فهرست مطالب

چشم انداز حسابداری و مدیریت - سال یکم شماره 2 (پاییز 1397)
 • سال یکم شماره 2 (پاییز 1397)
 • جلد اول
 • تاریخ انتشار: 1397/09/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بهمن قادری *، مهدی کفعمی، فرشاد کریمی حصاری صفحات 1-16
  در این پژوهش، اثر ویژگی‏ های مالی و غیرمالی شرکت بر شکاف مالیاتی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره یازده ساله بر اساس صورت‏ های مالی حسابرسی شده طی سال‏ های 1385 تا 1395 برای 79 شرکت از شرکت‏ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع ‏آوری شده است. به منظور اندازه ‏گیری ویژگی‏ های مالی از متغیرهای مشاهده‏ پذیر سودآوری، جریان وجوه نقد عملیاتی، ارزش شرکت و نسبت اهرمی و همچنین به منظور اندازه ‏گیری ویژگی ‏های غیرمالی از متغیرهای مشاهده ‏پذیر ‏اندازه شرکت، عمر شرکت، نوع موسسه حسابرسی و نوع صنعت استفاده شده است. شکاف مالیاتی نیز با استفاده از تفاوت مالیات تعینی و مالیات ابراز شده محاسبه گردیده است. پس از اطمینان یافتن از برازش الگوهای اندازه‏ گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که ویژگی‎های مالی اثر مثبت و معنی‏ داری بر شکاف مالیاتی دارد در حالی که ویژگی‏‏ های غیرمالی اثر منفی بر شکاف مالیاتی دارد هر چند که شدت آن از نظر آماری معنادار نمی ‏باشد.
  کلیدواژگان: شکاف مالیاتی، ویژگی‏های مالی، ویژگی‏های غیرمالی، الگوسازی معادلات ساختاری
 • مهدی بختیاری *، محسن سلامی دهخوارقانی صفحات 17-30
  مدیران شرکت هایی که با بحران مالی مواجه شده اند، بدلیل کاهش سودآوری و در نتیجه کاهش قیمت سهام و پاداش خود، انگیزه های بالایی برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری و دستکاری سود دارند، انجام چنین اعمالی منجر به کاهش کیفیت سود و کاهش کیفیت اطلاعات مالی می گردد، بنابراین در شرایط بحران مالی اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران به سیستم گزارشگری مالی ضعیف شده و تعیین کیفیت حسابداری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تاثیر گزارشگری مالی متقلبانه بر بحران مالی با تاکید بر معاملات با اشخاص وابسته می باشد. در این پژوهش اطلاعات مالی 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1389 تا 1395 بررسی و با استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک در نرم افزار آماریEVIEWS تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج پژوهش نشان دادند که تاثیر گزارشگری مالی متقلبانه بر بحران مالی همچنین تاثیر گزارشگری مالی متقلبانه بر بحران مالی با تاکید بر معاملات با اشخاص وابسته از لحاظ آماری تایید نگردید.
  کلیدواژگان: گزارشگری مالی متقلبانه، بحران مالی، معاملات با اشخاص وابسته
 • اکرم مهنانی * صفحات 31-38
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و وفاداری مشتریان با نقش استانداردهای اخلاقی، رضایت و اعتماد مشتریان (مطالعه موردی مشتریان بانک های خصوصی شهرستان بجنورد) می باشد این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش های کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه بانک های خصوصی شهرستان بجنورد به تعداد 150 نفر می باشد حجم نمونه مطابق با فرمول مورگان- کرجسی (1972) ، 110 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه برگرفته از تحقیق پارک (2017) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق از روش مدل ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل (Lisrel) استفاده شده است. نتایج برای فرضیات نشان داد، بین ارتباط ارزش و تعهد به مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. بین استاندارد اخلاقی و تعهد به مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. بین تعهد به مسئولیت اجتماعی و رضایت مشتری رابطه معناداری وجود دارد. بین تعهد به مسئولیت اجتماعی و اعتماد مشتری رابطه معناداری وجود دارد. بین رضایت مشتری و وفادرای مشتری رابطه معناداری وجود دارد. بین اعتماد مشتری و وفاداری مشتری رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکت، ارزش، رضایت مشتری، وفاداری مشتری
 • محمدرضا وطن پرست *، محمدجواد تصدی کاری، نرگس احمدزاده لایق صفحات 39-53
  حسابداری مدیریت یکی از گرایش های تخصصی حسابداری است که نیاز به این گرایش، منجر به عرضه آن شد. به اعتقاد جانسون و کاپلان، سال های 1825 تا 1925، دوره اوج شکوفائی حسابداری مدیریت است. هرچند حسابداری مدیریت در برهه ای از زمان در روند صعودی و رو به رشد خود ناکام ماند؛ زیرا بعد از سال 1925، تقریبا هیچ تکنیک یا روش جدیدی متولد نشد؛ اما می توان ادعا نمود که حسابداری مدیریت رفته رفته توانست در افزایش سودآوری و به تبع آن بقای واحدهای گزارشگر، پر رنگ و موفق جلوه نمایند که ناشی از توسعه عقاید و رویکردهای عرضه شده پیشین آن می باشد. به طوریکه امروزه واحدهای تولیدی موفقی از جمله تویوتا، از این تکنیک ها بهره می برند. آنچه مسلم است این است که حسابداری مدیریت با گذر زمان و تغییر نیازها تغییر یافت و در شرایط رقابت جهانی که ناشی از حق انتخاب مشتریان، پیشرفت فن-آوری، جهانی شدن و غیره است، مثمرثمر واقع شد.
  در مطالعه حاضر به مروری پیرامون تاریخچه حسابداری مدیریت و علل ظهور تکنیک ها و رویکردهای متفاوت بهایابی و کنترل هزینه پرداخته ایم.
  کلیدواژگان: حسابداری مدیریت، رقابت جهانی، تکنیک های حسابداری مدیریت
 • مهدی ذوالفقاری، نگین عشوری خطیبی * صفحات 54-67
  هدف از این پژهش بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها و عملکرد مالی بر موفقیت رقابتی شرکت ها می باشد. به همین منظور نمونه ای به حجم 92 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را انتخاب کرده و با جمع آوری داده های مربوط به پژوهش در طی سال های 1388 الی 1394 اقدام به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها و عملکرد مالی بر موفقیت رقابتی از دیدگاه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بازار سهام نمودیم. در این راستا سه فرضیه کلی مبنی بر وجود ارتباط معنی دار بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و مسئولیت اجتماعی شرکت های دارای عملکرد مالی قوی بر موفقیت رقابتی مطرح گردید. نتیجه پژوهش حاکی از عدم وجود ارتباط معنی دار بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و مسئولیت اجتماعی شرکت های دارای عملکرد مالی قوی با موفقیت رقابتی می باشد. ولی مسئولیت اجتماعی شرکت ها با عملکرد مالی آنها رابطه مستقیم و معنی داری دارد.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکت ها، مسئولیت اجتماعی شرکت های دارای عملکرد مالی قوی، موفقیت رقابتی
 • حسن فتاحی نافچی *، عاطفه فاضل دهکردی صفحات 68-82
  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 118 شرکت پذیرفته شده در بورس در بازه زمانی 1389 الی 1395مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی از چهار ویژگی دوره تصدی حسابرس، اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت و استقلال حسابرس استفاده شده است و جهت محاسبه مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی از مدل جونز تعدیل شده و همچنین برای محاسبه مدیریت سود واقعی از سه مولفه جریان نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه تولید غیرعادی و کاهش هزینه های اختیاری نیز استفاده شده است. آزمون فرضیه ها در این پژوهش با تحلیل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی و روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته انجام شده است. نتایج نشان می دهد که با افزایش کیفیت حسابرسی، مدیریت سود روند کاهشی دارد و استقلال حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی در مقایسه با دیگر مولفه های اندازه گیری کیفیت حسابرسی، تاثیرگذارتر و دارای ارتباط منفی و معناداری به ترتیب با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی می باشند.
  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، مدیریت سود واقعی
 • عسگر پاک مرام، رسول یاسمن مایان * صفحات 83-96
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر تضاد نمایندگی مبتنی بر شاخص های مالکیت و مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی است. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه، 110 شرکت طی دوره 6 ساله 1390 تا 1395 انتخاب گردید. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی داده های ترکیبی استفاده شده است. برای اندازه گیری شاخص های مالکیت از متغیر مالکیت مدیریتی و مالکیت سهامداران نهادی و برای اندازه گیری شاخص های مالی از جریان های نقد آزاد و اهرم مالی استفاده شد. نتایج نشان داد که تضادهای نمایندگی ناشی از مالکیت مدیریتی و مالکیت سهامداران نهادی بر عدم تقارن اطلاعاتی سود تاثیر منفی داد. بدین معنا که افزایش مالکیت اعضای هیات مدیره و وجود مالکان نهادی موجب کاهش تضاد منافع می شود. همچنین، نتایج نشان داد که اهرم مالی و جریان های نقد آزاد بر عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر مثبت دارد. بدین معنا در شرکت هایی که اهرم مالی و جریان های نقد آزاد زیاد است، تضاد منافع موجب ایجاد عدم تقارن بین مدیران و سهامداران می گردد.
  کلیدواژگان: تئوری نمایندگی، عدم تقارن اطلاعاتی، شاخص های مالکیت، شاخص های مالی
|
 • Bahman Qaderi*, Mehdi Kafami, Farshad Karimi Pages 1-16
   In this research, the effect of financial and non-financial firm’s characteristics on tax gap by using structural equation modeling approach has been investigated. To conduct this study, financial reports of 79 companies during the financial periods of 1385 to 1395 (Iranian Calendar) are used. Financial characteristics as latent variable are measured by four observed variable those are: profitability, operation cash flows, firm value and leverage. Non-financial characteristics as another latent variable are measured by four observed variable those are: firm size, firm age, audit office size and type of industry. The results of this research show that financial characteristics have a positive and meaningful effect on tax gap. The results also show that non-financial characteristics have a negative effect on tax gap but a meaningful relationship between non-financial characteristics and tax gap was not found.
  Keywords: Tax Gap, Financial Characteristics, Non-Financial Characteristics, Structural Equation Modeling Approach
 • Mehdi Bakhtiari*, mohsen salami dehkharghani Pages 17-30
  Managers of financially-hit companies have high incentives to use accruals and manipulate profits due to reduced profitability and consequently lower stock prices and rewards, and such actions lead to a reduction in the quality of profit and a reduction in the quality of financial information, Therefore, in the context of the financial crisis, investors' confidence and trust in the financial reporting system are weakened and the quality of accounting is of great importance. The main purpose of the present research is to investigate the effect of fraudulent financial reporting on financial crisis, with emphasis on transactions with affiliated entities. In this research, the financial information of 97 companies accepted in Tehran Stock Exchange during the period from 2010 to 2017 was analyzed and analyzed using logistic regression test in EVIEWS statistical software. The results of the study showed that the impact of fraudulent financial reporting on the financial crisis was also not statistically confirmed by the impact of fraudulent financial reporting on the financial crisis, with emphasis on transactions with affiliated entities.
  Keywords: financial crisis, fraudulent financial reporting, related party transactions
 • akram mahnani * Pages 31-38
  The purpose of this study was to investigate the relationship between corporate social responsibility and customer loyalty with the role of ethical standards, customer satisfaction and trust (a case study of customers of private banks in Bojnourd city). This research, in terms of the purpose of the research, is descriptive. A survey is carried out. The statistical population of this research includes all private banks in Bojnourd city of 150 people. The sample size was selected randomly according to Morgan-Krejsi formula (1972). To determine the variables of the research, a questionnaire from the Park Park (2017) was used. To analyze the hypotheses of the research, the Structural Modeling Method has been used with Lisrel software. The results showed that there is a meaningful relationship between the relationship of value and commitment to social responsibility. There is a significant relationship between moral standard and commitment to social responsibility. There is a significant relationship between commitment to social responsibility and customer satisfaction. There is a meaningful relationship between commitment to social responsibility and customer trust. There is a meaningful relationship between customer satisfaction and customer loyalty. There is a meaningful relationship between customer trust and customer loyalty.
  Keywords: Corporate social responsibility, value, customer satisfaction, customer loyalty
 • Mohammad Reza Vatan Parast*, Mohammad Javad Tasaddi Kari, Narges ahmadzade layegh Pages 39-53
  Management accounting is one of the specialized accounting orientations that required this trend, which resulted in its delivery. According to Johnson and Kaplan, the years 1825 to 1925 are the peak of the flourishing management accounting. Although management accounting failed in its uptrend as a result of the fact that, after 1925, almost no new technique or method was born, but it can be argued that management accounting has gradually been able to increase profitability And consequently the survival of the reporter's units, full of success and success, due to the development of ideas and approaches presented earlier. As today's successful manufacturing units, including Toyota, use these techniques. What is certain is that management accounting has changed with the passage of time and changing needs, and in the conditions of global competition that stems from customer choice, technological advancement, globalization, and so on.
  The present study reviews the history of management accounting and the causes of the emergence of different techniques and approaches to cost and cost control.
  Keywords: Management Accounting, Global Competition, Evolution, Management Accounting Techniques, History of Management Accounting Techniques
 • Mehdi Zolfaghari, Negin Ashori Khatibi * Pages 54-67
  The goal of this research is to analyze the effect of corporate social responsibility(CSR) to product market competition success. Due to this goal , we have used a sample of 92 companies from accepted companies at Tehran Stock Exchange and have analyzed the consequents of CSR and high performance CSR to product market competition through data gathering of this research that are related to the years of study between 2009 and 2015. This research is made of 3 hypotheses. First, there is significant relation between CSR and product market competition success, and second there is a significant relation between CSR and financial performance, and third there is a significant relation between CSR in high level financial performance corporations and product market competition. The result of first hypothesis showed that there is no relation between CSR and product market competition success and the result of second hypothesis showed that there is a significant relation between CSR and financial performance. And the result of third hypothesis showed that there is no relation between CSR in high level financial performance corporations and product market competition.
  Keywords: Corporate social responsibility (CSR), high level financial performance, product market competition
 • Hasan Fatahi*, Atefeh Fazel Pages 68-82
  The purpose of this research is to investigate the effect of audit quality on accrual-based profit management and the effective profit management in companies admitted to Tehran Stock Exchange. For this purpose, a sample of 118 companies admitted to the Stock Exchange in the period 1389-1959 was investigated. To measure the quality of the audit, four characteristics of the auditor's tenure, the size of the audit firm, the auditor's expertise in the industry, and the independence of the auditor are used, and for calculating the accruals-based profit management of the modified Jones model, and also for calculating the real profit management of the three components of the flow Abnormal operating critique, abnormal production costs, and reduced optional costs . The hypothesis test in this study was performed by multivariate regression analysis based on panel data and generalized least squares estimation method. The results show that with increasing audit quality, earnings management is decreasing, and auditor independence and the size of the audit firm are more effective and significant in relation to other components of audit quality measurement, respectively, with accrual-based management of earnings and real income management Are.
  Keywords: The quality of the audit, earnings management based on accruals, real earnings management
 • Asghar Pakmaram, Rasoul Yasaman Mayan * Pages 83-96
  The purpose of the present study was to investigate the impact of agency conflict, Based on ownership and financial indexes upon information asymmetry of companies listed to Tehran Stock Exchange. In order to achieve the research goal, 110 companies were surveyed for the period of 2011-2016. To test the research hypotheses, the panel data model was used. The purpose of applied research and its methodology is post-facto type. In order to measure the ownership indexes, the inistituational ownership and managerial ownership variables and for measuring of financial indicators, free cash flows and financial leverage were used. The results showed that the agency conflicts caused by inistituational ownership and managerial ownership have negatively influenced on information asymmetry. This means that increasing the ownership of board members and the existence of institutional shareholders reduces information asymmetry and Also the results showed that financial leverage and free cash flow have a positive impact on information asymmetry. In this sense, agency cost is increasing in companies with high financial leverage and free cash flows.
  Keywords: Agency Theory, Information Asymmetry, Ownership Indicators, Financial Indicators