فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 57، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/05
 • تعداد عناوین: 26
|
 • سید فرزین فائزی، عبدالرحمن فرخی صفحات 1-16
  با کمتر شدن دمای آسفالت مقدار تنش کششی در آن بیشتر می شود. در صورتی که مقدار تنش کششی در آسفالت بیشتر از مقاومت کششی آن باشد، آسفالت روسازی ترک می خورد. مطالعات قبلی در بهبود عملکرد آسفالت در دماهای بالا تمرکز دارند، درحالی که عملکرد آسفالت در دماهای پایین نادیده گرفته شده است. لذا هدف از این پژوهش تاثیر نانو مواد زایکوترم به عنوان افزودنی و اصلاح کننده آسفالت در دماهای پایین می باشد. بدین منظور چهار نوع مخلوط آسفالتی از مصالح سیلیسی کارخانه آسفالت محل مورد نظر تهیه گردید. مخلوط نوع اول به عنوان نمونه شاهد و بدون مواد افزودنی و مخلوط نوع دوم با 1/0 درصد افزودنی نانو مواد زایکوترم و مخلوط نوع سوم با 15/0 درصد مواد افزودنی و مخلوط نوع چهارم با 1/0 درصد مواد افزودنی و فیلر سیمانی است. هر نوع مخلوط با سه نمونه در حالت خشک و سه نمونه در حالت اشباع، در مجموع 24 نمونه آزمایش شد. آزمایش های مقاومت کششی غیرمستقیم و شاخص نسبت مقاومت کششی نمونه ها در دو حالت: شرایط خشک و بعد از طی چرخه انجماد و ذوب بر روی نمونه های ذکر شده انجام گرفت. نتایج نشان دادند افزودن 15/0 درصد نانومواد زایکوترم باعث افزایش مقاومت کششی در حالت خشک گردید ولی اثر بخشی افزودن 1/0 درصد نانومواد زایکوترم بیشتر از افزودن 15/0 درصد نانومواد زایکوترم بود. بر اساس نتایج آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم بیشترین مقاومت مربوط به افزودنی نانو مواد زایکوترم با مقدار 1/0 درصد افزودنی زایکوترم با فیلر سیمانی است، که نشان می دهد که مقاومت کششی غیرمستقیم نمونه ها در حالت خشک و در حالت بعد از چرخه انجماد و ذوب بهبود یافته است.
  کلیدواژگان: نانو مواد، مقاومت کششی غیرمستقیم، زایکوترم، ترک حرارتی
 • امیرمسعود رحیمی، رضا محمدزاده جمالیان، علی مدقالچی صفحات 17-28
  برای هر محصول تولید شده، دفترچه راهنمایی برای نحوه استفاده آن به منظور ارتباط تولید کننده با مصرف کننده در نظر گرفته می شود، تا امکان استفاده بهینه و ایمن از آن محصول فراهم شود. در راه ها نیز به عنوان محصولی که روزانه هزاران نفر از آنها استفاده می کنند، ابزارهایی برای ارتباط موثر سازندگان، طراحان و مدیران راه با کاربران آن درنظر گرفته می شود تا علاوه بر تامین ایمنی عبور و مرور، امکان استفاده از ظرفیت حداکثری راه نیز فراهم شود. تابلوهای راهنمایی و رانندگی مهم ترین ابزار ارتباطی با کاربران راه محسوب می شوند. در تابلوهای راهنمایی و رانندگی برای انقال پیام از شکل، نماد و متن استفاده می شود. در صورتی که رانندگان پیام های تابلوها که عموما در قالب نماد ارائه می شوند را درک نکنند، اهداف مورد نظر از نصب تابلوها برآورد نخواهد شد. درک رانندگان از تابلوهای مختلف یکسان نیست و میزان درک از تابلویی به تابلوی دیگر متفاوت است. در این مقاله، تاثیر میزان کاربرد تابلوها بر روی درک رانندگان از آنها مورد بررسی قرار می گیرد. تابلوها در سه گروه تابلوهای "پر کاربرد"، تابلوهای "با کاربرد متوسط" و تابلوهای "کم کاربرد"دسته بندی شدند و برای هر گروه 4 تابلو مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام ارزیابی و تحلیل، یک مطالعه پیمایشی با استفاده از پرسشنامه بسته طراحی گردید. در طول 5 روز پرسشگری در محل پلیس راه جاده زنجان – میانه، تعداد 300 پرسشنامه از مصاحبه با رانندگان تکمیل شد. برای اعتبارسنجی داده ها نیز مطالعه مشابهی در جاده زنجان – بیجار با پر کردن 40 پرسشنامه انجام گرفت. سپس داده های حاصل با استفاده از آزمون مربع کای و ضریب همبستگی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج محاسبه شده نشان داد که درک کلی رانندگان از تابلوها 53.7% به دست آمد. با این حال؛ درک رانندگان از تابلوهای "پرکاربرد"، تابلوهای " با کاربرد متوسط " و تابلوهای " کم کاربرد" یکسان نبوده و به ترتیب 88.3%، 49.3% و 23.3%
  به دست آمد. نتایج نشان می دهد که با افزایش میزان کاربرد تابلو، درک رانندگان از تابلوها افزایش می یابد و حدود این ارتباط 0.53 است.    
  کلیدواژگان: تابلوهای راهنمایی و رانندگی، درک رانندگان، میزان کاربرد تابلو، شکل تابلوها
 • ایمان فرزین، امیررضا ممدوحی صفحات 29-43
  انتخاب مقصد و شیوه نقش مهمی در تحلیل تقاضای سفر و در پی آن ارزیابی سیاست ها ایفا می کند. اکثر محققان به منظور بررسی این دو انتخاب از مدل لوجیت چندجمله ای استفاده نموده اند که از ضعف در نظرگیری توزیع مستقل و یکسان گامبل برای تمامی عبارت های خطای تابع مطلوبیت رنج می برد. به این سبب این مدل قادر به بررسی ناهمگونی غیر سیستماتیک گزینه ها نیست. مدل مقدار حدی با ناهمسانی واریانس با فرض توزیع مستقل و غیر یکسان گامبل قادر به تحلیل گزینه هایی با مطلوبیت ناهمگون غیر سیستماتیک است. هدف از این مقاله تحلیل ناهمگونی و مقایسه مدل های لوجیت چندجمله ای و مقدار حدی با ناهمسانی واریانس در انتخاب مقصد، شیوه و هم زمان مقصد- شیوه است که برای نمونه موردی سفرهای خرید ساکنین شهر قزوین اجرا می شود. در این مقاله سه گزینه انتخاب مقصد بر اساس فاصله محل خرید تا محل سکونت و سه گزینه پیاده روی، اتومبیل شخصی و اتوبوس برای شیوه سفر (جمعا 9 گزینه در انتخاب هم زمان مقصد- شیوه سفر) منظور می شود. نتایج مقایسه مدل های پرداخت شده برای 1570 نفر- سفر بر اساس ضوابط گوناگون (مانند مقدار لگاریتم احتمال و ضریب نیکویی برازش)، حاکی از برتری مدل مقدار حدی با ناهمسانی واریانس در انتخاب مقصد و انتخاب شیوه و برتری مدل لوجیت چندجمله ای در انتخاب هم زمان مقصد- شیوه است. مشاهده می شود که با افزایش تعداد گزینه ها، فرض توزیع مستقل و غیر یکسان عبارت خطا باعث افزایش قدرت توضیح دهندگی مدل نمی گردد و سفر کنندگان در طی فرآیند تصمیم گیری عوامل مشاهده نشده در توابع مطلوبیت را مستقل و با توزیع یکسان در نظر می گیرند. نتایج این مقاله از محدودیت های روی گزینه ها کاسته و محقق را قادر به در نظر گرفتن گزینه های متفاوت تر و به تبع آن نزدیک تر به واقعیت می سازد.  
  کلیدواژگان: انتخاب مقصد، انتخاب شیوه، انتخاب هم زمان مقصد- شیوه، مدل لوجیت چندجمله ای، مدل مقدار حدی با ناهمسانی واریانس
 • آرمین مقبلی اسکویی، حامد عجم زاده، سید محمد منصورزاده، رضا اسمعیل پور قمشلو صفحات 45-60
  روش های مختلفی برای حفر تونل ها ابداع و مورد استفاده قرار گرفته اند. این روش ها به طور عام دارای نقاط مشترک بوده ولی در اجرا، هر کدام از آنها با هم تفاوت داشته و ویژگی های مربوط به خود را دارا می باشند. همواره با درنظر گرفتن کاهش ریسک، هزینه و زمان، باید بهترین روش برای حفاری تونل انتخاب و اجرا گردد. انتخاب روش بهینه برای حفر تونل مستلزم شناخت کامل روش های حفاری و پارامترهای تاثیرگذار بر آنها می باشد. از جمله پارامترهای مهم که باید مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد می توان به مشخصات هندسی، مشخصات زمین شناسی و ژئومکانیکی، شرایط پروژه و زیرساخت های موجود، زمان اتمام پروژه و مسائل زیست محیطی را نام برد. همچنین پیش بینی و کنترل نشست هم از لحاظ ایمنی و هم از نقطه نظر اقتصادی از اهمیت قابل توجهی در مناطق شهری برخوردار است. در سال های اخیر، استفاده از تونل کاری در عمق کم برای حفاری فضاهای زیرزمینی از جمله ایستگاه مترو و فضاهای مشابه در خاک های مختلف مورد توجه قرار گرفته که به دلیل عدم ایجاد خلل در ترافیک، در فضاهای شهری مورد علاقه می باشد. تونل کاری در عمق کم و در خاک ضعیف، STM نام گذاری می شود. استفاده از این روش در فضاهای شهری می بایست از نظر نشست در سطح زمین و اثرات آن بر سازه های روی زمین به طور دقیق ارزیابی گردد. مطابق طرح خط 2 قطار شهری شیراز، در حد فاصل ایستگاه رحمت و دولت بین دو خط ریل اصلی مسیر، یک تقاطع دو طرفه (کراس اور) ایجاد می گردد. طول این تقاطع حدود 5/136 متر و عمق روباره آن حدود 5/7 و دهانه آن حدود 22 متر می باشد. این مقاله به انتخاب روش حفاری مناسب جهت اجرای کراس اور به روش کم عمق، با استفاده از مدلسازی عددی و با به کارگیری نرم افزار FLAC3D می پردازد. هدف از مدلسازی عددی به روش سه بعدی، بررسی دقیق میزان نشست حین اجرا و تعیین بهترین روش اجرا با کمترین میزان نشست می باشد. روش های مختلفی با تقسیم بندی های متفاوت جهت حفاری کراس اور مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت دو روش قابل استفاده در این مقاله ارائه و بهترین روش با کمترین میزان نشست به عنوان گزینه برتر معرفی گردید. بر اساس مدل سازی های انجام شده، حداکثر میزان نشست در سطح زمین با استفاده از گزینه برتر برابر 58/2 سانتیمتر تخمین زده شد.
  کلیدواژگان: روش تونل کاری کم عمق، تونل کاری در خاک ضعیف، کراس اور، FLAC3D، نشست سطح زمین
 • محسن ابوطالبی اصفهانی، مهرداد رضوانی صفحات 61-79
  مهم ترین سرمایه حمل ونقل زمینی که نقش مهمی در صنعت حمل ونقل، توسعه پایدار و رشد اقتصادی دارد، راه ها هستند. برای حفظ و بهبود آنها، شرایط تردد وسایل نقلیه، سیستم های کنترلی و مقررات حمل ونقل باید به طور صحیح و هماهنگ با یکدیگر عمل کنند. در این خصوص تطابق مقدار عوارض که باید هزینه های ساخت و بهره برداری را پوشش دهد با مقدار خسارت وارد شده به سازه روسازی، اهمیت بسزایی دارد. بنابراین هدف این پژوهش ارزیابی عوارض دریافتی و تعیین هزینه عبور انواع وسایل نقلیه متناسب با میزان خسارت وارد شده به راه ها است. بدین منظور از داده های سیستم هوشمند تردد شمار و توزین در حال حرکت (WIM) نصب شده در محور اصفهان-مورچه خورت و اصفهان- نایین، استفاده شده است. بر اساس این اطلاعات و نحوه کلاس بندی خودروها، تعداد عبور هر کلاس در هر محور، شمارش شد. ضریب بار هم ارز هر کلاس با استفاده از ضریب بار هم ارز محورها محاسبه و با محاسبه ارزش سالیانه یکنواخت مسیر با در نظر گرفتن هزینه سرمایه گذاری اولیه و بدون آن و با بهره 20%، هزینه عبور هر کلاس در هر کیلومتر بدست آمد. عوارض یک کیلومتر از مسیر مشابه و درآمد حاصل برای هر کلاس نیز تعیین شد. نتایج حاکی از آن است که هیچ تناسبی بین خسارت وارده و عوارض دریافتی از هر کلاس وجود ندارد و خودروها با کمترین آسیب رسانی به روسازی، بیشترین عوارض را پرداخت می کنند. عوارض دریافتی پاسخگوی تمام هزینه ها نبوده و فقط هزینه های بهره بردای را در صورت دریافت، تامین می کند. همچنین استفاده از سیستم WIM جهت کنترل بارها و توزیع آن روی محورهای باربرها با توجه به اطلاعات کسب شده و وضعیت موجود راه ها، ضروری است که وضعیت محور اصفهان-نایین گواه برآن است. بنابراین بایستی درخصوص عوارض دریافتی دیدگاه ها کاملا تغییر کند و علاوه بر تطابق با میزان خسارت وارده، با توجه به نوع راه و مقدار تردد تعیین شود.    
  کلیدواژگان: عوارض عبور، صدمه راه، تردد شمار، WIM، سامانه هوشمند
 • فرشیدرضا حقیقی، اسمعیل کریمی مسکونی صفحات 81-95
  باوجود اهمیت استفاده موثر روش های شناسایی نقاط پرتصادف (HSID)، فقط تعداد کمی از مطالعات، عملکرد روش های متعدد را در جهان ارزیابی کرده اند و در کشور ایران نیز تحقیق جامعی در این زمینه صورت نگرفته است. همچنین هیچ گونه تحقیقاتی در زمینه تعیین ضرایب اهمیت آزمون های ارزیابی در جهان صورت نگرفته است. در این تحقیق هشت روش معمول شناسایی نقاط پرتصادف (شامل فراوانی تصادف (AF)، شاخص همسنگ خسارت مالی (EPDO) براساس ضرایب پیارک و براساس ضرایب کشور کره جنوبی، مقدار P (مورد تایید وزارت راه وشهرسازی)، نرخ تصادف (AR)، معیار ترکیبی، تجربی بایس (EB)، و مبتنی بر خطر اجتماعی)، براساس هفت معیار ارزیابی کمی شامل (آزمون سازگاری مکان، آزمون سازگاری روش، آزمون اختلاف
  رتبه بندی کلی، آزمون امتیاز کلی، آزمون شناسایی کاذب، آزمون حساسیت و آزمون دقت) مقایسه شده اند. برای ارزیابی در مطالعات میدانی، از داده های تصادفات سه ساله محور جیرفت-کرمان استفاده شد و نیز از تکنیک روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین ضرایب اهمیت آزمون های ارزیابی استفاده شده است. از نتایج مبتنی بر روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مشخص شد که آزمون اختلاف رتبه بندی کلی نسبت به سایر آزمون ها بهترین عملکرد را در شناسایی "بهترین روش شناسایی نقاط پرتصادف" داراست. آزمون های ارزیابی کمی نشان دادند که روش تجربی بایس، سازگارترین روش برای شناسایی مکان های پرتصادف می باشد و روش های فراوانی تصادف و نرخ تصادف و معیار ترکیبی پس از روش تجربی بایس به علت شناسایی نقاط پرتصادف مشابه، نتایج ارزیابی برابر با همی دارند. به دنبال این روش ها، به ترتیب روش های مقدار P، شاخص همسنگ خسارت مالی براساس ضرایب پیارک، مبتنی بر خطر اجتماعی و شاخص همسنگ خسارت مالی براساس ضرایب کشور کره جنوبی قرار دارند. نتایج نشان می دهد که روش شاخص همسنگ خسارت مالی براساس ضرایب کشور کره جنوبی ضعیف ترین عملکرد را میان تمامی روش های شناسایی نقاط پرتصادف دارا می باشد. البته باید توجه کرد که نتایج براساس داده های یکی از محورهای کشور ایران بودند و عملکرد نسبی این روش های شناسایی نقاط پرتصادف ممکن است وقتی که از سایر داده های تصادف استفاده شود، تغییر کند؛ بااین وجود، نتایج با یافته های قبلی تا حدود بالایی سازگار می باشند.    
  کلیدواژگان: ایمنی، نقاط پرتصادف، معیار رتبه بندی، روش تجربی بایس، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
 • رحیم بیرامی، غلامحسین حامدی، بابک گلچین صفحات 97-112
  یکی از مواد صنعتی تجزیه‏ناپذیر، ضایعات شیشه ای می باشد که به روش های مختلف سعی می شود تاثیرات منفی زیست محیطی این ماده محدود شود. از مهم ترین روش های کنترل ضایعات شیشه ای استفاده دوباره از آن در قسمت های مختلف صنعت است. اخیرا استفاده از شیشه در صنعت روسازی به عنوان بخشی از ساختار مخلوط آسفالتی، به عنوان یکی از روش های بازیافت مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. یکی از مشکلاتی که در بکارگیری این ماده در مخلوط آسفالتی مشاهده می شود، این است که حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی افزایش می یابد. بدین منظور در این تحقیق، مخلوط آسفالت شیشه ای به صورتی ساخته شده است که 0، 5، 10، 15 و 20 درصد از قسمت ریزدانه سنگدانه‏های طبیعی برداشته شده و بجای آن از شیشه خرد شده استفاده شود. قیر مورد استفاده در این پژوهش قیر خالص با درجه نفوذ 70/60 بوده است که با استفاده از دو نوع افزودنی ضد عریان‏شدگی نانو به نام‏های نانواکسید آلومینیوم و نانواکسید آهن اصلاح شده است. برای بررسی تاثیر استفاده از شیشه خرد شده و ماده افزودنی ضد عریان‏شدگی نانو، آزمایش لاتمن اصلاح شده (AASHTO T283 ) انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می‏دهد که استفاده از شیشه ضایعاتی باعث افزایش حساسیت رطوبتی مخلوط‏های آسفالت شیشه ای می‏شود و هر چقدر درصد شیشه خرد شده بیشتر شود، مقاومت در برابر رطوبت نیز کمتر می‏شود. استفاده از افزودنی‏های ضد عریان‏شدگی نانو باعث شده است که خصوصیات رفتاری قیر تغییر کند و خصوصیات اسیدی قیر کاهش پیدا کند. این تغییر باعث چسبندگی بهتر بین قیر با شیشه خرد شده که خصوصیات اسیدی دارد، می‏شود.
  کلیدواژگان: مخلوط آسفالتی، آزمایش کشش غیر مستقیم، افزودنی‏های نانو، شیشه، قیر
 • مجید گودرزی، محمد علی فیروزی صفحات 113-128
  امروزه یکی از مهم ترین چالش های پیش روی کلان شهرهای ایران مسئله حمل ونقل درون شهری است. فقدان برنامه ریزی راهبردی برای سامانه های حمل ونقل شهری علاوه بر این که موجب تکرار سرمایه گذاری های مشترک در زیرساخت های جامعه می شود، باعث شده مشکلات بی شماری در اتصال زیرسامانه ها به یکدیگر ایجاد و موجب ناهماهنگی و ناسازگاری این سامانه ها با یکدیگر نیز گردد. در همین ارتباط، تاکسیرانی به عنوان یکی از ارکان اساسی و بخشی فعال در سیستم حمل ونقل عمومی کلان شهرها از نقش پراهمیتی در توسعه کارکردهای شهری برخوردار است که پرداختن به آن می تواند بخش زیادی از مشکلات سیستم حمل ونقل درون شهری کلان شهرها را مرتفع نماید. به همین منظور پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از رویکردی تلفیقی از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره در محیط فازی نظیر دیمتل فازی(FDEMATEL) و فرایند تحلیل شبکه ای فازی(FANP) و با تلفیق آن ها در مدل استراتژیک SWOT، به تدوین و اولویت بندی راهبردهای توسعه تاکسیرانی در کلان شهر اهواز بپردازد. در راستای دستیابی به این هدف ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوع مرتبط با پژوهش حاضر از نظرات تعداد 20 نفر از کارشناسان و خبرگان حوزه حمل ونقل و ترافیک استفاده شده است. یافته های حاصل از تلفیق تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره در محیط فازی با مدل SWOT، نشان داد که در جهت نیل به توسعه تاکسیرانی در کلان شهر اهواز، می بایست عملیاتی نمودن راهبردهای توسعه این نوع از حمل ونقل عمومی به ترتیب اولویت: اولویت اول) راهبرد تنوع(ST)؛ اولویت دوم) راهبرد بازنگری(WO)؛ اولویت سوم) راهبرد تهاجمی(SO)؛ و اولویت چهارم) راهبرد تدافعی(WT)، در راس برنامه های اجرایی مدیران ذی ربط قرار گیرد.  
  کلیدواژگان: حمل و نقل عمومی، برنامه ریزی راهبردی، تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، تاکسیرانی، کلان شهر اهواز
 • سید مسعود نصر آزادانی، میلاد اکبری ورمزیار صفحات 129-154
  تصمیم گیری مرتبط با اختصاص منابع مالی به پروژه های بازسازی، نوسازی، ساخت و یا بهسازی زیرساخت های حمل و نقل مسئله ای کلیدی در تمام شبکه های حمل و نقلی و خصوصا در کشورهای در حال توسعه است. این مسئله در کشورهایی که با مشکلات و بحران های اقتصادی و همچنین منابع محدود از یک سو و از سوی دیگر نیاز شدید به زیرساخت های بهتر به عنوان شرط لازم توسعه اقتصادی روبرو هستند از اهمیت بیشتری برخوردار است. در طرح های ریلی به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری و اختصاص منابع مالی فراوان مسئله انتخاب بهینه ترین گزینه توسعه و طراحی مسیر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گزینه ای که علاوه بر معیارهای فنی و کمی ، معیارهای کیفی مورد نظر تصمیم گیر و کارفرما را برآورده کند. لذا برای حل مسائل این چنینی روش های تصمیم گیری چند معیاره که با در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی به اولویت بندی گزینه های موجود می پردازند کاربردی و مفید هستند. در این مقاله سعی داریم ضمن بررسی الگوریتم ها و روش های اولویت بندی و تصمیم گیری در پروژه های حمل و نقلی و ریلی و مقایسه آنها، به انتخاب کاراترین روش در اولویت بندی طرح های ریلی با در نظر گرفتن شاخص های کمی و کیفی پرداخته و سپس به ارزیابی گزینه های طراحی مسیر راه آهن دورود- اندیمشک با استفاده از روش تحلیل شبکه ای (ANP) بپردازیم. همچنین به بررسی اثرات و روابط درونی معیارها را با استفاده از تکنیک دیمتل پرداخته شود.  
  کلیدواژگان: راه آهن، اولویت بندی، فرایند تحلیل شبکه ای، DEMATEL، ANP
 • محمدرضا سلمانی بی شک، محمد مهدی برقی اسگویی، سکینه صادقی، نسرین عمرانی صفحات 155-164
  از اهداف اقتصادی کشورهای در حال توسعه، بهبود تجارت از جمله صادرات و حضور در بازارهای بین المللی می باشد.
  پیش نیاز سیاست گذاری های موثر برای توسعه صادرات، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر صادرات است. از جمله این عوامل زیرساخت حمل و نقل می باشد که یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده جامعه مدرن امروزی است. نقش اساسی حمل و نقل در شکل گیری ساختار اقتصادی جوامع موجب شده که همواره در بحث توسعه اقتصادی نقش زیرساخت حمل و نقل مورد توجه قرار گیرد. در این میان حمل و نقل ریلی به دلیل انرژی کمتر، آلودگی کمتر، ایمنی بیشتر، ظرفیت بالای حمل مسافر از مزایای بیشتری نسبت به سایر ناوگان برخوردار است . بنابراین این مطالعه به بررسی تاثیر زیرساخت راه آهن به عنوان زیر بخشی از حمل و نقل بر حجم صادرات کشورهای منتخب D8 طی دوره 2014-1995 با استفاده از داده های پانلی و به روش GLS پرداخته است. در این مطالعه از متغیر طول خطوط راه آهن به عنوان زیرساخت راه آهن استفاده شده است. نتایج بیانگر تاثیرات مثبت و معنی دار زیرساخت راه آهن بر حجم صادرات کشورها است.    
  کلیدواژگان: پانل دیتا، حمل و نقل، زیرساخت های راه آهن، صادرات
 • کسری پورکرمانی صفحات 165-174
  هدف از پژوهش حاضر، مدیریت لایروبی رسوبات، برای بسیاری از بندرها و بندرگاه هایی است که به حفظ قابلیت دسترسی کشتی، نیاز دارند. حجم رسوبات تولید شده، ممکن است برای مدیریت قابل توجه و هزینه بر باشد. در این مقاله، با استفاده از یک مدل مالی (که می تواند به عنوان یک ابزار پشتیبان تصمیم گیری توسط سهامداران در بخش هایی از جمله بنادر، شرکت های مشاوره مهندسی و ناظران مورد استفاده قرار گیرد)، مدل سازی و تجزیه وتحلیل مالی برای مدیریت لایروبی رسوبات دریایی توسعه داده شده است. برای انجام این پژوهش، یک ابزار پشتیبان تصمیم گیری، جهت ارزیابی جنبه مالی طیف وسیعی از کاربردهای مدیریتی لایروبی رسوبات دریایی و در گستره وسیعی از کشورهای مختلف، ایجاد شده است. این مدل، به تجزیه وتحلیل مالی طیف گسترده ای از فرایندهای تولیدی لایروبی تا استفاده نهایی می پردازد. ورودی های موردنیاز، شامل ویژگی های رسوب، داده های مربوط به لجستیک و حوزه تاثیر مالی در مقیاس ملی است. اطلاعات مالی نیز شامل هزینه های مستقیم می باشد. نتایج به دست آمده، برای استفاده خاص در خصوص لایروبی رسوبات (ایجاد تالاب) ارائه شده است. مقاله حاضر، توان بالقوه ابزار پشتیبانی تصمیم گیری را برای ارزیابی مالی طیف وسیعی از گزینه های مدیریت لایروبی توضیح می دهد؛ همچنین اطلاعات ارزشمندی را برای مدیریت بهینه لایروبی رسوبات دریایی ارائه می دهد و امکان مقایسه بین گزینه های در دسترس سنتی و سناریوهای مفید بالقوه را فراهم می نماید.  
  کلیدواژگان: لایروبی، بندر، مدل سازی مالی، اروندرود
 • رضا محسنی، ابوالفضل رحیمی، میثم کاکاوند صفحات 175-194
  روش تجزیه یکی از روش های رایج برای بررسی تغییرات مصرف انرژی می باشد که در آن تغییرات مصرف انرژی به سه اثر تولیدی، ساختاری و شدتی تقسیم می شود. نتایج تجزیه مصرف انرژی در بخش حمل و نقل ایران نشان می دهد اثر تولیدی، شدتی و ساختاری به ترتیب مهم ترین نقش را در توضیح تغییرات مصرف انرژی در این بخش دارند. برآورد مدل شدت انرژی در بخش حمل و نقل به روش SVAR نشان داد که در کوتاه مدت متغیرهای شدت انرژی، مصرف انرژی، قیمت حامل های انرژی، تشکیل سرمایه، نیروی کار شاغل و ارزش افزوده به ترتیب بیشترین سهم را در توضیح شدت انرژی دارند و در بلندمدت متغیرهای قیمت حامل های انرژی، ارزش افزوده، نیروی کار شاغل، مصرف انرژی، شدت انرژی و تشکیل سرمایه بیشترین سهم را در توضیح شدت انرژی دارند. در کوتاه مدت شدت انرژی با مقادیر خود این متغیر، ارزش افزوده، تشکیل سرمایه، نیروی کار شاغل و قیمت حامل های انرژی رابطه مثبت و با مصرف انرژی دارای رابطه منفی است. در بلندمدت شدت انرژی با خود این متغیر رابطه مثبت داشته و با متغیرهای مصرف انرژی، ارزش افزوده، تشکیل سرمایه، نیروی کار شاغل و قیمت حامل های انرژی رابطه منفی دارد.  
  کلیدواژگان: تجزیه مصرف انرژی، شدت انرژی، بخش حمل و نقل، SVAR
 • توحید رستمی، حمیدرضا بهنود *، بابک میربهاء صفحات 195-206

  یکی از مهم ترین جنبه های حضور انسان در فضاهای شهری که سبب سرزندگی و پویایی این فضاها و نیز افزایش نقش اجتماعی آنها می شود، حرکت پیاده است. عابرین پیاده جزو اصلی کاربران آسیب پذیر راه محسوب می شوند و آسیب های وارد شده به آنها اغلب غیرقابل جبران و بازگشت است و باعث جرح یا فوت آنها می شود. هدف از این مطالعه بررسی درصد استفاده از
  پل های عابر پیاده موجود در شهر تهران و عوامل محیطی و انسانی اثرگذار بر استفاده یا عدم استفاده عابرین پیاده ای که در حوزه نفوذ آن پل در حال عبور بوده اند، بوده است. در این تحقیق تصمیم گیری در محیط فازی که یک محیط چندارزشی است، انجام شده است. خروجی این تحقیق درصد استفاده عابرین پیاده از هر پل با ویژگی های محیطی و انسانی متفاوت بوده است. پایگاه دانش قابل استفاده در یک سیستم خبره با استفاده از استدلال فازی تشکیل شده و می تواند به عنوان سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی در مدیریت و برنامه ریزی برای احداث پل های عابر پیاده جدید یا اصلاح پل های موجود مورد استفاده قرار گیرد. نتایج گرفته شده از این تحقیق می تواند به منظور مشخص شدن پل هایی با حجم عبور زیاد و تجهیز پلهای دیگر، مکان یابی احداث پل های جدید، ارزیابی وضع موجود هر پل و میزان استفاده از آن مورد استفاده قرار گیرد. نتایج نشان داده است از بین عوامل محیطی، تسهیلات پل عابر پیاده و از بین عوامل انسانی، هویت درک شده در درصد استفاده عابرین پیاده از پل های عابر پیاده بسیار تاثیرگذار بوده است. مقایسه بین تمامی نتایج واقعی و نتایج براورد شده فازی در این تحلیل، ضریب همبستگی 98/0و درصد خطای 20 درصد را نشان داده، که نزدیکی بسیار زیاد دو دسته نتایج را نشان داده است.  

  کلیدواژگان: گذرگاه عابر پیاده، عوامل انسانی، عوامل محیطی، سیستم خبره، استدلال فازی
 • منصور فخری، رضا شهنی دزفولیان صفحات 207-221
  اطلاع از وضعیت سازه ای روسازی می تواند نقش موثری در پیاده سازی و اجرای یک سیستم مدیریت روسازی کارآمد داشته باشد. تعیین عدد سازه ای موثر می تواند در طراحی، بهسازی و تعمیر و نگهداری، تعیین مقاطع همگن و پیش بینی خرابی روسازی و شناسایی مقاطع نیازمند به آزمایش های تکمیلی میدانی مد نظر قرار گیرد. یکی از رایج ترین روش های محاسبه عدد سازه ای، استفاده از روش های غیر مخرب با استفاده از دستگاه افت و خیز سنج لرزه ای (FWD) می باشد. لیکن هزینه انجام تست های میدانی، نیاز به کنترل ترافیک و محدودیت در سرعت انجام کار، از مواردی مهمی است که استفاده از دستگاه FWD را در سطح پروژه و به ویژه در سطح شبکه با محدودیت مواجه ساخته است. در این مقاله تلاش می گردد در راستای توسعه روش های موجود، با استفاده از روش های سریع و نسبتا اقتصادی، عدد سازه ای موثر روسازی را با ترکیب شاخص ناهمواری و خرابی سطحی تعیین نمود. بدین منظور 52 کیلومتر از راه های شریانی استان کرمانشاه و ایلام با مشخصات مختلفی چون ترافیک، عمر روسازی، ضخامت لایه های روسازی و انواع خرابی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، از دستگاه FWD جهت محاسبه افت و خیز در هر مقطع، از دستگاه RSP جهت برداشت ناهمواری (IRI)و از دستگاه RD-3VV و بازدید چشمی جهت بررسی خرابی های سطحی و تعیین شاخص ارزیابی سطح روسازی (PASER)استفاده شد. به منظور برآورد عدد سازه ای موثر، دو شاخص ناهمواری و PASER به عنوان متغیرهای ورودی در مدلسازی در نظر گرفته شدند. جهت مدلسازی از مدل های رگرسیون توانی، خطی چند جمله ای و شبکه عصبی با معماری مختلف استفاده گردید. نتایج حاصل از مدل پیشنهادی نشان می دهد که می توان عدد سازه ای را با دقت بالا و خطای کم تعیین نمود. همچنین یافته های این مقاله، بر برتری و توانایی نسبی استفاده از مدل های شبکه عصبی در مقایسه با دیگر مدل های رگرسیون دلالت دارد.  
  کلیدواژگان: عدد سازه ای موثر، امتیازدهی و ارزیابی سطح روسازی، شاخص ناهمواری بین المللی، مدل شبکه عصبی، مدل رگرسیون
 • میلاد سلطانی، مهدی مقدسی صفحات 223-234
  در سال 1929 زمانیکه کنوانسیون ورشو تصویب شد، به عنوان یک موفقیت در نظام حقوقی هوایی قلمداد می شد. حتی در حال حاضر با وجود آنکه حدود یک قرن از عمر آن می گذرد و با وجود تغییرات سریع در صنعت هوایی یک سند راهگشا محسوب می شود. کشور ما در حال حاضر سند ورشو و اصلاحیه آن سند لاهه مصوب 1955 را تصویب نموده است اما از الحاق به کنوانسیون مونترال مصوب 1999 امتناع نموده است. سند مونترال با این توجیه تصویب شد که همگام با پیشرفت های اخیر صنعت هوایی است. مضاف براین از آنجا که از سال 1929 تا 1975 اسناد گوناگونی به تصویب رسید، یک نظام حقوقی متشنج در حمل و نقل هوایی وجود داشت که تصویب کنوانسیون مونترال این تلاطم قانونی را پایان داد. از آنجا که کشور ما سند مونترال را تصویب ننموده است در این مقاله لازم دیده شود این مهم بررسی شود. از این رو هدف مقاله حاضر بررسی برخی قواعد کنوانسیون ورشو مصوب 1929 و مقایسه آن قواعد در کنوانسیون مونترال مصوب 1999 می باشد و تلاش می شود بر این اساس به این سوال پاسخ داده شود که آیا باید کنوانسیون مونترال را تصویب نماییم.  
  کلیدواژگان: حادثه، خسارت روحی، کنوانسیون ورشو، کنوانسیون مونترال، محدودیت در مسئولیت
 • عطیه مرتضایی، سیده نگار حسینیان، سمیرا قربانزاده صفحات 235-246
  حمل و نقل یکی از مهم ترین عناصر تشکیل دهنده شهر می باشد که تمام بخش های شهر با این عنصر مهم در ارتباط بوده و این ارتباط دو طرفه می باشد. امروزه به خاطر افزایش جمعیت شهری و در نتیجه افزایش میزان حمل و نقل شهری مشکلات از قبیل افزایش مالیکت خودرو، استفاده کمتر از حمل و نقل عمومی، آلودگی هوا، افزایش تصادفات و.. ضرورت توجه به حمل و نقل پایدار غیرموتوری را آشکارتر می سازد. نوع پژوهش حاضر کاربردی است و هدف کلی آن بررسی موانع و چالش های تحقق پذیری سیستم حمل و نقل غیر موتوری در منطقه یک مشهد می باشد. در این پژوهش سعی بر این است که به موضوع حمل و نقل شهری پرداخته و تلاش نموده که به سمت حمل و نقل غیرموتوری سوق داده شود و عواملی که مانع تحقق آن در منطقه یک شهر مشهد می شوند، بررسی شود، بنابراین 2 متغیر پژوهش شامل امنیتی (رضایتی) و زیست محیطی را با توجه به نظرات 328 نفر از شهروندان مرد از طریق پرسشنامه های تکمیل شده توسط آنان، مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و بعد از بررسی فرضیات و سوالات پژوهش در انتها با استفاده از آزمون فرید من، این متغیرها رتبه بندی می شوند و از بین 2 متغیر ، عامل زیست محیطی از مهم ترین موانع تحقق پذیری سیستم حمل و نقل غیر موتوری در محدوده مورد مطالعه به شمار
  می رود. در پایان نیز راهبرد ها و استراتژی هایی جهت دستیابی به این امر پیشنهاد می شود.  
  کلیدواژگان: حمل و نقل غیرموتوری، دوچرخه سواری، پیاده روی، منطقه یک شهر مشهد
 • سیدعلی حسینی، امین احمدی، علیرضا عاملی صفحات 247-261
  با افزایش روز افزون الزامات زیست محیطی و کمبود منابع مالی، بررسی عملکرد مخلوط های آسفالتی گرم بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق از الیاف شیشه به طول 12 میلیمتر و با مقدار 3/0 درصد وزن کل مخلوط به منظور بهبود عملکرد مخلوط های آسفالتی گرم استفاده شده و با استفاده از دستگاه چرخ محرک در دو حالت خشک و مرطوب عملکرد شیارشدگی و حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم حاوی الیاف شیشه مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین در این تحقیق تاثیر پیرشدگی کوتاه مدت، بر رفتار شیارشدگی و حساسیت رطوبتی مخلوط ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از الیاف در مخلوط منجر به بهبود عملکرد شیارشدگی مخلوط های آسفالتی گرم می شود (افزایش 3/16 و 5/12 در شاخص پایداری دینامیکی) در حالی که تاثیر قابل ملاحظه ای بر حساسیت رطوبتی مخلوط ندارد. در نقطه مقابل اما تاثیر پیرشدگی بر مقاومت شیارشدگی و حساسیت رطوبتی نمونه های آسفالتی گرم مثبت ارزیابی شد. در پایان این تحقیق همچنین مدل های رگرسیونی برای پیش بینی تعداد سیکل متناظر با 20 میلی متر شیارشدگی با کمک شاخص های تراکم ثانویه، نرخ شیارشدگی و پایداری دینامیکی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: مخلوط آسفالتی گرم، حساسیت رطوبتی، مقاومت شیارشدگی، الیاف شیشه، پیرشدگی
 • نیما رنجبر مالی دره، عیسی شوش پاشا، سید محمد میرحسینی، مهدی دهستانی * صفحات 263-273

  خاک های ساحلی ماسه بادی بخش اعظمی از خاک های شمال کشور را تشکیل می دهند. این خاک ها به دلیل سست بودن و نداشتن خصوصیات مقاومتی مناسب برای اجرای راه ها، مشکلاتی را به همراه خواهند داشت. ماسه بادی در حالت محدود نشده، به دلیل نداشتن چسبندگی و دانه بندی یکنواخت با پدیده شسته شدن در زمان هایی که در مسیر جریان آب قرار می گیرند، مواجه می شوند. برای حل مشکل این نوع خاک ها، روش های مختلفی نظیر مسلح کردن آن ها با مواد مختلف استفاده می شود. در این پژوهش، به بررسی تاثیر افزودن درصدهای مختلفی از الیاف پلی پروپیلن به ماسه غیرسیمانی و سیمانی بر مشخصات مکانیکی خاک ماسه ای ساحل بابلسر با انجام آزمایش های برش مستقیم و سه محوری پرداخته شد. مطابق نتایج به دست آمده، افزودن این الیاف سبب بهبود زاویه اصطکاک داخلی، چسبندگی، مقاومت بیشینه، کرنش گسیختگی و مقاومت پسماند ماسه می شود. مقایسه نتایج آزمایش های برش مستقیم و سه محوری نشان داد که به واسطه جهت یابی مناسب تر الیاف نسبت به جهت کرنش های کششی اصلی در آزمایش های سه محوری، نسبت به آزمایش های برش مستقیم، کارایی و تاثیر آن ها بر رفتار مقاومتی خاک در نمونه ‎های سه محوری بسیار چشم گیرتر است.    

  کلیدواژگان: آزمایش برش مستقیم، آزمایش سه محوری، الیاف پلی پروپیلن، ماسه سیمانی، ماسه غیرسیمانی
 • محمد سعادت، محسن اصفهانیان، سعید بهبهانی صفحات 274-283
  کنترل آینده نگر رویکردی جدید در جهت کاهش مصرف سوخت در صنعت حمل و نقل جاده ای و ریلی می باشد. در این رویکرد با در نظر گرفتن شیب مسیر پیش رو، تغییرات سرعت توسط یک کنترل کننده فازی تصمیم گیری می شود به نحوی که اگر در مسیر پیش رو یک سربالایی باشد، قبل از رسیدن به آن به گونه ای سرعت افزایش می یابد که خودرو به راحتی از آن عبور کند و مصرف سوخت نیز کاهش یابد. در ساختار این الگوریتم قسمتی از مسیر پیش رو به عنوان پنجره آینده نگری لحاظ می شود که میانگین شیب نقاط داخل آن بیانگر شیب مسیر پیش رو می باشد. طول پنجره آینده نگری و فاصله آن از مکان لحظه ای خودرو، دو پارامتر اصلی الگوریتم آینده نگر محسوب می شوند که روی عملکرد آن تاثیرگذارند. در این مقاله طول و مکان پنجره آینده نگری بر خلاف پژوهش های قبل که این دو پارامتر را طی کل مسیر حرکت ثابت در نظر می گرفتند، به طور دینامیکی و با توجه به سرعت خودرو و واریانس شیب نقاط داخل پنجره توسط یک کنترل کننده فازی تغییر می کنند. نتایج حاصل از شبیه سازی حرکت قطار با استفاده از رویکرد پیشنهادی بیانگر عملکرد بهتر الگوریتم و افزایش صرفه جویی سوخت می باشد.    
  کلیدواژگان: کاهش مصرف سوخت، کنترل آینده نگر، پنجره آینده نگری، کنترل فازی
 • احمد منصوریان، عقیل قدیم، رضا قدیم، مهرسا روحانی صفحات 285-297
  انتخاب ماده مناسب برای یخ زدایی رویه راه ها در فصل زمستان، همواره یکی از موضوعات مورد توجه برای متولیان نگهداری راه ها بوده است. تحقیقات انجام شده درخصوص اثر مواد یخ زدا/ضدیخ بر روسازی راه ها نشان می دهد عمده پژوهش ها در این حوزه بیشتر مربوط به بررسی اثر این مواد روی بتن بوده و تعداد اندکی از این تحقیقات به موضوع آسفالت پرداخته اند و در این تعداد اندک نیز عموما موضوع معطوف به بررسی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی بوده است. در حالی که به نظر می رسد مواد یخ زدا/ضدیخ می توانند سایر عملکردهای مخلوط های آسفالتی مانند مقاومت آنها در دماهای پایین را نیز تحت تاثیر قرار دهند. به همین منظور در تحقیق حاضر ابتدا نمونه های آسفالتی تهیه شده به روش تراکم چرخشی، به نمونه های با مقطع نیم دایره برش داده شدند، سپس این نمونه ها تحت تاثیر آب و هر یک محلول های سدیم کلراید (NaCl)، کلسیم کلراید (CaCl2)، کلسیم منیزیم استات (CMA) و پتاسیم استات (KA)، قرار گرفتند. در ادامه با انجام آزمایش خمش روی نمونه های نیم دیسکی (SCB)، چقرمگی شکست آنها در سه دمای 0، 10- و 20- درجه سانتی گراد اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق نشان
  داد، متناسب با دمای بررسی (0، 10- یا 20- درجه سانتی گراد)، اثر مواد یخ زدا روی چقرمگی شکست مخلوط های آسفالتی
  می تواند متفاوت باشد، به طوری که در دمای صفردرجه سانتی گراد ، اثر مخرب مواد یخ زدا روی چقرمگی شکست مخلوط آسفالتی مشاهده نگردید، در صورتی که در دماهای 10- درجه سانتی گراد یا 20- درجه سانتی گراد برخی از این مواد منجر به کاهش چقرمگی شکست مخلوط های آسفالتی شدند. همچنین نتایج آزمایش حساسیت رطوبتی نشان داد مواد مذکور اثر مخربی روی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی ندارند.    
  کلیدواژگان: آسفالت، چقرمگی شکست، دمای پایین، یخ زدایی
 • مصطفی شفاعتی، امین میرزا بروجردیان صفحات 299-308
  پایین بودن سطح ایمنی ترافیک، تبعات گسترده اجتماعی و اقتصادی دارد و هم چنین مانعی برای توسعه ی پایدار محسوب می شود. ایمنی عابر پیاده از اساسی ترین موضوعات مطالعات ایمنی محسوب می شود. تقاطعات بدون چراغ به دلیل آن که فاقد کنترل کننده های ترافیکی مانند چراغ راهنمای عابر و وسیله هستند و در آن ها تعداد برخوردهای ترافیکی بیشتری بین عابر و وسیله رخ می دهد، از محل هایی هستند که ایمنی عابر در آن ها به خطر می افتد. تا کنون متغیرهای مختلفی که بر شدت تداخل تاثیر گذار هستند، شناسایی شده است اما بیشتر آنها در تقاطع های چراغدار و در نوع خاصی از حرکت مثلا حرکت راستگرد یا چپ گرد مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در این تحقیق، تاثیر نوع حرکت وسیله نقلیه (چپ گرد، راستگرد، مستقیم) بر ایمنی عابران پیاده با استفاده از شاخص های تداخلی در تقاطع های بدون چراغ، تحلیل می شود. داده های مورد استفاده در این تحقیق با استفاده از روش پردازش تصاویر بدست آمده اند. تاثیر نوع حرکت بر شاخص های تداخلی زمان تا تصادف، فاصله زمانی و زمان پس از تخطی با استفاده از تحلیل آنووای یک طرفه انجام شد. تقاطع مورد بررسی در این تحقیق، در محل تقاطع خیابان وصال شیرازی (خیابان اصلی) به خیابان بزرگمهر (خیابان فرعی) است. در نهایت پس از انجام تحلیل ها مشخص شد نوع حرکت وسیله نقلیه در قابلیت اعتماد 95 درصد تنها در شاخص زمان پس از تخطی تاثیر داشت. اختلاف معنادار، بین حرکت های راستگرد و مستقیم ملاحظه شد، این اختلاف برای لگاریتم شاخص زمان پس از تخطی 08/0 بود. در واقع این شاخص برای حرکت مستقیم نسبت به راستگرد به این میزان کمتر بود. علت این موضوع بیشتر بودن سرعت وسایل نقلیه در حرکات مستقیم نسبت به بقیه حرکت ها و ارتباط معکوس سرعت وسیله نقلیه با شاخص زمان پس از تخطی بود.  
  کلیدواژگان: ایمنی عابر پیاده، تقاطع بدون چراغ، شاخص زمان پس از تخطی، شاخص زمان تا تصادف، شاخص فاصله زمانی
 • عباس باقری سرشکی، علی درخشانی صفحات 309-321
  مسلح نمودن خاک به عنوان روشی نسبتا کم هزینه از طریق مقاومت کششی ایجاد شده در عناصر تسلیح موجب ارتقاء پایداری دیوار ها و شیروانی های خاکی می شود. در این مطالعه برای ارائه اقتصادی ترین طرح دیوار خاکی مسلح شده با تسمه فلزی، با لحاظ ضرایب اطمینان، مدل شبیه ساز رفتار دیوار با الگوریتم بهینه سازی ترکیب شده است. در تحقیق حاضر با استفاده از الگوریتم فراابتکاری چندجهانی MVO و تلفیق آن با روش طراحی اداره فدرال بزرگراه های آمریکا (FHWA) به بهینه سازی هزینه ساخت دیوار خاک مسلح با تسلیح کننده فلزی پرداخته شده است. بررسی های انجام شده نشان داد که با بهره گیری از این روش می توان هزینه های احداث دیوار خاک مسلح کم ارتفاع را تا 22 درصد و هزینه های ساخت دیوارهای مرتفع تر را تا 8 درصد نسبت به روش FHWA کاهش داد. به علاوه، از تحلیل حساسیت تابع هدف (هزینه) مشخص گردید کل هزینه احداث دیوار به میزان بیشتری تحت تاثیر هزینه قطعات فلزی در مقایسه با هزینه عملیات خاکی است به طوری که با 5 برابر کردن هزینه المان های فلزی تسلیح و عملیات خاکی، هزینه احداث دیوار به ترتیب به حدود 4.5 و 1.5 برابر افزایش پیدا می کند. همچنین در انتها، روند تغییرات کل هزینه ساخت دیوار بر حسب تغییر متغیرهای مختلف تصمیم شامل فواصل قائم و افقی مسلح کننده ها و نیز طول، عرض و ضخامت عناصر تسلیح مورد بررسی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: بهینه سازی، الگوریتم فراابتکاری چندجهانی MVO، دیوار حائل، دیوار خاک مسلح، تسمه فولادی
 • سیداکبر غلامیان صفحات 323-346
  امروزه، راه آهن شهری نقش کلیدی در حمل ونقل عمومی شهرهای بزرگ ایفا می کند چراکه این نوع سیستم حمل ونقل در مقایسه با سایر شیوه های متداول حمل ونقل همگانی دارای ظرفیت حمل ونقل و راندمان بالا در ارائه خدمات به حجم قابل توجهی از مسافرین است. در این پژوهش، یک مدل بهینه سازی دوهدفه با تلفیق رویکرد زمانبندی مجدد و الگوی توقف-عبور در شرایط ازدحام مسافر بعد از اتمام اختلال ارائه شده است. این مدل بر اساس نرخ ورود مسافر وابسته به زمان، جریان حرکت مسافرین را بر اساس برنامه زمان بندی شبیه سازی می کند. با توجه به پیچیدگی مسائل زمان بندی مجدد حرکت قطارها، یک الگوریتم ابتکاری تولید جواب، مبتنی بر رویکرد تجزیه مسئله، ارائه گردید. اعتبارسنجی مدل زمانبندی مجدد به کمک آزمایش های عددی و بر اساس داده های عملیاتی از خطوط راه آهن شهری تهران و پکن انجام شده است. بر اساس نتایج مدل زمان بندی مجدد، با افزایش مجموع زمان سفر قطارها به میزان کمتر از 1% می توان ازدحام مسافرین در خط 5 راه آهن شهری تهران را حدود 35% کاهش داد. با توجه به ضرورت عکس العمل سریع بعد از اختلال، الگوریتم زمان بندی مجدد از کارایی لازم برخوردار است. نتایج تجربی نشان می دهد که حتی در مسائل با ابعاد بزرگ، رویکرد حل مسئله دارای کیفیت جواب مناسب و زمان محاسباتی قابل قبولی بوده که این موضوع نشان دهنده کارایی آن در برنامه ریزی مجدد قطارهای راه آهن شهری است.  
  کلیدواژگان: راه آهن شهری، تقاضای سفر، زمان بندی مجدد قطارها، ازدحام مسافر
 • حسن طاهرخانی، محمدرضا ارشدی صفحات 347-361
  در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر پلیمر ضایعاتی PET بر عملکرد بتن آسفالتی حاوی قیر لاستیکی و قیر اصلاح نشده، ذرات PET در مقادیر 2، 4، 6، 8 و 10 درصد (بر اساس وزن قیر) به مخلوط های آسفالتی افزوده شد. پس از تعیین مقدار قیر بهینه مربوط به
  ترکیب های مختلف، مخلوط های آسفالتی حاوی PET، تحت آزمایش های مارشال، کشش غیرمستقیم و خزش دینامیکی قرار گرفتند. آزمایش خزش دینامیکی با استفاده از دستگاه UTM-10، در سطح تنش 300 کیلوپاسگال و دمای 40 سانتی گراد، به منظور ارزیابی تغییر شکل ماندگار (شیار افتادگی) مخلوط ها به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که اضافه کردن PET به مخلوط های آسفالتی حاوی قیر لاستیکی باعث بهبود مقاومت مارشال و نسبت مارشال نسبت به نمونه شاهد شد، به طوری که بیشترین مقدار مقاومت و نسبت مارشال مربوط به نمونه های حاوی 10 درصد PET شد. اما، در مخلوط آسفالتی حاوی قیر اصلاح نشده ببشترین استقامت و نسبت مارشال با افزودن 4% PET حاصل می گردد. همچنین، نتایج آزمایش کشش غیرمستقیم بر روی نمونه های حاوی درصد فضای بین 5/6 تا 5/7% نشان داد که بیشترین استقامت در هر دو مخلوط با افزودن 2% PET به دست می آید، اما، در مخلوط های حاوی درصد فضای خالی در محدوده 3 تا 5% مقاومت کششی با افزایش PET کاهش می یابد. نتایج آزمایش خزش دینامیکی نشان داد که مخلوط های آسفالتی گرم حاوی PET رفتار متفاوتی در برابر بارگذاری دینامیکی نسبت به استاتیکی دارند. افزودن PET به مخلوط های آسفالتی باعث کاهش مقاومت نسبت به تغییر شکل دائمی (شیار افتادگی) تحت بارگذاری دینامیکی شد، به طوری که با افزایش مقدار PET مقاومت نسبت به تغییر شکل دائمی کاهش یافت. اما، تاثیر PET بر مقاومت شیار شدگی مخلوط حاوی قیر لاستیکی کمتر از آن بر مخلوط حاوی قیر اصلاح نشده است.  
  کلیدواژگان: بتن آسفالتی، پلیمرضایعاتی PET، قیر لاستیکی، خزش دینامیکی
 • سالار حسن زاده، امید خان فرخانی، بهمن قربانی واقعی، محمدعلی صندیدزاده صفحات 363-373
  پانتوگراف یکی از مهم ترین اجزای انتقال برق به قطار می باشد که توسط آن می توان برق را از شبکه بالاسری به قطار منتقل نمود. ارتباط دائم پانتوگراف با شبکه برق تحت هر شرایطی لازم است. از طرفی، پارامترهای شبکه بالاسری دارای عدم قطعیت بوده و در طول یک دهانه متغیر هستند. این مساله کنترل پانتوگراف را بخصوص در سرعت های بالا با چالش روبرو می سازد. در این مقاله هدف نگه داشتن نیروی تماسی بین پانتوگراف و سیم های برق در یک سطح مطلوب با درنظر گرفتن عدم قطعیت برای شبکه بالاسری است. برای دستیابی به این هدف ابتدا معادلات دینامیکی یک سیستم پانتوگراف با دو درجه آزادی استخراج شده و یک کنترل کننده PID برای سیستم طراحی گردیده است. در گام بعد به منظور بهبود پاسخ کنترلر در حضور عدم قطعیت در شبکه بالاسری، ضرایب کنترل کننده PID را از روش جدول بندی بهره تنظیم کرده و سپس برای کاهش نوسانات، این پارامترها از روش جدول بندی بهره فازی به صورت برخط به روز می شوند. در نهایت عملکرد سه کنترل کننده بر روی سیستم پانتوگراف با ملاحظات عملی شبیه سازی و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهند که ترکیب منطق فازی با روش جدول بندی بهره ، منجر به عملکرد بهتر کنترلر PID می شود.      
  کلیدواژگان: پانتوگراف قطار برقی، کنترل کننده PID، روش جدول بندی بهره، منطق فازی
 • مصطفی وامق، حامد روح الامینی، سید احمد موسوی رق آبادی صفحات 375-388
|
 • S. F. Faezi, A.R. Farokhi Pages 1-16
  As the asphalt temperature decreases, the tensile stress increases. If the tensile stress in the asphalt is greater than its tensile strength, the pavement asphalt cracks. Previous studies have focused on improving asphalt performance at high temperatures, while asphalt performance is neglected at low temperatures. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of ZycoTherm nano-materials as an additive and asphalt modifier at low temperatures. For this purpose, four types of asphalt mixtures were prepared from the silica materials of the plant where the asphalt was produced. The first type was used a control sample with no additives, the second type was prepared with 0.1% nanocomposite additive, the third type with 0.15% of the additive and the fourth type with 0.1% additive and cement filler. Each type of mixture was tested with three specimens in a dry state and three samples in a saturated state, a total of 24 test specimens. Indirect tensile strength and tensile strength ratio values of specimens were measured in dry state after the freezing and melting cycle on the samples. The results showed that 15 % of ZycoTherm could increase the tensile strength in the dry state, but the effect of 0.1 % of ZycoTherm was higher than the 15 % of ZycoTherm. According to the results of the indirect tensile strength test, the highest strength belonged to the additive of 0.1% ZycoTherm nanocomposite with cement fillers, which indicates that indirect tensile strength of samples has improved in dry state and after the freezing and melting cycle.    
  Keywords: Nano Materials, Indirect Tensile Strength, ZycoTherm, Thermal Cracking
 • A.M. Rahimi, R. Mohammad Zadeh Jamalian, A. Medghalchi Pages 17-28
  For each product, the manufacturer's guide for how to use it to communicate with the consumer is considered, in order to allow optimal and safe use of this product becomes available. On the highways , as well as products that are used by thousands of people’s daily, tools for effective communication between manufacturers, designers and managers with their users must be considered in addition to providing traffic safety, also provides the possibility to use highways with maximum capacity. Traffic signs are the most important tools for communication with road users. In order to transmission the messages, figures, symbols and text use in traffic signs. If the traffic sign messages which is generally provided in the form of a symbols, doesn't understand by drivers, the goals of installing traffic signs will not be meet. Perception of different traffic signs are not the same between driver’s Perceptions is different from signs to signs. In this paper, we investigated the effects of traffic signs’ application on driver’s perception. Traffic signs are categorized in three groups: “all-purpose signs”, “average usage signs” and “less common signs”. For each group, 4 traffic signs were examined. In order to evaluate and analyze, a survey study with questionnaire was designed. During five days of questioning at police station in Zanjan-Miyaneh road, 300 questionnaires were completed through interviews with drivers. For validation, similar study was carried out by filling out 40 questionnaires in Zanjan-Bijar road. The resulting data were analyzed using chi-square test and correlation coefficients test. The results showed that overall drivers’ perception of traffic signs was 53.7%.  However, driver’s perception from traffic signs are not the same and for all-purpose sign, average usage signs and less common signs was 88.3%, 49.3% and 23.3%, respectively. The results reverent that with the increasing traffic signs application, driver’s perception from traffic signs will increase and the correlation is about 0.53.      
  Keywords: Traffic Signs, Driver’s Perception, Traffic Sign’s Usage, Traffic Sign’s Form
 • I. Farzin, A. R. Mamdoohi Pages 29-43
  Destination and mode choice play an important role in travel demand analysis and policy assessment as a consequence. To study these two choices, most researchers have used multinomial logit which suffers from the assumption of all error terms being independently and identically Gumbel distributed. This leads to the inability to consider the non-systematic heterogeneity in the alternatives. Heteroscedastic extreme value model assuming independent and non-identical distribution can analyze the alternatives with non-systematic heterogeneous utility. The purpose of this paper is to analyze this heterogeneity and compare results with those of multinomial logit in destination, mode and simultaneous destination- mode choice for shopping trips in Qazvin city. Three choices for destination based on distance; and three choices for modal split including walking, private car and bus (totally 9 choices) are considered. The results for 1570 person- trip according to different criteria (such as log-likelihood function and likelihood ratio index) show the superiority of heteroscedastic extreme value model in destination and mode choice and superiority of multinomial logit in simultaneous destination- mode choice. It is also observed that by increasing the number of alternatives, the non- identical and independent assumption of error term does not increase the explanatory power of the model: travelers consider the non- observed factors as independent and with the same distribution. This paper is a step towards relaxing choice constraints, allowing researchers to consider heterogeneity of the alternatives.
  Keywords: Destination Choice, Mode Choice, Simultaneous Destination- Mode Choice, Multinomial Logit, Heteroscedastic Extreme Value
 • A. Moghbeli Oskoe, H. Ajamzadeh, S. M. Mansoorzadeh, R. Esmailpour Ghameshlo Pages 45-60
  Different methods have been developed and used for the excavation of tunnels. These methods generally have common points, but each of them is different in execution phase and this is the reason why they are categorized. Selection of an optimal method for tunnel excavation includes full knowledge of the tunneling methods and the parameters affecting them. Geometric characteristics, geological and geotechnical properties, project conditions and existing infrastructure, project completion time, and environmental issues are some of the important parameters which must be studied and evaluated. Also, the prediction and control of settlement in terms of safety and economic point of view has considerable importance in urban areas. In recent years, the shallow tunneling method (STM) has been used to excavating underground spaces such as metro stations and similar spaces in different soils, which have many interests in urban areas due to their lack of traffic jams. According to plan of line 2 Shiraz subway, a Crossover is constructed between the Rahmat and Dolat station in the middle of two main railways of the route. The length of the Crossover is about 136.5 m and its overburden is about 7.5 m and its diameter is about 22 m. This paper focuses on selecting the appropriate excavation method for crossover using STM method based on numerical modeling with FLAC3D software. The purposes of three-dimensional numerical modeling are evaluation of settlement during excavation, and determination of the best excavation method with the lowest settlement rate. Different methods have been investigated with different drift and sections division. Finally, two applicable methods are presented in this paper and the best method with the least settlement was introduced as the preferred option. Based on the result, maximum settlement at ground surface was 2.58 cm in the preferred option.
  Keywords: : Shallow Tunneling Method, Tunneling in Weak Soil, Crossover, FLAC3D, Surface Settlement
 • F. R. Haghighi¬, E. Karimi Maskoni Pages 81-95
  Identification of hot spots is an important activity for improving the overall safety of roadway networks. A central issue in comparing HSID methods is the development and selection of quantitative and qualitative performance measures or criteria. In this research, The seven commonly applied HSID methods (accident frequency (AF), equivalent property damage only (EPDO) based the coefficients of the  PIARC, P-value (Islamic Republic of Iran Ministry Roads and Urban development), accident rate (AR), combined criteria, empirical Bayes (EB), societal risk-based) were compared against six robust and informative quantitative evaluation criteria (the site consistency test, the method consistency test, the total rank differences test, the total score test, sensitivity test and specificity test). These tests evaluate each method performance in a variety of areas, such as efficiency in identifying sites that show consistently poor safety performance, reliability in identifying the same hotspots in subsequent time periods .To evaluate the HSID methods, three years of crash data from the Jiroft-Kerman road were used. Analytical Hierarchy Process (AHP) method has been used for determination the importance coefficients of evaluation tests and as a result, showed that the total rank differences test is the most appropriate test. Also the quantitative evaluation tests showed that the EB method is the most consistent method for identifying hotspots and accident frequency, accident rate and combined criteria methods after EB method cause the identification of hotspots similar, that they have similar performance and their evaluation results is the same, have the best performance. Following these methods, the P-value, equivalent property damage only based the coefficients PIARC, and societal risk-based respectively. Societal
  risk-based method performed worst in all of the tests. It should be noted that advantages associated with the EB method were based on crash data from one the road Iran country and the relative performances of HSID methods may change when using other crash data. However, the study results are consistent with earlier findings.    
  Keywords: Safety, Hotspots, Ranking Criteria, Analytical Hierarchy Process Method, Empirical Bayes Method
 • R. Beyrami, Gh. Hamedi, B. Golchin Pages 97-112
  One of the degradable industrial materials is glass wastes. Many methods have been utilized to mitigate the destructive environmental effects of glass wastes. One of the important methods is to utilize them in different industrial sectors. Recently, the use of this material in pavement industry as a component of asphalt mixture has attracted researchers’ attention. One of the problems in the application of glass wastes in asphalt mixtures is the moisture sensitivity of asphalt mixtures. In this study, asphalt mixtures fabricated using 0, 5, 10, 15 and 20% glass wastes as fine aggregates. A 60/70 binder was selected and it was modified by two anti-striping Nano materials named Nano aluminum oxide and Nano iron oxide. In order to evaluate the performance of mentioned additives, moisture susceptibility test based on AASHTO T283 are conducted. The results of this study showed that the use of glass wastes increases the moisture susceptibility of asphalt mixtures. Higher glass content increases the moisture susceptibility of asphalt mixtures. Also, the use of mentioned additives led to an improvement in the properties of asphalt binders. It decreases the acidic properties of modified binders. Hence, the cohesion between asphalt binder and glass is increased and it provides a better performance against moisture damage in comparison with base materials.  
  Keywords: Asphalt Mixtures, Indirect Tensile Strength Test, Nano-Materials Additives, Asphalt Binder
 • M. Goodarzi, M. A. Firoozi Pages 113-128
  Each year, about 60% of the construction budgets of metropolises are allocated to transformation and traffic domains for developing physical infrastructures and facilities such as rapid transit lines, passages and streets, bridges, overpasses and underpasses for pedestrian crossing, highway Interchange to remove the direct impacts of vehicle, bicycle and pedestrian paths, public transport fleet, parks, terminals, stations, vertical and horizontal lining for passing pedestrians, intelligent traffic management systems, vertical and horizontal guides signs and panels , parking lots, etc. those budgets are mainly paid by people from toll payment. For having appropriate planning, with regard to strengths and weaknesses of internal environments, opportunities and threats dominating the external environment of municipalities, proper spending in required and prioritized places, preventing subjective actions of managers and individual-centered views, and reinforcing plan-oriented approaches, long-term strategic planning seems necessary. As a result, operationalizing strategies of developing this type of public transportation with the prioritization as: Diversification Strategy (ST) as the first priority;: Revision Strategy (WO) as the second priority;: offensive strategy (SO) as the third priority; and: Defensive Strategy (WT) as the fourth priority should be at the top of authorities’ executive programs for obtaining the development of taxi in Ahvaz Metropolis.    
  Keywords: Public Transportation, Strategic Planning, Multi-Criteria Decision Making Techniques, Taxi, Ahvaz Metropolis
 • S. M. Nasr Azadani, M. Akbari Varmazyar Pages 129-154
  Each of different railway projects has their own benefits and special circumstances.thus prioritization of these projects to allocate budget efficiently and ensuring to reach the maximum of indices for desired results always has a paramount importance to decision makers and executive managers. In this study, three railway projects have been prioritized by ANP method, and the inner dependency of criteria was calculated by DEMATEL method. The results showed that in two scenarios(without criteria inner dependency and with criteria inner dependency) the Doroud-KhorramAbad-Andimeshk project has the highest prioritization in comparison to other alternatives. also sensitive analysis showed that by increase the weight of "construction costs" criteria, the results changed in two points. The framework that is presented in this study can be a suitable framework for decision-makers to the proper allocation of funds in different railway projects and take effective criteria to reach the highest demands and expectations of railway projects.      
  Keywords: Project Prioritization, MCDA, Railway, ANP, DEMATEL
 • M. R. Salmani Bishak, M. M. Barghi Oskooee, S. Sadeghii¬, N. Omrani Pages 155-164
  The economic goals of developing countries are to improve trade, including exports and presence in international markets. The emergence of effective policies for export development is to identify the factors affecting exports. One of these factors is transport infrastructure. Which is one of the most important factors shaping modern society today? The essential role of transport in shaping the economic structure in societies has always been the focus of transport infrastructure in the context of economic development. In the meantime the rail transportation due to lower power, lower emissions, safety and high passenger capacity has more benefits than any other fleet. The objective of this study, the effect of rail infrastructure as a sub-segment of transportation on the volume of exports of countries D8 during the period 1995-2014 using panel data and GLS methodology has been investigated. In this study, the rail lines have been used as a railroad  infrastructure. The results indicate the positive and significant impacts of rail infrastructure on the volume of exports of countries.    
  Keywords: Data Panel, Transport, Rail Road Infrastructure, Export
 • K. Pourkermani Pages 165-174
  The purpose of this study is to analyse the financial aspects of dredging for ports and harbours that need to maintain ship accessibility. The volume of sediment produced is usually significant in size and in expenses to manage. This paper develops a financial modelling and analysis for the management of maritime sediments using a financial model. This model can be used as a decision-making support tool by shareholders in ports, consulting companies and observers. To achieve this, a decision support tool has been developed and almost every available data has been used from a wide range of different countries. This model analyses a wide range of dredging production processes until the final usage. Required inputs include sediment characteristics, logistics data, financial scale of dredging in national level and direct expenses. This paper explains the potential of the decision support tool for financially evaluating a wide variety of dredging management options, as well as providing valuable information for the optimal management, and provides a comparison between traditional options and potentially useful scenarios.    
  Keywords: Dredging, Port, Financial Modelling, Arvand River
 • R. Mohseni, A. Rahimi, M. Kakavand Pages 175-194
  Decomposition method one of the most popular methods to study for changes to energy consumption that it changes the energy consumption divided to three effect contains productive effect, intensity effect and structural effect. The results of decomposition of energy consumption in the transport sector in Iran shows productive effect, intensity effect and structural effect, to arrange the most important role in explaining the changes in energy consumption in this sector. Estimation of energy intensity model in the transport sector to SVAR method showed that in the short term the energy intensity, energy consumption, energy prices, capital formation, labor force and value added, most contributions described in energy intensity and in the long-term energy prices, value-added, labor force, energy consumption, energy intensity and capital formation most contributions described in energy intensity. In the short term energy intensity with energy intensity, value added, capital formation, labor force and energy prices positively and negatively associated with energy consumption. In the long term, energy intensity with energy intensity has a positive relationship and with the variables energy consumption, value added, capital formation, labor force and energy prices is negative.  
  Keywords: Energy Consumption, Energy Intensity, Transport Sector, SVAR
 • T. Rostami, H. R. Behnood, B. Mirbaha Pages 195-206

  One of the most important aspects of human presence in urban spaces, which causes the vitality and dynamism of these spaces, as well as their social role, is the pedestrian movement. Pedestrians are vulnerable road users and damages to them are often irreparable and irreversible and cause injury or death. The purpose of this study was to determine the percentage of using pedestrian bridges in Tehran as well as environmental and human factors affecting the use or non-use of pedestrians crossing at the bridge's influence. Several environmental factors such as the median pedestrian barriers as well as human factors such as the age and the personal characteristics were considered in this study. In this research, decision was made in a fuzzy environment, which is a multi-value environment. The knowledge base used in an expert system is formed using fuzzy logic and could be used as a fuzzy decision support system for managing and planning for the construction of new pedestrian bridges or for modifying existing bridges. The results of this research can be used to identify high-capacity bridges for equipping other bridges, locating for the construction of new bridges, assessing the status of each bridge and its use. The results show that the most effective factors for using the overpasses by pedestrians were the bridge facilities among the environmental factors and the perceived identity among the human factors. Having compared the results of this study using the fuzzy reasoning model with the real outputs show a 98 percent correlation and the 20 percent error in estimating the probability for using the pedestrian overpass to cross the street.  

  Keywords: Pedestrian Crossing, Human Factors, Environmental Factors, Expert Systems, Fuzzy Reasoning
 • M. Fakhri, R. Shahni Dezfoulian Pages 207-221
  Being aware of the pavement structural condition can play an effective role in implementing an effective pavement management system. An effective structural number can be considered for pavement design, maintenance and rehabilitation, detection of homogeneous sections, prediction of pavement deterioration, and identification of sections requiring additional field tests. One of the most common methods of calculating structural number is the use of non-destructive methods and equipment, such as Falling Weight Deflectometer (FWD). However, the cost of data collection, the need for traffic control and speed constraints are important things that have caused the use of the FWD to be limited at the project and especially the network level. In this paper, it is tried to determine the effective structural number by considering roughness and surface distress with fast and relatively economical methods. For this purpose, 52 km of arterial roads in Kermanshah and Ilam provinces were studied with different specifications such as traffic, age, pavement thickness and distresses. Also, for the determination of deflection, Roughness and PASER index (surface distress), assessment devices such as FWD, RSP, RD-3VV, and visual survey were used respectively. In order to determine the effective structural number, the roughness index (IRI) and PASER index, were considered as input variables in modeling. Also, power regression relation, polynomial linear and neural network models with different architectures were used. The results of the proposed model show that it is possible to determine the structural number with high accuracy and low error. In addition, the superiority and ability of neural network models to estimate the effective structural number, is significant compared to other regression models.    
  Keywords: Effective Structural Number, International Roughness Index, Neural Network Model, Regression Model, Surface Distress
 • M. Soltani, M. Moghadasi Pages 223-234
  In 1929, when the Warsaw Convention was ratified, it was regarded as a success in the air law system. Even now, despite the fact that it lasts for about a century, despite the rapid changes in the air industry, it is a decisive document. Our country has already ratified the Warsaw Document and its amendment, the 1955 Hague Document, but has refused to accede to the Montreal Convention of 1999. The Montreal document was approved with the justification, which is in line with recent advances in the aerospace industry. Additionally, since a number of documents were adopted between 1929 and 1975, there was a tight legal system in aviation. The adoption of the Montreal Convention ended this legal turmoil. Since our country has not approved the Montreal Protocol, this article should be considered. Therefore, the purpose of this article is to examine some of the rules of the Warsaw Convention, adopted in 1929, and to compare those rules in the Montreal Convention of 1999. We are trying to answer the question as to whether we should approve the Montreal Convention.  
  Keywords: Accident, Mental Anguish, Warsaw Convention, Montreal Convention, Limit of Liability
 • A. Mortezayi, N. Hoseinian, S. Ghorbanzadeh Pages 235-246
  Transportation is assumed as one of the major constituent elements of the city and all urban parts are related to this important element and this relationship is bidirectional. Today due to rising trend of urban population and as the consequence of urban transportation rate and several problems like increase in rate of ownership of vehicles, lesser use of public transportation system, air pollution, and rise of accidents etc. the necessity for paying attention to non-motorized transport has become more evident. The current research is of applied type and it generally aims to analyze the barriers and challenges of realization of non-motorized transportation system in Mashhad city Region 1. It has been tried in this study to discuss about subject of urban transportation and to lead it to non-motorized transportation and to review the factors that hinder realization of this objective in Mashhad city Region 1. Therefore, 2 variables are analyzed including lack of satisfaction and security of bicycle users and environment, and with respect to comments from 328 male citizens by the questionnaires completed by them and after analysis on research hypotheses and questions these variables are ranked using Friedman test at the end and among 2 variables, the environment factor is considered as one of the foremost barriers against realization of non-motorized transportation system within the studied range. At the end some strategies are suggested to accomplish this goal as well.  
  Keywords: Non-Motorized Transport_Cycling_Walking_the Zone 1 in Mashhad
 • S. A. Hosseini, A. Ahmadi, A.R. Ameli Pages 247-261
  In this research, glass fibers in the length 12 mm and content of 0.3 percept by the total weight of mixture were used to amend the performance of the warm mix asphalt (WMA). Wheel track test was performed in two states of dry and wet on unaged and short-term aged samples. The post compaction, stripping inflection point, dynamic stability, final cycle, and the number of cycles corresponding to 12.5 and 20 mm rutting depth as well as rutting rate were employed to evaluate the performance of rutting resistance and moisture susceptibility of samples. The results showed that while the incorporation of glass fiber improves all the rutting resistance criteria, it has an insignificant impact on moisture susceptibility of WMA. On the other hand, short-term aging enhances both the rutting and moisture-damage resistance of mixes. Moreover, regression equations were developed to predict C-20 criterion from post compaction, dynamic stability and rutting rate criteria.  
  Keywords: WMA, Moisture Susceptibility, Rutting Resistance, Glass Fiber, Short-Term Aging
 • N. R. Malidarreh, I. Shooshpasha, S. M. Mirhosseini, M. Dehestani Pages 263-273

  Coastal sandy soils cover a large part of the soil of northern part of the country. These soils will have problems due to loose characteristic and lack of proper strength properties for roads building. Beach sand is encountered with the wash-out phenomenon due to uniform gradation and lack of cohesion at the time of the water flow in an unconfined state. To solve the problem of these soils, various methods such as reinforcement with different materials are used. In this research, the effect of adding various percentages of polypropylene fibers to non-cemented and cemented sand on the mechanical characteristics of sandy soils of Babolsar beach was investigated by performing direct shear tests and triaxial tests. According to the results, adding these fibers improves the internal friction angle, cohesion, maximum strength, Failure strain and residual strength of sand. Comparison of the results of direct shear tests and triaxial tests showed that, due to the proper orientation of the fibers relative to the direction of main tensile strains in triaxial tests, the efficiency and their effect on the soil resistance behavior in triaxial samples were more significant than direct shear tests.    

  Keywords: Direct Shear Test, Triaxial Test, Polypropylene Fibers, Non- Cemented Sand, Cemented Sand
 • M. Saadat, M. Esfahanian, S. Behbahani Pages 274-283
  Look-ahead control is a new approach for reducing fuel consumption in road and rail transportation industry. In this approach, considering the slope of ahead path, speed changes were decided on using a fuzzy controller so that, if there is an uphill on the ahead path, speed should be increased so that the vehicle could easily pass and fuel consumption is reduced. In the structure of this algorithm, a part of the ahead path is considered as a look-ahead window and the average slope of its inside points indicates the slope of the ahead path. Length of the look-ahead window and its distance from the vehicle's instantaneous location are two main parameters of look-ahead algorithms that affect their performance. In this paper, unlike the previous studies in which length and location of the look-ahead window kept constant during the whole path, these two parameters changed dynamically by a fuzzy controller according to the speed of the vehicle and slope variance of the points inside the window. Results of the simulation of train motion using the proposed algorithm demonstrated better performance of the algorithm and increased fuel efficiency.  
  Keywords: Reduction of Fuel Consumption, Look-Ahead Control, Look-Ahead Window, Fuzzy Control
 • A. Mansourian, A. Ghadim, R. Ghadim Pages 285-297
  Selection of appropriate pavements deicing materials is one of the main concerns of roads maintenance officials. Investigations show that many researches have been carried out on effects of deicing/anti-icing materials on concrete, however a few researches have evaluated the effects of these materials on asphalt mixtures and these few researches have generally concentrated on moisture susceptibility of asphalt mixtures. In the current study, asphalt mixtures specimens were compacted by gyratory compactor and then were cut into semi-circular specimens. Each of specimens was subjected to water and sodium chloride (NaCl), calcium chloride (CaCl2), calcium magnesium chloride (CMA) and potassium acetate (KA) solutions. Fracture toughness of specimens was measured at three temperatures of 0, -10 and -20 °C using semi-circular bending (SCB) specimen test. Tests results showed that the effects of deicing materials on fracture toughness of asphalt mixture specimens were different at three temperatures. At the temperature of 0 °C, the destructive effect of deicing materials on the fracture toughness of the asphalt mixtures was not observed, while at the temperatures of -10 °C or -20 °C, some of deicing materials could decrease the fracture toughness of the asphalt mixtures. Meanwhile the moisture susceptibility tests results indicated that the deicing materials had no destructive effect on the moisture susceptibility of the asphalt mixtures.        
  Keywords: Asphalt, Fracture Toughness, Low Temperature, Deicing
 • M. Shafaati, A. M. Boroujerdian Pages 299-308
  The low level of safety of transportation causes expanding social and economic consequences. It's also an obstacle to sustainable development. The pedestrian safety is one of the most important issues in the safety of transportation. Non-signalized intersections are one of the places in which there is too much risk for pedestrians because there are rarely any control equipment for pedestrians and vehicles movements. Therefore many conflicts between these two parties occur at such a place. Many effective variables on the intensity of conflicts have been identified, but many of them have been analyzed in signalized intersections and special types of movements like left-turn or right-turn. In this research, the effects of the type of movements (left-turn, right-turn or straight) on pedestrian safety at non-signalized intersections are analyzed using surrogate safety measures. The data have been obtained, using the image processing method. The effects of types of movement on Time to Collision (TTC), Gap Time (GT) and the Post Encroachment Time (PET) have been analyzed by one way ANOVA. The intersection is called Vesal Shirazi-Bozorgmeg Street. Finally, after analysis, it was realized that the type of vehicle movement is significant in only PET in the 95 percent of reliability. The significant difference exists between straight and right-turn movements. This difference was around 0.08 for the logarithm of PET. This measure was smaller in straight movements in comparison with right-turn movements because the speed of vehicles which move straight was more than right-turn ones and there was an indirect relation between the vehicle speed and PET.  
  Keywords: Pedestrian Safety, Non-signalized Intersections, Post Encroachment Time, Time to Collision, Gap Time
 • A. Bagheri Sereshki, A. Derakhshani Pages 309-321
  Soil stabilization as a relatively inexpensive method improves the stability of soil retaining walls and slopes via tensile stress mobilized in reinforcing elements. In this study, to present the most economical design of mechanically stabilized earth wall (MSEW) with metal strip considering the safety factors, the simulation model of the wall behavior was associated with an optimization algorithm. In the current research, using Multi-Verse Optimizer (MVO) together with Federal Highway Administration (FHWA) design method, construction cost of MSEW with metal strip was optimized. It is found that using this method, construction costs of a short wall can be reduced up to 22 percent and those of a taller wall can be reduced up to 8 percent in contrast to FHWA method. In addition, sensitivity analysis indicated that the total construction cost of the wall is mostly affected by the cost of metal elements in comparison with soil backfilling costs such that by increasing the metal elements and soil backfilling costs to 5 times more, the wall construction cost increases to about 4.5 and 1.5 times more, respectively. Also, at the end, the tendency of the total cost to the variations of different decision variables such as vertical and horizontal spacing, length, width and thickness of reinforcing elements was evaluated.  
  Keywords: Optimization, MVO Algorithm, Retaining Wall, Mechanically Stabilized Earth Wall, Steel Strip
 • S. A. Gholamian Pages 323-346
  Today, urban railroads play a key role in the public transport of large cities, as this type of transportation system has a higher transport capacity and efficiency compared to other conventional public transportation modes. In this research, a two-objective optimization model is presented by integrating the re-scheduling approach and the stop-skip pattern in passenger traffic conditions after the end of the disruption. This model simulates the flow of passengers according to the timetable based on the time-dependent arrival time of the passengers. Due to the complexity of the re-scheduling problem, a decomposition algorithm was presented for producing near-optimal solutions. Validation of the
  re-scheduling model was carried out using numerical tests based on operational data from Tehran and Beijing railways. Based on the results of the re-scheduling model, by increasing the total travel time of trains by less than 1%, the passenger overcrowding in line 5 of Tehran's urban railway could be reduced by about 35%. Regarding the need for a fast response after disruption, the re-scheduling algorithm is efficient. Experimental results show that even in large-scale test problems, the solution approach has a good quality response and computational time, which indicates its effectiveness in re-planning the trains of urban railways.    
  Keywords: Urban Rail, Travel Demand, Train Re-Scheduling, Passenger Overcrowding
 • H. Taherkhani, M. R. Arshadi Pages 347-361
  In this research, in order to study the effect of using PET on the performance of asphalt concrete containing rubber modified and unmodified binder, PET particles were added into the mixtures in different dosages of 0, 2, 4, 6, 8 and 10% (by the weight of binder). After determination of the optimum binder content of the mixtures, the specimens were made and subjected to Marshall, indirect tensile and dynamic creep tests. The dynamic creep tests were performed using a universal testing machine (UTM-10) by applying a vertical stress of 300kPa at a temperature of 40°C, to investigate the resistance against permanent deformation. Results show that adding PET into the mixtures improves the Marshall stability and Marshall Quotient compared with those for the control mixture. However, the trend of variation with PET content is different for the unmodified and rubber modified mixtures. While the Marshall stability and Marshall quotient increase with increasing PET content in the rubber modified asphalt concrete, they reach to the highest value by adding 4% of PET into the unmodified mixture, and after that they decrease with increase of PET content. The indirect tensile test results show that the indirect tensile strength (ITS) of the mixtures made by rubber modified and unmodified binder and containing air voids content within 6.5 to 7.5%, reaches to its highest value by adding 2% of PET. However, for the mixtures containing air voids content within 3-5% ITS decreases with increasing PET content. Dynamic creep tests reveal that the resistance against permanent deformation decreases with increasing PET content in both mixtures, with a lower reduction in the mixtures made by rubber modified binder. Comparing the results of Marshall Quotient and dynamic creep tests show that the deformation behavior of PET modified mixtures is different under static and dynamic loading. While, the mixtures resistance against deformation under static loading is improved, under dynamic loading they show less resistance than the control mixtures. Also, results of this research show that PET is less effective on the rubber modified mixtures than the unmodified mixtures.  
  Keywords: Asphalt Concrete, Waste PET, Rubber Asphalt, ITS, Dynamic Creep
 • S. Hasanzadeh, O. Khan Farkhani, B. Ghorbani Vaghei, M. A. Sandidzadeh Pages 363-373
  Pantograph is one of the most important equipment of Electric trains which transferred power from the Catenary to train. Permanent connection of pantograph to the catenary is necessary under all circumstances. On the other hand, the catenary parameters have uncertainly and are variable in a span. This feature challenged the pantograph control issue especially in high speed trains. Maintaining the contact force between pantograph and catenary system under these uncertainties is the aim of this article. So, the dynamic equation of a 2 Degrees of Freedom (2-DOF) pantograph-catenary system is derived and a PID controller is designed, firstly. The Overshoot, Undershoot and oscillations are high in contact force under PID controller, because there are uncertainties in catenary parameters. For reducing the uncertainties effects, the PID parameters are tuned by gain scheduling method. For achieve to better responses, the fuzzy logic is combined to gain scheduling method and the PID parameters updated online using this fuzzy gain scheduling method. Finally, the performance of three controllers on pantograph-catenary system is simulated and analyzed under practical situations. The results show that the combination of fuzzy logic with gain scheduling method lead to improved performance of PID controller for pantograph-catenary system.    
  Keywords: Electric Train Pantograph, PID Controller, Gain Scheduling Method, Fuzzy Logic
 • M. Vamegh, H. Rooholamini, S. A. Mousavi Rqabadi Pages 375-388
  The global environmental issues in recent century causes that recycling and using recycled materials became on the top of concentration in every sciences. The huge amount of fund that should be assigned for road construction and asphalt maintenance, difficulties on finding proper materials and limits on road projects budget causes highly attentions on using recycled asphalt mixtures. This study introduces using copper slag in cold-in-place recycled (CIR) asphalt mixtures as replacement material for fine aggregates. While using copper slag could be a great help for factories to make free of their production’s waste. Since the amount of copper slag which are produced by copper industries are significant in Iran and road projects contains a large volume of aggregates, using copper slag could results in economic production of asphalt and would be desirable for factories to save spaces of storing their wastes. In this research, copper slag has been introduced as aggregate for grading refinement of CIR asphalt mixture and feasibility of utilizing copper slag aggregates have been investigated. To reach this aim, a mixture of reclaimed asphalt pavement (RAP), copper slag aggregates and limestone aggregates with bitumen emulsion (in two types of anionic and cationic) have been used in this study. Properties of asphalt mixture such as Marshall Stability, durability, resilient modulus and permanent deformation were evaluated to find the effect of each additive on the properties of blends of mentioned recycled aggregates. According to the data obtained from Marshall Stability, indirect tensile strength and resilient modulus tests, using cooper slag as aggregates in CIR asphalt mixture results in better performance than mixtures containing limestone. Moreover, results of dynamic creep test indicates that mixtures containing copper slag as the coarse portion are more resistant to permanent deformation and caused a lower rut depth. In addition, a sample ​​containing anionic bitumen emulsion shows better performance than samples made with cationic bitumen emulsion.  
  Keywords: Cold-In-Place Recycled, Copper Slag, Reclaimed Asphalt Pavement (RAP), Permanent Deformation, Resilient Modulus