فهرست مطالب

 • پیاپی 19 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • برآورد ظرفیت برد گردشگری در پارک های شهری (مطالعه موردی: بوستان خلیج فارس فولادشهر)
  نازنین شیرانی سرمازه، غلام رضا سبزقبائی*، نرگس شیرانی، سیده سولماز دشتی صفحات 13-26
  در این پژوهش سعی گردید ظرفیت برد گردشگری بوستان خلیج فارس فولادشهر به عنوان یکی از پارک های شهری مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این تحقیق مقایسه انواع ظرفیت برد گردشگری با استفاده از روش (IUCN) و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن به عنوان راهکاری جهت بهبود مدیریت آن می باشد. داده های لازم جهت اجرای این تحقیق در بهار و تابستان 1396 از طریق بازدید میدانی، پرسش نامه، آمار آب و-هوایی ایستگاه هواشناسی زرین شهر و نیز نظر کارشناسان جمع آوری گردید. نتایج حاصل از بکارگیری دستورالعمل IUCNنشان داد که بوستان خلیج فارس با مساحت 93000 مترمربع دارای ظرفیت برد فیزیکی 325872 نفر، ظرفیت برد واقعی 78183 نفر و ظرفیت برد موثر 39091 نفر در سال می باشد. این نشان می دهد ظرفیت خدماتی پارک بیش از ظرفیت برد مدیریتی آن می باشد، لذا پیشنهاد می گردد پیش از طراحی و اجرای زیرساخت ها و امکانات گردشگری در پارک های شهری، ابتدا اقدام به برآورد ظرفیت برد موثر آن گردد و طراحی و بکارگیری امکانات بر اساس اصول و متناسب با ظرفیت برد اجرا گردد.
  کلیدواژگان: پارک، شهری، ظرفیت، گردشگری، فولادشهر
 • بررسی اثرات تاسیس مدارس طبیعت در زیست پذیری شهری بااستفاده از تکنیک دلفی نمونه موردی پارک پردیسان تهران
  زهره الزهرا روحی پور*، سید محمد شبیری، مریم لاریجانی، علیرضا میکائیلی صفحات 27-46

  مهمترین هدف درارتقای فرهنگ زیست محیطی شهروندان وپایدارشهری ایجادشناخت درمورداهمیت تعامل انسان بامحیط زیست وتاثیرعملکردوی بصورت منفی ویا مثبت برمحیط است. رکن اصلی درآموزش افرادایجادتوانمندی درآنان برای تصیمم گیری صحیح، تغییررفتاروعملکرد واستفاده بهینه ازمنابع میباشد. هرچه آگاهی مردم جامعه درموردمحیط زیست بیشتر باشد،اجرای قوانین و رضایتمندی آنان نیز افزایش می یابد. در همین راستا مدارس طبیعت بعنوان یکی ازمراکز آموزشی درسطوح پایه ای میتواند نقش موثرایفانماید بطوریکه مدرسه طبیعت فراهم کننده تعامل خودانگیخته،کنجکاوانه وسرخوش کودکان باطبیعت است. این تجربه طبیعت بطورعمده بااتکابه حواس پنجگانه کودک درقالب فعالیتهای فردی، جمعی اتفاق میافتد که درآن کودک بااتکا به قدرت تخیل و گرایشهای ذاتی خویش به محیط پیرامون بویژه پدیده های پویایی محیط مثل جانوران، گیاهان، جریان آب ، باد .. واکنش نشان میدهد و کودکان را پرورش میدهد که به سرزمین و محیط زیست خود احترام بگذارند. درهمین راستا مقاله حاضر به دنبال بررسی اثرات احداث مدرسه طبیعت درزیست پذیری شهری در پارک پردیسان تهران است. پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی و با استفاده از تکنیک دلفی است. نتایج بررسی نشان میدهد آموزش محیط زیستی بصورت مدارس طبیعت اثرمستقیم و غیرمستقیم در مولفه های زیست پذیری شهری پایداری دارد. مقداراثرکل ابعاد اثرگذاری مدارس طبیعت بترتیب برای شاخص زیست محیطی 538/0، اقتصادی 521/0 و اجتماعی 429/0 است. در نتیجه ایجاد وتوسعه مدارس طبیعت موجب بهبودی و بهزیستی درشهرخواهد شد.علاوه براین مقداراثرمستقیم که بیان کننده تاثیرشاخص برزیست پذیری بدون دخالت سایرشاخص ها است، کمی متفاوت ازاثرکل است وگویای این مطلب است که شاخص ها بطور مستقیم تاثیرزیادی برزیست پذیری دارند.

  کلیدواژگان: مدارس طبیعت، آموزش، محیط زیست شهری، پردیسان تهران، تکنیک دلفی
 • ارزیابی قابلیت پیاده مداری معابر بافت تاریخی شهر مراغه
  شهریور روستایی، رقیه ناصری* صفحات 47-66
  در طول دهه های گذشته، به واسطه اتکای بیش از حد شهرسازی مدرن به نیازهای حرکت سواره و غفلت از ساماندهی فضاهای پیاده، فرایند رو به زوال مراکز شهرها شدت گرفته امری که برخلاف توسعه پایداری شهر است. ازدیادگرایش به توسعه پایدار شهری باعث شده که شهرسازان تئوری نوشهرگرایی برای نجات مراکزی شهری مطرح کنند و مسئولان امور شهری طرح هایی را در راستای توجه به پیاده مداری که خود به نوعی از بطن نوشهرگرایی برمی خیزد را در دستور کار خود قرار دهند. مقاله حاضر نیز به دنبال بررسی قابلیت پیاده مداری معابر موجود در بافت تاریخی است. روش پژوهش توصیفی -تحلیلی بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه نظر عابران پیاده در محدوده مورد مطالعه، در قالب توزیع 400 پرسشنامه در رابطه با کیفیت هفت شاخص اصلی قابلیت پیاده مداری: دسترسی، ایمنی، امنیت، مبلمان، جذابیت، حمل و نقل و فعالیت های اجتماعی مورد سنجش قرار داده است و بر همین اساس معابر موجود در بافت تاریخی را با استفاده از تکنیک پرومته نوع دوم اولویت بندی کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که به ترتیب معابر: بهشتی، خواجه نصیر جنوبی، اوحدی، امام خمینی و دانشسرا و... دارای بالاترین میزان قابلیت پیاده مداری هستند و تنها 20 % معابر موجود در محدوده ی بافت تاریخی پیاده مدار می باشند.
  کلیدواژگان: پیاده مداری، معابر، بافت تاریخی، مراغه
 • ارزیابی شرایط همدیدی وقوع بارش های منجر به سیلاب در شهرستان خلخال، با رویکرد محیطی به گردشی در دوره زمانی 1366 تا 1395
  بتول زینالی، لیلا جعفرزاده علی آباد، وحید صفریان زن گیر* صفحات 67-86
  در به وجود آمدن مخاطره های طبیعی عوامل و وضعیت های مختلفی دخیل می باشند از جمله این مخاطره ها طبیعی می توان به بارش های سنگین و سیلاب اشاره کرد. در پژوهش حاضر به منظور ارزیابی و بررسی شرایط سینوپتیکی وقوع بارش های منجربه سیلاب شهرستان خلخال، در استان اردبیل، ابتدا آمار مورد استفاده در این تحقیق داده های آماری بارش 30 ساله، از سال 1366- 1395مورد بررسی قرار گرفت که در تاریخ 18/09/1370بیش ترین بارش رخ داده بود که نقشه های جوی سینوپتکی این تاریخ در تراز 500 میلی بار شامل نقشه فشار سطح دریا، ارتفاع ژئوپتانسیل، سرعت و جهت باد، رطوبت، دما، آب قابل بارش در سطح زمین و بلوکینک(امگا)، با استفاده از تصاویر ماهواره ای از پایگاه داده های NCEP/NCAR وابسته به سازمان ملی اقیانوس شناسی ایالات متحده دریافت و مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش که با روش رویکرد محیطی به گردشی بود، بررسی نقشه های سینوپتیکی جوی نشان داد که علاوه بر شرایط جوی و زمینی موثر در ایجاد بارش سنگین تاریخ مورد مطالعه، وضعیت داخلی با الگوی خارجی مثل دریاهای اطراف و مجاور ایران مثل دریای سیاه و مدیترانه تاثیر داشته است. مقدار بارش ماهیانه ایستگاه خلخال به عنوان منطقه ای که در جنوب استان اردبیل و جنوب غربی دریای خزر، در سه ماه فصل بهار دارای بارش بیش تر می باشد که ماه های اسفند(8/1321)، فروردین(7/1716) و اردیبهشت(5/1448) میلی متر بود. بیش ترین مخاطرات طبیعی جوی متاثر از بارش های سنگین و سیلاب در خلخال خسارات داخل شهری، روستای، حاشیه رودخانه ها و کشاورزی، در ماه های مذکور صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: همدیدی، بارش، سیلاب، رویکرد محیطی به گردشی، شهرستان خلخال
 • تحلیل شاخص های عملکرد زیستی مناطق شهری اصفهان در تحقق پایداری
  فرهاد برندک* صفحات 67-106
  تحقق پایداری ملازم با بهره برداری مناسب از منابع و ایجاد توازن میان انسان، اجتماع و طبیعت می باشد. در این میان، شرایط امروزی شهرها ایجاب می کند که برنامه ریزان، اقدام به بررسی، تجزیه و تحلیل و ارزیابی پایداری شهرها از جهات مختلف نمایند. هدف تحقیق حاضر، ارزیابی کارایی برخی از شاخص های عملکرد زیستی مناطق شهری اصفهان با تاکید بر مولفه های تاثیرگذاری چون؛ جمعیت، محدوده و مساحت، میزان تولید پسماند و همچنین میزان فضاهای سبز شهری، تعداد درختان موجود و میزان انهار و مادی های مناطق شهری اصفهان می باشد. روش تحقیق در این مقاله، روش توصیفی- تحلیلی است. در این راستا، از مدل تحلیل پوششی داده ها برای توصیف و تحلیل شرایط موجود استفاده می شود. جامعه آماری شامل مناطق چهارده گانه شهر اصفهان، بر اساس اسناد رسمی شهر می باشد. مطابق با نتایج کلی، در مدل CCR-O، تنها مناطق شهری 4 و 9 دارای کارآیی کامل و منطقه 5 دارای کارآیی قابل قبول است. همچنین، در روش BCC-O، مناطق 2، 12 و 13 شهری به مناطق کارآی موجود در مدل CCR-O اضافه شدند و مناطق 5، 6، 7، 8، 10، 11و 14، دارای کارآیی قابل قبول می باشند.
  کلیدواژگان: پایداری، تحلیل پوششی داده ها، کارایی، محیط زیست، شهر اصفهان
 • تحلیل و ارزیابی مولفه های کیفیت زندگی در کانون های جرم خیز (مطالعه موردی: منطقه 12 شهر تهران)
  کرامت الله زیاری*، یعقوب ابدالی، سارا الله قلی پور صفحات 107-126
  هدف از تدوین این مقاله تحلیل و ارزیابی مولفه های کیفیت زندگی در کانون های جرم خیز منطقه 12 شهرداری تهران است. روش کار در این تحقیق با رویکرد توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای (اسنادی)، مشاهدات میدانی است. ابتدا با استفاده از داده های جرائم سرقت به کمک نرم افزار ArcGIS از طریق اکستنشن تخمین تراکم کرنل، کانون های جرم خیز مشخص گردید، سپس از بین جامعه آماری 400 پرسش نامه به شیوه تصادفی در کانون های جرم خیز تکمیل گردید. به منظور تحلیل متغیرهای مورد مطالعه، از نرم افزار spss و روش های آماری t تک نمونه ای و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که متوسط میانگین رضایتمندی ساکنین در ابعاد اجتماعی- فرهنگی 63/2، اقتصادی 98/1، امنیت 56/2، دسترسی به مراکز خرید روزانه 86/2، دسترسی به مراکز تفریحی 65/2، دسترسی به مراکز آموزشی 43/2، زیست محیطی 33/2، زیرساخت های شهری 83/2، مسکن 37/2، حمل ونقل و ترافیک 58/2 و حکمروایی شهری 24/2 در سطح پایینی قرار دارد. همچنین برای بررسی ضرایب همبستگی ابعاد کیفیت زندگی با کل کیفیت زندگی شهری از همبستگی پیرسون استفاد شد، این آزمون نشان داد که ابعاد یازده-گانه کیفیت زندگی با کل کیفیت زندگی شهری رابطه ی مستقیم و معناداری دارد، یعنی با افزایش هر یک از ابعاد کیفیت زندگی بر میزان کل کیفیت زندگی شهری نیز افزوده می شود.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، کانون، جرم خیز، منطقه 12، تهران
 • تحلیل فضایی بزهکاری در بافت های ناکارآمد شهری (مطالعه موردی: محله هرندی)
  محسن کلانتری*، احمد پوراحمد، یعقوب ابدالی صفحات 127-146
  بزهکاری ازجمله مهم ترین معضلات اجتماعی در اکثر شهرهای جهان است که بر زندگی افراد تاثیرات منفی روحی، جسمی و مالی می گذارد. این مقاله باهدف تحلیل فضایی بزهکاری در بافت ناکارآمد محله شهید هرندی در منطقه 12 تهران انجام شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر تحلیلی و تطبیقی است و برای شناسایی و درک الگوهای مکانی بزهکاری در محله هرندی از آزمون های آماری و گرافیک مبنا در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS استفاده شده، که اطلاعات موردنیاز از میزان و نوع جرائم به صورت کتابخانه ای از نیروی انتظامی تهران بزرگ اخذشده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که کانون های جرم خیز در محله هرندی به صورت تصادفی توزیع شده است. از سوی دیگر بالا بودن میزان شدت فرسودگی، نفوذناپذیری بالا، وجود زمین های خالی و متروکه و همچنین کمبود یا نبود برخی کاربری های موردنیاز شهروندان، در افزایش توزیع جغرافیایی نوع و میزان جرائم و شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری موثر بوده است. به نظر می رسد با بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و اصلاح فیزیکی و کالبدی فضاهای مسکونی، تعریض معابر زیر 6 متر و ایجاد راه در رو برای کوچه های بن بست، مکان یابی مراکز انتظامی و ایجاد فضاهای تفریحی و فراغتی سالم جهت افزایش نظارت رسمی در این محله می توان امکان آسیب پذیری این گونه محلات و میزان وقوع جرائم را کاهش داد.
  کلیدواژگان: تحلیل، فضایی، بزهکاری، بافت، ناکارآمد، محله، هرندی
 • ارزیابی تاثیر شهروندان بر کیفیت زندگی محلات شهری با تاکید بر جنسیت(مطالعه موردی : محلات کارمندان و اسلام آباد شهر زنجان)
  زهره فنی، سعید نجفی* صفحات 147-166
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر شهروندان بر کیفیت زندگی محلات کم و خیلی مسئله دار، نمونه موردی محلات کارمندان و اسلام آباد شهر زنجان می باشد. پژوهش حاضر از نوع هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی و تحلیلی است. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار Spss و جهت آزمون فرضیات از آزمون های توصیفی نظیر میانگین و آزمون استنباطی پیرسون و آنوا استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که در محله کارمندان و اسلام آباد میانگین شاخص های سرمایه های اجتماعی متفاوت بوده اما در هر دو محله میانگین شاخص های مشارکت در امور محله و اوقات فراغت کمتر از میانگین متوسط حاصل شده است. همچنین شاخص های کیفیت زندگی در محله کارمندان در سطح بالایی قرار داشته است. در مقابل میانگین شاخص های تسهیلات مسکن و امکانات اوقات فراغت کمتر از متوسط میانگین حاصل شده است. در حالی که در محله اسلام آباد شاخص های امنیت تردد، وضعیت دفع زباله و دسترسی به خدمات عمومی بیشتر از میانگین بوده و در سطح پایینی از لحاظ این شاخص ها نسبت به محله کارمندان قرار دارد. هر دو محله بیشترین میزان تاثیر در گروه های شغلی خانه دار و بازنشسته بوده است. تفاوت معناداری میان تاثیر اشتغال و کیفیت زندگی در محله کارمندان وجود دارد. در حالی که در محله اسلام آباد تفاوت معناداری میان اشتغال زنان و کیفیت زندگی وجود ندارد. در نتیجه اشتغال گروه های مختلف زنان بر کیفیت زندگی آن تاثیر نداشته است.
  کلیدواژگان: شهروندان، کیفیت زندگی، جنسیت، محلات شهری، شهر زنجان
 • مدل سازی توزیع مکانی بارش های رعد و برقی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و برآورد آب قابل بارش در شهرهای، استان اردبیل
  وحید صفریان زن گیر، بهروز سبحانی*، رباب دیهم ساریخان صفحات 167-186
  بارش های رعد و برقی نوعی از رگبارهای غیرپایدار هستند که با یک حالت غیرعادی فوق العاده قوی از جابجایی اتمسفری ایجاد می شوند. این نوع بارش از پدید های مهم آب و هوایی در شمال غرب کشور محسوب می شود که از تنوع زمانی و مکانی ویژه ای برخوردار است، بارش های رگباری نقش بسیار مهم در آب و هوای استان اردبیل دارد. هدف از این پژوهش بررسی توزیع مکانی بارش های رعد و برقی استان اردبیل با استفاده از تصاویر ماهواره ی و برآورد آب قابل بارش است. در این تحقیق از داده های ایستگاه های سینوپتیک و تصاویر ماهواره ای و هم چنین برای برآورد آب قابل بارش از باند های 17 و 18 سنجنده مودیس استفاده شد. تصاویر بارش های رعد و برقی روزهای 10/5/2010 و 18/6/2012 در نرم افزار ENVI4.4 پردازش و سپس در محیط ArcGISدرون یابی گردید. هم چنین نتایج درون یابی داده های زمینی نیز نشان داد که بیش ترین بارش های رعد و برقی در ایستگاه خلخال و کم ترین آن در ایستگاه مشکین شهر رخ می دهد و بارش های رعد و برقی استان در فصل بهار و اوایل تابستان اتفاق می افتد. نتایج حاصل از تحلیل داده های زمینی و تصاویر ماهواره حاکی از این واقعیت است که بارش های رعد و برقی مستخرج از تصاویر ماهواره ای به مراتب دقیق تر از داده های حاصل از طریق برداشت های زمینی است و نیز می توان نقشه های بارش های رعد و برقی را با سرعت و دقت استخراج و در روند پیش بینی های مخاطرات جوی و برنامه ریزی بهینه منابع آب در استان اردبیل به کار گرفت.
  کلیدواژگان: بارش های رعد و برقی، آب قابل بارش، تصاویر ماهواره ای، سنجنده MODIS، استان اردبیل
 • سنجش حس تعلق به مکان وحفظ هویت واحدهای مسکونی در محله شهری، مطالعه موردی: محله قدیمی ساغریسازان رشت
  محمود عنانهاد*، حمزه غلام علی زاده، فرزانه اسدی ملک جهان صفحات 187-206
  محله های شهری باتوجه به خاطرات فردی و جمعی در ذهن شهروندان منطقه جایگاه ویژه ای دارند. ازاین رو، مفهوم سکونت و شکل گیری آن در رابطه انسان با مکان، با برآورده شدن نیازها و رفتارهای انسان ارتباط تنگاتنگی دارد. دراین رابطه هویت به مثابه بخشی از احراز حس بودن و تعلق از ضرورتهایی می باشد که لازم است در طراحی محیط های سکونتی مورد توجه قرار گیرد. هدف کلی از پژوهش حاضر، شناخت عناصر موثر در ایجاد حس تعلق به مکان، به منظور رهیافتی جهت حفظ هویت واحدهای مسکونی در محله شهری است. این مطالعه بصورت موردی در محله قدیمی و باارزش ساغریسازان رشت صورت پذیرفت. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، برمبنای استدلال منطقی و با استفاده از راهبرد ترکیبی (کیفی- کمی) است. برای بررسی خانه ها و بناهای بومی مورد مطالعه، پرسشنامه سنجش شاخصها تهیه و تنظیم و در بین 47 ساکنین این بافت قدیمی توزیع گردید و اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار SPSS تحلیل شدند. ارزیابی نتایج حاکی از وابستگی معنادار ساکنین در واحدهای مسکونی قدیمی، نسبت به آپارتمان سازی های جدید در محله ساغریسازان است. از جمله علل این قضیه عبارتند از: مشکلات اقتصادی، فرهنگی و زیرساختی موجود در بافت قدیم، یکنواختی محیط و بلندمرتبه سازی، کاهش هویت بومی، فقدان حس زندگی جمعی، مهاجرپذیری، فقدان خاطرات جمعی در آپارتمان نشینی، عدم انس با محیط، تغییر نگرش مردم به زندگی.
  کلیدواژگان: حس تعلق، هویت مکان، محله شهری، واحدهای مسکونی، ساغریسازان رشت
|
 • Estimation of Tourism Carrying Capacity in Urban Parks (Case Study: Foulad Shahr, Khaleej-Fars Park)
  Nazanin Shirani Sarmazeh, Gholam Reza Sabzghabaei *, Narges Shirani, Seyedeh Soolmaz Dashti Pages 13-26
  In this research we tried to evaluate the Tourism Carrying Capacity in the Khaleej-Fars park of Foulad Shahr as one of the urban parks. The main objective of this research is to compare the different types of tourist carrying capacity using the IUCN method and identify its weaknesses and strengths as a way to improve its management. The data necessary for the implementation of this research in spring and summer of 1396 were collected through field surveys, questionnaires, weather statistics of Zarin Shah weather station and experts' opinion. The results of using the IUCN guidelines showed that the Khaleej-Fars park with an area of 93,000 square meters with a physical carrying capacity of 325872 people, a real carrying capacity of 78,183 people and an effective carrying capacity of 39,091 people per year. This suggests that the service capacity of the park is more than the management carrying capacity. Therefore, before designing and implementing infrastructure and facilities in urban parks, it is recommended to first estimate the effective carrying capacity and design and application of facilities in accordance with principles and in proportion to the capacity of the road.
  Keywords: Parks, Urban, Capacity, Tourism, Fouladshahr
 • The effects of creating nature schools on urban Livability using Delphi technique Case Study of Pardisan Park, Tehran
  Zohreh Roohipour *, Seyed Mohammad Shobeiri, Mariyam Larijani, Alireza Mikaeili Pages 27-46

  The most important goal in Promotion of environmental culture is to create awareness about the importance of human interaction with the environment and its impact on the environment negatively or positively.The key to teaching people is to build their ability to make the right decisions,change behavior and performance,and make optimal use of resources.The more awareness the community has about the environment,Execution of laws and their satisfaction also increases.In this regard,the nature schools can play an effective role as one of the basic educational centers,so that the nature school provides spontaneous,curious and entertaining interaction with nature's children.This nature experience is mainly based on the reliance on the child's five senses in the form of individual,collective activities.In which the child reacts by relying on the power of his imagination andhis intrinsic orientations inthe surrounding environment,in particular the phenomena of the environment's dynamics,such as animals,plants,water flow,wind.And nurtures children to respect their land and environment In this regard,the present article seeks to investigate the effects of the establishment of a nature school on urban Livability in Tehran's Pardisan Park.The research is descriptive-analytic and using Delphi technique.the amount of the effect of the total dimensions of the effect of nature schools on the environmental index is0/538,economic 0/521,and social 0/429 respectively.As a result, the creation and development of nature schools will improve the city.In addition,the direct effect that indicates the effect of the index on viability without interfering with other indicators is slightly different from the overall effect,indicating that indicators have a direct impact on livability.

  Keywords: Schools of Nature, Education, Urban Environment, Pardisan Tehran, Delphi technique
 • Assessment of the pedestrian capability of the historic texture tracks of Maragheh city
  Shahrivar Sroustaei, Roghayeh Naseri * Pages 47-66
  Over the past decades, due to the excessive reliance on modern urbanization, the needs of the movement of cars and neglect of organizing walking spaces, The declining process of city centers has been intensified what is contrary to the sustainability of the city.The increasing trend towards sustainable urban development has caused urban planners put forward the theory of newurbanism to save urban centers and the authorities consider plans in order to pay attention to pedestrians which is one of the dimensions of newurbanism. The present paper also seeks to explore the walkability of the existing streets in the inner city. The research method was descriptive-analytical and the pedestrian viwepoint in the form of distribution of 400 questionnaires has been evaluated using questionnaire tool in terms of the quality of seven main indicators of walkability: accessibility, safety, security, furniture, attractiveness, transportation and social activities in the study area. Accordingly streets in the inner city has been prioritized using the second type of Promethee technique. Respectively the streets, Beheshti, Khajeh Nasir South, Oohadi, Imam Khomeini and Daneshareh and ... have the highest level of walkability. at the end, it has been concluded that only 20% of the existing streets in the historical context have walkability characteristics.
  Keywords: pedestrian, historical context, Maragheh
 • Assessment of synoptic conditions of occurrence of flood-induced rainfall in Khalkhal city with a perimeter environmental approach during the time period 2016- 1987
  Vahid Safarian Zengir *, BATOL Zenali, Leyla Jafarzadeh Aliabad Pages 67-86
  Natural hazards are involved in various factors and circumstances, including natural hazards such as heavy rainfall and floods. In this study, in order to evaluate and monitor the synoptic conditions of occurrence of rainfall in the Khalkhal city, in Ardabil province, the data used in this study were 30 years old rainfall data from 2016 to 1987. That's in the history 1991.12.09 most precipitation occurred when the Synoptic maps of this date were at a level of 500 billion including sea level pressure map, geopotential elevation, wind speed and direction, humidity, temperature, precipitated surface water and Blokinck (Omega), using satellite imagery From NCEP databases. In this study, by circular approach method, studying atmospheric synoptic maps showed that in addition to the atmospheric and terrestrial conditions that are effective in causing heavy rainfall in the studied history, the internal situation with the external pattern, such as the seas around and adjacent to Iran, such as the Black Sea And the Mediterranean. The monthly precipitation of Khalkhal station as a region that is more prevalent in the south of Ardebil province and southwest of Caspian Sea in spring three months is March,(1321.8), April (1716.7) And it may (1448.5) mm. The most natural atmospheric hazards affected by heavy rainfall and flood damage in the city of inland, village, riverside and agricultural damage occurred during the same months.
  Keywords: Synoptic, precipitation, flood, peripheral environmental approach, Khalkhal County
 • Analysis the Bio Performance Indicators of the Urban Regions of Isfahan in Realization of Sustainable
  Farhad Barandak * Pages 67-106
  The realization of sustainability is associated with the proper exploitation of resources and the balancing of man, community and nature. Meanwhile, today's urban conditions require planners to explore, analyze and evaluate the sustainability of cities in different ways. The aim of this study is to evaluate the efficiency of some the bio Performance Indicators in Esfahan urban areas, with an emphasis on the factors such as population, range and size, the amount of waste produced and the amount of urban green spaces, trees and the amount of the raceway in urban areas. The research method in this paper is a descriptive-analytical method. In this regard, Used of DEA models to describe and analyze the situation. The Statistical Society of this study is fourteen areas Esfahan, according to official documents of the city. In the CCR-O, only urban areas 4 and 9 are full efficiency and district 5 has acceptable performance. In addition, in the BCC-O, Region 2, 12 and 13 have been added to the efficient regions in the model CCR-O.
  Keywords: Sustainability, Data envelopment analysis, Efficiency, environment, Isfahan city
 • Analysis and evaluation of quality of life components in the crime center (Case study: Region 12 of Tehran)
  Keramatalleh Ziyari *, Yaghob Abdali, Sara Allah Gholipour Pages 107-126
  In this regard, the purpose of this article is to analyze and evaluate the quality of life components in crime centers of the 12th municipality of Tehran. The methodology used in this research is descriptive-analytical approach and information gathering based on library studies (documentary), field observations. Using crunching data using ArcGIS software, crunch centers were identified through extension of the kernel density estimation, then 400 questionnaires were randomly collected from the statistical community in mass crime centers. To analyze the variables studied, SPSS software and one-sample t-test and Pearson correlation test were used. The results of single-sample t-test indicated that average mean of residents' satisfaction in social-cultural dimensions was 2.63, economics 1.98, security 2.56, access to shopping centers daily 2.86, access to recreation centers 2.65, Access to educational centers is 2.43, environmental 2.33, urban infrastructure is 2.83, housing 2.37, transportation and traffic is 2.58 and urban management is 2.24 at the lower level. Pearson correlation was also used to examine the correlation coefficients of the quality of life dimensions with the overall urban quality of life. This test showed that 11 dimensions of quality of life have a direct and significant relationship with the whole quality of life of the city, that is, by increasing each aspect of the quality of life The total quality of urban life is also increased.
  Keywords: Quality of life, Hotpot, Crime, Region 12, Tehran
 • spatial analysis of crime in the Urban Obsolete Texture (Case Study: Neighborhood Harandi)
  Mohsen Kalantari *, Ahmad Poirahmad, Yaghob Abdali Pages 127-146
  Crime as the most important social problems in many cities in the world that has a negative impact on the lives of people with mental, physical and financial shares. This article aims to inefficient spatial analysis of crime in the context of the neighborhood martyr Tehran Harandi District 12 is performed. The research method in this study is an analysis and matching to identify and understand patterns of crime in the neighborhood Harandi statistics and graphics based on GIS is used, the information needed for the amount and type of crime as a library of Tehran Police is derived. The findings showed that crime hotspots in the neighborhood Harandi are randomly distributed. On the other hand high levels of exhaustion, high permeability, and the presence of vacant lots and abandoned as well as the lack of some required applications of citizens, to increase geographical distribution and type of crime rate and the formation of spatial patterns of crime have been effective. It seems that with the improvement and renovation of old ones and modifying the physical and physical spaces, widening the passages under 6 meters and make way for streets impasse, locate police centers and recreational spaces and leisure healthy increase in official monitoring in this area can be possible the vulnerability of these communities and reduce crime.
  Keywords: Spatial, Analysis, Crime, Obsolete, Texture, Neighborhood, Harandi
 • Assessment The Impacts Of Citizens On Urban Quality Of Life Neighborhoods With An Emphasis On Gender (Case Study : Karmandan and IslamAbad Neighbourhoods City of Zanjan)
  Zihre Fanni, Saeed Najafi * Pages 147-166
  The aim of this study was to investigate the effect of Citizens on the quality of life in low and very problematic neighborhoods,a case study of Karmandan and Islamabad Neighbourhoods in Zanjan.The present research is type of applied purpose and by nature is descriptive and analytical.The collected data were entered into SPSS software and test hypotheses were used from descriptive tests such as mean and Pearson and Anova inferential tests.The results of the research showed that the average social capital indicators were different in the Karmandan and Islamabad Neighbourhoods ;But ,both neighborhoods, the average of neighborhood and leisure participation indices is less than the average. Also, the indicators of the quality of life in the Karmandan Neighbourhood are high. In contrast, the average of housing and leisure facilities was less than the average. While in the neighborhood of Islamabad, road safety, waste disposal and access to public service indicators were higher than the average And in terms of these indicators are lower than from karmandan neighborhood.Both neighborhoods have had the greatest impact on housewives and retirees. There is a significant difference between the impact of employment and the quality of Life in the karmandan neighborhood. While there is no significant difference between women's employment and quality of life in the Islamabad neighborhood.As a result, the employment of various women's groups did not affect its quality of Life.
  Keywords: citizens, Quality of life, Gender, Urban Neighborhoods, City of Zanjan
 • Modeling the spatial distribution of rainfall lightning with using satellite imagery and lightning water precipitation estimates In cities, Ardebil province Ardebil province
  Vahid Safarian Zengir, Behroz Sobhani *, Rabab Dyhm Pages 167-186
  Precipitation in the form of lightning bursts that are unsustainable with an unusual mode of displacement atmosphere are super strong. This is the most important phenomena of climate variability in the North West of the country is a special time and place, Rain showers important role in the climate of the province. The aim of this study was to determine the spatial distribution of precipitation and lightning province using satellite images to estimate the water is precipitation. In this study, synoptic stations data and satellite imagery, as well as for water is estimated from MODIS bands 17 and 18 were used. Pictures precipitation by lightning on 05.10.2010 and 18.06.2012 in software and processing ENVI4.4 was then in ArcGIS interpolation. The results are interpolated field data also revealed that the highest rainfall of lightning at the station anklets and lowest in station occ dyhm dyhm urs Meshkinshar and Rainfall in the province in the spring and early summer lightning occurs. The results of the analysis of ground data and satellite imagery indicate this fact The rain thunder and lightning derived from satellite imagery is far more accurate than data obtained from the harvest of the earth and Can also map rains with lightning speed and extraction accuracy And the predictions of climate hazards and planning of water resources used in Ardabil province.
  Keywords: spatial distribution, Rainfall Thunderstorms, Rainfall Consumer Water, Satellite Images, MODIS Sensor, Ardabil Province
 • Measure the sense of belonging to the place and protect the identity of residential units in the urban area. Case study: Old Quarter of Saghrysazan Rasht
  Mahmoud Ananahad *, Hamze Golamalizade, Farzaneh Asadi Malekjahan Pages 187-206
  Most of the new residential units are characterized by urban-worthy old-fashioned buildings, lacking in sense of belonging to a place and identity.This is while human beings, regardless of historical, social, and geographic location, always need a place of identity. The general purpose of this study is to determine the elements that affect the sense of belonging to the place in order to approach the identity of the residential units.This case study was carried out in the old and valuable neighborhood of Rasht. Theoretical foundations of research are based on the views of architectural and urban theorists on the place and sense of belonging to it. From Schultz's point of view, The phenomenon of belonging to a place is a qualitative conception and the identity and structure of the place, Affected by the boundary/ territory, concentration/ enclosure, inner sphere/ outer space, identification and readability. The research method in this descriptive-analytic study is based on rational reasoning and using a combination (qualitative-quantitative) strategy. In order to study the houses and indigenous buildings, the questionnaire of indicators was prepared and adjusted and distributed among the 47 inhabitants of this texture. Data were analyzed by SPSS software. The evaluation of the results suggests that residents are significantly dependent on old residential units in comparison with new apartment buildings in Saghrysazan neighborhood Among the reasons for this are: Uniformity and ambition, reducing native identity in new construction, weakness in human-rich communication in apartment units, immigration, changing people's attitudes towards life, and so on.
  Keywords: Sense of belonging, Identity place, urban area, Residential units, Saghrysazan Rasht