فهرست مطالب

طب جنوب - سال بیست و دوم شماره 3 (مرداد و شهریور 1398)
 • سال بیست و دوم شماره 3 (مرداد و شهریور 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/10
 • تعداد عناوین: 5
|
 • علیرضا بانشی، اردوان نوروزی اصل، غلامحسین دریا*، فرید هاشمی، سیده مریم موسوی صفحات 141-149
  زمینه
  اختلالات تیروئید از جمله بحث برانگیزترین عوارض دیابت به شمار می رود. با توجه به قابلیت گیاه شقایق کوهی در کاهش قندخون، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مصرف خوراکی عصاره آبی- اتانولی شقایق کوهی و گلیبن کلامید بر هورمون های T3 و T4 سرمی در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان در مقایسه با موش های سالم انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 56 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به طور تصادفی به هفت گروه 8 تایی تقسیم شدند که شامل: شاهد سالم، سالم تیمار با عصاره شقایق کوهی با دوزهای 250 و 500 میلی گرم بر کیلوگرم، شاهد دیابتی، دیابتی تیمار با عصاره با دوزهای 250 و 500 میلی گرم بر کیلوگرم و دیابتی تیمار با گلیبن کلامید با دوز 5 میکروگرم بر کیلوگرم. دیابت با کمک تزریق داخل صفاقی تک دوز آلوکسان القاء گردید. پس از دوره سی روزه تیمار، نمونه های خون جمع آوری و غلظت سرمی T3 و T4 اندازه گیری و با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت.
  یافته ها
  سطوح سرمی هورمون ها در گروه شاهد دیابتی نسبت به گروه شاهد سالم کاهش معنی داری داشته است (001/0>P). میانگین هورمون T3 در گروه دیابتی تیمار با عصاره 250 به طور معنی داری بیشتر از گروه شاهد دیابتی بود (001/0>P). همچنین میانگین T4 در گروه تیمار با عصاره 250 به طور معنی داری بیشتر از گروه دیابتی تیمار با دارو مشاهده شد (047/0=P).
  نتیجه گیری
  عصاره شقایق کوهی می تواند عامل بهبود سطح سرمی T3 و T4 در مبتلایان به دیابت باشد. به منظور تعیین دقیق عوامل این بهبودی، مطالعات بیشتر بر روی ترکیبات اصلی این گیاه همچون گلوسین توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: دیابت، شقایق کوهی، هورمون تیروئیدی، موش صحرایی، آلوکسان
 • مهدی محمودپور، اعظم عسکری، فروغ یوسفی* صفحات 150-159
  زمینه
  اسینتوباکتر بومانی Acinetobacter baumannii یک پاتوژن فرصت طلب و یکی از عوامل عفونت بیمارستانی است. متاسفانه بروز مقاومت آنتی بیوتیکی در این باکتری مسبب مشکلات جدی مانند عدم موفقیت درمان و افزایش بروز مرگ و میر در بیماران می باشد. گیاهان مانگرو و بخصوص گیاه حرا Avicennia marina منبع زیستی بالقوه ای برای ترکیبات دارویی جدید می باشند به گونه ای که در طب سنتی برای درمان بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرند. هدف این مطالعه تعیین اثر ضد باکتریایی عصاره خام برگ گیاه حرا بر روی سویه مرجع و بالینی اسینتوباکتر بومانی در شرایط آزمایشگاهی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه برگ گیاه حرا در هوای آزاد و در سایه خشک شده و سپس به صورت پودر درآمد. از این پودر عصاره گلیسیرینه با غلظت 200 میکروگرم در میلی لیتر تهیه شد و اثر ضد باکتریایی آن بر سویه مرجع اسینتوباکتر بومانی و همچنین سویه بالینی مقاوم به کارباپنم با روش انتشار از چاهک مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) آن تعیین گردید.
  یافته ها
  در این بررسی در روش انتشار از چاهک میزان 100 میکرولیتر از عصاره برگ حرا بر هر 6 سویه مورد بررسی موثر بوده و تاثیری قابل مقایسه با کنترل مثبت نشان داد. حداقل غلظت مهار کنندگی عصاره برگ حرا بر همه سویه های اسینتوباکتر بومانی مورد استفاده در این مطالعه 25 میکروگرم در میلی لیتر بود. حداقل غلظت کشندگی برگ گیاه حرا بر سویه مرجع اسینتوباکتر بومانی  5/12 میکروگرم در میلی لیتر بود. در این مطالعه مقاوم ترین سویه نسبت به عصاره برگ حرا، سویه بالینی مقاوم به سفپیم بود.
  نتیجه گیری
  عصاره برگ گیاه حرا دارای اثر ضد باکتریایی قابل ملاحظه ای بر روی سویه مرجع اسینتوباکتر بومانی و همچنین سویه های بالینی مقاوم به کارباپنم بود.
  کلیدواژگان: اویسنیا مارینا، اسینتوباکتر بومانی، فعالیت ضد میکروبی، حداقل غلظت مهار کنندگی، حداقل غلظت کشندگی
 • محمدحسن هوشدارتهرانی*، مهتاب محمدپور، ثریا شاه حسینی صفحات 160-173
  زمینه
  در بسیاری از بیماری ها نظیر سرطان، ایسکمی و تومورها هیپوکسی بافتی وجود دارد. پس شناسایی و تشخیص بافت هیپوکسی با ترکیباتی که قابلیت نفوذ و ماندگاری را در سلول هیپوکسی داشته باشند، از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد. استفاده از پپتیدهای با وزن مولکولی کم، حساس به محیط اکسیداسیون احیا، با نفوذ بافتی بهتر از آنتی بادی ها و پروتیئن ها و با خصوصیت آنتی ژنیک کم می تواند انتخاب مناسبی برای این منظور باشد. بنابراین نشاندارسازی مشتقات پپتیدی چربی دوست حامل ترکیبات نیترو با تکنسیم رادیو اکتیو (99mTc)، به دلیل جذب و ماندگاری بالا در سلول های هیپوکسی می توانند به عنوان معرف های تشخیصی مناسب برای تصویربرداری از بافت هیپوکسی تومورها مورد استفاده قرار گیرند تا اقدامات درمانی به موقع و موثرتر سرطان انجام گیرد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تری پپتیدهایی که به انتهای آن ها گروه پارانیتروبنزوئیک اسید (PNBA) اضافه شده است، به روش سنتز بر روی فاز جامد (Fmoc SPPS) و با رزین ونگ (Wang resin) سنتز شدند که شناسایی تشکیل آن ها توسط اسپکترومتری جرمی انجام گرفت. پپتیدهای سنتز شده با 99mTc نشاندار شدند. خصوصیات فیزیکوشیمیایی و خلوص رادیو شیمیایی پپتیدهای نشاندار شده حاصل توسط تکنیک کروماتوگرافی و تعیین ضریب توزیع مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به منظور ارزیابی جذب و ماندگاری پپتیدهای نشاندار شده در سلول ها در طول زمان های 30 تا 120 دقیقه، از سلول های MCF-7 در شرایط نرمال و هیپوکسی شده توسط جار هیپوکسی استفاده گردید.
  یافته ها
  سنتز پپتیدها بازده خوبی (70 تا 78 درصد) را به‎دست داد. پپتیدهای سنتز شده و نشاندار از پایداری خوبی در نرمال سالین و پلاسمای انسانی تا حداقل 4 و 6 ساعت به ترتیب برخوردار بودند. خلوص رادیوشیمیایی پپتیدهای سنتز شده حدود 94 درصد بود و لیپوفیلیسیته پپتیدهای حاصل قابل قبول (لگاریتم ضریب توزیع آن ها 006/0-) تشخیص داده شد. نتایج همچنین نشان داد که پپتیدهای نشاندار شده در سلول های هیپوکسی ماندگاری بیشتری نسبت به سلول های نرمال دارند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه، مشتقات پپتیدی نشاندار شده با تکنسیم99m می توانند به عنوان معرف های مناسب برای تشخیص بافت های هیپوکسی به خدمت گرفته شوند.
  کلیدواژگان: سنتز فاز جامد، پپتید، نشاندار سازی، تکنسیم99m، هیپوکسی
 • جمیله کیانی، مرضیه محمودی*، سعید کشمیری، صدیقه خیراندیش، علیرضا حاجیونی، فرهاد عباسی صفحات 174-183
  زمینه
  پیوند عضو به عنوان درمان انتخابی برای بیمارانی که در مرحله آخر اختلال عضوی می باشند، در نظر گرفته می شود. این فرآیند باعث بهبود کیفیت زندگی دریافت کننده عضو و همچنین افزایش طول عمر وی می شود. با این حال کمبود عضو برای پیوند به عنوان یک مسئله حل نشده جهانی باقی مانده است. اجساد مرگ مغزی به عنوان یکی از منابع اولیه اهداء عضو هستند. مهم ترین عامل محدود کننده موفقیت در این امر، عدم رضایت خانواده ها است. این مطالعه با هدف تعیین نگرش و آگاهی مراجعین و کادر درمانی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر نسبت به تصمیم گیری در اهدای عضو انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی و بر روی 223 نفر از کارکنان و 222 نفر از مراجعین بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در سال 1395 انجام گرفت. نمونه گیری به شیوه طبقه ای و با تخصیص متناسب از هر یک از بیمارستان ها بود. در این پژوهش از پرسشنامه آگاهی و نگرش افراد به اهداء عضو تدوین شده توسط انجمن اهدا عضو ایرانیان استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS ویرایش 16 انجام شد.
  یافته ها
  میانگین نمره نگرش و آگاهی کارکنان نسبت به مراجعین بیمارستان ها بیشتر بود ولی میانگین نمره دیدگاه مذهبی مراجعین بیشتر از کارکنان گزارش شد. بین نگرش و دیدگاه مذهبی کارکنان رابطه مثبت و بین آگاهی و علت های احتمالی مخالفت آن ها با اهدای عضو رابطه معناداری مشاهده شد. بین نگرش و دیدگاه مذهبی، آگاهی و علت های احتمالی مخالفت مراجعین با اهدای عضو رابطه معناداری وجود داشت. همچنین بین آگاهی با دیدگاه مذهبی و علت های احتمالی مخالفت مراجعین با اهدای عضو نیز رابطه خطی معناداری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه اینکه اهدای عضو می تواند جان بسیاری از افراد را نجات دهد، نیاز به آموزش و بهبود عوامل این پژوهش جهت تشویق مردم برای اهدای عضو احساس می شود.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، اهدا عضو، مرگ مغزی
 • محمدرضا فرزانه، مریم خاوری، مجتبی حسن پور، عصمت محمدی باغملایی* صفحات 184-190
  کوتاهی قد یکی از مشخصه های مهم بالینی سندرم ترنر است. در این گزارش دختری با قد کوتاه مشکوک به سندرم ترنر مورد آنالیز سیتوژنتیک قرار گرفت. در بررسی سیتوژنتیک وقوع سندرم ترنر با مشاهده مونوزومی کروموزوم جنسی با استفاده از تست کاریوتایپ تایید شد. علاوه بر سندرم ترنر، جابه جایی رابرتسونین (13;14)t نیز در آنالیز سیتوژنتیک تشخیص داده شد. طبق توصیه مشاور ژنتیک آنالیز کاریوتایپ برای سایر افراد خانواده انجام شد و جابه جایی رابرتسونین(13;14)t در کاریوگرام پدر خانواده نیز شناسایی شد. وقوع همزمان جابه جایی رابرتسونین و سندرم ترنر پدیده ای نادر بوده و همزمانی این دو ناهنجاری بر شرایط زندگی آینده فرد در مواردی مثل تقلیل بیشتر احتمال باروری اثرگذار است. لذا بررسی سیتوژنتیک در موارد کوتاهی غیرطبیعی قد به منظور مدیریت سلامت این گونه افراد قبل از شروع درمان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: قد کوتاه، کاریوتایپ، جابه جایی رابرتسونین، سندرم ترنر
|
 • Ali Reza Baneshi, Ardovan Nowroozi Asl, Gholamhosseain Darya*, Farid Hashemi, Seyedeh Maryam Musavi Pages 141-149
  Background
  Thyroid dysfunction is one of the controversial complications of diabetes. Given the hypoglycemic properties of Yellow Horne Poppy (YHP), this study was conducted to evaluate the effect of oral administration of aqua-ethanolic extract of YHP and glibenclamide on serum level of T3 and T4 hormones in alloxan diabetic rats compared to healthy rats.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 56 male Wistar rats were randomly divided into seven groups of 8, including healthy control, healthy treated with 250 and 500 mg/kg of YHP extract, diabetic control, diabetic treated with 250 and 500mg/kg of YPH extract and diabetic treated with 5μg/kg of glibenclamide. Diabetes was induced by intraperitoneal injection of a single dose of alloxan. After 30 days of treatment, blood samples were collected and the concentration of thyroid hormones T3 and T4 were measured. Finally, the data were analyzed using one-way ANOVA.
  Results
  The serum concentrations of thyroid hormones were significantly lower in the diabetic control group than those in the control group (P<0.001). The mean concentration of T3 was significantly higher in the diabetic+250 extract than that in the diabetic control group (P<0.001). Also, the mean concentration of T4 was significantly higher in the diabetic+250 extract than that in the diabetic+drug group (P=0.04).
  Conclusion
  YPH extract can effectively improve T3 and T4 serum levels in diabetic rats. Further studies are required to determine the active ingredient responsible for this therapeutic effect, such as Glaucin.
  Keywords: Diabetes mellitus, Glaucium flavum Crantz, Thyroid hormone, Rat, Alloxan
 • Mehdi Mahmudpour, Azam Askari, Forogh Yousefi* Pages 150-159
  Background
  Acinetobacter baumannii is an opportunistic pathogen and a nosocomial infection agent. Antibiotic resistance in this organism results in serious health problem such as treatment failure and increased mortality. Mangrove plants, especially Avicennia marina, are a potential bioresource for new drugs as they have been used in traditional medicine. This study aimed to investigate antibacterial effects of A.marina leaf extract on standard and clinical stains of A.baumannii in vitro.
  Materials and Methods
  A.marina leaves were dried in outdoor shade and ground. Then glycerin extract was provided at a concentration of 200 µg/ml and its antibacterial properties were assessed on standard strain and carbapenem-resistant clinical isolates of A.baumannii using agar well diffusion method. Minimal inhibitory concentration (MIC) and minimal bactericidal concentration (MBC) were determined.
  Results
  A. marina leaf extract had a significant antibacterial effect on all 6 strains at a concentration of 100 µL in agar well diffusion method. MICs were 25µg/ml in all strains. MBCs were 12.5µg/ml in standard strains. The most resistant strain against the extract was cefepime-resistant clinical strain.
  Conclusion
  A. marina leaf crude extract had significant antibacterial effects on standard and carbapenem-resistant clinical isolates of A. baumannii.
  Keywords: Avicannia marina, Acinetobacter baumannii, antibacterial effect, MIC, MBC
 • Mohammad Hassan Houshdar Tehrnai*, Mahtab Mohammadpoor, Soraya Shahhosseini Pages 160-173
  Background
  Many diseases, including cancer, ischemia and tumors show degrees of tissue hypoxia.Therefore, it is useful to detect tissue hypoxia with compounds that can penetrate and remain in hypoxic cells in order to diagnose cancer at early stages. Peptides with low molecular weight, susceptible to redox environment, with easier penetration into tissues and low antigenic characteristics are good candidates,as compared to antibodies and proteins. Therefore, radiolabeling small lipophilic peptides containing a nitro group with 99mTc to enter and remain in the hypoxic cell for imaging hypoxic tissue is a good strategy for earlier detection of tumors, which leads to more effective and satisfactory treatment.
  Materials and Methods
  In this study, some tripeptides were synthesized with added para nitro benzoic acid (PNBA) group at their N-terminal using solid phase peptide synthesis (SPPS) method with Fmocstrategy using Wang resin. The peptides were labeled with 99mTc and their characterizations were determined using chromatographic techniques and partition coefficient experiments. A hypoxia Jar system was used to examine cellular uptake of the labeled peptides exposed to MCF-7 cells in normal and hypoxic conditions for 30 to 120 min.
  Results
  Synthesis of the peptides resulted in good yields (70% to 78%). The synthesized peptides andradiopeptides were stable in normal saline and human plasma for at least 4 h and 6 h, respectively.Radiochemical purity (RCP) of the synthesized labeled peptides was 94% with lipophilicity (Log P) -0.006. Furthermore, labeled peptides exposed to MCF-7 cells could remain in hypoxic cells longer than those in normal cells.
  Conclusion
  Considering the results obtained in this study, the peptide derivatives labeled with 99mTc,appear to be appropriate agents for the detection and imaging of hypoxic tissues.
  Keywords: Solid phase synthesis, Peptide, Radiolabeling, 99mTc, Hypoxia
 • Jameleh Kiani, Marzieh Mahmoodi*, Saeid Keshmiri, Sadigheh Kheirandish, Ali Reza Hajiuni, Farhad Abbasi Pages 174-183
  Background
  Organ transplant is considered the treatment of choice for patients with end-stage organ disorders. This process improves recipient’s longevity and quality of life. However, organ shortage for transplantation has remained an unresolved global issue. One of the primary sources of organ donation is brain-dead bodies. The most important factor that impedes the success of donation is lack of family's consent. Exploring effective factors on decision making of the families of brain-dead patients for organ donation helps policy makers plan how to facilitate organ donation.
  Materials and Methods
  A cross-sectional study was conducted with 223 employees and 222 clients of Shohadaye-Khalij-e-Fars Hospital in Bushehr province in 2016. Samples were selected through a proportionate stratified random sampling from each hospital. Knowledge and Attitude towards Organ Donation and Brain Death Questionnaire, developed by Iranian Society of Organ Donation, was used for data collection. Data were analyzed in SPSS 16.
  Results
  Mean scores of employees' knowledge and attitude towards donation were higher than those of hospital clients. However, clients' mean score of religious belief was higher than employees'. There was a significant positive relationship between employees' attitude and religious belief. A significant relationship was also observed between employees' knowledge and probable causes of disagreement with organ donation. Furthermore, the relationship of hospital clients' attitude towards donation with their religious belief, knowledge and probable causes of disagreement with organ donation was significant. The relationship of their knowledge with their religious belief and probable causes of disagreement with organ donation was also significant.
  Conclusion
  Considering that organ donation can save people's lives, the need to train and improve the factors observed in this research is felt to encourage people to donate organs.
  Keywords: knowledge, attitude, organ donation, brain-dead
 • Mohammad Reza Farzaneh, Maryam Khavari, Mojtaba Hasanpour, Esmat Mohammadi Baghmollaei* Pages 184-190
  Short stature is an important clinical feature of Turner syndrome (TS). In this report, a girl with short stature suspected to have Turner syndrome underwent cytogenetic analysis, which confirmd Turner syndrome by observing sex chromosomal monosomy using the karyotype test. In addition to Turner syndrome, Robertsonian (ROB) translocation t(13;14) was detected. As recommended by a genetic counselor, all family members underwent karyotype analysis, which detected ROB translocation t(13;14) in father of the family. The simultaneous occurrence of ROB translocation and Turner syndrome is a rare phenomenon and affects the individual’s life, for instance, reduced fertility. Therefore, cytogenetic study is recommended in cases with abnormally short stature in order to manage their health before any treatment procedure.
  Keywords: Short stature, Karyotype, Robertsonian translocation, Turner syndrome