فهرست مطالب

تدریس پژوهی - سال ششم شماره 4 (زمستان 1397)
 • سال ششم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/26
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید رمضان عقیلی*، جمیله علم الهدی، کوروش فتحی واجارگاه صفحات 1-23
  هدف
  هدف اصلی این پژوهش، طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران بود.
  روش
  این پژوهش از نوع رویکرد پژوهش های کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد کلاسیک انجام شد. جامعه آماری شامل معلمان و افراد متخصص و صاحب نظر در زمینه تربیت اخلاقی بودند که شیوه انتخاب آنها هدفمند از نوع گلوله برفی بود. در مجموع با 22 نفر که شامل 10 معلم و 12متخصص تربیت اخلاقی بودند مصاحبه شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. داده-های حاصل از مصاحبه در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و نظری تحلیل شد و الگو مفهومی بر اساس ترسیم نسبت بین مقولات اصلی شکل گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که الگوی مفهومی برنامه درسی تربیت اخلاقی در دو بعد چرایی و ضرورت تربیت اخلاقی و چگونگی برنامه درسی تربیت اخلاقی و مشتمل بر مقولاتی مانند ضرورت و نیاز، رویکرد، اهداف، محتوا، روش های یاددهی-یادگیری، نقش نیروی انسانی، ارزشیابی، مواد و منابع، مکان و زمان شکل می گیرد. مرکز ثقل یا مقوله محوری این الگو، رویکرد شایستگی محور فراگیر آن است که بر اساس دو ویژگی اصلی آن یعنی توجه سازوار به ابعاد دانشی، بینشی و مهارتی و شمولیت قلمرویی آن به تمام زیست مدرسه ای سایر عناصر برنامه درسی را تحت تاثیر قرار داده است.
  کلیدواژگان: اخلاق، تربیت اخلاقی، الگوی برنامه درسی، دوره ابتدایی
 • سمیه اسدی، کیوان بلندهمتان* صفحات 24-45
  هدف
  این پژوهش با واکاوی پیش روایت های آموزگاران باتجربه از رویدادهای کلاس درس و کنش های اخلاقی آنان در پی شناسایی شناسه های اخلاقی آموزگاری است.
  روش
  پژوهش کنونی از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکردی، کیفی است که با راهبرد پیش روایت (با پیش فرض پراگماتیکی پرسی) انجام شده است. با روش نمونه گیری متواتر نوزده آموزگار با تجربه ی بیش از ده سال کار در دبستان های شهر سنندج به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده های به دست آمده از مصاحبه های انجام شده، پس از کدگذاری تماتیک، به روش توصیفی- مقایسه ای تحلیل شد.
  یافته ها
  در این واکاوی، سه شناسه ی کاربردی (حمایتگری، راهنمایی، توانمندسازی) و دو فرا-شناسه (احترام و رازداری) شناسایی شد که می توان با نگاه به شناسه ها و این که رویدادهای برانگیزاننده ی کنش اخلاقی پیوند کمی با تحصیل داشته اند، همه ی شناسه ها را زیر نام مسئولیت پذیری در برابر زندگانی شاگردان، چونان تم بنیادی، جای داد. یافته های این پژوهش آموزگار را چونان یک کنش گر اجتماعی می بیند؛ نه کسی که تنها مهارت های حرفه ای دارد. وی کسی است که اخلاق حرفه ای را فراتر از کلاس و دبستان می بیند و کنشگرانه درگیر حال وروز شاگردان می شود تا آنان از پس مشکلات بیرون از دبستان برآیند.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، اخلاق تدریس، اصول اخلاقی، روایت پژوهی
 • علی نوری*، هدایت الله اعتمادی زاده صفحات 46-65
  مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی سطح دانش، نگرش و میزان استفاده از پژوهش و یافته های آن در میان معلمان مدارس ابتدایی با بهره گیری از روش زمینه یابی انجام شد. تعداد 169 معلم ابتدایی در شهر ملایر با روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب و در پژوهش مشارکت نمودند. از یک آزمون پژوهشگر ساخته (45 سوالی) برای سنجش سطح دانش معلمان از روش شناسی پژوهش با مقدار پایایی 0/68 و از یک مقیاس نگرش سنج (19 سوالی) برای ارزشیابی نوع باور و نگرش معلمان درباره نقش پژوهش در تدریس آنان با مقدار پایایی 0/82 استفاده شد. همچنین با استفاده از مجموعه ای از پرسش های باز پاسخ از شرکت کنندگان درخواست شد تا میزان زمان تخصیصی آنان به انجام پژوهش و مطالعه نتایج پژوهش ها، منابع کسب اطلاعات حرفه ای و پژوهشی آنان و موانع انجام پژوهش و مطالعه یافته های پژوهشی را بیان کنند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های کای دو و فریدمن استفاده شد. یافته ها نشان داد که اگر چه سطح دانش معلمان در همه مراحل و ابعاد پژوهش تربیتی در سطح ضعیف و نامطلوب قرار دارد، اما نگرش آنها نسبت به اهمیت پژوهش تربیتی در سطح متوسط قرار دارد. معلمان زمان بسیار کمی به پژوهش و مطالعه یافته های پژوهشی اختصاص می دهند و منبع عمده کسب اطلاعات آنان از سایت های اینترنتی و وبلاگ ها می باشد. از دیدگاه معلمان شرکت کننده در این پژوهش، شناخت ناکافی معلمان از ماهیت و فرایند پژوهش تربیتی و فقدان انگیزه در میان آنان از عوامل اصلی بازدارنده درگیری معلمان در فعالیت های پژوهشی و مطالعه نتایج پژوهش ها می باشد.
  کلیدواژگان: پژوهش، پژوهش تربیتی، معلم، دانش پژوهشی، نگرش به پژوهش
 • فتانه خاکره، فرامرز ملکیان*، بهمن سعیدی پور، الهام کاویانی صفحات 66-85
  هدف
  هدف از این پژوهش، ارائه الگویی برای عوامل سازمانی موثر بر انتقال یادگیری به محیط کار بود.
  روش
  پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری نظریه داده بنیاد انجام گرفت. جامعه آماری شامل صاحب نظران حوزه آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه های آزاد اسلامی غرب کشور بود که از طریق نمونه گیری هدفمند، 15 نفر از آن ها، انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تحلیل هم زمان مصاحبه ها نیز با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحلیل مصاحبه ها حاکی از 25 مولفه شامل ساختار سازمانی، قابلیت های سازمانی، منابع مالی و کالبدی، فرهنگ تسهیم دانش، فرهنگ تعالی مداری، فرهنگ گشودگی، سیاست ها و قوانین سازمانی، ویژگی های شغلی، جایگاه سازمانی آموزش، توسعه فرهنگ یادگیری سازمانی، توسعه فرهنگ مشارکت و کار تیمی، نهادینه سازی تجربه و خبرگی در سازمان، مدیریت کارراهه، مدیریت عملکرد، بازنگری و پالایش قوانین و مقررات، خلق فرصت های کاربرد، ارتقاء تعاملات علمی، ارتقاء جایگاه واحد آموزش، کاهش فرسودگی شغلی، توسعه قابلیت ها و خلاقیت کارکنان، افزایش اثربخشی آموزش های سازمانی و افزایش موفقیت سازمانی بود که در قالب مدل پارادایمی ارائه شدند.
  کلیدواژگان: انتقال یادگیری به محیط کار، عوامل سازمانی، نظریه داده بنیاد
 • عبدالرحیم جهان آرا*، محمدرضا سرمدی، زهره اسمعیلی، فروزان ضرابیان صفحات 86-105
  هدف
  هدف پژوهش حاضر ارائه مدل آموزش از راه دور پروژه محور مبتنی بر رویکرد یادگیری سازنده گرایی بود.

  روش
  روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی با طرح استقرائی بود. جامعه آماری پژوهش شامل اسناد و مدارکی که از 2000 تا 2016 در زمینه آموزش از راه دور، آموزش مبتنی بر پروژه و رویکرد یادگیری سازنده گرایی در پایگاه های اطلاعاتی منتشر شده است. که از 92 منبع اعم از مقاله، کتاب و پایان نامه 36 منبع به شیوه نمونه گیری نظری نمونه انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده به شیوه تحلیل تماتیک به منظور استخراج مولفه های آموزش از راه دور و الگوی یادگیری مبتنی بر پروژه صورت گرفت.
  یافته ها
  بنابر یافته های پژوهش در خصوص آموزش از راه دور 8 مولفه اصلی و تاثیرگذار شامل مسائل سازمانی، مدیریتی، آموزشی، اخلاقی و فرهنگی، تعامل و طراحی رابط کاربر، ارزشیابی و پشتیبانی شناسایی شد. تلفیق این 8 مولفه با الگوی آموزش مبتنی بر پروژه و با تایید نظر صاحب نظران آموزش از راه دور و طراحان آموزشی، منجر به ارائه آموزش از راه دور پروژه محور با رویکرد سازنده گرایی شد.
  کلیدواژگان: آموزش از دور، الگوی یادگیری مبتنی بر پروژه، سازنده گرایی
 • بابک سلمانی *، حسن ملکی، عباس عباس پور، رضوان حکیم زاده، محمدحسن امیرتیموری صفحات 106-126
  هدف
  هدف پژوهش حاضر تشریح و شفاف سازی رهبری برنامه درسی به منظور ارائه دیدگاه ها و راهبردهایی برای تسهیل اجرا پویای برنامه های درسی می باشد.
  روش
  پژوهش حاضر به روش کیفی از نوع پژوهش فلسفی و با استفاده از روش تحلیل مفهومی انجام یافته است. حوزه مطالعاتی پژوهش شامل کتاب ها، پایان نامه ها، مقالات، مجلات و پژوهش های مرتبط با موضوع بود. به علت وسعت و کثرت منابع، برای نمونه گیری از منابع چاپی و دیجیتالی (برخط) که مرتبط با بحث و در دسترس بود، استفاده گردید. در این پژوهش از فیش برداری جهت گردآوری اطلاعات از نمونه، بهره گرفته شد. روش تحلیل به شیوه تحلیل مفهوم، تفسیر مفهوم و استنتاج نظری بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد از طریق تشریح و تحلیل مفهوم رهبری برنامه درسی در چندین جنبه اصلی آن یعنی چیستی و ماهیت آن، قلمروهای کاری، نقش ها و ویژگی های رهبران برنامه درسی، سبک ها، سطوح، راهبردها و این که چه کسانی می توانند این نقش را برعهده گیرند، می توان تصویری روشن از آن ارائه نمود. هم چنین نتایج نشان داد به علت نیاز به اجرای بهینه برنامه های درسی جدید و کمتر نمودن فاصله برنامه درسی قصدشده و اجراشده، انجام پژوهش های علمی بیشتر در این حوزه می تواند استلزامات علمی و بومی وسیعی را در اختیار تصمیم گیرندگان آموزشی قرار دهد
  کلیدواژگان: اجرای برنامه درسی، رهبری برنامه درسی، ابعاد، عناصر
 • مهدی یوسف وند، عزتاللهقدم پور*، مسعود صادقی، سیمین غلامرضایی صفحات 127-144
  هدف
  هدف ازاین پژوهش نقش پایستگی تحصیلی، مکان کنترل و هیجانات تحصیلی در پیش‎بینی تاب آوری تحصیلی دانشجویان دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 97 - 1396بود.
  روش
  روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه این پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 97-1396 تشکیل می دادند. نمونه مورد مطالعه 400 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی بودندکه با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‎ها ازپرسشنامه های پایستگی تحصیلی، مکان کنترل، هیجانات تحصیلی و تاب آوری تحصیلی استفادهشد. داده‎ها با روش‎های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  یافته‎ها نشان داد که بین پایستگی تحصیلی، مکان کنترل درونی و هیجانات تحصیلی هیجانات مربوط به یادگیری و هیجانات مربوط به کلاس درس با تاب آوری تحصیلی، رابطه مثبت و معنی دار و بین مکان کنترل بیرونی با تاب آوری تحصیلی یک رابطه مثبت و غیر معنی داری، وجود دارد.به طورکلی نتایج حاکی از اهمیت نقش متغیرهای پایستگی تحصیلی، مکان کنترل و هیجانات تحصیلی در پیش‎بینی تاب آوری تحصیلی بود.
  کلیدواژگان: تاب آوری تحصیلی، پایستگی‎تحصیلی، هیجانات تحصیلی، مکان کنترل
 • وفا مصطفی*، هاجر فلاح زاده، هادی میرزاپور صفحات 145-165
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان براساس سبک های دلبستگی بزرگسالی، خودمتمایزسازی و سبک زندگی ارتقابخش سلامت در دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال تحصیلی 1396-1395 انجام گرفت.
  روش
  در پژوهشی با روش توصیفی از نوع همبستگی، نمونه ای به حجم 305 نفر از میان تمامی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان در مطالعه، پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان (Hazan and Shaver, 1993)، پرسشنامه تجدیدنظر شده خودمتمایزسازی (Skowron and Schmitt, 2003) و نیمرخ سبک زندگی ارتقا بخش سلامت-نسخه تجدیدنظر شده دوم (Walker, Sechrist and Pender, 1995) را تکمیل نمودند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از میان متغیرهای پیش بین، نمره کل خودمتمایزسازی (094/0) بیشترین نقش را در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارد و پس ازآن، سبک دلبستگی ایمن (063/0) و مولفه خود-شکوفایی (037/0) قرار دارند و این سه متغیر در مجموع حدود 19.4/0 واریانس پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می کنند. یافته های پژوهش حاضر نشان از اهمیت تجارب تحولی اولیه افراد در محیط خانواده و کیفیت رابطه مادر و کودک و رشد سالم دوره کودکی بر کارکرد دوره بزرگسالی دارد.
  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی بزرگسالی، خودمتمایزسازی، سبک زندگی ارتقا بخش سلامت
 • ندا رجاییان*، نرگس کشتی ارای، محمد علی نادی صفحات 166-188
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، طراحی دوره آموزشی رفتار مصرف آب مبتنی بر روش یادگیری معکوس بود.
  روش
  محیط پژوهش، دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی مدارس دولتی ناحیه 3 شهر اصفهان، که از میان آن ها 5 گروه از راه نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدارنگاری به عنوان محتوای دوره آموزشی و روش تحلیل مضمون که شامل 3 مضمون فراگیر، 6 مضمون سازمان دهنده و21 مضمون پایه به عنوان اهداف کلی و جزئی دوره آموزشی استخراج گردید. تحلیل داده ها به کمک کدگذاری موضوعی صورت گرفت. برای تعیین اعتبار تحلیل مضمون و پدیدارنگاری به ترتیب براساس ضریب هولستی و بازسازی واقعیت و پایایی به ترتیب براساس حسابرسی کنترل بیشینه ایی در مرحله یادداشت برداری از متون و رعایت قوانین یک مصاحبه استاندارد انجام یافت.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده در قالب 6 طرح درس، به صورت تصاویر متحرک موزیکال یا نمایش در یک نرم افزار(لوح فشرده) پیشنهاد شد. نتایج بیانگر آنند با استفاده از مولفه های شناسایی شده و با استفاده از روش نوین معکوس در آموزش، می توان دانش آموزان را به سمت الگوی صحیح مصرف آب هدایت کرد.
  کلیدواژگان: دوره آموزشی، مصرف آب، یادگیری معکوس
 • بهاره سلیمانی*، مجید علی عسگری، علی حسینی خواه، محمد عطاران صفحات 188-208
  هدف
  در نظام آموزشی ایران، "مدرسه در خانه" مراحل ابتدایی خود را پشت سر می گذارد. در حال حاضر ابعاد استفاده از این رویکرد ابهامات زیادی دارد. در این مقاله، مفهوم و جایگاه مدرسه در خانه؛ و ضرورت آن در نظام آموزشی ایران، موردبررسی قرار گرفت. معیار انتخاب این مطالعات، بررسی موضوعات فوق، طی سال های 2018-1976 برای اسناد خارجی و -1379 1394 در آثار داخلی بود.
  روش
  برای دستیابی به این تبیین، با استفاده از روش سنتزپژوهی، جمعا تعداد 83 پژوهش با روشی نظام مند انتخاب، واکاوی محتوایی و دسته بندی شدند. سپس ترکیبی از یافته ها طبق اصول تلفیق، بازاندیشی و بازآرایی داده ها، ارائه شد. در پایان هر بخش نیز، تجمیع یافته ها و نتیجه گیری کلی، در صورت ضرورت ارائه شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد؛ که به دو دلیل، فقدان این رویکرد در نظام آموزشی ایران، یک خلا آموزشی به شمار می آید؛ که عبارتند از: الف) دلایل ایدئولوژیک شامل: 1. تضاد ارزش های اجتماعی خانه و مدرسه 2. تضاد ارزش های دینی خانه و مدرسه. ب) دلایل پداگوژیک شامل: 1. نمره گرایی 2. بازماندگی از تحصیل 3. ترک تحصیل 4. نظام تنبیه در مدارس 5. تکلیف محوری مدارس.
  کلیدواژگان: مدرسه در خانه، دلایل ایدئولوژیک، دلایل پداگوژیک، آموزش و پرورش ایران
 • جمال مرادپور، عزت الله نادری، مریم سیف نراقی، علیرضا عصاره صفحات 209-237
  هدف
  پژوهش حاضر هدفی دوگانه دارد. نخست، شناسایی و استخراج مولفه های برنامه درسی تلفیقی و دوم، اعتبار سنجی الگوی نظری پیشنهادی از منظر متخصصان برنامه درسی و دبیران دوره متوسطه اول.
  روش
  این پژوهش با توجه به ماهیت ترکیبی و از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است که در انجام آن، از روش تحقیق زمینه ای بهره گرفته شده است. جامعه آماری شامل کلیه ی متخصصان برنامه درسی عضو ثابت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران (500 نفر) و دبیران دوره متوسطه اول که در سال تحصیلی 97 - 1396 به عنوان دبیر موظف به تدریس اشتغال دارند (183000 نفر). برای انتخاب نمونه هادرمورد متخصصان برنامه درسی با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند 35 نفر و در مورد دبیران با استفاده از روش خوشه ایچندمرحله ای و در نهایت با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند 178 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن از طریق روش دلفی و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ (89/0) در مورد کل پرسشنامه و بیش از (83/0) در مورد زیرگروه های مورد تایید قرار گرفته است.
  یافته ها
  تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها با استفاده از آزمون کای اسکوئردرآلفای 05/0 بیانگر آن است که اولا براساس دیدگاه دو گروه مورد بررسی تمامی مولفه های مربوط به عناصر چهارگانه (جدول1) و الگوی نظری پیشنهادی (شکل 1) مناسب و مطلوب بوده است. ثانیا، دو گروه مورد بررسی در مورد معتبربودن الگوی نظری برنامه درسی تلفیقی اتفاق نظر داشته اند.
  کلیدواژگان: برنامه درسی تلفیقی، الگوی برنامه درسی، دوره متوسطه اول
 • شهرام محمدی*، طیبه بیژنی میرزا، مهدی حاتمی صفحات 238-258
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی راهکارهای اجتماعی پیشگیری از بزهکاری توسط خانواده، مدرسه و رسانه است. پیشگیری اجتماعی از مجموعه ای اقدامات تشکیل می شود که به انواع محیط های فرد تاثیر می گذارند که این محیط ها در فرآیند جامعه پذیری یک فرد نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند. در این راستا مدرسه، خانواده و رسانه در یک مقطع زمانی ویژه موثرند. دغدغه پیشگیری اجتماعی تربیت و آموزش صحیح است و بر اساس تئوری های فرآیند اجتماعی، بزهکاری تابعی از جامعه پذیری افراد است. نهادهای اجتماعی (خانواده و مدرسه) دارای کارکردی آموزشی و تربیتی هستند و اگر رسالت خود را به درستی انجام ندهند، اولین خلل در زمینه جامعه پذیری فرد ایجاد شده و درواقع زمینه ارتکاب جرم فراهم می شود.
  روش
  روش تحقیق در این مقاله به صورت تحلیلی توصیفی از نوع کیفی است و روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای است که از منابع مدون شامل قوانین، کتاب ها، رساله ها و مقالات استفاده شده است که پس از گردآوری مطالب، به تجزیه و تحلیل این موارد پرداخته شده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که بهبود نظام آموزشی و گنجاندن دروس مروج قانون و قانون پذیری در کتب درسی و استفاده از برنامه های حمایتی ناظر به خانواده و هدایت درست برنامه های رسانه ها می توانند راه های موثری در جهت حمایت از کودکان در معرض خطر باشد.
  کلیدواژگان: پیشگیری کنشی، حقوق بشر، پیشگیری اجتماعی رشد مدار، کودکان بزهکار، حق بر آموزش
|
 • S.R. Aghili*, J. Almelhoda, K. Fathivajargah Pages 1-23
  Purpose
  The main purpose of this study was to design moral education curriculum model for the elementary school of the Iran's educational system.
  Method
  This study used a qualitative research approach and was conducted based on the classical grounded theory. The statistical population consisted of teachers and experts in the field of moral education that was selected through snowball sampling. A total of 22 people, including 10 teachers and 12 moral education specialists, were interviewed. Semi-structured interviews were used to collect data. The data from interviews were analyzed during three stages of open, selective and theoretical coding, and the conceptual model was formed based on the drawing of the ratio between the main categories or elements of the moral education curriculum.
  Result
  Findings show that the conceptual model of moral education curriculum in two dimensions of why and necessity of moral education and how to develop a moral education curriculum and consists of categories such as necessity and need, approach, goals, content, teaching-learning methods, role of Human resources, evaluation, materials and resources, time and place are formed. The center of gravity or the axial category of this model is its comprehensiveness competency based approach which based on two main attributes namely adjustable attention to the dimensions of knowledge, insight and skill and inclusion of its territory to all school living have been affected the other elements of the curriculum.
  Keywords: moral, moral education, curriculum model, elementary school
 • S. Asadi, K. Bolandhematan* Pages 24-45
  Human beings have always been involved with moral questions. Some of these questions come up when we engage in professional work. Professional ethics codes will help us to answer these questions and behave ethically.
  Purpose
  This research aimed at identifying teachers’ ethical codes of teaching by looking at their memories of classroom events and their ethical (re)actions.
  Method
  As an applied research, researchers used ante-narrative strategy based on pragmatic presupposition to analysis teachers’ narratives about ethics of teaching. 19 teachers selected by sequential sampling from Sanandaj trained elementary teachers in this research.
  Findings
  By analyzing their antenarratives, three functional codes (support, guidance, and empowerment) and two metacodes (respect and secrecy) were identified which can be classified as “responsibility for the students' life” because all those codes derive from events that (triggered the ethical action) has little relevance to teaching and learning activities.
  Keywords: Professional ethics, ethics of teaching, codesof teaching, narrative analysis
 • A. Nouri*, H. Etemadizadeh Pages 46-65
  Purpose
  This study employed a survey design to assess elementary teachers, knowledge of and attitudes towards educational research.
  Method
  Among all the primary school teachers of Malayer, 169 people were selected through cluster random sampling. A researcher-made test (45 questions) was designed and administrated to assess teachers' knowledge of research methodology with σ = 0.68 and an attitude scale (19 items) was used for evaluating of teachers' beliefs and attitudes towards educational research with σ = 0.82. The data was analyzed using descriptive statistics (frequency, percentage, mean and standard deviation) and the research hypotheses were tested by chi-square and Friedman tests.
  Results
  According to the results, although the level of teachers' knowledge of educational research is weak and poor, but their attitude towards the importance of educational research is in the average level. From the perspective of teachers in the study, teachers' inadequate understanding of the nature and process of educational research and their lack of motivation and interest are among the main factors preventing teachers involved in research activities and studying the results of studies.
  Keywords: Research, Educational Research, Teacher, Research Knowledge, ResearchAttitud
 • F. Khakrah, F. Malekian*, B. Saeidipour, E.Kavyani Pages 66-85
  Purpose
  The purpose of this study was to present the pattern of organizational factors affecting the transfer of learning to the workplace.
  Method
  The research is carried out in the framework of qualitative approach by using grounded theory method. The statistical society included specialists of training and human resource development of Islamic Azad Universities of the west of Iran which 15 people of them were sellected by purposive sampling method. Semi-structured interviews were used to collect data; simultaneous analysis of interviews was performed using three stages of open, axial and selective coding.
  Findings
  The results of interviews analysis represented 25 components including organizational structure, organizational capabilities, financial and physical resources, knowledge sharing culture, exaltation culture, openness culture, organizational policies and laws, job characteristics, organizational status of education, development of organizational learning culture, development of participatory and teamwork culture, institutionalization of experience and expertise in the organization, career management, performance management, review and refine the laws and regulations, creating opportunities for use, promoting scientific interactions, promotion of the unit's training position, reducing job burnout, developing personality abilities and creativity, increasing the effectiveness of organizational training and increasing organizational success that were presented in the form of a paradigm model.
  Keywords: Learning transfer to the workplace, Organizational factors, Grounded theory
 • A. Jahanara*, M.R. Sarmadi, Z. Esmaili, F. Zarabian Pages 86-105
  Purpose
  The purpose of the present study was to provide a project-based distance learning model based on the constructivist learning approach. The research method was the Grounded Theory. The statistical population of the study includes documents from 2000 to 2016 on distance education, project-based education, and constructivist learning approach in published databases. Of the 92 sources, including the article, the book and the thesis, 36 sources were selected in the Theoretical sampling method. Data analysis was conducted in a thematic analysis method in order to extract the components of distance learning and the project-based learning model. Based on the findings of research on distance learning, eight main components including organizational, managerial, educational, ethical and cultural issues, Interaction and user interface design, evaluation and support were identified. Integrating these 8 components with the project-based education model, and endorsing the views of distance education educators and designers, led to the provision of distance learning project-based constructivist approach
  Keywords: .Distance learning, project based, education, Constructivism
 • B. Salmani*, H. Maleki, A. Abbaspour, R.Hakimzadeh, M.H. Amirtiemouri Pages 106-126
  Purpose
  The purpose of the present study has been to explain and clarify curriculum leadership, in order to offer views and strategies to facilitate dynamic implementation of the curricula.
  Method
  The present study is a qualitative philosophical research, using conceptual analysis. The domain of the study included related books, theses, researches, magazines, and investigations. Due to huge and bulky references, printed and online digital resources which were available and related to the issue, were used in the study. For data gathering from samples, note-taking was used. Data analysis method included concept analysis, concept interpretation, and theoretical deduction.
  Findings
  The findings showed that by explanation and analysis of the concept of curriculum leadership in its main aspects i.e. its whats, curriculum leaders’ working domains, roles, and characteristics, also, styles, levels, strategies, and that who could take this role, a clear picture can be presented. Moreover, the results revealed that due to the need for effective implementation of the new curricula, and to shorten the distance between intended and implemented curricula,
  Keywords: Implementation of the Curriculusm, Curriculum Leadership, Aspects, Elements
 • M. Yousefvand, E. Ghadampour*, M. Sadeghi, S.Gholamrezaie Pages 127-144
  Aim
  The aim of this study was to investigate academic Buoyancy, locus of and Academic Excitement in predicting academic resilience in Lorestan University students in the academic year of 2017-18.
  Method
  The research method was descriptive and correlational. The population of this study was all students of Lorestan University in the academic year of 2017-18. The sample consisted of 400 students from undergraduate students selected by simple random sampling method.To collect data, academic Buoyancy questionnaire, locus of Control, academic excitement and academic Resilience were used. The data were analyzed by descriptive and inferential statistics.
  Finding
  The findings showed that there was a positive significant relationship between academic Buoyancy, internal locus of control, and academic Excitement with academic resilience, and between the external locus of control and the academic resilience of one there is a positive and non-meaningful relationship. In general, the results indicated the importance of the variables of academic Buoyancy, locus of control, and academic Excitement in predicting academic resilience. Therefore, if the amount of predictor variables can be increased, the level of academic resilience change can be significantly increased.
  Keywords: academic resilience, academicBuoyancy, academic Excitement, locus ofcontrol
 • H. Mirzapour, H. Falahzadeh, V. Mostafa* Pages 145-165
  Purpose
  The purpose of this study was to predict the Academic Achievement of Students based on Adult Attachment Styles, Self-Differentiation and Health Promotion Lifestyle in Undergraduate Students of Shahid Behshti University in the Academic Year of 2016-2017.
  Method
  In this descriptive-correlational study, a sample of 305 students from all undergraduate students of Shahid Beheshti University were selected by Accessible Sampling Method. Participants in the study, completed the Adults Attachment Styles Questionnaire (Hazan and Shaver, 1993), Self-Differentiation Revised Questionnaire (Skowron and Smith, 2003) and the profile of Health Promotion Lifestyle (revised version ll) (Walker, Sechrist and Pender, 1995).
  Findings
  The results of Stepwise Regression Analysis showed that among the predictor variables, the total score of SelfDifferentiation plays the most role in predicting the academic achievement of the students and after that, are Secure Attachment Style and Self-Actualization component. In total, these three variables predict of about 0/19.4 of the variance of Academic Achievement. The Findings of this study indicate the importance of the initial experiences of people in the family environment and the quality of mother-child relationship and healthy growth of childhood on adulthood function
  Keywords: Adult Attachment Styles, SelfDifferentiation, Healthy PromotionLifestyle
 • N. Rajaiean*, N. Keshtiaray, M.A. Nadi Pages 166-188
  Purpose
  The purpose of this study was to design a water consumption behavior education course based on flipped learning method.
  Method
  The statistical population include the female students of the third grade elementary school of district 3 in Isfahan. Among them, five groups were selected through targeted sampling to achieve theoretical saturation. This research was conducted using the qualitative approach, the phenomenological method as content of the education course and thematic analysis method including 3 inclusive theme, 6 organizing themes and 21 basic themes were extracted as general and minor goals of the training course.Data analysis was done using subject coding. To determine the validity of thematic analysis and phenomenology,respectively,a standardized interview was conducted on the basis of the maximum control audit at the stage of taking notes of texts and observing the rules.
  Findings
  The results were presented in the form of six lesson plans, as musical animations or displays in a software (compact disc). The results show that, using the identified components and using the new flipped method in education, students can be guided towards the correct pattern of water use.
  Keywords: Design Course, water consumption, water, Flipped learning
 • B. Soleimani*, M. Aliasgari, A. Hosseinikhah, M. Attaran Pages 188-208
  Purpose
  In Iran's educational system, the "homeschooling" goes through its initial stages. At present, there are many uncertainties regarding the use of this approach. In this paper, the concept and position of the homeschooling and its necessity in the Iranian educational system were examined. The criteria for selecting these studies were to study the above issues during the years 1976-2018 for foreign documents and 2000-2015 in domestic works. To achieve this explanation, using a synthesis research methodology, a total of 83 studies were selected through systematic selection, content analysis and categorization. Then a combination of findings was presented in accordance with the principles of integration, rethinking and rearrangement of data. At the end of each section, aggregate findings and general conclusions are presented if necessary. The results showed that for two reasons, the lack of this approach in Iran is a learning vacuum, which is as follows: (a) The ideological reasons include: 1. The contradiction between the values of the home and the school 2. The conflict between religious values Home and school. B) Pedagogical reasons include: 1. Grading 2. Survival from education 3. Leaving school 4. The punishment system in schools 5. The school's central homework
 • M. Saif Naraghi, E. Naderi*, J. Moradpour, A. Asare Pages 209-237
  Purpose
  The present research has a dual purpose. First, identifying and extracting components of the integrated curriculum, and, second, the validation of the proposed theoretical model from the perspective of the curriculum specialists and secondary school first-grade teachers.
  Method
  This research, regarding its nature, is a mixed (integrated) one and in terms of purpose, is an applied research method in which the ground research method has been used. The society of the study consisted of all curriculum specialists who are stable members of the Curriculum Association studies of Iran (500 members) and first-grade secondary school teachers teaching in the academic year 2018-2019 (183,000 people). To select the samples among the curriculum specialists, 35 were selected using non-random sampling method and among the teachers, 178 subjects were selected using the multi-stage cluster sampling method. Finally, 178 subjects were selected through targeted sampling. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire whose validity was approved using Delphi's method and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha (0.89) for the whole questionnaire and more than (0/83) for the four subgroups.
  Results
  Descriptive and inferential analysis of data, using chi-square test in alpha 0.05 showed that firstly, according to the viewpoints of the two groups under study (curriculum specialists and first grade secondary school teachers), all components related to the four elements and the proposed theoretical model has been appropriate and desirable. Second, the two groups agreed on the validity of the theoretical model of the integrated curriculum.
  Keywords: Integrative curriculum, Curriculummodel, secondary school
 • Sh. Mohammadi*, T. Bijani Mirza, M. Hatami Pages 238-258
  Purpose
  The purpose of this research is to investigate social strategies for prevention of misdemeanor by family, school and media. Social prevention includes measures affecting all kind of individual’s environments these environments play role in the socialization of a person, and have social functions. In this connection, school, family, and media are effective at a time juncture. The concern of social prevention is proper training & education. On the basis of theories of social process, delinquency is a function of individuals socialization. Social institutions (family and school) have one instructional and one educational function, if they do not perform their duties in the best possible way, the first defect will be made in the individual’s socialization, and in fact the way will be paved for committing a crime.
  Method
  the methodology in this research is a descriptive-analytic study of the type of qualitative and data collection method as a library of codified sources including laws, books, monographs, and articles that have been used to analyze these items after collecting the contents.
  Findings
  the findings show that improving the educational system and the inclusion of law-making courses and rules of law in textbooks and the use of supportive and familysponsored programs and the right guidance of media programs can be effective ways to support children at risk.
  Keywords: Preventive Action, Human Rights, Developmental Social Prevention, DelinquentChildren, Right To Education