فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 2 (پیاپی 16، تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسن همتی، ابوذر حسن نیا پرمکوهی صفحه 1
  در این پژوهش به بررسی تاثیر تفاوت ساختار مالکیت بر افشای اینترنتی اطلاعات توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه به روش داده های ترکیبی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه انتخابی با استفاده از روش حذفی طی دوره زمانی 2236 تا 2293 انتخاب شد. نتایج آزمونهای تجربی بیانگر آن است که بین متغیرهای درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و درصد اعضای غیرموظف هیئت  مدیره با میزان افشای اینترنتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد که این موضوع مطابق فرضیه همگرایی منافع مدیران می باشد. همچنین بین درصد سهام در دست سهامداران اقلیت و میزان افشای اینترنتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، این یافته مطابق تئوری نمایندگی می باشد. این در حالی است که بین مالکیت مدیر عامل و میزان افشای اینترنتی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، که این یافته مطابق فرضیه تثبیت جایگاه مدیران می باشد.
  کلیدواژگان: شاخص افشای اینترنتی، مدیران غیرموظف، ساختار مالکیت، افشای اینترنتی
 • قدرت الله طالب نیا، هاجر آقچه پور صفحه 21
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین پاداش مدیران با ریسک و بازده حسابداری است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی )پانل - دیتا( است. در این پژوهش اطلاعات مالی 202 شرکت پذیرفته شده در  بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی1386 تا 1391 بررسی شده است (643 شرکت سال) برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزارهای Eviews V, Spss20 استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین نسبت تغییر پاداش و نسبت تغییر ریسک سیستماتیک رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیده شد که بین نسبت تغییر پاداش و نسبت تغییر بازده حسابداری رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.
  کلیدواژگان: پاداش مدیران، ریسک، بازده حسابداری و پانل دیتا
 • وحید تقی زاده خانقاه، فائقه خراشادی زاده، نگار نقی پور خلخالیانی صفحه 45
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت اقلام تعهدی در دسترسی به بدهی های بانکی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کاربردی بوده و روش آن از نوع علی- پس رویدادی است. برای دستیابی به هدف پژوهش تعداد 220 شرکت برای دوره زمانی 1385 - 1392 انتخاب گردید. برای اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از - شاخص های دچو و دیچو ( 2002) ؛ مک نیکلز ( 2002 ) و بال و شیواکومار استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین چارک اول و چهارم برای تمامی معیارهای کیفیت اقلام تعهدی وجود دارد، یعنی شرکت های با بدهی بانکی بالاتر کیفیت اقلام تعهدی بالاتری می باشند. همچنین نتایج فرضیه ها نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی اختیاری بر بدهی های بانکی تاثیر منفی و معنی داری دارد. بدین معنا که افزایش کیفیت اقلام تعهدی موجب دسترسی آسان به بدهی های بانکی می شود. یافته های بیشتر نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین شاخص های کیفیت اقلام تعهدی در دسترسی به بدهی های بانکی وجود ندارد.
 • غلامرضا سلیمانی امیری، پگاه گروه ای صفحه 67
  اطمینان بیش از حد یا فرا اطمینانی، از مهمترین مفاهیم مالی رفتاری جدید است که سبب می شود انسان دانش و مهارت خود را بیش از حد و ریسک ها را کمتر از حد تخمین بزند و پیش بینی وی از احتمال وقوع پدیده ها خیلی افراطی یا خیلی تفریطی باشد. اطمینان بیش از حد مدیر می تواند بر سرمایه گذاری، تامین مالی و سیاست های تقسیم سود شرکت اثر بگذارد. هدف پژوهش حاضر
  بررسی اثر اطمینان بیش از حد مدیر بر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی حسابداری و همچنین اثر نظارت خارجی قوی بر رابطه بین آنهاست. بدین منظور 121 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته اند. اطمینان بیش از حد برای اولین بار توسط مدل بیدل، هیلاری و وردی (2008)  مبتنی بر بیش سرمایه گذاری اندازه گیری می شود. برای سنجش محافظه کاری شرطی از مدل تعدیل یافته باسو (1997) توسط لافوند و رویچادهری (2008) و برای سنجش محافظه کاری غیر شرطی از مدل گیولی و هاین (2000) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین اطمینان بیش از حد و محافظه کاری شرطی و غیرشرطی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نظارت خارجی کاهنده اثر اطمینان بیش از حد بر محافظه کاری غیر شرطی است. اما اثری بر رابطه بین اطمینان بیش از حد و محافظه کاری شرطی ندارد.
 • رضوان حجازی، حدیثه حاجی مرادخانی، لعیا علیزاده صفحه 91
  هدف از این مقاله، تشریح مراحل بکار رفته توسط شرکت تولید خودروی نمونه برای تدوین و پیاده سازی برنامه راهبردی و بکارگیری رویکرد ارزیابی متوازن است. روش ارزیابی متوازن، ابزاری برای سنجش عملکرد سازمان ها در راستای اهداف و راهبرد های آنها در چهار منظر مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری است. در شرکت مورد مطالعه، براساس رویکرد مذکور، پس از شناسایی و شفافسازی ماموریت و چشم انداز سازمان، مجموعه اهداف در هر چهار دیدگاه پیشنهادی کارت امتیازی متوازن تعریف و سپس اهداف میانی، شاخص ها و اقدامات تعیین شدند. در نهایت، به منظور تعیین میزان اثربخشی شاخص های طراحی شده، عملکرد سازمان با  مقایسه وضعیت فعلی و مقدار هدف ارزیابی گردید. نتایج حاصل از این رویکرد بیانگر کسب موفقیت این روش در جهت تحقق اهداف تعیین شده و درک این اهداف و شاخصها توسط سازمان بود.
  کلیدواژگان: رزیابی متوازن، راهبرد، نقشه راهبرد، عوامل سرنوشت ساز موفقیت، شرکت خودروساز
 • کیومرث سهیلی، فرشید خیراللهی، اسحاق بهشور، سمانه باری صفحه 119
  اقتصاد جهانی، هر از چند گاهی دچار بحران اقتصادی میشود. در سالهای اخیر، بحران مالی سراسر اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داده و تمامی کشورها را، مستقیم و غیر مستقیم، درگیر کرده است؛ بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، مطالعه تاثیر بحران مالی جهانی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. برای آزمون این اثرات، تعداد 32 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شده و در سال های 1386 الی 1388 (به عنوان سالهای وقوع بحران) و سالهای 1391  الی 1393 (به عنوان سال های عدم وقوع بحران) مورد مطالعه قرار گرفتهاند. در پژوهش حاضر، از متغیرهای سود قبل از بهره و مالیات، هزینه استهلاک، دارایی ها، مخارج تحقیق و توسعه و متغیر دامی بحران اقتصادی جهانی به عنوان متغیرهای مستقل و از متغیرهای  نسبت دفتری بدهی و نسبت بازار بدهی، به عنوان متغیرهای  وابسته(ساختار سرمایه) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از تاثیر معنادار بحران مالی جهانی بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران میباشد.
  کلیدواژگان: بحران مالی، ساختار سرمایه، نسبت بازار بدهی، نسبت دفتری بدهی
 • سید کاظم ابراهیمی، فاطمه جلالی، مژگان قربانی نیگجه صفحه 139
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مالیات متهورانه، نسبت اعضای غیرموظف در هیات مدیره و سیاستهای بدهی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری این پژوهش 107 شرکت طی دوره 1388 - 1392می باشد. سیاستهای مالیاتی متهورانه - مطابق مدل ارائه شده توسط ریچاردسون (2014) اندازه گیری شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون حداقل مربعات معمولی و داده های پانل استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که رابطه منفی و  معناداری بین مالیات متهورانه و بدهی وجود دارد. همچنین شواهد بدست آمده حاکی از آن است که نسبت اعضای غیرموظف رابطه معناداری با بدهی ندارد. با این حال مشاهده شد که در شرکتهایی با نسبت اعضای غیرموظف بزرگتر، مالیات متهورانه، تاثیر بیشتری روی سیاستهای بدهی می گذارد.
  کلیدواژگان: سپر مالیاتی، مالیات متهورانه، نسبت اعضای غیرموظف هیات مدیره، سیاست های بدهی
|
 • Hassan Hemati, Abouzar Hassania Page 1
  In this paper, We examine impact of different ownership structure on Companies' website information disclosure in Tehran Stock Exchange. In order to test the hypotheses, we've used panel data method in multiple regressions. Firms listed in Tehran stock exchange has been considered as our population and the exclusion sampling method was used to select the samples data during the period 2008 to 2014. Empirical results suggest that there is a positive and significant association between ownership of board members and percentage of non-member board of directors with internet disclosure which is due to convergence of interest's hypothesis. Also according to agency theory, there was a positive and significant association between shares of minority shareholders and internet disclosure. However, entrenchment hypothesis showed that there was negative and significant relationship between CEO ownership and internet disclosure.
  Keywords: Internet Disclosure Index, Leaders of non-binding, Ownership structure, Internet disclosure
 • Ghodratollah Talebnia, Hajar Aghchehpour Page 21
  The purpose of this study was to evaluate the relationship between risk and reward executives with accounting returns. This study is a literature study and analysis - Ali was based on an analysis of panel data (panel data) is. In this study, a financial data of 107 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 2007 to 2012 have been reviewed (642 companies - the year). To analyze the results of the study program Spss 20, Eviews 7 and Minitab 16 are used. The results of the study show that the first hypothesis was confirmed in connection with the changing the ratio of change in systemic risk reward ratio is an inverse relationship. Also according to the analysis made in connection with the confirmation of the second hypothesis, the study concluded that changes in accounting returns than changing relationship between reward ratio is straight forward.
  Keywords: Reward managers, risk, accounting efficiency, panel data
 • Vahid Taghizadeh Khanqah, Faeghe khorashadizadeh, Neghar Naghipour Khalkhaliani Page 45
  The aim of this study is to evaluate the effect of accruals quality in the access to bank debt at listed companies in Tehran Stock Exchange. This Study is applied research and methods of the post facto. To achieve the aim, the numbers of 110 companies were selected for the period 2005-2012. We consider several accruals quality proxies (Dechow and Dichev, 2002; McNichols, 2002; Ball and Shivakumar, 2006). We using statistical technique of panel data regression for analyze data and test. The results show that there is a significant difference between the first and fourth quarter accrual for all standards of quality. This means that companies with higher presence of bank debt have higher accruals quality. The results showed that the quality of accruals is easy access to bank debt. Further findings show that, even when other determinants of bank debt and internal factors may be between bank debt and accruals quality control, the quality of the relationship between accruals and bank debt is positive. The results showed a significant difference between the proxies accruals quality no access to bank debt.
  Keywords: Accruals quality, Bank debt, Information asymmetry
 • Gholamreza Soleimany Amiri, Pegah Gerveie Page 67
  Overconfidence is one of the most important concepts in modern financial behavior which leads individuals to overestimate their knowledge and skills and underestimate the risks involved. This makes the prediction of phenomenon too extreme. Manager’s overconfidence may affect investment, financing & dividend policies of the firm. The aim of the present study is to investigate the effect of managerial over confidence on conditional and unconditional conservatism of accounting and the role of strong monitoring on the relationship of those. For this purpose 121 companies that were accepted at the Tehran Stock Exchange during the period of 2009 to 2013 were studied. In order to measure the conditional conservatism the modified model of Basu (1997) by Lafond and Roychodhury (2008) was exploited and to measure unconditional conservatism the Givoly and Hayn (2000) model was used. The findings shows that there exist a significant negative relationship between overconfidence and conditional & unconditional conservatism. Moreover strong monitoring reduces the effect of overconfidence on unconditional conservatism but it does not affect the relationship of overconfidence on conditional conservatism.
 • Rezvan Hejazi, Hadise Hajimoradkhani, Laya Alizadeh Page 91
  The aim of this article is to illustrate the development and implementation of Strategic Planning and Balanced scorecard Approach in a car manufacturing company. Balanced Scorecard is a tool for measuring organizational performance in line with the objectives and strategies in the four perspectives: financial, customer, internal processes and learning & growth. According to This model, after identifying and clarifying the mission and vision of the organization in the studied company, the objectives in each of the four perspectives of the balanced scorecard were defined, and then the intermediate targets (goals), indicators (measures) and initiatives were determined. Finally, in order to determine the effectiveness of designed measures, performance of the company was evaluated by comparing the current situation and target values. The results indicate the success of this approach in order to achieve the goals set and the organization's understanding of the goals and indices.
 • Kiomars Sohaili, Farshid Kheirollahi, Isaac Behshour, Samaneh Bari Page 119
  The global economy faces crisis every so often. In recent years, the financial crisis has affected the global economy; all countries , directly or indirectly , are involved . The purpose of this research is to study the impact of the global economic crisis on the capital structure of listed companies in Tehran Stock Exchange. To test this effect, 87 companies listed companies in Tehran Stock Exchange during the period 2007 to 2014, are studied . In this study, earnings before interest and tax, depreciation expense , assets, research and development expenses and the dummy variable ,global economic crisis, are used as the independent variables. The book debt ratios and the market debt ratios are used as dependent variables (the capital structure). The results suggest a significant effect the global economic crisis on the capital structure.
  Keywords: economic crisis, capital structure, market debt ratios, book debt ratios
 • Kazem Ebrahimi, Fatemeh Galali, Mozhgan Qorbani Page 139
  This study examines the influence of corporate tax aggressiveness on debt policy and the influence of outside directors on debt policy, on firms listed in the Tehran Stock Exchange.To test the hypothesis used the ordinary least square regression, and panel d2ata . The sample included 107 selected companies during the years 1388 to 1392 in the form of A descriptive correlational study. Aggressive tax policies according to the model proposed by Richardson (2014) have been measured. The impact of variables such as Industry median debt ratio, Operating income, Market-to-book ratio, Log of total assets, Common stock dividends, Depreciation, Altman's Z-score, Fixed assets, Controlled .The results indicate that the negative relationship between tax aggressiveness and debt. Evidence also suggests that the proportion of outside directors on the board have not a significant effect on the debt ratio. Nevertheless, it was observed that in firms with a larger proportion of outside directors on the board, aggressive tax, have a greater impact on debt policy.
  Keywords: tax aggressiveness, Debt policy, Outside directors, tax shield