فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 11، پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زهره موسی زاده، سوسن کشاورز، فرشته مقدم * صفحات 5-27

  هدف از تدوین مقاله حاضر، شناسایی و طبقه بندی مولفه های مدیریت جهادی به منظور به کارگیری آن ها در سازمان های آموزشی بود. روش انجام پژوهش از نوع مطالعات کیفی با استفاده از روش تحلیل متن بود. جامعه آماری پژوهش، تمام مقالات برگرفته از پژوهش های کیفی مرتبط با حوزه مدیریت جهادی بود. در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. همچنین با مروری بر نتایج پژوهش های کیفی در زمینه مدیریت جهادی، به شناسایی و طبقه بندی مولفه های احصاشده حاصل از نتایج این پژوهش ها پرداخته شد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که مولفه های مدیریت جهادی احصاشده در پژوهش های مورد نظر، در قالب 11 مقوله ساخت جهادی، انعطاف پذیری، رابطه ولایی، مجاهدت محوری، مشارکت پذیری، تکلیف مداری، شایسته سالاری، تفکر پیشرو، معنویت محوری، رشدگرایی و استکبارستیزی با زیرمقولات مختلف طبقه بندی می شوند. نتایج این پژوهش می تواند در قالب راهبردهای تربیتی به منظور ارتقای عملکرد سازمان های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مدیریت جهادی، ساخت جهادی، مجاهدت محوری، تفکر پیشرو
 • سیروس قنبری ، اصغر اسکندری صفحات 29-51
  هدف از این پژوهش شناسایی تاثیر رهبری فضیلت گرا بر یادگیری سازمانی معلمان با میانجیگری استقلال شغلی در سال تحصیلی 961395 بود. روش تحقیق توصیفی همبستگی و از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل تمام معلمان مدارس ابتدایی استان همدان به تعداد 8567 نفر بود و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 368 آزمودنی انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از سه پرسش نامه رهبری فضیلت گرا وانگ و هکت (2015) ، استقلال شغلی ادوارد (2005) و یادگیری سازمانی گارسیامورالس و دیگران (2006) استفاده شد. برای تعیین روایی پرسش نامه ها از تحلیل عاملی تاییدی و برای سنجش میزان پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که به ترتیب 93/0، 84/0 و 85/0 برآورد گردید. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری اس پی اس اس و لیزرل تحلیل شد. یافته ها نشان داد اثر مستقیم رهبری فضیلت گرا بر استقلال شغلی و یادگیری سازمانی، مثبت و معنادار است. به علاوه، اثر غیرمستقیم رهبری فضیلت گرا بر یادگیری سازمانی معلمان با میانجیگری استقلال شغلی، مثبت و معنادار است. از این نتایج چنین استنباط شد که مدیران مدارس می توانند با به کارگیری سبک رهبری فضیلت گرا و دادن استقلال شغلی، سبب ارتقای یادگیری سازمانی معلمان شوند.
  کلیدواژگان: رهبری فضیلت گرا، یادگیری سازمانی، استقلال شغلی
 • نیره حاجی علیان ، خسرو باقری صفحات 53-69
  هدف از نگارش این مقاله تبیین هدف غایی تربیت اخلاقی از منظر اسلام (آیات و روایات اخلاقی) بود. در این مقاله، با دو معیار «شناخت خدا به عنوان محور هستی» و «عمل به فرامین اخلاقی» ، آیات و روایات انتخاب شد. روش پژوهش، روش اندراجی با رویکرد فلسفی بود و تحلیل داده ها و تفسیر آیات و روایات از نوع استقرایی بود که به طور مستمر و هم زمان با جمع آوری داده ها انجام شد. دراین پژوهش اهدافی واسطی؛ نظیر کسب منفعت ها و دوری از آسیب های دنیایی، نیل به مقام محبوب، نیل به مقام ابرار، نیل به مقام مخبتین و حریت اخلاقی به دست آمد. سپس این اهداف با استفاده از روش ارتباط اندراجی مفاهیم، طبقه بندی شد. یافته های پژوهش بیانگر آن بود که در پایین ترین سطح، کسب منفعت ها و دوری از آسیب های دنیایی (پیامد گرایی) و در بالاترین سطح، مقام عبادالرحمن (حریت اخلاقی) قرار دارد. عبادالرحمن، بندگان خاص خداوند که انجام اعمال اخلاقی را وظیفه خود می دانند نیازی به پیامدهای عمل اخلاقی ندارند.
  کلیدواژگان: تربیت اخلاقی، حریت اخلاقی، پیامدگرایی، عبادالرحمن
 • جواد کیهان ، سمیرا زینال پور صفحات 71-94
  هدف پژوهش حاضر، بررسی پدیدارشناسی شیوه های آموزش های مذهبی والدین به کودکان پیش دبستانی در شهرستان ارومیه در سال تحصیلی97 1396بود. پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش کیفی از نوع پدیدار شناسی (توصیفی) بود. جامعه پژوهشی را والدین کودکان پیش دبستانی در شهرستان ارومیه تشکیل دادند که به روش هدفمند و بر مبنای اشباع داده تعداد 14 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای به دست آوردن اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به روش «کلایزی» صورت گرفت. یافته های تحقیق (شیوه های آموزش های مذهبی والدین) در 4 عامل اصلی و 16 عامل فرعی به شرح ذیل دسته بندی شدند: الگوسازی (شامل اعتقاد و التزام عملی والدین به اصول دین، رعایت فروع دین، رعایت آموزه های اسلامی در خانواده) ؛ سبک زندگی (موقعیت سازی، میزگردهای مذهبی خانوادگی، رعایت فرهنگ اسلامی، روش های تربیت دینی) ؛ رسانه های آموزشی (شامل استفاده از فیلم های آموزشی، نرم افزارهای مذهبی و قرآنی، انتخاب برنامه های مناسب رادیو و تلویزیون، کتاب و تلفن همراه) ؛ حضور در اماکن و مناسبت های مذهبی (شامل حضور در مساجد و شرکت در اعیاد و سوگواری های دینی به همراه فرزندان، شرکت در اعیاد و جشن های مذهبی، حضور در مراسم دینی و مذهبی(سوگواری پیامبران و ائمه و برنامه های رحلت و سفرهای زیارتی) ) بود. نتایج این پژوهش بیانگر لزوم توجه هرچه بیشتر والدین به مقوله آموزش های دینی و مذهبی با توجه به شکاف نسلی و تغییرات جدید جامعه در حوزه فرهنگی است.
  کلیدواژگان: شیوه های آموزش دینی، سبک زندگی، رسانه های آموزشی، اماکن و مناسبت های مذهبی، کودکان پیش دبستانی
 • معصومه باقرپور صفحات 95-112
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین باورها و نگرش های دینی و سبک زندگی اسلامی با عملکرد شغلی معلمان مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 961395 بود. روش تحقیق توصیفی هم بستگی بود. جامعه آماری تمام معلمان مقطع ابتدایی (100مرد، 152 زن) شهرستان بندرترکمن تشکیل می دهند که با روش تصادفی طبقه ای، 61 مرد و 92 زن برای نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسش نامه دین داری گلاک و استارک (1965) ، سبک زندگی اسلامی کاویانی (1388) و عملکرد شغلی پاترسون (1970) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون رگرسیون چندگانه و ضریب هم بستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین باورها و نگرش های دینی و سبک زندگی اسلامی با عملکرد شغلی معلمان به طور کلی رابطه وجود دارد و باورها و نگرش های دینی و سبک زندگی اسلامی هم زمان 79 درصد (ضریب تعیین 79 درصد) از واریانس، با نتایج هم خطی به ترتیب 65/3و 04/3 متغیر عملکرد شغلی معلمان را تبیین می کنند. همچنین، بین باورها و نگرش های دینی و ابعاد آن (اعتقادی، عاطفی، پیامدی، مناسکی و فکری) با عملکرد شغلی، بین سبک زندگی اسلامی با عملکرد شغلی و درنهایت بین باورها و نگرش های دینی و ابعاد آن با سبک زندگی اسلامی و ابعاد آن (زمان شناسی، امنیت دفاعی، تفکر و علم، سلامت روان، خانواده، مالی، اخلاقی، باورها، عبادی و اجتماعی) معلمان مورد مطالعه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در نتیجه افرادی که از لحاظ باورها و نگرش های دینی و سبک زندگی اسلامی در سطح بالایی قرار دارند، عملکرد شغلی آنان موثر است.
  کلیدواژگان: باورها و نگرش هاي ديني، سبک زندگي اسلامي، عملکرد شغلي
 • راضیه بیرونی کاشانی email صفحات 113-131
  هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی مولفه های تربیت اخلاقی دانش آموزان است که با تناظر میان نظریه های تربیت منش و رویکرد تربیت اسلامی انجام گرفت. روش انجام پژوهش تحلیلی استنتاجی است. در این پژوهش ابتدا به تحلیل رویکردهای تربیت منش، پرداخته و سپس نتایج در تناظر با مفهوم اسلامی تربیت در نظریه باقری (1392) ، بررسی شد. یافته ها نشان داد در نظریه های تربیت منش، تاکید بر پرورش شخصیت است؛ اما مسئله تربیت دائر بر «دیگرسازی» است. در مقایسه با آن روشن شد مفهوم تربیت اسلامی 1. به معنای «ربوبی شدن» است، 2. ناظر به «تحول درون» و «خودسازی» و امری «قائم به خود» است،3. نیاز به «بلوغ عقلانی» دارد و دوران قبل از رسش عقلانی «تمهید» است که با هدف پرورش «شاکله دانش آموزان» و آماده کردن آن ها برای دعوت «ربوبی» مورد توجه قرار گرفته است. 4. زیر بنای عمل معلم در فرایند تربیت اخلاقی دو امکان تربیتی «فطرت اخلاقی» و «هویت اجتماعی» (اجتماع اخوت محور) است. در پایان چنین نتیجه گیری شد توجه به تحقق و شکوفایی این مولفه های تربیت اخلاقی بر اساس دو مبنای «فطرت اخلاقی» و «هویت اجتماعی» در قلمرو وظایف معلم است که می تواند از طریق روش هایی که در تدریس و فعالیت های آموزشی و تربیتی خود دنبال می کند به آن دست یابد.
  کلیدواژگان: تربیت اخلاقی، تربیت منش، هویت اجتماعی، فطرت اخلاقی، ربوبی شدن
 • بتول فقیه آرام ، سعید مرادی، منصوره کاظمی صفحات 133-154
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش فرهنگی و هوش معنوی با هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اسلام شهر در سال تحصیلی 97 1396بود. این پژوهش به روش توصیفی هم بستگی انجام شد و جامعه آماری مورد مطالعه تمام دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اسلام شهر به تعداد 2821 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه 383 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل: پرسش نامه هویت اجتماعی ریچارد جنکینز (2008) ، مقیاس هوش فرهنگی انگ و داین (2004) و مقیاس هوش معنوی کینگ (2008) بود. پایایی آن ها به ترتیب برابر با 90/. ،88/. و 88/. به دست آمد. جهت تحلیل داده ها از آزمون مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته ها حاکی از آن بود که هوش فرهنگی و هوش معنوی با هویت اجتماعی رابطه مستقیم و معنا داری دارد. چنین نتیجه‏ گیری می‏ شود با تقویت هوش فرهنگی و معنوی از طریق برنامه آموزش رسمی و غیر رسمی در سطح دانشگاه می ‏توان گامی مهم در عرصه فرایند توسعه و تقویت فرهنگی جامعه برداشت.
  کلیدواژگان: هوش فرهنگی، هوش معنوی، هویت اجتماعی
|
 • Zohreh Moosazadeh, soosan keshavarz, fereshteh moghadam email Pages 5-27

  The purpose of this article was to identify and categorize the components of jihadi management in order to use these components in educational organizations. To this end, by reviewing the results of qualitative researches in the field of Jihadi management, the identification and classification of the components of the results derived from the results of these researches was addressed. The method of doing this research was qualitative and text analysis. Research community, All articles were derived from qualitative research related to the area of Jihadi management. In this research, was used a targeted sampling method. The results indicate that the components of jihadi management identified in the research, In the form of 11 categories of jihadi structure, flexibility, vilaiee relationship, endeavor-orientation, participation, self-directedness, meritocracy, leading thinking, spirituality-orientation, growth-orientation, and anti-arrogance are categorized under different subcategories. The results of this research can be used in different systems such as educational system. It is also suggested to study the components of Jihadi management from the perspective of the developmental documents of the education system.

  Keywords: Jihadi management, jihadi structure, Endeavor-Orientation, leading thinking
 • siroos ghanbari email , Asghar Eskandar Pages 29-51
  The purpose of this study was to identify the impact of virtuous leadership on teachers’ organizational learning with the mediation of job autonomy in the academic year 1395-96. The research method was descriptive - correlation and based on structural equations model. Statistical population included all elementary school teachers at the Hamadan province and population size was 8567 people and sample size was 368 subjects and determined based on the Cochran formula. Three questionnaires were used in order to collect data with two items including:virtuous leadership, job autonomy and organizational learning. For appointment of the questionnaires validity used of the Confirmatory Factor Analysis, and to assess the reliability used by Cronbach's Alpha coefficient, was estimated 0/93, 0/84, and 0/85 respectively. After collecting the data analyzed by SPSS and LISREL.The findings showed that: Direct effect virtuous leadership on job autonomy and organizational learning is positive and significant. In addition, the indirect effect virtuous leadership on teachers’ organizational learning and with intermediary job autonomy is positive and significant. It is inferred from the results that school administrators' applying virtuous leadership style, and giving job autonomy lead to promotion of organizational learning of the teachers.
  Keywords: Virtuous Leadership, Teachers’ job autonomy, Organizational learning
 • nayereh hajialian email , khosrow bagheri Pages 53-69
  The purpose of this article is to explain the ultimate goal of moral education fromthe Islamic perspective (verses and moral narrations). In this article, verses and narrations were chosen with two criteria as "knowing God as the center of the universe" and "Practicing moral commandments ". Research method was Hierarchy Analysis method with philosophical approach.The analysis of data and interpretation of verses and narrations was done by inductive method and continuously with data collection. In this research, intermediary goals have been achieved such as: gaining benefits and avoidance of world damage, attaining of likeness to God, benefactors and modest position and moral liberty. Then the intermediary goals are classified using hierarchy method.. Findings of the research indicated that gaining benefits and avoidance of world damage (consequentialism) was at the lowest level and outstanding servants of God (moral liberty) was at the highest level. The outstanding servants of God means those special servants of the Lord that believe doing moral acts as their duty and they don't require the consequences of moral action.
  Keywords: Moral education, Moral liberty, Consequentialism, Outstanding servants of God
 • Javad Keyhan email , samira zeynalpour Pages 71-94
  The purpose of the study is the phenomenological study of the parents’ religious teachings to preschool students in Urmia in the academic year of 1397-96. The scope of the research work was applicable and the approach was phenomenological (qualitative). The research community was preschool students’ parents in Urmia which has been saturated among 14 people in a meaningful way. In order to collect data, a semi-structured-interview has been used. Analysis has been done by using the Kolaizzi approach. The findings (methods of parents’ religious teachings) summed up into four main reasons and sixteen subsidiary reasons as follows: Modeling (parents’ believing in catechism practically, paying attention to the details of religion, and following the Islamic doctorine in the family). Lifestyle (positioning, religious family meetings, following the Islamic culture and religious teachings approaches). Educational media (like using educational movies, religious and Quranic softwares, choosing proper TV or radio programs, book and cell phone). Being in holy places and religious ceremonies like, (being in mosques and taking part in Eids and religious mourns with children and attending in Eids and religious ceremonies (mourning for the prophets and their families and death plans and pilgrimage trips). The result of the research work indicates the necessity of parents’ religious teachings due to the generations gap and recent cultural changes in society.
  Keywords: Religious teaching methods, lifestyle, Educational media, Religious places, ceremonies, Preschool students
 • masumeh bagherpur Pages 95-112
  The purpose of This Article is Study of the relationship of religious beliefs and Islamic lifestyle with job performance of elementary school teachers in academic year of 1396-95. The research method was descriptive-correlational. The statistical population included all elementary school teachers (100 males, 152 females) in Bandare Torkman. Stratified random sampling was used to select 61 males and 92 females. Three questionnaires of Glock and Stark Religiosity Questionnaire (1965), Kaviyani Islamic Lifestyle Questionnaire (1388), and Paterson Job Performance Questionnaire (1970) were used and multiple regression and Pearson correlation coefficients were used to analyze the data. The results indicated that there is a relationship between religious beliefs and Islamic lifestyle with the teachers' job performance. In general, religious beliefs and Islamic lifestyle explain 79% (coefficient of determination of 79 o%) of the variance, with multicollinearity results of 3/65 and 3.04, for teachers' job performance. In addition, there is a positive and significant relationship between religious beliefs and its dimensions (belief, emotional, consequential, religious and intellectual) with job performance, between Islamic lifestyle with job performance, and finally between religious beliefs and its dimensions with Islamic lifestyle and dimensions (timeliness, security, defense, thinking and science, mental health, family, financial, ethical, beliefs, and social) of the studied teachers. Thus, the individuals with a high level of religious beliefs and Islamic lifestyles have an effective job performance.
  Keywords: Religious beliefs, Islamic lifestyle, Job performanc
 • Razieh Birouni Kashani email Pages 113-131
  The purpose of this study, is to emphasis on character education as moral aspect of teaching. The method of conducting a research is analytical-inductive. This paper divided in two parts. In first one, character education approaches were analyzed to explain the roll of educational actions in character training The method of study in this section is to analyze theories in order to acquire the components of moral education. In the second part of the article, the concept of Islamic education in Bagheri`s theory (1392) is proposed. In his theory, Islamic education means " Robbubi`s." In " Robbubi`s ", self-development is considered with three main elements of cognition, choice, and practice. Recognition and choice requires rational understanding.
  The period before rational maturation is called the "Readiness" period and emphasizes the cultivation of the "personality" of the students. Personality training is not separate from teacher training activities
  Because, first, the teacher has a role model, And secondly, the interactive relationship between the teacher and the student and the educational activities leads to the development of the child's personality. Under the construction of the teacher's practice, there are two educational possibilities of "moral nature" and "social identity" (fraternal society), Attention to the realization and prosperity of these two bases is within the realm of the duties of the teacher, which can be achieved through the methods used in teaching and educational activities.
  Keywords: Morahl Education, Ethical teaching, social idendity, Moral nature, Be coming Robobi
 • Batoul Faghiharam email , Saeed Moradi, Mansoore Kazemi Pages 133-154
  The purpose of this study was to investigate the relationship between cultural intelligence and spiritual intelligence with the social identity of students of Islamic Azad University of Islam shahr in the academic year1396-1397. This research was descriptive-correlational and the statistical population of the study was all the university students who had 2821 students. The sample size was 383 according to the Cochran formula. . The data gathering tool was Richard Jenkins Social Identity Questionnaire (2008), Ang et al's Cognitive Behavioral Intelligence Scale (2004) and King's Spiritual Intelligence Scale (2008). Their reliability was obtained 0.90, 0.88 and 0.88 respectively. Structural Equation Modeling was used to analyze the data using LISREL Software. The Findings of the research indicate that cultural intelligence has a direct and meaningful relationship with spiritual intelligence and social identity. The results indicate that by enhancing cultural and spiritual intelligence through formal and informal education at the university level, an important step in the process of developing and strengthening the cultural community can be found.
  Keywords: Cultural Intelligence, Spiritual Intelligence, Social Identity