational research. In this regard, 120 college students with Borderline personality traits were chosen by borderline personality inventory , and then participants were evaluated with Wisconsin Card Sorting Test, Barratt Impulsiveness Scale-11, Corsi Blocks Test and Reading the Mind in the Eyes Test. Data were analyzed using multiple regression. The results showed that visuospatial working memory and impulsivity predicts the theory of mind deficit in subjects with borderline personality disorder traits. Therefore, the results of this study indicated that subjects with borderline personality traits exhibited deficits in visuospatial working memory and impulsivity, and these variables predicts the theory of mind deficits in subjects with borderline personality disorder traits.

  Keywords: borderline personality disorder, cognitive flexibility, impulsivity, theory of mind, working memory
 • kamran yazdanbakhsh, farnaz radmehr Pages 25-44
  The aim of present the present is to evaluating the effect of memory specificity training on cognitive failure in patients with major depression. The method of study is the semi-experimental with pretest-posttest design and follow-up with the control group. Using available sampling method and targeted with research topic, 30 individual (15 individual the experimental group and 15 individual the control group) after the diagnosis of major depressive disorder and then clinical interviews were selected as the sample. The instrument of measurement in this study was Beck Depression Inventory-Second Edition and cognitive failures questionnaire by Broadbent et al. The experimental group received 4 sessions, one a half hours, under the memory specificity training. After completing the training sessions, both the experimental and control groups were imposed to post-test and again one month later both groups were follow-up. Data were analyzed using analysis of variance with repeated measures. The results showed that memory specificity training had a significant effect on cognitive impairment and distraction components (distractibility, memory problems, Blunders, not reminder names), memory problems, inaccurate errors, and lack of reminder. These results were maintained at the follow-up stage. Considering the effect of memory specificity training on the reduction of cognitive deficits in patients and the continuation of their effects, it is necessary to use this training to prevent and treat patients with major depression.
  Keywords: cognitive impairment, Diary specification, major depression
 • Mahnaz Akhavan Tafti, Negar Amiri Pages 45-60
  The purpose of this current study was to investigate the effect of parent-child relationship therapy (CPRT) on mother's parenting styles. This research was a semi-experimental design as a pre-test and post-test with control group. The research population was all mothers who referred to a child psychology clinic in Tehran to receive counseling on their children's behavioral problems. Twenty children 3 to 11 years old were selected by available sampling method, and they were randomly assigned to two experimental and control groups. Both groups responded to Buri's parenting questionnaire for pre-test and post-test. Then, parents of the experimental group participated in 10 sessions of child-parent relationship therapy. The sessions were held twice a week and each session between 45 and 60 minutes. The results of covariance analysis showed that there is a significant difference between 3 dimension of parenting styles, authoritative, permissive and authoritarian in post test of experimental and control groups. Indeed. The intervention led to more use of authoritative parenting styles strategies in the experimental group. Based on this findings, we can use CPRT to inform parents about communicating properly with their children in order to prevent their behavior problems and psychiatric disorders.
  Keywords: behavioral problem, child parent relationship therapy, parenting styles
 • Gholamreza Chalabianloo, Reza Abdi Pages 61-79
  Specific phobic disorder is defined as an extreme or irrational fear that consistently persists and dependent on the presence of a specific object or situation. The aim of this study was to investigate the role of The Affective and Emotional Composite Temperament (AFECT) model in predicting the symptoms of Specific phobia. 400 students of Azerbaijan Shahid Madani University selected by purposive sampling method. They completed the AFECT inventory & the fear survey schedule scale- I I I. Results indicated that emotional dimensions (coping, volition, sensitivity & fear) and affective temperaments (anxious, apathetic, cyclothymic, volatile & hyperthymic) of AFECT model were significantly associated with symptoms of specific phobia. The emotional dimensions (sensitivity and fear) and affective temperaments (anxious and hyperthymic) could predict symptoms of specific phobia. The results indicated that AFECT model as an explorative model, could predict the psychopathological changes in specific phobic disorder. Affective and Emotional Composite Temperament , Affective Temperament, Emotional Temperament , Specific Phobic Disorder,
  Keywords: Affective, Emotional Composite Temperament, Affective Temperament, Emotional Temperament, Specific Phobic Disorder
 • Ali Asghar Farokhzadian, Fatemeh Rezaei, Masood Sadeghi Pages 81-96
  Generalized anxiety disorder is one of the most common anxiety disorders seen in general population and clinical centers. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of the combination of metacognitive therapy and traumas-Based Emotional Schema Therapy on Reducing Symptoms of Generalized Anxiety Disorder. The present study was quasi-experimental. The statistic population were consisted Isfahan's psychological services centers clients with Generalized anxiety disorder (based on Generalized anxiety disorder scale- 7 item and clinical interview) in 2017 which 30 subject were selected based on entrance criteria and Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) and assigned randomly in two groups of experimental (15 subject) and control (15 subject). Then the experimental group were participated in group-based treatment designed by the researcher consisting of 12 sessions of 1 hour, and finally, the GAD-7 questionnaire was distributed as a post-test and were completed by them. Data were analyzed using covariance analysis. Data analysis showed that combining emotional schema and meta-cognitive therapy can significantly reduce the worry and anxiety symptoms in patients with generalized anxiety disorder. Emotional Schematic Therapy can be considered in combination with metacognitive therapy as an effective and more integral treatment than other therapies in psychological interventions in patients with generalized anxiety disorder.
  Keywords: Childhood traumas, Emotional Schema Therapy, generalized anxiety disorder, metacognitive therapy
 • morteza kamali, ahmad etemadi, Parviz Sharifi Daramadi Pages 97-122
  The present study aimed at investigating the effectiveness of group cognitive therapy based on Michael Frey's model on the irrational beliefs and loneliness of students. The research method was semi-experimental with pre-test and post-test and control group. The statistical population included all male high school students of Natanz. Of this population, 30 students were selected by random cluster sampling method and replaced in the control and experimental groups. The research tool involved two questionnaires of Factor Irrational Beliefs Test-Ahwaz and loneliness. The experimental group received 12 sessions of 90-minute about cognitive-group therapy based on Michael Frey's model. The results of covariance analysis indicated a significant difference between the performance of the two groups in the post-test in terms of irrational beliefs and loneliness. Therefore, the group therapy based on Michael Frey's model can reduce the irrational beliefs and loneliness of students by changing and correcting their inefficient and irrational beliefs and attitudes which can result in their mental health.
  Keywords: Group cognitive therapy, irrational beliefs, loneliness, students
 • ghasem ahi, freshteh dehghani darmyani, fatemah shahabizadeh Pages 113-130
  The present study was conducted to investigate the role of anthropomorphism and attachment to objects in predicting hoarding behaviors. The research method was descriptive correlational. The statistical population included all high school students in the city of Birjand in the academic year of of 2016-17. 288 students were selected by multi-stage random sampling method. Data were collected by revised Saving Behavior Inventory, Saving Cognitions questionnaire, Bilateral Attachment Questionnaire and anthropomorphism questionnaire. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and structural equations modeling. Findings showed that attachment to objects has a positive and significant relationship with aspects of hoarding, while anthropomorphism has no relation with the cognitive and behavioral aspects of hoarding. Findings related to the role of mediator showed that in the proposed model, only the attachment variable to the objects in this relationship has a mediating role. These findings support the cognitive-behavioral models and suggest that cognitions related to belongings play an important role in the development and maintenance problems related to hoarding.
  Keywords: Anthropomorphism, Attachment to objects, Cognitive, behavioral aspects of hoarding
 • soran rajabi, khadijeh alimoradi Pages 131-146
  The aim of this study was to determine the effectiveness of cognitive behavioral therapy on self-concept clarity, depression, anxiety and stress, and self-esteem in students with love trauma syndrome. The research method was a pre-test and post-test with control group. The statistical population of the study was male and female students of the Persian Gulf university. a sample of 30 students with love trauma syndrome was selected randomly from 47 students with Love Trauma Syndrome and were replaced in two experimental and control groups. In order to assess the variables used Ross Love's Inventory, depression, anxiety and stress scale (DASS-21), Rosenberg self-esteem questionnaire and self-concept scale of Kempel et al. The experiment group was performed in 11 sessions 90 minutes they were intervened in a cognitive-behavioral therapy group and the control group remained on the waiting list. A covariance analysis showed that a significant difference between the experimental and control groups in variables depression, anxiety, stress and self-esteem. But, there was no significant difference in Self-Concept Clarity. The study showed that cognitive behavioral therapy can be effective treatment for emotional problems and improving self-esteem in patients with trauma syndrome is love.
  Keywords: cognitive-behavioral therapy, Depression, anxiety, self-esteem, self-concept clarity
 • Mahdis Tilaki, Mahboobe Taher, Arezoo Mojarrad, Behnam Jafari Sani Pages 147-162
  Pain in the life of one of the most important reasons is disruptive mental health. The aim of this study was efficacy of acceptance and commitment therapy on psychological flexibility and alexithymia of women with chronic pain. The research design was quasi-experimental with pre-posttest and control group. Statistic population was women from age 18- 65 years- old with chronic pain that were referred to health clinics in Sari in 2016 year. 30 patients were selected by convenience sampling method and assigned to experimental and control groups randomly. The sample group completed cognitive flexibility (Dennis & Vendral, 2010), and alexithymia (Bagbi, Parcker & Taylor, 1994). For experimental group, acceptance and commitment therapy was executed at 8 weekly sessions in 60 minutes whereas control groups have any therapy. Result of analysis of univariate and multivariate of covariance indicated scores of flexibility has increase in experimental group and alexithymia has decrease in experimental group compared with the control group scores. Therefore, we conclude acceptance and commitment therapy have favorable affected on psychological flexibility and alexithymia in patient with chronic pain. And this method can be used to increase the psychological flexibility and reduce alexithymia in women with chronic pain.
  Keywords: Acceptance, commitment, Alexithymia, chronic pain, psychological flexibility, resilience
 • Esmail Barzegar, Esmail zohrei, Alireza Bostanipour, khadijeh fotohabadi, shima ebrahimi, masoumeh hoseinnia Pages 163-178
  The present study aimed at investigating the effect of acceptance and commitment group therapy on perceived stress and aggression in women with premenstrual syndrome. This is quasi-experimental study with pretest - posttest and control group. The statistical population included all women referred to maternity hospital Hafez Shiraz city, therefore from among them, 30 female subjects were selected randomly and assigned into two control & experimental groups (each with 15 subjects). The experimental group received the commitment and acceptance group therapy in eight sessions each of which in one hour and the control group received no treatment. The measurement tools were Kohen's perceived stress scale and Buss and Perry questionnaire that were filled by the participants in the pretest, posttest stages. The data was analyzed by using descriptive statistics and multivariate analysis of covariance (MANCOVA). Findings showed significant difference between experimental and control groups in total scores of perceived stress and components of aggression (P<0.05). Results emphasize the importance of the use of these interventions in perceived stress and aggression in women with premenstrual syndrome and presenting new horizons in clinical interventions and it can be used as an effective intervention method.
  Keywords: Acceptance, Commitment Based Therapy, Aggression, Perceived Stress, Premenstrual Syndrome