فهرست مطالب

گیاه پزشکی - سال چهل و دوم شماره 1 (بهار 1398)
 • سال چهل و دوم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زهرا محمدی، آرش راسخ*، مهدی اسفندیاری، جان پاول میکائود، فرحان کچیلی صفحات 1-17
  شته جالیز Aphis gossypii یکی از آفات مهم گیاهان گلخانه ای از جمله خیار می باشد. در مطالعه ی حاضر تاثیر کاربرد جداگانه و توام زنبور پارازیتوئید Lysiphlebus fabarum و کفشدوزک Hippodamia variegata به منظور کنترل این شته مورد ارزیابی قرار گرفت. تکرارها در کلیه ی تیمارها شامل 10 عدد گیاه خیار بود که هر کدام به پنج شته ی بال دار آلوده شدند و همراه با یک گیاه حامل "باقلا-شته سیاه باقلا" در یک قفس قرار گرفتند. در ادامه با معرفی مرتب یک شاخه باقلا، محتوی شته های مومیایی شده (دو روز در میان)، یک جفت حشره کامل نر و ماده کفشدوزک (سه روز در میان) و یا کاربرد هم زمان هر دوی این عوامل، تغییرات جمعیت شته جالیز طی هفت هفته در سه تیمار بررسی شد. بر اساس نتایج بدست آمده، زنبور به تنهایی قادر به تنظیم جمعیت شته جالیز نبود، اما کفشدوزک H. variegata، عملکرد به مراتب بهتری از خود نشان داد. بهترین عملکرد هنگام کاربرد توام زنبور و کفشدوزک بدست آمد به گونه ای که اوج جمعیت شته بطور معنی داری تعدیل شد و همچنین تعداد شته های زنده در پایان آزمایش در این تیمار (7/9±145) در مقایسه با کاربرد جداگانه زنبور (7/26±357) و یا کفشدوزک (9/6±189) بطور معنی داری کمتر بود. همچنین در خصوص تعداد مومیایی ها در پایان آزمایش اختلاف معنی داری بین تیمارها (کاربرد جداگانه زنبور: 9/22±145؛ کاربرد توام: 8/11±177) مشاهده نشدکه نشان دهنده ی عدم تمایل مراحل مختلف رشدی کفشدوزک H. variegataدر تغذیه از مراحل نابالغ زنبور L. fabarum می باشد. در یک جمع بندیکاربرد هم زمان این دو عامل کنترل زیستی در مهار شته جالیز موثر بنظر می رسد.
  کلیدواژگان: شته سیاه باقلا، کنترل زیستی، گیاه بانک، Lysiphlebus fabarum، Hippodamia variegata
 • هانا حاجی الله وردی پور*، شهلا باقری متین، مهران غزوی صفحات 19-31
  در سال های اخیر بخش های وسیعی از مزارع گندم دیم شاهد خسارت ناشی از جمعیت در حال افزایش سوسک های قهو های گندم شده است. به منظور مطالعه تغییرات جمعیتی و عوامل محدود کننده طبیعی فعالیت سوسک های قهوه ای گندم، لاروها، شفیره ها و حشرات کامل این آفت از مزارع گندم دیم استان های کرمانشاه و کردستان جمع آوری گردید. جمع آوری و شمارش لاروها و شفیره ها با انداختن کادرهای چوبی در سطح مزرعه و کندن خاک آن محدوده انجام گرفت. برای شکار حشرات کامل آفت در مزارع اقدام به تور زدن گردید. نتایج بررسی های سه ساله نشان داد که سوسک های قهوه ای گندم در غرب ایران عمدتا شامل گونه های Brenske, 1897) Tanyproctus ganglbaueri) و  Gyllenhal,1817) Miltotrogus (Amphimallon) caucasicus) و متعلق به خانواده Scarabaeidae بودند. گونه غالب بسته به منطقه و سال زراعی متفاوت بود و گونه ها به نوعی جایگزین یکدیگر شدند. خسارت قابل توجه گونه T. ganglbaueri به عنوان آفت قبل از این در دنیا گزارش نشده است. بیشترین میانگین تراکم لاروهای M. caucasicus در استان کرمانشاه 6/5 عدد در هر کادر 25/0 مترمربع در دهه اول دی ماه دیده شد. بیشترین تراکم لاروهای T. ganglbaueri در کردستان 16 عدد لارو در هر کادر در فروردین ماه ثبت شد. لاروهای T. ganglbaueri ازاواخر بهمن ماه شروع به تغذیه کرده و شدت تغذیه لاروها در اسفند و فروردین ماه بود. متوسط طول عمر حشره کامل T. ganglbaueri حدود 43 روز بود. زیست شناسی تا حدودی متفاوت این دو گونه آفت در انتخاب بهترین زمان کنترل آنها اهمیت دارد. گونه هایی از قارچ ها شامل Beauveria bassiana و Hirsutella sp. و باکتری های بیمارگر حشرات مانند Bacillus sp.از سوسک های قهوه ای گندم جداسازی شد. نیاز به مطالعات بیشتر برای شناسایی و بازنگری گونه های سوسک های قهوه ای گندم در اقلیم های مختلف ایران وجود دارد.
  کلیدواژگان: Tanyproctus ganglbauer، Miltotrogus caucasicus، زیست شناسی، Bacillus، Hirsutella
 • مرضیه محمودی، حسین فرازمند*، عیسی جبله، محمد سیرجانی صفحات 33-43
  کنه تارتن انجیر، Acari:(Tetranychidae) Eotetranychus hirsti Baker & Pritchard یکی از مهم ترین آفات درختان انجیر در ایران و بسیاری از مناطق جهان میباشد. این آفت موجب ریزش برگ ها شده و خسارت قابل توجهی به بار می آورد. به طوری که کشاورزان هر ساله برای کنترل جمعیت این آفت از سموم شیمیایی مختلفی استفاده می کنند. با توجه به مصرف تازه خوری میوه انجیر و در راستای تولید محصول سالم و توسعه مصرف آفت کش های غیر شیمیایی، تاثیر غلظت های 1500 و 2000 پی پی ام آفت کش حاوی صابون روغن نارگیل (پالیزین®)، عصاره فرآوری شده فلفل قرمز (تنداکسیر®)، کنه کش پروپارژیت (اومایت®) با غلظت 1000 پی پی ام، آب پاشی و شاهد (بدون محلول پاشی) در شهرستان بردسکن، در سال های 1394 و 1395 انجام شد. محلول پاشیدر هر سال در اوایل مرداد اجرا و نمونه برداری از برگ در زمان های یک روز قبل از محلول پاشی و 3، 7، 14، 21 و 28 روز بعد از محلول پاشی انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که از نظر مرگ و میر مراحل مختلف زیستی کنه تارتن انجیر، بین تیمارهای مورد آزمایش و در زمان های مختلف اختلاف معنی داری وجود داشت. بر اساس نتایج بدست آمده، کاربرد ترکیبات گیاهی از جمله عصاره فرآوری شده فلفل قرمز در مقایسه با کنه کش پروپارژیت به طور معنی داری موجب کاهش بیشتر جمعیت کنه انجیر شد.همچنین میانگین درصد تلفات تیمار عصاره فرآوری شده فلفل قرمز، روی مراحل مختلف رشدی آفت شامل تخم، لارو و مرحله پوره و بالغ، در زمان 3 روز بعد از محلول پاشی به ترتیب، 0/99، 1/98 و 2/90 درصد در سال اول و 0/98، 4/94 و 2/96 درصد در سال دوم بود و در زمان 28 روز پس از محلول پاشی به ترتیب، 9/97، 6/97 و 6/91 درصد در سال اول و 4/98، 7/97 و 3/97 درصد در سال دوم بدست آمد. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، محلول پاشی درختان انجیر با حشره کش حاوی عصاره فرآوری شده فلفل قرمز (تنداکسیر®)، با غلظت 2000 پی پی ام، برای کنترل خسارت کنه انجیر می تواند توصیه شود.
  کلیدواژگان: کنه تارتن انجیر، تنداکسیر، پالیزین، پروپارژیت
 • مهدی کبیری رئیس آباد* صفحات 45-63
  شب پره مینوز گوجه فرنگیMeyrick  Tuta absoluta آفت مهم و کلیدی گوجه فرنگی می باشد. در بررسی حاضر ابتدا اثرات کشندگی حشره کش گیاهی تنداکسیر (Tondexir®) و حشره کش شیمیایی ایندوکساکارب (Avaunt®) روی تخم این آفت مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش دیگری اثرات غلظت زیرکشنده (LC30) دو ترکیب ذکر شده روی پارارمترهای جدول زندگی این آفت بررسی شد. از دستگاه برج پاشش (Potter tower) برای زیست سنجی ها استفاده شد.همچنین به منظور بررسی تاثیر ترکیبات ذکر شده در شرایط مزرعه ای، آزمایشی با سه تیمار و چهار تکرار در قالب طرح بلوک کامل تصادفی طی دو سال زراعی 1396 و 1397 انجام شد. در شرایط آزمایشگاهی حشره کش تنداکسیر سمیت بالاتری نسبت به ایندوکساکارب برای تخم T. absoluta داشت. میزان LC50 ترکیبات ذکر شده به ترتیب 9/837 پی پی ام و 1/1139 پی پی ام برآورد شد.  غلظت زیرکشنده ترکیبات ذکر شده به طور معنی داری آماره های جدول زندگی این آفت را تحت تاثیر قرار دادند. طول دوره های جنینی، لاروی، شفیرگی و طول کل دوره پیش از تخم گذاری (TPOP) در تیمار تنداکسیر به طور معنی داری بالاتر از تیمار شاهد بود. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) در تیمار حشره کش ها به طور معنی داری پایین تر از تیمار شاهد بود (P<0.05). کمترین میزان نرخ متناهی افزایش جمعیت (λ) (105/1 بر روز) و طولانی ترین طول دوره یک نسل (T) (36/39 روز) در تیمار تنداکسیر مشاهده شد. در شرایط مزرعه ای دوام اثر حشره کشی تنداکسیر بالاتر از ایندوکساکارب بود، چنانچه در نمونه برداری های بیست و یک روز پس از تیمار، درصد تلفات ایجاد شدهدر تخم و لارو مینوز گوجه فرنگی در قطعات تیمار شده با این حشره کش به طور معنی داری بالاتر از قطعات تیمار شده با ایندوکساکارب بود. نتایج به طور کلی نشان داد حشره کش گیاهی تنداکسیر اثرات کشندگی و زیرکشندگی بالایی برای مینوز گوجه فرنگی دارد و می تواند به عنوان یکی از گزینه های احتمالی در برنامه مدیریت تلفیقی این آفت (IPM) مطرح باشد.
  کلیدواژگان: Tuta absoluta، تنداکسیر، ایندوکساکارب، جدول زندگی، دوام اثر حشره کشی، زیست سنجی
 • هادی کریمی پور فرد، ابراهیم پورجم*، زهرا تنها معافی، ناصر صفایی صفحات 65-77
  نماتدهای سیستی غلات یکی از عوامل زنده تهدیدکننده تولید گندم مخصوصا در شرایط دیم و استرس های ناشی از خشکی در بیشتر کشورهای تولیدکننده گندم در جهان به شمار می روند. از بین گونه های نماتد سیستی غلات، Heterodera filipjevi  گونه غالب و شایع در مزارع غلات ایران است. در این مطالعه واکنش ژنوتیپ های رایج گندم نان شامل چندین رقم و لاین نسبت به H. filipjevi در شرایط گلخانه، برمبنای روش ارایه شده جهت غربالگری ژنوتیپ های گندم تحت شرایط کنترل شده، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد ارقام بک کراس روشن با میانگین جمعیت 2/30 و سیلور استار با میانگین جمعیت 8/6 سیست و ماده بالغ، به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین جمعیت را به خود اختصاص دادند. تجزیه خوشه ایداده ها، کلیه ژنوتیپ ها را در چهار گروه تقسیم بندی نمود. سه رقم بک کراس روشن، پیشتاز و پیشگام با توجه به بالاتر بودن میانگین تعداد سیست های موجود در خاک و ریشه نسبت به رقم حساس بزوستایا (شاهد حساس) به عنوان ژنوتیپ های بسیار حساس (HS) گروه بندی شدند. ارقام مهدوی، بم، دنا، بهار، سیوند، افق، ارگ و بزوستایا در گروه ژنوتیپ های حساس (S) قرار گرفتند. ژنوتیپ های روشن، الوند، پارسی، ES-93-95 و مرودشت به عنوان ژنوتیپ های نسبتا حساس (MS) و ژنوتیپ های سیروان، M-90-9 و M-90-7 به همراه ژنوتیپ سیلور استار (شاهد نسبتا مقاوم)، در گروه ژنوتیپ های نسبتا مقاوم (MR) قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: نماتدهای غلات، Heterodera filipjevi، ارقام گندم، مقاومت
 • مسلم بسیج*، خلیل طالبی، وحید حسینی نوه، سید علیرضا سلامی صفحات 79-89
  سفیدبالک (Gennadius.)Bemisia tabaci یکی از مهمترین آفات گیاهان  زراعی و محصولات زینتی در جهان است و مشاهده شده است که  قابلیت مقاوم شدن به بسیاری از گرو ه های حشره کش ها را دارد. این آفت توانایی بروز مقاومت به گروه های مختلف حشره کش از جمله نئونیکوتونوئیدها را دارا می باشد.در مطالعه ی حاضر تاثیر استفاده از تکنیک خاموشی ژن (RNAi) ژن CYP6CM1 به عنوان یکی از اصلی ترین ژن های مسئول بروز مقاومت به نئونیکوتینوئیدها روی سطح نسبی بیان، اندازه مقاومت و میزان فعالیت آنزیم سیتوکروم P450   در دو جمعیت  سفیدبالک پنبه مقاوم و حساس در برابر حشره کش ایمیداکلوپرید مورد ارزیابی قرار گرفت.کلنی جمعیت های سفیدبالک پنبه روی برگ های گیاه گوجه و در اتاقک رشد پرورش یافت.  RNA  دو رشته ای ژن CYP6CM1 با استفاده از پرایمرهای اختصاصی سنتز شد و آزمایشات زیست سنجی پس از وارد کردن dsRNA به  داخل بدن حشره از طرق دریافت دهانی و با محاسبه مقدار LC50 و نسبت مقاومت با استفاده از نرم افزار کامپیوتری Ploplus انجام شد. اندازه گیری فعالیت مونواکسیژناز نیز با استفاده از زیر نهشت 7- اتوکسی کومارین انجام شد. آنالیز داده ها نشان داد که تغذیه دهانیdsRNA  به طور موثری میزان سطح بیان نسبی ژن CYP6CM1 (2 برابری)، اندازه مقاومت (3/5 برابری) و میزان فعالیت آنزیم سیتوکرومP450  (45 درصدی) را در جمعیت مقاوم تغذیه شده باCYP6CM1dsRNA کاهش داد. کاهش چند برابری اندازه مقاومت بیانگر امکان استفاده عملی از تکنیکRNAi  در مدیریت مقاومت  B. tabaci می باشد.
  کلیدواژگان: Bemisia tabaci، ایمیداکلوپرید، مقاومت به حشره کش ها، خاموشی ژن، CYP6CM1dsRNA
 • جلال غلام نژاد*، شکیبا ارسلانی، مژده ملکی صفحات 91-118
  استفاده از سموم شیمیایی در طی دهه ها باعث ایجاد آلودگی محیط زیست و همچنین ایجاد باقیمانده بر روی محصولات غذایی شده است. در این پژوهش از عصاره های آبی و متانولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss.) و سیر (Allium sativum L.)جهت کنترل بیماری کپک سبز پرتقال با عامل .Penicillium digitatum Sacc، در آزمایشگاه و در انبار 15 درجه سلسیوس استفاده شد. نتایح آزمون دیسک گذاری در محیط کشت نشان داد که، عصاره آبی و الکلی سیر (غلظت 60 میلی گرم در میلی لیتر)با 26 و 32 میلی متر قطر ممانعت از قارچ بیمارگر، دارای بیشترین اثر کنترل کنندگی و عصاره آبی و الکلی آویشن شیرازی (غلظت 15 میلی گرم در میلی لیتر) با 10 و 14 میلی متر قطر ممانعت از قارچ بیمارگر، دارای کمترین اثر کنترل کنندگی بود. در آزمون اختلاط با محیط کشت، عصاره های آبی و الکلی سیر در غلظت 600 میلی گرم در لیتر به ترتیب با 25/65 و 26/75 درصد ممانعت از قارچ بیمارگر بهترین کنترل کنندگی بیمارگر را نشان دادند. در آزمون انبار 15 درجه سلسیوس، سطح لکه ایجاد شده در تیمار عصاره های آبی و الکلی سیر و آویشن شیرازی با غلظت شش در هزار، cm2 30/5 (آبی) و cm226/3 (الکلی) برای سیر، cm2 44/7 (آبی) و  cm215/4 (الکلی) برای آویشن شیرازی، کمترین میزان خود را در مقایسه با سایر تیمارها وهمچنین تیمار شاهد (با میزان cm247/30) داشتند. نتایج بررسی فعالیت آنزیم‎ های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز نشان داد که بیشترین فعالیت هر دو آنزیم نه روز بعد از نمونه برداری و در تیمار شش در هزار عصاره سیر مشاهده شد. میزان نسخه برداری سه ژن کدکننده آنزیم های پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز و فنیل آلانین آمونیالیاز روندی مانند میزان فعالیت سه آنزیم در طول 12 روز نمونه برداری داشت و در روز نهم، بیشترین میزان نسخه برداری این سه آنزیم به ترتیب با مقدار عددی 23/15، 80/11 و 36/12 برابر شاهد سالم بودند. بر اساس نتایج آزمون های آزمایشگاهی و انباری، عصاره هر دو گیاه سیر و آویشن شیرازی به عنوان ترکیبات طبیعی با پتانسیل کنترل کنندگی معرفی می شوند.
  کلیدواژگان: عصاره گیاهی، کپک سبز، فعالیت آنزیم دفاعی، بیان ژن های دفاعی
|
 • Z. Mohammadi, A. Rasekh *, M. Esfandiari, J. P. Michaud, F. Kocheili Pages 1-17
  Background and objectives
   The cotton aphid, Aphis gossypii, is an important pest on greenhouse crops such as the cucumber. Natural enemies have often been used successfully to control greenhouse pests. Among different pests, aphids because of their high reproductive rate are particularly difficult to control biologically. 
  Materials and Methods
  In this study, the effects of separate and simultaneous application of the parasitoid wasp Lysiphlebus fabarum and the predator ladybird beetle Hippodamia variegata were studied to control A. gossypii on cucumber as an integrated pest management program. The replicates (n= 10) in all treatments included 10 cucumber plants in separate pots and were infected with five winged A. gossypii placed in a cage with a banker plant system of Vicia fabae-Aphis fabae. With the introduction of mummified aphids on a bean shoot (every two days), a pair of male and female adult ladybird beetles (every three days) or simultaneous application of both biocontrol agents, the numbers of aphids were counted in the three treatments.
  Results
  The results revealed that the parasitoid wasp L. fabarum alone was unable to control A. gossypii, but H. variegata performed better. The best performance was observed for simultaneous application of both biocontrol agents. Moreover, in the combined agents’ treatment, the number of A. gossypii on the both lower and upper cucumber leaves was not significantly different compare to other treatments that biological agentswere used seperatly. The number of mummified aphids did not differ between treatments at the end of the experiments. This is indicative of the tendency for ladybird beetles to feed on different growth stages of non-parasitized aphids compare to parasitized aphids containing immature stages of L. fabarum.
  Discussion
  The results indicate thatthe simultaneous application of both biocontrol agents is effective for the control of A. gossypii, although more research under greenhouse condition is needed.
  Keywords: Aphis fabae, Biological control, Banker plant, Lysiphlebus fabarum, Hippodamia variegata
 • H. Haji Allahverdipour *, Sh. Bagheri Matin, M. Ghazvi Pages 19-31
  Background and Objectives
   Large areas of non-irrigated wheat fields have recently gone through the damage caused by growing population of wheat chafers. To study wheat chafers’ population changes and their natural enemies, the larvae, pupae and adults were collected from Kermanshah and Kurdistan provinces.
  Materials and Methods
  Sampling and counting of larvae and pupae were done by placing wooden quadrats over the wheat fields and digging soils of the sampled areas. The insect net was employed to capture the adults. The sampling was carried out for three years (2010-2013).
  Results
  The two cockchafer species Tanyproctus ganglbaueri and Miltotrogus (Amphimallon) caucasicus (Scarabaeidae) were the most damaging chafers to wheat in western parts of Iran. The dominant species depended on the region and timespan indicating species turnover. The described species of T. ganglbaueri hasn’t been reported yet as a pest worldwide. The highest density of M. caucasicus larvae in Kermanshah province was 5.6 larvae per 0.25 m2 quadrat in mid-April; while in case of T. ganglbaueri 16 larvae per 0.25 m2 quadrat was recorded in March in Kurdistan province. Larvae of T. ganglbaueri started feeding in early February and the peak feeding times occured in March and April. The average adult lifespan of T. ganglbaueri was roughly 43 days. Fungal and bacterial pathogens including Beauveria bassiana, Hirsutella sp. and Bacillus sp. were isolated from the wheat chafers.
  Discussion
  The relatively different biology of these two pest species has an implication in their timing control actions. More studies on identification and revision of wheat scarabs in different climates of Iran is needed.
  Keywords: Miltotrogus caucasicus, Tanyproctus ganglbaueri, Biology, Hirsutella, Bacillus
 • M. Mahmoodi, H. Farazmand *, I. Jabaleh, M. Sirjani Pages 33-43
  Background and Objectives
   Fig mite, Eotetranychus hirsti Baker & Pritchard (Acari: Tetranychidae), is one of the most important pests of fig trees in Iran and most parts of the world. This pest causes the leaves to fall and reduce the quantity and quality of the product. Several different insecticides have been used to control this mite.
  Materials and Methods
  Due to the consumption of fresh fig and in order to produce healthy crops and to develop non-chemical pesticides, the application of coconut botanical soap (Palizin® SL70%), red pepper extract (Tondexir® EC85%), and propargite (Omite®, EC57%,) were tested in the fields of Bardaskan region, during 2015-2016. The botanical insecticides (1500 & 2000 ppm concentrations), propargite acaricide (2000 ppm) and water were sprayed over the whole canopy during July to August. Samplings were carried out one day before and 3, 7, 14, 21 and 28 days after spraying. At each sampling time, the total number of egg, larvae and active stages (nymph and imago) of fig mite on 4 leaves per tree were counted. Treatments were compared based on mortality rate and efficacy percentage. Data was analyzed based on a completely block randomized design using SAS software. Mean comparison was done using Tukey's test.
  Results
  The results of this study showed that there was a significant difference between all treatments and different times, on all developmental stages of fig mite. Based on the field studies, the application of botanical components, including the red pepper extract, compared with the propargite acaricide, caused a further decrease in the population of fig mites. The highest mortality rates for eggs, larvae and active stages (nymph and imago) of fig mite were observed in red pepper extract and coconut botanical soap treatments, and the lowest mortality rates was recorded in control treatment. The mean efficacy percentage of red pepper extract (2000 ppm) treatment for eggs, larvae and active stages (nymph and imago) were 97.9, 95.1, 92.2 in 3 days, 98.7, 94.2, 93.5 in 7 days, 96.0, 88.9, 89.3 in 14 days, 98.8, 93.7, 92.8 in 21 days and 97.1, 96.8 and 92.7 in 28 days after spraying, respectively. Also, the mean efficacy percentage of coconut botanical soap (2000 ppm) treatment for egg, larvae and active stages (nymph and imago) were 88.9, 89.2, 87.0 in 3 days, 89.2, 87.7, 86.3 in 7 days, 87.1, 86.0, 87.6 in 14 days, 86.6, 83.5, 83.4 in 21 days and 87.5, 87.6 and 90.9 in 28 days after spraying, respectively.
  Discussion
  Therefore, red pepper extract (Tondexir®) spraying with 2000 ppm concentration, over the whole canopy of figs trees, were effective in decreasing fig mite damage.
  Keywords: Fig, Fig mite, Eotetranychus hirsti, Tondexir, Palizin, Propargite
 • M. Kabiri Raeisabad * Pages 45-63
  Background and Objectives
  The tomato leaf miner, Tuta absoluta (Meyrick) is the most damaging tomato insect pest. In the present study, the lethal effects of plant insecticide, tondexir (Tondexir®) and chemical insecticide, indoxacarb (Avaunt®) were assessed against T. absoluta under laboratory and field conditions.
  Materials and Methods
  The sublethal (LC30) effects of the insecticides were evaluated on the life table parameters of T. absoluta. The potter tower was used for the bioassays. In order to define the effect of these compounds, an experimental field was carried out in a randomized complete block design with three treatments replicated four times during two consecutive seasons in 2017 and 2018.
  Results
  The LC50 values of tondexir and indoxacarb on eggs of T. absoluta were 837.9 and 1139.1 ppm, respectively. Sublethal concentration of insecticides affected life table parameters of T. absoluta significantly. Embryonic, larval, pupal and TPOP periods were significantly higher in tondexir than the control. Intrinsic rate of increase (rm) value in both insecticides treatments was significantly lower than control (P<0.05). The minimum value of λ (1.105 day-1) and the longest generation time (39.36 day) was observed in tondexir. The persistency effect of tested insecticides under field conditions was higher in tondexir than indoxacarb. Even 21 days after treatment, the percentage mortality of eggs and larvae of T. absoluta were significantly higher in plot that treated with tondexir than indoxacarb treatment.
  Discussion
  The total results revealed that tondexir had high lethal and sublethal effects on tomato leafminer and can be recommendable to be applied in an integrated pest management program (IPM) of this pest.
  Keywords: Tuta absoluta, Tondexir, Indoxacarb, Life table, Persistency effect, Bioassay
 • H. Karimipour Fard, E. Pourjam *, Z. Tanha Maafi, N. Safaie Pages 65-77
  Background and Objectives
   Cereal cyst nematodes (CCNs) are acknowledged globally as a biotic constraint for wheat production, particularly under rain-fed conditions and drought stress. Among species of CCNs, Heterodear filipjevi is the dominant species in most cereal growing areas of Iran and is widespread in different regions of the country. The use of resistant wheat cultivars is considered the most effective and economical method for managing cereal cyst nematodes. The effectiveness of resistance to CCNs depends on the efficiency and durability of the sources of resistance, and on the correct identification of the nematode species and pathotype(s) present in each region. The objective of this study was to assess the reaction of common accessions of bread wheat to H. filipjevi under greenhouse conditions.
  Materials and Methods
  The reaction of common accessions of bread wheat, including some cultivars and lines (20 accessions) to H. filipjevi was assessed according to used method for screening of wheat accessions under controlled conditions. Single wheat seeds were planted in standard small tubes. After plant emergence, tubes were inoculated with 300 freshly hatched J2 in 3 holes around the stem base. Experimental units were arranged in a randomized complete block design with 5 replicates. Plants were harvested 8 weeks after juvenile inoculation. Extracted Cysts from both root and soil counted under a stereomicroscope. The data were analyzed and the genotypes were divided into different groups based on their reactions.
  Results
  The results showed that Back-cross Rowshan cultivar with mean 30.2 and Silverstar cultivar with mean 6.8 had the most and the least number of cysts in soil and root of each plant, respectively. Cluster analysis divided all accessions into 4 groups. Back-cross Rowshan, Pishtaz and Pishgam cultivars were identified as highly susceptible according to higher mean of the cyst number in soil and root, in comparison to Bezostaya cultivar (Susceptible check). Mahdavi, Bam, Dena, Bahar, Sivand, Ofogh, Arg and Bezostaya cultivars were categorized as susceptible. Rowshan, Alvand, Parsi, Es-93-95 and Marvdasht accessions were grouped as moderately susceptible, and, Sirvan, M-90-9, M-90-7 and Silverstar (Moderately resistant check) accessions were identified as moderately resistant.
  Discussion
  This study revealed that Back-cross Rowshan, Pishtaz and Pishgam are highly susceptible cultivars to H. filipjevi. However, the cultivation of these wheat cultivars is common in the country. In order to impeding the damage of this nematode, it is essential to avoid cultivating these cultivars and other susceptible cultivars in infested fields to H. filipjevi.
  Keywords: Cereal nematodes, Heterodera filipjevi, genotype, resistance
 • M Basij *_KH Talebi_V. Hosseininaveh_S. A Salami Pages 79-89
  Background and Objectives
   The cotton whitefly, Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae), is a significant agricultural pest in arable lands and on ornamental crops in temperate regions of the world and has been shown to be capable of developing resistance to many classes of insecticides. Difficulties in controlling B. tabaci mainly result from its resistance to insecticides, including neonicotinoids. Neonicotinoids are a relatively new class of synthetic insecticides used primarily to control of whiteflies, B. tabaci is capable of developing resistance to different classes of insecticides as neonicotinoides. It has been experimentally proven that resistance of B. tabaci to imidacloprid is associated with overexpression of the P450 genes. RNA interference (RNAi) has been successfully applied in insects to study RNAi mechanisms and gene functions. In this study, the RNA interference (RNAi) effects of P450 CYP6CM1 as key gene in resistance to neonicotinoides on expression, resistance ratio and total P450 activities were evaluated.
  Material and Methods
  Colony of whitefly reared on leaves of tomato plants in growth chamber at 25 ± 2 ºC, 65±5% RH and a photoperiod 16:8 h (light: darkness). Total RNA was isolated from adult B. tabaci using Biosol reagent (Invitrogen). cDNA synthesis was performed using iScript cDNA Synthesis Kit (BIO-RAD). Double-stranded RNA (dsRNA) of P450 CYP6CM1 was synthesized using specific primers (3' TAATACGACTCACTATAGGG 5', 3' TAATACGACTCACTATAGGG 5'), the bioassay tests after introduce of dsRNA into the insect body of whitefly by oral delivery were carried out for 6 days, and mortality was recorded daily by counting the dead insects at the bottom of the tube. The LC50 and resistance ratio were calculated using Ploplus computer software. The amount of cytochrome P450 activity was measured using 7-ethoxycoumarin based on the microfluorimetric method. Quantification of mRNA expression levels was quantified using the comparative cross-threshold (CT) (the PCR cycle number that crosses the signal threshold) method.
  Results
  Analysis of knockdown effects of CYP6CM1 on resistance was based on probit analysis and indicates that the gene is responsible for up to 5.3-fold reduction in imidacloprid resistance of dsRNA-fed adults. Moderate, but significant reduction in total P450 activity (45 %) exhibited by microsomal proteins prepared from dsRNA-fed JR population adult when compared to the control (JR population without dsRNA-fed). The results of P450 CYP6CM1 mRNA expression levels showed decrease in mRNA levels of the target genes with increasing the time after feeding dsRNA. Results revealed that delivery dsRNA to adult insect's reduced CYP6CM1 expression up to 2 -fold when comparing to the control.
  Discussion
  Reduction in resistance ratio by 5.3 fold after CYP6CM1 dsRNA fed in resistance population indicated the possibility of practical use of RNAi technique in insect resistance management (IRM).
  Keywords: Bemisia tabaci, imidacloprid, resistance to insecticide, gene silencing, CYP6CM1dsRNA
 • Gholamnezhad*, Sh Arsalani, M. Maleki Pages 91-118
  Background and Objectives
  The use of chemical pesticides has caused environmental hazards as well as the creation of residues on food products. In this research, the extracts of Zataria multifloraBoiss. and Garlic (Allium sativum L.) were used for controlling the green mold of orange caused by Penicillium digitatum, invitro and invivo at 15 ̊C.
  Materials and Methods
  In this study, the effect of plant extracts against the pathogen was evaluated using two methods, included the paper disc and mixing with culture media. Then, the effect of these extracts on the fruit was studied against the pathogen. The level of activity of the enzymes including peroxidase, catalase and polyphenol oxidase, as well as total phenol content were measured. Finally, the expression of catalase, peroxidase and polyphenol oxidase genes was evaluated using the Real time PCR method.
  Results
  The results of disc test showed that aqueous and alcoholic extracts of garlic had the highest effect on fungal mycelium growth with 60 mg at ml concentration and 32.20 mm and 26.12 mm diameter of inhibition zone respectively. The mixing culture test showed that aqueous and alcoholic extracts of garlic with 65.25 and 75.26 percent of the inhibitory effect on the pathogen, respectively, showed the best control compared to the control in 600 mg at L concentration. The results of invivo assays indicated that 6×1000 concentration of aqueous and alcoholic garlic and thyme extracts had the lowest of decay area with 5.3 and 3.26 cm2 respectively (for garlic) and 7.44 and 4.15 cm2 for thyme. Results of enzyme activity of peroxidase and polyphenol oxidase showed that the highest activity of both enzymes was 9 days after sampling and in the treatment of 6×1000 garlic extract.
  Discussion
  Based on the results of laboratory and storage tests, the extract of both garlic and thyme are introduced as natural constituents with controlled potentials. The genes expression levels of enzymes as peroxidase, polyphenol oxidase, and phenylalanine ammonialis had the same trend to the activity of two enzymes over a period of 12 days. Based on the results of invivo and invitro tests, the extract of garlic and thyme are introduced as natural compounds with high controlling potentials.
  Keywords: Plant extracts, Green mold, Defense enzymes activity, Defense gene expression