فهرست مطالب

مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی - پیاپی 2 (تابستان 1396)

نشریه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی
پیاپی 2 (تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/06/08
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فروغ پارسا * صفحات 1-23
  نظریه دریافت تازه ترین تحول در دانش تفسیر است که در آن بر نقش خواننده در فهم و دریافت او از متون تاکید می شود. این نظریه به نوعی با تاریخ دریافت پیوند دارد و پیروان آن درصددند نشان دهند که چگونه فهم و تفسیر متون و به طور خاص متون مقدس طی زمان در فرهنگ ها و جمعیت های گوناگون تغییر کرده است. درواقع نظریه دریافت بر آن است که خوانندگان و مفسران در خلا با متن برخورد نمی کنند، بلکه همگی جایگاهی اجتماعی و تاریخی دارند و این واقعیت در چگونگی تفسیر آن ها از متون تاثیر می گذارد؛ اگرچه متن قرآن کریم در خلال قرون، پس از نزول تا امروزه، نزد همه مسلمانان ثابت بوده و تغییری نکرده، تفسیر و تبیین آن تاریخ پرفرازونشیبی را سپری کرده است. نظریه دریافت محمل مناسبی برای بررسی های تاریخی در زمینه تفاسیر قرآنی است. در این جستار به طور خاص تفاسیر دانشمندان شیعی ایرانی از قرآن کریم در قرن چهاردهم بررسی شده است که جایگاه تاریخی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی مفسران به میزان زیادی فهم و خوانش آنان از متن مقدس را تحت تاثیر قرار داده است. غالب مفسران در بازه خاص تاریخی قرن چهاردهم و درپی حرکت احیای دینی سیدجمال الدین اسدآبادی رویکرد عصری اجتماعی در تفسیر را برگزیده اند. در این رویکرد، دانش های نوین بشری برای تفسیر قرآن به کار می روند و به گونه بی سابقه ای آیات و اشارات قرآنی برای پاسخ گویی به مشکلات و مسائل اجتماعی ازجمله استعمار، استبداد، حقوق زنان، مالکیت اشتراکی، و مشروعیت نهادهای مدنی استفاده می شوند.
  کلیدواژگان: تاريخ ايران، قرن چهاردهم هجري، مفسران شيعي، سيدجمال الدين اسدآبادي، تفسير عصري اجتماعي
 • قاسم درزی* ، احد فرامرز قراملکی، مهین ناز میردهقان صفحات 25-52
  زبان شناسی شناختی یکی از علوم نوپدید میان رشته ای است که به اصول ساختاری زبان از منظر شناخت انسانی می نگرد. آگاهی بر الگوهای شناختی زبان می تواند فرایند تحقق گفت وگوی میان رشته ای را تسهیل کند. سه الگوی تاثیرگذار در این علم عبارت اند از: «نگرش دائره المعارفی به معرفت»، «طرح واره های تصویری»، و «استعاره». در این میان، استعاره اهمیت ویژه تری دارد و به منزله محوری که دو الگوی دیگر پیرامون آن قرار دارند در نظر گرفته شده است. استعاره به هم راه دو الگوی دیگر می تواند به منزله باب ورود به مباحث میان رشته ای در نظر گرفته شود. کلام به وسیله آن ها ظرفیت ویژه ای برای طرح مباحث میان رشته ای به دست می آورد. از این منظر، بررسی تفاسیر مختلف از واژه قرآنی «شاکله» حاکی است که ظرفیت میان رشته ای بالای این واژه به دلیل وجود الگوهای شناختی پیش گفته در آن است. تفسیر این واژه به «طریقت»، «توان و طاقت»، «طبیعت»، و «حال و ملکه» امکان پژوهش در رشته هایی از جمله جامعه شناسی، روان شناسی، و فلسفه را پدید آورده است.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، شاکله، مطالعات میان رشته ای، زبان شناسی شناختی، طرح واره های تصویری، نگرش دائرهالمعارفی به معرفت، استعاره
 • سیدابوالفضل رضوی* ، کاظم قادری صفحات 53-66
  پژوهش گران فلسفه نظری تاریخ، که سرچشمه تفکر آنان وحی نیست، اراده و اختیار انسان را یگانه عامل پدیده های تاریخی می دانند و عوامل ماوراءالطبیعی را در تاریخ بی اثر می پندارند. آیا قرآن کریم درباره سیر تحولات و رخداد های گذشته انسان چنین دیدگاهی دارد؟ آیا تاریخ بشر مسیر خطی مستقیمی را از آغاز تا انجام طی می کند؟ وقایع آن قانونمند و تکرارشدنی است؟ سرنوشت محتوم است؟ یا در شعاع اراده انسان مشیت الهی و عوامل متعدد دیگری روی می دهد؟ مقاله حاضر تحقیقی کتاب خانه ای و دین محور است که با تامل بر آموزه های قرآن کریم و تقابل آن با اندیشه خردورزانه فیلسوفان حوزه تاریخ حاصل شده است و بر چندوجهی بودن تاریخ بشر تاکید دارد. برآیند این کاوش درون دینی آن است که قرآن تاریخ بشر را مایه عبرت و اعتبار می داند و اعتبار یعنی جریان داشتن قانون در تاریخ و امکان رویداد های مشابه در شرایط هم سان به این معنا که اراده و اختیار بشر اراده الهی است و سنت هایی تغییرناپذیر در گذشته انسان دخالت داشته است و تاریخ او هدف و غایت دارد؛ که در غیر این صورت عبرت در گذشته حیات بشر باطل و بیهوده خواهد بود.
  کلیدواژگان: فلسفه نظری تاریخ، قرآن، عبرت، مشیت الهی، اختیار
 • سیدعلی اصغر سلطانی* ، مهدی مقدسی نیا، حسین تک تبار فیروزجایی صفحات 67-82
  صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (س) عبارتی است که مسلمانان روزانه بارها آن را بیان می کنند یا از دیگران می شنوند. در نگاه اول، صلوات به قصد قربت انجام می شود، اما با دقت بیش تر می توان دریافت که نقش کاربردی مهمی در ارتباطات اجتماعی روزمره ایفا می کند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که دریابد صلوات در تعاملات اجتماعی میان مسلمانان، در حوزه شفاهی، میان شیعیان ایرانی فارسی زبان و شیعیان عراقی عرب زبان چه نقش ارتباطی ای بازی می کند و آیا تفاوتی در نوع کاربرد صلوات در میان این دو گروه اجتماعی وجود دارد یا خیر؟ چهارچوب نظری کلی این پژوهش کاربردشناسی زبان و به طور خاص نظریه کنش های گفتاری جان سرل است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که صلوات علاوه بر بعد بیانی ابعاد منظوری نیز دارد و به عنوان کنش گفتار ترغیبی، عاطفی، تعهدی، و اعلامی در شرایط کاربردی و اجتماعی مختلف به کار می رود. هم چنین، نتایج نشان می دهد کاربرد صلوات در کنش گفتارهای ترغیبی با هدف غیرمستقیم گویی به کار رفته است؛ در کنش های عاطفی افراد برای تشدید بیان احساس در وجود خویش از صلوات بهره می گیرند؛ در کنش های تعهدی نیز هدف از به کارگیری صلوات تقدس بخشیدن به تعهد است؛ و در کنش های اعلامی هم سو کردن دیدگاه ها و اعلام مواضع از یک سو و جلب توجه افراد به یک موقعیت، از طریق بالا بردن صدا، می تواند عامل تاثیرگذار در استفاده از صلوات باشد.
  کلیدواژگان: صلوات، کنش گفتار، عبارات دینی حوزه شفاهی
 • زینه عرفت پور *، حمیده سادات محسنی صفحات 83-113
  قرآن کریم به مثابه متنی ادبی، در شیوه بیان، همه اسلوب های زبان ادبی را به کار گرفته است. یکی از وجوه سادگی و مفهوم پذیربودن بیان قرآن تصویری و ملموس بودن مفاهیم آن است .در واقع هنر قرآن آن است که از ره گذر تصویر و تصویر پردازی به معانی و مفاهیم روح می بخشد و بر اندام معانی کسوت حیات می پوشاند؛ به گونه ای که حتی مفاهیم انتزاعی و موضوعات معنوی و ذهنی و حالات نفسانی همه وهمه جان می گیرند و به حرکت درمی آیند. در این مقاله، با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی، نخست به کلیاتی درباره تصویر و تصویر پردازی هنری براساس دیدگاه سیدقطب پرداخته می شود، سپس، عناصر تصویر پردازی هنری در صحنه های مربوط به آب، به مثابه منشا حیات و رزق وروزی در قرآن کریم، وا کاوی می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهند که پر کاربردترین عناصر تصویر پردازی هنری در صحنه های مربوط به آب، به مثابه منشا حیات و رزق وروزی، عبارت اند از: تخییل حسی، هماهنگی هنری، توصیف، حرکت، و رنگ.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، تصویر پردازی هنری، آب، نظریه سیدقطب
 • پروین بهارزاده *، اشرف سادات موسوی لر، معصومه حبیبی افراتختی صفحات 115-140
  قرآن معجزه پیامبر اکرم (ص) وجوه متعدد و سبک ادبی خاصی دارد. یکی از جلوه های زیبایی سبک ادبی قرآن انواع تقابل ها ی موجود در آیات است؛ تقابل های دوتایی مانند: «روح و جسم»، «شب و روز»، «معقولات و محسوسات»، و «مرد و زن» از زمان باستان تا کنون از موضوعات بحث برانگیز دانشمندان بوده است. در این مقاله تقابل های دوتایی در سوره مبارکه «اللیل» و تطبیق این جفت واژگان با تقابل های دوتایی رنگ های کتیبه های قرآنی با تاکید بر نسخ خطی قرآن کریم بررسی شده است. هدف این تحقیق کتاب خانه ای برقراری ارتباط بین الهیات و هنر است. نتایج نشان دهنده آن است که تعداد تقابل های دوتایی موجود در سوره «اللیل» هشت مورد است. تطبیق تقابل های دوتایی موجود در سوره با تقابل های دوتایی رنگ های کتیبه های قرآنی بدین شرح است: «لیل و نهار» و «یغشی و تجلی» با لاجورد و طلایی؛ «ذکر و انثی» با سرخ و سبز روشن؛ «اعطی و بخل»، «إتقی و استغنی»، و «صدق و کذب» با سفید و سیاه؛ «یسری و عسری» با آبی روشن و نارنجی؛ «آخره و اولی» با بنفش و زرد روشن، زرد تیره و سبز تیره.
  کلیدواژگان: مطالعه تطبیقی، تقابل های دوتایی، سوره اللیل، رنگ، کتیبه
 • نصرت نیل ساز *، پریسا عسکر سمنانی صفحات 141-160
|
 • phorough parsa * Pages 1-23
  Reception theory is recent development in the science of interpretation which emphasizes the role of reader in reception and interpretation of a text. Reception history is the study of how Quranic texts have changed over time in different cultures and communities, through translation, or reading. In other words, reception history explores all the different ways that people have received, appropriated, and used biblical texts throughout history. According to this theory, historical , social and political conditions of the reader and author are very important and impacted on the reception and understanding of the text. .indeed this theory tries to show the effect of social and cultural condition of readers on the issue of reception. The text of Quran didn’t change through ages but its interpretations and exegesis has changed through ages and there is many different commentary of Quran in different centuries and period of time. This article tries to analyze the history of Iranian Interpretations of the Quran in 14th by the application of reception history. Most iranian commentators of this period and after Sayyed Jamaleddin al-Afghani’s movement choose social approach in their studies. with social approach modern sciences are applied for interpretation of Quran and Unprecedentedly the verses of quran are used for solving social and political problems such as: colonialism , dictatorship , tyranny, women ‘s right ,the issue of ownership and Parliamentary.
  Keywords: History of Iran, 14th, interpretation of Quran, Iranian commentator, social approach. Sayyed Jamaleddin al-Afghani
 • ghasem darzi *, Ahad Faramarz GHaramaleki, mahin naaz Mirdehghan Pages 25-52
  Cognitive Linguistics is one the emerging interdisciplinary sciences that look at Structural principles of language from the perspective of human cognition. Awareness of these patterns could Catalyze the process of Interdisciplinary Dialogue. There are three patterns here: Encyclopedic Approach, Image Schemas, and Metaphor. Metaphor in this case is of great importance. Metaphor and two others could be considered as an entrance of interdisciplinary studies. From this perspective we could survey the quranic exegesis around world “shakilah” and show that all the interdisciplinary issues comes from these cognitive patterns.
  Keywords: cognitive Linguistics, interdisciplinary studies, shakilah word, Image Schemas, Encyclopedic Approach, Metaphor
 • seyyd abolfazl razavi *, kazem ghaderi Pages 53-66
  Researchers of theoretical philosophy of history, whose ideologies are not based on revelation, consider human authority as the mere agent behind historic phenomena and are in denial of Meta historic agents. Does holy Quran hold the same view about the path of previous incidents and transformations? Does human history proceed along a straight path from the beginning to the end? Are historical events rule-governed and repeatable? Is fate certain or is it within human authority, divine will and many other agents? The following writing is a piece of religion-based library research which is obtained by contemplating Quranic teachings and contrasting them with intellectual doctrines of historic philosophers. This article emphasizes the fact that mankind history is multidimensional. The outcome of this intra-religion investigation reveals that human history is looked upon as a glorified source of lesson and credit in holy Quran. And credit indicates the flow of law through history and the possibility for similar events to occur in identical situations. It also indicates that human will and authority, divine will and idiosyncratic traditions have all played a role in formation of human history and this history has an objective and seeks an end; otherwise lessons from the past would be pointless and futile.
  Keywords: Speculative philosophy of history, Quran, Lesson, Divine Will, Authotrity
 • Seyed Ali Asghar Soltani *, Mahdi Moqaddasinia, Hossein Taktabar Firouzjaee Pages 67-82
  Salawāt upon the Prophet Mohammad and his family is a phrase frequently expressed or heard by Muslims in their daily life. Primarily, salawāt is communicated to admire the Prophet and his family; however, it has secondary pragmatic functions in Muslims’ daily communications and oral speeches. The main question this paper addresses to is what communicative functions salawāt plays in the social interactions of Iranian and Iraqi Shiite Muslims’ and if there is any difference in the functions of salawāt among these two communities. This research is done in the context of linguistic pragmatics and specifically John Searle’s speech acts theory. The research shows that in addition to its locutionary function, salawāt has illocutionary functions, such as directive, expressive, commissive, and declarative, as well. It also shows that the goal behind the directive usage of salawāt is indirectness. In the case of expressive function, the goal is foregrounding emotions. As for commissive function, salawāt helps to sanctify the commitment. In the declarative speech act of salawāt, the purpose is manufacturing consent and drawing attentions.
  Keywords: salaw?t, Speech Act, religious expressions, oral genre
 • Zineh Erfatpour *, Hamideh Sadat Mohseni Pages 83-113
  Quran as a literature text, in the manner of expression, is used all modes of literary language. One of the aspects of simplicity and understandability of the Quran is figurative and concreteness of the mental concepts. It is art of Quran that give the meanings and gives life to upon meanings through image and Imaginary. So that abstract meanings, spiritual issues, mental issues and sensual moods all come alive and movie. We study in this research, the artistic imaginary of water as the source of life and aliment in Holy Quran. In this tract we have been paid over view about image and Imaginary according to sayyid Qutb's theory and Artistic Imaginary elements in Water scenes as the source of life and aliment in Holy Quran. The finding of this research show: most used elements of the artistic imaginary in these scenes as follows: Sensual imagination, artistic harmony, description, movement and color that of course shows different effects of The blessing of water Ultimately elegance and beauty
  Keywords: Holy Quran, artistic imaginary, water, sayyid Qutb's theory
 • Parvin Baharzadeh*, Ashrafosadat Mousavilar, Masoumeh Habibi Afratakhti Pages 115-140
  The Quran, the Miracle of the Noble Messenger (Peace Be Upon Him) has various dimensions and special unique literary style. One of the manifestations of the Quranic rhetoric literary genus is the different kinds of binary oppositions in verses.
  The oppositions such as: “body and soul”, “day and night”, “metaphysicals and supersensibles”, “male and female” has been the controversial issues since the ancient times.
  In the present paper the binary oppositions have been investigated in the holy surah “Al-Lail” and the comparison of these kinds of binary vocabularies with those of Quranic in scription colours with the emphasis on hand-writing of Quran. The objectives of this library research is the establishment of the connection between theology and art. The results reveal that the number of binary oppositions are eight in this surah .The collation of the binary oppositions of surah “Al-Lail” with those of inscription colour are as the following: “day and night”(لیل و نهار), “conceal and reveal“(یغشی و تجلی) with azure and golden;”male and female(ذکر و انثی)" with red and light green ;”endowed and withheld” (اعطی و بخل),” piety and satiety”(اتقی و استغنی) ,”approved and disapproved"(صدق و کذب) with white and black;”ease and hardship”(یسری و عصری) with light blue and orange ;” hereafter and first life”
  (آخره و اولی)” with violet and light yellow, dark yellow and dark green.
  The images of the present paper taken by photography from Quranic hand-writings and from the existing scans in National Iranian Museums like: ”National Museum of the Noble Quran“, ”Golestan Palace Museum“, ”Saint Abdolazim Quran Museum“ and the ”Museum of Quran and the Exquisites of Astan Qods Razavi“.
  Keywords: Comparative study, Binary opposition, surah of “Al-Lail”, Colour, Inscription
 • nosrat nilsaz *, parisa askar semnani Pages 141-160