فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 523 (هفته سوم خرداد 1398)
 • پیاپی 523 (هفته سوم خرداد 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/20
 • تعداد عناوین: 5
|
 • معتمدی، پوردشتیان یزدی، شاه ثنایی، فرج زادگان صفحات 372-377
  مقدمه
   افزایش حوادث در میان دانش آموزان با توجه به پیشرفت تکنولوژی ایجاب می کند که موضوع سلامت فردی دانش آموزان از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی فراوانی وقوع سوانح و حوادث و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان 14-11 ساله در استان اصفهان در سال 1394 طراحی و اجرا گردید.
  روش ها
   این مطالعه، قسمتی از طرح گرانت به شماره ی 188169 بود که به صورت توصیفی- مقطعی بر روی 3242 دانش آموز به شیوه ی نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه ی از قبل تهیه شده ی معاونت بهداشتی استان اصفهان بود که توسط پرسشگر آموزش دیده تکمیل گردید.
  یافته ها
  فراوانی وقوع حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی در طی یک سال 8/29 درصد بود. وقوع حادثه با جنسیت پسر ارتباط معنی داری داشت (01/0 = P). بیشترین قسمت های آسیب دیده، اندام ها (6/80 درصد) بودند و حوادث بیشتر در حیاط مدرسه (2/19 درصد) و به علت زمین خوردن (0/52 درصد) ایجاد شده بود. پرتاب کردن اشیا به سمت همدیگر (02/0 = P، 29/5 = Odds ratio یا OR) و پشت پا زدن به دوستان در مسیر مدرسه (04/0 = P، 30/4 = OR)، بیشترین سهم را در وقوع حوادث داشتند.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد که فراوانی وقوع حوادث ترافیکی و غیر ترافیکی در حدود دو برابر بیشتر از فراوانی وقوع حوادث در یک سال در چین ولی کمتر از سطح کشوری است. وقوع حادثه در پسران به صورت معنی دار بیشتر بود. بنابراین توصیه می شود، برای کاهش سوانح و حوادث بهتر است به دانش آموزان به خصوص پسران توجه ویژه ای گردد و رفتارهای فیزیکی آنان با آموزش های مناسب رفتاری در جهت فعالیت های سالم و کم خطر هدایت شود.
  کلیدواژگان: حوادث، فراوانی، دانش آموزان
 • موسوی، سید بنکدار، محمدی صفحات 378-384
  مقدمه
  با توجه به اهمیت و شیوع بالای درگیری کلیوی در بیماران دچار Systemic lupus erythematosus (SLE) و امکان سنجش پیش گویی هماچوری در رخداد Lupus nephritis، هدف از انجام این مطالعه، بررسی فراوانی Lupus nephritis در بیماران SLE دچار هماچوری بود.
  روش ها
   این مطالعه، یک پژوهش مقطعی بود که به بررسی 500 بیمار دچار SLE در شهر اصفهان در بین سال های 94-1380 پرداخت. مستندات پزشکی، اطلاعات دموگرافیک و بالینی بیماران شامل سطوح C3 و C4، Anti-dsDNA antibody، وجود Lupus nephritis، پروتئینوری، کست سلولی (Cellular casts)، پیوری، عفونت مجاری ادراری، سنگ مجاری ادرار، نقص های مادرزادی کلیوی و سابقه ی هر گونه بیماری کلیوی در انتهای مطالعه با مراجعه به دفتر بایگانی بیمارستان از پرونده ی بیماران اخذ و با استفاده از نرم افزار SPSS واکاوی گردید.
  یافته ها
   فراوانی هماچوری در بیماران دچار Lupus nephritis 11/36 درصد بود و ارتباط معنی داری بین وجود هماچوری و Lupus nephritis در بیماران SLE مشاهده نگردید (520/0 = P، 648/1-376/0 = فاصله ی اطمینان 95 درصد، 727/0 = Odd ratio یا OD). افرادی که Lupus nephritis داشتند، پراکندگی سنی کمتری را در مقایسه با افراد بدون Lupus nephritis نشان دادند (005/0 = P). بیشتر افرادی که در گروه Lupus nephritis بودند، میزان C3 و C4 پایین داشتند، اما بیشتر بیمارانی که در گروه بدون Lupus nephritis بودند، سطوح C3 و C4 طبیعی داشتند (050/0 > P).
  نتیجه گیری
  فراوانی نسبی Lupus nephritis در بیماران SLE دچار هماچوری، حدود 36 درصد بود. بنابراین، مشاهده ی هماچوری در بیماران دچار SLE ممکن است در یک سوم موارد، بروز Lupus nephritis را پیش بینی نماید.
  کلیدواژگان: Lupus nephritis، Systemic lupus erythematosus، هماچوری، نشانگرهای زیستی
 • امیرخانی، نمازی، حیات مقدم، پورفرزام صفحات 385-391
  مقدمه
  بیماری های عروق کرونر، از جمله شایع ترین بیماری های غیر واگیر در جوامع کنونی به شمار می روند. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین مسیرهای سنتز و جذب کلسترول از طریق بررسی سطح نشانگرهای سنتز و جذب کلسترول در بیماران قلبی- عروقی بود که تاکنون در ایران انجام نشده است.
  روش ها
   این مطالعه بر روی 130 بیمار قلبی- عروقی که تحت آنژیوگرافی قرار گرفته بودند، انجام گردید. بر اساس نتایج به دست آمده از آنژیوگرافی، بیماران به دو گروه شامل 75 بیمار دارای انسداد عروق کرونر و 55 بیمار بدون انسداد عروق کرونر تقسیم شدند. نمونه ی خون ناشتا از بیماران جمع آوری شد و پلاسمای حاصل جهت اندازه گیری نشانگرهای جذب و سنتز کلسترول به روش گاز کروماتوگرافی- طیف سنجی جرمی (Gas chromatography-mass spectrometry یا GC-MS) مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
   سطح نشانگرهای جذب کلسترول در بیماران دارای انسداد عروق کرونر نسبت به بیماران بدون انسداد عروق کرونر اندکی افزایش را نشان داد که این افزایش تنها در مورد کلستانول معنی دار بود (050/0 > P). تغییر معنی داری در سطح نشانگرهای سنتز کلسترول بین دو گروه مشاهده نشد (050/0 < P).
  نتیجه گیری
  تاکنون ارتباط بین مسیرهای سنتز و جذب کلسترول در بیماران قلبی- عروقی در ایران انجام نشده است و تحقیق حاضربرای اولین بار این نتایج را گزارش نمود. با توجه به شیوع به نسبت بالای بیماری های قلبی- عروقی (Cardiovascular diseases یا CVD) و اهمیت متابولیسم کلسترول در پاتولوژی این بیماری ها، درک ارتباط بین مسیرهای سنتز و جذب کلسترول می تواند در درک بهتر برخی از مکانیسم های پاتوژنز این بیماری ها به منظور کمک به پیشگیری و درمان موثرتر عوارض بیماری در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: انسداد عروق کرونر، کلسترول، گاز کروماتوگرافی طیف سنجی جرمی
 • مرتضوی، طاهر گورابی، مهرپور، مودی صفحات 392-399
  مقدمه
   سوء مصرف اپیوئیدها، یکی از معضلات عمده و چالش برانگیز بهداشتی با طیف وسیعی از عوارض فیزیکی و روانی در سراسر دنیا شناخته می شود. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین تاثیر دزهای پایین ممانتین بر سطح سرمی شاخص های التهابی در رت های وابسته به متادون بود.
  روش ها
  این مطالعه بر روی 40 رت ویستار نر با وزن350-300 گرم انجام شد. رت ها در چهار گروه ده تایی قرار گرفتند و در شروع و پایان تحقیق وزن شدند و قند خون ناشتای آن ها به وسیله ی گلوکومتر اندازه گیری گردید. در طی 10 روز، گروه اول 5 میلی گرم بر کیلوگرم متادون را به صورت داخل صفاقی دریافت نمود. در گروه های دوم و سوم به ترتیب هر بار 30 دقیقه قبل از تزریق متادون، 1 و 2 میلی گرم بر کیلوگرم ممانتین به صورت زیرجلدی تزریق شد و گروه آخر نیز نرمال سالین دریافت کرد. در پایان، رت ها کشته شدند و سطح سرمی High-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP)، Nuclear factor kappa B (NF-кB)، 6-Interleukin (6-IL)، Tumor necrosis factor-α (TNF-</em>α) و پروفایل لیپیدی آنان مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  اختلاف معنی داری بین چهار گروه در میانگین سطوح NF-κβ (040/0 = P) و hs-CPR (020/0 = P) وجود داشت. بررسی سطح پروفایل لیپیدی نیز تفاوت معنی داری را در میانگین سطوح Low-density lipoprotein (LDL) (001/0 > P)، High-density lipoprotein (HDL) (0440/0 = P) و تری گلیسرید (Triglycerides یا TG) (030/0 = P) بین چهار گروه نشان داد.
  نتیجه گیری
  وابستگی به متادون بر سطح سیتوکین های التهابی تاثیر می گذارد و ممانتین در دز پایین توانست سطح آن ها را کاهش دهد. بنابراین، ممانتین می تواند در رویکرد جامع
  کلیدواژگان: متادون، میانجی های التهابی، ممانتین، رت
 • ناظمیه، حلیمی، نوری وسکه، شریفی صفحات 400-403
  مقدمه
  سودوتومور التهابی ریه، یک تومور خوش خیم با منشا نامشخص می باشد که در افراد جوان و کودکان شایع تر است. در این مطالعه، درمان موفقیت آمیز بیماری با کلاپس کامل ریه با استفاده از برونکوسکوپی Rigid گزارش گردید.
  گزارش مورد
   بیمار خانم 22 ساله با علایم تنفسی و نتایج اسپیرومتری با الگوی انسدادی بود. یافته های Computed tomography scan (CT scan) نشان دهنده ی کلاپس کامل ریه ی چپ، یک ماه پس از شروع علایم بود. در برونکوسکوپی فیبرواپتیک توده ی اندوبرونشیال با انسداد کامل برونش اصلی چپ دیده شد و در نمونه ی اخذ شده، شواهدی از بدخیمی گزارش نگردید. بیمار تحت برونکوسکوپی Rigid قرار گرفت و توده ی اندوبرونشیال به طور کامل خارج گردید. پس از برداشتن کامل توده با استفاده از برونکوسکوپی Rigid، کلاپس ریه ی چپ به طور کامل بهبود یافت و علایم بیمار برطرف شد. در پی گیری بیمار با رادیوگرافی ساده ی قفسه ی سینه و برونکوسکوپی فیبراپتیک، شواهدی از عود مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  سودوتومور التهابی، ممکن است تظاهرات حاد داشته باشد و با کلاپس کامل ریه شناخته شود. برونکوسکوپی Rigid، می تواند به عنوان یک روش کمتر تهاجمی نسبت به توراکوتومی در بیماران مبتلا به سودوتومور التهابی ریه مد نظر قرار گیرد
  کلیدواژگان: سودوتومور التهابی، برونکوسکوپی، ریه، تومور خوش خیم
|
 • Narges Motamedi, Ali Poordashtianyazdi, Armindokht Shahsanai, Ziba Farajzadegan Pages 372-377
  Background
  Increased rate of accidents among students on a hand, and progression of technology on the other hand, demonstrate the necessity of individual health assessment among them. The current study aimed to assess the frequency of accident (traffic and non-traffic) occurrence and its associated risk factors among 11-14-year-old students in Isfahan Province, Iran, in year 2015.
  Methods
  The current study was part of a grant plan (coded 188169) done as a cross-sectional descriptive study on 3242 students who were selected using multi-stage cluster sampling method. The data were recruited using a questionnaire conducted by the Deputy of Health, Isfahan University of Medical Sciences, which was filled by a trained interviewer.
  Findings
  The incidence of traffic and non-traffic accidents was 29.8% over a year. Accident occurrence was in association with male gender (P = 0.01). The limbs were the most injured organs (80.6%), and accidents mostly took place at school yard (19.2%) following falling (52.0%). Throwing object toward each other [odds ratio (OR): 5.29; P = 0.02) or lame taking in the way to school (OR: 4.30; P = 0.04) were the most prevalent causes of accidents.
  Conclusion
   Our findings showed that the incidence of accidents (traffic and non-traffic) was about twice as much as the incidence in one year in China, and of course less than the national level in Iran. The incidence was significantly higher in boys. Therefore, it is recommended to pay special attention to students, especially boys, to reduce accidents, and to give them appropriate behavioral education for healthy and low-risk activities.
  Keywords: Accidents, Frequency, Students
 • Maryam Mousavi, Zahra Sayed, Bonakdar, Habibeh Mohammadi Pages 378-384
  Background
  Concerning the importance and the high frequency of renal involvement in patients with systemic lupus erythematosus (SLE), and the ability to measure the value of hematuria on predicting the incidence of lupus nephritis, this study aimed to determine the frequency of lupus nephritis in SLE patients with hematuria.
  Methods
  This cross-sectional study investigated 500 patients with SLE in Isfahan City, Iran, between the years 2001 and 2015. Medical history, as well as demographic and clinical data of patients including the levels of C3, C4, and anti-dsDNA antibody, presence of lupus nephritis, proteinuria, cellular cast, pyuria, urinary tract infection, urinary tract stones, congenital renal defects, and history of any kidney disease were obtained from the patients' files at the end of the study period, and analyzed using SPSS software.
  Findings
  The frequency of hematuria in patients with lupus nephritis was 36.1%, and there was no significant relationship between the presence of hematuria and the existence of lupus nephritis in patients with SLE [odds ratio (OR) = 0.727, confidence interval of 95% = 0.376-1.648, P = 0.520]. The individuals with lupus nephritis had a lower age distribution compared to the cases without it (P = 0.005). Most of the cases in the lupus nephritis group had low C3 and C4, but most patients in non-lupus nephritis group had normal levels of C3 and C4 (P < 0.05).
  Conclusion
   The relative frequency of lupus nephritis in SLE patients with hematuria was approximately 36%. Therefore, the presence of hematuria in patients with SLE may account for incidence of lupus nephritis one-third of the cases.
  Keywords: Lupus nephritis, Systemic lupus erythematosus, Hematuria, Biomarkers
 • Fahimeh Amirkhani, Gholamreza Namazi, Bentolhoda Hayatmoghadam, Morteza Pourfarzam Pages 385-391
  Background
  Nowadays, coronary artery diseases (CADs) are among the most common diseases in societies. The aim of this study was to study the interplay between cholesterol absorption and synthesis in two groups of Iranian patients with CAD by measuring the markers of cholesterol synthesis and absorption pathways in plasma.
  Methods
  The study population included 128 patients undergoing clinically indicated coronary angiography. Patients were divided into two groups after scoring the severity of their coronary stenosis; the S-stenosis group (patients with CAD, n = 75) had a significant stenosis indicated by coronary angiography, and the second group, N-stenosis (n = 55), had no significant coronary stenosis. Fasting plasma samples were used to measure cholesterol absorption and synthesis markers by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
  Findings
  The level of cholesterol absorption markers in patients with coronary artery stenosis was slightly increased compared to patients without coronary artery stenosis, but this change was statistically significant only for cholestanol (P < 0.050). In terms of cholesterol synthesis markers, the results did not show any significant differences between the two groups (P > 0.050 for all).
  Conclusion
  Study of cholesterol synthesis and absorption markers has not been reported in Iranian patients before. This article reports the results of such study for the first time. Considering the high prevalence of CADs and the importance of cholesterol metabolism in pathology of these diseases, the results may be used to understand some underlying mechanisms of development and progression of these diseases, and to manage the patient better.
  Keywords: Coronary artery stenosis, Cholesterol, Gas chromatography-mass spectrometry
 • Bahareh Mortazavi, Zoya Tahergorabi, Omid Mehrpour, Mitra Moodi Pages 392-399
  Background
  Opioid abuse is a major and challenging public health problem with a broad range of physical, mental, and psychiatric consequences worldwide. This study was designed to evaluate the effect of low doses of memantine on serum levels of inflammatory mediators in methadone-dependent rats.
  Methods
  This study was performed on 40 male wistar rats weighing 300-350 grams in four groups (n = 10). The rats were weighed at the beginning and the end of the study, and fasting blood glucose was measured by glucometer. Within 10 days, one group received intraperitoneal methadone 5 mg/kg, two groups received memantine 30 minutes before methadone injection subcutaneously 1 and 2 mg/kg, respectively, and the last group received normal saline. At the end, rats were sacrificed, and serum levels of high-sensitivity C-reactive protein (hsCRP), nuclear factor kappa B (NF-kB), tumor necrosis factor-α (TNF-α), interleukin 6 (IL-6), and lipid profiles were measured.
  Findings
  Thera was a significant difference between the four groups in the mean level of NFκβ (P = 0.040) and hsCPR (P = 0.020). There was a significant difference between lipid profiles in mean levels of low-density lipoprotein (LDL) (P < 0.001), high-density lipoprotein (HDL) (P = 0.040), and triglyceride (P = 0.030).
  Conclusion
  Our results showed that dependence on methadone affects the level of inflammatory mediators, and memantine could reduce these levels. Therefore, memantine can be considered as a new anti-addiction approach in the treatment of opioid-dependent patients who are on methadone maintenance treatment (MMT).
  Keywords: Methadone, Inflammation mediators, Memantine, Rat
 • Masoud Nazemiyeh, Monireh Halimi, Masoud Nouri, Vaskeh, Akbar Sharifi Pages 400-403
  Background
  Inflammatory pseudotumor is a benign pulmonary tumor of unknown origin which is more common in young adults and children. In this study, successful treatment of total lung collapse using rigid bronchoscopy is reported.
  Case Report
  The patient was a 22-year-old woman with respiratory signs and symptoms and obstructive spirometry pattern. Computed tomography (CT) scan findings represented a total lung collapse after one month of beginning the symptoms. Fiberoptic bronchoscopy showed an endobronchial mass with total left lung collapse, and there was no evidence of malignancy in the biopsy. The patient underwent rigid bronchoscopy, and the endobronchial mass was completely removed. After total removal of the mass using rigid bronchoscopy, total left lung collapse was completely improved, and patient’s signs and symptoms resolved. There was no evidence of recurrence in the follow-up using chest X-ray and fiberoptic bronchoscopy.
  Conclusion
   Inflammatory pseudotumor may have acute presentations, and present with total lung collapse. Rigid bronchoscopy can be considered as a less invasive approach than thoracotomy in patients with pulmonary inflammatory pseudotumor.
  Keywords: Inflammatory pseudotumor, Bronchoscopy, Lung, Benign neoplasms