فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 10 (تابستان 1398)
 • جلد سوم
 • تاریخ انتشار: 1398/04/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بهبود اصولی* صفحات 1-12
  مدیریت ارتباطات مشتری، چگونگی ایجاد موفق یک سیستم و اجرای آن را برای مدیریت ارتباطات مشتریان از شروع و اجرای اولیه یک چنین سیستمی تا نگهداری آن در زمان های مختلف را بیان می کند. از طرفی بازار گرایی بیشتر در بانک ها، به خلق ارزش هایی برای بازار و مشتریان و خود بانک ها و نیز ارزش هایی برتر نسبت به رقبا، منجر می شود که این امر عملکرد بهتر برای بانک را به ارمغان می آورد. ازاین رو تحقیق حاضر باهدف بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر بازار گرایی بانک های شهرستان اردبیل صورت پذیرفت. باز زمانی مدنظر در این تحقیق سال عملکرد 96 می باشد همچنین نمونه گیری به روش تصادفی ساده بوده و حجم نمونه نهایی بعد از توزیع و جمع آوری نهایی پرسش نامه 235نفر از کارکنان بانک شهر اردبیل برآورد شده است شایان ذکر است برای سنجش پایایی پرسش نامه ها از آلفای کرونباخ استفاده خواهد شد. لازم به ذکر است که متغیرهای این پژوهش با نرم افزار Excelنسخه 2010محاسبه و طبقه بندی شده و همچنین برای برآورد مدل تحقیق از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارLisrel صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که تمامی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر بازار گرایی تاثیر مثبت و معناداری دارد به عبارتی با افزایش بهبود روابط مدیریت شده بانک ها با مشتری، مزیت استفاده از بازار گرایی نیز افزایش می باید.
  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری، بازار گرایی، بانک ها
 • مجید جامی، سید مهدی حسینی* صفحات 13-25
  آلودگی محیط زیست به عنوان یکی از مهمترین معضلات جامعه بشری امروز می باشد. این موضوع، لزوم به کارگیری حسابداری محیط زیست را به عنوان تلاشی در جهت حفاظت از محیط زیست توجیه می کند. حسابداری محیط زیست اطلاعاتی را فراهم می کند که در امر ارزیابی، عملکرد، کنترل، تصمیم گیری و گزارشگری به مدیران کمک می کنند. در صورت استقرار نظام مطلوب حسابداری و حسابرسی محیط زیست در کشور، حسابداران می توانند بازوی قدرتمندی برای دولت در ارتباط با کنترلهای اقتصادی و مالی باشند. با توجه به فواید این نوع حسابداری، هدف اصلی این پژوهش بررسی موانع و کاستیهای آموزشی در اجرای آن بوده است. برای دستیابی به این هدف 95 نفر از دانشجویان حسابداری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های دولتی و آزاد به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و سعی شده است ابتدا موانع اصلی حسابداری محیط زیست از طریق منابع کتابخانه ای، مصاحبه و پرسشنامه تعیین و با استفاده از روش کای دو و تحلیل عاملی اولویت و اهمیت موانع مشخص گردید تا با داشتن دید مناسب و با توجه به شرایط فعلی پیشنهاداتی جهت رفع این موانع ارئه گردد. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان میدهد: عدم کفایت واحدهای درسی مربوطه، کمبود منابع آموزشی مناسب و به روز و عدم کفایت آموزشهای کافی در دانشگاه ها از جمله موانع آموزشی در اجرای حسابداری محیط زیست می باشد.
  کلیدواژگان: حسابرسی محیط زیست، حسابداری محیط زیست، سیستم های اطلاعاتی حسابداری، آموزش، دانشگاه
 • زیبا قوسی*، سعید اکبرپور صفحات 26-38
  سرمایه گذاران همیشه به دنبال افزایش سرمایه خود هستند و برای این کار در تلاشند تا در شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که بازده ساهم بیشتری داشته و عملکرد مالی بهتری داشته باشند ولی در برخی مواقع عملکرد مالی شرکت و بازده سهام آن تحت تاثیر بحرانی اقتصادی قرار می گیرد. پژوهش حاضر به تاثیر بحران اقتصادی بر عملکرد مالی و بازده سهام شرکت ها می پردازد و از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 110 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا نسخه 15 و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بحران اقتصادی بر عملکرد مالی تاثیر معکوس و معناداری دارد. همچنین، تاثیر بحران اقتصادی بر یازده سهام معکوس و معنادار است.
  کلیدواژگان: بازده سهام، عملکرد مالی، بحران اقتصادی
 • صدیقه سلیمانپور*، حسن همتی صفحات 39-48
  با پیدایش عصر انقلاب ارتباطات تحول نوین در حسابداری ضرورت بهبود مهارت های تخصصی دانشجویان حسابداری و نیز شاغلان حرفه در استفاده از نو اوری ها نوین در کنار فنون موجود به عنوان موضوعی در خور توجه مطرح نموده است این امر ضرورت توجه به تحصیلات تکمیلی جهت پاسخگویی به نیازهای حاصل از عصر جدید ایجاد نموده است .هدف اصلی این مقاله نقش واهمیت تحصیلات تکمیلی در حرفه حسابداری می باشد بدین منظور تعداد 200پرسشنامه حاوی 37سوال بین دانشجویان رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد آموزش عالی پرندک توزیع گردید داده های گردآوری شده در این پژوهش با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس تجزیه و تحلیل شدند. در این پژوهش بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ها و هم چنین ازمون همبستگی پیرسون و ازمون تی تک نمونه ای از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق که بین تحصیلات تکمیلی و حرفه حسابداری رابطه معنا داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: تحصیلات تکمیلی، حرفه حسابداری، اخلاق، مهارت، دانشجویان
 • نرگس زاهدی*، ناصر حمیدی صفحات 49-66
  هدف
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر خصوصیات وب سایت فروشگاه های خرید آنلاین بر تصمیم خرید مشتری (مورد مطالعه: فروشگاه خرید آنلاین بامیلو و دیجی کالا) به منظور کمک به ارتقاء وب سایت از طریق ارائه ی راهکارهای لازم برای تقویت وب سایت و تصمیم خرید مجدد مشتریان در فروشگاه های اینترنتی دیجی کالا و بامیلو می باشد.
  روش
  روش این تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر راه گردآوری اطلاعات پیمایشی می باشد. همچنین از نظر ماهیت تحقیق از نوع همبستگی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد بوده است. دانشجویان دانشگاه علامه قزوینی و دانشگاه آزاد استان قزوین که از مشتریان فروشگاه اینترنتی بامیلو و دیجی کالا بودند، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده اند که با توجه به تعداد گویه ها، 210 نفر از دانشجویان دو دانشگاه برای هر یک از فروشگاه ها برای نمونه انتخاب و نمونه گیری به روش طبقه ای صورت گرفت. توصیف و تحلیل داده های جمع آوری شده با روش آماری توصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، بیشینه و کمینه) و استنباطی (معادلات ساختاری) انجام شد. برای این منظور از نرم افزارهای اس-پی اس و لیزرل استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از آن است که با توجه به اینکه فرضیه های تحقیق، از مقادیر آماره تی بیشتر از 96/1 و مورد قبولی برخوردارند، بنابراین فرضیه های تحقیق پذیرفته شده می باشند.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد، ویژگی های ظاهری وب سایت، ویژگی های امنیتی وب سایت، ویژگی های تکنیکی وب-سایت و ویژگی های اطلاعاتی وب سایت بر تصمیم خرید آنلاین مشتری تاثیرگذار هستند. همچنین شرایط محیطی تاثیر خصوصیات وب سایت فروشگاه های خرید آنلاین بر تصمیم خرید مشتری را تعدیل می کند.
  کلیدواژگان: ویژگی های ظاهری، ویژگی های امنیتی، ویژگی های تکنیکی، ویژگی های اطلاعاتی
 • اکبر زینالی*، مهدی آقابیگی صفحات 67-87
  مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند. اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل می تواند بازده شرکت را تحت تاثیر قرار داده و بر مدیریت سود نیز اثرگذار باشد. پژوهش حاضر به بررسی بررسی ارتباط بین اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل با بازده شرکت و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد و از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 135 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار Eviews نسخه 10 و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل و بازده شرکت ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد. همچنین، بین اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی ارتباط مستقیم و معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: اعتماد به نفس کاذب مدیرعامل، بازده شرکت، مدیریت سود
 • محمد محمدی*، زهرا خسروی صفحات 88-103
  هدف
  هدف اصلی این پژوهش آزمون رابطه میان شرکت های خانوادگی و پاداش هیات مدیره تحت تاثیر ارتباطات سیاسی در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از آن جایی که ساختار مالکیت خانوادگی، ساختار تصمیم گیری است که توقع کسب سود و افزایش ثروت در اولویت قرار ندارد. چنانچه اعضای خانواده به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شوند، عملکرد شرکت بهتر از حالتی است که اعضای غیر خانواده عضو هیات مدیره باشند زیرا پاداش کمتری دریافت می کنند و کمتر به طرحهای انگیزشی واکنش نشان می دهند و بیشتر به دنبال ایجاد ارزش در شرکت هستند. روش شناسی: در این پژوهش، تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه میان شرکت های خانوادگی و پاداش هیات مدیره برای نمونه ای متشکل از 90 شرکت پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و طی قلمرو زمانی سال های 1390 تا 1396 مورد بررسی قرار می گیرد. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش نیز روش داده های تابلویی (پنل دیتا) می باشد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که مطابق پژوهش های پیشین، میان شرکت های خانوادگی و پاداش هیات مدیره رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین مالکیت نهادی و بیشتر بودن سهام اعضای خانوادگی در شرکت تاثیر معناداری بر رابطه مذکور دارد. در نهایت، نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی تاثیر معناداری بر رابطه میان شرکت های خانوادگی و پاداش هیات مدیره دارد.
  کلیدواژگان: ارتباطات سیاسی، شرکت های خانوادگی، پاداش هیات مدیره، بورس اوراق بهادار تهران
|
 • Behbod Osouli * Pages 1-12
  Managing customer relationships explains how to create a successful system and execute it to manage customer communications from the start and initial execution of such a system to maintain it at different times. More market orientation in banks creates value for the market and customers and the banks itself, as well as higher values than competitors, which brings better performance for the bank. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of customer relationship management on market capitalism in the cities of Ardebil. The open time in this research is 96 years of operation. Sampling was done by simple random method. The final sample size was estimated after distribution and final collection of 235 employees of Ardabil bank. It is worthwhile to use the Cronbach alpha to assess the reliability of the questionnaires It should be noted that the variables of this research were calculated and classified by Excel 2010 software and also, structural equations were calculated using the Lisrel software to estimate the research model. The results showed that all dimensions of customer relationship management on market orientation have a positive and significant effect. In other words, by improving the improved management of banks with the client, the advantage of using market orientation also has to increase.
  Keywords: Customer Relationship Management, Market Orientation, Banks
 • Majid Jami, Seyed Mehdi Hoseini * Pages 13-25
  Environmental pollution is one of the most important problems of today's human society. This justifies the need for environmental accounting as an attempt to protect the environment. Environmental accounting provides information that helps managers in evaluating, operating, controlling, decision-making and reporting. If a desirable system of accounting and auditing of the environment is established in the country, accountants can be a powerful arm for the government in relation to economic and financial controls. Considering the benefits of this type of accounting, the main objective of this study was to investigate the barriers and educational shortcomings in its implementation. In order to achieve this goal, 95 graduate students of public and private universities were selected through random sampling. First, the main obstacles to environmental accounting were identified through library resources, interviews and questionnaires, and using the method Chi-square and factor analysis The priority and importance of barriers was identified in order to provide appropriate visibility and suggestions for removing these barriers according to the current situation. The results of this study show that inadequacy of the relevant curriculum, lack of adequate and up-to-date educational resources, and inadequate training in universities is one of the educational obstacles in implementing environmental accounting.
  Keywords: environmental auditing, Environmental Accounting, accounting information systems, Education, university
 • Ziba Ghoosi *, Saeed Akbarpour Pages 26-38
  Investors are always looking to increase their capital and are working to invest in companies that have higher returns and better financial performance, but in some cases financial performance of the company and its return on equity are under the economic crisis. Take up The present research studies the impact of the economic crisis on financial performance and stock returns of the companies. It is applied in terms of its purpose and the methodology of correlation is causal (post event). The statistical population of the study was all companies accepted in Tehran Stock Exchange. Using systematic elimination sampling, 110 companies were selected as research sample and studied in the period of 6 years between 1391 to 1396. Static software version 15 was used to test the research hypotheses and multiple regression with panel data model was used. The results of the research show that economic crisis has a reverse and significant effect on financial performance. Also, the impact of the economic crisis on eleven stocks is reversible and significant.
  Keywords: Stock Returns, financial performance, Economic crisis
 • Sedighe Soleymanpoor *, Hassan Hemmati Pages 39-48
  825/5000 With the advent of the revolutionary era, the new developments in accounting have necessitated the improvement of the professional skills of accounting students as well as professionals in the use of modern innovations along with existing techniques as a matter of concern. This requires the attention to graduate education in order to respond to Has created the needs of the new age The main goal of this paper is the importance of graduate education in the accounting profession. For this purpose, 200 questionnaires containing 37 questions were distributed among the students of the accounting department of the master's degree in paradise education. The data collected in this study were analyzed using SPSS software. Analyzed. In this research, the reliability and validity of the questionnaires, as well as the Pearson correlation test and the T single-sample T-test were used. According to the results of this research, there is a meaningful relationship between graduate studies and accounting profession.
  Keywords: graduate, Accounting, Ethics, Skills, Students
 • Narges Zahedi *, Naser Hamidi Pages 49-66
  The purpose of this study was to investigate the impact of online store purchasing characteristics on customer purchasing intentions (Case Study: Bamilo Online Shopping Store and Digikala Online Shopping Store). Students from Allameh Qazvini University and Azad University of Qazvin, who are customers of the Bamilo Online Store and Digikala Online Store, are the statistical population of this study. Given the number of customers, it is unclear that sample size was determined using the Cochran formula in unlimited society, 210 people, and stratified sampling. The method of this research is applied in terms of the purpose and in terms of collecting information is surveying. Also, the nature of the research is correlation. Data gathering tool was standard questionnaire. Descriptive and analytical data were collected using descriptive statistics (frequency, mean, standard deviation, maximum and minimum) and inferential (structural equations). For this purpose, SPSS software and Lisrel were used. The research results showed that website outward features, website security features, website technical features, website Informational Features affect online customer intent. Also, the environmental conditions modify the impact of the website's characteristics of online shopping stores on customer buying intent.
  Keywords: website outward features, website security features, website technical features, website Informational Features
 • Akbar Zeynali *, Mahdi Aghabeygi Pages 67-87
  Earnings management occurs when managers use their own judgments in financial reporting. Managing false self-confidence can affect corporate earnings and affect earnings management. The present study investigates the relationship between CEO false confidential and company returns and profit management in companies accepted in Tehran Stock Exchange. In terms of purpose, this research is applied. The methodology of correlation is causal (post event). . The statistical population of the study was all companies accepted in Tehran Stock Exchange. Using systematic elimination sampling, 135 companies were selected as research sample and studied in the period of 6 years between 1391 and 1396. Eviews software version 10 was used to test the research hypotheses and multiple regression with panel data model was used. The results of the research show that there is a direct and significant relationship between the false CEO's confidence and the company's returns. Also, there is a direct and meaningful relationship between false CEO confidentiality and earnings management based on accruals.
  Keywords: CEO false confidential, company returns, Profit Management
 • Mohamad Mohamadi *, Zahra Khosravi Pages 88-103
  Purpose
  The main purpose of this research is to test the relationship between family firms and remuneration of the board of directors under the influence of political relations in the Tehran Stock Exchange. Since the ownership structure of the family is a decision-making structure, the expectation of earning profit and increasing wealth is not a priority. If members of the family are elected as members of the board, the company's performance is better than that of non-family members of the board of directors because they receive less rewards and less responsive to motivational plans and are more likely to create value in the company.
  Methodology
  In this research, the effect of political relationships on the relationship between family firms and remuneration of the board of directors is examined for a sample of 90 companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the period from 2011 to 1396. The statistical method used to test the research hypotheses is the method of panel data (data panel).
  Results
  The results of the statistical analysis of the research hypotheses show that there is a significant relationship between family firms and board remuneration according to previous research. Institutional ownership and more of the stock of family members in the company have a significant impact on the relationship. Finally, the research results indicate that political communication has a significant impact on the relationship between family firms and remuneration of the board of directors
  Keywords: Political Relations, Family Companies, Reward of the Board of Directors, Tehran Stock Exchange