فهرست مطالب

 • پیاپی 44 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/01/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محسن شاکری حسین آباد، عباس عباس پور*، حمید رحیمیان، مقصود فراست خواه صفحات 7-22
  هدف پژوهش حاضر، بررسی ادراک و نگرش اساتید و صاحب نظران نسبت به ابعاد پاسخگویی دانشگاه های دولتی شهر تهران بود. این پژوهش بر مبنای رویکرد آمیخته اکتشافی با مشارکت 309 نفر از اساتید، صاحب نظران، مسئولین آموزش عالی و دانشجویان دکتری در سال 1394 انجام شد. هدف مرحله کیفی کاوش مقوله های مرتبط با پاسخگویی و فراهم نمودن مبنایی برای طراحی پرسشنامه و مدل مفهومی برای استفاده در مرحله کمی بود. در ابن مرحله مصاحبه نیمه ساختار یافته با سوالات باز پاسخ با بیست نفر از صاحبنظران برای گردآوری داده ها انجام شد. مصاحبه ها تا آنجا ادامه پیدا نمود که احساس شد جواب های ارائه شده با پاسخ‏های قبلی مشابهت داشته و چیزی به یافته‏ها اضافه نمی کنند و اصطلاحا یافته های مصاحبه به حد اشباع رسیده است. تحلیل عاملی مرتبه اول و مرتبه دوم و تجزیه و تحلیل مدل معادلات ساختاری در مرحله کمی مدلی را فراهم نمود که روابط بین عوامل متمایز پاسخگویی اثربخش در دانشگاه های دولتی را نشان می دهد. یافته های پژوهش، مدلی اکتشافی برای توصیف روابط میان شرایط علی پاسخگویی متوازن به نیازهای ذینفعان، راهبردهای پاسخگویی، ابعاد زمینه ای و ویژگی های محیطی دانشگاه های دولتی و پیامدهای حاصل از آن را ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: پاسخگویی اثربخش، ذینفعان آموزش عالی، دانشگاه های دولتی، مطالعه آمیخته
 • ناهید شیرانی بیدآبادی، احمدرضا نصر اصفهانی*، سید ابراهیم میر شاه جعفری، احمد عابدی صفحات 23-36
  پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوا می باشد. بدین منظور ابتدا اهداف، اصول، روش آموزش و ارزشیابی برنامه با توجه به مقالات و برنامه کشورهای پیشرو در این زمینه، تبیین شد، و سپس به منظور مشخص شدن محتوا، با بررسی آزمون های شایستگی ریاضی در بدو ورود به دبستان و بررسی مقالات و کتب مربوط به آموزش ریاضیات در سن پیش از دبستان، به روش تحلیل محتوای کیفی یازده مفهوم آموزشی مشخص گردید. به منظور اعتباربخشی برنامه تبیین شده، به روش نمونه گیری هدفمند، 15 فرد متخصص انتخاب شده و برنامه در اختیار آن ها قرار داده شد. کفایت اصول، اهداف، روش های تدریس و نحوه ارزشیابی برنامه مورد تایید متخصصان قرار گرفت لیکن در رابطه با محتوا، دو مقوله با نظر متخصصان حذف شد و نسبت روایی محتوایی برنامه CVR)) با روش لاوشه برابر با 83/0 و پایایی آن 91/0 مورد تائید قرار گرفت. درنهایت با بررسی کتب آموزش ریاضی پیش از دبستان و با روش تحلیل محتوای کمی، مفاهیمی که در حال حاضر تدریس می شود مشخص گردید. نتایج بررسی محتوای آموزش ریاضی پیش از دبستان نشان داد، مفاهیم نگهداری ذهنی عدد و نگهداری ذهنی طول در هیچ کدام از کتب مذکور وجود نداشته و پس از آن طبقه بندی منطقی، الگوسازی و توالی منطقی، بازشناسی در غیاب الگو و تقارن ساده دارای کمترین فراوانی می باشند. همچنین نتایج تحلیل محتوا نشان داد روش آموزش موجود در کتب تنها از طریق آوردن شکل برای هر مفهوم و درخواست از کودک جهت انجام دستورالعمل مربوط به آن است.
  کلیدواژگان: برنامه آموزشی ریاضی، پیش از دبستان، اعتباربخشی
 • الهام سادات سلیمانی، علی اکبر امین بیدختی*، محمود نجفی، مرتضی کرمی صفحات 37-51
  هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی برای انتقال یادگیری به محیط کار بود. به این منظور بر مبنای طرح مطالعه کیفی و با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری شامل مدیران، اعضای هیئت علمی، کارمندان و کارشناسان و متخصصان منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد بودند که با توجه به سطح اشباع داده ها، 30 نفر از آن ها به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شد و تحلیل مصاحبه ها با استفاده از رهیافت نظام مند استراوش و کوربین کدگذاری باز، محوری، منتخب صورت گرفت. با استفاده از مثلث سازی و روش بازخورد مشارکت کنندگان و خبرگان غیر مشارکت کننده از اعتبار تحلیل ها اطمینان حاصل شد. بر اساس نتایج به دست آمده، شرایط علی انتقال یادگیری سه دسته عوامل شناسایی شد: عوامل فردی، عوامل آموزشی، عوامل سازمانی. شرایط زمینه ای انتقال یادگیری: شرایط و جو انتقال، عوامل مدیریتی و توان مالی سازمان بودند. شرایط مداخله گر شامل: عوامل فراسازمانی؛ عوامل راهبردهای شامل: راهبردهای ساختاری، راهبردهای فرایندی و راهبردهای محیطی بودند. همچنین پیامدهای انتقال یادگیری در دو سطح فردی و سازمانی شناسایی شد.
  کلیدواژگان: انتقال یادگیری، نظریه داده بنیاد، شرایط علی، شرایط زمینه ای
 • شیما وفا*، نسرین باقری، مینا مجتبایی، خدیجه ابوالمعالی الحسینی صفحات 53-69
  هدف مطالعه حاضر ارائه الگوی ساختاری به منظور پیش بینی اضطراب تحصیلی بر اساس ادراک محیط کلاس با میانجی گری سبک های مقابله ای در دانش آموزان است. روش پژوهش از نوع توصیفی، و با روش همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه مدارس دولتی شهر تهران که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل می باشند. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای استفاده شد. حجم نمونه این الگو شامل 480 دانش آموز دختر مقطع دوم متوسطه شهر تهران است. دانش آموزان به پرسشنامه های ادراک رابطه والد فرزند فاین، جی مورلند و اندرو شوبل (1983) فرم مادر و پدر ، ادراک محیط کلاس ساخته ی فراسر، فیشر و مک روبی (1996)، وضعیت اقتصادی اجتماعی تیمز، سبک های مقابله اندلر و پارکر (1990)، اضطراب تحصیلی ابوالمعالی و همکاران (1994) پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده ها و پاسخ به پرسش های پژوهش از روش الگو یابی معادلات ساختاری استفاده شد که برای بررسی روابط علی موجود میان متغیرهای مکنون مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد هر هفت مولفه ادراک محیط کلاس (همبستگی، حمایت معلم، درگیری با کلاس ، تحقیق، جهت گیری تکلیف، همکاری، عدالت) با هر چهار مولفه اضطراب تحصیلی به صورت منفی و در سطح 01/0 همبسته بودند. همچنین سبک مقابله مسئله مداری به صورت منفی و دو سبک مقابله اجتنابی و هیجان مداری به صورت مثبت و در سطح معناداری 01/0 با هر چهار مولفه اضطراب تحصیلی همبسته بودند.
  کلیدواژگان: ادراک محیط کلاس، ادراک رابطه والد فرزند، وضعیت اقتصادی اجتماعی، سبک های مقابله، اضطراب تحصیلی
 • معصومه زنگی آبادی، مسعود صادقی*، عزتاللهقدم پور صفحات 71-87
  هدف
  رفتارهای ناسازگارانه دانش آموزان رفتارهایی هستند که با نظر پدر و مادر، اطرافیان، جامعه و مدرسه سازگاری ندارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر ناسازگار دوره دوم متوسطه شهر کرمان انجام شد.
  روش بررسی
  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات تجربی از نوع شبه آزمایشی با طرح شبه پیش آزمون، پس آزمون با گروه آزمایش گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر ناسازگار در مدارس دوره متوسطه دوره دوم ناحیه 2 شهر کرمان است. نمونه مورد بررسی بر اساس هدف های پژوهش عبارت بودند از 30 دانش آموز ناسازگار که به کمک آزمون سازگاری دانش آموزان دبیرستانی (AISS)، ناسازگار تشخیص داده شدند و سپس با گمارش تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. به گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای راهبردهای خودنظم دهی آموزش داده شد و گروه کنترل در این مدت آموزشی دریافت نکردند. داده ها با استفاده از روش های آماری میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان ناسازگار دوره متوسطه در سطح P<0/01 تاثیر معناداری دارد.
  نتیجه گیری
  آموزش خودتنظیمی در جهت استفاده از راهبردهای شناختی و راهبرد فراشناختی به دانش آموزان ناسازگار ارائه شود تا کمتر شاهد ناسازگاری تحصیلی و عدم خودکارآمدی تحصیلی اینگونه دانش آموزان باشیم.
  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: آموزش راهبردهای خودنظم دهی، خودکارآمدی تحصیلی، سازگاری تحصیلی، دانش آموزان ناسازگار
 • علی شیخ الاسلامی*، غفار کریمیان پور، عارفه کیانی صفحات 89-103
  پژوهش حاضر با هدف پیش‏ بینی قصد کارآفرینی دانشجویان براساس سرمایه ی روانشناختی و انطباق ‏پذیری مسیر شغلی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی_همبستگی بود. جامعه‏ ی آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 1397 تشکیل می‏دادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه ‏گیری تصادفی خوشه ‏ای تعداد 243 دانشجو انتخاب شدند. از پرسشنامه ی قصد کارآفرینی لینان، رودریگرز، رودی کانتچ (2011)، پرسشنامه ی سرمایه‏ی روانشناختی لوتانز، یوسف و آولیو (2007) و پرسشنامه ی انطباق ‏پذیری مسیر شغلی ساویکاس (2012) برای جمع‏آوری داده ها استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ‏ها از آزمون‏ های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ‏ها نشان داد که بین سرمایه ‏ی روانشناختی (خودکارآمدی، امیدواری، خوش‏بینی و تاب ‏آوری) و انطباق ‏پذیری مسیر شغلی (دغدغه، کنترل، کنجکاوی و اعتماد) با قصدکارآفرینی دانشجویان رابطه‏ ی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریبا 20 درصد از کل واریانس قصد کارآفرینی دانشجویان براساس سرمایه ‏ی روانشناختی و انطباق‏ پذیری مسیر شغلی قابل پیش‏بینی است که متغیر انطباق‏پذیری مسیر شغلی سهم بیشتری داشت. بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که سرمایه‏ ی روانشناختی و انطباق‏پذیری مسیر شغلی از متغیرهای مرتبط با قصد کارآفرینی دانشجویان می‏باشند که نیازمند توجه و برنامه ‏ریزی هستند.
  کلیدواژگان: انطباق ‏پذیری مسیر شغلی، سرمایه‏ی روانشناختی، قصد کارآفرینی
 • علیرضا بافنده زنده*، بهبود محمدزاده صفحات 105-119
  ااین مقاله باهدف شناسایی علل کاهش کارآموزان آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزادتهیه شده است. باتوجه به هدف،روش تحقیق آمیخته اکتشافی،به عنوان روش مناسب تحقیق انتخاب شد. روش تحقیق شامل دومرحله کیفی وکمی بود. درمرحله کیفی با استفاده ازتحلیل مضمون و انجام مصاحبه های هدفمند و عمیق با 20 نفرازخبرگان آموزش های فنی وحرفه ای،داده-هاگردآوری شد.سپس با کدگذاری اولیه و تعریف مضمون های فرعی و اصلی،عوامل موثربرکاهش کارآموزان درآموزشگاه-های فنی وحرفه ای آزادشناسایی گردیدند. درمرحله کمی براساس نتایج مصاحبه های مرحله اول،پرسشنامه ای تنظیم شد. نمونه آماری دراین مرحله 270 نفرازمدیران و موسسان آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی بودند.داده‏ های گردآوری شده از طریق پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی دسته بندی شد.بدین صورت عوامل موثربرکاهش کارآموزان،موردشناسایی مجددقرارگرفت.نتایج تحلیل عاملی اکتشافی همراستابا نتایج به دست آمده ازتحلیل مضمون بود.نتایج هردو روش کیفی وکمی نشان داد عوامل آموزشگاهی(منابع فیزیکی،منابع انسانی ومالی،برنامه های آموزشی و بازاریابی آموزشی)،عوامل سازمانی(محتوا،خط مشی،پشتیبانی و ارزشیابی) وعوامل محیطی(رقبا،بازارکار،فرهنگ جامعه،قوانین و سیاست های دولت) سه عامل مهم کاهش کارآموزان آموزشگاه های فنی وحرفه ای آزاد هستند.
  کلیدواژگان: آموزشگاه فنی وحرفه ای آزاد، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل مضمون، عوامل کاهش کارآموزان
 • بهزاد نزاکت گو*، جلیل فتحی صفحات 121-139
  ابزارهای مبتنی بر وب و اپلیکیشن هایی که پتانسیل لازم جهت افزایش انگیزه و تعامل میان زبان آموزان را دارند، توجهات زیادی را در میان جامعه ی آموزش زبان انگلیسی به خود جلب نموده اند. یکی از جدیدترین تکنولوژی های مبتنی بر وب که برای اهداف آموزشی به کار گرفته شده است مودل می باشد که یک محیط یادگیری مجازی با منبع آزاد است. با توجه به اهمیت تکنولوژی به طور کلی و نادر بودن مطالعات مربوط به استفاده از مودل در آموزش زبان دوم، این مقاله به بررسی تاثیر آموزش زبان دوم با کمک مودل بر توانایی درک مطلب زبان آموزان ایرانی می پردازد. بدین منظور در این مطالعه نمونه ای 46 نفری از زبان آموزان دوکلاس رشته ی زبان انگلیسی در یکی از واحد های دانشگاه آزاد اسلامی در ایران به عنوان آزمودنی های پژوهش استفاده گردید. در راستای هدف تحقیق، دانشجویان گروه آزمایش (25 نفر)، از یادگیری ترکیبی بهرمند گردیند که در آن مودل به آموزش درون کلاسی اضافه گردید، درحالی که دانشجویان گروه کنترل(21 نفر) فقط با همان روش سنتی آموزش درون کلاسی آموزش دیدند. این پژوهش در طول یک ترم به مدت 16 هفته انجام گرفت. تحلیل آماری داده ها بیانگر این بود که که عملکرد درک مطلب گروه آزمایش در پایان دوره بهتر از گروه کنترل بود. این یافته ها می تواند پیامد های قابل توجه نظری و کاربردی برای آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم داشته باشد.
  کلیدواژگان: انگلیسی به عنوان زبان دوم، یادگیری الکترونیکی، مودل، درک مطلب، زبان آموزان ایرانی
 • مریم حسینی لرگانی* صفحات 141-154
  فرسودگی تحصیلی باعث ایجاد احساس درماندگی، تحریک پذیری، ناامیدی در دانشجویان و در نتیجه کاهش انگیزه و افت عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان می شود؛ بنابراین، شناسایی عوامل اثرگذار بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان در جهت ارائه راهبردها و راهکارهایی برای کاهش آن از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی مفهومی برای تبیین عوامل موثر بر فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی دولتی کشور انجام شد. در این پژوهش از روش کیفی تحلیل محتوا استفاده شد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل دانشجویان و اساتید دانشگاه های دولتی کشور در سال 1396 بودند، که با روش نمونه گیری گلوله برفی برای مطالعه شناسایی شدند. پس از دو مصاحبه گروهی نیمه ساختار یافته با دانشجویان (21 نفر) و اساتید (10 نفر) و 6 مصاحبه انفرادی با اساتید و 14 مصاحبه انفرادی با دانشجویان نظام آموزش عالی دولتی کشور، شامل 31 استان در سال 1396، اشباع دادها حاصل گردید. داده های حاصل از بحث و گفتگو با دانشجویان و اساتید مورد مطالعه با استفاده از تحلیل محتوای عرفی کدگذاری و طبقه بندی شدند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مولفه های اصلی الگوی مفهومی عوامل موثر بر فرسودگی تحصیلی دانشجویان نظام آموزش عالی دولتی کشور شامل: ناکارآمدی آموزش، عوامل فرهنگی، تقلب علمی، اقتصادمحور شدن آموزش، مشکلات خانوادگی، ضعف علمی و رفتاری اساتید، مشکلات زیرساختی، عامل حمایتی- انگیزشی و ویژگی های شخصیتی بودند. نتایج این مطالعه دستاوردهای مناسبی برای کمک به سیاست گذارن، برنامه ریزان و آموزشگران نظام آموزش عالی کشور در جهت کاهش فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان به همراه دارد.
  کلیدواژگان: فرسودگی تحصیلی، نظام آموزش عالی، تحلیل محتوای عرفی
 • هادی کازرونی شامیری، سعید مرادی* صفحات 155-169
  هدف از تحقیق حاضر نقش آموزش های مجازی و حاکمیت فن آوری اطلاعات در شایسته سالاری مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ نوع پژوهش یک مطالعه توصیفی- همبستگی بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر از مدیران و معاونین مدیران دانشگاه آزاد اسلامی استان خوزستان تشکیل شده بود (250 نفر) که تعداد 185 نفر از مدیران و معاونین مدیران دانشگاه آزاد اسلامی شمال استان خوزستان (دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، شوش و اندیمشک) با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه آموزش های مجازی ظهیری خواه (1393)، پرسشنامه حاکمیت فناوری اطلاعات دیناروندنیک (1392) و پرسشنامه شایسته سالاری مصلحی (1391) بود. روایی پرسشنامه های پژوهش با استفاده از روایی سازه تایید شد. ضمنا پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به دست آمد که به ترتیب عبارتند از: پایایی پرسشنامه آموزش های مجازی ظهیری خواه (1393) برابر با 86/0، پرسشنامه حاکمیت فناوری اطلاعات دیناروندنیک (1392) برابر با 87/0 و پرسشنامه شایسته سالاری مصلحی (1391) برابر با 92/0. تجزیه و تحلیل با نرم افزار SPSS (کلموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره) صورت گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد: آموزش های مجازی و حاکمیت فناوری اطلاعات بر شایستگی مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی شمال استان خوزستان (دانشگاه دزفول، اندیمشک و شوش) تاثیر مثبت و معنادار دارد. آموزش های مجازی با شایسته سالاری رابطه مثبت و معنادار دارد. حاکمیت فن آوری اطلاعات با شایسته سالاری رابطه مثبت و معنادار دارد.
  کلیدواژگان: آموزش های مجازی، حاکمیت فن آوری اطلاعات، شایسته سالاری
|
 • Mohsen Shakerihoseinabad, Abbas Abbaspour *, Hamid Rahimian, Maghsood Farasatkhah Pages 7-22
  The purpose of this study was to investigate experts' perceptions and attitudes towards various aspects of public universities accountability in Tehran city. This study used an exploratory mixed methods approach involving 309 faculty members, experts and phd students in 2015. The main purpose of the qualitative phase was to develop a background for a questionnaire and provisional model to be used in the quantitative phase. Participants of the present research included 20 professors and principals of public universities in Tehran who were selected based on repetition logic and were selected in line with the theory which is known as theoretical sampling and it lasted till the collected data reached the point of saturation. Structural equation modeling analysis during the quantitative phase provided a model that shows the relationships of different factors regarding effective accountability. The result of study provided exploratory model to describe the relationship between casual conditions of balanced accountability to the needs of the stakeholders, accountability strategies, context and environmental aspect of Public universities, and outcomes of it.
  Keywords: effective accountability, higher education stakeholders, Public Universities, Mixed Method
 • Nahid Shirani Bidabadi, Ahmad Reza Nasr Isfahani *, Ebrahim Mirshah Jafari, Ahmad Abedi Pages 23-36
  The present study was content analysis research. For this purpose, the goals, principles, teaching methods and assessment of the program were explained according to the documents and curriculum of the leading countries in this field. Then, through qualitative content analysis, eleven educational concepts (categories) needed to be taught in pre-primary education were identified. To validate the program, 15 specialists were selected through a purposeful sampling method, and the program was assigned to them. The adequacy of the goals, principles, teaching methods and assessment of the program was approved by the experts, but regarding content, two categories were eliminated by experts, and its Content Validity index was 0.83, and its reliability was 0.91. Finally, by examining preschool Math books, and by quantitative content analysis, the concepts that are currently taught were identified. The results of study Pre-primary math education content showed that Concepts of conservation of numbers and Conservation of length are not present in any of these books. After that, logical classification, patterning and logical sequences, recognition in the absence of pattern and simple symmetry have the least frequency. Moreover, results of the content analysis showed, the teaching method in the books has been performed only through showing a shape for each concept and asking the child to follow the instructions.
  Keywords: Math training program, Pre-primary, Validation
 • Elham Soleimani, Ali Akbar Amin Biedokhti *, Mahmood Najafi, MORTEZA KARAMI Pages 37-51
  The purpose of this study was to provide a model for transferring learning to the workplace, based on a qualitative study design, we used a foundation-based approach to data theory. there was selected 30 managers, faculty members, employees, experts and human resources to be interviewed at the Ferdowsi University of Mashhad. Sampling done by following a theoretical one and the interviewees was selected by mean of snow ball technique. After deriving main themes and concepts from the written-facet interviews, researchers did analysis them by a mixed micro analyses. It was a combination of open and axial coding.. The derived main themes categorized: individual factors, educational factors, organizational factors. The conditions for the transfer of learning: the conditions of the transfer, management factors and financial power of the organization. Interventional conditions include: trans-organization factors; strategic factors including: structural strategies, process strategies, and environmental strategies. The consequences of learning transfer were identified at both levels individual and organizational
  Keywords: Learning transfer, foundation data theory, causal conditions, background conditions
 • Shima Vafa *, Nasrin Bagheri, Mina Mojtabaei, Khadijeh Abolmaali Alhosseini Pages 53-69
  The aim of this study is to present structural sample to forecast school anxiety according to perception of classroom environment with mediation of coping styles in students. The research method is descriptive and correlational. The statistical society under study consists of all female students in second grade of high school at public schools in Tehran who were educating in 1395-96 educational year. Multistage Cluster Sampling method has been used in this study. This sample includes 480 female students in second grade of high school in Tehran. These students answered Fine Parent-child relationship Perception questionnaire, G. Moreland and Andrew Schwebel (1983) Mother and Father form, Perception of Classroom Environment made by Fraser, Fisher and McRobbies questionnaire (1996) , Tames’ Economic-Social Situation questionnaire, Coping Styles of Andler and Parker (1990) questionnaire, school anxiety questionnaire by Abolma’aali et al (1994). To analyze data and answer the study questions, structural equations modeling method was used which was studied to examine the casual relationship among latent variables. The results revealed that all of the seven components of perception of class environment (correlation, teacher support, class involvement, research, task orientation, cooperation, equanimity) with all of the four components of school anxiety were negatively correlated in 0.01 level. Also, problem focused style, negatively, and avoidance coping style and emotional coping style, positively, correlate with all of the four components of school anxiety in 0.01 level.
  Keywords: : perception of classroom environment, perception of parent-child relationship, economic-social situation, Coping styles, school anxiety
 • Farah Abasian, Masood Sadeghi *, Ezatollah Ghadampour Pages 71-87
  Aim
  The purpose of this study was to investigate the effect of training of self-regulation strategies on academic self-efficacy and academic adjustment of incompatible high school students in Kerman.
  Method
  This study is applied in terms of its purpose and in terms of how to collect experimental data such as quasi-experimental design with a quasi-pre-test design, a post-test with a control group of the control group. The population of this study includes maladaptive female students in Secondary Schools in District 2 of Kerman. The research sample was 30 maladaptive students who were identified by incompatible high school students' compatibility test (AISS). Then divided randomly into two experimental and control groups (each group of 15). The experimental group received 8 sessions of 90 minutes’ self-regulation strategies and the control group did not receive any training this period. Data were analyzed using statistical methods such as mean, standard deviation and covariance analysis.
  Results
  The results showed that training self-regulation strategies has a significant effect on academic self-efficacy and academic adjustment of maladaptive students at the level of P Keywords self-regulation strategies, academic self-efficacy, academic adjustment, maladaptive students.
  Keywords: self-regulation strategies, Academic self-efficacy, academic adjustment, maladaptive students
 • Ali Sheykholeslami *, Ghaffar Karimianpoor, Arefeh Kiani Pages 89-103
  The purpose of this study was to prediction of entrepreneurial intention university students based on psychological capital and career adaptability. The method of this study is correlational. Statistical population of this study comprised all of mohaghegh ardebili university student in 2018 academic year, that among this population, by using cluster random sampling, 243 samples were select. For data collection luthans, youssef, avolio psychological capital questionnaire, savickas career path adaptability questionnaire and liñán, rodríguez, rueda-cantuche entrepreneurial intention questionnaire were used. Data were analyzed by using pearson’s correlation coefficient and regression analysis. Result showed that, there exist significant positive relationship between psychological capital and its components (self-efficency, hope, optimism, resiliency) and career adaptability and its components (concern, control, curiosity, confidence) with entrepreneurial intention. Also, the results of regression analysis revealed that %20 of variance of entrepreneurial intention can be explained by psychological capital and career adaptability. Therefore, it can be concluded that the psychological capital and career adaptability may be taken into account as one of the important factors leading entrepreneurial intention, which requires planning and attention.
  Keywords: Entrepreneurial intention, Career adaptability, psychological capital
 • Alireza Bafandeh Zendeh *, Behboud Mohammadzadeh Pages 105-119
  This article is intended to identify the causes of the trainees reduction in private vocational and technical institutes. According to the purpose, exploratory mixed research method was selected as the appropriate method of research. The research method consists of two qualitative and quantitative steps.In the qualitative stage, the data were collected using thematic analysis and conducting targeted and in-depth interviews with 20 experts in technical and vocational education.Then, with the initial coding and the definition of the main and sub- themes,Factors affecting the reduction of trainees in private technical and vocational institutes were identified. In the quantitative stage, a questionnaire was set up based on the results of the first stage interviews. The statistical sample at this stage was 270 managers and founders of private technical and vocational institutes in East Azerbaijan province. Data was collected through a questionnaire categorized using exploratory factor analysis. That way, the effective factors on the reduction of trainees were re-identified. The results of exploratory factor analysis were in line with the results of Thematic Analysis. The results of both qualitative and quantitative methods indicate that institute factors (physical resources, human and finance resources, educational programs and educational marketing), organizational factors (content, policy, support, evaluation) and environmental factors (competitors, labor market, community culture,laws and government policies) are three major factors affecting the reduction of trainees in private technical and vocational institutes.
  Keywords: :exploratory factor analysis, Factors of Trainees reduction, Thematic Analysis, private technical, vocational institute
 • Behzad Nezakatgoo *, Jalil Fathi Pages 121-139
  Web-based tools and applications that have the potential to increase motivation and interaction among learners have attracted a lot of attention in the English language learning community. One of the newest web-based technologies used for educational purposes is Moodle, a virtual learning environment with open source. Considering the importance of technology in general and the rarity of studies on the use of Moodle in Second Language Education, this paper examines the impact of second language teaching with the help of Moodle on the ability to understand Iranian learners. For this purpose, in this study, a sample of 46 students of the English language school in one of the Islamic Azad University units in Iran was used as research subjects. In line with the purpose of the research, the students of the experimental group (25) received a combination of learning, in which the moodle was added to in-class education, while the control group students (21) trained only in the same traditional method of in-class education. This study was conducted over a semester for 16 weeks. Statistical analysis of the data indicated that the comprehension function of the experimental group at the end of the period was better than the control group. These findings could have remarkable theoretical implications for teaching English as a second language.
  Keywords: English as a second language_E-learning_moodle_comprehension_Iranian learners
 • Maryam Hosseyni * Pages 141-154
  Academic burnout creates feelings of helplessness, irritability, and disappointment in students, which subsequently dwindles away their motivation, performance and academic achievement. Therefore, it is very important to identify the contributing factors on students’ academic burnout in order to provide strategies and solutions for reducing them. The objective of this study is to investigating the factors affecting academic burnout among students of state-run universities in Iran’s higher education system. In this study, qualitative method of content analysis was used. The population of the study was comprised of two main groups (students and professors) of the state universities of Iran in 2017, which were identified by snowball sampling method. After two semi-structured group interviews with students (21 persons) and professors (10 people) and 6 individual interviews with professors and 14 individual interviews with students of the country's higher education system, including 31 provinces in 1396, data saturation achieved. Obtained data were coded and classified by using conventional content analysis. The results of the research showed that the main components of the conceptual model of the contributing factors on academic burnout of the students are: inefficiency of education, cultural factors, scientific fraud, education economics, family problems, academic and behavioral weaknesses of faculty, infrastructure problems were supportive-motivational factors and personality traits. The findings of this study provide good results for helping policymakers, planners and educators of Iran's higher education system to reduce academic burnout among students.
  Keywords: Academic burnout, Higher education system, Common content analysis
 • Hadi Kazerouni Shamiri, Saeid Moradi * Pages 155-169
  The purpose of this study was to investigate the role of virtual education and information technology governance in the managers of Islamic Azad University of Khuzestan. The present study was a descriptive-correlational study in terms of applied research. The statistical population of the present study consisted of directors and deputy directors of Islamic Azad University of Khuzestan province. 185 directors and deputy directors of Islamic Azad University of northern Khuzestan province (Islamic Azad University of Dezful, Shoosh and Andimeshk) were randomly selected using stratified random sampling method. They were selected as the statistical sample of the study. The data gathering tool was Zahirikhah virtual education questionnaire (2014), Dinardwendik information management governance questionnaire (2013), and voluntarily voluntarily volunteer questionnaire (2012). The validity of the questionnaires was verified using face validity. Meanwhile, reliability of the questionnaires was obtained using Cronbach's alpha method, which is as follows: reliability of the virtual education curriculum (2014) equal to 0.86, dinaravannik information governance governance index (2013) was 0.87 and the questionnaire Eligibility (2012) is equal to 92%. Data were analyzed by SPSS software (Kolmogorov-Smirnov, Pearson correlation coefficient and multivariate regression). The results of this study showed that Virtual education and IT governance have a positive and significant effect on the merits of managers of Islamic Azad universities in the north of Khuzestan province (Dezful, Andimeshk and Shoosh universities). Virtual training has a positive and significant relationship with meritocracy. The governance of information technology has a positive and meaningful relationship with meritocracy
  Keywords: Virtual tutorials, governance information technology, meritocracy