فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - سال نهم شماره 2 (پیاپی 25، تابستان 1397)
 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 25، تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/07
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عبدالحسین شکورنیا *، مهری غفوریان بروجردنیا، علی خدادادی، عطاء الله غدیری، افشین آماری صفحات 72-83
  با توجه به استفاده گسترده از سوالات چند گزینه ای در ارزیابی دانشجویان پزشکی، پژوهش حاضر به منظور بررسی تحلیلی آزمون های چند گزینه ای گروه ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1396 انجام گرفت. در این مطالعه توصیفی مقطعی، اطلاعات مربوط به آزمون های چند گزینه ای گروه ایمنی شناسی که با دستگاه OP-Scan .تصحیح شده بود مورد بررسی قرار گرفت(808 سوال). ضریب دشواری، ضریب تمیز و گزینه های انحرافی محاسبه گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. میانگین ضریب دشواری سوالات 25/0±59/0 بود و 2/46 درصد سوالات ضریب دشواری مناسب داشتند. میانگین ضریب تمیز سوالات 24/0± 25/. بود و 3/57 درصد سوالات ضریب تمیز مناسب داشتند. تجمیع ضریب دشواری و تمیز سوالات نشان داد که فقط تعداد 248 سوال(7/30 درصد) از سوالات چند گزینه ای ایده آل می باشند. تعداد 1525 گزینه(90/62%) از 2424 گزینه مورد بررسی گزینه انحرافی مناسب (Functional distractor=FD) و 889 0/37%) گزینه انحرافی نامناسب(Non-functional distracters=NFDs) بودند. یافته ها نشان داد که در مجموع سوالات از کیفیت لازم برخوردار نبوده و نیازمند بازبینی و اصلاح می باشند.
  کلیدواژگان: سوالات چند گزینه ای، تحلیل آزمون، ضریب دشواری، ضریب تمیز، گزینه های انحرافی، ارزشیابی آموزشی
 • سید محسن علامه *، علی چیت ساز، سید محمد یونسی فر صفحات 84-92
  رضایت شغلی تحت تاثیر عوامل زیادی است. از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر رضایت شغلی سبک رهبری و تعهد سازمانی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سبک رهبری و تعهد سازمانی با رضایت شغلی پرستاران بیمارستان شهیدصدوقی یزد انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه پرستاران بیمارستان شهیدصدوقی یزد می باشد. در کل 140 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های رهبری چند عاملی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی انجام شد. داده ها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد. یافته نشان می دهد که سبک رهبری تحول آفرین (001/0 > P و 4/0 = r ) رهبری تبادلی ( 001/0 > P و 32/0 = r ) تعهد عاطفی ( 001/0 > P و 36/0 = r ) تعهد مستمر( 001/0 > P و 22/0 = r ) تعهد هنجاری ( 001/0 > P و 19/0 = r ) با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنادار دارد، در مدل پیشبین سبک رهبری تحول آفرین، تعهد عاطفی و سبک رهبری تبادلی توانستند بیشترین نقش در پیش بینی رضایت شغلی نسبت به سایر متغیرها داشته باشند. نتایج بیانگر آن است که سبک رهبری تحول آفرین، تعهد عاطفی و سبک رهبری تبادلی مهمترین پیش بینی کننده های رضایت شغلی بودند بنابراین به مدیران پیشنهاد می شود تا به نتایج متغیرهای تاثیرگذار توجه کرده و براساس آن ها برنامه هایی برای بهبود رضایت شغلی پرستاران طراحی کنند.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، سبک رهبری، تعهد سازمانی
 • نسرین شمس جاوی، لیلا بهمئی * صفحات 93-100
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هوش استراتژیک بر پیاده سازی دانش در میان اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و در سال 1396 انجام پذیرفت. روش پژوهش توصیفی_پیمایشی با ماهیت کاربردی بوده و جامعه ی آماری 550 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه بودند که بر اساس جدول مورگان، 226 نفر از آنها به طور تصادفی انتخاب شدند که در نهایت پس از توزیع پرسشنامه ها، تجزیه و تحلیل بر پایه ی 217 پرسشنامه عودت شده انجام پذیرفت. جهت گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد هوش استراتژیک کروگر و مدیریت دانش کنراد و نیومن استفاده شد که روایی آن ها به روش روایی محتوا به تایید متخصصان رسید و پایایی پرسشنامه ها از طریق محاسبه آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه ی هوش استراتژیک 918/0 و پرسشنامه ی مدیریت دانش 942/0 برآورد شد. همچنین طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده با روش های آماری توصیفی (فراوانی، درصد، انحراف معیار، جدول، نمودار و غیره) در نرم افزار Spss16 و بررسی فرضیه های پژوهش در نرم افزار معادلات ساختاری لیزرل انجام پذیرفت. نتایج کلی تحقیق حاکی از آن بود که هوش استراتژیک بر کاربرد دانش تاثیر مثبت داشته و اعضای هیات علمی دانشگاه می توانند با به کارگیری هوش استراتژیک در فرایند تصمیمات سازمانی جهت تولید و توزیع دانش به روز، حفظ دانش، تبادل و به اشتراک گذاری آن، زمینه ساز اجرای موفق سیستم های مدیریت دانش در دانشگاه ها شوند.
  کلیدواژگان: هوش استراتژیک، مدیریت دانش، حفظ دانش، ایجاد دانش، انتقال دانش، کاربرد دانش
 • علی مدد معصومی گازرخانی *، عزت الله نادری، مریم سیف نراقی صفحات 101-109
  هدف از این تحقیق بررسی چالش های هوشمندسازی در دانشگاه فرهنگیان مبتنی بر عناصر برنامه درسی از نظر استادان، مجریان و کارشناسان فناوری بود. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری پژوهش استادان، مجریان (روسا، معاونین) و کارشناسان فناوری دانشگاه فرهنگیان در سال 1394بودند که از بین جامعه مذکور، پردیس های منطقه 9 کشور شامل سه استان قزوین، زنجان و گیلان به شیوه تصادفی انتخاب شدند. تمامی مجریان و کارشناسان فناوری پردیس های مذکور (42 نفر) به شیوه سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. 93 نفر از استادان نیز با روش تصادفی طبقه ای از زنجان، قزوین و گیلان انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بردیدگاه کلاین بود. روایی صوری محتوایی از طریق شاخص نسبت روایی محتوایی (CVR) 99/0 بدست آمد. پایایی پرسشنامه نیز با روش آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد که از نظر استادان، مجریان و کارشناسان فناوری میزان چالش های هوشمند سازی در دانشگاه فرهنگیان در عناصر محتوا، زمان، فضا و ارزشیابی زیاد و در عنصر هدف کم است. نتایج آزمون tگروه های مستقل نشان داد که بین دو گروه استادان، مجریان و کارشناسان فناوری در میزان چالش های هوشمند سازی تفاوت معناداری وجود ندارد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که بین رتبه بندی چالش ها از نظر از نظر استادان، مجریان و کارشناسان دانشگاه فرهنگیان تفاوت معناداری وجود دارد، به طوری که عنصر ارزشیابی دارای بالاترین رتبه و پس از آن به ترتیب عناصر، فضا و محتوا و پایین ترین رتبه مربوط به عناصر زمان و هدف است.
  کلیدواژگان: هوشمندسازی، برنامه درسی، ارزشیابی، دانشگاه فرهنگیان
 • زهره سعادتمند *، محمد یاسین دادکانی، جهان بخش رحمانی صفحات 110-119
  این تحقیق با هدف طراحی برنامه درسی غیرمتمرکز آموزش ابتدایی ایران انجام شده است.روش تحقیق کیفی از نوع تحلیل محتوا نظام مقوله بندی قیاسی می باشد. طراحی عناصر برنامه درسی استخراج شده بر اساس الگو گیری از عناصر برنامه درسی کلاین انجام شده با این تفاوت که کلاین عناصر برنامه درسی را به 9 عنصر تقسیم نموده اما محقق از بین عناصر نه گانه کلاین،مبنای طراحی الگوی پیشنهادی خود را بر اساس 4 عنصر اصلی(اهداف-محتوا-روش های یاددهی و یادگیری-ارزشیابی) قرار داده است. حوزه ی پژوهش شامل کلیه کتب و منابع نوشته شده در حوزه ی برنامه درسی غیرمتمرکز بوده که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند.به دلیل کثرت و تنوع منابع چاپی و دیجیتال در دسترس محدوده ی سال های2000تا 2015 استفاده شده است.ابزار جمع آوری اطلاعات و داده ها فیش ها و جداول محقق ساخته است.برای روایی ابزار از نظرات اساتید راهنما و مشاور و صاحب نظران برنامه درسی استفاده شد.پس از اعلام نظرات ،تجدید نظر لازم انجام و چارچوب های نهایی تدوین شد.برای افزایش اعتبار؛در تهیه فیش ها حداکثر دقت مدنظر قرار گرفت.در بخش کیفی از 467 کدمفهوم استخراج شده،23 مولفه اصلی به دست آمد که در تدوین و ارائه ی مدل برنامه درسی غیرمتمرکز از آن ها استفاده شد..تحقیق حاضر به عنوان یک مدل برنامه درسی غیرمتمرکز آموزش ابتدایی ایران برای برنامه ریزان برنامه درسی و مسئولین که گام هایی برای تفویض اختیارات بیشتر به استان ها برداشته اند مفید و موثر است.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، برنامه درسی غیرمتمرکز، عناصر برنامه درسی، آموزش ابتدایی
 • عفت جهانبانی، منیره داودی *، زهرا لطفی زاده، مرتضی عرب زوزنی صفحات 120-128
  مدیریت دانش در دانشگاه به عنوان سازمانی که به دنبال پیشرفت و حفظ مزیت رقابتی می باشد، حیاتی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مدیریت دانش و عوامل موثر بر آن در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام گردید. مطالعه ی حاضر توصیفی-تحلیلی با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده بر روی 83 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه توسط صاحب نظران و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و به مقدار 86/0مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد و غیره) و ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معناداری 05/0 و با به کارگیری نرم افزار SPSS 16انجام شد. به طور کلی نتایج نشان داد که مدیریت دانش در وضعیت خوب با نمرات (16/3M =،41/0SD =) بود. همچنین بین مدیریت دانش و عوامل فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی و آموزش ارتباط معناداری وجود داشت (05/0P≤ ). بالاترین و کمترین همبستگی به ترتیب مربوط به فرهنگ سازمانی با (747/0) و اشتراک گذاری با (349/0) بود. با توجه به نتایج این پژوهش ارتباط مستقیمی میان مدیریت دانش و عوامل فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات، منابع انسانی و آموزش وجود دارد، لذا اجرای موفق مدیریت دانش توجه ویژه به زیر ساختارهای شناسایی شده را می طلبد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، دانشگاه علوم پزشکی، اهواز
 • حبیباللهحسینی، مهسا شکور *، عبدالله رضایی دهاقانی صفحات 129-136
  در هر برنامه آموزشی ارزشیابی رکنی اساسی بوده که میتواند آموزش را به مسیر صحیح هدایت نماید. استفاده از آزمون خوب پیشرفت تحصیلی، مستلزم در نظرگرفتن تمامی هدفهای آموزشی و همه محتوای برنامه درسی است. دراین تحقیق، با توجه به اهمیت دروس تخصصی نظری پرستاری، محققین به ارزشیابی امتحانات پایان ترم دروس تخصصی نظری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته اند. متغیرهای مورد بررسی درسوالات امتحانی شامل نوع سوالات، سطح سوالات براساس طبقه بندی بلوم، ضریب دشواری و شاخص تمیزسوالات، روایی، پایایی آزمونها و تعداد سوالات برای محتوای هر درس بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 209 سوال چند گزینه ای(56 درصد) در سطح یک حیطه شناختی طبقه بندی بلوم قرار داشتند. 197سوال آسان (6/58 درصد) بود و 121سوال (36 درصد)دارای ضریب تمیز مناسب بودند. بر اساس آزمون پیرسون بین تعداد سوالات به ازای هر محتوای آموزشی در امتحانات با برآورد تعداد سوالات مناسب برای هر محتوای آموزشی،همبستگی معنی دار بود(p<0.001). در بررسی سوالات آزمون های دروس تخصصی نظری پرستاری از نظر تعداد سوالات و ضریب تمیز نامناسب بود که میتواند منجر به تمایز نادرست و نتیجه گیری اشتباه از یادگیری دانشجویان شود. این در حالی است که ارزشیابی باید چنان باشد که بتواند سنجش درستی ازمیزان یادگیری دانشجویان در تمام سطوح آموزشی باشد اما متاسفانه به دلایل مختلف به این مهم توجه نشده بود و بیشتر سوالات آسان و در سطح شناختی طراحی شده بودند.شناخت این نواقص ارزشیابی ازسوی مسئولین آموزشی وکمیته ارزشیابی دانشکده ها و اقدام جهت رفع آن ضروری به نظرمی رسد.
  کلیدواژگان: عضو هیات علمی، مرکز مطالعات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
 • گلنوش میرسعیدی، محمد نقی ایمانی *، فتاح ناظم صفحات 137-147
  آموزش های الکترونیکی عرصه مناسبی برای ظهور و بروز استعدادها بوده و موجب افزایش کارایی فرآیندهای آموزش می شوند. از این رو، موج رو به گسترشی از آموزش الکترونیکی در ایران در حال شکل گیری است. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی برای استقرار آموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران بوده است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بود که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد،.جامعه آماری شامل اساتید و مدیران دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند در مجموع تعداد 15 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده ها به روش مصاحبه با روش هدایت کلیات و به صورت نیمه ساختار یافته در سال 1395 گردآوری شد. نتایج تحلیل داده ها طی سه مرحله، کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت که حاکی از 7 مقوله کلی بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علی (مدیریت و رهبری)، مقوله کانونی (عوامل فنی و تکنولوژی و عوامل پداگوژی)، کنشها و تعاملها (عوامل انسانی)، زیرساخت ها و پیامدها ارائه گردید. با پذیرش آموزش الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران و برنامه ریزی برای اجرای مدل زمینه ای طراحی شده براساس رویکرد داده بنیاد، به نظر می رسد آماده کردن زیرساخت ها و تجهیزات مورد نیاز دیگر این فناوری در سطح سازمانی و دانشگاهی به عنوان مکمل های این سیستم نقش بسزایی در پیشرفت آن خواهد داشت.
  کلیدواژگان: آموزش الکترونیکی، استقرار، رویکرده داده بنیاد، دانشگاه
|
 • Abdolhussein Shakurnia *, Mehri ghafourian boroujerdnia, Ali Khodadadi, Ata Ghadiri, Afshin Amari Pages 72-83
  Considering the widespread use of MCQs in assessment of medical students, present study was conducted to item analyze of MCQs in immunology department at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2017. In this descriptive cross-sectional study, the data of MCQs designed by immunological faculties that corrected by the OP-Scan was assessed and explored the difficulty index, discrimination index and distractor options (808 MCQs). Then, data were analyzed using descriptive statistics and Pearson coefficient. The results showed the average of difficulty index of the MCQs was 0.59 ± 0.25, and 46.2% of the MCQs had a suitable difficulty. The average of the discrimination index of the MCQs was 0.25± 0.24 and 57.3% of the MCQs had a discrimination index. Accordingly, a Combination of the two difficulty and discrimination indices showed that only 248 MCQs (30.7%) were ideal. 1525 distractor option (62.9%) were functional distractor (FD) and 889 (37%) were non-functional distractor (NFDs). The findings showed that the MCQs required to be reviewed and improved.
  Keywords: MCQs, Item analysis, difficulty index, discrimination index, distractor options
 • Seyed Mohsen Allameh*, Ali Chitsaz Pages 84-92
  Job satisfaction has been affected by many factors. The most important factors affecting on job satisfaction are leadership styles and organizational commitment. The aim of present study was to examine the relationship of leadership styles and organizational commitment with job satisfaction among nurses. This research was descriptive–analysis study. The statistical population was all nurses of Shahid Sadoghi hospitals in yazd; totally 140 students nurse were selected through simple random sampling. Data collection using questionnaires included multiple leadership, organizational commitment and job satisfaction. Then, data was analyzed using Pearson correlation, stepwise regression and SPSS. The research findings showed that leadership style (r=0.4 & p<0.001), transactional leadership (r=0.32& p<0.001), affective commitment (r=0.36 & p<0.001), continuance commitment (r=0.22 & p<0.001), normative commitment (r=0.19 & p<0.005) had a significantly positive relationship with job satisfaction. In a predictor model, transactional leadership style, affective commitment and transformational leadership could demonstrate greatest role in forecast job satisfaction rather than other variables. The results indicated that transactional leadership, affective commitment and transformational leadership were regarded as the most important predictors of job satisfaction. Therefore, managers, programmers and counselor would be recommended to consider the results of influence variables of present research and to design programs to improve nurses’ job satisfaction.
  Keywords: Leadership Styles, Organizational Commitment, Job Satisfaction
 • nasrin shams javi, Leila bahmaee * Pages 93-100
  The purpose of this study was to investigate the effect of strategic intelligence on knowledge implementation among faculty members of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences during the spring of 2017. The research method was descriptive-survey based on the applied nature; and the statistical population was 550 faculty members. According to Morgan's table, 226 of population members were randomly selected. Finally, after distributing the questionnaires, the analysis based on 217 the returned questionnaire was completed. Data were collected using two standard Kruger Strategic Intelligence Questionnaire and Konrad & Newman Knowledge Management. Then, the validity of the questionnaire was verified by experts through content validity method. Moreover, the reliability of the questionnaires was calculated by Cronbach's alpha for the strategic intelligence questionnaire 0.918 and Knowledge management questionnaire was 0.942. In addition, the classification of collected data was done by descriptive statistical methods (frequency, percentage, standard deviation, tables, graphs, etc.) in Spss16 software, and the research hypothesis were evaluated in the software of LISREL structural equations. The overall research results indicated that strategic intelligence had a positive impact on the use of knowledge, and also faculty members of the university can use the strategic intelligence in the process of organizational decision making to distribute knowledge, keep knowledge, exchange and share it, and field the key to successful implementation of knowledge management systems in universities.
  Keywords: Strategic intelligence, knowledge management, knowledge preservation, knowledge creation, knowledge transfer, knowledge application
 • Ali Madad Masoumi*, Ezatola Naderi, Maryam Seifnoraghi Pages 101-109
  The research method is descriptive-survey, And the population of the study, lecturers, executives (chiefs and deputies) and technology experts In 2015, there were. That of the community 9 regional campuses, including the three provinces Qazvin, Zanjan and Gilan Were randomly selected. All executives and technology experts in the Campus (42) the census methods Studied. 93 lecturer with stratified random sampling from Zanjan, Qazvin and Rasht were selected. Research Tools Questionnaire was Based on Point of view Klein. Content validity through the content validity ratio (CVR) that 0/99 Was obtained. The reliability of the questionnaire with Cronbach's alpha 0/91 was calculated. One sample t test results showed that the from the view of lecturers, executives and technology experts smartization challenges in Farhangian University in elements content, time, space and evaluation of high and in element goal is low. Independent sample t-test results showed Between two groups of lecturers, executives and technology experts there is no significant difference in the amount smartization challenges. Friedman test results revealed That the rating of challenges from the view of lecturers, executives and experts there are significant differences. So that the evaluation element has the highest rank and then to the elements, space and content and lowest rank the elements of time and goal. Results this research exclude the existing research vacuum at Farhangian university in the field of smartization, Can In decision-making about the type and quality smartization at the Farhangian university fruitful.
  Keywords: Smartization, Curriculum, Evaluation, Farhangian University
 • Zohreh Saadatmand *, Mohammad Yasin Dadkani, Jahanbakhash Rahmani Pages 110-119
  This research was aimed at designing a decentralized primary education curriculum in Iran. The qualitative research method was a kind of content analysis of deductive categorical system. Designing the elements of the curriculum extracted based on the modeling of the Klein syllabus is performed, considering the difference that Kline divides the elements of the curriculum into nine elements, but the researcher, among the nine elements of Klein, proposed pattern design based on four elements; goals, content, training-learning methods and evaluation. The main objective of the study was to compile all the books and resources written in the field of decentralized curriculum that have been selected through targeted sampling. Due to the large number of the variety of printed and digital resources, only the available resources during 2000-2015 were used. The data and data collection tool were Researcher's workshops and tables made; and tool validity was obtained by the views of the supervisors and consultants and the curriculum experts. After the comments were made, revisions were done and the final frameworks were finalized. In addition, to increase credit and reliability, it was carefully considered. In the qualitative section of 467 extracted commands, 23 main components were obtained and used in the formulation and presentation of a decentralized curriculum model. The present study was presented as a decentralized primary education curriculum model in Iran, moreover, to be considered as effective and useful model bycurriculum planners and the authorities taking steps to delegate more powers to the provinces
  Keywords: Curriculum, Decentralized Curriculum, Curriculum Elements, Elementary Education
 • Effect Jahanbani, monire Davoodi*, Zahra LotfiZadeh, Morteza Arab Zozani Pages 120-128
  Knowledge management plays crucial role in university as an organization that seeks to develop and maintain a competitive advantage. This study aimed to investigate the status and influencing factors on knowledge management at the Jundishapur University of Medical Sciences. Present study was a descriptive-analytic research which included 83 faculty members that were selected by Cochran formula and simple random sampling method. Data was collected through a questionnaire which included71 questions with 8 dimensions. The validity of the questionnaire was confirmed by specialists and its reliability (r=0.86) confirmed by Cronbach's alpha. Then, data was analyzed by descriptive and analytic statistics SPSS20. According to the results, knowledge management was in a good condition (M±3.16, SD=0.41). Findings also showed there was a significant correlation between knowledge management and organizational culture factors, information technology, human resources and training (p≤0. 05). Moreover, the highest correlations were related to organizational culture (0.747) and knowledge share (0. 349), respectively. There was a relationship between knowledge management and organizational culture, information technology, human resources and education. Therefore, implementing Knowledge Management as a successful agent for all organizations will require special attention in terms of infrastructure preparation.
  Keywords: Knowledge Management, University of Medical Sciences, Ahvaz
 • Habibollah Hoseini, mahsa shakour *, Abdollah Rezaei Dehaghani Pages 129-136
  Different evidences have revealed that the quality of exams significantly affects the quality of training and teaching-learning procedures. Hence, the present study with the purpose of evaluating final exams of specialized theoretical courses of Nursing and also showing the true position of exams, was conducted based on standard indicators of classical model of test evaluation. It was a descriptive cross-sectional study which was carried out on final exam’ questions of nursing Bachelor’ specialized theoretical courses. . Collecting data was done by a questionnaire. Some variables in exams were evaluated like: reliability, validity, difficulty, discriminate index, discrepancies, type and level of questions. Accordingly, 209 MC items (56%) was as cognitive level as the Blooms’ level, 197 questions were considered as easy one (58.6%), and 121 questions (36%) had the ideal discriminate index. Moreover, the correlation between sessions and the overall number of designed questions for all courses was significant (r= 0.34, P-value < 0.001). For bloom’s level, 56.2% of all the questions were at knowledge level and 3 (0.8%) at synthesis level. At last, exam questions of nursing major in the present study and many other studies were not of high quality. Therefore, it is recommended that evaluation committees of universities undertake continuous supervision over educational and training plans to be offered for question designers.
  Keywords: Nursing Education, Meta Evaluation, Assessment
 • Golnoosh Mirsaidi, Mohammad Naghi Imani*, Fattah Nazem Pages 137-147
  E-learning is a suitable area for the emergence of talents and increases the efficiency of educational process. Hence, a growing wave of e-learning is emerging in Iran, and educational institutions, especially universities are trying to offer trainings with standard structures according to organizational capabilities. This study was aimed to provide a model for developing e-learning in Islamic Azad University, Tehran Medical Sciences Branch. This qualitative study used the grounded theory approach and its statistical population included the professors and administrators of the university. Using the purposive sampling approach, a total of 15 people were selected as participants. Data were collected in 2016 using interviews with the general guidance method in a semi-structured manner. Data analysis was done in three stages (open, axial and selective coding), which revealed seven general categories in a paradigmatic model, including casual conditions (management and leadership); focal category (technical and technological factors and pedagogical factors); actions and interactions (human factors), infrastructure; and consequences. With the adoption of e-learning in the studied university and planning for implementing the underlying model designed based on the grounded theory approach, it seems that the preparation of other infrastructure and equipment needed for this technology at the enterprise and academic levels, as a supplement to this system, will have a significant role in its progress.
  Keywords: e-learning, deployment, grounded theory approach, university