فهرست مطالب

 • سال بیست و دوم شماره 1 (پیاپی 60، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سمیه علی زاده، رضوان زنده دل، ساره اسدی، محمد رنجبریان، معصومه محمودی میمند، منیژه متولیان، آسیه حسینی * صفحات 1-5
  اهداف:
  امروزه انسان ها به واسطه صنعتی شدن محیط زندگی با مقادیر زیاد میدان مغناطیسی تماس دارند، لذا مطالعه اثر این میدان ها بر سلامت انسان امروزی از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر میدان مغناطیسی با فرکانس بسیار پایین روی کمیت و ساختار هموگلوبین شاغلان صنعت برق بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه تجربی حاضر در جامعه کارکنان یک نیروگاه تولید برق در تهران در سال 1396 اجرا شد. با روش نمونه گیری تمام شماری، 29 نفر از کارکنان محل بهره برداری نیروگاه به عنوان گروه مواجهه یافته و 29 نفر از کارکنان اداری و پشتیبانی به عنوان گروه مواجهه نیافته انتخاب شدند. شدت میدان مغناطیسی محل حضور کارکنان نیروگاه تولید برق با روش NIOSH 203 مطالعه شد. نمونه های خون افراد مورد مطالعه جمع آوری و غلظت هموگلوبین نمونه ها با روش اسپکتروفتومتر اندازه گیری و تغییر در ساختار هموگلوبین توسط دستگاه مادون قرمز با تبدیل فوریه (FTIR) مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS 16 از طریق آزمون من ویتنی- یو صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین مقدار هموگلوبین افراد مواجهه یافته (1/42±15/67گرم بر دسی لیتر) در مقایسه با گروه مواجهه نیافته (3/03±17/31گرم بر دسی لیتر) تفاوت معنی داری داشت، به طوری که مقدار هموگلوبین کارکنان بهره بردار کمتر از کارکنان پشتیبانی بود (0/0001p<). بررسی طیف مادون قرمز با تبدیل فوریه، تغییرات معنی داری را در نواحی 1413 و cm-11430 بین گروه مواجهه یافته و مواجهه نیافته نشان داد.
  نتیجه گیری
  تماس با میدان مغناطیسی در فرکانس های بسیار پایین سبب تغییر در کمیت هموگلوبین و ساختار مولکولی آن در شاغلان در صنعت برق می شود.
  کلیدواژگان: میدان مغناطیسی، هموگلوبین، ساختار مولکولی هموگلوبین
 • روح الله واثق، معصومه ابتکار *، مهدی شفیعی اردستانی، مهرداد غلام زاد صفحات 7-19

   

  اهداف

  واکسن های جدید بر پایه پروتئین های نوترکیب و DNA نسبت به واکسن های سنتی ایمن تر هستند، اما متاسفانه ایمنوژنیسیته پایینی دارند، بنابراین به توسعه ادجوانتی ایمن و قوی نیاز است. لاکتیک گلایکولیک اسید (PLGA)، کو-پلی مری استری متشکل از لااکتیک اسید و پلی گلایکولیک است. هیدرولیز آن منجر به تولید مونومر های لاکتیک اسید و گلایکولیک اسید می شود. هدف پژوهش حاضر مقایسه پاسخ ایمنی سلولی و هومورال علیه نانوذرات PLGA پوشانده شده با توکسین تتانی (PLGA-Tet) در موش بود.

  مواد و روش ها

  در پژوهش تجربی حاضر نانوذرات PLGA با روش آب/ روغن تولید و اتیل دی متیل آمینوپروپیل کاربودی ایمید (EDC) توکسین تتانی به روش کووالان به آن متصل شد. پس از تعیین خصوصیات نانوذرات پوشانده شده با توکسین تتانی، آنها به گروه های مختلف موشی تزریق شدند. در گروه های کنترل از ادجوانت کامل فروند و آلوم استفاده شد. پس از یک بار تزریق، ایمنی هومورال موش ها به روش الایزا و ایمنی سلولی با پاسخ تکثیری لنفوسیت های طحال مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل داده ها آزمون آنالیز واریانس یک طرفه به کار رفت.

  یافته ها

  نانوذرات PLGA خاصیت ادجوانتی قویی داشتند و یک بار تزریق آن به همراه آنتی ژن، پاسخ ایمنی سلولی و ایمنی هومورال به مراتب قوی تر از ادجوانت آلوم و کمتر از ادجوانت فروند ایجاد کرد.

  نتیجه گیری

  پلی لاکتیک-کو-گلیکولیک اسید به شکل کونژوگاسیون با آنتی ژن، با یک دوز تزریق می تواند پاسخ ایمنی را به ویژه در بازوی ایمنی سلولی نسبت به حالت محلول آنتی ژن افزایش دهد. همچنین ادجوانت PLGA اگرچه در برابر ادجوانت آلوم در تحریک ایمنی هومورال چندان موفق به نظر نمی رسد، اما در مقایسه با ادجوانت کامل فروند می تواند با یک دوز تزریق، رقیبی قابل توجه برای آن باشد.

  کلیدواژگان: نانوذرات، PLGA، توکسین تتانی، پاسخ ایمنی، ادجوانت
 • زینب امروزی، پگاه باباحیدریان، قاسم آهنگری * صفحات 21-25
   
  اهدف
  ارتباط بین میزان بالای چربی خون و القای برخی بیماری ها، نشان دهنده اثر هایپرلیپیدمیا و مخصوصا هایپرکلسترولمیا روی سیستم ایمنی، پاسخ التهابی و ترشح سایتوکین ها است. این اثربخشی به خاطر تغییر ترکیب کلسترول در غشای سلولی و سیتوپلاسم ماکروفاژها می باشد که سبب مختل کردن مسیر سیگنالی لازم برای پاسخ ایمنی ذاتی است. هدف از این تحقیق بررسی اثر هایپرکلسترولمیا روی خصوصیات فنوتیپی سلول های T و بیان نشانگرهای فعال سازی مرتبط با آن بود.
  مواد و روش ها
  در تحقیق تجربی حاضر مقدار 3میلی لیتر خون وریدی از 30 فرد بیمار هایپرکلسترولمیا و 30 فرد سالم گرفته شد. پراکنش نشانگرهای فعال سازی با روش ایمونوفنوتایپینگ و با استفاده از آنتی بادی های ضدCD25، CD69، CD4 و CD8 مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون آماری T مستقل به کار رفت و در نهایت خروجی داده ها با نرم افزارهای 10 Flow Jo و 16 SPSS آنالیز شد.
  یافته ها
  بررسی نشانگرهای فعال سازی روی سلول های T بیماران هایپرکلسترولمیا نشان داد که بیان ماکر CD25 روی سلول های T CD8+ و CD4+ به طور معناداری به ترتیب به میزان 0/8 و 2% و بیان نشانگر CD69 روی سلول های T CD8+ و CD4+ به طور معناداری به میزان 1/92 و 2/12% کاهش یافت (05/0>p).
  نتیجه گیری
  تغییر خصوصیات فنوتیپی سلول های T و کاهش بیان نشانگرهای فعال سازی در شرایط با کلسترول بالا ممکن است سبب تضعیف سیستم ایمنی بدن در بیماران هایپرلیپیدمیا شود.
  کلیدواژگان: هایپرلیپیدمیا، نشانگر فعال سازی، لنفوسیت T، ایمنوفنوتایپینگ
 • محمدرضا کلهری، شیوا ایرانی، مسعود سلیمانی *، احسان عارفیان، فاطمه کوه کن صفحات 27-34
   
  اهداف
  گلیوبلاستوما مولتی فرم یکی از انواع سرطان های مغزی است که پاسخ مناسبی به درمان نشان نمی دهد. پیش آگهی بد این بیماری به دلیل وجود حالت مقاومت به پرتو و شیمی درمانی است. هدف مطالعه حاضر تولید ویروس لنتی حامل پیش ساز miR-579 و بررسی تاثیر افزایش بیان miR-579 بر بیان ژن های BAX و CDKN1A در رده سلولی گلیوبلاستوما بود.
  مواد و روش ها
  در مطالعه تجربی حاضر برای تولید ویروس لنتی نوترکیب قطعه ژنی حاوی توالی پیش ساز miR-579 در پلاسمید pCDH همسانه سازی شد. سازه نوترکیب به همراه پلاسمیدهای psPAX و pMD2 به سلول های HEK293T انتقال داده شد. ذرات ویروسی با روش اولتراسانتریفیوژ تغلیظ شدند. تیتر ویروسی با روش فلوسایتومتری محاسبه شد. ذرات ویروسی تولیدشده به دومان سلولی A-172 انتقال داده شدند. در نهایت با بهره گیری از روش PCR در زمان واقعی تغییرات، سطوح بیانی miR-579 و ژن های BAX و CDKN1A بررسی شدند.
  یافته ها
  حضور پیش ساز ژن miR-579 در پلاسمید با کمک روش های کلونی PCR و توالی یابی مورد تایید قرار گرفت. بررسی ها نشان دادند که سطح بیان miR-579 در سلول های آلوده شده با ویروس نوترکیب در مقایسه با گروه کنترل افزایش هفت برابری یافت. افزایش بیان miR-579 منجر به افزایش بیان ژن BAX تا سه برابر شد اما در مقابل تغییر معنی داری در بیان ژن CDKN1A مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  افزایش بیان miR-579 در رده سلولی A-172 می تواند بیان ژن BAX را افزایش دهد؛ اما در بیان ژن CDKN1A تغییر معنی داری ایجاد نمی کند.
  کلیدواژگان: miR-579، گلیوبلاستوما، BAX، CDKN1A
 • علی برزگری*، شادمهر میردار صفحات 35-40
   
  اهداف
  این فرض وجود دارد که نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو (NNK) که مهم ترین کارسینوژن موجود در دخانیات است، تولید واسطه های مربوط به ماکروفاژهای آلوئولار از جمله سایتوکین ضدالتهابی اینترلوکین 10 (IL-10) را تعدیل نماید. هدف مطالعه حاضر تاثیر یک دوره مصرف نانوکپسول سیاه دانه بر آسیب شناسی بافتی و سطوح IL-10 بافت ریه رت های در معرض NNK بود.
  مواد و روش ها
  در مطالعه تجربی حاضر 46 سر موش صحرایی بالغ نژاد ویستار به صورت تصادفی به پنج گروه مکمل، مکمل+NNK، NNK، حلال و کنترل دسته بندی شدند. گروه های تحت القای NNK به صورت زیرجلدی یک بار در هفته و به میزان 12/5میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن در 12 هفته NNK دریافت کردند. گروه های مکمل نیز به مدت 12 هفته نانوکپسول سیاه دانه مصرف نمودند. مقادیر سطوح IL-10 در بافت هموژنیزه شده ریه با روش الایزا اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز واریانس یک طرفه و توکی استفاده شد.
  یافته ها
  قرارگرفتن در معرض NNK موجب افزایش سطوح IL-10 در مقایسه با گروه حلال شد، گرچه از نظر آماری معنی دار نبود (0/05p≥). ضمنا یک دوره مصرف نانوکپسول سیاه دانه موجب افزایش معنی دار سطوح IL-10 گروه مکمل+NNK و گروه مکمل در مقایسه با گروه NNK شد (به ترتیب 0/038=p، 0/002=p). علاوه بر این با بررسی اثر مکمل نانوکپسول سیاه دانه بر سطوح IL-10 بافت ریه نشان داده شد که سطوح این متغیر در بافت ریه رت ها نسبت به گروه حلال افزایش معنی داری داشته است (0/001=p)
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد مصرف نانوکپسول سیاه دانه در مهار آثار التهابی ناشی از القای NNK با افزایش سطوح IL-10، نقش موثری دارد.
  کلیدواژگان: نانوکپسول سیاه دانه، اینترلوکین 10، NNK، ساختار هیستولوژیک
 • مریم سالم، طوبی میرزاپور *، ابوالفضل بایرامی، رقیه قائم مقامی صفحات 41-50
  اهداف
  با توجه به افزایش روزافزون زوج های نابارور، در این مطالعه پتانسیل تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مزانشینی بند ناف و سلول های بنیادی مغز استخوان مورد مقایسه قرار گرفت تا سلول بنیادی مناسبی، به منظور تمایز به سلول های زایا معرفی شود.
  مواد و روش ها
  در مطالعه تجربی حاضر سلول های بنیادی مزانشیمی ژله وارتون بند ناف و مغز استخوان پس از استخراج، تحت تاثیر غلظت 6-10مولار رتینوئیک اسید و محیط کشت شرایطی شده حاصل از سلول های سرتولی قرار گرفتند. درصد زیستایی و سرعت تکثیر (زمان دوبرابرشدن جمعیت سلولی) در هر دو گروه محاسبه شد. تعداد کلنی ها طی روز های مختلف کشت، ارزیابی و در نهایت بیان ژن های پیش میوزی و میوزی با روش واکنش زنجیره ای پلی مراز معکوس (RT-PCR) بررسی شد.
  یافته ها
  درصد زیستایی در سلول های بنیادی مغز استخوان بیشتر بود و با افزایش تعداد پاساژ، سرعت تکثیر سلول ها در این گروه افزایش یافت. تعداد کلنی های ایجادشده در سلول های بنیادی مغز استخوان نسبت به سلول های بنیادی بندناف، به طور معنی داری بیشتر بود (0/05>p). در مقابل بیان ژن های PLZF، OCT4 و SCP3 در سلول های بنیادی بند ناف، پس از گذشت 10 روز از کشت مشاهده شد، ولی در سلول های بنیادی مغز استخوان، بیان ژن های PLZF و SCP3 فقط پس از گذشت 15 روز از کشت قابل مشاهده بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد پتانسیل تمایز سلول های بنیادی بند ناف به سلول های شبه زایا بیشتر از پتانسیل تمایز سلول های بنیادی مغز استخوان و در مقابل پتانسیل تکثیر سلول های بنیادی مغز استخوان بیشتر از سلول های بنیادی بند ناف است. این تفاوت احتمالا به دلیل فاکتور های ترشح شده از این سلول ها است.
  کلیدواژگان: سلول بنیادی مغز استخوان، سلول بنیادی بندناف، تکثیر سلولی، تمایز سلولی، ناباروری
 • مریم سالم، طوبی میرزاپور *، ابوالفضل بایرامی، منصوره موحدین صفحات 51-61
  سلول های زایای بدوی (PGCs) سلول های تخصص یافته ای هستند که از سلول های اپی بلاست ایجاد و پس از مهاجرت و تکثیر به سلول های بنیادی اسپرماتوگونی تبدیل می شوند. این سلول ها طی فرآیند اسپرماتوژنز به اسپرماتید تمایز می یابند. اختلالات ایجادشده در هر یک از این مراحل باعث ناباروری می شوند، با شناخت مسیرهای تولید این سلول ها و نیز عوامل موثر در ایجاد نقص و اختلال مسیر می توان به شیوه های مختلف اختلالات را شناسایی نمود و سپس به دنبال یک تکنیک درمانی موثر براساس ژن درمانی یا پیوند سلول های بنیادی اسپرماتوگونی بود تا در جهت بهبود و درمان ناباروری قدم برداشت. در این مقاله تشکیل سلول های زایای بدوی، عوامل موثر در تمایز سلول های بنیادی اسپرماتوگونی و نیز فرآیند اسپرماتوژنز مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مسیرهای آپوپتوزی به منظور کنترل تولید سلول های زایا و روش های آزمایشگاهی برای شناسایی سلول های آپوپتوتیک در شرایط کشت بررسی شد.
  کلیدواژگان: سلول های زایای بدوی، سلول های بنیادی اسپرماتوگونی، تمایز، آپوپتوز
|
 • S. Alizadeh, R. Zendehdel, S. Asadi, M. Ranjbarian, M. Mahmoodi Meymand, M. Motevalian, A. Hosseini * Pages 1-5
   
  Aims
  Nowadays, people are exposed at large quantities of magnetic field due to industrialization of the environment; therefore, studying the effect of these fields on human health is very important. The aim of this study was to investigate the effect of extremely low frequency (ELF) magnetic field on the quantity and structure of hemoglobin of employees in electricity industry.
  Materials and Methods
  The present experimental study was carried out in the employees of a power generation plant in Tehran in 2017. Using total population sampling method, 29 employees of exploitation department were selected as exposed group and 29 employees of administrative and support department were selected as unexposed group. The magnetic field intensity of the power generation plant was studied by NIOSH 203 method. Blood samples were collected from two groups of people; hemoglobin concentration in blood samples were evaluated by spectrophotometer and changes in hemoglobin structure were analyzed by Fourier-transform infrared spectroscopy. The data were analyzed by SPSS 16, using the Mann-Whitney U test.
  Findings
  The mean of hemoglobin concentration in the exposed group (15.67±1.42) was significantly different from that of the unexposed group (17.31±3.03), so that the hemoglobin level of the exploitation department staff was lower than that of the administrative and support staff (p<0.0001). Fourier-transform infrared spectroscopy showed significant changes in the 1413 and 11430cm-1 between the exposed and unexposed groups.
  Conclusion
  Contact with extremely low frequency of magnetic field causes changes in hemoglobin quantity and its molecular structure in employees in electricity industry.
  Keywords: Magnetic Field, Hemoglobin, Molecular Structure of Hemoglobin
 • R. Vasegh, M. Ebtekar*, M. Shafiee Ardestani, M. Gholamzad Pages 7-19

   

  Aims

  New vaccines based on recombinant and DNA proteins are safer than traditional vaccines, but unfortunately, they have lower Therefore, there is a need for the development of safe and strong that can increase the immune PLGA), ester, consists of acidic and lactic acid. Its hydrolysis leads to the production of lactic acid and glycolic acid monomers. The aim of this study was to compare humoral and cell mediated immune response to coated PLGA in mice.

  Materials and Methods

  In this experimental study, PLGA nanoparticles were produced by water/oil (W/O) method. Tetanus toxin attached to by EDC. After coated characterization, they were injected into different groups of mice. The complete and Alum as After a single injection, the of was investigated by ELISA and cellular analyzed by spleen cell proliferation assay. One-way analysis of variance was used.

  Findings

  PLGA nanoparticles had a strong effect, and when used with antigens, could produce cellular and humoral immune response far more powerful than alum and than Freund’s adjuvant.

  Conclusion

  Glycolic polyester, in the form of conjugation with an antigen, can be used to increase the immune response, especially in the cellular immune arm, relative to the antigenic solution. Although PLGA seems not so successful to the humoral immune stimulus against in comparison to the full of it can be a significant competitor with

  Keywords: Nanoparticles, PLGA, Tetanus Toxin, Immune response, Adjuvant
 • Z. Emruzi, P. Babaheidarian, Gh. Ahangari * Pages 21-25
   
  Aims
  The correlation between high levels of blood lipid with the induction of some diseases indicates significant effects of hyperlipidemia and especially on the immune system, inflammatory response, and secretion of cytokines. This is due to changes in the composition of cholesterol in the cell membrane and macrophage cytoplasm, which disrupts the signaling pathway necessary for the innate immune response. The purpose of this study was to investigate the effect of on phenotype properties of T cells and the expression of its associated activation markers.
  Materials & Methods
  In the present experimental study 3ml of peripheral blood samples were collected from 30 patients and 30 healthy subjects. The distribution of activation markers was evaluated by Immunophenotyping with anti-CD4, CD8, CD25, and CD69 antibodies. was used and output data were analyzed using Flow Jo 10 and SPSS 16 software.
  Findings
  Evaluation of the activation markers located T cells of patients with showed a significant decline by 0.8% and 2% in the expression of CD25 marker and 1.92% and 2.12% in the expression of CD69 marker on CD8+ CD4+ T cells, respectively (p<0.05).
  Conclusion
  The changes in the phenotype properties of T cells and the decreased expression of activation markers in high-level cholesterol conditions might weaken the immune system in hyperlipidemia patients.
  Keywords: Hyperlipidemias, T-lymphocytes, Immunophenotyping
 • M.R Kalhori, Sh. Irani, M. Soleimani *, E. Arefian, F. Kouhkan Pages 27-34
   
  Aims
  Glioblastoma multiforme is a type of brain cancers that do not respond well to treatment. The poor prognosis of this disease is due to the presence of radiation resistance and chemotherapy. The purpose of the present study was to produce miR-579 precursor carriers and investigate the effect of increased expression of miR-579 on the expression of BAX and CDKN1A genes in the glioblastoma cell line.
  Materials and Methods
  In this experimental study, in order to produce recombinant lentiviral vectors, a gene containing the miR-579 precursor sequence was cloned into the plasmid. The recombinant structure was transmitted to the cells of HEK293T with and pMD2 plasmids. Viral particles were concentrated using Ultra Centrifuge. Viral titration was calculated by flow cytometry. The viral particles produced were transferred to the A-172 cell line. Finally, by using Real-Time PCR, changes in expression levels of miR-579 and BAX and CDKN1A genes were investigated.
  Findings
  The presence of miR-579 gene precursor in the plasmid was confirmed by colony PCR and sequencing methods. The study showed that the level of miR-579 expression in infected cells with the recombinant virus was found to be up-regulated compared to the control group. miR-579 increased the BAX gene expression by three times. But, there was no significant change in the expression of CDKN1A gene expression.
  Conclusion
  Increased expression of miR-579 in the A-172 cell line could increase the expression of BAX gene. However, the CDKN1A gene expression does not change significantly.
  Keywords: miR-579, Glioblastoma, CDKN1A, BAX
 • A. Barzegari *, Sh. Mirdar Pages 35-40
   
  Aims
  It is assumed that ketone derived from tobacco (NNK) which is the most important carcinogen in tobacco modulates alveolar macrophage mediator production, such as anti-inflammatory cytokine IL-10. The aims of this study were to investigate the effect of a Nigella sativa on tissue pathology and IL-10 levels in lung tissues exposed to NNK
  Materials & Methods
  In this experimental study, 46 Wistar rats of supplement, supplement+NNK, NNK, solvent and control. NNK-induced groups received NNK subcutaneously one day per week at a rate of 12.5 mg per kg body weight. Supplemented groups also consumed Nigella sativa Nanocapsules for 12 weeks. Levels of IL-10 in homogenized lung tissue were measured by ELISA. To analyze the data; ANOVA and Tukey test were used at a significance level of p≤005.
  Findings
  Exposure to NNK increased levels of IL-10 compared with the solvent group, although not statistically significant (p≥005). Meanwhile, a period of consumption of Nigella sativa Nanocapsules significantly increased levels of IL-10 in NNK + supplement and the supplement groups compared to NNK group (p=0.038, p=0.002; respectively). In addition, the effect of Nigella sativa Nanocapsules on IL-10 levels of lung tissue was shown that the levels of this variable were significantly higher than the solvent group (p=0.001).
  Conclusion
  Generally it could be confirmed that consumption of Nigella sativa Nanocapsules plays an important role in the inhibition of inflammation induced by NNK via Increase of IL-10 activity.
  Aims
  It is assumed that ketone derived from tobacco (NNK) which is the most important carcinogen in tobacco modulates alveolar macrophage mediator production, such as anti-inflammatory cytokine IL-10. The aims of this study were to investigate the effect of a Nigella sativa on tissue pathology and IL-10 levels in lung tissues exposed to NNK
  Materials & Methods
  In this experimental study, 46 Wistar rats of supplement, supplement+NNK, NNK, solvent and control. NNK-induced groups received NNK subcutaneously one day per week at a rate of 12.5 mg per kg body weight. Supplemented groups also consumed Nigella sativa Nanocapsules for 12 weeks. Levels of IL-10 in homogenized lung tissue were measured by ELISA. To analyze the data; ANOVA and Tukey test were used at a significance level of p≤005.
  Findings
  Exposure to NNK increased levels of IL-10 compared with the solvent group, although not statistically significant (p≥005). Meanwhile, a period of consumption of Nigella sativa Nanocapsules significantly increased levels of IL-10 in NNK + supplement and the supplement groups compared to NNK group (p=0.038, p=0.002; respectively). In addition, the effect of Nigella sativa Nanocapsules on IL-10 levels of lung tissue was shown that the levels of this variable were significantly higher than the solvent group (p=0.001).
  Conclusion
  Generally it could be confirmed that consumption of Nigella sativa Nanocapsules plays an important role in the inhibition of inflammation induced by NNK via Increase of IL-10 activity.
  Keywords: Nigella sativa, Nanocapsules, IL-10, NNK, Histologic Structure
 • M. Salem, T. Mirzapour*, A. Bayrami, R. Ghaem Maghami Pages 41-50
  Introduction
  Due to increase of infertile couples, potential differentiation and proliferation of umbilical cord mesenchymal stem cells (MSCs) and bone marrow stem cells (BM-MSCs) was compared to find proper stem cells for differentiation into germ-like cells.
  Materials & Methods
  In this experimental study, isolated umbilical cord and bone marrow mesenchymal stem cells were treated by Retinoic acid (10-6M) and Sertoli cells condition medium. Viability percentage and the rate of proliferation (population doubling time) of cells was calculated in both groups. The number of colonies was evaluated in different days of culture, and finally the expression of and meiotic genes investigated by RT-PCR.
  Findings
  The viability percentage was higher in BM-MSCs group and the rate of proliferation of cells increased by elevating the passage number. The number of colonies in the bone marrow stem cells was significantly higher than that of the umbilical cord MSCs (p<0.05). In contrast, the expression of PLZF, OCT4 and SCP3 genes were detected in umbilical cord MSCs after 10 days of culture. However, in BM-MSC, the expression of PLZF and SCP3 genes was observed only after 15 days of culture.
  Conclusion
  It seems that the human umbilical MSCs higher differentiation potential for producing germ-like cells when compared to the Bone marrow stem cells. In contrast, the proliferation potential of BM-MSCs is greater than umbilical cord MSCs. This difference is probably due to secreted growth factors from these cells.
  Keywords: BM-MSCs, Umbilical cord MSCs, Cell Proliferation, Cell Differentiation, Infertility
 • M. Salem, T. Mirzapour *, A. Bayrami, M. Movahedin Pages 51-61

  Primordial germ cells (PGCs) are the specialized cells that are created from epiblast cells and after the migration differentiate into spermatogonial cells. Also, Spermatogonial cells differentiate into spermatids during the spermatogenesis process. Created disorders in each of these stages cause infertility, so the recognizing of the mechanism of these cells from the early stages of formation to the differentiation and investigating the effective factors in differentiation can be useful in the treatment of the infertile people. Today, the cultivation of spermatogonial cells and transplantation of these cells can be effective in the investigation of spermatogonial stem cell and the treatment of infertility. In this paper, the formation and migration of primordial germ cells, the spermatogenesis process and the effective factors in differentiation of spermatogonial stem cells are investigated.
  Keywords: Primordial Germ Cells, Spermatogonial Stem Cells, Cell Differentiation, Apoptosis