فهرست مطالب

پژوهشنامه حمل و نقل - سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 59، تابستان 1398)
 • سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 59، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/22
 • تعداد عناوین: 14
|
 • فخرالدین زاوه*، هادی گنجی زهرایی صفحات 1-15
  ترانزیت ریلی یکی از بخش های با اهمیت حمل ونقل ریلی در کشور به شمار می رود. ظرفیت های مناسبی در این حوزه در کشور وجود دارد که می تواند در توسعه اقتصادی کشور موثر باشد، با این وجود به نظر می رسد بهره برداری از ظرفیت های موجود فاصله چشم گیری با شرایط مطلوب داشته باشد. در پژوهش حاضر با بهره گیری از تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها (SWOT) برنامه ای راهبردی برای بهبود وضعیت ترانزیت ریلی در کشور پیشنهاد می شود. برای این منظور ابتدا لیست متنوعی از موارد متعدد نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها تهیه می شود. سپس با بهره گیری از آراء خبرگان و فعالان صنعت موارد بااهمیت تر در هر یک از دسته ها جداسازی و امتیازدهی می شود و با تهیه ماتریس های تعامل مختلف، راهبردهای رقابتی (WO) و در مرحله بعد  راهبردهای واکنشی (ST) برای توسعه ترانزیت ریلی مناسب تشخیص داده می شوند. براین اساس چندین راه کار کوتاه مدت و بلندمدت برای توسعه بهره برداری از ظرفیت های ترانزیت ریلی پیشنهاد می شود. از جمله مهم ترین راهکارهای پیشنهادی می توان به موارد زیر اشاره کرد: تکمیل و توسعه شبکه ریلی در کریدورهای اصلی؛ بهبود برنامه زمان بندی و کاهش معطلی قطارهای ترانزیتی؛ و ایجاد یک مدیریت یک پارچه، منسجم و قدرت مند برای پی گیری و پیش برد مسایل مرتبط با ترانزیت.
  کلیدواژگان: ترانزیت، حمل ونقل ریلی، برنامه ریزی راهبردی، تحلیل SWOT، ایران
 • شاهین شعبانی*، رضا افرا، مجید قاسمی، داوود میرزایی صفحات 17-29
  استفاده از پودر لاستیک مستعمل به عنوان افزودنی قیر یکی از موضوعات مورد توجه پژوهشگران در دو دهه اخیر بوده است. استفاده از مواد ضایعاتی به عنوان یک راهکار حفظ محیط زیست و در عین حال بهبود قابل توجه در عملکرد قیر و مطرح نمودن پودر لاستیک به عنوان جایگزین ارزان قیمت تر نسبت به سایر پلیمرها بر اهمیت موضوع افزوده است. در این پژوهش، علاوه بر پودر لاستیک سعی شده از قیر بازیابی شده از خرده آسفالت که یک ماده ضایعاتی محسوب می شود. نیز به عنوان جایگزین قیر تازه استفاده شود. لذا، یک نمونه قیر لاستیکی تهیه و با درصدهای مختلف قیر بازیابی شده ترکیب و مورد آزمایش قرار گرفت. هدف از آزمایشات، بررسی عملکرد شیارشدگی و خستگی قیر حاصل به روش های جدیدتری مانند روش بازگشت خزشی در چند سطح تنش، جاروب دما ، فرکانس و دامنه خطی بوده است. قیربازیابی به نسبت وزنی قیر لاستیکی پایه، جایگزین بخشی از آن شده است. نتایج آزمایشات نشان داد که افزایش 15 تا 25 درصد قیر بازیابی شده به قیر لاستیکی پایه در افزایش مدول مختلط برشی و کاهش زاویه اختلاف فاز نقش قابل توجهی داشته است. بطوریکه باعث بهبود رفتار الاستیک قیر لاستیکی و در نتیجه بهبود عملکرد شیارشدگی قیر گردید ولی به دلیل ماهیت سخت کنندگی قیر بازیابی، مقاومت خستگی قیر لاستیکی را کاهش داد.
  کلیدواژگان: قیر لاستیکی، شیارشدگی، خستگی، بازگشت خزشی در چند سطح تنش، جاروب دامنه خطی
 • اقدس بدیعی*، حوریا حاجیان، مهدی غضنفری صفحات 31-54
  امروزه، یکی از اصلی ترین موضوعات مورد بررسی در کلان شهرهای دنیا، چگونگی استفاده از سیستم های حمل و نقل عمومی مدرن و تحقیق و توسعه آن ها به شمار می آید که حاکی از اهمیت شایان توجه استفاده از این نوع سیستم ها در اغلب کشورها است. حال یکی از  نوآوری های مهم در سیستم های حمل و نقل شهری، استفاده از تاکسی های هوشمند و بهبود سیستم های سفارش آنلاین می باشد؛ در حالی که در کلان شهر تهران هنوز استفاده از تاکسی های هوشمند و بهینه سازی پوشش شبکه آن ها یکی از مسائل مهم شهرداری است. لذا در این مقاله، مدلی جدید با دو استراتژی متفاوت در راستای هوشمند سازی تاکسی های تهران  ارائه می گردد. در ابتدا با استفاده از مفهوم زنجیره ی سفر، مدلی با عنوان شبکه زنجیره سفر، منطبق با وضعیت شهر تهران ارائه شده و پس از شناسایی نقاط تقاضای سفر،الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر چگالی، جهت ارزیابی مدل پیشنهادی به کار گرفته شده است. جهت بهبود عملکرد الگوریتم مذکور و تنظیم پارامترهای آن از روش طراحی آزمایشات استفاده شده و سپس مراکز خوشه ها به عنوان ایستگاه های تاکسی هوشمند تعیین گردیده است. نتایج حاصل نشان می دهد که حدود 12/53 درصد از نقاط به دست آمده به عنوان ایستگا ه های پیشنهادی تاکسی های هوشمند در شهر تهران، حتی با وضعیت فعلی قابلیت پیاده سازی دارند، همچنین مدل پیشنهادی به صورت همزمان با رویکرد ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، قابلیت استفاده از حداکثر ظرفیت تاکسی ها و کمترین اتلاف وقت مسافران برای دسترسی به تاکسی را فراهم می نماید.
  کلیدواژگان: تعادل بین عرضه و تقاضا، تنظیم پارامتر، حمل و نقل هوشمند، خوشه بندی مبتنی بر چگالی، زنجیره ی سفر
 • اکبر جعفری، اسماعیل حسن پور قروقچی*، وحیدرضا میرابی، فائق احمدی صفحات 55-73
  دولت به عنوان یک نیروی عمده، همواره در رقابت پذیری موثر است و با مداخله خود در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و اعمال قوانین و مقررات بر رقابت پذیری تاثیر مثبت و حتی منفی داشته است. ساختن و حمایت از محیط مناسب برای رشد روز افزون بهره وری بنگاه ها و هدایت روند صنعت و سیاستهای تشویقی و نه کمک کننده واحدهای صنعتی جهت کمک به شرایط لازم برای ارتقاء مزیت رقابتی از طریق تاثیر بر هر یک از ابعاد الماس وظیفه دولت است. اتفاقات پیش بینی نشده حوادث و مسائلی هستند که بر رقابت پذیری تاثیر- مثبت و یا منفی- داشته ولی به صورت تصادفی و خارج از کنترل بنگاه ها، صنایع و حتی دولتها رخ می دهند.مایکل پورتر معتقد است که در بیشتر بازارها شانس و اتفاق نقش مهمی دارد. این موارد برای آن دسته از شرکت های نوآور فرصت هایی ایجاد می کنند که از شروع فعالیت های جدید ترسی ندارند.نوع پژوهش، توسعه ای و از نظر هدف اکتشافی -  توصیفی،  داده های تحقیق از نوع کیفی، محل اجرای تحقیق میدانی، دوره زمانی انجام پژوهش مقطعی، روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی میباشد.  نتایج کلی حاصل از تحقیق نشان می دهدکه  مولفه های دولت و شانس مدل الماس ملی مایکل پورتردر بنادر ودریانوردی بوشهر از منظر پاسخ دهندگان جامعه آماری اولویت های دوم وسوم  بعد از نهاده های تولیدی و خدماتی را دارا بودند، که اهمیت و نقش پررنگ این عوامل را در دستیابی به مزیت رقابتی را برای این بندر میسر نموده است. همچنین در خصوص حفظ و توسعه مزیت رقابتی، در بخش مصاحبه نیز تاکید اصلی مصاحبه شوندگان برچگونگی عملکرد و مدیریت این دو عامل بوده است.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، پسکرانه، مناطق ویژه اقتصادی، حمل ونقل چند وجهی، دولت
 • مازیار نزله دوست، رضوان باباگلی*، علیرضا عاملی، علی پایدار صفحات 75-89
  قطار سریع السیر معمولا به ریلی اطلاق می شود که خدمات ویژه راه آهن را با سرعت 200 تا 300 کیلومتر بر ساعت پوشش دهد.این سیستم حمل و نقل به خاطر سرعت بالای آن، سهولت بسیاری در دسترسی های بین شهری ایجاد می کند و گاها استفاده از آن به عنوان یک سیستم حمل و نقل ایمن و سریع غیر قابل اجتناب است. از آنجا که شمال ایران به دلیل وجود دریای خزر و ارتباط با کشورهای شمالی حاشیه این دریا از مناطق استراتژیک حمل و نقل به شمار می آید و تهران به عنوان پایتخت کشور عزیزمان ایران به ناچار در ارتباط با استان مازندران است، لذا امکان سنجی احداث قطار سریع السیر بین این دو استان امری ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با بیان سناریوهای هزینه و واریانت های موجود در زمینه احداث، به امکان سنجی احداث یک خط سریع السیر پرداخته شد و در نهایت پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد خطوط ریلی بین این دو استان ارائه گردید. بر طبق جدول پیش بینی تقاضای حمل مسافر توسط راه آهن سریع السیرتهران شمال، دو سناریو مطرح گردید. طبق سناریو (1) نرخ متوسط رشد مسافر در محور تهران شمال 2/2 درصد خواهد بود. در حالت سناریو (2) نرخ متوسط رشد مسافر در این محور ها به ترتیب 2/5 درصد در سال در نظر گرفته شد. همچنین نتایج نشان داد که با توجه به پیشرفت کشورهای دنیا در زمینه دستیابی به قطار سریع السیر، لزوم استفاده از قطار سریع السیر در ایران احساس می شود.
  کلیدواژگان: سریع السیر، راه آهن، آنالیز هزینه، سیستم حمل و نقل
 • سمانه جمشیدی، امید بویرحسنی* صفحات 91-105
  مسائل محیط زیست در قرن حاضر یک موضوع مهم جهانی است. بنابراین در سال های اخیر مدیریت زنجیره تامین حلقه بسته سبز به طور فزآینده ای به عنوان یک نتیجه از قوانین و مقررات دولتی و انتظارات مصرف کنندگان افزایش یافته است. در این مطالعه تلاش شده است تا یک مدل مکان یابی تسهیلات برای یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته سبز متشکل از تامین کنندگان، تولیدکنند گان، توزیع کنندگان، مشتریان، مراکز بازیافت و انهدام ارائه شود. از این رو،یک مدل برنامه ریزی خطی ترکیبی دوهدفه جهت طراحی شبکه با در نظر گرفتن اهداف حداقل سازی هزینه های کل شبکه و میزان انتشارگاز دی اکسید کربن در فرآیندهای حمل و نقل، تولید، بازیافت و انهدام  پیشنهاد  شده  است. علاوه بر  این، در طراحی هر شبکه، هزینه های عملیاتی تاثیر بسزایی در هزینه کل زنجیره تامین دارد. بر این مبنا، در این تحقیق سعی شده است با اضافه نمودن مباحث نمودار یادگیری در دو بخش تولید و بازیافت، زمان و هزینه های ساخت و بازیافت محصول را کاهش داده و اثر استفاده از این نمودار را بر روی کاهش هزینه های زنجیره تامین مورد مطالعه قرار دهد. برای حل مدل دو هدفه و نشان دادن موازنه بین اهداف از روش محدودیت اپسیلون1 استفاده شده است. کاربردی بودن مدل با حل یک مثال عددی و تحلیل حساسیت نشان داده می شود.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین سبز، زنجیره تامین حلقه بسته، مدلسازی ریاضی، مکان یابی تسهیلات، منحنی یادگیری
 • حسین حمدی*، سید محمد صادق حسینی، سیده الهه حسینی صفحات 107-117
  حکم مرور زمان در مطالبه خسارات ناشی از سوانح هوایی در حقوق ایران روشن نیست. در دو عهدنامه مهم بین المللی یعنی  کنوانسیون ورشو و کنوانسیون مونترال در مورد مرور زمان مطالبه خسارت حکم مشابهی وجود دارد که بر مبنای آن، اگر مطالبه خسارت در مدت دو سال از زمان های مندرج در این دو عهدنامه صورت نگیرد، این حق زایل خواهد شد.  این مسئله در حقوق ایران پیچیدگی خاصی دارد. از یک طرف حدود مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی داخلی مطابق قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی سال 1391 تعیین شده است. اگرچه این قانون در مورد مرور زمان سکوت کرده است ولی   ایران در سال های 1354 و 1394 به کنوانسیون ورشو و اصلاحات آن ملحق شده است که در نتیجه،  این کنوانسیون  مطابق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون عادی ایران است. بنابراین، باید امکان تسری مرور زمان موجود در این کنوانسیون به قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت های هواپیمایی را مورد بررسی قرار داد. برای روشنی موضوع باید به سه پرسش پاسخ داده شود. اولین پرسش این است که ماهیت حمل و نقل هوایی چیست؟ چه خسارت هایی در حمل و نقل هوایی امکان وقوع دارند؟ و  این که مرور زمان در مورد این خسارت ها چگونه اجرا می شود؟
  کلیدواژگان: مطالبه خسارت، مرور زمان، سانحه هوایی، عهدنامه
 • مصطفی شفاعتی، امین میرزا بروجردیان* صفحات 119-133
  عابران پیاده در بخش هایی مانند تقاطع های بدون چراغ بعضا در ریسک بالایی قرار می گیرند. عابران در این تقاطع ها با وسایل نقلیه مختلفی از جمله اتومبیل ها و موتورسیکلت ها تداخل دارند. در این تحقیق با استفاده از شاخص های تداخلی زمان تا تصادف و زمان پس از تخطی، ایمنی عابران پیاده در تداخل با این دو نوع وسیله مقایسه می شود. تقاطع بدون چراغ وصال-بزرگمهر در تهران برای مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی های آماری، از تحلیل آنووای یک طرفه استفاده شد. تعداد مشاهدات برای هر کدام از متغیرهای وابسته زمان تا تصادف و زمان پس از تخطی به ترتیب 758 و 791 مشاهده هستند. میانگین لگاریتم شاخص زمان تا تصادف در موتورسیکلت ها 03/0 کمتر از اتومبیل ها بود. همچنین میانگین لگاریتم شاخص زمان پس از تخطی در وسایل نقلیه نیز 09/0 کمتر از موتورسیکلت هاست. از شاخص زمان تا تصادف، برای شناسایی وضعیت های دارای پتانسیل خطر و از شاخص زمان پس از تخطی برای شناسایی وضعیت های بحرانی برای عابران پیاده استفاده شده است. چون شاخص زمان تا تصادف، در تداخل موتورسیکلت با عابر، کمتر است، بنابراین موتورسیکلت ها، پتانسیل خطر بالاتری را برای عابران به وجود می آورند. اما چون شاخص زمان پس از تخطی در تداخل عابر و اتومبیل بدتر است، اتومبیل ها، احتمال ایجاد شرایط بحرانی را برای عابران پیاده افزایش می دهند.
  کلیدواژگان: ایمنی عابر پیاده، تقاطع بدون چراغ، شاخص زمان پس از تخطی، شاخص زمان تا تصادف، شاخص فاصله زمانی
 • علی بردیونس، محمدمهدی خبیری* صفحات 135-148
  چیپ سیل باپخش مصالح دانه ای بر روی قیر امولسیون برای حفاظت رویه های سطحی اجراء می شود. مهمترین خرابی چیپ سیل  کنده شدن سنگدانه از سطح رویه می باشد در این مطالعه سعی شد برخی از این عوامل شامل نوع قیر، نوع دانه بندی و درصد قیر در وقوع این خرابی بررسی شود. رویه ای که چیپ سیل بر روی آنها اجرا شده،  اساس تثبیت شده با سیمان و قیر مورد استفاده در این تحقیق شامل دو نوع قیر امولسیون و امولسیون با پودر لاستیک است و دانه بندی مورد استفاده نشریه شماره 234 در طراحی چیپ سیل شامل سه نوع دانه بندی می باشد که در این تحقیق از دانه بندی نوع (ج) که ریز ترین دانه بندی می باشد استفاده شد. با توجه به اینکه سطح رویه تثبیت شده، یک سطح صاف و بدون خلل و فرج می باشد از یک نوع دانه بندی پیشنهادی که در مطالعه حاضر تحت عنوان دانه بندی نوع (د) مطرح شده است استفاده شد. در این تحقیق از آزمایش جاروب و آزمایش پخش ماسه برای بررسی عملکرد سطحی رویه بهره گرفته شد. از آزمایش جاروب برای مقایسه تاثیر نوع دانه بندی، درصد قیر، نوع قیر و لایه زیرین چیپ سیل استفاده شد همچنین از آزمایش پخش ماسه به منظور بررسی نوع دانه بندی و تاثیر درصد قیر در عمق بافت چیپ سیل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از قیر امولسیون با پودر لاستیک باعث کاهش تقریبا 20 الی 23 درصد از دست رفتن سنگدانه در سطح چیپ سیل می شود. همچنین میزان کنده شدن سنگدانه با ریزتر شدن دانه بندی رابطه مستقیم دارد و بطورمتوسط 14 درصد کاهش می یابد. همچنین نتایج حاصل از آزمایش پخش ماسه نشان داد که استفاده از چیپ سیل بر روی  اساس سیمانی باعث افزایش مقاومت لغزندگی رویه می شود.
  کلیدواژگان: آزمایش جاروب، اساس تثبیت شده سیمانی، چیپ سیل، قیرامولسیون با پودر لاستیک، کنده شدن سنگدانه
 • زهره عیسی خان بیگی، مظاهر معین الدینی*، افشین دانه کار صفحات 149-164
  امروزه تعیین محل مناسب جهت اجرای پروژه، می تواند از مهم ترین عوامل موفق بودن آن است. این پژوهش با هدف مکان یابی موانع صوتی شهر کرج انجام شده است. در این پژوهش، معیارها و زیرمعیارهای مهم مکان یابی موانع صوتی تعیین و در مرحله بعد نقشه های استاندارد شده هر یک تهیه شد. با استفاده از مقایسه زوجی وزن هر یک از معیارها و زیرمعیارها تعیین شد. سپس با استفاده از روش ترکیب خطی وزنی (WLC)، گزینه های دارای شایستگی لازم برای استقرار موانع صوتی به دست آمدند. سپس با بازید میدانی، اندازه گیری شدت تراز صوتی و بررسی امکان نصب، در نهایت نه محور ارتباطی یا معبر انتخاب شدند. در مرحله بعد با استفاده از روش تاپسیس (TOPSIS)، 9 محور منتخب اولویت بندی شدند. نتایج این تحقیق نشان داد مهم ترین معیارها برای مکان یابی موانع صوتی به ترتیب معابر شهری، تراز معادل صوت، ترافیک شهری، نوع کاربری، تراکم جمعیت، مراکز حساس به صوت، فاصله کاربری تا بر معابر، توپوگرافی (شیب)، ارتفاع ساختمان ها و پوشش گیاهی هستند. بیشترین تراز صوت اندازه گیری شده به ترتیب مربوط به محور دوم (M2) در منطقه دو شهرداری کرج، محور اول (M1) در منطقه یازده و محور پنجم M5)) در منطقه پنج بود. با توجه به اولویت بندی 9 محور ارتباطی، ارجحیت برای نصب مانع به ترتیب برای چهار محور نخست عبارت از محور نهم (M9) واقع در بلوار گلشهر و بلوار دانش، محور هفتم (M7) بلوار شهید رجایی - ظفر، محور ششم (M6) بلوار علامه جعفری- بلوار جمهوری اسلامی - ارس و محور دوم (M2) آزادراه کرج- قزوین، محور پل فردیس تا بلوار گلشهر است. نتایج این پژوهش می تواند برای استقرار موانع صوتی مورد توجه صاحب نظران و برنامه ریزان شهری کرج و در مجموع رویکرد استفاده شده در این پژوهش در سایر شهرها مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: موانع صوتی، مکان یابی، روش TOPSIS، کرج
 • علیرضا عاملی، ابراهیم پرورش کاران*، سید امیرحسین هاشمی صفحات 165-188
  ترک خوردگی ناشی از تنش کششی یکی از اساسی ترین نوع خرابی در روسازی های بتنی بشمار می آید. در این مقاله اثر خصوصیات بتن غلتکی حاوی خرده لاستیک بازیافتی و خرده آسفالت بر روی رفتار شکست نمونه ها در مودهای مختلف1 شکست مورد بررسی قرار گرفته است. مجموعه ای شامل 288 نمونه تیرچه بتن غلتکی حاوی2 RAP یا خرده لاستیک تحت آزمایش خمش چهارنقطه ای (4PB)  قرار گرفتند. تاثیر دانه بندی و درصد خرده لاستیک یا خرده آسفالت بازیافتی و سیمان بر ضریب شدت تنش نمونه ها در مودهای Iو II مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج ضریب شدت تنش نمونه ها بیانگر این بود که ترکیب مخلوط بتن غلتکی تاثیر بسزایی بر رفتار شکست آن خواهد داشت. همچنین اگرچه، ترکیب مصالح بازیافتی باعث افزایش انعطاف پذیری و چقرمگی نمونه ها می گردد ولیکن اثر معکوسی در میزان ضریب شدت تنش شکست نمونه ها و میزان تاب باربری آنها خواهد داشت.
  کلیدواژگان: بتن غلتکی، ضریب شدت تنش، تیرچه چهار نقطه ای، خرده آسفالت بازیافتی، خرده لاستیک بازیافتی
 • میلاد تاج دینی*، عبدالرضا رضایی ارجرودی، علیرضا ماهپور صفحات 189-198
  بطور کلی وقتی دو مصالح متفاوت در مجاورت با یکدیگر قرار می گیرند، رفتار مسئله در سطح تماس بین آنها بدلیل تغییر ماهیت مکانیکی دچار تغییر می شود. حال اگر یکی از این دو مصالح را مصالح انعطاف پذیر مانند خاک تشکیل دهد، بدلیل اثراتی همچون تغییرات تنش در خاک، رطوبت خاک، نوع دانه بندی، اندازه و شکل ظاهری دانه ها، این مسئله پیچیدگی های خاص خود را پیدا می کند و رفتار در سطح مشترک این مصالح نیاز به بررسی دقیق تری دارد. هدف از این پژوهش تخمین واقعی تری از این پارامترها می باشد که طبعا تابعی از اندرکنش بین بتن آسفالتی و مصالح دانه ای آن است. لذا در این مقاله، با انجام آزمایشات آزمایشگاهی به بررسی اندرکنش این دو ماده پرداخته می شود. آزمایشات بر روی مصالح ماسه ای و مصالح سطح تماس _ مصالح ماسه ای در تماس با بتن آسفالتی _ در شرایط خشک و اشباع بررسی شد و پس از اخذ مقادیر پارامترهای مقاومت برشی از این آزمایش ها، این مقادیر با یکدیگر مقایسه شدند. در پایان نیز بصورت عددی این المان بررسی شد. سپس با توجه به پارامترهای بدست امده از نتایج آزمایش برش مستقیم مدل عددی این ازمایش با استفاده از نرم افزار FLAC3D ساخته شد، به منظور افزایش دقت تحلیل عددی لازم بود پارامترهای بتن اسفالتی از طریق آزمایش مارشال استخراج گردد، سپس با استفاده از تحلیل برگشتی در نرم افزار ABAQUS پارامترهای موهرکولمب بتن آسفالتی بدست آمد. در نهایت با بکارگیری پارامترهای بدست امده پارامتر سختی نرمال سطح تماس با استفاده از تحلیل برگشتی با مقایسه تنش گسیختگی در آزمایش برش مستقیم و تحلیل عددی در نرم افزار FLAC3D  بدست آمد.
  کلیدواژگان: بتن آسفالتی، مصالح دانه ای، مصالح سطح تماس، آزمایش برش مستقیم کوچک مقیاس، مدلسازی عددی
 • مجید عباسی، جعفر قیدرخلجانی*، مرتضی عباسی صفحات 199-207
  بدون شک یکی از عوامل توسعه حمل و نقل و افزایش سرعت آن در دنیای امروز به وجود آمدن حمل و نقل کانتینری است.اما آنچه در عرصه حمل و نقل کانتینری به عنوان مساله ای حل نشده باقی مانده است، معضل کانتینر خالی است که به علت ناهماهنگی بین صادرات و واردات کالا در همه بنادر جهان وجود دارد. دراین مقاله به بررسی تغییر موقعیت کانتینر خالی در شرایط غیرقطعی بودن برخی از پارامترهای مساله، پرداخته شده است. از رویکرد استوار سناریویی مبتنی بر روش آنالیز درخت سناریو، به منظور مدل سازی عدم قطعیت برخی از پارامترهای مساله، تحت سناریوهای مختلف استفاده شده است.همچنین به منظور ارزیابی و اعتبارسنجی مدل پیشنهادی، از مجموعه داده های مربوط به شبکه بنادر دریایی ایران استفاده شده است. نتایج محاسباتی حاصله نشان دهنده عملکرد مناسب مدل پیشنهادی در شرایط غیرقطعی و اهمیت استفاده از رویکرد استوار در ایجاد برنامه های استوار تغییر موقعیت کانتینر خالی در شرایط عدم قطعیت است.
  کلیدواژگان: حمل و نقل کانتینری، عدم قطعیت، بهینه سازی استوار، روش FTA
 • وریا لطفی، هوشمند علیزاده*، صلاح ویسی، آرمان رحیمی صفحات 209-221
  یکی از موثرترین مدل های کمی و کیفی ارزیابی توسعه پایدار، مفهوم جاپای بوم شناختی است. افزایش تعداد وسایل نقلیه موتوری در شهر سنندج، ترافیک را به یکی از اصلی ترین معضلات این شهر از نظر پایین آمدن کیفیت محیط زیست تبدیل کرده است. در این تحقیق با بهره گیری از مدل جاپای بوم شناختی، میزان پایداری هرکدام از سیستم های حمل و نقل شهر سنندج در سال 1395 مورد سنجش قرار گرفته و سپس مدل بهینه شبکه حمل و نقل برای سال 1405 ارائه شده است. مقایسه میزان جاپای سیستم های حمل و نقل شهر سنندج با مقادیر استاندارد جهانی، حاکی از آن است که به جز اتوبوس، سایر وسایل حمل و نقل شهر از میزان جاپای اکولوژیکی بیشتری نسبت به استاندارد برخوردار هستند. با توجه به تخمین جمعیتی حدود 457.390 نفر در سال 1405 و بر اساس محاسبات صورت گرفته درصد سهم وسایل نقلیه موتوری، شامل مینی بوس، اتوبوس، تاکسی، خودروهای شخصی و موتورسیکلت از جابه جایی مسافرین در سال 1405 با کمترین میزان جاپای بوم شناختی، به ترتیب برابر با 71/6، 02/57، 31/16، 08/19 و 88/0 درصد است. مزیت طرح پیشنهادی صرفه جویی در مصرف سوختهای فسیلی به میزان 16.132 لیتر و همچنین کاهش میزان تولید دی اکسید کربن به میزان 11 تن در سال است.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، جاپای بوم شناختی، حمل و نقل بهینه، شهر سنندج، کاهش دی اکسید کربن
|
 • F. Zaveh *, H. Ganji Zahrei Pages 1-15
  Rail transit is an important section of rail transport in Iran. Exploiting the potentials of rail transit could have economic benefits for the country; however it seems that the current gains from transit are far behind its potentials. This research uses SWOT analysis to propose a strategic plan for improving Iranian rail transit. We develop a comprehensive list of strengths, weaknesses, opportunities and threats. We ask experts to score the items thereby we can select the most important ones. Making interaction matrices, the competitive strategies (WO) followed by conservative strategies (ST) are determined as the appropriate strategies for Iranian rail transit. Different short term and long term tasks are proposed based on the selected strategies. The tasks include: completion and expanding the rail network along the main corridors; improving the planning and reducing the delays of transit trains; creating a strong and integrated authority to pursue and carry out the transit related tasks.
  Keywords: transit, Rail Transport, Strategic Planning, SWOT Analysis, Iran
 • Shahin Shabani *, R. Afra, M. Ghasemi, D. Mirzaei Pages 17-29
  Applying the tire rubber powder as an additive of bitumen has been one of the considerable topics for the researches. The use of the recycled tire rubber as a measure for protecting the environment moreover the considerable improvement in the bitumen performance and cheaper than the other polymers make the topic more important. In this research, in addition to the tire rubber powder, it has been tried to use the asphalt recycled from reclaimed asphalt pavement as an alternative for replacing bitumen. So, a sample of rubber modified bitumen was prepared and combined with different percentages of the recycled asphalt and tested. The aim of the tests has been examining the rutting and fatigue performance of the bituminous binder by the newer methods such as multiple stress creep recovery, temperature and frequency sweep and linear amplitude sweep. The test results showed that adding 15 to 25 percent of the recycled asphalt to the base rubber bitumen has a considerable effect in increasing complex shear modulus and decreasing the phase angle. So, the recycled asphalt improved the elastic behavior of the rubber bitumen and increased rutting resistance of the bitumen. But, the fatigue resistance of the rubber bitumen was decreased.
  Keywords: Rubberized Bituminous Binder, Rutting, fatigue, multiple stress creep recovery, linear amplitude sweep
 • Aghdas Badiee *, H. Hajian, M. Ghazanfari Pages 31-54
  Nowadays, one of the most important issues in the metropolises of all around the world is using the modern public transportation systems, research and development in this field which indicates the importance of using these types of systems in most countries. One of the most attractive innovation in urban transportation system is using intelligent taxis and improvement in online ordering systems; while in the metropolis of Tehran, the use of smart taxi and optimization of the network coverage is one of the important issues of the municipality. Therefore, in this paper, a new model based on two different strategies for ordering taxis in Tehran is presented for the first time. First, using the concept of the trip chain, a model called trip chain network is presented in accordance with Tehran's situation. After identifying the demand points, a density-based spatial clustering applications with noise (DBSCAN) is used to evaluate the proposed model. To improve the performance of the algorithm and set its parameters, the design of experiment method (DOE) was used and then cluster centers were designated as intelligent taxi stations. The results show centers of these clusters are the best feasible points for developing intelligent taxi stations in Tehran and 53.12 percent of the points obtained as proposed stations of smart taxis are matched with the current situations. Also, the proposed model can provide the maximum usage of taxis and reduce the wasting time for passengers to access the taxi by striking an equilibrium approach between supply and demand.
  Keywords: Density-Based Spatial Clustering, Supply, demand equilibrium, Intelligent transportation, Parameter tuning, Trip chain
 • A. Jafari, Esmaeil Hasanpour *, V.R. Mirabi, F. Ahmadi Pages 55-73
  The government as a major force has always been in competition and has had a positive and even negative impact on its competitiveness by intervening in various political, economic and social affairs and applying laws and regulations on competitiveness. Building and supporting a suitable environment for increasing the growth of firm productivity and guiding industry trends and encouraging policies rather than helping industrial units help the necessary conditions to enhance the competitive advantage through the impact on each dimension of diamonds is the duty of the state. Unpredictable events are events and issues that affect the competitiveness of either positive or negative, but are randomly controlled outside firms, industries, and even governments. Michael Porter believes that luck in most markets is important. These cases create opportunities for those innovative companies who are not afraid of starting new activities. The type of research, development and in terms of exploratory-descriptive purpose, qualitative research data, the field of field research, the time period of the cross-sectional research, the method of data collection is a survey type. The overall results of the research show that the government and luck components of the National Diamond Model of Michael Porter in the Ports and Ferries of Bushehr, from the perspective of the respondents of the statistical society, had the second and second priorities after the productive and service inputs, which highlighted the importance of these factors in Achieving competitive advantage for this port. Also, regarding the maintenance and development of competitive advantage, in the interview section, the main focus of the interviewees was on the operation and management of these two factors.
  Keywords: Supply chain, hinterland, Special Economic Zone, multimodal transport, Government
 • M. Nazledoost, R. Babagoli *, A. R. Ameli, A. Paydar Pages 75-89
  The high - speed train is usually referred to as a rail service covering the railway's special services at a rate of 200 - 300 km / h. Because of its high speed, the transportation system will ease many ease on the intercity accesses, and it is sometimes unavoidable to use it as a safe and fast transport system. The feasibility of the construction of high - speed rail bridges between the two provinces seems necessary because of the Caspian Sea and linking Iran with the northern countries of the Caspian Sea as our dear country's capital. in this study, the feasibility of the construction of a high - speed rail line was proposed, with suggestions for improving the performance of rail lines between the two provinces. Two scenarios were put forward according to the forecast table for passenger transport by the - North railway. According to scenario (1), the average passenger growth rate on the road to Tehran - north will be 2 / 2 %. In the case scenario (2) the average passenger growth rate on these axes accounted for 2.5 per cent per year, respectively. The results showed that, according to the progress of world countries on high - speed rail access, the necessity of using high - speed rail
  Keywords: high - speed rail_rails_Cost analysis_transportation system
 • S. Jamshidi, Omid Boyerhassani * Pages 91-105
  Environment has become an important global issue in the current century. Hence in the recent years, green closed loop supply chain management has increasingly grown as a result of government regulation and consumer expectations. In this study, an effort has made to formulate a facility location model for a multi-period green closed loop supply chain network consisting of suppliers, manufacturers, distributers, customers and also recycling and disposal centers. A bi-objective mixed-integer linear programming model has proposed to design the supply chain network with minimization of total costs and carbon dioxide emission objectives in transportation, production, recycling and disposing processes. In addition in a supply chain, operation cost has major effect on the total cost. So, in this research has tried to consider learning curve (LC) effect on reducing time and cost of the production and recycling in the manufacturing and recycling centers. Then, the effect of using LC on the supply chain cost has investigated. The ε-constraint method has utilized to solve the bi-objective model and illustrating trade-off between objectives. The applicability of the model has demonstrated by a numerical example and sensitivity analysis.
  Keywords: Green supply chain, Closed-loop supply chain, mathematical model, Facility location, Learning curve
 • Hossein Hamdi *, S.M. Sadegh Hossieni, S. E. Hosseyni Pages 107-117
  In Iran, the Limitation of Actions in claiming damages due to air accidents is not clear. A Similar issue in The two major international treaties, the Warsaw Convention and the Montreal Convention,  has  been determined, if an action is not brought within a period of  two years, The right to damages shall be extinguished. This limitation comes a conundrum in Iranian law. On the one hand, the liability of air carriers is distinguished based on  a domestic law. Although this lapse of time is not expressed in this law, Iran has acceded to the Warsaw Convention and its amendments in the years 1975 and 2015. For this reason, it needs to be determined  if  this limitation can be extended and come to force in dometic law. To meet this need, tree questions must be be responed. The first question is about the nature of air transport? What Damages to Air Transport Can Happen? And how does Limitation of Actions perform?
  Keywords: Right to Damages, Limitation of Actions, Air Accident, Convention
 • M. Shafaati, A. M. Boroujerdian * Pages 119-133
  Pedestrians are subjected to high levels of risk at non-signalized intersections. Pedestrians at these intersections have conflicts with different types of vehicles such as motorcycles and cars. In this paper, pedestrian safety is compared between those two groups of vehicles using Time to Collision (TTC) as well as the Post Encroachment Time (PET). Data were collected from an intersection called Vesal-Bozorgmehr in Tehran. The one-way ANOVA was used to compare those two groups. The number of observations for each TTC and PET being the dependent variable was 758 and 791 respectively. Analyses indicated that LogTTC in conflicts between vehicles and pedestrians is 0.03 units more than conflicts between motorcycles and pedestrians and LogPET in conflicts between vehicles and pedestrians is 0.09 units lower than conflicts between motorcycles and pedestrians. TTC is used for identification of situations being potentially dangerous for pedestrians and PET is used for identification of critical situations for pedestrians. As TTC for the conflicts between pedestrians and vehicles is lower than that of for pedestrians and vehicles, motorcycles potentially cause more dangerous situations for pedestrians whereas when it comes to PET, vehicles have lower PET than motorcycles, so vehicles are more able to make critical situations for pedestrians.
  Keywords: edestrian Safety, Non-signalized Intersections, Post Encroachment Time, Time to Collision
 • A. Bourdunes, Mohammad Mehdi Khabiri * Pages 135-148
  Chip-seal is one of the preliminary though successful ways to improve road surface of the pavement. Chip-seal is a byproduct of similar sized stones which pour in surface after emulsion bitumen wet the road surface. Chip-seal can deteriorate due to bleeding, aggregate streaking and aggregate removal. The first and second damages are sourced from improper design and implementation whereas the last damage is due to a lot of aspects and this study aims to investigate some of them. The effect of existing road surface, bitumen type, aggregate kind and bitumen percentage are examined in this study. The road surfaces which are evaluated in this research were cement treated base. In this research, two kinds of bitumen including: emulsion and rubber powder modified emulsion was used for chip-seal preparation. According to Iran road code numbered 234, two different mixture aggregate grading were recommended for chip-seal preparation. This study used the third aggregate grading which is generally finer compared to others. Also, in this research two different laboratory tests including; sweep tests and sand patch tests used for examination of the mixtures. The sweep tests were used for investigating the effects of aggregate grading kind, bitumen percentages, bitumen kind and the surface which chip-seal implemented. Also, the sand patch tests were used for investigating the effect of aggregate grading and bitumen kind on texture depth of chip-seal. Results of the laboratory tests indicated that rubber modified emulsion bitumen can decrease chip-seal aggregate removal by approximately 20%~23%. In addition chip-seal aggregate removal has a direct relationship with aggregate grading which results showed 14% decrease in aggregate removal when the finer aggregate grading was used. Moreover, results of sand patch tests indicated that chip-seal implementation of cement treated based can improve road surface friction resistance.
  Keywords: Aggregate removal, Cemented treatment base, Chip Seal, Rubber modified emulsion, Sweep test
 • Z. Isakhanbeygi, Mazaher Moeinaddini *, A. Danehkar Pages 149-164
  Nowadays site selection of an appropriate location for a project can be one of the most important success factors. This research was done in order to find suitable locations for sound barriers in Karaj. In this research, after a literature review and gathering the expert opinions, the criteria and sub-criteria were determined. Then, the standardized criteria and sub-criteria maps were prepared by fuzzy standardization method. To obtain weights of criteria and sub-criteria, the pairwise comparison were used. Then, the suitability map for the implementation of sound barriers were obtained with weighted linear combination (WLC). Next, by field visit and measuring the sound level and examining the possibility of barrier installation, nine routes were selected from the suitability map. In the next step, using the TOPSIS method, priority 9 selected routes were done. The results of this study indicated that the most important criteria for locating sound barriers were urban routes (passages, thoroughfare), equivalent sound level (Leq), urban traffic, land use, population density, sensitive locations to noise, distance to passages, topography (slope), height of buildings, and vegetation respectively. The sound level measuring results showed the most polluted routes were the route 2 (M2), located in the second district of Karaj municipality, route 1 (M1) in the eleventh region and route 5 (M5) in the fifth region respectively. The TOPSIS results showed the appropriate routes were to install the sound barriers were route 9 (located at Golshahr Boulevard) and route 7 (Shahid Rajaee Boulevard – Zafar) and route 6 (Allameh Jafari Boulevard, Islamic Republic of Iran – Aras), and route 2 (Freeway Karaj-Qazvin, Fardis bridge to Golshahr), respectively. The results of this research can be applied to implement the sound barriers by Karaj municipal and this approach can be used in other cities.
  Keywords: Karaj, Locating, Sound Barriers, TOPSIS Method
 • A.R. Ameli, E. Parvaresh Karan *, S.A.H. Hashemi Pages 165-188
  Tensile cracking is one of the main modes of deterioration and failure in rigid pavements. Hence, in this paper the effects of roller compacted concrete (RCC) characteristics on their fracture behavior in both pure mode I and II are experimentally investigated. A set of 288 edge cracked beam specimens endured the four-point bending (4PB) test and were tested for different concrete mixtures made with waste materials such as reclaimed asphalt pavement (RAP) and crumb rubber. The influence of aggregate gradation, cement content, RAP, and rubber content on the critical stress intensity factors in pure fracture mode I and II were studied. The fracture toughness results showed that concrete mix specifications had a noticeable influence on the cracking initiation of RCC and the effect of substituting of waste materials with natural aggregates was found to be negative, but their behavior was still comparable to those obtained for control mixes.
  Keywords: RCC, Stress intensity factor, Reclaimed Asphalt Pavement, Recycle Crumb Rubber
 • Milad Tajdini *, A. R. Arjroodi, A. R. Mahpour Pages 189-198
  Asphaltic concrete has been used as waterproofing core in embankment dams, since 1948. The large majority of embankment dams' central core is made of clay worldwide. However, as clay is increasingly difficult to find at new construction sites, asphalt concrete was used as a replacement core material. Cores made of clay has also some other disadvantages such as, low shear strength, compressibility, long construction time, requiring higher amount of material and accurate controls during construction, etc. These are in favor of using asphalt concrete, which has advantages such as less sensitivity to weather conditions, less width of core, healing behavior of bitumen, high shear strength etc. In this application, granular materials are used around the asphaltic concrete as filter, which makes a complicated behavior in the interface and needs to be researched by experiments and modeling. This paper describes experimental work and the results of investigating the mechanical behavior of the interface between aggregates and asphaltic concrete. Small scale shear strength test has been used in this study, in which the shear surface is considered as the interface. The effect of bitumen penetration grade, moisture, density and angularity of aggregates on the shear strength parameters at different levels of vertical stresses and a constant shear rate was studied.
  Keywords: Asphalt concrete, sand material, interface, small scale direct shear test, Numerical modeling
 • M. Abbasi, J. Gheidar, Kheljani* Pages 199-207
  Undoubtedly, container transportation is one of the factors contributing to the development of transportation and its speed in the today world. But the problem remains in the container transportation area as an unresolved issue is the empty container problem which due to the unbalancing between export and import of goods in all ports of the world. In this paper, investigated the reposition of empty containers under uncertain conditions of some problem parameters. a robust scenario-based approach based on the scenario tree analysis method has been used under different scenarios to modeling the uncertainty of some of the problem parameters. In order to evaluate and validate the proposed model, the data from Iran maritime port network are used. The computational results indicate the appropriate performance of proposed robust model, under uncertainty conditions, and also the importance of using robust approach in creating reposition of empty containers robust plans under uncertain conditions.
  Keywords: Container transportation, Uncertainty, robust optimization, FTA Method
 • V. Lotfi, Hooshmand Alizadeh *, S. Vaisi, A. Rahimi Pages 209-221
  Ecological Footprint Assessment (EFA) is one of the methodologies attracted more attention at political, educational, and academic levels. The growth of Sanandaj population affects the traffic congestion which is a main problem of the city. This study addresses this gap as well enhances the environmental conditions by reducing fossil fuel consumption. For this purpose, Ecological Footprint (EF) method was applied to evaluate the sustainability of the current transportation system and consequently an optimized model was suggested for 2026. Comparing EF of the current transportation system with the world standards, demonstrated that many transportation types such as minibus, taxi, and private cars have a high level of EF. Based on the predicted population for 2026, 457390 people, the optimized transportation percentage shares were proposed, including 6.71, 57.02, 16.31, 19.08, and 0.88 for minibus, bus, taxi, private cars, and motorcycle respectively. Applying the new plan can save 16132 litre fossil fuel as well as 11 tons CO2 annually.
  Keywords: sustainable development, Ecological Footprint, Transportation efficiency, Sanandaj city, CO2 reduction