فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • بهای روی جلد: 210,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/10/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا جمشیدی* صفحات 1-16
  کهن الگوی زن و خویشکاری های او در ادوار و اعصار مختلف ایران، همواره یکی از موضوعاتی است که ذهن پژوهشگران را به خود مشغول کرده است. نگارنده در این جستار با روش تحلیلی – توصیفی و تحلیل داده ها به کهن الگوی زن و خویشکاری های آن در ایران باستان پرداخته است. برآیند تحقیق اثبات می کند که جایگاه زن در ایران باستان، همواره به یک شکل نبوده و در برخی از اعصار مقام او تا حد خدایان نیز بالا برده شده است. این موضوع به دورانی برمی گردد که حکومت هایی مادر سالار بر این سرزمین حاکم بوده و به تبع، خدایان آنان نیز الهه هایی مقتدر بوده اند.  این دوران، دورانی بسیار کهن است و تنها با بهره گیری از مطالعات باستان شناسی، می توان به ابعاد آن پی برد. - در این میان نمی توان از تاثیر زن در زندگی کشاورزی و همچنین خویشکاری زایش و فرزند آوری و تربیت نسل او غافل ماند. اما در دوره های متاخرتر و با کشف آهن، حکومت هایی مردسالار بر ایران حاکم می شوند و قدرت زن بسیار محدود می شود. حتی زندگی متکی بر شکار نیز بر زندگی قائم بر زمین و کشاورزی ترجیح داده می شود. به نظر می رسد ادیان آریایی از جمله آیین زرتشتی بر قدرت زن تاثیرگذاشته اند ؛ زیرا در این ادیان باستانی، نظری مثبت نسبت به زن، چنان که سابق بر آن بود، وجود ندارد.
  کلیدواژگان: الهه ها، حکومت، خویشکاری های زن، زمین، کهن الگوی زن - مادر
 • محمدحسن داودیان* صفحات 17-33
  در ادبیات فارسی عموما و در شعر فارسی بویژه اشعار حزین لاهیجی، پیوند با اخلاق ناگسستنی است. اخلاق و مسائل اخلاقی با زندگی واقعی بشر سر و کار دارد و به سبب غنای اشعار فارسی از حیث مضامین اخلاقی، بررسی اشعار فارسی از دیدگاه اخلاقی اهمیت زیادی دارد. حزین لاهیجی، یکی از شاعران بزرگ فارسی است که از مضامین اخلاقی در سروده هایش بهره فراوان برده و اشعارش از حیث مضامین اخلاقی غنی و پربار است که همین موضوع ضرورت بررسی اشعار او را دو چندان می کند. این تحقیق که به شیوه تحلیلی-توصیفی و با استفاده  از منابع کتابخانه ای انجام گرفته ، بر موضع گیری حزین لاهیجی نسبت به رذایل و فضایل اخلاقی و بیان دیدگاه های وی تمرکز یافته است. یافته ها و نتایج این پژوهش نشان میدهد که اگرچه فضایل اخلاقی در اشعار شاعر بیشتر مورد تاکید است، اما رذایل اخلاقی و سرزنش و نکوهش آن ها هم ذهن شاعر را به خود مشغول کرده او در شعر او نمود یافته است.
  کلیدواژگان: حزین لاهیجی، دیوان اشعار، مضامین اخلاقی، رذایل اخلاقی، فضایل اخلاقی
 • سیدعظیم الله عصمتی* صفحات 35-49
  بدل در میان زبان های عربی و فارسی دری، کاربردهای ویژه ای دارد و خصوصیات مختص به خود را داراست. مانع اصلی یادگیری، عدم توانایی دانش آموزان و عدم توانایی در درک و تعمیم مفاهیم و خلط مبحث با مباحث دیگر می باشد. بدل در کتاب های فارسی از جمله مباحثی است که گاهی دانش آموزان در تشخیص و کاربرد آن دچار اشتباه شده و آن را با مباحث دیگر از جمله صفت و مضاف الیه می آمیزند.  این مقاله در پی تسهیل در امر آموزش بدل و راه های تشخیص آن است. در زبان فارسی دری میان مبدل منه و بدل درنگی خاص هست و در عربی نیز این دو جزء هم اعرابند؛ یعنی مبدل منه اعراب اصلی و بدل اعراب تبعی دارد ، ولی در فارسی این دو هم نقش اند. همچنین در گروه بدلی در فارسی دست کم یکی از دوجزء معرفه است ؛ در حالی که در ترکیب زبان عربی لزوما یکی از این دوجزء معرفه نیست. بدل در زبان های مزبور از ترکیب های متفاوت برخوردار است. بدل در زبان عربی از دو جزء مبدل منه و بدل تشکیل می شود ، در مبهم بودن مبدل منه و ابهام زدایی بدل از آن و در نبودن واسطه میان دو جزء نیز در این که هر دو جزء یک مرجع و مصداق خارجی دارند، همسان اند.
  کلیدواژگان: بدل، فارسی دری، ادبیات تطبیقی
 • حسین فقیهی صفحات 51-75
  ادبیات، اعم از نثر و نظم همه آنها به صورت منسجم و یکدست نیستند، بلکه برخی در مرتبه عالی، برخی متوسط و بعضی نیز ضعیف اند و همین موضوع اندیشمندان سخن سنج را بر آن داشته است تا به نقد سره و ناسره آن بپردازند و نقد ادبی آن است که به ارزش و اعتبار آثار ادبی پرداخته شود و نیک و بد آن در معرض دید خوانندگان آن آثار قرار گیرد. با این بیان می توان فهمید که یک اثر ادبی، به ویژه شعر، آن است که منتقد با نگرش عمیق و دقیق، عبارات و مضامین آن را ارزیابی کند. در نقد ساختاری، اجزای یک سروده را نباید به صورت کیبعدی بررسی کرد، بلکه باید در مقوله های آوایی، لغوی و نحوی نیز تجزیه و تحلیل نمود و در بررسی آوایی به ساختار وزن، قافیه، ردیف و موسیقی کلام و معنی شعر نیز توجه ویژه کرد. با این توصیف بررسی ساختار شعر، امکان پذیر نیست جز آنکه در پرتو تصویرهای خیالی انجام گیرد.  شعر قیصر امین پور، شاعر دردآشنای پس از انقلاب نیز در همین راستا گام برمی دارد.
  ویژگی های شعر امین پور عبارتند از: ستایش و عشق، تصویرسازی های زیبا، مذهب اعتراض، غمگنانه بودن، تکرار و بازی با کلمات، به کارگیری تلمیحات، هنجارگریزی دستوری و واژگانی، نارسایی وزن و موسیقی، حشوگویی و سروده های سست و کم ارزش، ادبیات کودکانه، تتبع از شاعران دیگر، استفاده از واژه های عامیانه و بهره گیری از آرایه های شعری از قبیل: تشبیه، استعاره، جناس، پارادوکس یا تناقض نمایی، غلو، مراعات نظیر، ساختار آوایی، ترکیبات نو، تضاد، تمثیل و غیره.
  کلیدواژگان: نقد، ساختار، قیصر امین پور، ادبیات معاصر، شعر
 • لیلا قاسمی حاجی آبادی*، شهزاد قیطاسی صفحات 77-100
  مقاله حاضر به بحث پیرامون «مفهوم زهد در اشعار ابوالعتاهیه و عطار نیشابوری» می پردازد. ابوالعتاهیه از برجسته ترین شاعران منحصر به فرد عرب در زمینه زهد است، وی نقش مهمی در تکوین زهدیات فارسی دارد. در ادبیات فارسی نیز عطار نیشابوری از شاخص ترین چهره های زهد و عرفان است که در سراسر دیوان او مفهوم زهد موج می زند. این مقاله بر اساس شیوه توصیفی –تحلیلی قصد دارد تا پس از اشاره مختصری به زیست نامه های این دو شاعر علل گرایش به زهد و میزان تاثیر و تاثر احتمالی آنان را از یکدیگر مورد بررسی قرار داده و وجوه مشابهت ومغایرت مفاهیم و موضوعات زهدی این دو شاعر و نیز تقریب اندیشه های اسلامی و سبک و اسلوب این دو را مورد بررسی تطبیقی قرار دهد. تاثیر فرهنگ اسلامی به ویژه قرآن و حدیث هم در محتوا و هم در صور بلاغی زهدیات این دو شاعر نمود بارزی دارد. زهدیات ابوالعتاهیه حاوی درون مایه های دینی خاصی است که بر شعر زهد فارسی تاثیری شگرف داشته است. این درون مایه های دینی عمدتا ناظر به مرگ و ظلم و دگرگونی روزگار و رنج های فردی و اجتماعی و دنیا طلبی هستند.

  کلیدواژگان: زهد، شعر، ابوالعتاهیه، عطار نیشابوری
 • امراله نیکومنش *، سیده سامره عباس نژاد بنه میر صفحات 101-120
  پس از ظهور دین مبین اسلام، واژه های تازه به همراه مفاهیم عالی، اصطلاحات فقهی، علم اصول، حدیث و قصص، کلام اسلامی و… به گستره وسیع ادبیات وارد شد. در این میان شاعران با استفاده از ذهن پردازشگر و نبوغ علمی و ادبی خویش با بیانی لطیف و اسلوبی ظریف از اصطلاحات فقهی در اشعار خود بهره جسته اند. سعدی که در نظامیه بغداد با این علوم آشنا شده بود، توانست از اصطلاحات فقهی در اشعار خود بهره گیرد. اضرار، امانت، بیع، تزویر، توبه، حد، خون بهاء، حلال و حرام، گواه، مدعی و… از جمله مهم ترین اصطلاحات فقهی-حقوقی است که در اشعار سعدی به کار رفته است. در میان آثار به جای مانده از سعدی، گلستان به عنوان یک اثر تعلیمی و پندآموز با استفاده از صنعت  ایجاز و با بهر هگیری از نثر آهنگین، اثری است که همه قهرمان های آن انسان و هر حکایتی از این اثر ترکیبی از «انسان و موقعیت»  است. بدیهی است که در آن صفات بارز انسانی از جمله عدل و انصاف که در قرآن و فقه اسلامی بسیار بر آن تاکید شده است مورد آزمون قرار م یگیرد. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر نگرش فقهی سعدی در مورد قاعده انصاف در نگارش گلستان پرداخته است. نتایج حاصل از این کاوش نشان داد که نه تنها این تاثیر به طور قابل توجهی بارز است، بلکه کاربرد قاعده موصوف در سه سطح لغوی، مفهومی و ماهیتی در گلستان وجود دارد.
  کلیدواژگان: سعدی، گلستان، فقه اسلامی، حقوق، قاعده انصاف
|
 • zahra jamshidi * Pages 1-16
  Ancient Patterns of Women and Her Relations in Different Periods of Iran, one of the topics that always engages the minds of researchers. As is the case with studies, the position of women in ancient Iran has not always been in the same shape and in some ages his position has been raised to the level of the gods. This comes back to the era, when the masters of the land dominated the land and, as a result of their gods, they were also powerful important goddesses. - This era is a very ancient era, and it is only by exploiting archaeological studies that its dimensions can be understood -. In the meanwhile, one cannot overlook the influence of the woman in the life of agriculture as well as the birth of her and parenting and generation, but in later periods, with the discovery of iron, patriarchal rule dominates Iran, and women's power is very limited. Even life-based hunting is also preferred to land tenure and agriculture. In the meantime, one cannot overlook the influence of Aryan religions, including Zoroastrianism, on women's power, because in these ancient religions there is no positive opinion of the woman as it was before.
  Keywords: Goddesses, Government, Female function, The earth, Ancient woman-mother pattern
 • Mohammadhassan Davoodian Pages 17-33
  Generally, in Persian literature and poems, specifically in Hazin Lahiji’s poems,the link to ethics is unbreakable. Ethics and ethical themes are involved in human life. Thus, due to the richness of Persian poems in terms of ethical themes, studying them is highly important. Hazin Lahiji is one of the greatest Persian poets who has significantly benefited from ethical themes in his poems. His poems are rich and filled with ethical themes. Therefore, studying his poems ought to be highly regarded. In this study, a discourse analysis approach along with library resources has been utilized to focus on Hazin lahiji’s perspective towards the ethical inferiority and superiority as well as to express his views. The results of this study show that although ethical superiority is more emphasized, ethical inferiority is to be blamed and punished and it has noticeably engaged the poet’s mind.
  Keywords: Hazin Lahiji, book of poems, ethical themes, ethical inferiority, ethical superiority
 • sayed Azimullah esmati Pages 35-49
  Appositon has special usage among Arabic and Farisy-Dari. The principle of obstacle in learning is the weak point of learners to recognize the concept and mixed the discussion with other discussions. “Appositon” in Persian books is part of discussion that usually students have mistaken on its usage and they mingled it with the adjective and added. This article will follow the easy way of learning and identifying it. In above language “Appositon” is made from different combinations- “Appositon” in Arabic is made from two parts “Mabadal Mena” and “Appositon”l in unknown “Mabadal Mena” and unclearness “Appositon”, without anything between two parts are similar.But in Farsi-Dari there is a difference between “Mabadal Mena” and “Appositon” and in Arabic these two part are similar, it means “Mabadal Mena” is the principle movement and “Appositon” is the natural movement. But in Farsi these two are arallel. Also in group “Appositon” in Farsi at lest these two parts are “Marafa” whatever in Arabic compound language these two parts are not “Marafa”. Research Method In this research the library has been used.
  Keywords: Appositon”, Farsi-Dari language, Harmonistic Literature
 • Hossein Faghihi * Pages 51-75
  Literature is not coherent entirely, including verse and prose, but some of them are at supreme while others are at medium and weak rank. This matter has caused critical professors to criticize its validity and invalidity. Literary criticism is setting to values of literary works, its good and bad exposed to its readers’ view. Considering this remark, it can be understood that a literary work especially poetry is that a critic to evaluate its phrases and content by deep and exact attitude. In structural criticism, the components of a poem should not be investigated one-dimentionally, but it should be analyzed in phonetic, lexical and syntactic categories. In phonetic study, especial attention should be given to the structure of rhythm, rhyme, line, the tone of speech and the meaning of poem. Regarding the description, the study of poetry structure is not possible except that be performed in the light of immaginary images. The poetry of Kaiser Aminpour, suffered poet of post-revolution takes steps in the same vein. Properties of Aminpour’s poetry are love and praise, beautiful imagery, protest religion, being depressed, repeating and playing with words, utilizing allusions, escaping from lexical and syntactic norms, inadequacy of rhythm and tone, redundancy, cheap and loose poetry, childish literature, research on other poets, making use of slang lexicon, and utilization of poetic taxonomy including simile, metaphor, synonymy, paradox, hyperbole, symmetry, phonetic structure, new compounds, contradiction, allegory and so on.
  Keywords: Criticism, Structure, Kaiser Aminpour, Contemporary literature, Poetry
 • Leila Ghasemi Hajiabadi* , Shahzad Gheaitasi Pages 77-100

  microangiopatheic the discussion on "concept of piety in poems and private brothel Attar" deals. private brothel of the most prominent poets unique Arab piety in the field.
  He played a major role in developing Persian. In Persian literature attar of the most outstanding The piety and mysticism that is in all his supreme court of the wave of piety. This article is until after the Pointing to a modest environmental letters of the two causes poet tendency to piety and the amount of influence and their probable The examined funds and God. "and the difference between the concepts and issues heralds the two Poet and also chairman of the Islamic thought and style and style of the two would signify the comparative study. Influence Islamic culture in particular the Koran and Hadith both in content and you AghGhala white forms the two prominent poet Maya It is. Poetry private brothel contained within the substance of a certain that the Persian poetry piety cumulative effect. These themes are essentially religious, are mainly to the death and cruelty and fickleness and suffering of the individual and social And the world are seeking.

  Keywords: Asceticl, poetry, Attar, neishabori
 • amrolah nikoomanesh *, Seyedeh Samereh Abbasnezhad Banehmir Pages 101-120
  After the appearance of Islam, new words along with grand meanings, jurisprudent terms, philosophy, Hadith and stories, theology, etc, entered the vastness of literature. In the meantime, poets with analytical minds and scientific- literary talent used jurisprudent terms softly and tenderly in their poems. Sa’di being already familiar with these sciences in Al- Nizamiyya of Baghdad, could benefit from jurisprudent terms in his poems. The most legal- jurisprudent terms he used were such as: damage, trust, trade, sham, repentance, limit, Diya (blood money), Haram and halal (dos and don’ts), witness, complainer.
  Among Sa’di’s poems, Golestan is considered as educational and advisory. Sa’di has used summaries and rhythmic texts in which all heroes are humans and each story is a combination of “human and the situation”. Evidently in Golestan, highly distinctive human characteristics such as justice and fairness that are also emphasized in holy Quran and the Islamic law, are tested. This study reveals the effects of jurisprudent view of Sa’di considering justice in Golestan writings. The results show that not only the effects are noticeably significant, but also, the use of justice in Golestan in three levels of lexical, conceptual as well as natural, is present.
  Keywords: Sa’di, Golestan, Islamic jurisprudence, law, justice