فهرست مطالب

سواد سلامت - سال چهارم شماره 1 (پیاپی 13، بهار 1398)
 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 13، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مسعود خشنودی، علی صفری*، محمد واحدیان شاهرودی، حسین صادقنژاد، نفیسه نجاتی پرواز صفحات 9-17
  مقدمه و هدف
  شناسایی افراد با سواد سلامت ناکافی، بویژه در بین کارکنان سیستم بهداشت و درمان، از اهمیت خاصی برخوردار است. همچنین کیفیت زندگی شغلی آنها یکی از عوامل مهم جهت اطمینان از پایداری نظام سلامت معرفی شده است. به نظر می رسد ارتباط بین کیفیت زندگی و سواد سلامت پرستار ان عامل مهمی در دستیابی به سطح بالایی از کیفیت مراقبت باشد. هدف این مطالعه، تعیین ارتباط سواد سلامت با کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستان کاشمر در سال 1397 می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- مقطعی از نوع همبستگی بر روی 230 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های شهید مدرس و حضرت ابوالفضل(ع) که در سال 1397 از طریق سرشماری انتخاب شده بودند، انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه دموگرافیک، پرسش نامه سنجش سواد سلامت ایرانیان (HELIA) و پرسش نامه کیفیت زندگی (WHOQOL-BREF) توسط پرستاران واجد شرایط تکمیل شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS  نسخه 16 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین سنی پرستاران 6.82±31.3 سال بود که جامعه آماری را 37.4 درصد مرد و 62.6 درصد زن تشکیل دادند. طبق یافته ها، 8.3 درصد دارای سوادسلامت ناکافی، 52.6 درصد دارای سوادسلامت کافی و 39.1 درصد دارای سواد سلامت عالی بودند. میانگین نمره سوادسلامت 10.65±80.98 (در سطح کافی) و میانگین نمره کیفیت زندگی 11.55±65.39 (در حد متوسط) بود که بیشترین امتیاز کیفیت زندگی به ترتیب مربوط به بعد جسمانی، اجتماعی، روانشناختی و محیطی بوده است. آزمون ضریب همبستگی (اسپیرمن) نشان داد که بین سطح سواد سلامت و ابعاد چهارگانه کیفیت زندگی رابطه معنی داری از لحاظ آماری وجود دارد (<0/05  P).
  نتیجه گیری
  طبق یافته های مطالعه حاضر، ارتباط مستقیمی بین سواد سلامت و ابعاد مختلف کیفیت زندگی پرستاران وجود دارد لذا تاکید بیشتر بر اهمیت ویژه سواد سلامت و کیفیت زندگی در بعد سیاست گذاری های نظام سلامت و بهبود کیفیت خدمات بیش از پیش ضروری می باشد. با برنامه ریزی و طراحی برنامه های مفید در زمینه سواد سلامت متناسب با پرستاران می توان جهت توسعه مهارت های سواد سلامت در جامعه گامی موثر برداشت و کیفیت زندگی پرستاران را ارتقاء داد.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، کیفیت زندگی، پرستار، بیمارستان
 • نسرین رضایی، مریم سراجی* صفحات 18-24
  مقدمه و هدف
  نارسایی قلبی بیماری مزمن و پرهزینه ای است که سبک زندگی سالم در پیشگیری از آن موثر بوده و سواد سلامت نیز برای ارتقای خودمراقبتی این بیماران لازم است. هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط بین سواد سلامت و رفتار خود مراقبتی بیماران نارسایی قلب بستری در بیمارستان می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی می باشد که در سال 1396 بر روی 180 نفر از بیماران نارسایی قلب بستری در بیمارستان های شهر زاهدان انجام شد. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه ای که شامل سه قسمت اطلاعات دموگرافیکی، سواد سلامتی و خود مراقبتی بود جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار 19 SPSS و آزمونهای آماری شامل تی مستقل ،ANOVA، ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره سطح سواد سلامت 7/22 (از 43نمره) با انحراف معیار 6/6 بود. بر اساس نتایج بدست آمده40% بیماران دارای سواد سلامتی ناکافی، 45% دارای سطح سواد متوسط و 15% دارای سطح سواد کافی و مطلوب بودند. میانگین نمره خودمراقبتی 7/44 و انحراف معیار 9/1 بود (از80 نمره) که بیشتر از سطح متوسط بود. بر اساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین سواد سلامت و خودمراقبتی رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشت (r=0.48,p=0.021)یعنی با افزایش سواد سلامت، خودمراقبتی ارتقاء می یافت.
  نتیجه گیری
  یافته های حاصل از این پژوهش نشان دادند که در بیماران دچار نارسایی قلبی، با افزایش سواد سلامت، سطح خودمراقبتی افزایش می یابد، لذا توصیه می شود برای ارتقای سواد سلامت این بیماران، مداخلات آموزشی در این زمینه انجام گردد.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، خود مراقبتی، نارسایی قلبی
 • بهناز رحیمی، الهه توسلی* صفحات 25-32
  مقدمه
  تعیین میزان سواد سلامت معلمان و آگاهی آنان در رابطه با مسایل مرتبط با بهداشت و سلامت، کمک فراوانی به شناسایی و رفع نیازهای آموزشی دانش آموزان می نماید. مطالعه حاضر با هدف تعیین سواد سلامت معلمان مدارس ابتدایی شهرکرد انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که به صورت مقطعی  روی 60 نفر از معلمان ابتدایی شهرکرد  در سال 97-1396  انجام شد. معلمان به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه مربوط به سنجش متغیرهای دموگرافیک و پرسشنامه سواد سلامت (TOHFLA) جمع آوری گردید. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS نسخه 18 و بهره گیری از آزمون های توصیفی و استنباطی از جمله رگرسیون خطی و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین نمره سواد سلامت در بخش محاسبات 17/67±76/17 و در بخش خواندن 38/29±63/34 به دست آمد، همچنین میانگین نمره سواد سلامت به طور کلی 17/74±73/60 گزارش شده است. از طرفی 60 درصد معلمان در بخش محاسبات و 48/3 درصد آن ها در بخش خواندن دارای سواد سلامت مرزی بودند. بین سواد سلامت با سن و وضعیت اقتصادی معلمان رابطه معنادار وجود داشت (p<0.05) . نتایج رگرسیون نشان داد که قدرت پیشگویی کنندگی سن برای سواد سلامت معنی دار بود(p=0.044, β=0.096).
  نتیجه گیری
  با توجه به سطح متوسط سواد سلامت در معلمان و ارتباط آن با سواد سلامت دانش آموزان در مدرسه، طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی هدفمند مرتبط با سواد سلامت ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، معلم، مدرسه
 • یاسمین جعفری، نوشین پیمان* صفحات 33-42
  مقدمه
  میزان استرس و عوارض آن به حدی در زندگی مردم افزایش یافته که موجب نگرانی بسیاری از موسسه ها و سازمان ها از جمله سازمان جهانی بهداشت شده است. برای کاهش تاثیرات منفی استرس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان راه های مختلفی وجود دارد که یکی از این راه ها، آموزش مدیریت استرس می باشد. هدف از این پژوهش تعیین تاثیر آموزش مبتنی بر نظریه خودکارآمدی بر مدیریت استرس دانش آموزان دبیرستانی دخترانه بجنورد در سال 1396 بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی نیمه تجربی، 60 نفر از دانش آموزان پایه اول متوسطه شهر بجنورد به روش نمونه گیری خوشه ایطبقه بندی شدند و بصورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند.  ابزار  جمع آوری اطلاعات شامل  پرسشنامه مشخصات فردی، پرسشنامه ی استاندارد خودکارآمدی کودکان و نوجوانان (SEQ-C) و چک لیست مهارت های مقابله ای (CS-R) بود. پس از تکمیل پرسشنامه ها قبل از مداخله، بعد از پایان جلسات آموزشی و همچنین سه ماه بعد، مجددا توسط دانش آموزان هر دو گروه تکمیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و آزمون های Chi-square، Independent Samples T- test و Repeated measure ANOVA استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که تفاوت معناداری در میانگین نمرات خودکارآمدی اجتماعی، تحصیلی، هیجانی، عمومی و نمرات راهبردهای مساله مدار، هیجان مدار، اجتنابی و کمتر مفید در بین دانش آموزان گروه آزمون نسبت به گروه کنترل بعد از مداخله ی آموزشی به وجود آمده است(p<0.001).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که مداخله ی آموزشی ازطریق نظریه خودکارآمدی بر مهارت های مقابله ای نوجوانان موثر است.  لذا پیشنهاد می شود با توجه به وجود استرس های فراوان در دوران نوجوانی، برنامه های مناسب و مرتبط توسط کارشناسان مدارس طراحی و اجرا گردد.
  کلیدواژگان: تئوری خودکارآمدی، مهارت های مقابله ای، دانش آموزان، شهر بجنورد
 • میلاد نوروزی، یعقوب مدملی، مریم دریکوندی، مصطفی ساکی، مهرناز مرادی کل بلند* صفحات 43-52
  زمینه و هدف
  بیماران مبتلا به دیابت به علت عوارض بیماری و کنترل آن نیازمند آگاهی کافی از بیماری می باشند. از عوامل موثر بر سطح آگاهی، سواد سلامتی است. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین سطح سواد سلامت و ارتباط آن با برخی عوامل در بیماران دیابت نوع دو شهر اهواز انجام شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی مقطعی  بر روی 362 بیمار بالای 18 سال مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به درمانگاه دیابت وابسته به بیمارستان گلستان شهر اهواز به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، شامل پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی و سواد سلامت ایرانیان(HELIA) بود. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 انجام شد.
  یافته ها
  سن اکثریت نمونه ها 58-48 سال(71/20 درصد)، زن(62/80 درصد)،  بیسواد(54/70 درصد) و خانه دار(52/60 درصد) بود. 50 نفر(13/8 درصد) سواد سلامت کافی، 169 نفر(46/7%) سواد سلامت نه چندان کافی و 143 نفر(39/5 درصد) سواد سلامت ناکافی داشتند. بر اساس نتایج ارتباط معناداری بین ابعاد سواد سلامت و مدت زمان ابتلا به بیماری(p=0.13) و جنسیت(p=0.29) وجود نداشت. ولی ارتباط معناداری بین ابعاد سواد سلامت با سن(p=0.000)، تاهل(p=0.000)، تحصیلات(p=0.000)، نوع شغل(p=0.000)، محل سکونت(p=0.008) و نوع درمان(p=0.000) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  پژوهش نشان داد سواد سلامت بیماران دیابت نوع دو در شهر اهواز در حد نه چندان کافی می باشد. سواد سلامت با متغیرهای سن، تاهل، شغل، تحصیلات، نوع محل سکونت و نوع درمان رابطه آماری معناداری نشان داد. بنابراین لزوم توجه متخصصان اطلاعات سلامت به شناخت متغیرهای جمعیت شناختی بیماران دیابتی و نیازها و توانمندی های آنان در جهت تهیه منابع آموزشی ضروری به نظر می رسد چرا که انتظار می رود با افزایش سوادسلامت،رفتارهای مرتبط با سلامتی نیز ارتقای یابد. نوع مطالعه: پژوهشی
  کلیدواژگان: سواد سلامت، دیابت، اهواز
 • رستگار حسینی*، زهرا حسینی صفحات 53-59
  زمینه و هدف
  سواد تغذیه ای توانایی افراد برای کسب، درک و ارزیابی اطلاعات مناسب در زمینه تغذیه می باشد که وضعیت تغذیه ای ورزشکار را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا هدف این تحقیق، سنجش سواد تغذیه ای دانشجویان ورزشکار مرد شرکت کننده در المپیاد ورزشی دانشجویان در سال 1397 می باشد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق 340 دانشجوی ورزشکار در 14 رشته ورزشی (فوتسال، هندبال، والیبال، بسکتبال، تنیس روی میز، بدمینتون، دو و میدانی، شطرنج، کاراته، تکواندو، شنا، جودو، کشتی آزاد و کشتی فرنگی) به روش نمونه گیری در دسترس و هدف دار انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه سواد تغذیه ای  بود که به روش مصاحبه تکمیل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های t تک نمونه ای، تحلیل واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد به ترتیب 42/44%، 32/17 % و 25/39 %  از دانشجویان دارای سواد تغذیه ای ناکافی، متوسط و خوب بودند. دانشجویان با سابقه ورزشی بالاتر و تحصیلات بیشتر سطح بالاتری از سواد تغذیه ای داشتند. کمترین درصد پاسخ های صحیح  به ترتیب مربوط به بخش درک مطلب تغذیه ای، تعیین گروه های غذایی، انجام محاسبات و خواندن برچسب های غذایی بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که وضعیت سواد تغذیه ای دانشجویان مرد ورزشکار شرکت کننده در المپیاد ورزشی دانشجویان، ضعیف است و همه ورزشکاران صرف نظر از رشته ورزشی و سطوح تحصیلات نیاز مبرم به آموزش های نظری و کاربردی تغذیه ای دارند. نوع مطالعه: مطالعه پژوهشی
  کلیدواژگان: سواد تغذیه ای، ورزشکاران، المپیاد ورزشی
 • آسیه پیرزاده*، طاهره ندوشن، مریم نصیریان صفحات 60-67
  مقدمه
  سواد سلامت مادری شامل مهارتی شناختی و اجتماعی است که انگیزه و توانایی زنان باردار را برای دسترسی، درک و استفاده از اطلاعات بهداشتی فراهم می اورد. با توجه به تاثیر سواد سلامت مادری بر سلامت مادران و فرزندانشان، شناسایی سطح سواد سلامت مادری در زنان باردار بسیار مهم و ضروری می باشد . بنابراین مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سواد سلامت مادری با مراقبت های دوران بارداری و پیامد آن در بین زنان تازه زایمان کرده مراجعه کننده به مراکز سلامت استان یزد در سال 1396 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی -تحلیلی است   که   بر روی 390 زن تازه زایمان کرده مراجعه کننده به مراکز سلامت استان یزد به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه سواد سلامت مادری (MHLAP)  و نتایج بارداری بود.  داده ها با استفاده از نرم افزار spss/21 تجزیه و تحلیل شد و از ازمون های تی تست ، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. سطح معناداری 0.05 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین نمره سواد سلامت 85/9±67/54 و میانگین نمره نتیجه بارداری 6±41/47 بود و  آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط آماری معناداری بین سواد سلامت و نتیجه بارداری.نشان داد (R=0.633, P  
  نتیجه گیری
   با توجه به اینکه سواد سلامت مادری با نتیجه بارداری ارتباط معناداری داشت. لذا با توجه به این امر باید سعی شود که با ارائه اطلاعات بهداشتی مناسب، به روز و مطابق با نیاز مادران باردار در مراکز جامع سلامت ، مادران باردار را جهت انجام مراقبت ای بارداری تشویق نمایند .
  کلیدواژگان: سواد سلامت، مادران باردار، مراقبت های دوران بارداری، نوزاد
|
 • Masoud Khoshnudi, Ali Safari *, Mohammad Vahedian, Shahroodi, Hossein Sadeghnejhad, Nafise Nejati Parvaz Pages 9-17
  Background and Objective
  It is important to identify people with inadequate health literacy, especially among health care providers. Also, their quality of work life is one of the important factors for ensuring the stability of the health system. It seems that the relationship between quality of life and nursing health literacy is an important factor in achieving a high level of care quality. The aim of this study was to determine the relationship between health literacy and quality of life in nurses working in Kashmar hospitals in 2018.
  Materials and Methods
  This descriptive cross-sectional study of correlation type was carried out on 230 nurses working in Shahid Modarres and Hazrat Abolfazl (AS) hospitals in 2018 who were selected through the census. The data were collected using the demographic questionnaire, HELIA questionnaire, and Quality of Life questionnaire by qualified nurses. Data were analyzed using the SPSS v.16 software.
  Results
  The mean age of nurses was 31.3±6.82 years which included 37.4% male and 62.6% female. According to the results, 8.3% had inadequate health literacy, 52.6% had adequate health literacy and 39.1% had high health literacy. The mean score of health literacy was 80.98±10.65 (adequate). The mean score of quality of life was 65.39±11.55 (Moderate). The highest quality of life score was related to physical, social, psychological and environmental dimensions, respectively. The correlation coefficient (Spearman) showed that there was a significant relationship between the level of health literacy and quadruple dimensions of quality of life (P <0.05).
  Conclusion
  According to the findings, there is a direct relationship between health literacy and different dimensions of nurses' quality of life. Therefore, more emphasis on the importance of health literacy and the quality of life in health system policy-making and improving the quality of services is necessary. By planning and designing useful programs in the health literacy area appropriate to nurses, effective steps can be taken to develop health literacy skills in the community and improve Nurses' quality of life. Paper Type: Research Article
  Keywords: Health Literacy, Quality of life, Nurses, Hospital
 • Nasrin Rezaee, Maryam Seraji * Pages 18-24
  Background and Objective
  Heart failure is a chronic and costly disease.  A Healthy lifestyle is effective in prevention and health literacy is also needed to improve the self-care of these hospitalized heart failure patients.
  Materials and Methods
  This descriptive cross-sectional study of correlation type was carried out on 180 heart failure patients hospitalized in Zahedan hospitals in 2018. Samples were selected using convenient sampling method. Data were collected through a questionnaire containing three parts of demographic information, health literacy, and self-care. Data were analyzed using SPSS 19 software and statistical tests including independent T-test, ANOVA and Pearson correlation coefficient.
  Results
  The mean score of the health literacy level was 22.7 (out of 43) with a standard deviation of 6.6. Based on the results, 40% of patients had inadequate health literacy level, 45% had a moderate level of health literacy and 15% had adequate and desirable health literacy level. The mean self-care score was 44.7 and the standard deviation was 1.9 (out of 80) which was higher than the average. Based on the Pearson correlation coefficient, there was a direct and significant relationship between health literacy and self-care (r = 0.48, p = 0.021); with increasing health literacy, self-care also improved.
  Conclusion
  The findings of this study showed that in patients with heart failure, self-care level increases with increasing health literacy. Therefore, educational interventions in this field are recommended to improve the health literacy of these patients. Paper Type: Research Article
  Keywords: Health Literacy, self-care, heart failure
 • Behnaz Rahimi, Elahe Tavassoli * Pages 25-32
  Background and Objective
  Determining the health literacy level of teachers and their awareness of health-related issues helps to identify and meet the educational needs of students. The aim of this study was to determine the health literacy of elementary school teachers in Shahrekord.  
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, 60 Elementary school teachers in Shahrekord were selected via consensus sampling in 2017. Data were collected using questionnaires on demographic characteristics and health literacy (TOHFLA). Data were analyzed by SPSS Version 18 and descriptive and inferential statistical tests (e.g., linear regression analysis and Pearson correlation).  
  Results
  The results showed that the mean score of health literacy in numerical ability test was 76.17±17.67 and for reading comprehension skill was 63.34±38.29. Also, the mean score of total health literacy was obtained 73.60±17.74. 60% of teachers in the numeracy part and 48.3% of them in the reading comprehension part had borderline health literacy level. There was a significant relationship between health literacy and age /economic status (P = 0.05). The results of multiple regression analysis indicated that age is the main predictors of health literacy (β= 0.096), P = 0.044).  
  Conclusion
  Regarding the moderate level of teachers’ health literacy and its relationship with health literacy of students in schools, it is necessary to Design, implement and evaluate Targeted educational interventions related to health literacy.   Paper Type: Research Article
  Keywords: Health Literacy, Teacher, School
 • Yasamin Jafari, Nooshin Peyman * Pages 33-42
  Background &
  Objectives
  Studies have shown that the level of stress and its complications has increased to a large extent in people's lives, causing concern among many institutions and organizations, including the World Health Organization..there is several ways To reduce the negative effects of stress on the academic performance of students. One of these ways, stress management training. The aim of this study was to determine the effect of self-efficacy theory on stress management based on high school girls in Bojnord 2017.
  Materials and Methods
  In this quasi-experimental study, 60 students from one classes attending the Junior High School bojnurd in 2016 winter were classified using cluster sampling and randomly divided into two case and control groups. The instruments used included demographic questionnaire and self-efficacy questionnaire for children (SEQ-C) and check list of coping skills (CS-R). when the questionnaire completed by the students in each group, then students who are in the intervention group received training based on self-efficacy theory. the control group did not receive any intervention in this time. the questionnaire was completed by students in both groups After the training sessions and 3 months later.
  Findings
  The results showed difference in mean scores of self-efficacy, social, educational, emotional, general and scores of strategies for problem-oriented, emotional, insecure and less self image in students was developed after educational intervention compared to the control group significantly. (p <0.001).
  Conclusion
  The results showed that training intervention based on self-efficacy theory affect on coping skills in Adolescents.Therefore, it is recommended that appropriate and relevant programs be carried out by experts and school personnel in the presence of stress during adolescence.
  Keywords: The theory of self-efficacy, Coping Skills, Students, Bojnourd
 • Milad Noroozi, Yaeghoob Madmoli, Maryam Derikvand, Mostafa Saki, Mehrnaz Moradi Kalboland * Pages 43-52
  Background and objective
  Patients with diabetes need adequate knowledge of the disease due to complications of the disease and its control .The awareness is one of the effective factors on the level of health literacy. The present study aimed to determine the level of health literacy and its relation with some factors in patients with type 2 diabete.
  Methods
  This is cross-sectional study was performed on 362 patients over 18 years of age with type 2 diabetes mellitus who referred to Diabetes Clinic in Golestan Hospital of Ahvaz. A randomized simple sampling method was used. The questionnaire included demographic and health literacy questionnaires. Data were analyzed by SPSS software version 22 using descriptive statistics and chi-square test.
  Results
  The age of majority of samples was 48-48 years old (% 20/71), female (% 80/62), illiterate education (% 70/54), and housewife (% 60/52). Fifty (13.8%) had adequate health literacy, 169 (46.7%) border health literacy and 143 (39.5%) had inadequate health literacy. The relationship between health literacy dimensions and demographic variables did not show a significant relationship between health literacy dimensions and the history of the disease (p = 0.225) and gender (p = 0.296). But there was a significant positive correlation between dimensions of health literacy and age (p = 0.000), marital status (p = 0.000), education (p = 0.000), occupation type (p = 0.02), type of residence (p = 0.05) and kind of cure( p = 0.000).
  Conclusion
  The research showed that the health literacy of diabetic patients is borderline. On the other hand, health professionals can provide educational resources by identifying the needs and capabilities of their audience and linking health literacy with demographic variables. As health literacy is expected to increase, health-related behaviors will also be enhance. Paper Type: research article Keywords : Health literacy, Diabet, Ahvaz
  Keywords: Health Literacy, Diabet, Ahvaz
 • Rastegar Hoseini *, Zahra Hoseini Pages 53-59
  Background and Objectives
  Nutritional literacy is the athlete’s capability for obtaining, understanding and evaluating nutritional information that can affect athletic nutritional status. Therefore, the purpose of this study was to assess nutritional literacy of male athlete participating in the 2018 Iran University Games.
  Methods
  In this study, 340 student athletes (age 22.3 ± 4.23 years, height 179.21 ± 10.12 cm, weight 75.23 ± 13.16 kg, body mass index 23.47 ± 3.13 kg/m2) in 14 sports (futsal, handball, volleyball, basketball, table tennis, badminton, track and field, chess, karate, taekwondo, swimming, judo, freestyle wrestling and Greco Roman wrestling) were selected by available targeted sampling method. Data analysis was carried out by using one sample t-test, one-way ANOVA and Pearson’s correlation coefficient.
  Results
  The results of the present study showed that 42.44%, 32.17% and 25.39% of students had poor, moderate and good nutritional literacy, respectively. Students with more sports precedent and higher education had a higher level of nutritional literacy. The lowest percentage of correct responses was related to nutritional comprehension, food groups, doing the calculations, and reading food labels.
  Conclusion
  This study showed that the nutritional literacy of male student athletes participated in the Iran university games is poor and that they need more theoretical and applied nutrition educations irrespective of their sports fields and academic levels. Paper Type: Research Article
  Keywords: Nutritional Literacy, Athletes, Iran University Games
 • Asiyeh Pirzadeh *, Tahere Nodooshan, Maryam Nasirian Pages 60-67
  Background and Objective
  Maternal health literacy includes cognitive and social skills, providing the motivation and ability for pregnant women to access, understand, and use the health information. Given the effect of maternal health literacy on health of mothers and their children, recognizing the maternal health literacy level in pregnant women is essential. Thus, the present study was conducted to evaluate the relationship between maternal health literacy and prenatal care and its outcomes among the women who have recently given birth and admitted to Yazd health centers in 2017.
  Method
  This descriptive-analytical study was conducted on 390 women. They were selected using multistage cluster sampling method. The data collection tools were maternal health literacy level and pregnancy outcome questionnaires. Data were analyzed using SPSS (version 21). The significant level was considered 0.05.
  Results
  The mean score of health literacy score was 54.67 ± 9.85 and the mean score of pregnancy outcomes was 47.41 ± 6.2 and Pearson correlation test showed a significant correlation between health literacy and pregnancy outcomes (R=0.633, p<0.0001). Maternal health literacy was also associated with cares such as proper weight gain during pregnancy and the use of some supplements (folic acid and multivitamin), but it did not show any significant association with the nutritional status of the neonate and birth weight.
  Conclusion
  As a significant relationship was found between maternal health literacy and pregnancy outcome, the mothers should be encouraged for pregnancy cares by providing proper health and up-to-date information and materials required by pregnant mothers in healthcare centers. Paper Type: Research Article
  Keywords: Health Literacy, Pregnant Mothers, prenatal care, neonate