فهرست مطالب

زبان و ادب فارسی - پیاپی 238 (پاییز و زمستان 1397)
 • پیاپی 238 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/13
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سجاد آیدنلو* صفحات 1-26

  فردوسی در اوایل پادشاهی ضحاک چهار بیت در بیان بی رسمی هوس آلود او سروده است: پس آیین ضحاک وارونه خوی
  ز مردان جنگی یکی خواستی
  کجا نامور دختری خوب روی
  پرستنده کردیش در پیش خویش چنان بد که چون می بدیش آرزوی
  بکشتی/ به گشنی/ به کشتی که با دیو برخاستی
  به پرده اندرون پاک بی گفت و گوی
  نه رسم کیی بد نه آیین کیش دشواری اصلی این قطعه در ضبط، قرائت و معنای مصراع دوم بیت دوم و سپس ارتباط یا استقلال معنایی دو بیت آغازین و دو بیت پایانی است. در نسخه های شاهنامه ده ضبط مختلف برای مصراع دوم بیت دوم دیده می شود و شارحان و محققان هم ده معنا برای آن پیشنهاد کرده اند. نگارنده با نقد ضبط ها، خوانش ها و معانی گوناگون و بر پایه دلایل و قراینی مانند نگاشته «بکشتی» در بیشتر دست نویس ها، بودن مصراعی مشابه به لحاظ نحوی و معنایی در جای دیگر شاهنامه، توجه به دریافت سنتی بعضی کاتبان و خوانندگان شاهنامه از طریق نسخه بدل های این ابیات، توضیح گزارشی در بندهش و... ضبط و قرائت «به کشتی که با دیو برخاستی» را محتمل تر می داند و برای هر چهار بیت به صورت پیوسته (موقوف المعانی) این تفسیر را پیشنهاد می کند که ضحاک به هنگام برانگیخته شدن شهوتش دختری خوب روی و پاک دامن را در اختیار مردی جنگجو و دیوافکن می نهاد تا در برابر نگاه او با آن دختر نزدیکی کند و منظور فردوسی از «آیین ضحاک وارونه خوی» احتمالا همین کار ناشایست است.

  کلیدواژگان: شاهنامه، تصحیح، خوانش، معنا، ضحاک، وارونه خویی
 • ناصر بهرامی*، عبدالناصر نظریانی صفحات 49-69
  یکی از رایج ترین مقوله های دستوری در زبان های دنیا جملات پرسشی است، جملات پرسشی در شعر معاصر ازجمله اشعار امیرهوشنگ ابتهاج گاهی نقش های معنایی منظوری دارند و کاربرد آن ها برای سوال نیست، بلکه برای تعجب، خبر دادن، یاس، شکایت، اعتراض، توبیخ، ملامت و... به کار می روند. این پژوهش با هدف شناخت مقوله های معنایی – منظوری جملات پرسشی در اشعار امیرهوشنگ ابتهاج (سایه) نوشته شده است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری تمام دفتر های شعر سایه است و به صورت تصادفی 120 غزل، 84 شعر نیمایی، 17 دوبیتی، 10 مثنوی و 8 قطعه موردبررسی قرار گرفت، سایه در 187 مورد از جملات پرسشی در معنای ثانوی استفاده کرده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که ابتهاج از 28 مورد از کارکرد های معنای ثانوی جملات پرسشی استفاده نموده است. تحلیل آماری داده ها بیانگر این نکته است که پربسامدترین کارکردهای اغراض ثانوی جملات پرسشی به ترتیب عبارت اند از: آرزو، اعتراض، تعجب، شکایت، اظهار عجز، تردید، استفهام انکاری، یاس و ناامیدی، تعظیم و تاکید و تقریر خبر و جلب توجه .
  کلیدواژگان: ابتهاج، مقوله های دستوری، نقش های معنایی، نقش های منظوری، جملات پرسشی، معانی ثانویه، شعر معاصر
 • دادیار حامدی، میرجلال الدین کزازی* ، غلامرضا سالمیان صفحات 71-93
  به کارگیری عناصر حماسی از ویژگی های غزل امروز است. سیمین بهبهانی از شاعرانی است که به این امر توجه ویژه ای نشان داده است. او برای این کار، عناصر بلاغی ای نظیر مبالغه و مفاخره را به کار می گیرد و در توصیف پدیده های طبیعت از اصطلاحات خاص حماسه و ستیز بهره می جوید. سادگی تشبیه در غزل های بهبهانی و به کارگیری وجه شبه های سازگار با حماسه، لحن حماسی غزل او را تقویت می کند؛ علاوه بر این استفاده از مشبه به های مبتنی بر عظمت و بزرگی، بر این امر تاثیرگذار است. همچنین بهبهانی گاهی مضمون های حماسی غزل هایش را با بهره گرفتن مناسب از وزن های پرطنین بیان می کند. ایران دوستی شاعر موجب شده است که او توجه ویژه ای به اسطوره های ایران کهن نشان بدهد. در غزل های او نبرد با نیروهای اهریمنی و دیوان را می توان دید و اشاره هایی به شخصیت های اسطوره ای و حماسی نیز وجود دارد. در این میان گاهی اسطوره هایی چون رستم و ضحاک به شکلی متفاوت از اصل خویش در آمده اند.
  کلیدواژگان: حماسه، غزل، بهبهانی
 • بهنوش رحیمی هرسینی*، علی حیدری صفحات 95-117
  حافظ از تکرار معنی برخلاف تکرار لفظ در سطح بیت، ابایی نداشته است؛ شاهد ما در اثبات این ادعا، استفاده او از واژگان و عبارات مترادف است. ریزبینی و نکته سنجی حافظ در توجه به اختلاف های معنایی واژگان مترادف مثال زدنی است. وی علاوه بر هم معنایی و ترادف، به اختلاف ها و حتی گاه تضاد های معنایی این واژگان به ظاهر مترادف نظر داشته و هر واژه را در بافت معنایی مناسب به کار گرفته است. نکته قابل توجه دیگر، آرایش واژگان و عبارات مترادف در ابیات اوست؛ حافظ مفاهیم مترادف را به صورت گروه کلمه و به دنبال یکدیگر نمی آورد؛ بلکه واژه دوم را در جمله مستقل دیگری، جانشین واژه یا عبارت نخست می کند. این روش، شگرد جادویی او در آمیختن معانی و آفریدن معانی شگفت و تازه است. آرایش واژگان مترادف، توجه به جزییات معانی آن ها و به کار بردن آن ها در بافت های متناسب با معنایشان، به حافظ توانایی فراوان در آفرینش معانی بدیع و تصاویر هنری شگفت بخشیده است. او با این مترادف سازی ها، علاوه بر ایجاد تناسبات لفظی و معنوی، پارادوکس های بدیع، طنزهای ملیح و مخفی و... می آفریند و بر ابعاد و گستره معنی در هر بیت می افزاید. در حدود 5درصد از ابیات حافظ، مفاهیم مترادف جانشین یکدیگر شده اند. حافظ در آفرینش این مفاهیم علاوه بر مفردات زبان، از معانی کنایی عبارات، روابط مجازی واژگان و ساختن ترکیب های تازه سود جسته است.
  کلیدواژگان: مترادف، حافظ، غزل، معنی آفرینی، جانشینی
 • حسن شامیان، سمانه جعفری صفحات 119-144
  نفثه‎المصدور یکی از شاهکارهای بدیع نثر فنی و مصنوع در حوزه زبان و ادب فارسی است که شهاب‎الدین محمد خرندزی زیدری نسوی آن را در شرح مصائب روزگار جلال‎الدین خوارزمشاه در زمان حمله مغول نوشته است. این کتاب دارای نثری منشیانه و فصیح است که نویسنده در تصنیف آن توجه فراوانی به کاربرد آرایه های بدیعی، بیانی، آیات، احادیث و لغات و اصطلاحات عربی دارد. سوال مطرح این است که آیا نویسنده در کاربرد آرایه‏های زبانی از الگوی خاصی پیروی کرده یا اینکه این عناصر را تنها به منظور آرایش لفظی و معنوی کلام خود به‏کار برده است. در پاسخ به این پرسش باید گفت که زبان فنی این اثر، دارای الگوی منسجمی در ژرف‎ساخت است که نویسنده به پیروی از آن، دست به گزینش صنایع و آرایه های لفظی و معنوی زده و از یک‎سو کنایه و تشبیه را بیشتر از استعاره و مجاز به‏کار برده و از سوی دیگر به پیروی از همین الگو از میان آرایه‎های بدیع لفظی، انواع گونه‎های سجع و جناس را برگزیده و در ایجاد موسیقی زبان اثر خود از آن‏ها بهره برده است. در حوزه بدیع معنوی نیز کاربرد صنعت اغراق، تضمین و تلمیح که زیرساختی تشبیهی دارد، صبغه تشبیهی زبان نفثه‎المصدور را پررنگ‏تر کرده است.
  کلیدواژگان: نفثه‎المصدور، صناعات بدیعی و بیانی، ژرف ساخت، همسان‏پنداری، یکسان‏ پنداری
 • الله کرم عباسی، محبوبه خراسانی *، محمود حیدری صفحات 145-168
  هر اثر ادبی، نشان از جهان بینی و اندیشه صاحب اثر دارد و بر اساس فضای اجتماعی و سیاسی جامعه شکل می گیرد. رضا براهنی نویسنده رمان رازهای سرزمین من، بسان مصلحی اجتماعی، متاثر از فضای حاکم بر جامعه ایران و به ویژه تبریز در میان سال های 1337- 1357، به بیان افکار اجتماعی-سیاسی خود با هدف اصلاح جامعه دست زده است، ازاین رو، تحلیل اندیشه های نویسنده از دیدگاه ادبیات پسااستعماری حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوایی، درون مایه های فکری این رمان را مانند سنت و مدرنیته، وضعیت نابسامان اجتماعی، جایگاه زنان در جامعه، من و دیگری، سیاست زدگی، خودباختگی، فرادست و فرودست و استعمارستیزی کاویده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که این اثر با تکیه بر مولفه های ادبیات پسااستعماری درون مایه های چون تقابل سنت و مدرنیته، سلطه مردانه جامعه سنتی و فرودست و فرادست غربی، مشکلات اخلاقی و خودباختگی و تزلزل هویت به تصویر می کشد، اما در مقابل، تکیه بر اعتقادات و اندیشه اساطیری برای رسیدن به هویت پیشین، مبارزه علیه اعتقاد به برتری نژاد غربی و استعمارستیزی را نیز تبلیغ می کند.
  کلیدواژگان: نقد ادبی، ادبیات پسااستعماری، ایدئولوژی، رضا براهنی، رازهای سرزمین من
 • راضیه فانی* ، فیروز فاضلی، محمود رنجبر صفحات 169-198
  طنز موقعیت طنزی برگرفته از تصویر ها، تصور ها و مفاهیم است که می تواند آمیزه ای از رفتار، موقعیت، صحنه و گفتار باشد. در میان داستان نویسندگان معاصر، عباس معروفی در آثار خود، از ساخت موقعیت های طنز آمیز برای نشان دادن مشکلات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سود جسته است. ازاین رو در تحقیق حاضر تلاش می شود تا انواع موقعیت های طنز آمیز در دو اثر معروفی و شگرد های ایجاد و بازتاب اجتماعی آن ها موردبررسی قرار گیرد. با تفحص در موقعیت های موجود در این آثار می بینیم که عامل کلیدی ایجاد موقعیت های طنز آمیز نام های مضحک در شخصیت پردازی ها و حرکات مضحک در رفتار است. شبکه ارتباطی اشخاص هم نقش مهمی در شکل گیری موقعیت طنزآمیز دارد. نویسنده با استفاده از این شگرد ها علاوه بر خنده انگیزی، با ظرافت سیستم سیاسی و فرهنگی جامعه را به سخره می گیرد. مهم ترین موضوعاتی که نویسنده در قالب موقعیت های طنز آمیز به آن ها توجه دارد عبارت اند از معضلات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بی عدالتی و وجود فساد در بین ارگان های مختلف سیاسی و اداری.
  کلیدواژگان: عباس معروفی، طنز موقعیت، ادبیات معاصر داستانی
 • علیرضا قوجه زاده* صفحات 199-227
  عبدالمجید تبریزی، سراینده کمترشناخته شده سده 8ق. است. متاسفانه اطلاعات چندانی از وی در دست نیست. همین قدر دانسته است که در حدود 699ق. در تبریز زاده شده و احتمالا در فاصله سال های 757 تا 768ق. درگذشته است. آنچه از اشعارش برمی آید، این است که به زراعت مشغول بوده و در 55 سالگی به سفر حج مشرف شده و در بازگشت از زیارت خانه خدا، به شیراز رفته و مدتی در آنجا گذرانده است. در قالب های مختلف شعری؛ همچون قصیده، غزل، ترکیب بند، قطعه، مثنوی و رباعی، طبع آزمایی کرده و مفاهیم و موضوعات متعددی، ازجمله حمد خدا، نعت پیامبر اکرم (ص)، مدح دولتمردان، عشق، عرفان، پند و اندرز و حکمت، درون مایه اشعار او را تشکیل می دهند. در قصیده سرایی، پیرو شاعرانی همچون عنصری، انوری، ظهیر فاریابی، و در غزل سرایی، متتبع غزل های سعدی است. شاعران معاصر او مانند حافظ نیز، از سروده های وی تاثیر پذیرفته اند .
  کلیدواژگان: عبدالمجید تبریزی، تبریز، شعر فارسی، آل جلایر، سده هشتم هجری
 • ناصر ناصری*، سکینه شرافتی صفحات 229-244

  زبان از عناصر بنیادی در داستان نویسی به شمار می‏رود. یکی از مباحث مهم در بررسی زبان، توجه به جنسیت و رابطه آن با زبان اثر است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند میان زبان و نوشتار زنان و مردان تفاوت زیادی وجود دارد. هدف اصلی در پژوهش حاضر تفاوت های زبانی زنان و مردان در حوزه کاربرد واژگان از منظر زبان و جنسیت در رمان سمفونی مردگان اثر عباس معروفی است. در این مقاله اهتمام نگارندگان بر آن است تا تفاوت های واژگان به کاررفته در زبان زنان و زبان مردان در رمان سمفونی مردگان شامل متغیرهایی چون رنگ واژه ها، دش واژه ها (رکیک و غیررکیک)، سوگندواژه ها، تصدیق‏گرها، تعدیل کننده ها، کلام آمرانه و دستوری، صفات و واژگان عاطفی در مکالمات شخصیت‏های رمان با توجه به موازین علمی زبان شناسی، نقد و بررسی کند. عباس معروفی اگرچه در مواردی، زبانی متناسب با جنسیت قهرمانان خود خلق کرده، لیکن به دلیل عدم توجه به یافته های علمی زبان شناسان اجتماعی به خصوص زبان و جنسیت، در مواردی هم موفق به خلق زبانی متناسب با جنسیت قهرمانان خود نشده است.

  کلیدواژگان: عباس معروفی، سمفونی مردگان، جنسیت، زبان مردانه، زبان زنانه
|
 • sajjad aydinloo* Pages 1-26

  Ferdowsi, in the early kingdom of Zahak has written four bits in expression of his concupiscible unconventional:  پس آیین ضحاک وارونه خوی
  ز مردان جنگی یکی خواستی
  کجا نامور دختری خوب روی
  پرستنده کردیش در پیش خویش
  چنان بد که چون می بدیش آرزوی بکشتی که با دیو برخاستی(؟)
  به پرده اندرون پاک، بی گفت و گوی
  نه رسم کییبد نه آیین کیش The main difficulty of this piece is in the recording, reading and meaning of second hemistich of second line and then the connection or semantic independence of the two initial bits and the last two bits. In Shahnameh manuscripts, there are ten different recordings for second- hemistich of second bit and commentators and researchers have suggested ten meaning for it. The writer with criticism of the various recordings, readings and meanings based on reasons and witnesses like: writing "bekoshti" in most of the manuscripts, the existence of similar hemistich in terms of syntactically and semantically elsewhere in Shahnameh, paying attention to the traditional reception of some scribes and readers of the Shahnameh through the manuscript copies of these verses, explaining the report in “Bondaheshn” and … recording and reading “be koshtikeba div barkhasti” knows more likely and for every four bits continuously (enjambment), this interpretation is suggested: Zahhak when his lust was excited the beautiful girl and virgin was given to a man of warrior up against his eyes sexual intercourse with that girland Ferdowsi's intention of “ayine Zahhakevaroonehkhooy” this is the unbecoming work.

  Keywords: Shahnameh, correction, reading, meaning, Zahak
 • Mir Jalil Akrami*, Hadi Dini Pages 27-48
  The most important type of jihad is the struggle against the soul and its desires, and this is of considerable importance that it is regarded as the Greater Jihad. The soul is one of the most fundamental concept in Islamic mysticism Attar-e-Neishaburi has visualized his ideas about the soul in the form of anecdotes, stories, narratives and a plentiful supply of allegories in his Mathnawi's. From his point of view, the desires of the soul are regarded to be the worst enemy of man and an intermediary between Satan and the human beings; the soul is the greatest barrier and obstacle to the perfection of the seeker's paths; not only must the seekers strive to struggle against this enemy, but they must also take care of its invasions.
  Keywords: struggle against the soul, Attar-e-Neishaburi, mystical manifestations.
 • Naser Bahrami*, abdolnaser nazariyani Pages 49-69
  Interrogative sentences are among grammatical categories that occur most frequently in world languages. In Contemporary poetry including those composed by Ebtehaj, sometimes interrogative sentences fulfil semantic-pragmatic functions other than posing questions including surprise, breaking news, disappointment, complaint, objection, warning, rebuke, etc. This study aims at an investigation of the semantic-pragmatic functions that interrogative sentences fulfil in Ebtehaj's poetry. A descriptive-analytic methodology is employed to survey a statistical society that includes the complete poetical works by Ebtehaj. 120 sonnets, 84 Nimai poems, 17 quatrains, 10 couplets and 8 strophes were randomly studied. The results show that in 187 cases, Sayeh used interrogative sentences to fulfil 28 different secondary functions other than interrogation including the following respectively: expressing wish, objection, surprise, complaint, helplessness, doubt, rhetorical questions, disappointment, praise, emphasis, breaking news and attracting attention.
  Keywords: Ebtehaj, Grammatical categories, Semantic-Pragmatic functions, Questions, Secondary meanings, Contemporary poetry.
 • dadyar hamedi, mir jalal oddin kazzazi*, gholamreza salemian Pages 71-93
  Epic Elements in Simin Behbahani's GHAZAL Abstract The use of epic elements is one of the features of today's ghazall. Simin Behbahani is a poet who has paid special attention to this. He uses rhetorical elements such as exaggerations and blessings to describe the phenomena of nature in terms of specific epic and warfare. The simplicity of likeness in Behbahani's sonnets and the use of epic compatible pseudo-shapes reinforces her epic tune of her sonnets; besides, the use of magnificent and magnificent puzzles affects this. Also, Behbahani sometimes expresses the epic themes of his sonnets, with the proper use of reverberant weights. The poet's Irandosty has led him to give special attention to the myths of ancient Iran. In his sonnets, the battle with the evil forces and the Divan can be seen and there are references to the mythical and epic characters. Sometimes myths such as Rustam and Zahak have been shown in a different way from their original.
  Keywords: Epic, Behbahani, Ghazal.
 • Behnoosh Rahimi harsini*, Ali Heydari Pages 95-117
  Hafez was bold enough to repeat the meaning (not the words) in the lines of his sonnets. His use of synonymous words and phrases is evidence of this fact. Hafez is unique in paying attention to and employing the subtle differences between words which have similar meanings. He not only pays attention to the synonymous words but also takes account of the opposite meanings of such keywords as synonym; he substitutes apparently synonymous words and uses each word in the appropriate context of words and phrases in the lines composed. He does not use the similar concepts in the form of a stretch of words coming in a sequence. Instead, he substitutes the second word in a separate sentence with the first word. This is his unique way of creating new meanings. The arrangement of synonymous words, attending to the subtle differences between words and their use in appropriate contexts have given Hafez a special ability to create new meanings. This technique has also led to new paradoxes and sweet scoffing. By so doing, he ascends to the figurative meaning of the language. This happens in 5% of Hafez’ lines seeking new structures and meanings.
  Keywords: Synonym, Substitution, Meaning-creation, Sonnet, Haez.
 • hasan shamiyan*, samaneh jafari Pages 119-144
  Nafthat-Al-Masdur is one of the most renowned masterpieces of technical and artistic prose in the field of Persian language and literature that Shihaboddin Mohammad Khorandezi zeydari Nasawi has written in the description of the tragedies of Jalal al-din Khwarazmshah during the Mongol invasion.This book has a generous and passionate language that the author has devoted a lot to the use of arrays, expressions, verses, hadiths, and Arabic vocabulary and expressions.The question here is as follows: ʿHas the author followed a particular pattern in using figures of speech, or has used these elements solely for the verbal and spiritual arrangement of his words?’. To answer this question we should say that the technical language of this work seems to have a coherence and a pattern in it and the author follows the pattern of choosing technical, verbal and artistic arrays. On the one hand, he used ironies and similes far more than metaphor and trope, and on the other hand, following the same pattern he chooses Saj and Pun and uses them for the creation of musical language of his work. In the intellectual domain, the use of exaggeration, assurance, and allusion, which are similar to simile, has made the similarity of the language of Nafthat-Al-Masdurstronger.
  Keywords: Nafthat-Al-Masdur, Figures of Speech, Expressions, Deep Construction, Homogeneity Equivalence.
 • Allahkaram Abasi, mahboobeh khorasani*, Mahmud Heydari Pages 145-168
  Abstract Each literary work is a sign of its writer’ ideology and thoughts, and is based on the social and political context of the community. Reza Baraheni, the author of the Novel “Mysteries of My Land”, as a social reformer, influenced by the atmosphere of the ruling community in Iran, especially Tabriz during the years from 1959 to 1979, expressed his social-political ideas with the aim of reforming society. Thus analyzing the writer’s thoughts is important from the point of view of post-colonial literature. The present study is done via the content analysis method to investigate the intellectual themes of the novel, such as tradition and modernity, social disadvantages, status of women in society, Self and the Other, apolitism, lack of self-esteem, and subaltern and hegemony, and anti-colonialism .The research results depict that this novel, drawing on the components of post-colonial literature, illustrates themes such as the confrontation between tradition and modernity, the male dominance of the traditional society, western subaltern and hegemony, moral issues, lack of self-esteem, and identity fragmentation. But, on the contrary, relying on mythological beliefs and ideas to achieve the former identity, the novel also promotes the struggle against the belief in the supremacy of Western race as well as anti-colonialism.
  Keywords: literary criticism, postcolonial literature, ideology, RezaBaraheni, Mysteries of My Land
 • razie fani aski*, firooz fazeli, mahmood ranjbar Pages 169-198
  A study of Situational Irony in Maroufie’s Stories: Year of Turmoil and Symphony of the Dead Raziyeh Fani1/ Firooz Fazeli2/ Mahmood Ranjbar3 1 Ph.D Candidate of Persian Language and Literature, Guilan University, (corresponding author), E-mail: raziefani@yahoo.com 2 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Guilan University, E-mail: drfiroozfazeli@yahoo.com 3 Assistant Professor of Persian Language and Literature, Guilan University, E-mail: mamranjbar@gmail.com Abstract Situational irony is the result of phantasms, imaginations and concepts. This sort of irony has an especial place in fiction. The two stories of "Year of Turmoil "and “Symphony of the Dead" by Maroufie have an especial position in fiction because of their critical language and the author’s authority in demonstrating specific problems. Personification, scene, plot and actions in this work have potential power for irony of situation and grotesque showing. Therefore we endeavor to indicate all kinds of ironical situations and grotesque in this research, methods of creating them and theme’s social reflections. With deliberation in these stories, we see that ironical names and behaviors are the dominant factors in the creation of situational irony in these stories. Character’s experiments and network of communication between them have important roles in ironical behavior, action, situation, scene and dialogue. But character’s situation is the pivotal point. The most important subjects that are writer’s purpose are: culture and jeopardy of society, modernism, lack of justice and existence of corruption among diverse classes in society.
  Keywords: situational Irony, Year of Turmoil” “Symphony of theDead”, Contemporary fiction, MAROUFI
 • alireza ghojezade* Pages 199-227
  Literary Legacy of Abd al-Majid Tabrizi (Persian Poet of Azerbaijan in the 8th/14thcentury) Alireza Ghojezadeh Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch, Tehran, Iran. E-mail Address: alirezaghojezade@yahoo.com Abstract Abdolmajid Tabrizi, a less well-known poet of the 8th century AD. Is. There is not much information about him. About 699 AH. He was born in Tabriz and probably between 757 and 768 AH. In the past, what is his poem is that he was engaged in farming and at the age of 55 he went over to Hajj, and after returning from the pilgrimage of the house of God, he went to Shiraz and spent some time there. In various forms of poetry, such as poetry, sonnets, compositions, pieces, masnavi and quatrains, they have experimented with various concepts and subjects, including the prayer of God, the promise of the Holy Prophet (s), the exhortation of the rulers, love, mysticism, counsel and Wisdom forms the theme of his poems. In the chanting, followers of such poets as Elementary, Anvari, Zahir Faryabi, and in Ghazalsarai, are the meta tags of Saadi's lyrics. His contemporary poets like Hafez have also been influenced by his poems.
  Keywords: Abd al-Majid Tabrizi, Tabriz, Persian poetry, Al-e Jalayer
 • Naser Naseri*, Sakineh Sherafati Pages 229-244

  Language is considered as one of the fundamental elements in fiction writing. One of the important issues in investigating language is paying attention to the relationship between gender and language. Most researchers believe that there is a significant difference between the men and the women language and writing. This article aimed at examining men and women language differences in the scope of the use of vocabularies from language and gender perspectives in the "Symphony of the Dead" written by Abbass Maroufi. The authors have tried to analyze the differences in the vocabularies used by women and men in this novel including variables such as color words, taboo words (vulgar and non-vulgar), swear words, affirmations , moderators, imperative and authoritative words, affective traits and words in the dialogues among the novel characters according to the linguistic scientific rules. Although Abbass Maroufi has created a language proportionate with his protagonists’ gender, he has not succeeded in the creation of a language proportional with his protagonists in some cases due to inattention to the scientific findings of sociolinguists, especially in terms of the relationships between language and gender.

  Keywords: Abbass Maroufi, “Symphony of the Dead”, gender, malelanguage, female language