فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مصطفی السان ، محمدرضا منوچهری صفحات 7-30
  فرایند کشف، تفتیش و حفاظت از ادله الکترونیکی و نیز ابراز چنین دلایلی از سوی ذینفع در دادگاه حاوی مسایل مهمی است که نیاز به بررسی دارند. اصول و تشریفاتی که در این فرایند به کار گرفته می شوند و نیز ضمانت اجرای اقداماتی که صورت می گیرد، از جمله این مسایل می باشند. به طور کلی، ابراز دلیل و نیز آثار خودداری از ابراز دلیل در موارد قانونی، تابع قواعد عمومی مذکور در مقررات آیین دادرسی است؛ در عین حال، در مورد ادله الکترونیکی اغلب لازم می آید تا برخی قواعد خاص یا تشریفات ویژه این نوع از ادله به کار گرفته شوند. این مقاله ضمن شناخت ابزارها و دلایل مرتبط با فضای مجازی به بررسی تشریفات کشف جرایم مجازی و اعتبار داده ها و تشریفات ابراز آنها می پردازد و بر این نکته مهم تاکید دارد که قواعد و تشریفات حاکم بر کشف، نگاهداری و ابراز و استناد به ادله الکترونیکی باید به صورت استاندارد و بدون تفکیک میان دعاوی حقوقی و کیفری ارایه شوند. در مقاله، آخرین قوانین و مقررات کشورمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای مرتبط به منظور استناد و اعتبار ادله الکترونیکی در دادگاه ها و سایر مراجع ارایه می شود.
  کلیدواژگان: کشف، ابراز، ادله اثبات دعوا، فضای مجازی، تفتیش و بازرسی
 • علی القاصی مهر، علی جانی پور ، شهرام ابراهیمی صفحات 31-53
  حق برآزادی فردی، یعنی حق بر عدم دستگیری و بازداشت جز به حکم قانون و دادگاه صالح، از حقوق جدایی ناپذیر انسان و شرط اول بهره مندی از سایر حقوق عمومی است. تحت نظر به عنوان یک رویه پلیسی رایج و مرحله ای که چارچوب اساسی پرونده قابل رسیدگی در دادگاه در آن شکل می گیرد، یک تاسیس مستعد تعرض به آزادی های فردی است. یکی از مهم ترین ابزارهای ایجاد اطمینان از رعایت حقوق بنیادین پیش بینی شده در دو قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه و پیشگیری از تعرض نسبت به آزادی های فردی، کنترل مرحله تحت نظر به عنوان یک اقدام سالب آزادی است. این که ضروت کنترل تحت نظر پلیسی چیست، شیوه های کنترل کدام است و توسط چه اشخاصی قابل انجام است و چه آثار حقوقی –جرم شناختی نسبت به متهم از یک سو و ضابطین و نیز مقام قضایی از سوی دیگر، در پی دارد، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.
  کلیدواژگان: تحت نظر پلیس، کنترل تحت نظر، دادستان، حقوق ایران، حقوق فرانسه
 • فرهاد الله وردی ، محمد فرجیها صفحات 55-80
  پلیس ایران برای کنترل و پاسخ دهی به افرادی که آن ها را «اراذل واوباش» می نامد، اقدام به اجرای طرحی به نام، «طرح ارتقاء امنیت اجتماعی- مبارزه با اراذل واوباش» می نماید. ما در این مقاله استدلال می کنیم که این «طرح» اساسا فاقد مبنای نظری مشخص و منسجم بوده و با چالش های مفهومی جدی مواجه است. برخلاف تصور رایج مبنی بر روشن بودن مفهوم «اراذل واوباش» ، این مقاله با به کارگیری جرم شناسی فرهنگی به عنوان چارچوب نظری، نشان می دهد که اولا، اصطلاح «اراذل واوباش» بیش تر از آنکه معنای مشخص حقوقی داشته باشد، برساخته ای پلیسی- قضایی است. ثانیا، این مفهوم کاملا جنبه های خرده فرهنگی دارد و بدون توجه به این جنبه ها، نتیجه محتوم سیاست ها و برنامه هایی که برای کنترل آن اجرا می شود، شکست است. ثالثا، مقامات نظام عدالت کیفری با استفاده از این اصطلاح به مثابه برچسبی مجرمانه، خود در فرایند هویت دهی به مخاطبان «طرح» و درنهایت تقویت خرده فرهنگ خشونت بار تاثیر دارند. درنظرگرفتن این بینش های سه گانه باعث می شود که نظام کیفری به جای روی آوردن به اقدامات سرکوبگر، تنبیهی و نمایشی در این زمینه به سراغ پاسخ های انطباقی و مبتنی بر آموزه های جرم شناسانه رفته و در فرایند پاسخ دهی به مسئله «اراذل واوباش» خود به بخشی از «مسئله» تبدیل نشود.
  کلیدواژگان: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، سیاست های کنترل جرم، خرده فرهنگ خشونت، «اراذل واوباش»، جرم شناسی فرهنگی
 • معصومه امامیان، ستار عزیزی صفحات 81-102
  عدم مصونیت مقامات عالی رتبه دولت ها در برابر صلاحیت محاکم کیفری بین المللی از جمله قواعد پذیرفته شده بین المللی است. صدور قرار بازداشت از سوی ICC علیه رئیس جمهور سودان، مسائلی را در خصوص اجرای این قرارها و همکاری دولتها با دیوان پدیدآورد. ICC بر این اعتقاد است که با ارجاع وضعیت دارفور، مصونیت عمر البشیر سلب شده است و دولت ها در اجرای این قرار، به نمایندگی از ICC و شورای امنیت می بایست عمل کنند. از سوی دیگر، دولت های مستنکف از اجرای قرار دیوان، اتحادیه آفریقایی و گروهی از حقوق دانان معتقد هستند که تمامی دولت ها موظف به رعایت مصونیت عمرالبشیر به عنوان رییس دولت خارجی هستند، چه آنکه در ماده 98 اساسنامه بر رعایت قواعد عرفی مصونیت تاکید شده است. به نظر می رسد که توسل به راهکار طرح سوال مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد می تواند به این بن بست حقوقی پایان دهد.
  کلیدواژگان: مصونیت سران دولت ها، دیوان کیفری بین المللی، عمر البشیر، مصونیت سران در برابر صلاحیت کیفری خارجی، مواد 27 و 98 اساسنامه
 • امین جعفری ، اصغر احمدی صفحات 103-132
  عملکرد مقنن در حمایت از گونه های جانوری چالش های فراوانی به همراه دارد که نه تنها سبب آشفتگی و عدم شفافیت قوانین حمایتی در جرم انگاری گشته، بلکه سبب آشفتگی در سیاست کیفری قضایی در تعیین کیفر برای شکار و صید نیز شده است. از این رو هدف این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش شده، به تصویر کشیدن آشفتگی موجود در سیاست کیفری تقنینی و قضایی در جرم انگاری و تعیین کیفر برای شکارچیان و صیادان می باشد. یافته های این پژوهش را می توان در سه مورد نظاره گر بود. نخست آن که گونه های جانوری موجود در ایران هر چند از تنوع مناسبی برخوردار هستند اما در وضعیت نامناسبی قرار گرفته اند. دوم آن که سیاست کیفری تقنینی ایران با چالش هایی چون عدم جرم انگاری بر مبنای معیاری واحد، عدم تعیین گونه های جانوری و تعارض قوانین حمایتی روبه رو می باشد و سوم سیاست کیفری قضایی نیز در تشخیص مستند قانونی معتبر دچار آشفتگی می باشد.
  کلیدواژگان: گونه های جانوری، شکار و صید، سیاست کیفری تقنینی، سیاست کیفری قضایی، جرم انگاری، تعیین کیفر
 • شهرداد دارابی صفحات 133-154
  یقه سرخ ها طیفی از مجرمین یقه سفید هستند که ضمن برخورداری از ظرفیت جنایی و توانایی تطبیق پذیری اجتماعی بالا، واجد اختلال های روانی از قبیل خودشیفتگی و شخصیت ضد اجتماعی هستند؛ ایشان اگرچه در ابتدا، مرتکب جرایم مالی و اقتصادی می شوند، اما از آنجا که در ادامه با خطر کشف و افشای جرایم خویش توسط نزدیکان، شرکای تجاری و کارمندان مواجه می شوند، دست به جرایم خونین می زنند و نسبت به حذف فیزیکی آنها اقدام می نمایند. بنابراین، موضوع جرایم آنان تمامیت جسمانی و جان افراد است که صیانت از این مهم در اولویت جرم شناسی پیشگیری قرار می گیرد. مطالعات مبین کارآمدی راهبرد پیشگیرانه ی مرتکب مدار نسبت به بزهکاران بالقوه ی یقه سرخ و اتخاذ راهبرد پیشگیرانه ی بزه دیده مدار نسبت به افراد بی گناهی است که در معرض قتل عمد قرار می گیرند. در این نوشتار، سعی شده است گونه های پیشگیری از جرایم خونین یقه سرخ ها تبیین شود.
  کلیدواژگان: بزهکاران یقه سرخ، اختلالات روانی، قتل عمد، پیشگیری مرتکب مدار، پیشگیری بزه دیده مدار
 • محمدحسین رمضانی قوام آبادی صفحات 155-182
  حضور در جلسه دادرسی حق متهم است. اسناد بین المللی زیادی چنین حقی را در فرآیند دادرسی مورد شناسایی قرار داده اند. اکثر محاکم کیفری بین المللی، محاکمه حضوری را اصل و محاکمه غیابی را استثناء تلقی کرده اند. چنین رویکردی متاثر از ماهیت دادرسی اتهامی حاکم بر محاکم کیفری بین المللی است. دیوان کیفری بین المللی با تدوین قواعد آیین دادرسی و ادله جدید امکان تقاضای عدم حضور در برخی از جلسات دادرسی را برای بعضی از متهمینی که مکلف به انجام مشاغل عمومی فوق العاده در عالی ترین سطح ملی هستند فراهم می کند. شناسایی چنین امکانی برای این افراد به صورت مجزا در کنار سایر متهمین؛ ابهامات و پرسش هایی را بر می انگیزد که گویی اصل برابری متهمین در مقابل دیوان کیفری بین المللی را بر هم زده است. این تحقیق در پی تجزیه و تحلیل رویه دیوان کیفری بین المللی در خصوص اصل حضوری بودن محاکمه و استثنائات وارد بر آن در پرتو اساسنامه و قواعد آیین دادرسی و ادله جدید دیوان است.
  کلیدواژگان: متهم، محاکمه غیابی، اخلال در دادرسی، دادرسی منصفانه، دیوان کیفری بین المللی
 • حجت سلیمی ترکمانی صفحات 183-209
  در فرایند مبارزه با تروریسم، کارکرد دو نوع محکمه کیفری بین المللی قابل بررسی است. اگر دیوان کیفری بین المللی درآینده بتواند واجد صلاحیت رسیدگی به تروریسم باشد، در آن صورت علیرغم رعایت اصل حاکمیت دولتها در پرتو اصل صلاحیت تکمیلی و تثبیت برخورد کیفری نهادینه با تروریسم، مسائلی نظیر آستانه بالا برای اعمال صلاحیت و عدم همکاری احتمالی کشورهای غیر عضو می تواند مشکل ساز باشد. در صورتی هم که دادگاه مختلط نظیر شعبه ویژه لبنان برای برخورد کیفری با تروریسم ایجاد شود، علیرغم توسعه مشارکت محلی و ارتقاء ظرفیت و توانائی نظام قضائی ملی، مواردی همچون تعدد مراجع قضائی می تواند مطرح باشد. هر دو نوع محکمه با کاستی هائی مواجهند که در مواردی می تواند منجر به عدم موفقیت در فرایند مبارزه با بی کیفری در حوزه تروریسم شود. به منظور پرکردن خلاءهای احتمالی موجود، مطلوب است که بین آن ها هم زیستی، تعامل و همکاری وجود داشته باشد.
  کلیدواژگان: تروریسم، نظام عدالت کیفری، دیوان کیفری بین المللی، دادگاه های مختلط، شعبه ویژه لبنان
 • عباس شیخ الاسلامی، فرهاد شاهیده صفحات 211-232
  زنان سیبل اصلی بزهکاران در جرایم جنسی هستند. یکی از تحولات نوین در حوزه بزه دیده شناسی، رویکرد بزه دیده شناسی قانونی است. بزه دیده شناسی قانونی با فنون مختلف به دنبال بالارفتن سرعت و دقت در رسیدگی های کیفری و صدور آرا عادلانه است. در این راستا، مطالعه سبک و شیوه زندگی مشخص می کند که نوع زندگی زنان می تواند در افزایش میزان بزه دیدگی جنسی آنان موثر باشد. از طریق تهیه نیم رخ جنایی می توان ویژگی های مرتکبان و زنان بزه دیده جرایم جنسی را رمزگشایی کرد. با سنجش عوامل موثر در بزه دیدگی، می توان علت شناسی و سپس از جرایم جنسی پیشگیری نمود. در پرستاری قانونی نیز دلایل ارتکاب جرم به صورت تخصصی جمع آوری می شود. تشخیص شکایت ها و دلایل واهی و فعال نمودن بزه دیدگان در ارائه ادله در فرایند تحقیقات هم می تواند سرعت و دقت رسیدگی به جرم را افزایش دهد. ثبت اظهارات و تجربه زنان بزه دیده و خانواده آن ها نیز می تواند به کشف جرم و صدور آرای عادلانه و در نتیجه کاهش اشتباهات قضایی کمک قابل توجهی نماید.
  کلیدواژگان: بزه دیده شناسی قانونی، بزه دیدگی، جرایم جنسی، زنان، رویه قضایی
 • جعفر نظام الملکی ، حسنعلی موذن زادگان صفحات 233-258
  نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری در مواد40 و 61 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاریمصوب 1386، مواد 525، 529 و 530 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامیمصوب 1375 و همچنین مواد 66 و 76 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 جرم انگاری گردیده است.
  برمبنای نتایج مقاله قوانین مذکور از جهت عنصر قانونی پراکنده، غیر منسجم و دارای ایرادات چندی است. عدم جرم انگاری مستقل برای شیوه های گوناگون نقض علائم تجاری، به ویژه در محیط اینترنتی،نقص مهم این قوانین در تبیین رفتار مجرمانه است. درارتباط با نتیجه جرم نیز مقنن در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری عبارات مبهمی را به کار برده است. در نهایت آنکه مجازات های مقرر در مقررات مرتبط با علائم تجاری از حیث میزان وشدت با جرائمی که در این مقررات جرم انگاری گردیده و آثار مخرب ناشی از این جرایم تناسب ندارد.
  کلیدواژگان: جرم، علامت تجاری، حقوق ناشی از ثبت، حقوق ایران، موافقت نامه تریپس
|
 • Mostafa Elsan, Mohammadreza Manouchehri Pages 7-30
  Process of discovery, investigation and preservation of electronic evidence, as well as the reasons introduced by beneficiary in court contain important issues that need to be attended to. Principles and procedures that are used in the process and sanctions that are imposed are some of these issues. In general, introducing evidences and the effects of non-introducing are governed by general rules of criminal and civil procedure. At the same time, electronic evidence often need to some specific rules or procedures applicable to these types of evidence. In this study, we identify the tools and evidence related to cyberspace to examine the procedures and formalities expressed in the discovery of cybercrime and validating of data and formalities needed to their discovery. This paper is emphasizing the fact that there are no differences between rules and principles governing the process of discovery and admissibility of electronic records and evidences in civil and criminal cases. In the paper, the latest laws and regulations of our country have been analyzed and relevant solutions are provided to cite and validate the electronic evidence in courts and other authorities.
  Keywords: Discovery, Provide, Evidences, Cyberspace, Investigation, preservation
 • Ali Alghasi mehr, Ali Janipour, Shahram Ebrahimi Pages 31-53
  The fulcrum of which the individual rights overwhelmingly turn is the right not to being arrested without properly legal process. (notice and hearing by a neutral court). In other words, this inalienable right primarily and relatively is the main prerequisite for the performance of other individual rights. Monitoring or surveillance as a common police procedure and basic framework of a triable case might be a potential violation of liberty. One of the most paramount means of ensuring the observance of the fundamental rights and restraining any violation of the right to liberty envisaged in the criminal procedure law of Iran and France, is to recognize and consider surveillance and monitoring as a violation of right to liberty. In this article, surveillance, its methods and the persons in charge of its application and its legal effect with regard to victims and legal authorities will be thoroughly addressed.
  Keywords: Police Custody, Control, Public prosecutor, Iranian Law, French law
 • Farhad Allahverdi, Mohammad Farajiha Pages 55-80
  The Iranian police implements “Societal Security Promotion Plan (SSPP)" to control those called "Thugs". In this article we argue that the "plan" lacks a well-defined theoretical basis and faces with serious conceptual challenges. Contrary to the convention that the concept of harassment is clear, this paper uses cultural criminology as a theoretical framework to show that firstly, the term "thugs" is a police – constructed term rather a legal defined one. Secondly, this concept has completely sub-cultural aspects ignoring any policy to control harassment. Thirdly, criminal justice officials, stigmatizing the “Thugs" give them a special identification that results ultimately in creation and reinforcement of violence culture. With regard to these three insights, any plan to control the harassment problem requires adoptive responses to this issue rather than punitive and repressive responses.
  Keywords: Societal Security Promotion Plan (SSPP), Crime control policy, Culture of violence, Thugs, Cultural criminology
 • Massumeh Emamian, Satar Azizi Pages 81-102
  The non-immunity of heads of states against the international criminal jurisdiction is a well-established rule emphasized in Article 27 of the Statute of the International Criminal Court (ICC). The issuance of an indictment and an arrest warrant for the Sudanese president has raised questions about the implementation of these warrants and the cooperation between the Statue’s member and non-member states. The travel of the Sudanese president to various member and non-member states of the ICC has raised important questions about the connection between the articles 27 and 98 and the basis for the implementation or otherwise of the Court’s arrest warrant for Omar al-Bashir. This article scrutinizes the challenges of the non-immunity rule of heads of states according to the ICC Statute and its connection to the customary rule of heads of states’ immunity from foreign criminal jurisdiction.
  Keywords: Immunity of Heads of State, International Criminal court, Omar al-Bashir, Immunity of Heads of State from Foreign Criminal Jurisdiction, Articles 27, 98 of the ICC Statute
 • Amin Jafari, Asghar Ahmadi Pages 103-132
  The functions of legislature for the protection of animal species have many challenges which not only disturbed the transparency of supportive laws of criminalization, but also created disturbances in judicial penal policy to determine the punishment for hunting and fishing. Therefore, the purpose of this study, which is descriptive and analytical using library resources, it illustrates the chaos in legislative and judicial penal policy in the criminalization and pass a sentence for hunters and fishermen. The findings of this study can be viewed in three cases. First, the species of animals in Iran, inspite of a good variety, are in poor condition. Second, Iran's legislative penal policy faces challenges such as non-criminalization on the basis of a single standard, the non-assignment of animal species, and the conflict of supportive laws. And third, judicial penal policy is also confused with recognizing a valid legal document.
  Keywords: Animal species, Hunting, fishing, Legislative penal policy, Judicial penal policy, Criminalization, Sentencing
 • Shahrdad Darabi Pages 133-154
  Red Collar criminals is a group of white collar offenders that have high criminal capacity and social adaptability; but they have psychiatric disorders such as narcissism and antisocial personality. Although they initially commit financial and economic crimes, since they continue to face the risk of detecting and disclosing their crimes by close relating, business partners and employees, they are commiting bloody crimes and killing them. Therefore, the issue of their crimes is the physical integrity and the lives of the people that protection is prioritized by prevention criminology with a focus on these offenders. Studies have shown that the effectiveness of a preventive strategy offender – oriented to the red collar potential criminals and adopting a preventive strategy victim – towards innocent people who are subject to murder. In this article, we it has been tried to investigate the types of prevention of bloody crimes of red collar criminals.
  Keywords: Red Collar Criminals, Mental Disorder, Murder, Offender- Oriented Prevention, Victim – Oriented Prevention
 • Mohammad Hossein Ramazani Ghavamabadi Pages 155-182
  Presence at the hearing is the right of deferidants. Many international documents have identified such a right in the process of proceedings. Most international criminal tribunals consider the presence of the trial as a matter of principle and the default proceeding is an exception one. Such an approach is influenced by the nature of the criminal prosecution of international criminal tribunals. The International Criminal Court, through the formulation of rules of procedure and new evidence, has the possibility of requesting non-attendance at some of the hearings for some of the accused who are required to conduct super public services at the highest national level. Identifying such an opportunity for these individuals, apart from the other defendants, raises ambiguities and questions that appear to violate the principle of equality of the defendants against the International Criminal Court. The study seeks to analyze the International Criminal Court's approach to the principle of being present at the trial and the exceptions to it in the light of the statute and the rules of procedure and the new evidence of the Court.
  Keywords: Accused, Absentee sentencing, Disrupt the trial, Fair trial, International Criminal court
 • Hojjat Salimi Turkamani Pages 183-209
  In the process of fight against terrorism, the functions of two kinds of international criminal courts are considerable. If ICC has jurisdiction on terrorism, in spite of positive points like respect to the sovereignty principle in the light of complementary jurisdiction principale and stabilizing organized response to terrorism, it will face problems such as high threshold for jurisdiction and disaffiliation from non-members countries. If UN makes mixed tribunal by the cooperation of related state like Lebanon, despite of improvement of local participation and development of capacity of national legal system, forum shopping may happen. Both courts have deficiencies which can lead them to fail in the legal counterterrorism process. To fill this future gap, it is required that both criminal courts have a considerable co-existence, cooperation and interaction.
  Keywords: Terrorism, Criminal Justice System, International Criminal court, Mixed Tribunal, Special Tribunal for Lebanon (STL)
 • Abbas Sheikholeslami, farhad shahideh Pages 211-232
  Women are the main targets of the offenders in sexual crimes. One of the new developments in the field of victimology is the Forensic Victimology. By different techniques, Forensic Victimology is to prompt the quick and accurate criminal proceeding and issuing fair sentences. In this regard, this study of women’s lifestyle determines that women's lifestyle can be effective in increasing their sexual victimization. Through the preparation of criminal profiles, the status and characteristics of perpetrators and woman victims of sexual crimes can be decoded. Also, by measuring the factors affecting women's sexual victimization, it is possible to etiology and then prevent the sexual crimes. With legal nursing, the reasons for committing a crime are collected professionally. Identifying complaints and perverse reasons and activating the victims in providing evidence in the research process can increase the speed and accuracy of criminal proceedings. Also, recording the statements and experiences of victimized women and their families affected by victimhood can help to detect crime and issue fair sentences and thus reduce judicial mistakes.
  Keywords: Forensic victimology, Victimization, Sexual crimes, Women, Jurisprudence
 • Jafar Nezamolmolki, Hasanali Moazenzadegan Pages 233-258
  Infringement of registered trademark rights has been criminalized in articles 40 and 61 of Iranian Trademarks, Industrial Designs and Patents Act 1386, articles 525 and 529 and 530 of fifth part of Islamic Penal Act 1375 and also articles 66 and 76 of Iranian Electronic Trade Act1382. Based on this article’s results, the Legol element of crime inaforesaid criminal regulationsisdispersed, inconsistent and has some problems. Lack of independent criminalization for different methods of committing crimes against registered trademark, especially in cyber space, is the important deficiency of the related regulations. Iranian legislator has used ambiguous phrases about criminal result in Iranian Trademarks, Industrial Designs and Patents Act. Ultimately the amount and severity of legislated punishment for these crimes are not in balance with destructive effects of them.
  Keywords: Crime, Trademark, Registered Trademark Rights, Iranian Law, Trips Agreement