فهرست مطالب

پژوهش و توسعه جنگل - سال پنجم شماره 1 (بهار 1398)
 • سال پنجم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمدحسین سراج، بهمن کیانی*، مرتضی میرعبدالهی صفحات 1-13
  در این پژوهش با هدف بررسی قابلیت روش قطاعی در نمونه برداری جنگل های ارس و مقایسه آن با روش متداول قطعه نمونه دایره ای، ابتدا یک قطعه 5/12 هکتاری به صورت پیوسته برداشت و نقشه موقعیت مکانی درختان تهیه شد. بر اساس عوارض زمین (یال و دره) هفت قطعه مشخص شد. برای روش قطاعی چهار قطاع 45 درجه به صورت منظم در هر قطعه مشخص و تعداد در هکتار جنگل محاسبه شد. شبکه ای از قطعات نمونه دایره ای به مساحت 10 آر و فواصل 50×50 متر نیز مشخص و تراکم برای هر قطعه محاسبه شد. با توجه به مشخص بودن تراکم واقعی جنگل، صحت و دقت برآوردها محاسبه شد. برآوردهای تعداد در هکتار جنگل با آزمون های t تک نمونه و t جفتی به ترتیب با مقادیر واقعی و با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که از نظر آماری اختلاف معنی داری بین روش ها و همچنین با مقادیر واقعی در برآورد تراکم جنگل وجود ندارد. برآوردها در روش قطعه نمونه دایره ای اشتباه نمونه برداری کمتر و در روش قطاعی اریبی کمتری داشتند. از نظر شاخص ریشه میانگین مربعات خطا برای کل جنگل، روش قطاعی دقیق تر از روش قطعه نمونه دایره ای ارزیابی شد، اما واریانس مقادیر خطا در بخش های مختلف جنگل در روش قطعه نمونه دایره ای کمتر بود که نشان دهنده ثبات بیشتر این روش است.
  کلیدواژگان: آماربرداری، تراکم، جنگل ارس، نمونه برداری قطاعی
 • میترا قائدی، مریم دهستانی اردکانی*، کاظم کمالی علی آباد صفحات 15-26
  در این پژوهش قابلیت پرآوری سرو چهارهزارساله ابرکوه با استفاده از تنظیم کننده های رشدی اکسین و سیتوکنین در شرایط درون شیشه ای بررسی شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در شش تکرار و هر تکرار حاوی سه ریزنمونه اجرا شد. ریز نمونه های جوانه جانبی در محیط کشت اختصاصی گیاهان چوبی (WPM) در دو آزمایش مجزا با تیمارهای مختلف شامل تنظیم کننده های رشد سیتوکنین‏های (Kin، BA، TDZ و 2ip) در پنج سطح (0، 1/0، 5/0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر) و همچنین اثر ترکیبی 1/0 میلی گرم در لیتر از سیتوکنین‏های Kin، BA، TDZ و 2ip با 01/0 میلی‏گرم در لیتر IBA مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین تعداد شاخه در تیمار (66/2) در محیط کشت WPM حاوی 01/0 میلی گرم در لیتر IBA با 1/0 میلی گرم بر لیتر BA و بیشترین طول شاخه (cm 85/1) در محیط حاوی 1/0 میلی گرم در لیتر تنظیم کننده های رشد سیتوکنین و فاقد IBA حاصل شده است. برای ریشه زایی از محیط کشت های WPM، SH، LS حاوی چهار سطح (0، 2، 5/2 و 3 میلی گرم در لیتر) IBA و NAA و نیز کینتین در چهار سطح (0، 5/0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر) استفاده شد که تنها در محیط کشت WPM حاوی 2 میلی گرم در لیتر کینتین در برخی از نمونه ها ریشه حاصل شد.
  کلیدواژگان: پرآوری، سیتوکنین، کشت بافت، محیط کشت
 • محبوبه محبی بیجارپس، تیمور رستمی شاهراجی*، حبیب الله سمیع زاده لاهیجی صفحات 27-40
  هدف از این پژوهش بررسی تغییرات ویژگی های برگ راش شرقی با توجه به تغییرات ارتفاعی بود. سه جمعیت از این گونه به ترتیب در ارتفاع 700 ، 1200 و 1700 متر از سطح دریا در جنگل های ماسال در استان گیلان انتخاب شد. در مرداد ماه تعداد 20 پایه درختی به طور تصادفی در سه ارتفاع از سطح دریا انتخاب شد. سپس از هر درخت تعدادی برگ از بخش جنوبی و شمالی تاج درختان سالم و بالغ جمع آوری شد. ویژگی های ریخت شناسی برگ شامل طول برگ، عرض برگ، طول دمبرگ، شاخص برگ، شاخص دمبرگ، فاصله بین پایه تا پهن ترین قسمت برگ (BW)، سطح برگ، سطح ویژه برگ، وزن خشک، وزن ویژه برگ و محتوای آب نسبی اندازه گیری شد. نتایج حاکی از وجود تغییرات در صفات برگ گونه راش با افزایش ارتفاع بود. این تغییرات در برخی از صفات کاهشی (طول برگ، شاخص برگ، وزن ویژه برگ) و در برخی دیگر افزایشی (طول دمبرگ، شاخص دمبرگ، BW، سطح برگ، سطح ویژه برگ، محتوای آب نسبی) بود. نتایج نشان داد که برخی از ویژگی های ریخت شناسی و مورفوفیزیولوژیکی اندازه گیری شده در جمعیت های مختلف، دارای اختلاف معنی داری در سطح احتمال پنج درصد بودند. نتایج حاکی از وجود تغییرات در صفات برگ گونه راش شرقی با افزایش ارتفاع است.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، ریخت شناسی برگ، سازگاری، ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی
 • ولی قلی زادگان، احمد علی جان پور*، مرضیه حجاریان، عباس بانج شفیعی صفحات 41-54

  این پژوهش با هدف بررسی سطح سواد محیط زیستی دانشجویان دانشگاه ارومیه با حجم نمونه 466 نفر از دانشجویان دانشکده های منابع طبیعی، علوم، فنی و مهندسی، کشاورزی و اقتصاد انجام شد. پرسشنامه مورد استفاده در دو بخش سوالات عمومی محیط زیستی و سوالات منطقه ای محیط زیستی و در قالب طیف پنج تایی لیکرت تنظیم شد. روایی پرسشنامه به تایید خبرگان موضوع رسید و به منظور بررسی پایایی پرسشنامه ها ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای مقایسه سطح دانش محیط زیستی دانشجویان دانشکده های مختلف از تجزیه واریانس یک طرفه و آزمون مقایسه میانگین دانکن و برای بررسی روابط بین سطح دانش محیط زیستی و شاخص هایی همچون سن، تعداد اعضای خانواده، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر و سطح درآمد ماهانه خانواده از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. در مطالعه حاضر بین سطح دانش محیط زیستی عمومی دانشجویان در دانشکده های مورد بررسی اختلاف معنی داری وجود نداشت (پنج درصد = ɑ)؛ اما در خصوص دانش محیط زیستی منطقه ای، سطح این دانش در دانشجویان دانشکده منابع طبیعی بیشترین و در دانشجویان دانشکده علوم و دانشکده فنی و مهندسی کمترین مقدار را دارا بود.

  کلیدواژگان: دانشگاه ارومیه، دانش محیط زیستی، سن، شغل، مقطع تحصیلی
 • ثمر مرتضوی*، فرهاد قاسمی آقباش، رضا نادری مطیع صفحات 55-71
  این پژوهش به بررسی توان زیست پالایی گونه های درختی چنار، زبان گنجشک و کاج در خصوص فلزات کادمیوم، نیکل، سرب در پارک های شهر همدان می پردازد. پس از نمونه برداری مرکب از برگ شسته نشده گونه های مورد بررسی و خاک در 11 پارک و بوستان مورد پژوهش، نمونه ها ابتدا خشک و سپس هضم اسیدی شده و در آخر غلظت فلزات توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. نتایج غلظت فلزات سرب و نیکل بیش از مقادیر موجود در پوسته زمین و غلظت فلزات کادمیوم و نیکل بیشتر از میانگین جهانی غلظت فلزات در خاک شهرها به دست آمد. از سوی دیگر بیشترین مقدار غلظت فلزات کادمیوم، سرب و روی به ترتیب در برگ چنار و عنصر نیکل در برگ زبان گنجشک بود. در حالت کلی غلظت فلزات در برگ های نشسته بیشتر از برگ های شسته شده ارزیابی شد. در این راستا همبستگی مثبت و معنی داری بین مقدار فلزات در خاک محل رویش درختان با غلظت آن ها در برگ وجود داشت. با توجه به نتایج فاکتور تغلیظ زیستی می توان گفت گونه چنار شاخص زیستی مناسب تری برای زیست ردیابی آلودگی فلزات سنگین به خصوص کادمیوم است. در نهایت با توجه به نتایج حاصل لزوم توجه به استقرار گونه های انباشت گر در بوستان های شهری مطرح شد.
  کلیدواژگان: پایشگری، چنار، زبان گنجشک، فلزات سنگین، کاج
 • حمزه جعفری سرابی، بابک پیله ور*، کامبیز ابراری واجاری، سیدمحمد واعظ موسوی صفحات 73-91
  در این پژوهش با استفاده از فن ضریب محافظه کاری به بررسی کیفیت فلورستیکی جنگل های زاگرس مرکزی در ارتباط با آشفتگی های محیطی پرداخته شد. بدین منظور اشکوب درختی مهم ترین تیپ های جنگلی زاگرس مرکزی با استفاده از 24 قطعه نمونه 500 مترمربعی و اشکوب علفی آنها با استفاده از 72 ریزقطعه نمونه تصادفی چهار مترمربعی برداشت شد. سپس فهرست گونه های گیاهی برداشت شده در اختیار گیاه شناسان برجسته کشور قرار گرفت تا با توجه به مقدار حساسیت گونه های گیاهی در برابر آشفتگی ها و به عبارتی مقدار پایبندی آنها به شرایط اکولوژیکی رویشگاه، ضریب محافظه کاری گونه های گیاهی را تعیین کنند. با توجه به نتایج ضریب محافظه کاری، تنها تعداد کمی از گونه های گیاهی شناسایی شده دارای دامنه بردباری اکولوژیکی خیلی حساس در برابر آشفتگی ها و یا به عبارتی دارای پایبندی بالا به شرایط اکولوژیک رویشگاه بودند. در واقع بیش از نیمی از گونه ها در پایین ترین طبقه ضریب محافظه کاری (1-3) جای گرفتند که بیشترین مقدار از این نظر در تیپ جنگلی گلابی وحشی مشاهده شد.
  کلیدواژگان: بوم زاد، شکل زیستی، ضریب محافظه کاری، کروتیپ
 • جلیل سرهنگ زاده* صفحات 93-112
  هرچند گونه آردوج (JuniperusfoetidissimaWild.)در طبقه بندی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی در طبقه کمترین نگرانی قرار دارد، اما دامنه انتشار این گونه دیرزیست که نماد گیاهی استان آذربایجان شرقی است، کاهش یافته است و حفاظت رویشگاه های آن دارای اهمیت است. در این پژوهش، مطلوبیت رویشگاه آردوج در ذخیره گاه زیست کره ارسباران بررسی شد. بدین منظور برای مدل سازی مطلوبیت رویشگاه آردوج با استفاده از نقاط حضور گونه، از روش تحلیل عامل آشیان بوم شناختی (ENFA) بهره گیری شد. درصد شیب و طبقات آن، طبقات جهت جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا و طبقات آن، شکل واحدهای اراضی خاک و زمین شناسی، طبقه بندی اقلیمی به عنوان متغیرهای مستقل محیط زیستی در مدل سازی استفاده شدند. نتایج نشان داد این گونه دارای آشیان بوم شناختی باریکی بوده و نسبت به تغییرات زیستگاه حساس است. رویشگاه های مطلوب گونه در محدوده ارتفاعی 330 تا 1500 متر از سطح دریا، شیب 10 تا 60 درصد، تمامی دامنه ها و در محدوده اقلیم های نیمه خشک و مدیترانه ای قرار دارد. بر اساس مدل سازی انجام شده 17/27 درصد از وسعت ذخیره گاه زیست کره ارسباران، رویشگاه مطلوبی برای آردوج است. نتایج این پژوهش برای اهداف مدیریتی در توسعه پایدار اکوسیستم های جنگلی، حفاظت و احیای این اکوسیستم ها کاربرد دارد.
  کلیدواژگان: آردوج، ارسباران، بایومپر، تخصص گرایی
 • لیلا حامی دوست، جواد ترکمن، تیمور رستمی شاهراجی*، بیت الله امان زاده صفحات 113-124
  این پژوهش به بررسی روزنه و مجاری مترشحه در برگ های ون در سه طبقه ارتفاعی (500، 700 و 900 متر) در منطقه شفارود پرداخته است. ابتدا ده درخت با قطر 30-50 سانتی متر انتخاب شده و سه برگ از هر درخت و در مجموع 90 برگ جمع آوری شد. مراحل رنگ بری و رنگ آمیزی نمونه ها انجام شد، سپس به وسیله میکروسکوپ نوری عکس هایی با بزرگ نمایی 10× و 40× از نمونه ها تهیه شد. با به کارگیری نرم افزار Digimizer از روی تصاویر ویژگی های مساحت، طول، عرض و تراکم روزنه و مجاری مترشحه در واحد سطح اندازه گیری شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانت تری در سطح احتمال 95 درصد استفاده شد. نتایج نشان داد که طول و عرض و مساحت روزنه ها و مجاری مترشحه بین مناطق ارتفاعی، دارای اختلاف معنی داری است. مساحت و عرض روزنه با افزایش ارتفاع کاهش یافته است. مقدار مساحت، طول و عرض مجاری مترشحه در منطقه 900 متری بیشتر از دیگر مناطق است. با افزایش ارتفاع از سطح دریا مساحت روزنه کاهش و تراکم آن افزایش یافت که علت این تغییرات سازگاری با شرایط مختلف محیطی است.
  کلیدواژگان: روزنه، شفارود، گرادیان ارتفاعی، مجاری مترشحه، ون
 • کامبیز ابراری واجاری*، فرهاد جهان پور، علی رضا آملی کندوری صفحات 125-135

  هدف این پژوهش تعیین ارتباط برخی عوامل فیزیوگرافی (جهت، شیب و ارتفاع) و مشخصه های درختان دانه زاد بلوط ایرانی شامل ارتفاع، قطر برابرسینه و قطر تاج با مقدار زی توده ریشه های مویین در جنگل هشتادپهلو-لرستان است. بدین منظور در امتداد دامنه های جنگل، درختان سالم بلوط به روش تصادفی انتخاب و در زیر تاج و در جهت شمالی و جنوبی آنها نمونه برداری از عمق صفر-15 و 15-30 سانتی متری خاک انجام و سپس زی توده و کربن ریشه های مویین اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس و آزمون t مستقل به ترتیب برای عامل جهت و ارتفاع نشان داد که این عوامل بر مقدار زی توده ریشه های مویین درختان بلوط موثر بوده و بیشترین مقدار زی توده در جهت غربی و ارتفاع 1870-1670 متر از سطح دریا مشاهده شد (01/0>P). در رویشگاه نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عامل شیب بر مقدار زی توده ریشه های مویین درختان بلوط تاثیر گذار نیست و ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد با افزایش ارتفاع و قطر برابرسینه درختان بلوط مقدار زی توده و کربن موجود ریشه های مویین آنها کاهش می یابد (05/0>P).

  کلیدواژگان: بلوط غرب، جنگل های زاگرس، ریشه مویین، زی توده
 • شیرین علی زاده، علی رضا صالحی*، محمدرضا میرزایی صفحات 137-151

  برای بررسی کارایی مدل های زمین آماری ناپارامتری شامل کریجینگ و کوکریجینگ شاخص و احتمال در پهنه بندی احتمال حضور زادآوری بلوط ایرانی (.Quercus brantii Lindl) در عرصه جنگل و پیشنهاد مناسب ترین مدل، عرصه جنگلی به وسعت 200 هکتار در نزدیکی شهر یاسوج به صورت منظم - تصادفی در شبکه ای به ابعاد 150×250 متر آماربرداری شد. مشخصه های عمومی و جنگل شناسی توده جنگلی در قطعات نمونه دایره ای شکل اصلی با مساحت 1000 مترمربع و تعداد زادآوری بلوط ایرانی در چهار عدد قطعه نمونه دایره ای شکل هر یک با شعاع 55/1 متر در راستای چهار جهت اصلی جغرافیای به فاصله نه متر از مرکز قطعه نمونه اصلی آماربرداری شد. برای ترسیم واریوگرام از برازش مدل های سقف دار دایره ای، کروی، تترااسفریکال، پنتااسفریکال، نمایی، گوسی، رشنال کوادراتیک، اثر حفره، کی بیسل، جی بیسل و پایدار استفاده شد. برای اعتبارسنجی دقت مدل از روش ارزیابی متقابل استفاده شد. مدل کریجینگ احتمال پنتااسفریکال دارای قوی ترین ساختار مکانی (63/75 درصد) و بالاترین مقدار اعتبار از نظر دقت شامل شاخص های ME (0106/0-)، ASE (4424/0)، RMSE (4470/0) و RMSS (0113/1) است و به عنوان مناسب ترین مدل پیشنهاد می شود. رسم نیم تغییرنمای زادآوری و برازش مدل ذکر شده بر وجود ناهمسانگردی در کمیت نیم تغییرنما دلالت دارند.

  کلیدواژگان: آمار اتفاقی ناپارامتری، زادآوری جنگل، زمین آمار، یاسوج
 • بیت الله امان زاده*، خسرو ثاقب طالبی، پژمان پرهیزکار، پریسا شاهین رخسار احمدی، ایوب مرادی، حسن پوربابائی، محسن یوسف پور صفحات 153-167
  در این بررسی، تمامی روشنه ها در قطعه تحقیقاتی جنگل های ناو اسالم استان گیلان مورد شناسایی و در سه کلاسه کوچک (کمتر از 200 مترمربع)، متوسط (200 تا 500 مترمربع) و بزرگ (بیش از 500 مترمربع) طبقه بندی شدند. در هر روشنه هفت قطعه نمونه چهار مترمربعی (2×2) در چهار جهت اصلی، مرکز و یک چهارم و سه چهارم طول بزرگ هر روشنه مستقر شد. تعداد نونهال و نهال درختی به تفکیک گونه ثبت شده و پوشش علفی نیز بر اساس معیار براون-بلانکه توسعه یافته برداشت شد. مقادیر عددی شاخص های تنوع و همچنین فراوانی زادآوری در روشنه ها از نظر آماری تجزیه وتحلیل شد. در این بررسی 38 روشنه طبیعی و 30 روشنه ایجاد شده شناسایی شد. متوسط اندازه روشنه های ایجاد شده و طبیعی به ترتیب 358 و 381 مترمربع بود. بین سطح روشنه های ایجاد شده و طبیعی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد که منشا ایجاد روشنه (طبیعی یا ایجاد شده) تفاوت معنی داری را از نظر تعداد نونهال و کل زادآوری، ایجاد کرده است؛ اما تاثیر ابعاد و اندازه های این روشنه ها تنها در فراوانی نهال مشاهده شد. تعداد گونه های علفی و مقادیر شاخص های تنوع نیز در روشنه های ایجاد شده بیشتر از روشنه های طبیعی بود.
  کلیدواژگان: پوشش گیاهی، تنوع، راش، روشنه، زادآوری
|
 • Mohammad Hussein Seraj, Bahman Kiani *, Morteza Mirabdollahi Pages 1-13
  In this research, with the aim of investigating the capability of the sector sampling method in juniper forests and comparing it with the fixed area plot (FAP) method, a 12.5 hectare district was first taken continuously and point map of the trees was prepared. Seven parts were identified based on land physiography (crest and valley). For the sector sampling method, four sectors of 45 degrees were determined systematically and density was calculated. A network of circular plots in a 50×50 m grid was also specified and the density for each district was calculated. As actual density was determined in the whole forest, the accuracy and precision of estimates were calculated and compared. Estimates of the density were compared together using paired-samples t-tests and with actual data using one-sample t-test. The results showed that there was no significant difference between methods and with actual values. The sampling error was lower in FAP method, but sector sampling was obviously superior in accuracy. The root mean square error (NRMSE) of the estimates in FAP method was more than the sector sampling method, but the variance of the error values in the different parts of the region was less than the sector method, which indicates a more consistent sampling method.
  Keywords: Inventory, Density, Juniper Forest, Sector Sampling
 • Mitra Ghaedi, Maryam Dehestani, Ardakani *, Kazem Kamali Aliabad Pages 15-26
  In this study proliferation potential of four thousand year old cypress (Cupressus sempervirens L. var. horizontalis (Mill) Gord) using auxins and cytokinins plant growth regulators in in vitro condition was investigated. This study was performed as a factorial experiment and completely randomized design with six replications and each replication were contained three explants. Auxiliary bud explants in two different experiments were cultured in WPM culture medium consisted of cytokinins plant growth regulators (kin, BA, TDZ and 2ip) in five levels (0, 0.1, 0.5, 1 and 2 mg/l) and combination of 0.1 mg/l kin, BA, TDZ and 2ip with 0.01 mg/l IBA. Results showed that the maximum shoot numbers per treatment (2.66) was obtained in WPM culture medium contained 0.01 mg/l IBA + 0.1 mg/l BA and the highest length of shoots (1.85 cm) was obtained in media contained 0.1 mg/l cytokinins and without IBA. For root induction different culture media consisted of WPM, SH and LS contained four concentrations of IBA and NAA (0, 2, 2.5 and 3 mg/l) and also four concentrations (0, 0.5, 1 and 2 mg/l) of Kin was used and only in WPM culture medium contained 2 mg/l kin root was obtained.
  Keywords: Culture medium, Cytokinine, Proliferation, Tissue culture
 • Mahboobe Mohebbi Bijarpas, Teymour Rostami Shahraji *, Habiboala Samizadeh Pages 27-40
  Plant functional traits reflect their responsiveness and adaptability to environmental changes. Leaf traits influence the adaptation of plants to environmental changes and determine the community structure and function of ecosystem. The objective of the present study was to determine the oriental beech leaf traitschanges regarding to elevation gradients. Thus, three populations of this species were selected at 700 m a.s.l, 1200 m a.s.l and 1700 m a.s.l in Masal forests in Guilan province, respectively. In each altitude, in August, 20 tree stands were selected randomly. Then, from each tree stand, number of leaves were collected from southern and northern parts of the crown of healthy and mature trees. Then, some morphological characteristics (leaf length, leaf width, petiole length, leaf index, petiole index, leaf area distance to the widest leaf area) and morphophysiological characteristics (leaf area, specific leaf area, dry weight, specific dry weight and relative water content) were measured. The results indicate changes in the traits of beech leaves with increasing altitude. This process was shown decreasing in some of traits (leaf length, leaf index, and specific dry weight) and in others increasing (petiole length, petiole index, BW, leaf area, Specific leaf area, and relative water content). The results showed that some morphological and morphophysiological characteristics measured in different populations have a significant difference in the level of 0.05%. The results show that with increasing elevation, the leave traits of Fagus orientalis were changed.
  Keywords: Adaptation, Climate change, Leaf morphology, Morphophysiological characteristics
 • Vali Gholizadegan, Ahmad Alijanpour *, Marziye Hajjarian, Abbas Banj Shafiei Pages 41-54

  This study was conducted to study the environmental literacy of students in Urmia University. In this study, the sample size was determined using the Krejcy-Morgan table. From the 7810 students of Faculty of Natural Resources, Engineering, Agriculture and Economics, 466 students of them responded to the questionnaire by random sampling. The questionnaire used in this research is a researcher-made questionnaire, which includes questions in two sections: general environmental questions and regional environmental questions and is set in quintuple Spectrum Pattern. The validity of the questionnaire was confirmed by the experts and the Cronbach's alpha coefficient was used to assess the reliability of the questionnaires. To compare the level of environmental knowledge of college students, one-way analysis of variance and Duncan's comparison test were used. Spearman correlation test was used to determine the relationship between the level of environmental knowledge and parameters such as age, number of family members, father's education, mother's education and monthly income level of the family. There was no significant difference between the studied faculties (5% = α) regarding to level of general knowledge. However, in the case of regional environmental knowledge, the level of this knowledge is the highest in students of the Faculty of Natural Resources and the least amount was in the students of the Faculty of Science and Engineering.

  Keywords: Age, Environment Literacy, Graduate Level, Job, Urmia University
 • Samar Mortazavi *, Farhad Ghasemi Aghbash, Reza Naderi Motiy Pages 55-71
  The present study aims to investigate the potential of biodegradation of cadmium, nickel, lead and zinc metals by Plane, Ash and Pine wood species in Hamedan parks. After composed sampling of the unwashed leaves and soil in the 11 parks, the samples were dried, acidified, and finally, the concentration of metals were measured by atomic absorption spectrometry. The results of concentration of lead and nickel metals were higher than those in the earth's crust and the concentration of cadmium and nickel metals more than the global mean concentration of metals in urban soils. On the other hand, the highest concentrations of cadmium, lead and zinc were found in Plane leaf and nickel element in Ash leaf. In general, the concentration of metals from unwashed leaves were more than washed ones. In this regard, there was a positive and significant correlation between the amounts of metals in the soil at the site of tree growth with their concentration in leaves. According to the results of bioconcentration factors, it can be said that the Plane species is more suitable for biodegradation of heavy metal contamination, especially cadmium. Finally, due to the results, it is necessary to pay attention to the establishment of cumulative species in urban gardens.
  Keywords: Ash, Heavy metals, Monitoring, Pine, Plane
 • Hamzeh Jafarisarabi, Babak Pilehvar *, Kambiz Abrari Vajari, Seyed Mohammad Waez, Mousavi Pages 73-91
  This study investigates floristic quality of central Zagros forest in relation to environmental disturbances using conservatism coefficient. Tree layer of the most important forest types in central Zagros was surveyed using 24 plots (500 m2 area) and herb layer was measure by 72 plots (4 m2 area). Then the list of collected flora send to an expert group of botanist and ecologist to assign conservatism coefficient to them based on the amount of each species sensitivity to disturbances and fidelity to the ecological site condition. Based on the results only a few species take high rank score which means the most collected plant species were sensitive to the disturbances and have low fidelity to the site. In fact more than half of the collected species belong to the lowest class of conservatism coefficient (1-3), which pyrus glabra forest type involves the most plant species of this class.
  Keywords: Conservatism coefficient, Crotype, Endemism, Life form
 • Jalil Sarhangzadeh * Pages 93-112
  Juniper (JuniperusfoetidissimaWilld.) is classified as a Least Concern (LC) species of the International Union for Conservation of Nature (IUCN), but its distribution has decreased as a flagship and longevous species in East Azarbaijan province during last decades, and hence it is important to protect its habitats. In this research, the habitat suitability of Juniper in Arasbaran biosphere reserve, as the only habitat of this species in Iran, was considered. For the habitat suitability modeling of this species, Ecological Niche Factor Analysis (ENFA) method and ENFA software were used. Results showed that this species has narrow ecological niche and is sensitive to habitat changes. Information layers determined as affecting variables on this species include slope, aspect, elevation, land form, Geology and climate. Results showed that 27.17% of Arasbaran biosphere reserve were suitable for Juniper. The suitable habitats were recognized to be in areas with elevation range of 330 to 1500 meters above sea level, 10 to 60 percent of slope, hillsides, mediterranean and semi-arid climates. The results of this research is suitable for sustainable management of forest ecosystems, reclamation and land protection.
  Keywords: Juniper (Juniperus foetidissima), Arasbaran, Biomapper, Specialization
 • Leila Hamidoost, Javad Torkaman, Teymour Rostami Shahraji *, Beitollah Amanzadeh Pages 113-124
  This study is about stoma and Secretory duct in Ash leaves along an altitudinal gradient (500–700–900 m) in Shafaroud zone. First, 10 trees 30-50 cm D.B.H were selected and 3 leaves of each tree and 90 leaves were collected then leaves of Ash discolor and coloration stage and Some images (×10 and ×40) were prepared of them by light microscopy. The stoma and Secretory duct characteristics including area, length and width and density have been measured on the surface by Digimizer software. Kolmogorov-Smirnov and Levene test for testing normality and Homogeneity of Variances, one way ANOVA for analyzing data, Dunnetts T3 for comparing mean were used at (p=0.05). The results showed that length, width and area of stoma and resin duct have significant differences among the altitudinal zones. The area and width of stomata have decreased with an increasing altitude. The area, length and width of the Secretory duct in 900 m is more than other zones. The area of stomata decreased and the density of stomata increased with increasing elevation the cause of this variation is adapt to the environmental change.
  Keywords: Altitudinal gradient, Fraxinus excelsior, Secretory duct, Shafaroud, Stoma
 • Kambiz Abrari Vajari *, Farhad Jahanpour, Alireza Amolikondori Pages 125-135

  The objective of the present research was to study the effect of some physiographical factors (Aspect, slope, elevation) and features of Persian oak (Quercus brantii Var. persica( including height, DBH and crown diameter on fine root biomass in Hashtad- Pahlu forest, Lorestan. For this purpose, fine roots of oak trees were sampled randomly at   soil depths of 0-15 and 15-30cm in north and south positions under canopy of trees, then the amount of biomass and carbon were measured in laboratory. Analysis of variance and independent t test results showed that aspect and altitude had influences on fine root biomass so the highest amount was observed in the west aspect and the altitude of 1670-1870 m a.s.l )p<0.01(. The slope factor had no effect on the root biomass of trees in the site, as well Pearson’s correlation indicated that with increasing height and DBH of trees, biomass and carbon content were decreased )p<0.05(.

  Keywords: Biomass, fine root, Western oak, Zagros forests
 • Shirin Alizadeh, Alireza Salehi *, Mohammad Reza Mirzaei Pages 137-151

  To study on competence of nonparametric geostatistical models including Indicator Kriging, Probability Kriging, Indicator Cokriging and Probability CoKriging, in zoning the probability of presence of Persian oak (Quercus brantii Lindl) regeneration in a forest stand to suggest the most suitable model and produce its related map, a forest stand with an area about 200 ha in nearby Yasouj was inventoried. Using a systematic random grid, 150 m by 250 m, general and silvicultural characteristics of the forest stand were inventoried in circular sample plots with an area of 1000 m2. the number of Persian oak regeneration were counted
  To study on competence of nonparametric geostatistical models including Indicator Kriging, Probability Kriging, Indicator Cokriging and Probability CoKriging, in zoning the probability of presence of Persian oak (Quercus brantii Lindl) regeneration in a forest stand to suggest the most suitable model and produce its related map, a forest stand with an area about 200 ha in nearby Yasouj was inventoried. Using a systematic random grid, 150 m by 250 m, general and silvicultural characteristics of the forest stand were inventoried in circular sample plots with an area of 1000 m2. the number of Persian oak regeneration were counted in four small-circular plots with a radius of 1.55 m located with a distance of nine meters from the center of the main plots in line with the four main geographic directions. Using Geostatistic Analysis in ArcGIS10.2, the models of circular, spherical, tetraspherical, pentaspherical, exponential, gaussian, rational quadratic, hole effect, k-bessel, J-Bessel and stable were fited on the variogram. The cross validation method was used to evaluate the accuracy of the model. The results showed that the pantaspherical model of probability kriging have the strongest spatial structure (75.63%) and the highest level of credit in aspect of accuracy, ME (-0.0106), ASE (0.4424), RMSE (0.4470) and RMSS (1.0113) and would be suggested as the suitable model. After drawing semivariogram of regenerations and fixing the suggested model on that, they indicated on anisotropy in semivariogram quantity.
  four small-circular plots with a radius of 1.55 m located with a distance of nine meters from the center of the main plots in line with the four main geographic directions. Using Geostatistic Analysis in ArcGIS10.2, the models of circular, spherical, tetraspherical, pentaspherical, exponential, gaussian, rational quadratic, hole effect, k-bessel, J-Bessel and stable were fited on the variogram. The cross validation method was used to evaluate the accuracy of the model. The results showed that the pantaspherical model of probability kriging have the strongest spatial structure (75.63%) and the highest level of credit in aspect of accuracy, ME (-0.0106), ASE (0.4424), RMSE (0.4470) and RMSS (1.0113) and would be suggested as the suitable model. After drawing semivariogram of regenerations and fixing the suggested model on that, they indicated on anisotropy in semivariogram quantity. The map of spatial distribution of regeneration could be an applicable guide in plantation projects in Zagros Region.

  Keywords: Forest regeneration, Geostatistics, Nonparametric stochastic, Yasouj
 • Beitollah Amanzadeh *, Khosro Sagheb Talebi, Pezhman Pahrizkar, Parisa Shahinroksar Ahmadi, Auob Moradi, Hassan Pourbabaei, Mohsen Yousefpour Pages 153-167
  In order to comparing the regeneration and diversity in natural and created gaps, all of the gaps in two compartments in Asalem forests were identified and divided into three categories: small gaps (2), medium gaps (200-500 m2), and large gaps (>500 m2). Seven plots with an area of 4m2 (2m×2m) were taken in each gap. The number of individuals of tree seedlings and saplings were recorded and coverage percent of herbaceous species were estimated in each plot based on extended Braun - Blanquet cover - abundance scale. In addition to counting the number of species, diversity indices including Simpson (1-D) and Shannon-Wiener (H') and Smith- Wilson’s evenness indices were calculated. The Kolomogrov-Smirnov test was used to study the normality of data and then one-way ANOVA test was performed using SAS software. Totally 38 natural and 30 created gaps were identified. The results revealed that mean of each gap size was 371 m2. There were no significant difference between the size of natural and created gaps but the number and total regeneration were significant differences among natural and created gaps. The least abundance of seedlings were obtained in the small gaps. Also diversity indices had maximum in the created gaps.
  Keywords: Beech, Diversity, Gap, Regeneration, Vegetation