فهرست مطالب

 • پیاپی 49 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/19
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امنیت شهری و جرم خیزی نقاط داغ شهر کرمان به لحاظ سرقت خودرو با استفاده از نرم افزار GIS
  علی اصغر عبدالهی، مسلم قاسمی صفحه 0

  امنیت اولین عاملی است که موجب می شود انسان ها کنار هم آیند، از نیروی هم کمک گرفته، در مسئولیت های اجتماعی مشارکت جویند تا آسوده تر و متعهد تر زندگی کنند و نقاط جرم خیز یک واحد کوچک جغرافیایی که جرم در آن متمرکز شده است مانند تقاطع خیابا ن ها، ساختمان های نیمه کاره و مسیرها که با توجه به مفهومشان اندازه متفاوتی دارند نامیده می شود. هدف پژوهش حاضر مبنی بر بررسی وضعیت جرم خیزی شهر کرمان براساس سرقت خودرو و سایل داخل آن ها می باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی با ستفاده از نرم افزار GIS می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در سطح شهر کرمان از نظر سرقت وسایل نقلیه و وسایل داخل آن، منطقه 4 به میزان 52 درصد جایگاه اول، منطقه 1 به میزان 30 درصد جایگاه دوم و منطقه سه میزان 11 درصد جایگاه سوم از نظر سرقت خودرو و وسایل داخلی آن را در بردارد. منطقه 2 نیز کمترین این میزان به مقدار 7 درصد را دربردارد.

  کلیدواژگان: امنیت شهری، جرم خیزی، GIS، شهر کرمان
 • اکبر سلیمی* صفحات 9-31
  هدف

  پیشگیری از جرم راهبرد رایج و معمول کشورها و سازمانها در مدیریت بزه و جرم می باشد لیکن به استناد رویکرد تخصصی تر شدن همه علوم که در جوامع حاکم است علم پیشگیری از جرم نیز باید از وضعیت عادی خارج و تخصصی تر و کیفی تر گردد تا بتواند به اهداف خود را بهتر و زودتر محقق نماید. هدف این تحقیق شناسایی انواع مفاهیم ، گونه ها و زیرگونه های پیشگیری از جرم متناسب با سازمان های اقدام کننده و جوامع هدف و خاصه پیشگیری انتظامی می باشد.

  روش

  تحقیق پیش رو اسنادی و از نوع توسعه ای بوده بدین صورت که مفاهیم و اصطلاحات حوزه پیشگیری از جرم را توسعه می دهد اطلاعات بوسیله مطالعات اسنادی بدست آمده است.روش انجام کار بصورت بصورت ترکیبی- تحلیلی بوده که در آن محقق با توجه به تجربه و خبرگی علمی خود در حوزه پیشگیری، از مفاهیم علمی موجود با خلاقیت و نوآوری، اصطلاحاتی جدید و تخصصی را که قابلیت تعریف و همچنین کاربرد دارند استخراج نموده است.

  یافته

  متناسب باسه نوع اقدامات پیشگیرانه مورد مطالعه، جمعا تعداد هفده مفهوم شناسایی گردید در مرحله بعد از ترکیب فنی هر دو مفهوم یک گونه استخراج شد و بدین ترتیب برای هر مفهوم 24 گونه طراحی شد و در مرحله سوم از ترکیب فنی هر سه مفهوم یک زیر گونه بدست آمد و نهایت برای هر گونه، سه زیر گونه تعریف شد.

  نتایج

  اولا اینکه همین روش را می توان برروی انواع دیگر اقدامات پیشگیرانه اجرا نموده و مفاهیم، گونه ها و زیر گونه های دیگری را کشف کرد. ثانیا در حوزه پیشگیری انتظامی سه گونه و نه زیر گونه به شکل تخصصی تشریح گردیدند.

  کلیدواژگان: مفاهیم پیشگیری از جرم، گونه های پیشگیری از جرم، زیر گونه های پیشگیری از جرم، مراجع پیشگیری کننده
 • بابک پورقهرمانی* صفحات 31-53

  یکی از موضوعات مهم در بعد سیاست جنایی جرایم رایانه ای، پیشگیری غیر کیفری از جرایم رایانه ای است در این میان نقش پیشگیری اجتماعی جامعه مدار بی بدیل است.با توجه به نوظهور بودن این نوع جرایم در کشورمان، ضرورت پیشگیری از این نوع جرایم دوچندان است.این مقاله با هدف بررسی یکی از ابعاد سیاست جنایی ایران درقبال جرایم رایانه ای(پیشگیری جامعه مدار) سعی کرده است مولفه های پیشگیری اجتماعی جامعه مدار از جرایم رایانه ای در حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد ودر کنار آن متولیان این امر را مورد شناسایی قرار دهد.پژوهش حاضر با بررسی مقررات جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه رسیده است که مقارن با توسعه فناوری اطلاعات ، بنیانهای اصلی این نوع پیشگیری درکشور ما پایه ریزی شده است ازجمله؛ابلاغیه های مقام معظم رهبری در حوزه فناوری اطلاعات، که راهکارهایی موثر وکارآمد در این زمینه مطرح کرده اند. و در این راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات با تصویب اسناد راهبردی در حوزه فناوری اطلاعات گام های مثبتی برداشته اند .با بررسی عملکرد نهادهای موثر در این قلمرو،بویژه درحوزه تقنین،کشور جمهوری اسلامی ایران اقدامات موثری انجام داده است ولی در حوزه اجرا به نظر کارکرد مطلوبی نداشته است. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد تدابیر پیشگیری اجتماعی جامعه مدار از وقوع جرایم رایانه ای و متولیان آن در حقوق ایران با رویکردی بر ابلاغیه های مقام معظم رهبری در حوزه فناوری اطلاعات می باشد.

  کلیدواژگان: جرایم رایانه ای، جرایم سایبری، پیشگیری اجتماعی، پیشگیری جامعه مدار، فناوری اطلاعات
 • حسین صداقت خانیکی صفحات 55-80

  خشونت خانگی رفتاری است که درست در جایی رخ می دهد که انسان در آن انتظار گرمی، حمایت، اعتماد تشویق و عشق را دارد. این گونه خشونت ها بعضا شدیدتر، جدی تر و پیچیده تر از خشونت علیه افراد بیگانه است؛ لذا در بیشتر کشورها نظیر کشور ایران؛ سازمان ها و نهادهای اجتماعی و حقوقی، صلاحیت و مجوز قانونی را در اختیار دارند تا در موارد این چنینی مداخله نموده و و از وقوع و ارتکاب مجدد این افعال جلوگیری نمایند؛ پلیس نیز از طریق مددکاران اجتماعی کلانتری ها اقداماتی جهت جلوگیری از خشونت های خانگی انجام داده است، هدف و مساله تحقیق حاضر نیز ارزیابی میزان تاثیرگذاری اقدامات مددکاران اجتماعی مستقر در کلانتری ها در پیشگیری از وقوع جرایم خشونت خانگی می باشد. تحقیق کمی و روش آن توصیفی و تحلیلی است؛ جامعه ی آماری تحقیق کارشناسان و مشاوران مددکاری حوزه سرکلانتری چهارم تهران بزرگ می باشد؛ آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای، بررسی های میدانی و تهیه و توزیع پرسشنامه محقق ساخته انجام پذیرفته است؛ در تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری کای اسکوئر، کولموگراف اسمیرنف و اسپیرمن استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد اقدامات پیشگیرانه پلیس در راستای مددکاری اجتماعی شامل مداخلات بازدارنده، مداخلات سازشی_حمایتی، تامین امنیت افراد بزه دیده، به ترتیب با ضریب همبستگی 0.789، 0.812، 0.779در پیشگیری از وقوع جرم خشونت خانگی تاثیرگذارند. نتایج همچنین نشان می دهد احترام به زنان بزه دیده و حمایت عاطفی از آنان، معرفی قربانیان خشونت خانگی به مراکز حمایتی نظیر بهزیستی و برگزاری جلسات مشاوره با حضور طرفین در پیشگیری از وقوع جرم خشونت خانگی می تواند تاثیرگذاری مثبتی داشته باشد.

  کلیدواژگان: خشونت خانگی، پلیس، پیشگیری، مددکاران اجتماعی پلیس
 • یحیی مصطفایی، فرزاد ترکی، مریم فرهمند صفحات 82-115

  چکیده : موضوع حاشیه نشینی یکی از معضلات شهری است که از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتکاب جرایم مورد توجه کارشناسان خقوقی و قضایی و جرم شناسان بوده . اینکه جرایم در مناطق حاشیه ای بسیار بیشتر از سایر مناطق اتفاق می افتد مورد پذیرش همه است و آمارهای اخذ شده از پرونده های مطروحه در دادگستری نیز حکایت از این واقعیت دارد. روش مورد استفاده ما در این پژوهش از نوع روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه بوده و جزء تحقیقات کاربردی محسوب می گردد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین حاشیه نشینی و جرم بوده و حجم نمونه در این پژوهش برابر با 171 نفر از ساکنین محله حاشیه ای جعفر آباد شهر کرمانشاه بوده که از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند. پایایی این پرسشنامه نیز به روش آزمون آلفای کرونباخ برابر 75/0 محاسبه و تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس ماهیت داده ها و شیوه ی بیان فرضیات در قالب آزمون های تی تک نمونه ای و آزمون ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهند که: ارتباط معناداری بین حاشیه نشینی و جرم وجود دارد و میانگین نابسامانی خانواده و محل سکونت در این مناطق بالا و سطح اعتقاد به هنجار ها و توجیه اعمال مجرمانه در بین مردم این منطقه پایین می باشد و از لحاظ آماری نیز تفاوت از میانگین معنادار گزارش شده است.

  کلیدواژگان: حاشیه نشینی، جرم، توجیه اعمال مجرمانه، اعتقاد به هنجار ها، نابسامانی خانواده، نابسامانی محل سکونت
 • محسن نورپور، مسعود احمدی* صفحات 115-134

  تامین مسکن یکی از نیازهای اولیه و اساسی تمامی شهروندان هر کشور محسوب می شود که دولت مردان و برنامه ریزان اقتصادی را به فکر تامین این نیاز وامی دارد. یکی از راه های تهیه مسکن، پیش فروش ساختمان از طریق راه هایی همانند انبوه سازی است که پیش خریداران را نیز به خاطر داشتن امتیازاتی همانند داشتن قیمت مناسب تر و پرداخت به صورت اقساطی ترغیب به خرید این واحدها می نماید. در ایران نیز در سال های اخیر به خصوص این نحوه واگذاری مسکن بیشتر به چشم می خورد. این حوزه نیز همانند سایر حوزه ها با خود آسیب ها و جرم زایی هایی را به همراه داشته است.
  آنچه در این رابطه از منظر جرم شناختی اهمیت مطالعه این حوزه را با اهمیت تر می سازد فضای نامطلوبی است که زمینه را برای جرایم ملکی متعددی همانند کلاهبرداری از طریق چندبارفروشی آپارتمان به دلیل عدم نظارت و قانون مناسب در این زمینه به همراه داشته است. به خاطر رفع این خلا و چاره اندیشی در این زمینه، قانون پیش فروش ساختمان در سال 1389 به تصویب رسیده است. این نوشتار در پی پاسخ گویی به این سوال است که آیا رویکردهای پیشگیرانه وضعی در این قانون قابل شناسایی است؟ در پی پاسخگویی به این سوال، راهکارها و رویکردهای پیشگیرانه وضعی مطرح شده در این قانون در دو مورد تدابیر خطرافزای پیش بینی شده در این قانون (گفتار اول) و مواردی که در آن ناتوان سازی از طریق فرصت زدایی قابل شناسایی است (گفتار دوم) مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: جرایم ملکی، پیشگیری وضعی، تدابیر خطرافزا، فرصت زدایی
 • فاهوی وانگ* ترجمه: خدر فرجی راد، یحیی میرشکاران صفحات 135-163

  این مقاله به دنبال ارائه حوزه های اصلی کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی در ادارات پلیس و عملیات های پلیسی به ویژه در ایالات متحده آمریکا است. مقاله با مرور تکامل تاریخی کاربردهای GIS در اجرای قانون از یک ابزار کامپیوتری نمایش نقشه ای جرم به یک ابزار پیشرفته تحلیل فضایی و ادغام آن در عملیات ها و امور پلیسی شروع می شود. شش حوزه اصلی کابرد GIS در امور پلیسی با مطالعات موردی به هدف نشان دادن ارزش GIS به عنوان ابزارهای زیر مورد بحث قرار می گیرند 1) GIS به عنوان شریکی برای افسران اجرایی، 2) GIS به عنوان ابزار بررسی و پیشگیری از جرم، 3) GIS به عنوان ابزار اجرا و ارزیابی سیاست ها، 4) GIS به عنوان ابزار برنامه ریزی نیروی پلیس، 5) GIS به عنوان ابزاری برای آزمون نظریه های جرم، و 6) GIS به عنوان یک ابزار ارتباطی. مقاله با دورنمایی از برخی روندهای در حال ظهور خاتمه می یابد.

  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات جغرافیایی، تحلیل جرم، اجرای قانون، امور پلیسی، مرور
|
 • Urban security and corrosion of hot spots in Kerman city In terms of vehicle theft using the GIS software
  ali asghar abdollahi, moslemghasemi a Page 0

  Security is the first factor that makes people come together, The force is assisted, Joint participation in social responsibility to live more comfortable and more committed And spots where crime is concentrated geographically a small unit Such as crossing streets, buildings unfinished and direction with respect to the concept called different sizes. This study aimed to investigate the rise in crime in Kerman is based on vehicle theft Across inside it. The research was descriptive - analysis using GIS software is. The findings show that in the city of Kerman stolen vehicles and inside it, Zone 4 at a rate of 52 per cent first place, second place and the third district Region 1 by 30 percent 11 percent Third place in terms of vehicle theft and domestic appliances take it. Zone 2 also contains the lowest rate to 7%.

  Keywords: Urban security, rise in crime, GIS, Kerman
 • salimy akbar a Pages 9-31

  the current research has done in order to analyze effective factors in job satisfaction of commenber operation (with emphasis on Razavi and Soutern of Khorasan borders).the method this research was practical and discription style. Statistical group in this reseach includes 90 personnelof commender Razavi and Soutern of Khorasa in Taybad and Gezic . who have been tested by all of them . the questiones has been completed by reseacher. Two hypothesis of the current research were: 1-internal organization factors has effect on job satisfaction of operation commenders2- these factor have different effects on of operation commenders.After drivation of data these have been analysed by regression and data progressing was done through statistical package of social science. T test and Kay method .Finishing and data analysis show that priority of these effects on job satisfaction of operation commenders was occupation environment and personal factors

  Keywords: job satisfaction, effective, factor, commender
 • babak pourghahramani Pages 31-53

  One of the essential issues in the field of criminal policy regarding computer crimes, prevention of computer crimes are non-criminal. The role of prevention-oriented society is undeniable. Given the emerging nature of this type of crime in our modern necessity of preventing this type of crime should be the main priorities, Fortunately in our country grows and Information Technology, Computer fundamentals are the foundation of prevention. Among them, leader in the field of communication and information technology to be effective, efficient solutions have been proposed in this field. And in this regard the Supreme Council of the Cultural Revolution and the Ministry of information and communication technology strategic documents in the field with the adoption of information technology have taken positive steps that, of course, the role of other institutions here is undeniable. Particularly in areas with functioning institutions, legislative, Islamic Republic of Iran has taken effective measures to be implemented, but the function is not desirable. Based on this article have tried to get to the social community prevention cases of computer crimes in Iran's rights with an emphasis on the directive leader reviewed and next to it the As well as the operation of the these would identify.

  Keywords: computer crimes, cyber-crimes, social prevention, prevention, community, information technology
 • hossein sedaghat khaniki Pages 55-80

  Domestic violence is a behaviour that exactly occur whom person have expectation of kindliness,love,confidence,encouragement,support such violence is sometiomes worse,more serious,more complex from violence against foreigner;hence in the most countries like Iran ;organization and juridical ,sociable institution have qualification and lawful authority at disposal,which in such cases interfere and prevent from occurrence and commitment of this action;police also by socialeorker police station proceedings for prevention from domestic violence have done,the goal of present research is also evaluation of effectiveness amount of socialworker proceedings resident in police station prevention from domestic violence crime accurrence .
  The research is quantitative and its method is descriptive-analytical.Statistical community of research is experts and worker consultant of peace officer of forth district of big Tehrn;statistic and needful information by library studies ,free studies,distribution and preparation of quastionnaire have done;in analysis of information have been used by Spss software and square ,Kolmographsmirnef and spirmen statistic tests.The tesult of research show police precautionary proceeedings in line sociableworker consist of prohibitory interference ,adaptation supportive interference,supply of victim people security,informing domestic violence victim,intermediary procerdings respectively with correlation coefficient of 0.789,0.812,0.779, 0.827and 0.91 in prevention from domestic violence crime occurrence are effective.the results also show respect to victim women and emotional supporting of them.Introduction of domestic violence victim to supportive places such as welfare organization ,holding meeting consultation ,with the attendence of both parties in prevention from domestic violence crime occurrence it csn have possitive effevtiveness.

  Keywords: Domestic violence, sociableworker, police, prevention
 • yahya mostafaei Pages 82-115

  Suburban is one the main problem that gets lawmaker experts attention. The statistic was revealed by justice clearly showed the rate of crime is upper than any other eras. The research has done based on questionnaires and the method was analytical. Finding any kind of effects between suburban and crime rate was the main goal of the study. The participations were 171 from JafarAbad town which the result were analyzed by Alfa Coron and the expected results were 0/75. The result showed that there was a meaningful relationships between the place of living and the crime rate. Respectly the lower place for living associated with higher crime rate.

  Keywords: Suburban, crime rate, criminal acts, taboos, imbalance in familes
 • Mohsen Noorpour*, masoud ahmadi Pages 115-134

  Housing is one of the basic needs of all citizens of any country compels the government officials and economic planners to think about meeting this need. One way of housing, is building pre sale through channels such as the mass housing that also encourages pre-buyers to purchase these units because of advantages such as a more reasonable price and payment by installments. In Iran also, especially this method of assignment of housing is mostly seen in recent years. This area, as other areas, has been associated with damages and crimes.
  What is important in this field in terms of criminology is the unfavorable environment which has provided the ground for several property crimes such as scam via multiple-selling of apartment because of lack of oversight and proper law in this area. To address this gap and remedy in this context, the law of pre-sale of the building was approved in 2010. The present paper tries to answer the question of whether situational prevention approaches can be identified in this law. To answer the question, the situational prevention strategies and approaches outlined in the law will be analyzed in two cases of risk-increasing measures foreseen in the law (article I) and cases where handicapping is identifiable via removing opportunity (article II ).

  Keywords: property crime, situational prevention, risk-increasing measures, removing opportunity