فهرست مطالب

 • پیاپی 19 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرهاد برندک* صفحات 13-26
  تحقق پایداری با بهره برداری مناسب از منابع و ایجاد توازن میان انسان، اجتماع و طبیعت امکان پذیر می باشد. از این رو، شرایط امروزی شهرها ایجاب می کند که برنامه ریزان، اقدام به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی پایداری شهرها از جهات مختلف نمایند. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی کارایی برخی از شاخص های عملکرد زیستی مناطق شهری اصفهان با تاکید بر مولفه های تاثیرگذاری چون؛ جمعیت، محدوده و مساحت، میزان تولید پسماند و همچنین میزان فضاهای سبز شهری، تعداد درختان موجود و میزان نهرها مناطق شهری اصفهان می باشد. روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی- تحلیلی است. در این راستا، از مدل تحلیل پوششی داده ها برای توصیف و تحلیل شرایط موجود استفاده شده است. جامعه آماری شامل مناطق چهارده گانه شهر اصفهان، براساس اسناد رسمی شهر می باشد. مطابق با نتایج کلی، در مدل CCR-O، تنها مناطق شهری 4 و 9 دارای کارایی کامل و منطقه 5 دارای کارایی قابل قبول است. هم چنین، در روش  BCC-O، مناطق 2، 12 و 13 شهری به مناطق کارآی موجود در مدل CCR-O اضافه شدند و مناطق 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 10، 11و 14، دارای کارایی قابل قبول می باشند.
  کلیدواژگان: پایداری، عملکرد زیستی، مدل تحلیل پوششی داده ها، شهر اصفهان
 • زهره فنی*، سعید نجفی صفحات 27-46
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر شهروندان بر کیفیت زندگی در محلات شهری، نمونه موردی محلات کارمندان و اسلام آباد شهر زنجان می باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی و تحلیلی است با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون های توصیفی نظیر میانگین، آزمون استنباطی پیرسون و آنوا، انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در محله کارمندان و اسلام آباد میانگین شاخص های سرمایه های اجتماعی متفاوت بوده، اما در هر دو محله میانگین شاخص های مشارکت در امور محله و اوقات فراغت کم تر از میانگین متوسط حاصل شده است. هم چنین شاخص های کیفیت محیط کالبدی در محله کارمندان در سطح بالایی قرار داشته و در مقابل میانگین شاخص های تسهیلات مسکن و امکانات اوقات فراغت کم تر از متوسط میانگین حاصل شده است. در محله اسلام آباد شاخص های امنیت تردد، وضعیت دفع زباله و دسترسی به خدمات عمومی بیش تر از میانگین و در سطح پایینی ازلحاظ این شاخص ها نسبت به محله کارمندان قرار دارد. هر دو محله بیش تر ین میزان تاثیر در گروه های شغلی خانه دار و بازنشسته بوده است. تفاوت معناداری میان تاثیر اشتغال و کیفیت محیط کالبدی در محله کارمندان وجود دارد. درحالی که در محله اسلام آباد تفاوت معناداری میان اشتغال زنان و کیفیت محیط کالبدی وجود ندارد. اشتغال گروه های مختلف زنان نیز بر کیفیت محیط کالبدی آن تاثیر نداشته است.
  کلیدواژگان: شهروندان، کیفیت زندگی، محلات شهری، جنسیت، شهر زنجان
 • محسن کلانتری*، احمد پوراحمد، یعقوب ابدالی صفحات 49-60
  بزهکاری ازجمله مهم ترین معضلات اجتماعی در اکثر شهرهای جهان است که بر زندگی افراد تاثیرات منفی روحی، جسمی و مالی می گذارد. این مقاله باهدف تحلیل فضایی بزهکاری در بافت ناکارآمد محله شهید هرندی در منطقه 12 تهران انجام شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی و تطبیقی است و برای شناسایی و درک الگوهای مکانی بزهکاری در محله هرندی از آزمون های آماری و گرافیک مبنا در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شده، که اطلاعات موردنیاز از میزان و نوع جرائم به صورت کتابخانه ای از نیروی انتظامی تهران بزرگ اخذشده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که کانون های جرم خیز در محله هرندی به صورت تصادفی توزیع شده است. از سوی دیگر بالا بودن میزان شدت فرسودگی، نفوذناپذیری بالا، وجود زمین های خالی و متروکه و همچنین کمبود یا نبود برخی کاربری های موردنیاز شهروندان، در افزایش توزیع جغرافیایی نوع و میزان جرائم و شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری موثر بوده است. به نظر می رسد با بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و اصلاح فیزیکی و کالبدی فضاهای مسکونی، تعریض معابر زیر 6 متر و ایجاد راه در رو برای کوچه های بن بست، مکان یابی مراکز انتظامی و ایجاد فضاهای تفریحی و فراغتی سالم جهت افزایش نظارت رسمی در این محله می توان امکان آسیب پذیری این گونه محلات و میزان وقوع جرائم را کاهش داد.
  کلیدواژگان: تحلیل، فضایی، بزهکاری، بافت، ناکارآمد، محله، هرندی، منطقه 12 تهران
 • نازنین شیرانی سرمازه، غلامرضا سبزقبائی*، نرگس شیرانی، سیده سولماز دشتی صفحات 61-72

  در این پژوهش سعی گردید ظرفیت برد گردشگری بوستان خلیج فارس فولادشهر به عنوان یکی از پارک های شهری موردبررسی قرار گیرد. هدف اصلی این تحقیق مقایسه انواع ظرفیت برد گردشگری با استفاده از روش IUCNو شناسایی  نقاط ضعف و قوت آن به عنوان راهکاری جهت بهبود مدیریت آن، می باشد. داده های لازم از طریق بازدید میدانی، پرسشنامه، آمار اقلیمی ایستگاه هواشناسی زرین شهر و نیز نظر کارشناسان جمع آوری گردید. نتایج حاصل از به کارگیری دستورالعمل  IUCNنشان داد که بوستان خلیج فارس با مساحت 93000 مترمربع دارای ظرفیت برد فیزیکی 325872 نفر، ظرفیت برد واقعی 78183 نفر و ظرفیت برد موثر 39091 نفر در سال می باشد. هم چنین ظرفیت برد خدماتی پارک بیش از ظرفیت برد مدیریتی آن بوده است، لذا پیشنهاد می گردد پیش از طراحی و اجرای زیرساخت ها و امکانات گردشگری در پارک های شهری، ابتدا اقدام به برآورد ظرفیت برد موثر نموده و طراحی و به کارگیری امکانات، بر اساس اصول و متناسب با ظرفیت برد اجرا گردد.

  کلیدواژگان: پارک، شهری، ظرفیت، گردشگری، فولادشهر
 • محمود عنانهاد*، حمزه غلامعلی زاده، فرزانه اسدی ملک جهان صفحات 73-88
  محله های شهری با توجه به خاطرات فردی و جمعی در ذهن شهروندان منطقه جایگاه ویژه ای دارند. ازاین رو، مفهوم سکونت و شکل گیری آن در رابطه انسان با مکان، با برآورده شدن نیازها و رفتارهای انسان ارتباط تنگاتنگی دارد. در این رابطه هویت به مثابه بخشی از احراز حس بودن و تعلق از ضرورت هایی می باشد که لازم است در طراحی محیط های سکونتی مورد توجه قرار گیرد. هدف کلی از پژوهش حاضر، شناخت عناصر موثر در ایجاد حس تعلق به مکان، به منظور رهیافتی جهت حفظ هویت واحدهای مسکونی در محله شهری است. این مطالعه به صورت موردی در محله قدیمی و با ارزش ساغریسازان رشت صورت پذیرفت. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، برمبنای استدلال منطقی و با استفاده از راهبرد ترکیبی (کیفی- کمی) است. برای بررسی خانه ها و بناهای بومی مورد مطالعه، پرسشنامه سنجش شاخص ها تهیه و تنظیم و در بین 47 ساکنین این بافت قدیمی توزیع گردید ، سپس اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار SPSS تحلیل شدند. ارزیابی نتایج حاکی از وابستگی معنادار ساکنین در واحدهای مسکونی قدیمی، نسبت به آپارتمان سازی های جدید در محله ساغریسازان است. از جمله علل این قضیه عبارتند از: مشکلات اقتصادی، فرهنگی و زیرساختی موجود در بافت قدیم، یکنواختی محیط و بلندمرتبه سازی، کاهش هویت بومی، فقدان حس زندگی جمعی، مهاجرپذیری، فقدان خاطرات جمعی در آپارتمان نشینی، عدم انس با محیط، تغییر نگرش مردم به زندگی.
  کلیدواژگان: حس تعلق، هویت مکان، واحدهای مسکونی، محله شهری، ساغریسازان رشت
 • وحید صفریان زنگیر*، بتول زینالی، لیلا جعفرزاده علی آباد صفحات 89-104
  پژوهش حاضر باهدف تحلیل شرایط سینوپتیکی وقوع بارش های منجر به سیلاب شهرستان خلخال در استان اردبیل، داده های آماری بارش 30 ساله مربوط به 1366 تا 1395 را مورد بررسی قرار می دهد. بیش ترین بارش در تاریخ 18/09/1370 رخ داده است. نقشه های جوی سینوپتکی این بازه زمانی در تراز 500 میلی بار شامل نقشه فشار سطح دریا، ارتفاع ژئوپتانسیل، سرعت و جهت باد، رطوبت، دما، آب قابل بارش در سطح زمین و بلوکینک (امگا)، با استفاده از تصاویر ماهواره ای از پایگاه داده هایNCEP/NCA وابسته به سازمان ملی اقیانوس شناسی ایالات متحده، تهیه شده است. روش تحقیق رویکرد محیطی به گردشی انجام شده است. نتایج نشان داد که علاوه بر شرایط جوی و زمینی موثر در ایجاد بارش سنگین در تاریخ مذکور، وضعیت داخلی همراه با الگوی خارجی مثل دریاهای اطراف و مجاور ایران مثل دریای سیاه و مدیترانه تاثیر داشته است. مقدار بارش ماهیانه ایستگاه خلخال به عنوان منطقه ای که در جنوب استان اردبیل و جنوب غربی دریای خزر، در سه ماه فصل بهار دارای بارش بیش تر می باشد. در ماه های اسفند (8/1321)، فروردین (7/1716) و اردیبهشت (5/1448) میلی متر بود. بیش ترین مخاطرات طبیعی جوی متاثر از بارش های سنگین و سیلاب در خلخال خسارات داخل شهری، روستای، حاشیه رودخانه ها و کشاورزی، در ماه های مذکور صورت گرفته است. The present study with aims of analyzing the synoptic conditions of rainfall occurring in the Khalkhal cit
  کلیدواژگان: همدیدی، بارش ، سیلاب، رویکرد محیطی به گردشی، شهرستان خلخال
 • کرامت الله زیاری*، یعقوب ابدالی، سارا الله قلی پور صفحات 105-122

  در دهه های اخیر همگام با رشد سریع شهرنشینی، کیفیت زندگی، به عنوان جانشینی برای رفاه مادی، به اصلی ترین هدف اجتماعی کشورهای مختلف تبدیل شده است. در همین راستا هدف از تدوین این مقاله تحلیل و ارزیابی مولفه های کیفیت زندگی در کانون های جرم خیز منطقه 12 شهرداری تهران است. روش کار در این تحقیق با رویکرد توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای (اسنادی) و مشاهدات میدانی است. ابتدا با استفاده از داده های جرائم سرقت به کمک نرم افزار ArcGIS از طریق اکستنشن تخمین تراکم کرنل، کانون های جرم خیز مشخص گردید، سپس از بین جامعه آماری 400 پرسشنامه به شیوه تصادفی در کانون های جرم خیز تکمیل گردید. به منظور تحلیل متغیرهای مورد مطالعه، از نرم افزار spss و روش های آماری t تک نمونه ای و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که متوسط میانگین رضایتمندی ساکنین در ابعاد اجتماعی- فرهنگی 63/2، اقتصادی 98/1، امنیت 56/2، دسترسی به مراکز خرید روزانه 86/2، دسترسی به مراکز تفریحی 65/2، دسترسی به مراکز آموزشی 43/2، زیست محیطی 33/2، زیرساخت های شهری 83/2، مسکن 37/2، حمل ونقل و ترافیک 58/2 و حکمروایی شهری 24/2 در سطح پایینی قرار دارد. هم چنین برای بررسی ضرایب همبستگی ابعاد کیفیت زندگی با کل کیفیت زندگی شهری از همبستگی پیرسون استفاد شد. این آزمون نشان داد که ابعاد یازده گانه کیفیت زندگی با کل کیفیت زندگی شهری رابطه ی مستقیم و معناداری دارد، یعنی با افزایش هر یک از ابعاد کیفیت زندگی بر میزان کل کیفیت زندگی شهری نیز افزوده می شود. در نهایت نتایج نشان داد که مطلوبیت کیفیت زندگی شهری در کانون های جرم خیز منطقه 12 شهر تهران با توجه به کلیه ابعاد و مولفه ها خیلی ضعیف بوده است، بنابراین این بخش از شهر تهران از کیفیت زندگی پایینی برخوردار است.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، کانون جرم خیز، منطقه 12تهران
 • شهریور روستایی، رقیه ناصری* صفحات 123-134
  در طول دهه های گذشته، به واسطه اتکا بیش ازحد شهرسازی مدرن به نیازهای حرکت سواره و غفلت از ساماندهی فضاهای پیاده، فرآیند روبه زوال مراکز شهرها شدت گرفته است، امری که برخلاف توسعه پایداری شهر است. ازدیاد گرایش به توسعه پایدار شهری باعث شده که شهرسازان تئوری نوشهرگرایی برای نجات مراکزی شهری مطرح کنند و مسئولان امور شهری طرح هایی را در راستای توجه به پیاده مداری که خود به نوعی از بطن نوشهر گرایی برمی خیزد را در دستور کار خود قرار دهند. مقاله حاضر نیز به دنبال بررسی قابلیت پیاده مداری معابر موجود در بافت تاریخی است؛ که در این راستا ابتدا نظر عابران پیاده در محدوده مورد مطالعه، در قالب توزیع 400 پرسشنامه در رابطه باکیفیت هفت شاخص اصلی قابلیت پیاده مداری، دسترسی، ایمنی، امنیت، مبلمان، جذابیت، حمل ونقل و فعالیت های اجتماعی موردسنجش قرار داده است و بر همین اساس معابر موجود در بافت تاریخی را با استفاده از تکنیک پرومته نوع دوم اولویت بندی کرده است که به ترتیب معابر بهشتی، خواجه نصیر جنوبی، اوحدی، امام خمینی و دانشسرا و... دارای بالاترین میزان قابلیت پیاده مداری هستند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تنها 20% معابر موجود در محدوده ی بافت تاریخی دارای ویژگی های پیاده مداری می باشد.
  کلیدواژگان: قابلیت پیاده مداری، بافت تاریخی، توسعه پایدار، نوشهر گرایی، مراغه
 • زهره الزهرا روحی پور*، سید محمد شبیری، مریم لاریجانی، علیرضا میکائیلی صفحات 135-150
  هدف این پژوهش بررسی اثرات احداث مدرسه طبیعت در  زیست پذیری شهری در پارک پردیسان تهران است. پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است که تحلیل های آن با استفاده از تکنیک دلفی انجام شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که آموزش محیط زیستی به صورت مدارس طبیعت اثر مستقیم و غیرمستقیم در مولفه های  زیست پذیری شهری پایداری دارد. مقدار اثرگذاری کل ابعاد مدارس طبیعت به ترتیب برای شاخص های زیست محیطی 538/0، اقتصادی 521/0 و اجتماعی 429/0 است، لذا ایجاد و توسعه مدارس طبیعت موجب بهبود  زیست پذیری در شهر خواهد شد. علاوه بر این مقدار، اثر مستقیم که بیان کننده تاثیر شاخص بر  زیست پذیری بدون دخالت سایر شاخص ها است، کمی متفاوت از اثر کل است و گویای این مطلب است که شاخص ها به طور مستقیم تاثیر زیادی بر  زیست پذیری دارند.
  کلیدواژگان: مدارس طبیعت، آموزش، محیط زیست شهری، تکنیک دلفی، پارک پردیسان تهران
 • بهروز سبحانی*، وحید صفریان زنگیر، رباب دیهم ساریخان صفحات 151-164
  بارش های رعد و برقی نوعی از رگبارهای غیر پایدار هستند که با یک حالت غیرعادی فوق العاده قوی، از جابه جایی اتمسفر ایجاد می شوند و از پدیده های مهم آب و هوایی در شمال غرب کشور محسوب می شوند. هدف از این پژوهش بررسی توزیع مکانی بارش های رعد و برقی استان اردبیل با استفاده از تصاویر ماهواره ی و برآورد آب قابل بارش است. در این تحقیق از داده های ایستگاه های سینوپتیک، تصاویر ماهواره ای و هم چنین برای برآورد آب قابل بارش از باندهای 17 و 18 سنجیده مودیس استفاده شد.ه است تصاویر بارش های رعد و برقی روزهای 10/5/2010 و 18/6/2012 در نرم افزار ENVI4.4 پردازش و سپس در محیط ArcGIS درون یابی گردید. هم چنین نتایج درون یابی داده های زمینی نیز نشان داد که بیش ترین بارش های رعد و برقی در ایستگاه خلخال، کم ترین آن در ایستگاه مشکین شهر رخ می دهد و بارش های رعد و برقی استان در فصل بهار و اوایل تابستان اتفاق می افتد. نتایج حاصل از تحلیل داده های زمینی و تصاویر ماهواره حاکی از این واقعیت است که بارش های رعد و برقی مستخرج از تصاویر ماهواره ای به مراتب دقیق تر از داده های حاصل از طریق برداشت های زمینی است و نیز می توان نقشه های بارش های رعد و برقی را با سرعت و دقت، استخراج و درروند پیش بینی های مخاطرات جوی و برنامه ریزی بهینه منابع آب در استان اردبیل به کار گرفت.
  کلیدواژگان: توزیع مکانی، بارش های رعد و برقی، تصاویر ماهواره ای، آب قابل بارش، استان اردبیل
|
 • Farhad Barandak * Pages 13-26
  The realization of sustainability is associated with the proper exploitation of resources and the balancing of man, community and nature. Meanwhile, today's urban conditions require planners to explore, analyze and evaluate the sustainability of cities in different ways. The aim of this study is to evaluate the efficiency of some the biologicalperformance indicators of Isfahan urban areas with an emphasis on impressive components such as population, range and area, the amount of waste produced ,the amount of urban green spaces, trees and the amount of the raceway in Isfahan urban areas. The research method in this paper is a descriptive-analytical. In this regard, Data Envelopment Analysis (DEA) model is used to describe and analyze existing situations.The statistical population includes the fourteen districts of Isfahan, based on official documents of the city.In accordance with Overall results in the CCR-O model, district 4 and 9 are full efficiency and district 5 has acceptable performance. In addition, in the BCC-O method, district 2, 12 and 13 have been added to the available efficient regions in the CCR-O model, also districts 5, 6, 7, 8, 10, 11 and 14 have acceptable performance.
  Keywords: Sustainability, BiologicalPerformance, Data Envelopment Analysis Model, Isfahan
 • Zihre Fanni *, Saeed Najafi Pages 27-46
  The purpose of this study is to investigate the impact of citizens on the quality of life in urban areas that Karmandan and Islamabad neighborhoods of Zanjan city were selected as a case study. This research was applied based on a purpose and descriptive-analytical based on a nature which has been performed by using SPSS software and descriptive tests such as mean, Pearson and ANOVA. The results of research showed that the mean of social capital indicators were different in Karmandan and Islamabad neighborhoods, but in both neighborhoods the mean of neighborhood participation and leisure time indicators were lower than the average. Also, the quality of the physical environment indicators in the Karmandan neighborhood was at a high level, while the mean of housing facilities and leisure amenities were lower than the average mean. In Islamabad neighborhood, traffic safety, waste disposal and access to public services indicators were above average and also it was at a lower level in terms of these indicators relative to the neighborhood of Karmandan. Both neighborhoods have had the highest impact on housewives and retirees of occupational groups. There is a significant difference between the impact of employment and the quality of the physical environment in the Karmandan neighborhood. Whereas in Islamabad, there is no significant difference between women's employment and the quality of the physical environment. As a result, the employment of different groups of women has not affected the quality of its physical environment.
  Keywords: Citizens, Quality of Life, Urban Neighborhoods, Gender, Zanjan
 • Mohsen Kalantari *, Ahmad Poirahmad, Yaghob Abdali Pages 49-60
  Crime as the most important social problems in many cities in the world that has a negative impact on the lives of people with mental, physical and financial shares. This article aims to inefficient spatial analysis of crime in the context of the neighborhood martyr Tehran Harandi District 12 is performed. The research method in this study is an analysis and matching to identify and understand patterns of crime in the neighborhood Harandi statistics and graphics based on GIS is used, the information needed for the amount and type of crime as a library of Tehran Police is derived. The findings showed that crime hotspots in the neighborhood Harandi are randomly distributed. On the other hand high levels of exhaustion, high permeability, and the presence of vacant lots and abandoned as well as the lack of some required applications of citizens, to increase geographical distribution and type of crime rate and the formation of spatial patterns of crime have been effective. It seems that with the improvement and renovation of old ones and modifying the physical and physical spaces, widening the passages under 6 meters and make way for streets impasse, locate police centers and recreational spaces and leisure healthy increase in official monitoring in this area can be possible the vulnerability of these communities and reduce crime.
  Keywords: Spatial, Analysis, Crime, Obsolete, Texture, Neighborhood, Harandi, District 12 Tehran
 • Nazanin Shirani Sarmazeh , *GlamReza Sabzeghabaei , Narges Shirani , Solmaz Dashti Pages 61-72

  In this research, it was attempted to evaluate the Tourism Carrying Capacity in the Khaleej-Fars park of Foulad Shahr as one of the urban parks. The main purpose of this research is to compare the different types of tourist carrying capacity using the IUCN method and identify its weaknesses and strengths as a way to improve its management. Data was collected through field surveys, questionnaires, climatic statistics of Zarrin-Shahr Weather Station and experts' opinion. The results of using the IUCN guidelines showed that the Khaleej-Fars park with an area of 93000 square meters with a physical carrying capacity of 325872 people, has a real carrying capacity of 78183 people and an effective carrying capacity of 39091 people per year. Also, the service capacity of the park was more than the management carrying capacity. Therefore, before designing and implementing infrastructure and facilities in urban parks, it is recommended to estimate the effective carrying capacity firstly, and then designing and application of facilities in accordance with principles and in proportion to the capacity of the road.

  Keywords: Urban Parks, Carrying Capacity, Tourism, Foulad Shahr
 • Mahmoud Ananahad *, Hamze Golamalizade, Farzaneh Asadi Malekjahan Pages 73-88
  Urban neighborhoods have a special place in the minds of the citizens of the region due to individual and collective memories. Hence, the concept of habitation and its formation in the relationship between human and place is closely related to the fulfillment of human needs and behaviors. In this regard, identity is an essential part of the sense of feeling and belonging that need to be considered in the design of residential environments. The general purpose of this study is to identify the elements that affect the sense of belonging to the place in order to approach the identity of residential units in urban neighborhoods. This study was carried out in the old and valuable neighborhood of Saghrysazan Rasht as a case study. The method of this research is descriptive-analytical based on logical reasoning as well as using a mixed strategy (qualitative-quantitative).In order to study indigenous houses and buildings, a questionnaire for measuring indicators was prepared and adjusted, after that it was distributed among 47 residents of this old texture. Then, the collected data were analyzed by SPSS software. The evaluation of the results showed there is a significant dependence among residents of old housing units over new apartments in the Saghrysazan neighborhood. The reasons for this issue included economic, cultural and infrastructure problems in the old texture, uniformity environment and high-rise building, decreasing in indigenous identity, lack of sense of collective life, Immigration, Lack of attachment to the environment, change the attitude of people to life.
  Keywords: Sense of Belonging, Identity Place, Residential Units, Urban neighborhood, Saghrysazan Rasht
 • Vahid Safarian Zengir *, BATOL Zenali, Leyla Jafarzadeh Aliabad Pages 89-104
  y in Ardabil province analyzed the precipitation data of 30 years from 1987 to 2016. Most of the precipitation occurred on 09/12/1991.Synoptic atmospheric maps of this date at a level of 500 Millibars were prepared by sea level elevation maps, geopotential heights, wind speed and direction, humidity, temperature, perceptible water on ground level and blocking (omega), using satellite images from NCEP/NCAR databases which Affiliating to the National Oceanographic Organization of the United States. The research method is a circular environmental approach. The results showed that in addition to the ground and climate conditions that have been effective in causing heavy rainfall during this history, the internal situation with the external pattern, such as the seas around and adjacent to Iran like the Black Sea and the Mediterranean has been affected. The monthly precipitation of Khalkhal station as a region that is more prevalent in the south of Ardebil province and southwest of the Caspian Sea in the three months of the spring season is more than February (1321/8 mm), March (1716.7 mm) and April (1448 mm). The most natural atmospheric hazards affected by heavy rainfall and flood damage in Khalkhal, inland, village, river and agricultural damages occurred during these months.
  Keywords: Synoptic, Precipitation, Flood, Peripheral environmental approach, Khalkhal County
 • Keramatalleh Ziyari *, Yaghob Abdali, Sara Allah Gholipour Pages 105-122

  In recent decades, in line with the rapid growth of urbanization, the quality of life, as a substitute for material well-being, has become the main social goal of different countries. In this regard, the purpose of this article is to analyze and evaluate the components of quality of life in crime centers in district 12 of Tehran municipality. The method of this study is a descriptive-analytical approach and the data collection is based on library studies (documents) and field observations. At first, the crime centers were identified by using ArcGIS software through extensions of kernel density, and then 400 questionnaires were randomly filled out at the crime centers. In order to analyze the studied variables, SPSS software and one sample t-test and Pearson correlation test were used. The results of one sample t-test showed that the average mean of residents' satisfaction in socio-cultural dimensions 2.63, economic1.98, security 2.56, access to daily shopping centers 2.86, access to recreational centers 2.65, access to training centers 2.43, environmental 2.33, urban infrastructures 2.83, housing 2.37, transport and traffic 2.58 and urban governance 24.24 were at a lower level. Also, Pearson correlation was used to examine the correlation coefficients of dimensions of quality of life with total quality of urban life. The test indicated that the eleven dimensions of quality of life have a direct and significant relationship with the total quality of urban life, meaning that each dimension of quality of life increases with the amount of total quality of urban life. Finally, the results mentioned that the desirability of urban quality of life in the crime center of district 12 in Tehran was very poor due to all dimensions and components, so this part of Tehran has a low quality of life.

  Keywords: Quality of Life, Crime Center, District 12 of Tehran
 • Shahrivar Sroustaei, Roghayeh Naseri * Pages 123-134
  Over the past decades, the declining process of city centers has intensified due to the over relying on modern urbanism based on movement of cars and neglecting to organize pavements what is contrary to the sustainability of the city. The increasing trend towards sustainable urban development has caused urban planners to put forward the theory of new urbanism to save urban centers and the authorities to consider plans in order to pay attention to pedestrians which is one of the dimensions of new urbanism. The present paper also seeks to explore the walkability of the existing streets in the historical texture. In that direction at first, the view of pedestrians, in the form of distribution of 400 questionnaires, has been evaluated in terms of the quality of seven main indicators of walkability, including accessibility, safety, security, furniture, attractiveness, transportation and social activities in the study area. Accordingly, streets in the historical texture has been prioritized using the second type of Promethee technique. Based on a result of this technique, Beheshti, Khajeh Nasir South, Oohadi, Imam Khomeini and Daneshareh streets and so on have the highest level of walkability respectively. The results of this study showed that only 20% of the passages in the historical texture have walkability features.
  Keywords: Walkability, Historical texture, Sustainable development, New Urbanism, Maragheh
 • Zohreh Roohipour *, Seyed Mohammad Shobeiri, Mariyam Larijani, Alireza Mikaeili Pages 135-150
  The purpose of this study was to investigate the effects of the establishing of nature school on urban livability in Pardisan Park in Tehran. The research was descriptive-analytical that its analysis was performed by using the Delphi technique. The results of research showed that environmental education as a school of nature has a direct and indirect impact on the components of sustainable urban livability. Also, the amount of impact the whole dimension of nature schools for environmental, economic and social indicators was 0.538, 0.521 and 0.429, respectively. Therefore, the establishing and development of nature schools will improve the urban livability.In addition to this amount, the direct effect, which indicates the impact of the indicator on the livability without interfering with other indicators, is slightly different from the overall effect which indicating the direct and great impact of indicators on the livability.
  Keywords: Schools of nature, Education, Urban Environment, Delphi Technique Tehran Pardisan Park
 • Behroz Sobhani *, Vahid Safarian Zengir, Rabab Dyhm Pages 151-164
  Thunderstorms rainfalls are a kind of unstable storms that are caused by an extremely strong abnormal state of atmospheric displacement and are one of the most important climatic phenomena in the northwest of the country.The aim of this study was to determine the spatial distribution of thunderstorms rainfalls in Ardabil province by using satellite images and Estimation of perceptible water. In this study, synoptic stations data, satellite imagery and MODIS bands 17 and 18 for Estimation of perceptible water were used. Images of thunderstorms rainfalls on 05.10.2010 and 18.06.2012 in ENVI4.4 software was processed and then they were interpolated in ArcGIS. Also, the results of interpolated field data revealed that the highest thunderstorms rainfalls are at Khalkhal station and lowest occurs in Meshkinshar station. In addition, thunderstorms rainfalls in the province in the spring and early summer lightning occurs. The results of the analysis of ground data and satellite imagery indicated this fact that the thunderstorms rainfalls derived from satellite imagery is far more accurate than data that obtained from the harvest of the earth. Also, maps of thunderstorms rainfalls can be extracted quickly and accurately, as well as using in the prediction of atmospheric hazards and optimal water resources planning in Ardabil province.
  Keywords: Spatial Distribution, Rainfall Thunderstorms, Satellite Images, Perceptible Water, Ardabil Province