فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/18
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محسن آسیب پور * صفحات 1-22
  پر واضح است که نظریات «تصویر شناسی» و «بینامتنیت» که بر قاعده قیاس استوار هستند، به ترتیب با مفاهیم «نویسنده» و «نوشتار» پیوند خورده اند. به همین ترتیب، می توان نوعی مقایسه را متصور شد که این بار متوجه بعد «خواننده» است و در نتیجه به مساله «فهم» مرتبط می شود. در واقع، پایه بحث پیش رو اعتقاد به این امر است که، صرف نظر از نوع ادبی که یک اثر متعلق به آن است، درک آن نوعی «دریافت حسی» است که بواسطه نوعی «برابرسازی دیداری» توسط خواننده شکل می گیرد. در واقع، فهمیدن یک متن، جدا از اینکه متن موردنظر چه اندازه در برانگیختن تصاویر ذهنی نزد خواننده تواناست، به طور اجتناب ناپذیری با نوعی ارجاع دهی به جهان خارج پیوند دارد. به بیان ساده، می توان گفت خوانش نوعی اقتباس تصویری است، بطوریکه هر لحظه از آن یک لحظه یا سکانس از یک فیلم تصنعی می باشد. با توجه به این امر که هر خواننده، بنابر داشته (داده)های روانی-اجتماعی-فرهنگی خود نسخه خاص خود را از رمان ایجاد می کند (می بیند)، ما بر این باوریم که این امکان وجود دارد که به عنوان یک نظریه در حوزه مطالعات تطبیقی ادبیات این بار مقایسه را میان متن و بازنمودهای ذهنی گوناگونی که از آن نزد خواننده های مختلف ایجاد می شود درنظر بگیریم. در نتیجه، در این نوشته قصد داریم تا از ورای یک تحقیق نشان دهیم چه عناصری در این مقایسه، یا به بیان بهتر «انطباق»، دخیل هستند و چگونه خواننده های مختلف تصاویر ذهنی متفاوتی در برخورد با یک متن واحد می سازند، یعنی چه اصولی نزد همه آنها مشترک است
  کلیدواژگان: متن، روایت، ذهن، تصاویر ذهنی، خوانش
 • بدری السادات سیدجلالی، آزیتا عباسی * صفحات 23-44
  ظهور وام واژه ها از نخستین تبعات برخورد دو جامعه زبانی است. در سال های اخیر، پژوهش های فراوانی در باب ماهیت و کاربرد وام واژه ها در چارچوب مطالعات جامعه شناختی زبان صورت گرفته است. گاه استفاده پرتکرار و آگاهانه از وام واژه ها در متون ادبی بازتاب سبک و نیت نویسنده است که باید در فرآیند ترجمه و شیوه انتقال وام واژه ها به متن ترجمه لحاظ شود. پژوهش حاضر بر آن است تا، بر مبنای روشی تحلیلی-توصیفی، ضمن ذکر اهمیت وام واژه ها در متون ادبی و نحوه بازنمایی آنها در ترجمه این متون، به بررسی موردی ترجمه رمان امریکایی عطر سنبل، عطر کاج نوشته فیروزه جزایری دوما بپردازد. به این منظور، تعداد 148 وام واژه از این رمان استخراج شده و شیوه ترجمه آنها به فارسی، با در نظر گرفتن سه متغیر زبان وام دهنده، حوزه های معنایی وام واژه ها و راهکارهای ترجمه، مورد مطالعه قرار گرفت. داده های پژوهش نشان می دهند که دو راهکار معادل گزینی و تعریف در اولویت انتخاب های مترجم قرار گرفته اند و این امر اغلب به کم رنگ شدن نقش فرهنگی وام واژه ها و نادیده گرفتن نیت نویسنده متن مبدا از انتخاب واژه های غیرانگلیسی منجر شده است.
  کلیدواژگان: وام واژه، راهکارهای ترجمه، حوزه های معنایی، زبان وام دهنده، عطر سنبل عطر کاج
 • مروه الاسعد*، حسن ذوالفقاری، ناصر نیکوبخت، نجمه دری صفحات 45-68
  منظومه‎های عاشقانه کلاسیک از مهم ترین و گسترده ترین انواع شعر غنایی محسوب می شوند. البته تعداد زیاد و تامل برانگیزی از این منظومه‎ها از بین مردم برخاسته و در میان آنان منتشر شده اند؛ به این منظومه ها «عاشقانه عامیانه» گفته می‎شود. این مقاله به بررسی ساختار عشقی شش منظومه عاشقانه فارسی می پردازد که از مشهورترین و مهم‎ترین منظومه‎های کلاسیک و عامیانه به شمار می روند. برای دستیابی به نتایج دقیق، در این پژوهش داستان‎ها به شیوه ریخت‎شناسی پراپ و با کمک جداول تجزیه وتحلیل شده اند. سپس با مقایسه نتایج به دست آمده، کنش‎های مشترک و متفاوت در این داستان ها دسته بندی شده اند. نتیجه آنکه این داستان‎ها به عنوان نماینده جمعی از داستان‎های عاشقانه کلاسیک و عامیانه نشانه‎ها و ساختار عشقی مشترکی دارند که آن ها را به هم نزدیک می‎کند. منظومه‎های کلاسیک بررسی شده عبارت اند از: خسرو و شیرین، یوسف و زلیخا و ویس و رامین. منظومه های عامیانه نیز عزیز و نگار، حیدربیک و سمنبر، حسینا و دلارام هستند.
  کلیدواژگان: منظومه‎های عاشقانه کلاسیک، منظومه‎های عاشقانه عامیانه، ریخت‎شناسی، ادبیات تطبیقی
 • فرشته محمدزاده، محمدجعفر یاحقی *، بهمن نامورمطلق صفحات 69-90
  چکیده متن ها همواره با دلایل و انگیزه های خاص و به شیوه های گوناگون با متن های دیگر پیوند می یابند. متن های تاریخ عمومی که در طول تاریخ نوشته شده، نیز چنین هستند. شاهنامه پیش متنی است که حضور گسترده آن در تاریخ نوشته های عمومی حاکی از وجود رابطه بینامتنی بین این دو متن در دو شاخه متفاوت، اما وابسته است. از این رو مسئله پژوهش این است که پیوند بینامتنی میان شاهنامه و تاریخ نوشته های عمومی از سده پنجم تا میانه سده هشتم هجری چگونه بوده است؟ بدین منظور از نظریه ترامتنیت ژرار ژنت که یک نظریه کامل در یافتن تمام جنبه های یک رابطه بینامتنی است، بهره برده ایم. هدف اصلی در این پژوهش کشف و شناخت انواع روابط ترامتنی با شاهنامه در تاریخ نوشته های عمومی است. روش پژوهش از نظر فضای انجام کار کتابخانه ای و از جهت تحلیل داده-ها کیفی است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که تاریخ نگاران با تاثیرپذیری از موقعیت اجتماعی و نهاد حمایتگر خود، آگاهانه در جهت دست یابی به اهداف و انگیزه های خود از نگارش تاریخ عمومی با شاهنامه رابطه بینامتنی برقرار کرده و در این راستا به ترتیب بیشترین تا کمترین از سه گونه ترامتنی بینامتنیت، سرمتنیت و فرامتنیت بهره برده اند.
  کلیدواژگان: شاهنامه، تاریخ نوشته های عمومی، ترامتنیت، ژرار ژنت
 • زینب جرونده *، هادی نظری منظم صفحات 91-115
  نقد جغرافیایی یکی از رویکردهای نوین در حوزه ی ادبیات تطبیقی معاصر می باشد که به مطالعه ی فضا و مکان در آثار ادبی می پردازد و نحوه ی نگرش چند نویسنده ی بومی و غیربومی را نسبت به مکانی مشخص بررسی می کند. زمانی که مکان یک رمان، شهر یا مکانی واقعی باشد، مکان داستانی و مکان واقعی در چالش قرار می گیرند که نتیجه ی آن، ارائه دادن تصاویر ادبی از یک شهر خاص می باشد. شهر پاریس نقطه ی مشترک ادبی میان رمان «الحی الاتینی» اثر سهیل ادریس ورمان « سرانجام شری» اثر گابریل کولت می باشد، پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی و از منظر نقد جغرافیایی به بررسی این شهر در این دو رمان پرداخته است. نتایج به دست آمده ی این پژوهش حاکی از آن است که نگاه نویسنده ی غیر بومی در رمان الحی الاتینی به پاریس، نگاهی است که شیفته ی مظاهر تمدن و فرهنگ و آزادی در غرب شده است و می کوشد ریشه های خویش را در شرق فراموش کند؛ به همین جهت تصاویری که نویسنده از مکان ها ارائه می دهد –از سینما گرفته تا هتلی که شخصیت اصلی در آن اقامت دارد – مطابق با سیر روایی داستان و افکار قهرمان اصلی آن می باشد ؛ اما نویسنده ی بومی در رمان سرانجام شری، نگاه واقع بینانه به پاریس دارد و با به تصویر کشیدن آن به نوعی می خواهد اوضاع و احوال افراد بعد جنگ جهانی اول را که دراین کشور دچار یاس، بیمعنایی و ناامیدی شده اند را نشان دهد و بخشی از تاریخ پاریس را به تصویرکشد.
  کلیدواژگان: نقد جغرافیایی، سرانجام شری، گابریل کولت، الحی اللاتینی، سهیل إدریس
 • لیلا غلامپور آهنگرکلایی، محمود طاووسی *، شهین اجاق علیزاده صفحات 117-141
  موضوع و مفهوم اعیان ثابته و وحدت وجود، اندیشه های محوری عرفان عطار و ابن عربی را تشکیل می دهند. این نوشتار بر آن است تا بر اساس مکتب امریکایی ادبیات تطبیقی، وجوه تشابه اندیشه های مذکور را از منظر کهن الگوها بررسی نماید. مطابق نتایج، عطار و ابن عربی در مقوله های اعیان ثابته و وحدت وجود اشتراک دارند. لایه های زیرین این تشابه را می توان در ضمیر ناخودآگاه جمعی و کهن الگوی خویشتن دانست. سیمرغ یا اعیان ثابته همان نمونه خداگونه و آغازین در آفرینش موجودات هستند که بیانگر نخستین تجلی و مظهر اسماء الهی اند و به همین جهت ارزشمندند و یگانگی با آن بیانگر غایت رشد انسان است. اما به تناسب تفاوت در محیط فرهنگی، هر یک از شخصیت های مذکور ابتکاراتی داشته اند: ابتکار ابن عربی را می توان در وضع اصطلاح اعیان ثابته با دو تجلی فیض اقدس و فیض مقدس دانست و ابتکار عطار آن است که در تناظر انسان و جهان از جنبه جزئی تمثیل ابتکاری "ذره و خورشید" و "ذره و عالم" را در مقابل تمثیل تکراری فلسفی اندام وارگی جهان ابن عربی ابداع کرده است و از جنبه کلی هم تمثیل جامع تناظر سی مرغ با سیمرغ را خلق نموده است که حاوی اندیشه عرفانی وحدت وجود با زیر مجموعه هایی چون وحدت در کثرت، تفاوت جزئی جهان سایه ای و مثالی، تناظر جهان سایه ای و مثالی، کمال گروهی سالکان و شعور کیهانی است و همه زیر مجموعه های مذکور در عرفان ابن عربی نیز وجود دارند که بیانگر یگانگی اندیشه های بشری است.
  کلیدواژگان: ابن عربی، ادبیات تطبیقی، اعیان ثابته، خویشتن، عطار
|
 • mohsen assib pour * Pages 1-22
  It is clear that theories of "imagery","intertextuality",which are based on analogy,are linked,respectively,to the concepts of "writer","writing." Similarly,one can imagine a kind of comparison that this time recognizes as the "reader" dimension and,as a result,relates to the issue of "understanding". In fact,the basis of the discussion is the belief that,regardless of the type of literary work that belongs to it,it is a perception of a kind of "sensory reception" that is formed by the reader through a kind of "visual equation". In fact,understanding a text,irrespective of how much text it is capable of excite mental images to the reader,is inevitably linked to a type of referral to the outside world. In simple terms,it can be said that reading is a visual adaptation,so that at any moment it is a moment or a sequence of an artistic film. Given the fact that each reader,because of his psycho-socio-cultural data,creates his own version of the novel,we believe that it is possible to The title of a theory in the field of comparative literature studies of literature this time is to compare the text,the various mental representations created by different readers. Consequently,in this paper,we intend to show,through a study,which elements in this comparison,or,in other words,"
  Keywords: Text, narration, mind, mental images, readings
 • Badri Sadat Seyed Jalali, Azita Abbassi * Pages 23-44
  One of the very consequences of language contacts is the presence of loanwords in a language. A great number of linguistic researches have focused on loanword studies through sociolinguistic approaches. In case of literary texts, the frequent and conscious use of loanwords reflects the style and the implicated purposes of the author which must definitely be transferred in translation. The present study aims to investigate the role of loanwords in literary texts, and their representations in translations. To this end, 148 loanwords were extracted from the American novel, Funny in Farsi by Firoozeh Dumas, then their representations in the Persian translation were studied considering three variables: the donor language, the semantic fields of loanwords and the translation strategies. The results revealed that ‘equivalence’ and ‘definition’ were the priorities of the translator among the translation strategies, and this has led to lose some cultural aspects of the literary text in translation.
  Keywords: loanword, translation strategies, semantic fields, donor language, Funny in Farsi: A Memoir of Growing Up Iranian in America
 • Marwa Alasaad *, Hasan Zolfaghari, Naser Nikobakht, Najmeh Dori Pages 45-68
  Classical romantic poems are one of the most important and most diverse types of poetry. Of course, a great deal of reflection from these poems has come from among the people and has been published among them; these poems are called " folk romantic poems". This article examines the romantical structure of the six lyrical Persian poems, which are considered to be the most famous and most important classical and folk poems. In order to achieve accurate results, in this research stories are analyzed in the form of Prop morphology and with the help of tables. Then, by comparing the results, common and different actions are grouped in these stories. The result is that these stories, as a representative of a group of classic and folk romantic tales, have the same symbols of love and structure that bring them together. The classical poems studied include Khosrow and Shirin, Joseph and Zulikha, and Weiss and Ramin. Folklore is also dear and nigger, Hyderbike and Shembirr, Hosseina and Delaram.
  Keywords: classical romantic poems, folk romantic poems, morphological, structure
 • Fereshteh Mohamadzadeh, Mohammadjafar Yahaghi *, Bahman Namvar Motlagh Pages 69-90
  Abstract Texts are linked and connected together with specific reasons and motives and in many different ways. Texts about the general history which are written throughout the history are not exceptions. Shahnameh is a pre – text that its presence in the public historical writings indicates an inter textual relationship between these two texts from different and at the same time related branches. So the research question in this paper is that how has been the intertextual connections between Shahnameh and public historical writings from the fifth to mid-eighth century? For this purpose, we took advantage of Gerard Genette’s intertextuality theory, which is a perfect theory for finding all aspects of an intertextual relationship. The main purpose of this research is to discover and analyze different transtextual relations with Shahnameh in public historical writings. The research methodology is library research and the data analysis method is qualitative. The results obtained from the study indicate that historians knowingly and consciously and under the influence of their social situation and the Supportive institutions have established intertextual relationships with Shahnameh by writing public historical writings to achieve their own goals and motives ; and in this regard, they have taken advantage of four types of transtextuality, that is intertextuality , architextuality, paratextuality and metatextuality, respectively from the one used most to the one used least.
  Keywords: Shahnameh, public historical writings, transtextulaity. Gerard Genette
 • Hadi Nazarimonazam, Zeinab Jarvandeh * Pages 91-115
  This article has no abstract.
  Keywords: geocritique, saranjame-shery, gabril kalet, alhayy allatiny, soheil edris
 • Leila Gholampour, Mahmod Tavoosi *, Shahin Ojagh Alizadeh Pages 117-141
  The subject and concept of fixed and unifying entities, The central thoughts of mysticism are Attar and Ibn Arabi. This article is about it To the American Adaptive Literature School Check ou Examine the similarities of the ideas from the perspective of Archetypes. According to the results, Attar and Ibn Arabi have similarities in the concepts of the unity of existence and immutable entities. The root of this similarity can be considered as a collective subconscious and an ancient pattern of self. The simorgh or the fixed prophets are the same example of the divine and the beginning in the creation of beings Which represents the first manifestation of the divine names And so are valuable And reaching it represents the ultimate goal of human growth. But in proportion to the difference in the cultural environment, Each of the characters has the following initiatives: Ibn Arabi’s innovation is the coinage of the term “immutable entities” with the two manifestations of the Most Holy Effusion and the Holy Effusion And it is the initiative of Attar Has invented In the correspondence of man and the world from the partial point of the original analogy "Particle and the Sun" and "Particle and the Universe" versus the repeated phylosophical depiction of the world's Ibn Arabi And from the general point of view, he has created a comprehensive Simorgh and thirty birds, including the mystical thought of the unity of existence with subcategories such as unity, ... Which expresses the unity of human thoughts.
  Keywords: Attar, Adaptive literature, Ibn Arabi, self, Unity of Existence