فهرست مطالب

مدیریت آب و آبیاری - سال هشتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • سال هشتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صابر جمالی، حسین شریفان*، فراست سجادی صفحات 177-191
  با توجه به گستردگی شوری در خاک های ایران، تنش های غیر زیستی از قبیل شوری، تهدیدی جدی برای تولیدات کشاورزی، عملکرد و مواد موثره ی گیاهان دارویی است. شناخت آستانه تحمل به شوری و تعیین شیب کاهش عملکرد گیاهان دارویی نقش به سزایی در مکان یابی مناسب جهت توصیه و توسعه کاشت آنها دارد. بدین منظور، در این پژوهش تاثیر رژیم های متفاوت آبیاری و سطوح مختلف شوری بر خواص برگ گیاه کینوا رقم Titicaca مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1394در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اجرا شد. در این پژوهش، سطوح مختلف کم آبیاری شامل 3 سطح (آبیاری بعد از 50، 75 و 100 درصد نیاز آبی گیاه محاسبه شده با تشت تبخیر کلاس A) و مقادیر شوری آب آبیاری شامل 5 سطح (شاهد، 15، 30، 45 و 60 درصد اختلاط آب دریا و آب شهری) بود. نتایج نشان داد که سطوح مختلف شوری بر شاخص سطح برگ، طول برگ، عرض برگ، طول دمبرگ و محتوای نسبی آب برگ در سطح یک درصد (P<0.01) معنی دار بود، ولی رژیم های مختلف آبیاری و اثر متقابل آنها بر کلروفیل (P<0.05) و محتوای نسبی (P<0.01) معنی دار شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که افایش میزان آب آبیاری منجر به افزایش کلیه صفات مورد بررسی شد.
  کلیدواژگان: تنش شوری، رقم Titicaca، شاخص سطح برگ، کلروفیل، کم آبیاری، کینوا
 • زهرا جلیلی، هوشنگ قمرنیا*، دانیال کهریزی صفحات 193-209
  استفاده از آبهای زیرزمینی شور کم عمق که در بعضی دشت های موجود در مناطق جنوبی، شمالی، غرب و شمال غرب موجود است به عنوان یک منبع آب آبیاری می تواند تا حدودی آب مورد نیاز پاره ای از گیاهان را تامین کند. در این رابطه آزمایشی به منظور بررسی اثر آب زیرزمینی کم عمق و شور بر کمک به تبخیر و تعرق گیاه استویا در قالب طرح کاملا تصادفی و به صورت فاکتوریل با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی انجام شد. تیمارهای اعمال شده شامل آب زیرزمینی با سطوح شوری 1 و 2 و 6 و 10 دسی زیمنس بر متر در سه عمق 7/0 و 9/0 و 2/1 متر بود. نتایج نشان داد که درصد مشارکت آب زیرزمینی برای سطوح شوری 1، 2، 6 و 10 دسی زیمنس بر متر در اعماق 7/0 و 9/0 و 2/1 متری به ترتیب در حدود (5/66 ، 7/57 ، 3/45) ، (5/61 ، 7/52 ، 1/42)، (9/59 ، 4/49 ، 0/41) و (0/59 ، 6/46 ، 1/40) درصد نیاز کلی گیاه بود. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از آبهای زیر زمینی کم عمق با شوری کمتر از 2 دسی زیمنس بر متر برای آبیاری گیاه استویا می تواند به صورت قابل توجهی نیاز آبی گیاه را برطرف نموده و به تبخیر و تعرق گیاه کمک کند.
  کلیدواژگان: آب زیرزمینی، شوری، کم عمق، استویا، اقلیم نیمه خشک
 • مهکامه سادات نائینی، عبدالمجید لیاقت*، بیژن نظری صفحات 211-225
  در سال های اخیر استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار در نخلستان ها، افزایش یافته است. هدف از این مطالعه، ارزیابی سیستم های آبیاری و تعیین مناسب ترین سیستم در نخلستان های بوشهر بوده است. روش شناسی مطالعه در قالب اندازه گیری مقادیر آب مصرفی و ارزیابی راندمان آبیاری و تهیه مدل تصمیم گیری تعریف گردید. در این مطالعه معیارهای فنی- اجرایی موثر در انتخاب سیستم آبیاری 1/39، معیارهای اقتصادی 9/8، معیارهای اجتماعی 0/21، معیارهای بهره برداری و نگهداری 9/19 و معیارهای زیست محیطی 11 درصد نقش داشتند. نتایج مدل تصمیم گیری نشان داد که در استان بوشهر سیستم آبیاری قطره ای بابلر و در مناطقی از استان بوشهر که امکان اجرای آبیاری قطره ای بابلر وجود ندارد، اصلاح سیستم آبیاری سنتی غرقابی به سیستم آبیاری جوی و پشته ای یک در میان، به عنوان سیستم برتر انتخاب می شوند. نتایج ارزیابی راندمان سیستم های آبیاری قطره ای بابلر نخلستان های استان بوشهر نشان داد که در شهرستان دشتستان کمترین راندمان برابر 6/36 و متوسط 5/56، در شهرستان تنگستان کمترین راندمان 4/31 و متوسط 8/57 و در شهرستان جم کمترین 1/40 و متوسط 2/65 درصد است.
  کلیدواژگان: آبیاری سنتی، آبیاری قطره ای، تحلیل سلسله مراتبی، مدل تصمیم گیری، معیار
 • سید حمزه حسینیان، ناصر اکبری*، حمید رضا عیسوند، امید علی اکبرپور، مهری سعیدی نیا صفحات 227-236
  خشکی از مهم ترین تنش های محدودکننده رشد گیاهان است و در اکثر مراحل رشد گیاه اثر زیان آور و مخربی دارد. استفاده از روش های مدیریتی برای کاهش اثرات خشکی اهمیت زیادی دارد. به نظر می رسد بتوان با کاربرد گلایسین بتائین در گیاهان، تحمل آنها را به شرایط خشکی افزایش داد. به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی و محلول پاشی گلایسین بتائین بر مولفه های فتوسنتزی گیاه نخود، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در سال 1396 انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل تنش خشکی در چهار سطح (شاهد، 75، 50 و 25 درصد نیاز آبی گیاه) و محلول پاشی گلایسین بتائین در سه سطح (صفر، 25 و 50 میلی مولار) بودند. نتایج نشان داد که تنش خشکی سبب کاهش معنی دار در سطح احتمال یک درصد فاکتورهای فتوسنتز، تعرق، هدایت روزنه ای، دی اکسید کربن درون سلولی، کارایی مصرف آب فتوسنتزی و کارایی کربوکسیلاسیون شد، اما گلایسین بتائین به طور قابل توجهی این مولفه ها را بهبود بخشید. کاربرد گلایسین بتائین باعث افزایش فتوسنتز گیاه در شرایط تنش خشکی شد، که بیشتر به علت افزایش هدایت روزنه ای و کارایی کربوکسیلاسیون در جذب دی اکسید کربن است. به طور کلی، می توان نتیجه گرفت که محلول پاشی برگی گلایسین بتائین (25 میلی مولار)؛ مولفه های فتوسنتزی را در شرایط تنش خشکی بهبود می بخشد و باعث تحمل بیشتر نخود در برابر تنش خشکی می شود.
  کلیدواژگان: سرعت تعرق، سرعت فتوسنتز، کارایی کربوکسیلاسیون، کارایی مصرف آب فتوسنتزی، هدایت روزنه ای
 • هوشنگ قمرنیا*، مریم یوسفوند صفحات 237-251
  مقایسه روش های برآورد تبخیر- تعرق گیاه مرجع چمن در بین روش های برپایه تابش خورشیدی با مدل فائو پنمن مانتیث برای اقلیمهای مختلف کشور و تعیین بهترین مدل برای هر اقلیم در سراسر کشور انجام گرفت. معادلات مورد استفاده عبارتند بودند از تورک و تورک اصلاح شده، هارگریوز، معادلات مک کینگ، پریستلی- تیلور، جنسن- هیز، امسی گاینس و بوردن، جانز و ریچ، ایرماک، هانسن، دورنباس و پرویت، معادلات آبتیو و معادلات طبری و همکاران. آمار و اطلاعات هواشناسی 154 ایستگاه سینوپتیک در سراسر کشور به صورت روزانه به مدت 15 سال فراهم شد. برای ارزیابی دقت مدل ها و مقایسه نسبی نتایج از آزمونهای آماری RMSE ،MBE، R و t استفاده شد. پس از ارزیابی در اقلیم خشک از مدل های هانسن، مودیفاید آبتیو بهترین نتیجه حاصل شد و مدل های جانز و ریچ و هارگریوز بدترین نتیجه را داشتند. در اقلیم نیمه خشک مدل های ایرماک، هانسن و در اقلیم مدیترانه ای مدل های تورک اصلاح شده و مکینگ2 برآورد بهتری نسبت به روش های دیگر داشتند. در اقلیم-های نیمه مرطوب، مرطوب و بسیار مرطوب مدل های پریستلی- تیلور و ایرماک به عنوان مناسب ترین روش انتخاب شدند. همچنین در اقلیم های ذکر شده مدل های جانز- ریچ و دورنباس- پرویت بدترین نتیجه را به دست دادند.
  کلیدواژگان: آزمون آماری، ایرماک هانسن، پنمن مانتیث، تورک، مکینگ
 • اکرم حسین نژاد میر، عباس ملکی*، افسانه عالی نژادیان بیدآبادی صفحات 253-265
  امروزه به علت خشکسالی و کمبود آب استفاده از آب های نامتعارف به ویژه پساب حاصل از تصفیه فاضلاب شهری در کشاورزی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. بدین منظور این تحقیق با هدف بررسی اثرات پساب شهری بر تجمع عناصر شیمیایی نیتروژن، پتاسیم، فسفر و سدیم وهمچنین میزان موادآلی، pH و شوری خاک در کشت فلفل دلمه ای به صورت گلدانی در گلخانه ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان صورت گرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار آبیاری با 100 درصد پساب (T100)، 75 درصد پساب و 25 درصد آب چاه (T75+25)، 50 درصد پساب و 50 درصد آب چاه (T50+50)، 25 درصد پساب و 75 درصد آب چاه (T25+75)، 100 درصد آب چاه (T0+100) و 100 درصد آب چاه و کود شیمیایی (T0+100+k) و سه تکرار در پاییز 1393 اجرا گردید. نتایج آزمایش نشان داد که اثر تیمارها بر تجمع فسفر، پتاسیم، سدیم، موادآلی، شوری وpH خاک در سطح یک درصد و نیتروژن در سطح پنج درصد دارای تفاوت معنی داری می باشد. با افزایش درصد پساب در آب آبیاری (تیمار 100 درصد پساب) نسبت به خاک قبل از کشت غلظت فسفر(59 درصد)، پتاسیم قابل جذب(7/20 درصد)، نیتروژن کل(28/2 برابر) و مواد آلی(1/1 برابر) افزایش نشان داد و میزان pH(بجز در تیمار 100درصد پساب) 4/7 درصد و شوری 18 درصد کاهش یافت. علاوه برآن، یافته ها بیانگر این است که با مصرف پساب به دلیل داشتن عناصر غذایی مورد نیاز گیاه می توان با مدیریت صحیح در منطقه مورد مطالعه استفاده از کود شیمیایی را کاهش داد.
  کلیدواژگان: آب های نامتعارف، سدیم، فسفر، موادآلی، نیتروژن
 • فائزه عباسی، حسین محمدی*، سعید بازگیر، مجید آزادی صفحات 267-287
  متغیرهای اقلیمی از عوامل اصلی کنترل کننده ی زراعت دیم هستند و انطباق دوره ی رویشی و زایشی با شرایط اقلیمی مساعد نیز از طریق تاریخ کاشت فراهم می شود. ازاین رو، هدف اصلی این پژوهش ارائه ی تاریخ رخداد مراحل حساس به تنش آبی (گلدهی و شیری شدن) در راستای دستیابی به عملکرد بهینه در مناطق عمده ی کشت گندم دیم ایران است. با توجه به اینکه، شش استان نیمه غربی و شمال غربی کشور، بیشترین سطح زیر کشت و عملکرد را در تولید گندم دیم کشور دارند، در این راستا از آمار روزانه ی دما و بارش 31 ایستگاه همدیدی درطی سال های زراعی 78-1377 تا 93-1392که توان پوشش مناسب منطقه مطالعاتی را داشتند، همچنین اطلاعات بافت خاک استفاده شد. ابتدا ضمن ارائه ی تعریفی نو از مقدار بارش موثر، تاریخ کاشت و جوانه زنی تعیین و سپس با در نظر گرفتن معیار درجه-روز رشد (1700-1400) تاریخ آغاز و پایان مرحله ی گلدهی و شیری شدن مشخص شد. محاسبات با نرم افزار SMADA در سه احتمال 90، 80 و 70 درصد و با انتخاب بهترین توزیع آماری انجام شد. بر این اساس، بازه ی زمانی یک مهر تا پنج آبان برای جوانه زنی و دو بازه ی زمانی 15 اسفند تا 15 فروردین و10 اردیبهشت تا 10 خرداد برای دوره ی گلدهی و شیری شدن تعیین شدند.
  کلیدواژگان: بارش موثر، بافت خاک، تنش آبی، فصل رشد، عمق موثر ریشه
 • رسول اسدی، فرزاد حسن پور*، میترا مهربانی، امین باقی زاده، فاطمه کاراتدیش صفحات 289-301
  به منظور ارزیابی نحوه توزیع ریشه و رشد اندام هوایی گیاه دارویی رزماری (Rosmarinus officinalis L.)، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط استفاده از سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی در سال زراعی 1395 اجرا شد. در این مطالعه پنج تیمار آبیاری کامل (تامین 100 درصد رطوبت خاک تا حد ظرفیت زراعی)، کم آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه هر کدام در دو سطح 75 و 55 درصد آبیاری کامل، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اعمال کم آبیاری در سطوح 75 و 55 درصد آبیاری کامل باعث صرفه جویی به ترتیب 1/17 و 6/32 درصدی در مصرف آب شد. مقایسه دو تیمار آبیاری کامل و تامین 75 درصد آبیاری کامل اعمال شده در آبیاری ناقص ریشه باعث کاهش 3/5 درصدی وزن خشک اندام هوایی، 8/9 درصدی ارتفاع بوته و 9/8 درصدی تعداد شاخه زایا شد. این در حالی بو که توسعه مناسب ریشه گیاه در سطح تامین 75 درصد آبیاری کامل اعمال شده در آبیاری ناقص ریشه، افزایش 8/12 درصدی بهره وری آب، 3/7 درصدی وزن تر ریشه، 7/2 درصدی طول ریشه و 7/10 درصدی حجم ریشه را نسبت به تیمار آبیاری کامل در پی داشت. لذا با در نظر گرفتن مسائل مربوط به کمبود آب، می توان سطح تامین 75 درصد آبیاری کامل در شرایط آبیاری ناقص ریشه، را به عنوان تیمار برتر و راهکار مناسب برای مقابله با بحران آب، برای حرکت به سمت یک سامانه کشاورزی پایدار توصیه نمود.
  کلیدواژگان: آبیاری ناقص ریشه، آبیاری قطره ای زیرسطحی، تنش خشکی، توسعه ریشه، گیاه دارویی
 • هوشنگ قمرنیا*، مهناز لرستانی صفحات 303-319
  بررسی کارآئی روش های تجربی بر آورد تبخیر و تعرق مرجع در بر آورد نیاز آبی گیاهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا، در این مطالعه از دادههای هواشناسی 154 ایستگاه سینوپتیک کشور در مقطع آماری 15 ساله(1377 تا 1391)، تبخیر- تعرق پتانسیل برای تمام ایستگاههای سینوپتیک کشور، با استفاده از روش های محاسباتی مبنی بر درجه حرارت هوا، مشتمل بر17 روش محاسبه شدند. نتایج حاصل از روش های مختلف با نتیجه حاصل از روش مرجع (فائو- پنمن- مانتیث) مقایسه گردیدند. بهترین و بدترین روش ها براساس شاخصهای آماری مختلف، شامل ضریب رگرسیونی، جذر مربعات، متوسط خطای تخمینها و معیار جاکوویدزانتخاب شدند. نتایج نشان داد، که به ترتیب برای اقلیم خشک، روش های هارگریوز-M4، هارگریوز، هارگریوز-M2، هارگریوز-M1، هامون1961، هامون1963و هارگریوز سامانی مناسبترین روش ها می‎باشند. برای اقلیم نیمهخشک روش های هارگریوز-M4 ، هارگریوز، هامون1963 و هارگریوز سامانی مناسبترین روش ها بودند.در اقلیم مدیترانهای روش های هارگریوز- M4و هارگریوز مناسبترین روش ها بودند.در اقلیم نیمهمرطوب روش های هارگریوز-M4 و هارگریوز-M2 مناسبترین روش ها برگزیده شدند.در اقلیم مرطوب نیز روش های هارگریوز-M4، هارگریوز- M2و هارگریوز-M1 مناسبترین روش ها و در اقلیمهای بسیار مرطوب روش های هارگریوز-M4، هارگریوز، هارگریوز-M1 و بلانیکریدل-4 مناسبترین روش ها و روش چندل نامناسبترین روش برای همه اقلیم‎ها بود.ضمنا مطالعات لیسیمتری انجام شده در اقلیم نیمه خشک، انتخاب بهترین و بدترین روش های برآورد تبخیر- تعرق مبنی بر درجهحرارت را تایید نمودند.
  کلیدواژگان: تبخیر تعرق پتانسیل، داده‎های هواشناسی، شاخص‎های آماری، مطالعات لیسیمتری، اقلیم نیمه خشک
 • سروش محرابیان، عبدعلی ناصری*، عبدالرحیم هوشمند، موسی مسگرباشی صفحات 321-335
  استفاده از روش آبیاری قطره ای زیرسطحی و کابرد مواد جاذب رطوبت مانند زئولیت سبب افزایش ماندگاری آب در خاک می شود. به همین دلیل بر عملکرد و بهره وری آب گیاهان زراعی می تواند موثر باشد. به منظور ارزیابی مطالعه همزمان اثر عمق لوله های آبده و کاربرد زئولیت بر محصول ذرت، تحقیقی در دو فصل زراعی: کشت اول در اسفند 1395 تا اواسط تیر ماه 1396 (T1) و کشت دوم از اواسط تیر ماه 1396 تا اواخر آبان ماه 1396 (T2) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی و به صورت بلوک های خرد شده نواری انجام شد. در این تحقیق دو تیمار مقدار زئولیت در سه سطح (صفر:Z0، پنج: Z1 و ده: Z2 درصد) و کارگذاری لوله های قطره چکان دار در سه عمق (10: D1، 20: D2 و 30: D3 سانتی متر) و با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که عمق نصب لوله های قطره چکان دار بر زیست توده، درصد نیتروژن و درصد پروتئین دانه و مقدار زئولیت بر عملکرد دانه، زیست توده، درصد نیتروژن و درصد پروتئین دانه اثر معنی داری داشتند (P-Value≤0.05). اثر متقابل مقدار زئولیت و عمق نصب لوله بر شاخص سطح برگ، درصد نیتروژن دانه و درصد پروتئین دانه اثر معنی داری داشتند (P-Value≤0.05). بیشترین عملکرد دانه و بالاترین بهره وری آب در ترکیب تیماری D3Z3 و بیشترین مقدار زیست توده در تیمارهای D2Z3 و D3Z3 مشاهده شد. برهمکنش کلیه تیمارها نشان داد که تیمارهای T1D3Z2، T1D3Z3 و T2D3Z3 بیشترین عملکرد دانه و تیمارهای T1D2Z3 و T2D2Z3 بیشترین زیست توده را داشتند. بیشترین درصد پروتئین در تیمار D2Z3 و بیشترین درصد نیتروژن در تیمارهای D2Z3 و D3Z3 به دست آمد. با جمع بندی نتایج، تیمار D3Z3 به عنوان مناسب ترین تیمار از نظر عملکرد دانه، بهره وری آب، زیست توده و کیفیت دانه به دست آمد. به همین دلیل کارگذاری لوله های قطره چکان دار در عمق 30 سانتی متر و کاربرد زئولیت در مقدار 10 درصد برای کشت ذرت در شرایط استان خوزستان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: پروتئین دانه، زئولیت کلسیک، عمق لوله آبده، بهره وری آب، نیتروژن دانه
|
 • Saber Jamali, Hossein Sharifan *, Farasat Sajadi Pages 177-191
  Considering the extent of salinity in soils of Iran, abiotic stresses such as salinity are serious threat to agricultural production, yield and essential oil of medicinal plants. Recognition of threshold for salt tolerance and determining the slope of yield loss in medicinal plants has an important role in the selection of suitable lands for their cultivation. For this purpose, the effect of different irrigation regimes and salinity on some properties of leave of quinoa cv. Titicaca. this research was conducted as a factorial experiment in the basis of randomize complete design with 3 replications in Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources during 2016. In this research, different deficit irrigation levels consist of 3 levels (50, 75 and 100 percent of water requirements calculated by evaporation pan class A) and salinity factors consist of 5 levels (0, 10, 20, 30 and 40 percent of the mixing sea water and tap water). The result showed that different salinity levels on Leaf area index, leaf length, leaf width, petiole length and leaf relative water content were highly significant (P>0.01), but different irrigation regimes and interaction of salinity and irrigation regimes on chlorophyll (P>0.05) and leaf relative water content (P>0.01) were significant. Result of this study showed that increasing the amount of irrigation water significantly increasing all studied characteristics.
  Keywords: Chlorophyll, Deficit irrigation, leaf area index, Quinoa, Salinity stress, Titicaca cultivar
 • Zahra Jalili, Houshang Ghamarnia *, Danial Kahrizy Pages 193-209
  The use of shallow groundwater as a source of irrigation water can be used in different plains located in southern, northern, western and north western parts of country during most crops planting period. In this investigation Lysimetric experiments were conducted to determine the contribution made by groundwater to the overall water requirements of (Stevia Rebaudiana B.). The plants were grown in 36 columns, each having a diameter of 0.40 m and packed with silty clay soil. The three replicate randomized complete block factorial experiments were carried out using different treatment combinations. Nine treatments were applied by maintaining groundwater, with an EC of 1, 2, 6 and 10 dS/m, at three different water table levels (0.7, 0.9 and 1.20 m) with supplementary surface irrigation. The supplementary irrigation requirement for each treatment was applied by adding water (EC of 1 dS/m). The average percentage contribution from groundwater for the different treatments (1, 2, 6 and 10 dS/m) and water table depths (0.7, 0.9 and 1.2 meter) as (66.5, 57.7, 45.3) and (61.5, 52.7, 42.1) and (59.9, 49.4, 41.0) and (59.0, 46.6, 40.1) percent of the average annual (Stevia Rebaudiana B.) water requirement respectively. The overall results showed that the shallow ground water with quality less than 2 dS/m can be used to compensate a most part of the annual plant water requirement.
  Keywords: groundwater, saline, shallow, Stevia, Semi-arid climate
 • Mahkameh Naeini, Abdolmajid Liaghat *, Bijan Nazari Pages 211-225
  In recent years, application of pressurized irrigation systems in palm fields has increased. The objective of this study was to evaluate the irrigation systems and determine the best irrigation system for date palm trees in Iran. In order to achieve this purpose, the methodology of the study was defined in the form of water consumption measurement, evaluation of the efficiency of the irrigation systems, and produce a decision making model. In this study, effective technical- executive criteria to Irrigation system selection 39.1, economic criteria 8.9, social criteria 21.0, operation and maintenance criteria 19.9 and environmental criteria 11.0 percent in determining the best system played a role. According to the multi criteria decision-making model in Bushehr, the bubbler irrigation system is found to be the most suitable system. In those conditions that the bubbler irrigation system cannot implemented, replacing the traditional flood irrigation system with alternate furrow irrigation system would result in lower use of water. Results of the bubbler irrigation systems evaluation in Dashtestan district showed that the lowest irrigation efficiency is equal to 36.6 percent and the average value is 56.5 percent, the lowest irrigation efficiency is equal to 31.4 percent and the average value is 57.8 percent in Tangestan district, and the lowest irrigation efficiency in Jam district is equal to 40.1 percent and the average is 65.2 percent.
  Keywords: Analytic Hierarchy Process, Criteria, Decision-Making Models, Drip Irrigation, Traditional Irrigation
 • Seyed Hamzeh Hosseinian, Naser Akbari *, Hamid Reza Eisvand, Omidali Akbarpour, Mehri Saeedinia Pages 227-236
  Drought is one of the most important factors limiting crop growth and in most phases of plant growth effect is harmful and destructive. Therefore use of practice to reduce its adverse effect is very important. It seems that, through exogenous application of glycine betaine, plant resistance to drought stress can be increased. In order to investigate the effect of drought stress and glycine betaine foliar spraying on photosynthetic parameters of chickpea, a factorial experiment was conducted in a completely randomized block design with three replications in a research greenhouse of the Faculty of Agriculture of Lorestan University in 2017. Drought stress in four levels (control, 75, 50 and 25 of field capacity) and foliar spraying application of glycine betaine in three levels (0, 25 and 50 mM) were applied. The results showed that drought stress significant at 1% level of probability decreased photosynthesis rate, transpiration rate, stomatal conductance, intercellular CO2 concentration, photosynthetic water use efficiency and carboxylation efficiency, but glycine betaine notably improved them. Glycine betaine application enhanced the photosynthesis in water-deficit experiencing plants, mostly due to a greater stomatal conductance and carboxylation efficiency of CO2 assimilation. It could be concluded that spraying glycine betaine (25 mM) improve photosynthetic parameters in drought conditions and induces more water stress tolerance in chickpea.
  Keywords: Carboxylation efficiency, Photosynthetic rate, Photosynthetic water use efficiency, Stomatal conductance, Transpiration
 • Houshang Ghamarnia *, Maryam Yosefvand Pages 237-251
  This study was conducted to compare the evaluation methods of the reference Evapotranspiration for the methods based on solar radiation with FAO Penman Monteith for different climates and the determination of the best model for each weather station and each climate in Iran. The evapotranspiration equations used in this research were Turc, modified Turc, Hargreaves, Makkink models, Priestley-Taylor, Jensen- Haise, McGuinness & Bordne, Jones & Ritchie, Irmak, Hansen, Doorenbos- Pruitt, Abtew, and tabari et all models. Meteorological data from 154 synoptic stations across the country on a daily basis was prepared from the country's Meteorological Agency for 15 years. The accuracy of the methods was evaluated using the RMSE, MBE, R and t statistics. The comparative results of this study showed that models of Hansen and modified Abtew were more applicable and Jones & Ritchie and Hargreavs had the less accuracy in arid climates. In semi-arid areas Irmak and Hansen methods had more accuracy. In Mediterranean areas Adjusted Turk and Makkink 2 were more accurate methods. In the semi- humid, humid and very humid areas the methods of Priestley-Taylor and Irmak presented more appropriate results. The methods of Jones & Ritchie and Doorenbos – Pruitt were the less accuracy in all climates.
  Keywords: Irmak Hansen, Mkkink, Penman Monteith, Statistical tests, Turc modified
 • Akram Hosseinnejad Mir, Abbas Maleki *, Afsaheh Alinejadian Bidabadi Pages 253-265
  Due to drought and water scarcity, the use of unconventional waters in agriculture, i.e. the outlet of urban wastewater treatment, has become an important water resource, recently. The aim of this study was to investigate the effects of irrigation with Khorramabad treated urban wastewater in Lorestan province on the accumulation of chemical elements such as nitrogen, potassium, phosphorus, and sodium in soil along with soil organic matter, pH and salinity in a pepper field. The experiment was conducted in the form of randomized complete blocks design with six treatments: T100: 100 percent wastewater, T75+25: 75 percent wastewater + 25 percent fresh water, T50+50: 50 percent wastewater + 50 percent fresh water, T25+75: 25 percent wastewater + 75 percent fresh water, T0+100: 100 percent fresh water, and T0+100+k: 100 percent fresh water containing fertilizers with three replications in the research greenhouse of faculty of agriculture, Lorestan University. Experimental results showed that the effects of treatments on the accumulation of phosphorus, potassium, sodium, organic matter, EC, and pH were significant at 1 percent level and nitrogen at 5 percent level. By increasing the percentage of wastewater in irrigation water (T100: 100 percent wastewater), to pre-planting soil the concentration of available phosphorus(59%), available potassium(20.7%), total nitrogen(2.28-fold), and organic matter (1.1-fold) increased, and the pH (except T100 treatment) 7.4% and EC 18% decreased. In addition, the findings of this study indicated that with the use of wastewater due to its nutrients which are required for the plants, it is possible to minimize the fertilizer consumption by a proper management plan.
  Keywords: Nitrogen, Organic matter, Phosphorus, Sodium, Unconventional waters
 • Faeze Abbasi, Hossein Mohammadi *, Saeed Bazgeer, Majid Azadi Pages 267-287
  Consideration to climate variables are the primary factors that controlling rainfed cultivation and the adaptation of the growing and reproductive period to the appropriate climate conditions provide through the sowing date. Therefore, the main objective of this research is to offer the time of the occurrence of water stress susceptible stages (flowering and milking) in order to achieve optimal yield in the main areas of rainfed wheat cultivation in Iran. Six western and northwest provinces of Iran are the first to sixth- largest in terms of area under cultivation and yield in rainfed wheat production, in this regard, it was used daily statistics of temperature and precipitation during (1998-2014) as well as soil texture data were used which had the appropriate coverage of the studied area (31 Stations).Firstly, it was offered a new definition of effective precipitation and determined sowing date and germination. Then, considering the degree-day of growth (1400-1700), the date of the beginning and the end of the flowering and milking stage was determined. The calculations were performed with SMADA software at three probability levels: 70, 80 and 90 percent, with choosing of the best statistical distribution. Accordingly, it was determined the time interval from 23 September to 27 October for germination and 2 periods between March 15th and April 15th and May 10th to June 10th for flowering and dying periods.
  Keywords: Effective Rainfall, Effective rooting depth, Growing Season, Soil Texture, Water Stress
 • Rasoul Asadi, Farzad Hassan Pour *, Mitra Mehrabani, Amin Baghizadeh, Fateme Karandish Pages 289-301
  In order to investigation the root distribution and plant growth of Rosmarinus Officinalis L., an experiment was conducted in a completely randomized design with three replications under using subsurface irrigation system in 2016. In this study treatments are full irrigation (FI), regulated deficit (RDI75 and RDI55) and partial root zone drying irrigation (PRD75 and PRD55). The results showed that deficit irrigation at 75 and 55 percent of full irrigation resulted in saving 17.1 and 32.6 percent water consumption respectively. Comparison of FI and PRD75 showed that dry weight, height of plants and number of shoots per plant decreased 5.3, 9.8 and 8.9 percent respectively. However, proper development of root in PRD75 increased 12.8 percent of water productivity, 7.3 percent of root fresh weight, 2.7 percent of root depth and 10.7 percent of root volume. Therefore, considering the problems of water scarcity, it is possible to provide PRD75 as a superior treatment and a suitable strategy to cope with the water crisis, to move towards a sustainable agricultural system.
  Keywords: Drip Irrigation Systems, Drought Stress, Medicinal plant, Partial Root- zone Drying, Root Development
 • Houshang Ghamarnia *, Mahnaz Lorestani Pages 303-319
  Evaluating the efficiency of empirical methods for determining of reference evapotranspiration is essential in order to determine plants water requirement. Therefore, in this study, the meteorological data of 154 stations around the Iran country were used during the statistical period of 15 years (1999 to 2013). Potential evapotranspiration for all synoptic stations was computed using the computational methods based on air temperature, containing 17 methods. The results of different methods were compared to the result of the reference method (FAO-Penman-Monteith). The best and worst methods were selected based on different statistical indexes including regression coefficient, squared squares, mean error estimates and Jacobis criterion. The results showed that for dry climate, Hargreaves-M4, Hargreaves, Hargreaves-M2, Hargreaves-M1, Hammon 1961, Hamon 1963 and Hargreaves Samani were the most suitable methods, respectively. For semi-arid climate, the Hargreaves-M4, Hargreaves, Hamon 1963 and Hargreaves Samani methods were the most appropriate methods. In the Mediterranean climate, the Hargreaves-M4 and Hargreaves methods were the most appropriate methods. In the semi-humid climate condition, the Hargreaves-M4 and Hargreaves-M2 were selected as the most appropriate methods. In wet climates, Hargreaves-M4, Hargreaves-M2 and Hargreaves-M1 methods were the most suitable methods and in the very humid climates, the Hargreaves-M4, Hargreaves, Hargreaves-M1and Blanicril-4 were the most appropriate methods respectively. Moreover, the Schendel method also was selected as the worst method in all the above mentioned climates. Meanwhile, in the semi-arid climate, the
  Keywords: Potential evapotranspiration, Meteorological data, Statistical indexes, Lysimetric studies, Temperature based method
 • Soroush Mehrabian, Abdali Naseri *, Abdolrahim Houshmand, Mosa Meskar Bashee Pages 321-335
  Use of subsurface drip irrigation and absorbent material such as zeolite increase the moisture retention in soil. So, it has effective effects on crop yield and water use efficiency. In order to evaluate the study of the effect of dripper depth and zeolite amount on corn, this research was conducted in two crop seasons: the first one on March 2016 to June 2016 (T1) and the second one on July 2016 to November 2016 (T2) at research farm station in Shahid Chamran university of Ahvaz as completely randomized block in split sprite block. In this study, two treatments consist of calsic zeolite in three levels (zero: Z0, 5%: Z1, and 10%: Z2) and implementing dripper in three depths (10cm: D1, 20cm: D2, and 30cm: D3) with three replications. The results showed that dripper depth had a significant effect on corn biomass, nitrogen percentage and protein percentage and zeolite amount had a significant effect on corn yield, biomass, nitrogen percentage and protein percentage (P-Value≤0.05). The interaction effect of dripper depth and zeolite amount had a significant effect on leaf area index, nitrogen percentage and protein percentage (P-Value≤0.05). The highest yield and water use productivity were observed in D3Z3, the highest biomass was found in D2Z3 and D3Z3. The interaction of all treatments showed that T2D3Z1, T1D3Z3, and T1D3Z2 had the highest yield and T1D2Z3 and T2D2Z3 had the highest biomass. Treatments D2Z3 had the highest protein percentage and D2Z3 and D3Z2 had the highest nitrogen percentage. Concluding the results, D3Z3 was the best treatment in the case of yield, water use productivity, biomass, and corn quality. So, it is recommended to use depth 30cm to implement the dripper and use 10% of zeolite for cultivating corn in Khuzistan.
  Keywords: Calsic Zeolite, Corn Yield Quality, Corn Protein, Dripper depth, Corn Nitrogen, Water Use Efficiency