فهرست مطالب

زیست شناسی سلولی و ملکولی گیاهی - سال سیزدهم شماره 2 (تابستان 1397)
 • سال سیزدهم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مقاله پژوهشی
 • فاطمه بیضاوی *، عبدالکریم زارعی، کیارش جمشیدی صفحات 5-14
  محدود بودن سوخت های فسیلی، گران بودن و ضررهای ناشی از استفاده از آن ها، باعث شده که انسان به استفاده از انرژی های تجدید پذیر روی آورد. یکی از انواع انرژی های تجدید پذیر سوخت های زیستی می باشد. از منابع اولیه سوخت های زیستی می توان به ضایعات چوبی، تفاله های محصولات کشاورزی، نیشکر، غلات و روغن گیاهان و سبزیجات اشاره کرد. سوخت های زیستی از موجودات زنده یا از سوخت و ساز محصولات فرعی (مواد زاید آلی یا مواد غذایی) تولید می شوند. لیگنوسلولزهای دیواره ی سلولی گیاهی، منابع جذابی برای تولید سوخت های زیستی پایدار می باشند. تبدیل لیگنوسلولز به سوخت های زیستی با استفاده از تکنولوژی های موجود، بدلیل نیاز به مراحل پیش پالایش شیمایی و هیدرولیز آنزیمی برای ساختار شکنی دیواره ی سلولی، بسیار گران است. سرسختی دیواره ی سلولی در بسیاری از گیاهان که دیواره ی سلولی آن ها توسط روش های بیوتکنولوژی اصلاح شده است، کاهش یافته است. این نتایج توسط کاهش مقدار لیگنین و تغییر در ترکیب و ساختار آن بدست آمده است. همچنین کاهش سرسختی توسط تغییر در بیوسنتز همی سلولز و بیان آنزیم های میکروبی در گیاهان برای شکستن اتصالات لیگنین و کربوهیدرات حاصل شده است. تاکنون از مهندسی ژنتیک جهت اصلاح و بهبود آنزیم های دخیل در هضم آنزیمی منابع سلولزی و لیگنوسلولزی و مهندسی مسیرهای متابولیکی دخیل در تولید سوختهای زیستی استفاده شده است. همچنین این گیاهان تراریخت اغلب عملکرد تولید قند بهتر و تولید اتانول بیشتری دارند. اصلاح دیواره سلولی در گیاهان تراریخت می تواند بدون تاثیر منفی بر عملکرد، سرسختی دیواره را کاهش دهد و این نشان می دهد که اصلاح دیواره سلولی به صورت موفق می تواند بدون تاثیر در یکپارچگی دیواره سلولی یا رشد گیاهان، حاصل شود. برای درک بیشتر ساختار و فرم دیواره سلولی باید مواد اولیه لیگنوسلولزی را به خوبی اصلاح کنیم و قیمت تولید سوخت زیستی را کاهش دهیم. در این نوشته ابتدا به مقدمه ای در خصوص معرفی بیوفیول یا سوخت های زیستی می پردازیم و سپس روش های مختلف مهندسی ژنتیکی و بیوتکنولوژی برای تولید با صرفه ی سوخت های زیستی را معرفی می کنیم. همچنین سعی شده است به تمامی نقاط مهم در مسیر که قابل اصلاح و بهبود با مهندسی بیوتکنولوژی می باشند اشاره شود و با آنالیز و بررسی چالش های پیش رو، روش های موثر پیشنهاد گردد.
  کلیدواژگان: سوخت زیستی، بیوتکنولوژی، لیگنوسلولز، دیواره سلولی
 • محمد صادق صبوری* ، زهرا فرشیدنیا صفحات 15-25
  امنیت غذایی و پایداری توسعه کشاورزی از چالش های مهم تمام کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه و ایران است. در سال های اخیر یکی از راهبردهایی اصلی که برای مقابله با این چالش ارائه گردید، کشاورزی دقیق بوده است. با توجه به توانمندی های عظیمی که کشاورزی دقیق در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران برای بهبود بخش کشاورزی دارد، بررسی آن بسیار مهم است. کشاورزی دقیق می تواند بسیاری از نقاط ضعف کشاورزی فعلی را برطرف کند و از شیوه های نوین قابل محاسبه برای استفاده بهینه از نهاده های کشاورزی استفاده نمود. در کشاورزی دقیق، مدیریت نهاده های تولید محصولات زراعی مانندکود شیمیایی، علف کش، بذرو مانند آن بر اساس ویژگی های مکانی مزرعه و با هدف کاهش ضایعات، افزایش درآمد و حفظ کیفیت محیط زیست و غیره اجرا می گردد. کشاورزی دقیق می تواند بر هزینه نهاده ها و درآمد تولید محصول تاثیر گذار باشد. هدف از این تحقیق مطالعه امکان سنجی کاربرد کشاورزی دقیق در صنعت مرغداری از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی استان سمنان بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی است که به شیوه توصیفی- همبستگی طراحی و اجرا شد. جامعه آماری در این تحقیق کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان (205=N) بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران (75=n) تعداد 75 بدست آمد. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای محقق ساخت بود که روایی محتوایی و ظاهری پرسشنامه با استفاده از نقطه نظرات استادان و صاحبنظران دانشگاه آزاد اسلامی در واحد گرمسار، انجام و اصلاحات لازم نیز صورت گرفت. برای بدست آوردن پایایی نیز با استفاده از آزمون مقدماتی (30 پرسشنامه در شهرستان پاکدشت) ضریب آلفای کرونباخ 94 درصد بدست آمد. تحلیل رگرسیونی نشان داد که عوامل آموزشی، عوامل فنی، چالش ها وموانع، سیاستگذاری، عوامل اقتصادی و عوامل اجتماعی به ترتیب به عنوان مهمترین متغیرهایی بودندکه بیشترین سهم را در کاربرد کشاورزی دقیق داشتند.
  کلیدواژگان: کشاورزی دقیق، امکان سنجی، کارشناسان جهاد کشاورزی، صنعت مرغداری
 • الهام دانایی *، محمدسعید ذوالفقاری صفحات 27-37
  این تحقیق به منظور بررسی اثر محلول پاشی پیش از برداشت اسید آمینه فنیل آلانین و سلنیوم بر گلدهی و استحکام ساقه آلسترومریا (Alestromeria spp.) ، به صورت طرح آماری کاملا تصادفی با هفت تیمار، سه تکرار و هر تکرار حاوی سه گلدان، در مجموع 63 گلدان اجرا شد. تیمارها شامل اسید آمینه فنیل آلانین با سه سطح 25، 50 و 100 میلی گرم در لیتر و نانوسلنیوم هر کدام با سه سطح 5/2، 5 و 10 میلی گرم در لیتر و گلدان بدون محلول پاشی بعنوان شاهد، بود. محلول پاشی گلدان ها سه مرتبه به فاصله یک هفته در پایه های یکسان انجام شد، به طوری که آخرین محلول پاشی حدود یک هفته پیش از مرحله مناسب برداشت گل ها جهت عرضه به بازار (یعنی باز شدن اندک جوانه های گل و نمایان شدن رنگ) بود. صفات فیزیکوشیمیایی و آنزیمی گیاه مانند وزن تر گل، وزن خشک گل، شاخص ثبات غشاء سلول، شکوفایی، ارتفاع گیاه، آنتوسیانین گلبرگ، کلروفیل کل برگ، پروتئین، فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز، پراکسیداز و فنیل آلانین آمونیالیاز و ماندگاری گل روی بوته ارزیابی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که تیمار Selenium 2. 5ppm بیشترین تاثیر را بهبود صفاتی مانند وزن تر گل، وزن خشک گل و شاخص ثبات غشاء سلول داشت. تیمار Phenylalanine 100ppm نیز بیشترین اثر را در بهبود شکوفایی، ارتفاع گیاه، میزان پروتئین، فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز و ماندگاری گل روی بوته و تیمار Phenylalanine 50ppm بیشترین تاثیر را بهبود آنتوسیانین گلبرگ و کلروفیل کل برگ داشت. بیشترین میزان فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداز نیز در تیمار Selenium 10ppm بدست آمد. همبستگی بین صفات مورد ارزیابی نشان داد که شاخص ثبات غشاء سلول، آنتوسیانین گلبرگ و کلروفیل کل برگ با شکوفایی و ارتفاع گیاه و همچنین میزان پروتئین، فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز، پراکسیداز و فنیل آلانین آمونیالیاز با آنتوسیانین گلبرگ و کلروفیل کل برگ، همبستگی مثبت و معنی دار در سطح 5% و سایر صفات، همبستگی مثبت و معنی دار در سطح 1%، داشت.
  کلیدواژگان: آلسترومریا، پراکسیداز، سلنیوم، سوپراکسید دیسموتاز، فنیل آلانین
 • مهرانا عسگری* ، زهرا اوراقی اردبیلی صفحات 39-45
  به منظور بررسی اثر بکارگیری عنصر سلنیوم و اسید آمینه متیونین و نیز برهم کنش ان ها در گیاه ریحان این تحقیق انجام شده است. گیاهان در مرحله 4 برگی تحت تیمارهای مختلف سلنیوم و متیونین قرار گرفتند. گیاهان با 2 سطح سلنیوم (0و 40 میلی گرم در لیتر) و 2 سطح متیونین (0و 200 میلی گرم در لیتر) اسپری شدند. نتایج نشان داد که میزان رنگیزه های فتوسنتزی (کلروفیلی و کاروتنوئیدی) تحت تاثیر تیمارهای اعمال شده قرار گرفت به صورتیکه بکارگیری متیونین اثر کاهشی بر محتوای کلروفیلی و کاروتنوئیدی داشت اما سلنیوم اثر افزایشی بر میزان رنگیزه های کلروفیل a و کاروتنوئیدی داشت. بکارگیری متیونین و یا سلنیوم اثر تحریک کننده بر میزان فعالیت انزیم انتی اکسیدان پراکسیداز داشت. کاربرد متیونین موجب کاهش پارامترهای مربوط به رشد گیاه شد. بطوریکه به میزان معنی داری وزن تر برگ و ارتفاع در این گیاهان کمتر از سایر گروه ها بود. سلنیوم در غلظت 40 میلی گرم در لیتر اثرات قابل توجهی بر میزان رشد نداشت اما از رشد گیاه نیز نکاست؛ بنابراین ضمن غنی سازی گیاه پرمصرف ریحان با سلنیوم می تواند از طریق افزایش فعالیت انزیم های انتی اکسیدانی و کاروتنوئیدها مقاومت گیاه ریحان را در برابر تنش افزایش دهد. بکارگیری متیونین و یا سلنیوم اثر تحریکی بر میزان فعالیت انزیم انتی اکسیدان پراکسیداز داشت. نتایج نشان داد که کاربرد متیونین موجب کاهش رشد گیاه شده است. بطوریکه به میزان معنی داری میزان وزن تر برگ و ارتفاع اندام هوایی در این گیاهان کمتر از سایر گروه ها بود. سلنیوم در غلظت 40 میلی گرم در لیتر اثرات قابل توجهی بر میزان رشد نداشت، اما از رشد گیاه نیز نکاست بنابراین ضمن غنی سازی گیاه پرمصرف ریحان با سلنیوم می تواند از طریق افزایش فعالیت انزیم های انتی اکسیدانی و کاروتنوئیدها مقاومت گیاه ریحان را در برابر تنش افزایش دهد. بدیهی است با توجه به اهمیت کشاورزی سازگار، انجام تحقیقات تکمیلی به ویژه در سطوح مولکولی ضروری است.
  کلیدواژگان: اسید امینه، تغذیه برگی، سلنیوم، متیونین
 • محمد تقی خدابنده اویلی، سپیده کلاته جاری *، محمد تقی پاداشت دهکایی صفحات 47-53
  هورمون های گیاهی عهده دار تنظیم و هماهنگی فرآیند هایی هستند که در نقاط مختلف پیکر گیاهان صورت می گیرند. رشد و نمو طبیعی یک گیاه، بیشتر توسط اعمال متقابل هورمون های گیاهی تحریک کننده و بازدارنده تنظیم می شود. فرفیون) (Euphorbia lactea از تیره Euphorbiaceae ، گیاه زینتی زیبا و پر طرفداری است که بدلیل داشتن ساختاری خاص و تنوع شکل ظاهری، دارای تقاضای بالا و بازار فروش خیلی خوبی می باشد. از این رو تحقیق حاضر با هدف بهبود کمی و کیفی صفات رویشی این گیاه، به صورت طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در شرایط گلخانه ای در سال 1396 اجرا گردید. اثر 12 تیمار، متشکل از شاهد، 2, 4-D در سه سطح 25، 50 و 100 میلی گرم در لیتر، TDZ در سه سطح 5، 10 و 20 میلی گرم در لیتر، GA3 در سه سطح 100، 200 و 400 میلی گرم در لیتر و ترکیبی از 2, 4-D و TDZ 5 و 10 میلی گرم در لیتر مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها به فاصله هفت روز یک بار و در هشت نوبت بر روی پیوندکهای گیاهان پیوند شده اعمال گردیدند. در تیمارهای انجام شده با 2, 4-D نحوه رشد پیوندک ها به صورت برجستگی های گرانوله، در TDZ به صورت کنگره ای، در GA3 به صورت شاخ گوزنی و در تیمار 2, 4-D توام با TDZ به صورت ترکیبی از برجستگی های گرانوله و کنگره ای بود. بر اساس نتایج، بیشترین وزن نهایی پیوندک از تیمار جیبرلیک اسید 400 میلی گرم در لیتر با میانگین 1/20 گرم به دست آمد. همچنین، بین تیمارهای مختلف تنظیم کننده های رشد گیاهی، بیشترین میزان کلروفیل کل از تیمار جیبرلیک اسید 100 میلی گرم در لیتر، با میانگین 94/0 میلی گرم بر گرم وزن تر، حاصل شد. درصد پتاسیم و فسفر در تیمار تیدیازورون 5 میلی گرم در لیتر بیشترین بودند. مقدار کلسیم نیز در تیمار اسید جیبرلیک 400 میلی گرم در لیتر دارای حداکثر میزان کلسیم در بین تیمارها بود.
  کلیدواژگان: پیوندک، تنظیم کننده رشد گیاهی، دگر ریختی، فرفیون
 • سعید فتاحی سیاه کمری، خیرالله بابایی، علی صالحی ساردویی*، هاجر معتمدی شارک صفحات 55-64
  امروزه استفاده از کودهای بیولوژیک به عنوان طبیعی ترین و مطلوب ترین راه حل زنده و فعال نگه داشتن سیستم حیاتی خاک مطرح می باشد. به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کودهای دامی و کود بیولوژیک نیتروکسین بر خصوصیات رویشی و زایشی گیاه دارویی ماریتیغال، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل کاربرد کود گاوی در دو سطح 15 و 30 تن در هکتار، کود مرغی در دو سطح 5/7 و 15 تن در هکتار، کود تلفیقی شامل کود گاوی 15 تن در هکتار و کود مرغی 5/7 تن در هکتار و کود بیولوژیکی نیتروکسین به میزان 400 میلی گرم در متر مربع بود. صفات مورد بررسی شامل ارتفاع گیاه، ارتفاع ساقه گل دهنده، قطر کاپیتول، تعداد کاپیتول های اصلی، فرعی و کل، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد و درصد روغن بود. بیشترین تعداد بذر در کاپیتول، ارتفاع بوته، ارتفاع ساقه گلدهنده، قطر کاپیتول، وزن هزار دانه (66/27گرم) ، عملکرد دانه (2024 کیلوگرم) و روغن (476 کیلوگرم) در هکتار مربوط به تیمار کود گاوی30 تن در هکتار بود. کاربرد نیتروکسین هم بر افزایش تعداد دانه و وزن هزار دانه موثر بود. بنابراین، برای حصول عملکرد بالا و تولید محصول ارگانیگ در زراعت گیاه دارویی ماریتیغال و جایگزینی کودهای شیمیایی، کاربرد 30 تن کود گاوی در هکتار توصیه می گردد. امروزه استفاده از کودهای بیولوژیک به عنوان طبیعی ترین و مطلوب ترین راه حل زنده و فعال نگه داشتن سیستم حیاتی خاک مطرح می باشد. به منظور بررسی اثر سطوح مختلف کودهای دامی و کود بیولوژیک نیتروکسین بر خصوصیات رویشی و زایشی گیاه دارویی ماریتیغال، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با هفت تیمار و سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل کاربرد کود گاوی در دو سطح 15 و 30 تن در هکتار، کود مرغی در دو سطح 5/7 و 15 تن در هکتار، کود تلفیقی شامل کود گاوی 15 تن در هکتار و کود مرغی 5/7 تن در هکتار و کود بیولوژیکی نیتروکسین به میزان 400 میلی گرم در متر مربع بود.
  کلیدواژگان: محصول ارگانیگ، درصد روغن، نیتروکسین، وزن هزار دانه، قطر کاپیتول
|
 • Fatemeh Beyzavi*, Abdolkarim Zarei, Kiarash Jamshidi Pages 5-14
  The limited availability, high cost and the adverse environmental impacts of fossil fuels, persuaded the researchers toward the use of renewable energies. Biofuels are considered as one of the main sources of renewable energies. Woody debris, agricultural waste, sugar cane, vegetables as well as oils of cereals and vegetables are among the primary sources for biofuels production. Biofuels are produced from living organisms or their metabolic byproducts (organic waste products or food). Lignocelluloses of plant cell wall are  interesting sources for production of sustainable biofuels. Theconversion of lignocellulose to biofuels using existing technologies is too expensive mainly because of the need for  chemical pretreatments and enzymatic hydrolysis required forcell wall deconstruction. Modification of cell wall composition by using biotechnological approaches resulted in the reduction of cell wall hardness in various plant species. These results are obtained by reducing the amount of lignin as well as changing the composition and structure of final polymer. In addition, in some cases the reduction of cell wall hardness has been achieved by altering the hemicellulose biosynthesis genes as well as the ectopic expression of microbial genes in the plants with the aim of breaking the connections between lignin and carbohydrates residues. So far, genetic engineering has been used to improve the enzymes involved in digestion of cellulose and lignocellulose sources and engineering metabolic pathways involved in the production of biofuels. Also, these transgenic plants often produced higher sugar yield and ethanol. Modification of the cell wall in transgenic plants can reduce the stiffness of the cell wall without negative impact on performance. This shows that cell wall modification can be resulted without affecting the cell wall integrity or plant performance. To better understanding of the cell walls structure, we need to modify the lignocellulosic components as well as to reduce the price of biofuels production. In this review we tried to give a comprehensive introduction of biofuels and to introduce different potent methods of genetic engineering for the efficient production of biofuels. We also tried to point out all the important points on the pathway that can be modify and improved by biotechnology engineering. Finally, by evaluation the ahead challenges, the appropriate methods are suggested.
  Keywords: Biofuel, Biotechnology, Cell wall, Lignin, Lignocellulose
 • Mohammad Sadegh Sabouri*, Zahra Farshidnia Pages 15-25
  Food security and sustainability of agricultural development are one of the most important challenges facing countries in the world, especially developing countries. In recent years, one of the strategies presented to combat this challenge has been precision farming. Considering the huge capabilities that precision farming in developing countries, including Iran, has to improve agriculture, is important. Precision farming can address many of the current agricultural weaknesses and use modern computational methods to make optimal use of agricultural inputs. In precision farming, managing inputs for crops such as chemical crops, herbicides, and so on, based on the spatial characteristics of the farm and with the goal of reducing waste, increasing income and maintaining environmental quality. Precision farming can affect inputs and product revenue.The purpose of this study was to study the feasibility of using precision agriculture in poultry industry from the viewpoint of Semnan Agricultural Jihad Experts. This research is a descriptive-correlative method. The statistical population of this research was experts in the Jihad-e-Agriculture Organization of Semnan province (N = 205). The sample size was 75 using Cochran's formula (n = 75). The research instrument was a researcher-made questionnaire. Content and appearance validity of the questionnaire was done using the views of the professors of Islamic Azad University of Garmsarah and necessary corrections. Cronbach's alpha coefficient was 94% to obtain reliability using a preliminary test (30 questionnaires in Pakdasht). Regression analysis showed that educational factors, technical factors, challenges and challenges, policy making, economic factors and social factors were respectively the most important variables that had the most share in exact agricultural application.
  Keywords: Agricultural Jihad Experts, Feasibility, Poultry Industry, Precision Agriculture
 • Mohammad Saeed Zolfaghari, Elham Danaee* Pages 27-37
  To study the Evaluation the effect of spray phenyl alanine and selenium in pre-harvest on Flowering and Stem Strength Alstroemeria(Alestromeria spp.), factorial experiment in a completely randomized design with 7 treatments, 3 replication and each treatment with 3 pots, a total 63 pots were conducted. Treatments includ Phenyl alanine with 3 level, 25, 50 and 100 ppm, selenium with 3 level, 2.5, 5 and 10 ppm and No spraying pot were used as controls. Spraying pots was done three times a week at the same base, so that the last Spraying about a week befor proper stage of harvesting the flowers for delivery to the market(a slight discovery of flower buds and vivid colors). Physicochemical and enzymatic traits of the plant traits such as fresh weight of flower, dry weight of flower, cell membrane stability index, number of flower, plant length, anthocyanine of petals, total chlorophyll of leaves, protein, superoxide dismutase, peroxidase and phenylalanine ammonia-lyase enzymes activity and flower life on plant were evaluated. The results showed that Selenium 2.5ppm treatment had the most effect on the improvement of traits such as flower fresh weight, flower dry weight, cell membrane stability index. Phenylalanine 100ppm treatment also had the most effect on the improvement of traits such as number of flower, plant length, protein, phenylalanine ammonia-lyase enzymes activity and flower life on plant and Phenylalanine 50ppm treatment had the most effect on the improvement of anthocyanine of petals, total chlorophyll of leaves. The highest activity of superoxide dismutase and peroxidase enzymes was obtained in selenium 10ppm treatment. The correlation between traits showed cell membrane stability index, anthocyanine of petals and total chlorophyll of leaves with number of flower and plant length and also protein, superoxide dismutase, peroxidase and phenylalanine ammonialyase enzymes activity with anthocyanine of petals and total chlorophyll of leaves, positive and significant at 5% level and other traits, positive and significant at 1% level.
  Keywords: Alestromeria, Peroxidase, Phenyl alanine, Phenylalanine ammonia-lyase, Selenium, Superoxid dismutase
 • Mehrana Asgari*, Zahra Oraghi Ardebili Pages 39-45
  To investigate the possible individual and combined effects of selenium (Se) and methionine in basil plants, the current study was carried out. Seedlings were foliarly treated with 2 concentrations of Se (0 and 40 mgl-1) and/or 2 levels of mrthionine (0 and 200 mgl-1). The obtained findings indicated that contents of photosynthetic pigments, including Chla, Chlb, and carotenoid was influenced by the applied supplements, in way Se had an increasing effect, contrasted with methionine. The applications of Se and/or methionine led to induction of peroxidase enzyme. Methionine provoked reduction in growth related charachtristics, including plant height and leaf fresh mass. The applied level of Se did not have condiserable beneficial effect on the plant growth. Therefore, this concenteration of Se may be utilized for biofortification to improve plant resistance via inducing antioxidant enzymes, and enhancing carotenoid content.
  Keywords: Amino acid, Foliar nutrition, Methionine, Selenium
 • Mohammad Taghi khodabandeh Oili, Sepideh Kalateh Jari*, Mohammad Taghi Padasht Dehkaee Pages 47-53
  Phytohormones are responsible for regulating and coordinating processes that occur in different parts of plants. The natural growth of a plant is regulated more by the interaction of stimulating and inhibiting phytohormones. Euphorbia lactea a member of Euphorbiaceae is a beautiful and popular ornamental plant with high demand and good market. Therefore, current research was carried out to improve the vegetative traits of this plant in a completely randomized design with three replications in greenhouse conditions in the year 2017. Effect of twelve experimental treatments were investigated which were comprised of control, 2,4-D (25, 50 and 100 mg/l), TDZ (5, 10 and 20 mg/l), GA3 (100, 200 and 400 mg/l) and a combination of 2,4-D and TDZ (5 and 10 mg/l). Treatments were applied eight times at intervals of seven days on the scions of the grafted plants. In the treatments with 2,4-D, the growth form of the scion was as granular bumps, in TDZ, was sporadically, in GA3, was as antler of a hart and in 2,4-D plus TDZ, it was a combination of granular and cone protrusions. Based on the results, the highest final weight of the scion was obtained from 400 mg/l GA3 treatment with average of 20.1 g. Also, among different plant growth regulators treatments, the highest amount of total chlorophyll content was achieved from 100 mg/l GA3 treatment with the mean of 0.94 mg/g fresh weight. K and P were maximum in 5 mg/l TDZ. Calcium amount was also maximum in 400 mg/l GA3 treatment.
  Keywords: Cristation, Euphorbia lactea, Plant growth regulator, Scion
 • Saeid Fatahi Siahkamari , Khyrollah Babaei, Ali Salehi Sardoei*, Hajar Motamedi sharak Pages 55-64
  In order to investigate the effects various levels of organic and nitroxin biological fertilizer on quantitative characteristics and yield of Silybum marianum L., This experiment was conducted in a randomized complete block design with seven treatments and three replications at the Agricultural Research Station of Firdausi University of Mashhad, Iran, in 2012. Treatments consisted of: control (no fertilizer), two levels of cow manure (30, 15 t/ha), two levels of poultry manure (15, 7.5 t/ha), integrated fertilizer (cow manure 15 T/ha and poultry manure 7.5 t/ha) and nitroxin biological fertilizer (400 mg/m2).plant responses consisted of plant highet, flowering stem highet, capitol diameter, main capitol number, subordinate capitol number, total capital number, number of seed in per capitol, 1000-seed weight, seed yield, oil yield and oil percentage per hectare. The highest number of seed in capitol, plant height, flowering stem height, capitol diameter, 1000seed weight (27/66 Gr), and highest seed (2024 Kg/ha) and oil (476 Kg/ha) yield found at 30 T/ha of cow manure. The Nitroxin biological fertilizer application on the seed number and 1000-seed weight had a significant.The result showed to obtain the highest yield and organic production in cultivated of Sylibum marianum and replacement for chemical fertilizers the application of cow manure (30 T/ha) recommended.
  Keywords: Nitroxin, Organic production, Seed yield, Silymarin