فهرست مطالب

جامعه پزشکی تهران - پیاپی 30-31 (شهریور و مهر 1383)
 • پیاپی 30-31 (شهریور و مهر 1383)
 • 116 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/07/15
 • تعداد عناوین: 22
|
 • سخنی با همکاران
 • تحول یا تحمل؟!
  صفحه 2
 • مصوبات و رویدادها
 • گزارش جلسه چهل و دوم هیات مدیره سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ
  صفحه 3
 • نامه رییس سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ در مورد امتیاز مطب
  صفحه 12
 • پزشکان نمونه سال
  صفحه 14
 • گزارش چهارمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی سراسر کشور
  صفحه 15
 • اخبار
 • اخبار
  صفحه 35
 • اجتماعی
 • در آستان انتخابات سراسر نظام پزشکی
  صفحه 46
 • نقش سلامت در انتخابات آمریکا
  صفحه 50
 • ادامه ماجرای آزمون دستیاری سال 82
  صفحه 54
 • توسعه
 • راهنمای شرکت در آزمون PhD
  صفحه 57
 • تجربیات شخصی
 • همدلی با همزبانی خوشتر است
  صفحه 59
 • خاطراتی از حضور پزشکان در جنگ
  صفحه 60
 • تاریخ پزشکی
 • تقویم تاریخ
  صفحه 62
 • گرامی داشت زادروز ابن سینا
  صفحه 66
 • گرامی داشت زادروزی رازی
  صفحه 67
 • دانش پزشکی
 • جدیدترین مقادیر مرجع آزمایشگاهی / دارای امتیاز بازآموزی
  صفحه 69
 • اورژانس های شایع دندانپزشکی / دارای امتیاز بازآموزی
  صفحه 89
 • تازه های پزشکی
  صفحه 97
 • فهرست برنامه های آموزش مداوم نیمه دوم سال 83
  صفحه 102
 • بازتاب
 • گزیده ای از یادداشتهای شرکت کنندگان در چهارمین همایش پزشکان عمومی
  صفحه 110
 • یادبود
 • یاد مرحوم دکتر میرخانی
  صفحه 114
 • یاد مرحوم دکتر عبیدی
  صفحه 116