فهرست مطالب

علوم اجتماعی - پیاپی 44 (بهار 1398)
 • پیاپی 44 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/24
 • تعداد عناوین: 14
|
 • نرمینه معینیان* صفحات 1-22

  چکیده هدف بررسی حاضر، تحقیق در آلودگی صوتی به عنوان یک مشکل زیست محیطی، اجتماعی و شهری است که ابعاد و کم و کیف آلودگی صوتی با توجه به تعریف آن مورد توجه قرار گرفته و به عوارض جسمانی، روانی و اجتماعی آن از زاویه دانش جامعه‏ شناسی پزشکی نگریسته شده و از میان راه ‏حل‏های ممکن برای مبارزه با این مشکل به شرح یکی از مهمترین آنها یعنی طراحی فضای سبز شهری با رویکردی به دیدگاه های حوزه‏ ی محیط زیست پرداخته شده است. این بررسی از نوع بررسی های ژرفانگرانه و کیفی بوده و جمع آوری اطلاعات به شیوه اسنادی و کتابخانه ‏ای صورت گرفته و برای تحلیل یافته ها از رویکردهای اجتماعی محیطی متعلق به حوزه‏ی جامعه‏ شناسی پزشکی و همچنین نظریه نوسازی بوم ‏شناختی استفاده شده است. یافته های این بررسی حاکی از آن است که آلودگی صوتی یکی از مهمترین آلودگی هایی است که سلامت جسمانی و روانی و راندمان کاری و صحت انجام کار و سلامت روابط اجتماعی انسان را به طور جدی تهدید می‏کند و در راستای جستجوی راه‏حلی برای کاهش این مشکل، گسترش فضای سبز شهری و توجه به آن در طراحی و برنامه‏ ریزی شهری می‏ تواند آلودگی صوتی را به میزان قابل توجهی در نقاط پر سر و صدا و پرترافیک شهری کاهش دهد.

  کلیدواژگان: آلودگی صوتی، جامعه‏ شناسی پزشکی، طراحی فضای سبز شهری، نوسازی بوم‏شناختی
 • محمود رئوف، سعید صادقی بروجردی*، بهرام یوسفی صفحات 25-46
  هدف از این تحقیق بررسی اثر مداخله‎ای کارگاه انگیزش شغلی بر دلبستگی شغلی معلمان تربیت بدنی استان لرستان بود که از روش نیمه تجربی و کارگاهی (طرح پیش‎آزمون و پس‎آزمون) استفاده گردید. از بین 960 معلم تربیت بدنی استان لرستان مطابق جدول مورگان 278 نفر از معلمان بصورت تصادفی انتخاب شد و از طریق دو پرسش نامه انگیزش شغلی هرمنس و دلبستگی شغلی کانونگو، داده‎های اولیه بدست آمد و در نهایت 54 نفر از معلمین که دارای انگیزش و دلبستگی شغلی پایین بودند گزینش گردید. جهت ارزیابی تغییرات متغیر وابسته درون گروه ها از آزمون تی همبسته، برای ارزیابی متغیر وابسته بین گروه ها از آزمون تی مستقل و از تحلیل کوواریانس به منظور اثربخشی دوره انگیزش شغلی بر دلبستگی شغلی استفاده شد. نتایج نشان می‎دهد شرکت در کارگاه در افزایش انگیزش شغلی و دلبستگی شغلی گروه تجربی تاثیر معنی‎داری دارد و بعد از گذشت شش ماه از کارگاه، اثر انگیزش شغلی بر دلبستگی شغلی معلمان در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار می‎باشد.
  کلیدواژگان: اثر مداخله‎ای، انگیزش شغلی، دلبستگی شغلی، معلمان تربیت بدنی
 • کبری خواجه پور، سید احمد هاشمی*، عباس قلتاش، علی اصغر ماشینچی صفحات 47-78
  مطالعه حاضر با هدف اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی سواد تغذیه و ارائه الگو و بررسی دیدگاه های موجود طراحی گردیده است. روش پژوهش درگروه"تحقیق امیخته اکتشافی" است.جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان، و.برنامه ریزان درسی مرتبط با تغذیه میباشد ودر زمینه تعیین حجم مناسب, نمونه گیری لازم به شیوه تصادفی خوشه ایچند مرحله ای در بین صد نفرانجام می شود. جمع آوری اطلاعات از روش میدانی از طریق پرسشنامه و مدل برآمده ازسطح کیفی پژوهش، میباشد و جهت تعیین اعتبار به صاحب نظران عرصه سلامت تغذیه ارائه میشود. روایی پژوهش نیز از تحلیل عاملی تاییدی و جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.آماره های کمی دردو بخش آمار توصیفی با تکیه بر جداول فراوانی، شاخص های آماری و شاخص های پراکندگی و در بخش استنباطی نیز، با تکیه بر اطلاعات مستخرج از بخش تحلیل محتوا، میباشد.یافته های تحقیق،اهداف آشنایی با اصول تغذیه صحیح ، فاکتورهایی انتخاب محتوی گروه های غذایی مفید ، روش های برگزاری برنامه های عملی و اموزشی مناسب و روش های ارزشیابی، انجام فعالیت های آموزشی را با ارائه الگوی مربوطه مورد نظر قرار میدهد.
  کلیدواژگان: برنامه درسی سواد تغذیه، الگوهای برنامه درسی، طراحی برنامه درسی، دوره متوسطه
 • حمیدرضا عشقی پور*، ابراهیم فیاض، عبدالله بیچرانلو صفحات 79-102
  ادیان همیشه در زندگی اجتماعی افراد نقش سازنده ای داشته اند و بر همین اساس می توان نقش آنها را در پدیده های اجتماعی بی بدیل دانست. بنابراین این پژوهش با هدف مطالعه جامعه شناختی نگرش پیروان ادیان توحیدی در مورد توسعه گردشگری پایدار شهر اصفهان به روش میکس متد انجام شده است. در ابتدا به کمک روش های کیفی تحلیل محتوا و گراندد تئوری الگوی توسعه گردشگری پایدار مبتنی بر نگرش پیروان ادیان توحیدی انجام شد و سپس با مطالعه پیمایشی برای اعتباریابی الگوی مورد نظر به کمک مدلسازی معادله ساختاری به کمک روش لگاریتمی حجم نمونه تعداد 951 مشخص شد که به جهت جلوگیری از خطاهای احتمالی و افزایش دقت 960 نمونه آماری مورد تحقیق پیمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میان «نگرش پیروان ادیان توحیدی برساخته از آموزه های کتب مقدس» و «نوع دین ایشان» در مورد توسعه گردشگری پایدار شهر اصفهان تفاوت معناداری وجود دارد. در کل نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نشان می دهد، مناسب ترین مدل برای پیش بینی توسعه گردشگری پایدار برای پاسخگویان «متدین به ادیان چهارگانه توحیدی» در شهر اصفهان متغییرهای: مناسکی، اعتقادی و پیامدی است که معادله آن نشان می دهد که 4/13 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای سه گانه فوق (متغیرهای مستقل) تبیین می شود.
  کلیدواژگان: ادیان توحیدی، گردشگری، توسعه پایدار گردشگری، اصفهان
 • پروین علی پور* صفحات 103-122
  با وجود اهمیتی که مسایل دینی و فرهنگ پذیری دینی برای فرد و جامعه دارد، اما امروزه در برخی محافل کمرنگ شدن ارزش های دینی و فرهنگ پذیری دینی بیداد می کند و این کمرنگی خود را در مظاهری مانند بی حجابی و بی توجهی به باورها و اعتقادات دینی نمود پیدا کرده است. بنابراین ضروری به نطر می رسد که در جامعه به مقوله هایی مانند فرهنگ پذیری دینی شهروندان و تقویت ارزش های دینی و اعتقادی آنان توجه و اهتمام ویژه ای شود. در این راستا نقش عوامل زیادی قابل بررسی است، اما برجسته ترین نقش را در خانواده و به خصوص در مادران می توان یافت. بر همین اساس این پژوهش باهدف مطالعه نقش مادران در فرهنگ پذیری دینی نوجوانان شهر تهران به روش میدانی انجام شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 384 نفر از مادران 24 تا 50 ساله شهر تهران هستند که به صورت سهمیه ای در مناطق مختلف تهران انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان داده که نقش مادران به ترتیب در افزایش گرایش ها و تمایلات دینی فرزندان باضریب (78/0)، اصلاح کنش ها و رفتارهای دینی فرزندان باضریب (71/0)، افزایش پایبندی به مناسک و باورهای دینی فرزندان باضریب (66/0)، ارتقای ارزش های دینی فرزندان باضریب (62/0) و افزایش دانش دینی فرزندان باضریب (58/0) تاثیرگذار و معنادار بوده است.
  کلیدواژگان: رفتارهای دینی، ارزش های دینی، دانش دینی، باورهای دینی، مادران شهر تهران
 • اسماعیل عسگری*، فرهاد جمهری، بیوک تاجری صفحات 123-150
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر هم وابستگی، احساس تنهایی و سبک های اسنادی همسران معتادین به اجرا در آمد. تحقیق حاضر طرح شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود و از منظر هدف، تحقیق کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش در برگیرنده کلیه همسران معتادین تحت درمان در شهر تهران می باشد. نمونه پژوهش حاضر براساس نمونه گیری مبتنی بر هدف بر اساس نمونه گیری در دسترس شامل 30 نفر(برای هر گروه 15 نفر؛ یعنی 15 نفر در گروه آزمایشی و 15 نفر نیز در گروه کنترل) بود. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه هم وابستگی اسپن - فیشر (1991)، پرسشنامه احساس تنهایی، پرسشنامه سبک های اسناد و بسته درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بود و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون بون فرونی استفاده شد. یافته ها نشان داد که با توجه به اینکه سطح معناداری از α کوچکتر است، همچنین با ملاحظه اینکه اثر پیش آزمون از طریق آزمون کوواریانس کتترل شده است، می توان نتیجه گرفت که در زمینه متغیر هم وابستگی، احساس تنهایی و سبک های اسنادی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به طور معنادار موثر بوده است. همچنین با ملاحظه مجذور اتا هر سه متغیر، می توان نتیجه گرفت که مداخله آزمایشی منجر به تغییرات در گروه آزمایش شده است. پس درمان بر کاهش هم وابستگی و احساس تنهایی و تغییر سبک اسناد تاثیر داشت.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، هم وابستگی، احساس تنهایی، سبک های اسنادی، همسران معتادین
 • علیرضا اهری لاحق*، علی بدیع زاده، علی داوری، جواد محرابی صفحات 151-178

  نوآوری باز، استفاده هدفمند از جریانهای ورودی و خروجی دانش در داخل و خارج از سازمان ، از یک سو موجب تسریع و توسعه نوآوری در شرکتهای کوچک و متوسط جهت ارائه محصولات و خدمات نوین با استفاده از ایده های خارجی شده و از سوی دیگر موجب توسعه تجاری سازی ایده های داخلی در خارج از سازمان شده است. شواهد نشان میدهد اتخاذ رویکرد نوآوری باز در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی با همکاری واسط نوآوری باز سبب تسریع و بهبود فرآیند نوآوری در این صنعت شده است و توسعه بانکداری باز را به همراه داشته است. با توجه به مطالعات انجام شده و بررسی مقالات موجود در خصوص همکاری بین کسب و کار کوچک و متوسط با واسط نوآوری باز، تا کنون به چگونگی مکانیزم همکاری متناسب با سطح تعاملات اجتماعی (مکانیزم شناسایی و انتخاب واسط نوآوری باز و همچنین مکانیزم اعتماد سازی با واسط نوآوری باز) پرداخته نشده است. لذا برآنیم ضمن ارائه الگوی نوآوری باز در کسب و کار کوچک و متوسط با همکاری واسط نوآوری ، چگونگی مکانیزم همکاری با واسط نوآوری متناسب با سطح تعاملات اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گیرد. از این رو با اتخاذ رویکرد کیفی ، مصاحبه با مدیران ارشد کسب و کارهای کوچک و متوسط فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی که با واسط نوآوری همکاری داشته اند ، مدیران ارشد واسط نوآوری و همچنین نمایندگان نهاد حاکمیت در این حوزه ، صورت گرفته و مدلی در این خصوص ارائه شده است. این مطالعه منتج به شناسایی بازیگران شامل کسب وکارهای کوچک ومتوسط ، واسط نوآوری و نهاد قانونگذار گردیده است که با اتخاد راهبرد از سوی شرکتهای کوچک و متوسط ، منتج به بروز برونداد های مشخص برای کسب و کارهای کوچک و متوسطی شده است که با واسط نوآوری همکاری داشته اند.

  کلیدواژگان: نوآوری باز، واسط نوآوری باز، فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکی
 • شهین شرفی*، علیرضا منظری توکلی، سنجر سلاجقه صفحات 179-204

  شبکه های اجتماعی مجازی و فضای سایبری همانند شمشیر دو لبه اند.فواید و مضراتی را به همراه دارند.فوایدآن نمی تواند مانع از چشم پوشیدن از مضراتش که بسیارخطرناک بوده و ناشی از عدم توجه به اصول اخلاقی و ارزش های جامعه اند، شود. این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین عوامل مرتبط با میزان اجرای خط مشی های شبکه های اجتماعی مجازی با توجه به نقش میانجی مسئولیت پذیری اجتماعی در ایران صورت گرفته است.پژوهش از نوع توصیفی و از نظر هدف ،توسعه ای -کاربردی است. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه محقق ساخته ,عوامل مرتبط ،مسئولیت پذیری اجتماعی و میزان اجرای خط مشی های شبکه های اجتماعی مجازی استفاده گردید. روایی پرسشنامه ها بر اساس نظر اساتید و خبرگان مورد تایید قرار گرفت و همچنین پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد.جامعه آماری این پژوهش دو دسته اند:دسته اول شامل خبرگان که به روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع هدفمند انتخاب شدند.دسته دوم کارشناسان و محققان فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مجازی و رسانه و مسائل اجتماعی بودندکه از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SpSSوAMOS استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد میان مولفه های عوامل مرتبط (فنی ،اقتصادی، سیاسی ،اجتماعی ،عوامل ناشی از خط مشی گذاری ،عوامل ساختاری) با مسئولیت پذیری اجتماعی رابطه معنی دار (از نوع مستقیم) وجود دارد .و رابطه میان عوامل فنی و مسئولیت پذیری اجتماعی از شدت بیشتری برخوردار است.و بین مسئولیت پذیری اجتماعی و میزان اجرای خط مشی های شبکه های اجتماعی و بین مولفه های عوامل مرتبط با میزان اجرای خط مشی های شبکه های اجتماعی مجازی رابطه معنی دار (از نوع مستقیم) وجود دارد.

  کلیدواژگان: عوامل مرتبط، میزان اجرا، خط مشی عمومی، شبکه های اجتماعی مجازی، مسئولیت پذیری اجتماعی
 • محمد صاحب الزمانی*، مه لقا کریمی کما، نادرقلی قورچیان صفحات 205-222

  این مقاله به بررسی چابکی فرهنگی مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان در حوزه های فردی ، مدیریت تنوع فرهنگی و مدیریت اجرایی از منظر مدیران دانشگاه و اعضای هیات علمی پرداخته است.

  روش

  پژوهش از نظر هدف کاربردی و رویکرد کمی است. جامعه آماری کلیه مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد استان گیلان بودکه 267 نفر آنها که به روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمونهای آمار استنباطی استفاده شد.

  یافته ها

  1. بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب چابکی فرهنگی مدیران دانشگاه تفاوت معناداری وجود دارد 2. بین ابعاد سه گانه چابکی فرهنگی مدیران دانشگاه ، بعدشایستگی های مدیریت اجرایی مدیران دانشگاه از وضعیت مطلوب تری برخوردار است.

  نتیجه گیری

  تدوین سیاست ها و برنامه های مناسب جهت آموزش چابکی فرهنگی مدیران دانشگاه می تواند به پر کردن این شکاف کمک نماید.

  کلیدواژگان: چابکی فرهنگی، چابکی، مدیران، شایستگی
 • موسی بهوند*، قنبر امیرنژاد صفحات 223-242

  هدف از انجام این پژوهش بررسی انعطاف‌پذیری سازمانی بر عملکرد سازمانی و رضایت شغلی در ادارات و مدیریت‌های شرکت بهره‌‌برداری نفت و گاز امیدیه بود. این تحقیق بر اساس هدف کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها توصیفی- علی می باشد. جامعه آماری پژوهش را 540 نفر از کارکنان در ادارات و مدیریت های شرکت بهره برداری نفت و گاز امیدیه تشکیل می دهد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده 225 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. پرسشنامه ها توزیع شد و به همین تعداد پرسشنامه معتبر از پاسخ دهندگان بدست آمد. به منظور جمع آوری داده‌های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد شامل: پرسشنامه انعطاف پذیری سازمانی (با پنج بعد: شاخص‌های تیم مدیریت، الگوی تصمیم گیری، فرهنگ سازمانی، شناخت شرایط محیط و هویت سازمانی) برگرفته از پرسشنامه هاتوم و پتیگرو (2006)، پرسشنامه رضایت شغلی از لی (2008)، پرسشنامه عملکرد سازمانی از بات (2008)، استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL انجام گرفت. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر آن بود که انعطاف پذیری سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر رضایت شغلی و عملکرد سازمانی دارد؛ همچنین رضایت شغلی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معنادار دارد، و رضایت شغلی رابطه میان انعطاف پذیری سازمانی با عملکرد سازمانی را میانجی‌گری می کند.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری سازمانی، الگوی تصمیم گیری، عملکرد سازمانی، رضایت شغلی
 • مرجان رابعی*، سارا یاوری محبوب صفحات 243-265

  پژوهش حاضر به منظور مقایسه باورهای غیرمنطقی، خودکنترلی و هیجان خواهی در زنان و مردان تحت درمان متادون (محرک ها) انجام شد.به همین منظور تعداد 100 از افراد دچار اعتیاد تحت درمان متادون (محرک ها) (زن و مرد) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از پرسشنامه باورهای غیرمنطقی جونز برای ارزیابی باورهای غیرمنطقی، پرسشنامه خودکنترلی تانجی برای سنجش متغیر خودکنترلی و مقیاس هیجان خواهی زاکرمن برای اندازه گیری هیجان خواهی استفاده شد. سپس از طریق نرم افزار SPSS-21 تجزیه و تحلیل داده های آماری انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین باورهای غیرمنطقی زنان و مردان تحت درمان متادون تفاوت مشاهده شده و در زنان تحت درمان متادون باورهای غیر منطقی نیاز به تایید دیگران، تمایل به سرزنش و وابستگی بیشتر از مردان وجود داشته و در مردان تحت درمان متادون نیز باور کمال گرایی غیر منطقی بیشتری نسبت به زنان وجود دارد. همچنین بین متغیر خودکنترلی در این دو گروه تفاوت وجود دارد. این تفاوت به این صورت است که خودکنترلی در زنان تحت درمان متادون بیشتر از مردان است. در بررسی آخرین فرضیه پژوهش یعنی مقایسه هیجان خواهی نیز مشخص شد که در این متغیر نیز بین دو جنس تفاوت های معناداری وجود دارد. نتایج نشان می دهند که گریز از بازداری و ماجراجویی در مردان تحت درمان متادون بیشتر از زنان است و ملال پذیری در زنان تحت درمان متادون بیشتر از مردان است. بین زنان و مردان تحت درمان متادون (محرک ها) از نظر باورهای غیر عقلانی، خودکنترلی و هیجان خواهی تفاوت وجود دارد. بنابراین لازم است محققان، پژوهشگران و درمانگران به تفاوت جنسیتی زنان و مردان تحت درمان متادون نیز توجه نمایند.

  کلیدواژگان: باورهای غیرمنطقی، خودکنترلی، هیجان خواهی، مردان و زنان تحت درمان متادون (محرک ها)
 • عباس میر، مهدی باقری*، سید احمد هاشمی صفحات 267-290
  تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه ها فعالیتی پیچیده و تکمیل کننده زنجیره تبدیل ایده به فناوری است و به ثروت آفرینی، کارآفرینی و استقلال مالی دانشگاه ها منجر می شود. همچنین . مدیریت دانش یکی از این ابزارهاست. مدیریت دانش، فرایند ایجاد ارزش از دارایی های نامرئی سازمان است. این دارایی ناملموس، یا دانش به عنوان یک عامل اساسی و منبع حیاتی سازمان ها محسوب می شود و مزیت های رقابتی آینده به شکل توانایی سازمان ها در مدیریت دانش جلوه گر خواهد شد.هدف این پژوهش اولویت بندی عوامل موثر بر تجاری سازی دانش با رویکرد مدیریت دانش است . نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است، برای تجزیه و تحلیل داده های کمی از روش های استنباطی استفاده شد. از آزمون فریدمن برای اولویت بندی عوامل و برای تعیین میزان تاثیر هر کدام از عوامل تجاری سازی دانش از تحلیل عاملی تایید استفاده شد. با جمع بندی یافته های کمی و کیفی، عوامل برون سازمانی موثر در تجاری سازی نتایج پژوهشی با اولویت زیر به دست آمد: مشتریان و مشتری محوری با رتبه 13/8 و بار عاملی 80/0آموزش و پرورش با رتبه 47/7 و بار عاملی 75/0فناوری اطلاعات و ارتباطات با رتبه 11/7 و بار عاملی 66/0پیشرفتهای فناورانه با رتبه 63/6 و بار عاملی 63/0نیروهای اقتصادی و بازاری با رتبه 30/6 و بار عاملی 62/0پارکها و مراکز رشد علم و فناوری با رتبه 81/5 و بار عاملی 56/0صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر با رتبه 47/5 و بار عاملی 55/0نیروهای دولتی با رتبه 13/5 و بار عاملی 54/0آشنایی و اعتقاد به آموزه های دینی با رتبه 12/5 و بار عاملی 52/0قوانین و برنامه های کلان با رتبه 47/4 و بار عاملی 48/0رقبا و عوامل رقابتی با رتبه 36/4 و بار عاملی 47/0 .
  کلیدواژگان: عوامل موثر، تجاری سازی دانش، مدیریت دانش
 • فریبا عزیز زاده*، نادر جهانی صفحات 291-320

  معبر کولبری تمرچین شهرستان پیرانشهر فرصت شغلی گسترده‌ای را برای مردم و ساکنین شهرستان پیرانشهر بوجود می‌آورد. هدف این پژوهش بررسی موانع، ایرادات و مشکلات در مسیر استفاده اهالی از معبر کولبری تمرچین و ارائه راهکارهای مناسب جهت برون‌رفت از این مشکلات و نیز استفاده بهینه از بستر فراهم شده می‌باشد‌. این پژوهش رویکرد کیفی را مورد استفاده قرار می‌دهد که در آن مشارکت‌کنندگان به تعداد 16 نفر از میان جامعه‌ی حدودا 4500 نفری کولبران فعال در معبر کولبری تمرچین به روش متوالی، هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده است. ابزار مورد استفاده مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته بوده است. اطلاعات جمع‌آوری شده در مصاحبه‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوا و نیز طی مراحل سه‌گانه کدگذاری داده بنیاد (باز، محوری و انتخابی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: معبر غیررسمی کولبری تمرچین، کولبر، مطالعه کیفی
 • نسرین خدابخشی*، زین العابدین امینی سابق، مسعود قربان حسینی، احسان ساده صفحات 321-346

  پژوهش حاضر با هدف ارایه یک چارچوب نظری و مدل پارادایمی از برساخت‌های شخصی اساتید و خبرگان خط‌مش‌گذاری تعاون روستایی کشور به دنبال ارایه نظریه بومی و اعتباریابی آن در بین اساتید و خبرگان خط‌مش‌گذاری است. نمونه آماری در بخش کیفی از 20 نفر از اساتید و خبرگان خط‌مش‌گذاری تعاون روستایی هستند که مورد مصاحبه واقع شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که چارچوب نظری کشف شده حاصل از این پژوهش مطرح می‌کند که اساتید و خبرگان خط‌مش‌گذاری تعاون روستایی کشور قابلیت‌ها و پتانسیل‌های بالایی برای تبیین اجرای موفق خط‌مش‌های تعاون روستایی در راستای اقتصاد مقاومتی داشته‌اند و از نظر آنان «اجرای موفق خط مشی‌گذاری تعاون روستایی در بستر پیش‌بینی ابزارهای اجرا و فرهنگ‌سازی، با درگیر کردن ذی‌نفعان عمومی و مجریان، ضمن تسهیم آنان در مشارکتی همه جانبه با استراتژی‌هایی چون بهینه‌سازی اقتصاد و توسعه منابع روستایی همسو و همگرا، به توسعه تعاون روستایی بر پایه توانمندی بومی و خودکفایی منجر می‌شود» و اساسا سطح تعیین کنندگی اجرای موفق خط‌مش‌های تعاون روستایی در راستای اقتصاد مقاومتی منوط به مولفه‌های کشف شده در مدل است.

  کلیدواژگان: الگوی بومی، اساتید و خبرگان خط مش گذاری، تعاون روستایی، اقتصاد مقاومتی
|
 • Narmineh Moeinian * Pages 1-22

  The purpose of the present study is noise pollution as an environmental, social and urban problem, with the dimensions, quantity and quality of noise pollution and the definition and its physical, psychological and social conditions which are viewed through medical sociological perspectives and also proposing possible solutions to challenge these problems. Among the solutions urban green space design based upon the natural environmental approach is more desirable. This study is a deep analytical and quantitative research which its data was collected through corpus and documentary methods. Social environmental approaches pertaining the medical sociology and also ecological renewal theory have been applied as a theoretical framework. The findings show that noise pollution is one of the most important problems which seriously threatens physical, mental health and human social relations, to reduce these problems urban green space expansion design and devoting attentions towards it are seen as a base solution of the problems.

  Keywords: noise pollution, medical sociology, urban green space design, ecological renewal
 • Mahmoud Raouf, Saeed Sadeghi Broujerdi *, Bahram Yusefy Pages 25-46
  The purpose of this study was to investigate the intervention effect of job motivation workshop on job involvement of physical education teachers in Lorestan province. Semi-experimental and workshop methods (pre-test and post-test design) were used. Out of 960 physical education teachers in Lorestan province, according to Morgan's table, 278 teachers were randomly selected and the initial data were obtained through Heremans' job motivation questionnaire and Kanungo' job involvement questionnaire. Finally, 54 teachers with low motivation and occupational attachment Were selected. In order to assess the dependent variable variation among the groups, t-test was used to evaluate the dependent variable between the groups. Independent t-test and covariance analysis were used to evaluate the effect of job incentive period on job involvement. The results show that the participants in the workshop has a significant effect on increasing job motivation and job involvement of the experimental group. After six months of the workshop, the effect of job motivation on teachers' job satisfaction over the course of time has a well-established.
  Keywords: Interventional effect, Job motivation, Job Involvement, Physical education teachers
 • Kobra Khajepoor, Said Ahmad Hashemi *, Abbas Gholtash, Ali Asghar Masinghi Pages 47-78
  The present study was designed to validate the nutrition literacy curriculum model and provide a template and review existing perspectives. The research method is in the "exploratory research" group. The statistical population of the study consists of specialists and nutrition curriculum students. In order to determine the appropriate volume, sampling is done in a multistage random cluster sampling method among hundreds of people. The fieldwork is collected through a questionnaire and a model derived from the qualitative research level, and is presented to health nutrition experts in order to determine the validity. The validity of the research was also confirmed by a confirmatory factor analysis and the reliability of the Cronbach's alpha coefficient was used. The quantitative statements in the two sections of the descriptive statistics, based on the frequency tables, statistical indices and dispersion indicators, and also in the inferential part, were relied on The information provided by the content analysis section is as follows. The research findings, the objectives of familiarity with the correct nutrition principles, the factors for choosing the content of useful food groups, the methods of conducting appropriate training and practical programs, and the methods of evaluation, carrying out educational activities with the presentation of the relevant pattern Describes.
  Keywords: Nutrition Literacy Curriculum, Curriculum Patterns, Curriculum Design, Secondary School
 • Hamidreza Eshghipoor *, ebrahim Fayaz, abdollah Bicharanlou Pages 79-102
  Religions have always played a constructive role in the social life of the people and, accordingly, they can be considered as unimaginable in social phenomena. Therefore, this research has been conducted with the aim of studying the sociological study of the attitudes of followers of monotheistic religions about the sustainable development of Isfahan city by method of method. Initially, using the content-based and grounded methodology of content analysis and grounded theory of sustainable tourism development model based on the attitude of followers of monotheistic religions, then by studying a survey to validate the desired model by using structural equation modeling using the logarithmic method, the sample size was 951 In order to prevent possible errors and increase the precision of 960 statistical samples, they were surveyed. The results showed that there is a significant difference between "attitude of followers of monotheistic religions based on the teachings of holy books" and "their religion" on the development of sustainable tourism in Isfahan city. Overall, the results of regression analysis show that the most suitable model for predicting the development of sustainable tourism for the respondents of "the faithful to the four monotheistic religions" in Isfahan is the variables: ritual, belief, and consequence, the equation shows that 13.4 percent of the changes The dependent variable is explained by the above three variables (independent variables).
  Keywords: Monotheistic religions, Tourism, Sustainable Tourism Development, Isfahan
 • parvin Alipoor * Pages 103-122
  Despite the importance of religious issues and religious culture for the individual and society, today, in some circles, the curbs of religious values ​​and religious cultivability are appeased, and this lack of self-expression has become apparent in the form of indifference and neglect of religious beliefs and beliefs. . Therefore, it is necessary to pay special attention to issues such as the religious culture of citizens and the strengthening of their religious beliefs and beliefs in society. In this regard, the role of many factors can be studied, but the most prominent role can be found in the family, especially in mothers. Accordingly, this research was conducted with the aim of studying the role of mothers in the religious culture of adolescents in Tehran. The research sample consisted of 384 mothers of 24 to 50 years old in Tehran who were selected on a quotas basis in different regions of Tehran. The findings of the study showed that the role of mothers in increasing the tendencies and religious tendencies of offended children (0.78), improving the actions and religious behaviors of offended children (0.71), increasing adherence to religious rites and religious beliefs of offended children (0.66) , Promotion of religious values ​​of poor children (0.62) and increase of religious knowledge of offended children (0.58) have been significant and significant.
  Keywords: Religious Behaviors, Religious Values, Religious Knowledge, Religious Beliefs, Tehran Mothers
 • Esmaeil Asgari *, Farhad Jamhari, Buick Tajeri Pages 123-150
  The purpose of this study was to determine the efficacy of acceptance-based treatment and commitment to interdependence, loneliness and documentary styles of addicts' wives. The present study was a quasi-experimental design with a pretest-posttest with control group and from the perspective of the purpose, the research was applied. The statistical population of the study consisted of all wives of drug addicts in Tehran. The sample of the present study was based on objective sampling based on available sampling including 30 subjects (15 subjects in each group, 15 in the experimental group and 15 in the control group). The research instruments were Spen-Fisher questionnaire (1991), loneliness questionnaire, document style styles, and adherence-based adherence-based therapy package. Data were analyzed by repeated measures of covariance and Bonferrini test. . Findings showed that considering the fact that the level of significance is smaller than α, also considering that the effect of pre-test was covariate by covariance test, it can be concluded that in the context of the variables of dependency, loneliness and documentary styles, Treatment based on admission and commitment has been significantly effective. Also, considering all the three variables, we can conclude that the experimental intervention has led to changes in the experimental group. So the treatment affected the decrease in dependency and loneliness and the change in the style of the documents.
  Keywords: Treatment based on admission, commitment, affiliation, loneliness, documentary style, addicted spouses
 • Alireza Ahari Laheq *, Ali Badizadeh, Ali Davari, Javad Mehrabi Pages 151-178

  Open innovation purposeful use of input and output flows of knowledge with inside and outside of the organization, on the one hand, accelerates and develops innovation in small and medium-sized enterprises to provide new products and services using external ideas, and on the other hand, develops The commercialization of internal ideas is outside the organization. Evidence suggests that the adoption of an open innovation approach in the banking ICT small and medium-sized Enterprises in collaboration with the open innovation Intermediary, has accelerated and improved the innovation process in this industry and has brought open banking development. According to studies and reviews of existing papers on the collaboration between small and medium-sized Enterprises with the open innovation Intermediary, how the cooperation mechanism is appropriate to the level of social interactions (the mechanism for identifying and choosing an open innovation interface as well as the mechanism for building trust with The open innovation Intermediary has not been addressed. Therefore, in this research, it has been tried to provide an innovative innovation model in the small and medium Enterprises with the Intermediary, how the mechanism of cooperation with the Intermediary is proportional to the level of social interactions Check in. Hence, by adopting a qualitative approach, interviews with Managers of ICT Banking small and medium-sized Enterprises and representatives of the governance, Privide a model in this Specially presented. This study led to the identification of actors, including small and medium-sized Enterprises, the Intermediary, and the legislature, which, with the adoption of a strategy by small and medium-sized enterprises, has resulted in specific outcomes for small and medium-sized Enterprises cooperating with Intermediary.

  Keywords: Open Innovation, Banking ICT SMEs, Open Innovation Intermediary
 • Shahin Sharafi *, Alireza Manzaritavakoly, Sanjar Salajegheh Pages 179-204

  Virtual social networks and cyberspace are like a double-edged sword. They bear some advantages and disadvantages. Although it has many benefits but it doesn’t mean than that it being out of any harmful effects that some times turn out to very dangerous outcomes. The reason for this defenciency can be explain as lack of attention to the ethical principles and values of the society. This research was conducted to investigate the relationship between related factors and the extent of implementing social networking policies with focusing on the mediating role of social responsibility in Iran. The research method is descriptive and regarding research purpose is an applied -developmental.To collect data, three researcher-made questionnaires, related factors, social responsibility and the extent of implementation of the social networking policies were used. Validity of the questionnaires was confirmed by professors and experts, and reliability of the questionnaires was confirmed through using Cronbach's alpha. The statistical population of this study is two groups. The first group consists of experts selected by purposeful sampling methodology. The second was the experts and researchers of cyberspace and virtual networks and media and social issues that were selected by random stratified sampling method. For analysis of data SpSS and AMOS software were used. The results of the research showed that there is a significant (direct) relation between social responsibility with the components of the relevant factors (technical, economic, political, social, policy-making factors, structural factors). And the relationship between technical factors and social responsibility is more intense. There is a meaningful relationship between social responsibility and the extent to which social networking policies are implemented, and between the components of the factors associated with the implementation of the social networking policies.

  Keywords: Related Factors, Implementation Rate, General Policy, virtual social networks, social responsibility
 • Mohammad Sahebazmani *, Mahlaqa Karimi, Naderqoli Qorchiyan Pages 205-222

  This article studies the cultural agility of managers of Islamic Azad universities in Guilan province in individual areas, management of cultural diversity and executive management from the perspective of university administrators and faculty members.

  Method

  The research is a practical and quantitative approach. The statistical population included all faculty members and faculty members of the universities of Guilan province, which were selected by stratified random sampling method. Descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the data.

  Findings

  1. There is a significant difference between the present situation and the desirable situation of cultural agility of university administrators. 2. There are significant differences between the three dimensions of cultural agility of university administrators, then the executive management's desirability of university administrators.

  Conclusion

  Developing policies and programs for training cultural agility of university administrators can help fill this gap.

  Keywords: Cultural Agility, Agility, Leadership, Competency
 • mosa behvand*, qanbar amirnejad Pages 223-242

  The purpose of this study was to investigate organizational flexibility on organizational performance and job satisfaction in Omidieh Oil and Gas Utilities' offices and departments. This research is based on the purpose of the application and according to the method of data collection is descriptive-causal. The statistical population of the study is 540 employees in Omidieh oil and gas utilization companies' departments and offices. Using Kerjesi and Morgan tables and simple random sampling method, 225 individuals were selected as samples. Questionnaires were distributed and the same number of questionnaires were obtained from respondents. In order to collect the data, three standard questionnaires including: Organizational Flexibility Questionnaire (with five dimensions: management team indicators, decision making model, organizational culture, recognition of environmental conditions and organizational identity) were taken from the Hatum and Pattiro inventory questionnaire (2006) Job Satisfaction from Lee (2008), Organizational Performance Questionnaire from Baht (2008). The data were analyzed using descriptive and inferential statistics using SPSS and LISREL software. The results of the research hypothesis test showed that organizational flexibility has a positive and significant effect on job satisfaction and organizational performance; job satisfaction has a positive and significant effect on organizational performance, and job satisfaction mediates the relationship between organizational flexibility and organizational performance. Slowly

  Keywords: Organizational flexibility, Decision making model, Organizational Performance, Job satisfaction
 • Marjan Rabei*, Sara Yavari mahboob Pages 243-265

  The purpose of this study was to compare irrational beliefs, self-control and excitement in men and women treated with methadone (stimuli). For this purpose, 100 people with addicted methadone (males and females) Available selections. Jones's irrational beliefs questionnaire for assessing irrational beliefs, Tangy's self-control questionnaire for measuring self-control variable and Zuckerman's excitement scale for excitement measurement. SPSS-21 software was used to analyze the statistical data. The results showed that there is a difference between the irrational beliefs of women and men treated with methadone and in women treated with methadone, irrational beliefs need to be confirmed by others, there is a tendency to blame and dependence more than men, and in methadone treated men, perfectionism There are more irrational women than women. There is also a difference between the self-control variable in these two groups. The difference is that self-control in women undergoing methadone treatment is more than that of men. In the last review of the research hypothesis, the excitement comparison, it was also found that there are significant differences between the two sexes in this variable. The results show that escape from inhibition and adventure in men treated with methadone is more than that of women, and the morbidity of women treated with methadone is higher than that of men. There is a difference between men and women treated with methadone (stimuli) in terms of irrational beliefs, self-control and excitement. Therefore, researchers, researchers and therapists need to pay attention to the gender differences in women and men treated with methadone.

  Keywords: Irrational beliefs, Self-Control excitement men, women undergoing methadone treatment (stimuli)
 • Abbas Mir, Mehdi Bagheri *, Ahmad Hashemi Pages 267-290
  The purpose of this research is to prioritize the factors affecting the commercialization of knowledge with the knowledge management approach. The type of research is descriptive of survey type. For analyzing quantitative data, inferential methods were used. Friedman test was used to prioritize the factors and to determine the effect of each of the factors of the knowledge commercialization, the confirmatory factor analysis was used. By summing up the quantitative and qualitative findings, the exogenous organizational factors effective in commercializing research results with the following priority were obtained: customers and customer orientation with a rating of 13/8 and factor load of 80/0 education with a rating of 47 / 7 and factor load 0.75. Information and communication technology with a rating of 11.7 and factor load of 0.66 technological advances with a rating of 63.6 and factor load of 0.63 economic and market forces with a rating of 30.60 and factor load of 62. 0 parks and centers of growth Science and technology with a rating of 5.81 and factor load of 0.56 risky investment funds with a rating of 47.5 and factor load of 0.55 government forces with a rating of 5.5 and factor load of 0.54 familiarity and belief in religious teachings With a rating of 12.5 and factor load of 0.52 Laws and programs rank high load factor 47.4 48 0 / rank competitors and competitive factors and factor loadings 47/0 36/4.
  Keywords: effective factors, knowledge commercialization, Knowledge Management
 • fariba azizzadeh*, nader jahani Pages 291-320

  Tamarchin informal border crossing of Piranshahr provide widespread opportunites for the residents of Piranshahr.The purpose of this article is surveying the obstacles , objections and problems of residents using of Tamarchin informal border crossing and offering suitable solutions to exit from these problems and also optimized using from this provided situation. This research is using a qualitative approach, in which 16 participants of the community of about 4,500 active informal cross border traders in Tamarchins informal Border Crossing have been selected in sequential , purposive and snow Ball Sampling .The data were required on the basis of semistructeured interview. The data were provided in interviews have been analysised on the basis of content analysis , grounded theory and (open , axil and selective )coding . The categories include : ( the importance of Tamarchin informal border crossing in the border traders situation , Piranshahr city and its border market and other nearby cities – the accountability and services of Piranshahrs authorities such as governor and border regiment – assessment of the method of assigning informal border trading certification by the Piranshahrs border regiment , the governor representative dealing with border traders , the border regiment staff dealing with border traders , the factors of increasing the number of border traders using from border crossing , the factors of decreasing the number of border traders using from border crossing , controlling goods entrance , controlling exit and entrance of border traders , possibility of reciving social security , possibility of having health insurance Card , legal problems in Tamarchin informal border crossing , physical problems

  Keywords: Tamarchin informal, border crossing border trader, Qualitative study
 • Nasrin Khodabakhshi*, Zainolabedin Amini sabeq, Masoud Ghorban hosaini, Ehsan Sadeh Pages 321-346

  The purpose of this study is to present a theoretical framework and paradigm model of personal structure of professors and policy makers of rural cooperatives in Iran to present a local theory and its validation among professors and policy makers. The statistical sample in the qualitative section of the 20 rural cooperative policy makers and experts interviewed. The results show that the theoretical framework discovered by this study suggests that the country's rural cooperative policy makers and experts had high potentials and potentials for explaining the successful implementation of rural cooperative policies in the context of a resilient economy and in their view that “successful implementation of rural cooperative policy in Predicting the tools of implementation and culture, engaging public stakeholders and executives, while sharing them in comprehensive partnerships with strategies such as optimizing the economy and developing synchronized and convergent rural resources, to develop rural cooperatives based on local empowerment and self-sufficiency. Essentially, the degree to which the successful implementation of rural cooperative policies in the direction of a resisting economy depends on the components discovered in the model.

  Keywords: Indigenous pattern, policy makers experts, rural cooperatives, resistive economics