فهرست مطالب

نشریه پژوهش در هنر و علوم انسانی
پیاپی 16 (خرداد 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/04/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رقیه صدرایی، آزاده ابراهیمی پور*، مرضیه ابراهیمی پور، داریوش اردلان صفحات 1-10
  اشعار عاشقانه اشعار خسرو و شیرین نظامی را میتوان بار دیگر در تزیینات داخلی تالار موسیقی کاخ عالی قاپو مشاهده کرد. سوال اصلی چنین مطرح می شود که آیا هنرهای سنتی را میتوان در اشعار مشاهده کرد؟ هدف اصلی مقاله آشکار ساختن تطابق و بنیانهای مشترک موجود در اشعار خسرو و شیرین نظامی و نقوش عمارت عالیقاپو با توجه به اینکه هردو اثر ترجمان یکدیگرند. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی عناصر تزیینی و مفاهیم نمادین تالار موسیقی را با عناصر منظوم شعر خسرو و شیرین بررسی نموده و یافته های تحقیق نشان میدهد؛ رابطه معناداری بین فرم و تزیینات معماری تالار موسیقی با ابیات عاشقانه قطعه؛ (برون آمدن شیرین از خرگاه) نظامی وجود دارد که هر دو صحنه مفهوم وحدت را به نظم و تصویر کشاندهاند و بیانگر وصالی حقیقی هستند. حقیقتی که از طریق عشق و طلب و تهی شدن از بندی موضوعی و خود آغاز و تا رسیدن به وصال مقصود ادامه دارد. روش کار در پژوهش حاضر مبتنی بر استخراج، دسته ها است. سرانجام تحلیل کیفی نمونه هاست
  کلیدواژگان: تصویر، تزیینات معماری، شعر، خسرو شیرین نظامی، تالار موسیقی عمارت عالی قاپو
 • ساسان نجفی*، سعید احمدی علیایی صفحات 11-17

  ریشه های هنرهای باستانی ایران، علاوه بر فرهنگ بومی ایرانی، در فرهنگ تمدن های همسایه نیز نهفته است. هر بخشی از ایران در دوران باستان با تمدنهای مهمی هم مرز بودهاند. طوری که از شرق با فرهنگ های هندی و از غرب با مردم شهرنشین بینالنهرین روابط تنگاتنگی داشتند. این ارتباطها آثار خود را در همه جوانب زندگی نشان میدادند. و هنر به عنوان یکی از بخش های مهم فرهنگ، از این اثرات بی نصیب نبود. این مقاله قصد دارد، برخی از نقوش هنر بومی باستانی غرب ایران را در فرهنگ های باستانی بین النهرین تبارشناسی کند. روش تحقیق توصیفی تحلیلی خواهد بود و نمونه های آماری مطالعه، محدود بر آثار تپه زیویه. نتایج پژوهش نشان داده است که قالب کلی اکثر آثار بر اساس هنر آشوری انتخاب شده و تنها در مورد دستبند طلایی، شکل کلی اثر مبتنی بر هنر اورارتویی بوده است. جزئیات در آثار پیشگفته بیشتر از اینکه تحت تاثیر آشوریان بوده باشد، یا ملهم از فرهنگ بومی است و یا اینکه با نگاهی به هنر اورارتویی پرداخته شده است. مانند ظاهر انسانی پادشاهان، داشتن تبسم یا کمپشت بودن ریش مردان. مفاهیم و دلالت های نقوش آثار هنری تپه زیویه، براساس تفکرات بومی شکل گرفته ولی به دلیل تاثیرات بصری همسایگان، برخی از دلالت های ضمنی وارد هنر ماننایی شده است.
  کلیدواژگان: زیویه، اورارتو، آشور، بین النهرین، آسیای صغیر
 • فاطمه یعقوبی جویباری* صفحات 19-27
  یکی از با اهمیت ترین مباحث مورد بررسی در حقوق مدنی مبحث عقود و تعهدات است، زیرا همه افراد در روابط شخصی و اجتماعی خود با آن سروکار دارند، در خریدوفروش ها، تنظیم قراردادها، معاملات و تعهدات که با یکدیگر دارند، با توجه به خواسته ها و نیازها، شرط یا شروطی را ضمن عقد میآورند، پس از توافق نسبت به آن و انعقاد قرارداد، مکلف و متعهد به انجام آن می باشند. با توجه به اینکه تاکنون بررسی فقهی اقسام شرط، صورت نگرفت، لذا در این تحقیق بر آنیم تا اقسام شرط را از منظر فقه و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار دهیم.
  کلیدواژگان: شرط، معامله، فقه امامیه، حقوق مدنی ایران
 • ابوالفضل اینان لو* صفحات 29-44

  اساسا پیشگیری و برخورد قانونی با تخلفات و فساد اداری زمانی محقق میگردد که تضمین های قانونی و ضمانت اجراهای مناسب و کارآمد به فراخور هر شکل از فساد از سوی قانونگذار حکیم در نظر گرفته شده باشد. تضمین های
  وضعشده از سوی قانون گذار هم به صورت اختصاصی در حوزه حقوق اداری و هم با وجوه مشترک شامل حقوق عمومی و کیفری و امثالهم نیز میگردد. ازاینرو برای دستیابی به مفاهیم و کاربردهای مشترک و به منظور رفع خلاها و نقاط ضعف، پژوهش و مقایسه کارکردهای تضمین های اداری و کیفری بهطور خاص سبب نمایان شدن ثمرات و بعضا آثار منفی ضمانت های اجرایی موجود میگردد. در پژوهش حاضر اهتمام نمودم که با برشمردن موارد گوناگونی از تخلفات اداری و بهتبع فساد ناشی از استمرار در ارتکاب آنها ضمن مطالعه موضوعی به تشریح مصادیق تخلف، همپوشانی صورت گرفته برای جرم انگاری کیفری و آثار و تبعات قضایی آن از حیث روند رسیدگی و خصوصا مقایسه تطبیقی آیین دادرسی رسیدگی به تخلفات اداری و آیین دادرسی کیفری پرداخته شود. از طرفی تعیین حدودوثغور مشمولیت عنوان تخلف در مورد افعال و ترک افعال از سوی کارکنان و کارکنان دولتی، لشکری و کشوری و میزان تاثیرگذاری تضمین های قانونی برای رفع تسامح و اغماض از سوی مسئولین و مراجع ذیصلاح بسیار شایان توجه است. به ویژه در مورد جنبه های عمومی تخلفات و جرائم که سبب اضرار به منافع عموم و یا اشخاص میگردد و عنصر بازدارندگی در تضمین های وضع شده اهمیت ویژهای دارد. همچنین تشخیص و تبیین مرز میان ماهیت افعال و ترک افعال در قالب تخلفات و یا جرائم کیفری و حتی وجوه اشتراکی و افتراقی آن موضوعی است که همواره از مباحث مبتلابه و نیازمند پژوهش و بررسی میباشد.
  کلیدواژگان: تخلفات اداری، تضمینهای قانونی، نظام حقوقی، حاکمیت قانون، فساد اداری، پیشگیری
 • احمد شوهانی*، پرژین عباسی صفحات 45-54

  پدیده بیداری اسلامی از کشور تونس و با توقیف چرخدستی یک نفر دستفروش آغاز شد و در عرض چند هفته تونس و در عرض چند ماه به کل خاورمیانه گسترش پیدا کرد. شاخص های اقتصادی در تونس پیامهای جدی به همراه دارد. مورد تونس که در آن آمار وضعیت اقتصادی نشان از شرایط قابل قبولی میداد، نشان داد که حتی اتکا به توسعه اقتصادی به هیچ عنوان نمیتواند ضامن ثبات موقعیت یک دیکتاتور باشد. دیکتاتورها و هم پیمانانشان باید توجه داشته باشند به همان اندازه که میبایست به شاخص های اقتصادی نظر داشت، باید به شاخص های سیاسی نیز چشم دوخت تا حجم انباشته شدن مطالبه مشارکت و حق انتخاب مردم در پشت سد رژیم دیکتاتوری دیده شود، پیش از آنکه سد فروریزد. علاوه بر دیکتاتوری حاکم در تونس، عامل دوم در تحریک بیشتر مردم نحوه حکومت به صورت سکولار و عدم توجه به خواسته های اکثریت جمعیت مسلمان جامعه بود. که بلافاصله پس از سرنگونی حکومت بنی علی و فرار وی از کشور، در انتخابات مجلس موسسان شاهد پیروزی قاطع اسلامگرایان در انتخابات هستیم.
  کلیدواژگان: تونس، بیداری اسلامی، خاورمیانه، تحولات سیاسی و اقتصادی
 • فرنام مرادی نژاد *، مرضیه پیراوی ونک، احمد الستی صفحات 55-66

  تعبیر کرد؛ اینکه یک فیلم » فیلم به مثابه امری پرستیدنی و آئینی « را میتوان به نظریه ی » سینما و فیلم کالت « بحث چگونه برای خود پیروانی دست و پا میکند و سینه چاکان و هوادارانی کسب میکند که گویی مسحور و بنده ی تصاویر و دیالوگ ها و کاراکترهای یک جهان ساختگی میشوند. این پژوهش کیفی با روشی تحلیلی- توصیفی و هدف اصلی، تبیین و توضیح و ارائه تعریفی تا حد امکان دقیق از فیلم کالت و عوامل و زمینه های کالت شدن باتمرکز برمبنای هستی شناسی متن یا آناتومی فیلمها است؛ هرچند اشاراتی هم به نقش مخاطبان و هواداران، اقتصاد سیاسی و زمینه ی زیباشناختی آنها متن « هم دارد. دربارهی پرسشهای تحقیق(چیستی و چرایی) میتوان گفت که سوال اصلی تحقیق عبارت است از اینکه .»؟ آیا اساسا میتوان تعریف مشخصی برای فیلم کالت ارائه داد «؟ فیلم های کالت چه ویژگی های منحصر به فردی دارند مقاله با تحلیل و طبقه بندی عناصر مشترک متنی بین قریب به اتفاق فیلم کالت های سینمای جهان؛ یعنی نوع آوری و بدعت، بدساخت بودن عامدانه یا ناعامدانه، تخطی و تمرد از زیباشناسی متداول جریان اصلی، ژانر، بینامتنیت، پایان های برخی مصادیق(فیلم ها)"کالت شدن " سست، نوستالژی و خشونت و لخته های خون به نقش این عوامل هشت گانه در پرداخته است.
  کلیدواژگان: مطالعات فیلم کالت، سینمای جهان، متن فیلم، کالبدشکافی، فرهنگ