فهرست مطالب

دانش مالی تحلیل اوراق بهادار - سال دوازدهم شماره 42 (تابستان 1398)
 • سال دوازدهم شماره 42 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • معصومه آذرنیا، عبدالمجید دهقان*، علی نوبری تبریزی صفحات 1-15
  هدف این پژوهش بررسی نقش مطالبات نقدی و ساختار سرمایه در بهینه سازی اهرم مالی در بانکهای فعال در بازار سرمایه ایران می باشد. نمونه آماری 10 بانک پذیرفته شده در بازار سرمایه که اطلاعات آنها برای دوره زمانی سال 1385 الی 1395 در دسترس بوده است به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند، بین مطالبات نقدی و بهینه سازی اهرم مالی، بین ساختار سرمایه و بهینه سازی اهرم مالی، بین جریان نقدی آزاد و بهینه سازی اهرم مالی و  بین ریسک اعتباری بانک و بهینه سازی اهرم مالی ارتباطی معنی دار وجود دارد ولی بین نوع مالکیت و بهینه سازی اهرم مالی رابطه معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: مطالبات نقدی، جریان نقدی آزاد، بهینه سازی اهرم مالی، ساختار سرمایه، ریسک اعتباری، مالکیت
 • مهدی بهار مقدم*، امید پورحیدری، حسین جوکار صفحات 17-33
  مطالعات متعددی در مالی رفتاری به تحلیل رفتارهای احساسی سرمایه گذاران پرداخته اند؛ اما بیشتر مطالعات پیشین در مالی رفتاری تنها به مستندسازی رابطه بین تمایلات سرمایه‎گذاران و قیمت سهام پرداخته اند و به ندرت مبنایی نظری در این زمینه ارائه کرده اند که چه مکانیزمی منجر به تاثیرگذاری تمایلات سرمایه‎گذاران بر قیمت سهام می شود؛ لذا در این پژوهش تلاش شده از طریق بررسی تاثیر تمایلات سرمایه‎گذاران بر نرخ رشد سود مورد انتظار و تحلیل مدل ارزیابی سود باقی مانده به ارائه مکانیزمی نظری در این زمینه پرداخته شود. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش نمونه ای متشکل از 560 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387-1394 با استفاده رگرسیون چند متغیره بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد در دوره هایی که سرمایه گذاران احساساتی تر هستند، تمایل دارند پیش بینی های خوش بینانه تری برای نرخ رشد سود مورد انتظار داشته باشند و این انتظارات خوش بینانه منجر می شود، تمایلات سرمایه‎گذاران نرخ رشد سود مورد انتظار را تغییر دهد و سپس بر اطلاعات حسابداری و قیمت سهام تاثیر بگذارد.
  کلیدواژگان: تمایلات سرمایه گذاران، نرخ رشد سود مورد انتظار، اطلاعات حسابداری، قیمت سهام
 • زهرا فرشادفر*، مارسل پروکوپچوک صفحات 35-49
  سنجش کارایی در بازار های مالی از اهمیت ویژه ای برای سرمایه گذاران برخوردار است. چرا که در صورت کارا نبودن بازار و وجود حافظه بلند مدت در بازار امکان کسب سود غیر متعارف برای سرمایه گذاران بوجود می آید. روش های سنجش کارایی در حالت ایستا برای بازار های مالی در کشور های در حال توسعه مانند ایران مناسب نیستند چرا که کارایی در بازار های این کشور ها دائما در حال تغییر و تکامل است و برای سنجش کارایی در بازار این کشور ها نیاز به روشی است که تغییرات کارایی در طول زمان را بررسی نماید. از اینرو هدف از انجام این پژوهش سنجش کارایی پویا در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف از ترکیبی از روش TVPGARCH و Kalman Filter استفاده شده است. برای این منظور از داده های هفتگی شاخص کل در دوره زمانی سالهای 1387 تا 1396 استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که در بورس اوراق بهادار تهران فرضیه کارایی ضعیف در سطح ایستا در دوره مورد بررسی صادق نیست و شواهدی از وجود حرکت به سمت کارایی در بازار تهران در دوره مورد بررسی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: کارایی پویا، کارایی در حال تکامل، فیلتر کالمن، مدل فضای حالت
 • عیسی محمودی*، نجمه دهقانی، حجت اله صادقی صفحات 51-69
  بررسی احتمال رخ دادن رویدادهای فرین (رویدادهایی که با احتمال بسیار کم رخ می دهند) از موضوعات بسیار مهم در مدیریت ریسک است. نظریه ارزش فرین، صرف نظر از این که بازده دارایی های مالی از چه توزیع احتمالی پیروی می کند، معیارهای ریسک را با استفاده از رویدادهای فرین برای یک سبد مالی محاسبه می کند. در این نظریه، روش مقادیر فراتر از آستانه(POT) که با استفاده از آن مدل سازی جدا برای مجموعه داده های دم توزیع با استفاده از توزیع پارتوی تعمیم یافته و شروع از یک آستانه مناسب ممکن می باشد، در عمل روش پرکاربردتر و دقیق تری است. به همین منظور در این مقاله عملکرد برآوردگرهای ماکسیمم درستنمایی، گشتاور درستنمایی، ژانگ و حداقل مربعات غیرخطی وزنی تحت چارچوب POT برای برآورد پارامترهای توزیع پارتوی تعمیم یافته به منظور تخمین ارزش در معرض خطر و ریزش مورد انتظار بازده لگاریتمی شاخص های مواد غذایی به جز قند، بانک ها، خودرو، شیمیایی، مواد دارویی، سیمان، زراعت، فرآورده های نفتی، منسوجات، زغال سنگ، مالی، صنعت، قیمت 50 شرکت، آزاد شناور و بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 فروردین سال 1392 تا 29 اردیبهشت سال 1395 مورد بررسی و مقایسه قرار  گرفته است. نتایج به طور کلی نشان می دهند که برآوردگر حداقل مربعات غیرخطی وزنی تحت چارچوب POT، برآوردهای بهتری برای پارامترهای توزیع پارتوی تعمیم یافته ارائه می دهد و ریزش مورد انتظار، معیار منسجم تری برای محاسبه ی ریسک است.
  کلیدواژگان: توزیع پارتوی تعمیم یافته، ارزش در معرض خطر، ریزش مورد انتظار، نظریه ارزش فرین، مقادیر فراتر از آستانه
 • محمدحسین مهدوی عادلی، مریم روحانی* صفحات 71-83
  ارتباط میان عملکرد بخش واقعی و بخش مالی توجه مطالعات بسیاری را به خود معطوف کرده است. درحالی که اجماعی نسبی میان اقتصاددانان درباره ی اثر درآمدهای صادرات منابع طبیعی و توسعه مالی در  بخش بانکی وجود دارد. اما به بازار سهام به عنوان تکیه گاه اصلی فعالیت های بازار سرمایه در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و با ثبات کشورها، به خصوص کشورهای غنی از منابع طبیعی، توجه خاصی نشده است. مقاله ی حاضر رابطه بین  شاخص چند بعدی توسعه مالی در بازار سهام (که با استفاده از روش تجزیه مولفه های اصلی استخراج شده است) و وفور منابع طبیعی را در برخی کشورهای منتخب عضو اوپک نفت و گاز طی سال های 2000 تا 2016  به روش داده های تابلویی بررسی می نماید.
  یافته های تحقیق گویای آن است که ارتباط مثبت و معنی داری بین توسعه مالی در بازار سهام و درآمد حاصل از صادرات منابع، وجود دارد. همچنین برآورد الگو نشان دهنده ی تاثیر منفی تورم و اثر مثبت اندازه ی دولت و درجه باز بودن اقتصاد بر توسعه بازار سهام می باشد.
  کلیدواژگان: منابع طبیعی، توسعه مالی، داده های تابلویی، شاخص چند بعدی
 • مرضیه ابراهیمی شقاقی، فریدون رهنمای رودپشتی*، محمد ابراهیم مداحی، هاشم نیکومرام، تقی ترابی صفحات 85-106
  بحران مالی جهانی اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته را تحت تاثیر قرارداده است .اقتصاد ایران نیز همانند بسیاری دیگر از کشورهای درحال توسعه تحت تاثیر قرارگرفته است. در این مقاله تاثیر شاخص استرس مالی بر رشد اقتصادی با استفاده از دو مدل خطی و غیر خطی (مارکوف سوییچینگ) بررسی شده است. در این راستا پس از ساخت شاخص، در ابتدا یک تابع تولید تعریف شده و تاثیر استرس مالی در کنار بقیه متغیرهای تابع تولید بر روی رشد اقتصادی به روش خطی سنجیده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل داده های سری زمانی فصلی مربوط به دوره زمانی1393-1380می باشد.
  براساس نتایج به دست آمده شاخص استرس مالی در مدل های بلندمدت و کوتاه مدت اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. مقدار ضریب این شاخص 02/0%- است بدین معنی که با افزایش 1%در مقدار این شاخص  رشد اقتصادی سرانه به میزان  02/0%  کاهش می یابد. لذا استرس مالی مانعی برای رشد اقتصادی است و متغیرهای مخارج دولت، مالیاتها، نقدینگی و حاشیه نرخ ارز که به عنوان شاخصهایی از نحوه مدیریت دولت در سیاست های مالی، پولی و ارزی است به صورت کارا مورد استفاده قرار نگرفته اند.
  در نهایت برای آزمون فرضیه به روش غیر خطی از مدل مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که زمانی که استرس مالی در حال افزایش است اثر نااطمینانی استرس مالی بر رشد اقتصادی  منفی است.
  کلیدواژگان: شاخص استرس مالی، رشد اقتصادی، مدل خطی، مدل مارکوف سوییچینگ
 • کامران پاکیزه، کامیار رئیسی فر، عباس ابراهیمی لیف شاگرد* صفحات 107-128

  در این پژوهش در یک مدل جامع، ویژگی های شخصیتی و سوگیری های مکاشفه ایی و تاثیری که بر عملکرد سرمایه گذاری دارند مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه پیش رو از نوع پیمایشی-کاربردی است و در پائیز و زمستان سال 1395 صورت گرفته است.
  بدین منظور با استفاده از ابزار پرسشنامه و روش حداقل مربعات جزئی (PLS) این موضوع از طریق پرسشنامه و نمونه گیری به صورت تصادفی، در میان 154 نفر ازسرمایه گذاران حقیقی فعال در نهادهای بازار سرمایه تهران بررسی شد . نتایج تجزیه وتحلیل داده ها در قالب مدل تحلیلی نشان دادکه بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد سرمایه گذاری رابطه مثبت وجود دارد؛ همچنین بین 4 رابطه بین متغیرهای سوگیری مکاشفه ایی و عملکرد سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین ویژگی های شخصیتی و سوگیری های مکاشفه ای نیز رابطه مثبت وجود دارد. در مورد تاثیر غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته این گونه می توان گفت که ویژگی های شخصیتی با نقش میانجی سوگیری های مکاشفه ایی بر عملکرد سرمایه گذاری تاثیر مثبت با ضریب مسیر پایین و معنادار دارد.

  کلیدواژگان: مالی رفتاری، سوگیری های مکاشفه ایی، مدل پنج عاملی شخصیت، مدل شخصیتی جکسون، عملکرد سرمایه گذاری
 • صمد ایازی، منصور گرکز*، پرویز سعیدی، علی رضا معطوفی صفحات 129-145

  بررسی سیکل های تجاری از آن جهت اهمیت دارد که برنامه ریزی اقتصادی، بدون درک چگونگی نوسانات تولید ناخالص داخلی و علت و ریشه این نوسانات، مفهومی ندارد. باید با شناخت ساختار نوسانات سیکل های تجاری ایجاد شده در اقتصاد سعی در شناخت و استفاده از آن در تصمیم گیری ها نمود. هرچه نوسانات اقتصادی و یا سیکل های تجاری شدیدتر باشد، بی ثباتی در اقتصاد بیشتر بوده و سرمایه گذاران  نمی توانند تصویر روشنی از آینده را پیش بینی نمایند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر سیکل تجاری نفت خام ایران بر روی تمایلات سرمایه گذار در دوره 1394-1385 بر روی 226 شرکت های بورسی ایران است. بنابراین با استفاده از فیلتر هادریک پرسکات، سیکل تجاری نفت خام محاسبه شد و سپس با استفاده از روش GMM تاثیر آن بر تمایلات سرمایه گذار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد زمانی که سیکل تجاری نفت خام دوره رونق را نشان می دهد، تمایلات سرمایه گذار بیشتر از زمانی است که سیکل تجاری نفت خام دوره رکود را نشان می دهد؛ یعنی رونق تجاری نفت خام منجر به افزایش تمایلات سرمایه گذار می شود.

  کلیدواژگان: سیکل تجاری نفت خام، تمایلات سرمایه گذار، GMM
 • رامین بشیرخداپرستی، خلیل جهانگیری، حسین برومندزاده*، مینا صبا صفحات 147-161
  سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای کسب سود بیشتر در جستجوی راهی برای پیش بینی قیمت سهام هستند، ازجمله این روش ها تجزیه وتحلیل تکنیکال می باشد. هدف پژوهش حاضر مقایسه بازدهی اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در دوره رکود و رونق در شرکت های تولیدی فعال تر می باشد. در این پژوهش دوره رونق و رکود بازار سرمایه با استفاده از روش غیرخطی تغییر رژیم مارکف تخمین زده شد و محدوده زمانی 1/6/91 تا 28/12/92 دوره رونق و 1/1/93 تا 28/12/93 دوره رکود بازار سرمایه شناسایی شده است. با اعمال فیلترهایی نمونه 10تایی از شرکت های فعال تر انتخاب و پس از شناسایی سیگنال های خریدوفروش سهام با استفاده از اندیکاتورها در محیط نرم افزاری Asa، از آزمون t - مستقل برای مقایسه اندیکاتورها استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که میانگین بازدهی حاصل از شاخص قدرت نسبی در دوره رونق با سایر اندیکاتورها در دوره رکود بازار سرمایه تفاوت معناداری دارد. همچنین بین میانگین بازدهی اندیکاتورهای میانگین متحرک، میانگین متقاطع و میانگین متحرک همگرایی _ واگرایی در دوره رکود و رونق تفاوت معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: تحلیل تکنیکال، رکود بازار سرمایه، رونق بازار سرمایه، بازده سهام
 • وحید تقی زاده خانقاه*، یونس بادآور نهندی صفحات 163-179

  بشردوستی شرکتی نماد شرکتی با استراتژی های بشردوستانه است که به بالاترین سطح مسئولیت اجتماعی شرکت اشاره دارد. این دیدگاه، گرایش به ارایه مفهومی از فعالیت های بشردوستانه دارد که از طریق ایجاد یک جامعه پایدار، محیط زیستی سالم و فضای سیاسی شفاف، می تواند زمینه را برای فعالیت های سودآور شرکت فراهم نموده و با کاهش تضاد منافع بین گروه های ذینفع، به ثبات اقتصادی شرکت کمک نماید. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین بشردوستی شرکتی و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا تعداد 65 شرکت برای دوره زمانی 1389- 1394 انتخاب گردید. برای اندازه گیری بشردوستی شرکتی از کمک های نقد و غیر نقدی و همچنین جهت اندازه گیری خطر سقوط قیمت سهام از شاخص ضریب منفی چولگی بازده ماهانه سهام و نوسان بالا و پایین بازده سهام استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین بشردوستی شرکتی و خطر سقوط قیمت سهام ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد. همچنین شرکت های مورد بررسی با استفاده از فرصت های رشد به شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی بالا و پایین تقسیم شدند و نتایج نشان داد که ارتباط منفی بشردوستی شرکتی و خطر سقوط قیمت سهام برای شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی بالا، شدیدتر است. نتایج بیان می کند که بشردوستی شرکتی پیامدهای اقتصادی همچون کاهش نوسان قیمت سهام دارد و با افزایش مسئولیت پذیری، موجب می شود که مدیران تمایل کمتری به عدم انتشار اخبار بد داشته باشند.

  کلیدواژگان: بشردوستی شرکتی، خطر سقوط قیمت سهام، عدم تقارن اطلاعاتی، اخبار بد
 • نظام الدین رحیمیان، علی خوزین*، جمال محمدی صفحات 181-193
  هدف این مقاله بررسی افزایش حجم معاملات اختیار فروش تبعی در بازار اوراق بهادار تهران بر اثر افزایش بازده سهام و نوسان شاخص بورس می باشد. تعداد 32 شرکتی که اقدام به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی طی سال های 1391 تا 1394 نموده اند به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس یافته های پژوهش و نتایج تحلیل های آماری، اگر بازده سهام این شرکت ها مطلوب و مثبت باشد به علت وجود ریسک بالا در سرمایه گذاری، سهامداران تمایل بیشتری به انجام معامله و ورود به بازار اوراق اختیار فروش تبعی در بورس اوراق بهادار تهران دارند و درنتیجه سهام خود را هرچند با انتظار بازده مثبت در قبال ریسک ناشی از سرمایه گذاری بیمه خواهند کرد. اما اگر نوسان شاخص بورس زیاد باشد به معنی افزایش ریسک بازار خواهد بود که در چنین حالتی سهامداران با وجود ریسک بالا تمایل به ورود به بازار اوراق اختیار فروش تبعی نخواهند داشت.
  کلیدواژگان: ابزارهای مشتقه، اوراق اختیار فروش تبعی، بازده سهام، شاخص بورس
 • محمدحسین رنجبر*، حسین بدیعی، میثم محبی صفحات 195-215
  پژوهش حاضر به ارزیابی و مقایسه مدل های مطرح قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای و مقایسه آنها با مدل نوین 5 عاملی فاما و فرنچ (2014) با داده های 108 شرکت از شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی سالهای 1388 تا 1393 پرداخته است. مدل های در نظر گرفته شده در پژوهش شامل مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدل سه عاملی و پنج عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون سری زمانی انجام شده است. مدل ها بر اساس میزان معنی داری فاصله عرض از مبداء (آلفای جنسن) مورد ارزیابی قرار گرفتند، بدین صورت که هر کدام عملکرد مناسبی از خود نشان دهد نباید عرض از مبداء متفاوت از صفر داشته باشد. نتایج پژوهش نشان داد که مدل پنج عاملی فاما و فرنج که در سال 2014 مطرح شده است از مدل های دیگر عملکرد بهتری دارد. بعد از این مدل، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مصرفی در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، مدل سه عاملی فاما و فرنچ، مدل پنج عاملی فاما و فرنچ، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مصرفی
 • هاشم زارع*، زینب رضایی سخا، محمد زارع صفحات 217-229
  استنباط و استنتاج بین روابط از جز به کل و بالعکس در بررسی بسیاری از  پدیده ها در بسیاری از علوم رایج و متداول است. متخصصین اقتصاد فیزیک نیز بر این اساس به دنبال پر کردن شکاف میان اقتصاد خرد و کلان در توضیح سیستم های پیچیده مالی با استفاده از ابزارهایی فیزیک آماری می باشند. مطالعه حاضر با استفاده از تئوری پرتفوی تصادفی با تشکیل فرضی پرتفویی متشکل از سه دارایی سهام، ارز و طلا به تجزیه تحلیل میزان ریسک و عدم اطمینان پرداخته است. بررسی پویایی پرتفوی نشان از تاثیر شوک های بازار ارز و طلا بر روی بازار سهام دارد. همچنین نتایج نشان می دهد سهم قابل توجه ای ازنوسانات بازار سهام به بازار ارز مرتبط می باشد. همچنین با بهره گیری از روش آنتروپی میزان کارایی اطلاعاتی هر سه بازار سهام، ارز و طلا، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که نشان از کارایی ضعیف هر سه بازار دارایی می باشد. در نهایت میزان ریسک و نااطمینانی با استفاده از ویژگی های تابع توزیع کستینگ، گاگن و هوپفینگر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این حقیقت است که بازار ارز، نسبت به دو بازار سهام و بازار طلا شرایط پر ریسک تری را در بلند مدت دارا می باشد.
  کلیدواژگان: اقتصاد فیزیک، بازار سهام، بازار ارز، بازار طلا، پرتفوی تصادفی
 • حسین نوروزی زاده، محمدرضا ستایش*، محمدحسن جنانی صفحات 231-249
  هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر فشار بازار سهام بر منافع مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر مدل مینگ چین چن (2015) طی سال های 1389 تا 1394 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری برابر با 113 شرکت می باشد. در این تحقیق فشار بازار سهام به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آن بر منافع مالیاتی شرکت ها مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر ازحیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- همبستگی قلمداد می شود. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (نیمه تجربی) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی (صورت های مالی شرکت ها) انجام می گیرد. همچنین این پژوهش مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) نیز می باشد. در این تحقیق که از  داده های پانل با اثرات تصادفی استفاده شده، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد  بین فشار بازار سهام و منافع مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط مثبت(مستقیم) معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: فشار بازار سهام، منافع مالیاتی، تحلیل داده های تابلویی(پانل)
|
 • Masomeh Azarnia, Abd, Almajid Dehghan *, Ali Nobari Tabrizi Pages 1-15
  The purpose of this research is to investigate the role of liquid-claim, free cash flow and capital structure in optimizing financial leverage in active banks in the Iranian capital market. The statistical sample of 10 banks accepted in the capital market, whose information was available for the period from 2006 to 2016, were selected by systematic elimination method. The research carried out in terms of the target type is a part of applied research and the research method is correlated in terms of content and content. The research has been carried out within the framework of deductive-inductive arguments. For analyzing the hypotheses, a panel analysis has been used. The results show that there is a significant relationship between liquid-claim and financial leverage optimization, between capital structure and optimizing financial leverage, between free cash flow and optimizing financial leverage, and between credit risk of the bank and optimizing financial leverage, but There is no meaningful relationship between type of ownership and financial leverage optimization.
  Keywords: Liquid-claims, Free cash flow, Financial leverage optimization, capital structure, Credit risk, Ownership
 • M. Baharmoghaddam *, Omid Pourhidari, Hossein Jokar Pages 17-33
  Several studies have examined the investor sentiment in the behavioral finance. But, most prior studies solely document the phenomenon that investor sentiment could affect stock price combined with accounting information and indicate the heterogeneity of the sentiment effect. However, the existing literature rarely provides a theoretical basis for the mechanism behind the effect of sentiment and the accounting information. Therefore, this paper the through theoretical basis effect of investor sentiment on the expected earnings growth rate analyzes the mechanism behind the effects of investor sentiment and accounting information on stock price based on the residual income valuation model. In order to reach this goal, the study has been carried out on a sample of 560 companies, during the 2009-2016 reporting period based on the Multivariate regression. The results show that higher sentiment leads to more optimistic expectations regarding future earnings growth and these optimistic expectations leads that investor sentiment changed the expected earnings growth rate, thus affecting the accounting information and stock price.
  Keywords: investor sentiment, expected earnings growth rate, accounting information, stock pric
 • Zahra Farshadfar *, Marcel Prokopczuk Pages 35-49
  Estimating informative efficiency in financial market is crucial for investors. They can gain unusual profit when the market is inefficient. As informative efficiency is evolving and undergoing changes in emerging markets such as Iran, classic methods for efficiency estimation in these kind of financial markets are not suitable. Therefore, in such markets a hybrid method needs to be applied in such a way that the existing status of efficiency (static approach) and the efficiency during time (dynamic approach- in the absence of static efficiency) can be studied. The present study aims to determine the efficiency of Tehran Stock Exchange market by both static and dynamic approach. In order to obtain this goal, a combination of TVPGARCH and Kalman filter methods were applied on weekly total price index data during 2008 to 2017. Results indicate that the performance in Tehran Stock Exchange market in the static form does not have week efficiency. On the other hand, there is no evidence of efficiency dynamicity in Tehran Stock Exchange market performance during the studied period.
  Keywords: Dynamic Efficiency, Evolving Efficiency, Kalman Filter, State Space Model
 • Eisa Mahmoudi *, Najme Dehqani, Hojjatollah Sadeqi Pages 51-69
  The study of the probability of the occurrence of the extreme events (the events which occur with low probability of occurrence) is an important issue in the risk management. Extreme value theory calculates risk measures using extreme events for a financial basket, regardless of the distribution function of the return of the financial assets. In this theory, the method of peaks over threshold is practically the most appropriate and applied method by the use of which separate modeling of the tail part of the dataset is possible by using the generalized Pareto distribution and the start of the appropriate threshold. For this reason, in this paper, the methods of maximum likelihood estimator, likelihood moment estimator, Zhang and the weighted nonlinear least squares under the POT framework have studied and compared to estimate the parameters of the generalized Pareto distribution in order to estimate the value at risk and the expected shortfall of indices of food other than sugar, banks, car, chemicals, pharmaceuticals, cement, agriculture, petroleum products, textiles, coal, financial , industrial, the price of 50 companies, free float and the second market of Tehran stock exchange from March 25, 2013 to May 18, 2016. The overall results show that the expected shortfall is a more coherent measure for risk calculation, and the nonlinear weighted least squares estimator under the POT framework provides better estimation for generalized Pareto distribution.
  Keywords: Generalized Pareto Distribution, Value at Risk, Expected Shortfall Extreme Value Theory, Peaks over Threshold
 • M. H. Mahdavi Adeli, Maryam Rohani * Pages 71-83
  The relationship between real sector performance and the financial sector has attracted many studies. While there is a relative consensus among economists on the effect of the export earnings of natural resources and financial development in the banking sector. But the stock market has not been seen as the main backbone of capital market activities in pursuit of sustained and sustained economic growth, especially in countries rich in natural resources. In this paper, the relationship between the multi-dimensional index of financial development in the stock market (which is extracted using principal component decomposition method) and the abundance of natural resources in selected OPEC members selected from oil and gas in the years 2000 to 2016 It checks the panel data method.The research findings indicate that there is a positive and significant relationship between financial development in the stock market and the income from resource exports. Also, the model estimation indicates the negative impact of inflation and the positive effect of government size and the degree of openness of the economy on the development of the stock market.
  Keywords: Natural Resources, Financial Development, panel data, Multidimensional Indicator
 • M. Ebrahimi Shaghaghi, F. Rahnamay Roodposhti *, M. Ebrahim Maddahi, Hashem Nikoomaram, Taghi Torabi Pages 85-106
  The global financial crisis has affected the advanced and developed economies. Iran's economy has been affected, like many other developing countries. In this paper, the effects of financial stress index on economic growth using linear and nonlinear models (Markov Switching) has been investigated. In this regard, after the construction of the index, at the beginning defined a production function and the impact of financial stress on economic growth in the rest of the production function variables measured in Linear method. According to the results of financial stress index in the model of the long - term and short – term negative and significant effect on economic growth. The coefficient of this index is 0.02%, which means that with an increase of 1% in the amount of this indicator, the economic growth per capita decreases by 0.20%.So financial stress an obstacle to economic growth and the variables government spending, taxes, and the rate of exchange, which as indications of how to manage the government policies in fiscal, monetary and exchange Optimally utilized. Finally, to test the hypothesis on the nonlinear method of switching Markov model has been used.The results show that, when financial stress is increasing, the effect of uncertainty on financial stress on economic growth is negative
  Keywords: Financial Stress Index, Economic Growth, Linear Model, Markov Switching Model
 • A. Ebrahimi Lifshagard *, Kamran Pakizeh, Kamiyar Raisifar Pages 107-128

  In this research, personality traits, heuristic biases and their effect on the investment performance will be assessed . The research is such an applied survey research and has been carried out over 2016 fall and 2017 winter.In order to reach this goal, the matter was investigated between 154 individual investors in financial institution in Tehran capital market by using questionnaire tool, random sampling and PLS method .After data processing in the research analytical model framework, the result showed that there is a positive relationship between personality traits and investment. There is also a significant and positive relationship between heuristic biases variables and investment performance. There is positive relationship between personality traits and heuristic. about indirect effect of independent variables on dependent variables it can be concluded that personality traits by mediating rule of the heuristic biases affect positively investment performance with low coefficient path and significant.

  Keywords: Behavioral finance, Heuristics, Big 5 model of personality, Jackson personality model, Investment performance
 • Samad Ayazi, Mansour Garkaz *, Parviz Saeedi, Alireza Matoofi Pages 129-145

  The study of business cycles is important because economic planning does not make sense without understanding how GDP fluctuates and the root of these fluctuations. Therefore, making attempts to recognize the structure of business cycles fluctuations created in the economy can help us improve the decision making process. The greater the economic fluctuations or business cycles, the more instability in the economy, and investors can't predict a clear image of the future. The purpose of the current study was to investigate the effects of Iran crude oil business cycles on the 266 companies in Iran stock exchange during the period from 2005 to 2015. Thus, the crude oil business cycle was calculated using Hedrick Prescott filter and then the effects of crude oil business cycle was on the investors' sentiments was estimated using Generalized Method of Moments (GMM) approach. The results of the study indicated that when the crude oil business cycle shows a boom, investors' sentiments is greater than the time when the crude oil business cycle shows a period of recession; meaning that the crude oil boom leads to an increase in investor sentiments.

  Keywords: Crude oil business cycle, Investors' Sentiments, GMM
 • R. Bashir Khodaparasti, Khalil Jahangardi, Hosein Boroomandzadeh *, Mina Saba Pages 147-161
  Investors in the capital market are looking for a way to predict stock prices for more profit. One of these methods is a technical analysis. The aim of this research is to compare the efficiency of technical analysis indicators in the period of boom and depression in more active manufacturing companies. In this reserch, the capital market period of boom and depression was estimated by Non-linear Markov regime-change approach. Time (rang) has been identified in the capital market 2013/4/1 to 2014/10/1 the boom period and 2014/10/1 to 2015/10/1 Period of depression. By using filters, a sample of 11 active firms was selected and identification the buying and selling signals of shares by using indicators in the software environment, an independent t-test was used to compare the indicators. The results of the research show The average returns from the relative strength index during the period of recession with other indicators in the capital market boom period is not significantly different But there is a significant difference between the average returns of moving average, average and moving average of convergence-divergence of period the period of boom and depression.
  Keywords: Technical analysis, Capital market depression, Capital market boom, Return
 • V. Taghizadeh Khanghah *, Younes Badavar Nahandi Pages 163-179

  Corporate Philanthropy is a corporate marks with philanthropy strategy that refers to highest level of corporate social responsibility. This view has an orientation to present a concept of philanthropy activities that provides background of profitable activities, reduces conflicts of interest between interested groups, and help to achieve the stability of economic through creating the sustainable society, healthy environment and transparent political climate. . Hence, this study examines the relationship between corporate philanthropy and stock price crash risk with an emphasis on information asymmetry at companies listed in Tehran Stock Exchange. In this regard 65 companies for period of2009- 2014, were selected. For measuring corporate philanthropy use cash and noncash contributions, as well as to measure stock price crash risk, index of negative coefficient of skewness and down to-up volatility has been used. The results showed that there is a significant negative relationship between corporate philanthropy and stock price crash risk. Also, by considering growth opportunities observation of firm years were divided into with up and down information asymmetry. The results showed that the negative relationship between corporate philanthropy and stock price crash risk is more severe for companies with high information asymmetry. The results suggest that corporate philanthropy economic consequences such as reduced stock price volatility which increases responsibility and makes managers less willing to hoarding bad news.

  Keywords: Corporate Philanthropy, Stock price crash risk, information asymmetry, Bad News
 • Nezamodin Rahimian, Ali Khozein *, Jamal Mohamadi Pages 181-193
  The aim of this study is the examination of put option transactions volume increasing in Tehran Stock Exchange as result of increasing in stock returns and volatility of stock index. A put option is an option contract giving the owner the right, but not the obligation, to sell a specified amount of an underlying security at a specified price within a specified time. 32 companies which issued put option during the 1391 to 1394 have been selected as the study population were studied. Based on the findings and results of statistical analysis in case of desired and positive stock returns due to high investment risk, investors are more willing to trade put option. Therefore, despite the expected positive returns, Shareholders insure their equity investment against the risk. But if the volatility index was high, it means the risk would be high. In such a case, despite the high risk Shareholders do not tend to enter the market of put option.
  Keywords: Derivatives, put option, stock returns, volatility of stock index
 • Mohammad Hossein Ranjbar *, Hossein Badiee, Maysam Mohebi Pages 195-215
  The present research tries to assess and compare the Capital Asset Pricing Models in stock exchange of Tehran. Financial data of 108 companies in stock market (2009-2014) are processed. The important issue is to use suitable patterns and models for evaluating and price setting in stock market. These models must have the ability to predict the behavior of the prices and also can estimate the outcome and efficiency of the so-called investment. The models investigated in this research, include the traditional investment financial pricing, 3-factor model and FAMA and French 5-factor and consumption investment models. In order to analyze the data and to test the hypothesis, we used OLS model for time series models. In this study, models are investigated according to the models of significance lateral distance from the source (Jensen's Alpha). A model, of which efficiency is high, should have a zero intercept. Generally, FAMA and French 5-factor models that were developed in 2014, work more efficiently. Then comes the Capital Asset Pricing Model
  Keywords: Capital Asset Pricing Model (CAPM), Fama & French Model, Alpha Coefficient, Time-Series
 • Hashem Zare *, Zeinab Rezaei Sakha, Mohammad Zare Pages 217-229
  Inferring and inducing among the relations for many of the phenomenas is common in most of sciences. Accordingly, econophysics experts are trying to fill the gap between microeconomics and macroeconomics to explain complex financial systems, using the statistical physics tools. Using a dynamic econometric model, the impact of exchange and gold markets shocks on the stock market is studied. The results show the more significant contribution of the foreign exchange market shocks than the gold market shocks on the fluctuations of stock market. Furthermore, this study forms an assumptive portfolio consisting of three assets including stock, exchange and gold and use random portfolio theory to analyze the risks and uncertainty. The level of uncertainty and risk is studied by using the characteristics of the Castaing, Gagne & Hopfinger distribution functions. The results indicate a high level of uncertainty and risk in the macroeconomic assets portfolio. In other words, the occurrence of financial crises in these markets is expected.
  Keywords: Econophysic, Stock Market, Exchange Market, Gold market, Stochastic Portfolio
 • Hosein Norouzizadeh, M. Reza Setayesh *, M. Hasan Janani Pages 231-249
  The main aim of this study was to investigate the impact of stock market pressure on tax benefits based on the Ming - Chin Chen model (2015). Using screening method, 113 companies were selected as sample. This retrospective research investigated the impact of the independent variable of “ stock market pressure ” on tax benefits of studied companies . This was a semi - experimental applied descriptive - correctional study . It analyzed the financial statements of companies during 2010 - 2015 . A panel data analysis with random effects was used to analyze the data .A multivariate regression analysis was used to analyze the data . The results at a 95% confidence interval showed that there was a significant positive (direct) relationship between stock market pressures and tax benefits of companies listed in Tehran Stock Exchange.
  Keywords: stock market pressures, tax benefits, panel data analysis