فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صفحات 5-16
  عمر کاربریکامپوزیت پرانرژی، نقش تعیین کننده ای در سهولت فرایند تولید و کیفیت خواص نهایی محصول دارد. دو مولفه موثر در تعیین عمر کاربری، غلظت عامل پخت (نسبت NCO/OH) و مقدار کاتالیزور پخت است. در اینمقاله اثر مقادیر مختلف کاتالیزور پخت و مقادیر مختلف R (نسبت NCO/OH) بر عمرکاربریکامپوزیت پرانرژیبر پایهHTPB از مراجع علمیموردمطالعه و بررسی قرار گرفته است.بررسی های انجام شده در این کار نشان داد با افزایش مقدار کاتالیزور پخت؛سرعت افزایشگرانرویکامپوزیت پرانرژیبیش ترمی شود. همچنین با افزایش مقدار Rاز 8/0 تا1 سرعت افزایشگرانروی زیاد می شود ومقدار عمر کاربریکاهش مییابد.نکته جالب آنکه با افزایش بیشترR، از 1 تا 1/1 سرعت افزایشگرانروی نسبت به1R=برخلاف انتظار کاهشوعمرکاربریافزایشمی یابد.کامپوزیت پرانرژیبرپایه عامل پختIPDI دارای دو مرحله مجزای افزایشگرانرویوبا دو ثابت سرعت متفاوت است. این امر به حضور دو نوع گروه ایزوسیانات با واکنش پذیری متفاوت در ساختار مولکولی این عامل پخت نسبت داده می شود. در اینمطالعه اثر کاتالیزور های پختDBTDL،FeAA،TEBوTECHبر عمر کاربریکامپوزیت پرانرژیبرپایهHTPB بررسی و با یکدیگر مقایسه شده است. همچنین از طریق معادلات کسینجرواوزاوا، مقدار انرژیفعال سازیدرسامانه های با انواع کاتالیزور پخت قابل ارزیابی و مقایسه است. براین اساس،در بینکاتالیزور هایپخت مورد بررسی،DBTDLدارایکم ترینمیزانانرژیفعال سازی است ودرنتیجه سرعت پخت پلی-یورتانرابهمیزانبیش تریافزایشمی دهد و عمرکاربریآنکم تراست. همچنینباتوجهبه مطالعات صورت گرفته، برای دستیابی به پخت مناسبسامانه-هایپلی یورتانوداشتنعمرکاربریمناسب،مقدارR برابر با 1پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: عمر کاربری، کاتالیزورپخت، مقدار R، گرانروی، کامپوزیت
 • مهدی گل ریز*، علی اکبر طرلانی، حسین مهدوی صفحات 17-26
  استفاده از رئومترهای رایج به منظور بررسی خواص رئولوژیکی سیالات دارای تنش تسلیم و لیزخوردگی در دیواره، هنگامی که از رئومترهای رایج استفاده شود، مشکلات قابل توجهی پیش رو خواهد بوددارد. در تجهیزاتی که عامل گشتاور مطرح است، همانند رئومترهای مخروط و صفحه یا صفحات موازی، معمولا به دلیل لغزش یا شکست نمونه در مناطق لبه ها در نرخ برش های بالا،امکان تعیین خواص رئولوژیکی مقدور نمی باشدست. به علاوه به دلیل زمان آسایش بالا، تنش های باقی مانده همراه با بارگذاری نمونه می تواند به طرز موثری اندازه گیری های رئومترهای نوسانی را تحت تاثیر قرار دهد. اگر چه معمولا رسیدن به نرخ برش های بالاتر به کمک رئومترهای موئینه مهیاست، ولی لغزش بین فصل مشترک فلز-پلیمر و شکست نمونه می تواند نتایج این آزمون را زیر سوال ببرد. از این رو نیاز گسترده ای برای توسعه یتکنیکی فنی در ارتباط با تعیین کمی یا حتی کیفی خواص رئولوژیکی سیالات بسیار ویسکوز گرانرو دارای تنش تسلیم وجود دارد. پیشرفت ها نشان داده است استفاده از روش رئومتری جریان اسکوئیز می تواند نتایج بهتری نسبت به دیگر روش های رایج داشته باشد.
  کلیدواژگان: سیالات دارای تنش تسلیم، جریان اسکوئیز، رئولوژیسیالات هرشل-بالکلی، مدل شروود
 • امیر شمس *، حامد قمی صفحات 27-33
  امروزه مدل سازی سه بعدی در رشته های گوناگونی همچون قطعه سازی، معماری، طراحی صنعتی، روباتیک، صنایع هوافضا و پزشکیرایج است.چاپسه بعدییا تولیدافزاینده به تولیدجسم سه بعدی قابل لمس از فایلی دیجیتالی گفته می-شود. به این ترتیب که جسم از پایین شروع به شکل گرفتن می کند و هرچه پیش می رود، لایه های بیشتریبر روی لایه های زیرین قرار می گیرد تا در نهایت، جسم چاپ شده کامل شود. جنس این لایه ها از مواد مختلفی از جمله پلیمر و فلزاتاست.امروزه چاپگرهای سه بعدی توانایی تولید هر نوع قطعه ای با هر شکل و هر زاویه ای را دارند. انواع مختلفی از چاپ سه بعدی تاکنون ساخته شده استکه انقلابی در صنعت، پزشکی، آموزشی، خودروسازی و نظامیایجاد کرده است. دقت و سرعت فوق العاده چاپگرهای سه بعدی، آن ها را به محبوب ترین روش تولید، مبدل کرده است. در این مقاله،چاپگر سه بعدیبا فناوری FFFمورد بررسی قرار گرفته و اصول کلی کارکرد آن ها به طور کامل شرح داده می شود. محدویت ها و مزایای فناوری FFF نیز بررسی شده و روش هایی برای چاپ بهینه نمونه-های سه بعدی با این روش ارائه می شود.
  کلمات کلیدی
  کلیدواژگان: چاپگرهای سه بعدی، مدل سازی سه بعدی، مدل سازی رایانه ای سه بعدی، ساخت رشته های مذاب، مدل سازی رسوب مذاب
 • سید محمدرضا میلانی حسینی *، بیتا یاراحمدی، نصیبه سعیدزاده امیری صفحات 35-42
  اصطلاح درشت مولکول به دسته ای از مولکول ها با جرم مولکولی زیاد که از واحدهای کوچک تر تشکیل شده اند، اطلاق می شود.درشت مولکول ها،شامل پروتئین ها، اسید های نوکلئیک،کربوهیدرات ها و...استو نقش بسیار مهمی در حیات جانداران ایفا می کنند؛ بنابراین شناسایی و تشخیص درشت مولکول ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به منظورشناسایی و تشخیص درشت مولکول ها از روش های گوناگون مانند فلئورسانس، NMR، توموگرافی الکترون، الکتروفورز و HPLC استفاده می شود. روش سریع و دقیق برای تشخیص درشت مولکول ها، قالب گیری آن ها است. قالب گیری مولکولی یکی از مهم ترین روش های تشخیص و تعیین کمی انواع مولکول های کوچک، درشت مولکول ها و ریزاندام واره ها (باکتری و ویروس) است. برای قالب گیری درشت مولکول ها و ریزاندام واره ها، شیوه های مختلفی از جمله قالب گیری سطحی، میکروتماس و اپی توپ استفاده می شود. قالب گیری مولکولی در مقایسه با دیگر روش های تشخیص دارای ویژگی هایی از جمله هزینه کم، قابلیت تشخیص بالا، پایداری، حد تشخیص پایین و دوام طولانی مدت است. به دلیل این ویژگی ها از پلیمرهای قالب ‍گیری شده در زمینه های مختلف مانند سوانگاری، دارو رسانی، نانو فناوری و فناوری حسگر استفاده می شود.
  کلیدواژگان: پلیمرقالب مولکولی، درشت مولکول ها، ریزاندام واره ها
 • احمد ربیعی، طاهره طاهرزادی لاری صفحات 43-56
  برای جلوگیری از زنگ زدن بیش از حدبدنه خودروها، نیاز به پوشش سطحی، وجوددارد. در حال حاضر این پوشش سطح به روش الکتریکی انجام می گیرد.در واقع به جای روش ساده غوطه ورسازی بدنه ماشین در ظرف حاوی رنگ، پوشش دهی با استفاده از واکنش الکتروشیمیایی اعمال می شود.فرایند پوشش الکتریکی شامل پنج مرحله است.این مراحل به صورت خلاصه عبارتند از:• پیش تمیزسازی:برای حذف کثیفی و چربی روی فلز به کار می رود.
  • فسفاته کردن: برای ارائه سطح بهتر به منظور رنگ آمیزی و برای حفاظت در برابر خوردگی به کار می-رود.
  • پوشش دهی الکتریکی: روش انتخابی رنگ آمیزی است.
  • عمل شست وشو: برای حذف پوشش کرم رنگ است که به سطح فلز متصل نیست.
  • عمل پخت: برای شبکه شدن پوشش پلیمری به کار می رود.
  کلیدواژگان: پوشش سطح، رسوب دهی الکتریکی، رزین، روش کاتدی، رنگ دانه
 • محمدرضا جوزق کار، فرشید ضیایی*، مهرداد جلیلیان صفحات 57-67
  در دهه های اخیر، لاستیک سبز به دلیل خواص برتر به مرور جایگزین لاستیک های مرسوم شده است. مهم ترین دلیل برای تغییر رویکرد صنعت لاستیک، ذخیره انرژی، کاهش مصرف سوخت و صدا، کاهش رهایش CO2و افزایش طول عمر لاستیک است. در میان لاستیک های سنتزی، لاستیک استایرن-بوتادین بیشترین مصرف را به خود اختصاص داده است. تاکنون اصلاحات فراوانی بر روی الاستومر SBR به منظور بهبود خواص و سنتز لاستیک سبز انجام گرفته است. از مهم ترین آن ها می توان به جایگزینی روش محلولی به جای امولسیونی اشاره کرد. سنتز لاستیک استایرن-بوتادین به روش محلولیتوسط پلیمری شدنزنده، عمدتا در حلال های هیدروکربنی و با استفاده از آغازگرهای آلی-فلزی انجام می شود. در این سامانه ها علاوه بر امکان کنترل ساختار پلیمر، وزن مولکولی و توزیع آن، می توان لاستیک هایی با خواص ویژه همراه با گروه های عاملی مشخص، سنتز کرد.هدف از این مقاله، مروری بر لاستیک استایرن-بوتادین با تمرکز بر روش محلولی آن (لاستیک سبز) است.
  کلیدواژگان: لاستیک سبز، لاستیک استایرن-بوتادین، روش محلولی، پلیمری شدنزنده
 • ]چین هان چان، چی هونگ هو صفحات 69-73
  در سال 2014 رشد اقتصادی مالزی تقریبا 6 درصد، با نرخ تورم 3 درصد و نرخ بیکاری 9/2 درصد، بود. این کشور از رشد اقتصادی مناسبی در سال های اخیر برخوردار بوده است. در حال حاضر وضعیت استخدامی افراد فارغ التحصیل ماهر بومی مالزی مورد توجه و گفتگو است. مهمترین نکات مورد توجه استخدامی به شرح زیر هستند: (1) آیا فارغ التحصیل ها برای ورود به بازارکار فزاینده دیجیتالی از مهارت های لازم برخوردارند یا خیر؟، (2) آیا مواد درسی و تعلیمات آموزشی آنان همگام با اقتصاد دانش بنیان مورد نیاز در بازار جهانی پیش می رود و (3) آیا آنان می توانند با اقتصاد برپایه فناوری های دقیق پیچیده رو به افزایش رقابت کنند؟
  شرکت های تولیدی لاستیک مالزی متشکل از بخش تولید، صنعت لاتکس (رنگ و نقاشی و پوشش دهنده ها، چسب ها، درزگیرها، لاتکس ویژه برای پوشش دهی با شیوه غوطه وری: دست کش ها و بالون های لاستیکی)، تولیدکنندگان محصولات لاستیکی و پلاستیکی از بیشترین کارآفرینان فارغ التحصیل پلیمری در مالزی هستند. این گزارش بر آموزش پلیمر در دانشگاه های دولتی مالزی که نیازمند منابع انسانی آموزش دیده و ماهر در صنایع متمرکز است.