فهرست مطالب

 • سال هجدهم شماره 2 (خرداد و تیر 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید سعید مظلومی محمود آباد، سعیده صادقی، محمدسعید جدگال*، نوشین یوشنی، رابعه آق آتابای، احسان موحد، سمیه علیزاده صفحات 1-11
  مقدمه
  سوء مصرف مواد، به عنوان یکی از مشکلات سلامتی عصر حاضر به خصوص در گروه سنی 29-15 سال بوده و میزان بالایی از مرگ های زودرس را باعث می شود. این مطالعه با هدف بررسی کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیشگویی رفتارهای مرتبط با سوء مصرف مواد مخدر صنعتی در جوانان شهرستان چابهار در سال 1394 طراحی گردید.
  روش بررسی
  مطالعه مقطعی حاضر به منظور کاربرد تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیشگویی رفتارهای مرتبط با سوء مصرف مواد مخدر صنعتی در میان 300 نفر از جوانان پسر  شهرستان چابهار  به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام شد. داده ها به وسیله ی پرسشنامه ی محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های independent t- test و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  77% افراد تحت مطالعه سابقه مصرف مواد مخدر صنعتی در والدین نداشتند. 72% افراد تحت مطالعه سابقه مصرف مواد مخدر صنعتی در دوستان را گزارش کرده بودند. آزمون آماری کای دو نشان داد بین استعمال سیگار با تحصیلات پدر، بعد خانوار، سابقه مواد مخدر صنعتی در والدین، سابقه مصرف مواد مخدر صنعتی در دوستان و شغل افراد مورد پژوهش ارتباط معنی داری وجود داشت (001/0P<)، ولی بین سطح تحصیلات مادر (682P=)،  زندگی با والدین (729P=) افراد مورد مطالعه ارتباط معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
   با توجه به اینکه براساس نتایج مطالعه حاضر، آگاهی و نگرش بیشترین همبستگی و قدرت پیشگویی را با رفتار سوء مصرف مواد مخدر صنعتی داشته اند به نظر می رسد برای ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از سوء مصرف مواد مخدر صنعتی در بین جوانان، افزایش آگاهی و نگرش می تواند موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: تئوری رفتار برنامه ریزی شده، مواد مخدر صنعتی، جوانان، چابهار
 • زهره خاکشور قره سو، مهدی قلیان اول*، حبیب اله اسماعیلی، محمد واحدیان شاهرودی، الهه لعل منفرد صفحات 12-22
  مقدمه
  فرزند پروری فعالیت پیچیده ای شامل روش ها و رفتارهای ویژه است که بطور مجزا یا در تعامل با یکدیگر بررشد کودک تاثیر می گذارد. هدف از این پژوهش، تعیین اثر مداخله آموزشی مبتنی بر رویکرد فرایند عمل بهداشتی برمهارتهای فرزند پروری مادران دانش آموزان دختر مشهد بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر مطالعه ای نیمه تجربی است که بر روی 100 مادر(50 نفرآزمون و 50 نفرکنترل) دارای فرزند دختر13-10 سال در مشهد به روش خوشه ای چند مرحله ای در سال 1395 انجام گردید. ابزار گردآوری داده هاپرسشنامه مبتنی برمدل رویکرد فرایند عمل بهداشتی به همراه سوالات جمعیت شناختی بود که پس از تایید روایی محتوایی و پایایی، قبل و 2 ماه بعد از مداخله تکمیل شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار16 SPSSو آزمون های توصیفی (فراوانی و درصد، میانگین و انحراف معیار) و آزمون های تحلیلی (من ویتنی و ویلکاکسون) در سطح معناداری 05/0 انجام شد.
  یافته ها
  آزمون کای دو نشان داد که بین گروه آزمون و کنترل از نظرگروه سنی،  تعداد اعضای خانوار، سطح تحصیلات مادر و همسران آنها و شغل مادر و همسران آنها تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت. براساس آزمون من ویتنی تنها در سازه عمل برنامه ریزی شده بین دوگروه آزمون وکنترل قبل از مداخله تفاوت آماری معنی دار وجود داشت (01/0P=و 57/2Z=) همچنین دوماه بعد از مداخله در همه سازه ها اختلاف بین دوگروه معنی دارگزارش گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش مداخله آموزشی که بر اساس  سازه های مدل رویکرد فرایند عمل بهداشتی طراحی شده بود، تاثیر مثبتی در مهارت های فرزند پروری مادران داشته است.
  کلیدواژگان: آموزش، رویکرد فرایند عمل بهداشتی، مهارت فرزند، دانش آموزان دختر
 • محمد حیدریان، سروش دانایی، حمیده افقی*، عباس فرازمند صفحات 23-36
  مقدمه
  یکی از پساب هایی که پس از طی فرآیندهای تصفیه اولیه و ثانویه، هم چنان حاوی درصدهای زیادی از آلوده کننده ها است، پساب صنایع فرآوری گوشت می باشد. هزینه زیاد سیستم های تصفیه تکمیلی، سبب شده است که این نوع پساب ها بدون حذف آلاینده های نیتروژن دار و فسفر دار به محیط زیست وارد شوند. در این مقاله، راهکاری اقتصادی به منظور تصفیه تکمیلی پساب صنایع فرآوری گوشت همراه با تولید زیست توده باارزش ارائه شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع کاربردی است. دو گونه ریزجلبک کلرلا و سندسموس در سه محیط پساب سنتزی واقعی، پساب نرمال شده و پساب نرمال شده حاوی ترکیبات ریزمغذی، کشت و حذف زیستی ترکیبات پساب بررسی شد. غلظت نیترات، آمونیاک و فسفات موجود در پساب در طول مدت کشت آنالیز شد. از بافرهای فسفات نیز برای کاهش نوسانات pH استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد افزایش فسفات در پساب، موجب افزایش حذف زیستی بیشینه 78% در سندسموس و 64% در کلرلا شد. این در حالی است که افزودن محلول ریزمغذی منجر به حذف زیستی بیشینه 93% در سندسموس و 95% در کلرلا شد.
  نتیجه گیری
  پساب صنایع فراوری گوشت می تواند محیطی مناسبی برای رشد ریزجلبک فراهم نماید. نتایج این تحقیق می تواند نویدبخش راهکاری جدید و اقتصادی به منظور حذف کامل ترکیبات آلاینده نیتروژن دار و فسفر دار موجود در پساب های فرآوری گوشت باشد.
  کلیدواژگان: : پساب فراوری گوشت، ریزجلبک، تصفیه تکمیلی، آلاینده نیتروژن دار
 • محمد علی مروتی، معصومه سیفی*، عارفه دهقانی تفتی، سعید کارگر، محمدرضا مرتضوی زاده صفحات 37-45
  مقدمه
  سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در زنان است که درصورت تشخیص در مراحل اولیه قابل کنترل خواهد بود.خودآزمایی پستان یک روش ساده برای تشخیص زودرس است. یکی از مهم ترین عواملی که می تواند به میزان بالایی برمرگ و میر ناشی سرطان در یک جمعیت تاثیر داشته باشد ، مرحله ای ازبیماری است که در آن سرطان مورد توجه پزشکی قرار می گیرد.این مطالعه با هدف تعیین ارتباط خودآزمایی پستان با مرحله بیماری در زمان  تشخیص درزنان مبتلابه سرطان پستان شهریزد انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی بر روی 159 زن مبتلا به سرطان پستان که به مراکز درمانی یزد جهت درمان مراجعه می کردند انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود  که شامل دو بخش بود.  بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم درمورد عملکرد بیماران درباره خود آزمایی پستان قبل ازتشخیص بیماریشان  بود.مرحله بیماری در زمان تشخیص نیز بر اساس  نتیجه آزمایش پاتولوژی  مشخص گردید.داده ها بااستفاده ازآزمون های آماری کای دو، وآمارتوصیفی در نرم افزارspss مورد تجزیه تحلیل قرارگرفت.
  یافته ها
  بین مرحله بیماری در زمان تشخیص وانجام خودآزمایی پستان رابطه معنا دار آماری وجود داشت و بیشتر افرادی که  خودآزمایی را انجام داده بودند درمقایسه با آنهایی که انجام نداده بودند بیماریشان  درمرحله اول تشخیص داده شده بود.
  نتیجه گیری
  .خودآزمایی  پستان در تشخیص زودهنگام سرطان پستان تاثیر دارد و افرادی که آموزش بیشتری دیده بودند در این زمینه عملکرد بهتری داشتند که این مسئله لزوم اهمیت برنامه های آموزشی در این زمینه را نشان می دهد .
  کلیدواژگان: سرطان پستان، مرحله بیماری، خودآزمایی پستان
 • ام البنین قاسمیان* صفحات 46-56
  مقدمه
  مایکوتوکسین ها جزء ترکیبات شیمیایی محیطی بوده که دارای اثرات سمی بر روی سلامت انسان ها و حیوانات هستند. آفلاتوکسین ها گروه مهمی از مایکوتوکسین ها هستند که در اثر رشد برخی از گونه های آسپرژیلوس به ویژه آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس در محصولات کشاورزی تولید می شوند.آفلاتوکسینB1 سمی ترین عضو خانواده ی آفلاتوکسین بوده و فراوانترین نوع آفلاتوکسین در مواد غذایی کپک زده دامی به شمار می آید. این مایکوتوکسین بعد از ورود به بدن پستانداران و انجام فرآیندهایی روی آن، متابولیت آفلاتوکسینM1 را ایجاد می نماید. هدف از این مطالعه بررسی میزان آفلاتوکسین M1 در شیرهای خام منطقه بهبهان و مقایسه آن با محدوده قابل پذیرش کمیته اروپایی (ng/l 50) می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه، 90 نمونه شیر خام از 5 مزرعه گاو شیری ناحیه بهبهان جمع آوری شد. میزان آفلاتوکسین M1 نمونه ها با کمک روش الایزا و کیت شرکت Euro Clone ساخت کشور ایتالیا اندازه گیری شد. آنالیز داده ها در سطح معنی دار05/0˂ pبا کمک روش آماری ANOVA صورت گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه 15 نمونه (54/16%) دارای میزان آفلاتوکسین بالاترازحدمجاز قابل قبول کمیته اروپایی/ کدکس ng/L)50) بوده اند.تمامی نمونه ها (100%) به آفلاتوکسینM1آلوده بودند.
  نتیجه گیری
  تفاوت معنی داری بین مقادیرآفلاتوکسینM1درگاوداری های مورد بررسی وجود دارد (05/0P<). بنابراین نتیجه گیری می شود که وقوع بالای AFM1 در نمونه های شیر خام، امکان تهدید سلامتی انسان وجود دارد. بنابراین انجام مطالعات بیشتر در زمینه بررسی آفلاتوکسین M1 بر روی شیر و سایر فرآورده های آن در بهبهان و سایر نقاط ضروری می باشد
  کلیدواژگان: شیر خام، آفلاتوکسینM1، بهبهان
 • جواد صادقی نژاد، حسن مروتی، زهره کاویانی یکتا*، کمند فتاحی، بهادر حاجی محمدی، افشین آخوندزاده بستی، رضیه برزگر بفرویی صفحات 57-69
  مقدمه
  امروزه استفاده از گوشت و محصولات گوشتی در اکثر کشورها در حال افزایش است. با توجه به ارزش اقتصادی گوشت استفاده از بافت های غیرمجاز در فرآورده های گوشتی محتمل است. بنابراین این مطالعه به منظور تشخیص کمی بافت های غیرمجاز در فرآورده های گوشتی خام و حرارت دیده طراحی شده است.

  روش بررسی
  نمونه های کباب لقمه (حاوی 70 درصد گوشت) و کالباس (حاوی 30 و 90 درصد گوشت) که هر کدام دارای بافت های پوست و استخوان مرغ به میزان 5،10، 15 و 20 درصد بوده اند تهیه شده اند. سپس هر نمونه به سه قسمت تقسیم و از هر قسمت یک قطعه اخذ و جهت ثبوت در فرمالین ده درصد بافر خنثی قرار داده شد. نمونه ها برای مطالعه میکروسکوپ نوری با روش های معمول بافتی آماده سازی شده و در پارافین قالب گیری شده و مقاطع 6 میکرومتری تهیه و با استفاده از هماتوکسیلین-ائوزین رنگامیزی شد.
  یافته ها
  بررسی بافت شناسی نشان داد که بافت های پوست و استخوان مرغ بطور واضح در همه نمونه ها قابل تشخیص بوده است. مطالعه هیستومتری مشخص کرد که درصدهای تعیین شده استخوان اضاف شده خصوصا در کباب لقمه دارای اختلاف معنی داری با ددرصدهای واقعی مربوطه نبوده است. از طرف دیگر تعیین کمی بافت پوست خصوصا در کالباس مشکل بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان می دهد که تکنیک بافت شناسی به عنوان یک روش موثر برای ارزیابی کمی محصولات گوشتی خام و حرارت دیده است. با این حال ارزیابی کمی بافت های افزودنی در فرآورده های خام راحت تر از فرآورده های حرارت دیده گوشتی بوده است. علاوه برآن تخمین کمی استخوان هم در مقایسه بافت پوستی به دلیل مقاومت آن نسبت به مراحل اماده سازی بافتی بیشتر امکان پذیر بوده است.
  کلیدواژگان: بافت شناسی، کباب لقمه، کالباس، پوست، استخوان
 • مطهره السادات حسینی، فائزه مزیدی شرف آبادی، هادی اسلامی، ماهرخ جلیلی*، محمد افخمی صفحات 70-80
  مقدمه
  عفونت های بیمارستانی یکی از معضلات بیمارستان ها در تمامی کشورهاست. هم چنین، عفونت های بیمارستانی به طور فزاینده ای با پیدایش عوارض و مرگ و میر در بیماران بستری همراه بوده و هزینه های زیادی را به آنان تحمیل می کند. اعضا تیم پزشکی، به ویژه پرستاران می توانند نقش فعالی در پیشگیری و کنترل این عفونت ها داشته باشد. در این مطالعه تاثیر آموزش بر سطح آگاهی، نگرش و عملکرد پرسنل بیمارستان خاتم الانبیاء ابرکوه نسبت به کنترل عفونت های بیمارستانی بررسی شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی در سال 1396 در ابرکوه انجام شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه پرستاران بیمارستان خاتم الانبیاء ابرکوه بوده که به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری و توسط آزمون های آماری  t-Test،ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار 20 spss تحلیل گردید
  یافته ها
  میانگین نمره آگاهی پرسنل از 82/3±3 قبل از آموزش به 29/6±32 پس از آموزش افزایش یافت. در حیطه عملکرد نیز میانگین نمرات افراد شرکت کننده از 63/4±68/14 قبل از آموزش به 25/4±2031/17 پس از آموزش افزایش یافت. بین ویژگی های فردی پرستاران و میانگین نمرات عملکرد پس از آموزش رابطه معناداری وجود داشت. هم چنین بین نوع مدرک تحصیلی، وضعیت تاهل و جنسیت افراد شرکت کننده و میانگین نمرات آگاهی و عملکرد بعد از اتمام کارگاه آموزشی ارتباط معناداری به دست نیامد.
  نتیجه گیری
  بنظر می رسد که آموزش تاثیر مثبتی بر افزایش میزان آگاهی و عملکرد پرستاران در کنترل عفونت داشته باشد. بنابراین گسترش دوره های آموزش تئوری و عملی کنترل عفونت برای پرستاران شاغل در بخش اورژانس، جهت ارتقاء آگاهی و به تبع آن کیفیت ارائه خدمات، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، عفونت بیمارستانی، پرستار
 • سید جمال الدین طبیبی، بهرام دلگشایی، مریم نیک فرد* صفحات 81-95
  مقدمه
  عملکرد هیچ بخشی در بیمارستان بیشتر از اتاق عمل بر منابع مالی بیمارستان تاثیرگذار نیست و این واقعیت اهمیت تحلیل کارایی این بخش را دوچندان میکند.هدف از انجام این پژوهش بررسی بهره برداری از ظرفیت برخی اتاقهای عمل جراحی با استفاده از زمانهای ثبت شده در یکی از بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی و مقطعی است که طی آن 151 مورد عمل جراحی عمومی، ارتوپدی، چشم، و گوش و حلق و بینی در 53 روز فعالیت چهار اتاق عمل مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از ساختار محاسباتی طراحی شده در برنامه2010Excel تحلیل گردید.
  یافته ها
  بر اساس یافته های این پژوهش، بهره برداری اتاقهای عمل ارتوپدی 68%، چشم 61%، جراحی عمومی 89% و ENT 86% محاسبه گردید. از 53 روز بررسی شده، اتاق های عمل 7 روز به طور بهینه، 27 روز کمتر از حد ظرفیت و 19 روز بیش از حد ظرفیت مورد استفاده قرار گرفتند. اتاق های عمل ارتوپدی و چشم کمتر از حد، و اتاق های جراحی عمومی و ENT بیشتر از حد ظرفیت مورد بهره برداری قرار گرفتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت کارایی اتاق عمل، محاسبه بهره برداری اتاق عمل می تواند اطلاعات مفید و کاربردی را برای مدیران فراهم نماید. پیشنهاد می گردد ضمن ثبت دقیق زمان های شروع و پایان عمل های جراحی در نرم افزار محاسباتی، مطالعات مشابه در ابعاد وسیعترطراحی گردد تا بتوان عملکرد بیمارستانها را در زمان بندی موثر عملهای جراحی و بهینه سازی کارایی اتاق عمل بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: اتاق عمل، بهره برداری، کارایی، زمان بندی
|
 • Seyed Saeed Mazloomy Mahmoodabad, Saeedeh Sadeghi, Mohammad Saeed Jadgal*, Noshin Yoshani, Rabee Aghtabay, Somayeh Alizadeh Pages 1-11
  Introduction
  Drug abuse is one of the important challenges in the field of mental health and adolescence health promotion. Because of the social and medical cost of drug abuse and its consequences among youth people, it is necessary to intervene effectively. This theoretical based study explained predictability of the Theory of Planned Behavior (TPB) on drug abuse related behaviors among adolscents. 
  Methods
  This cross-sectional study was conducted in Chabahar City in 2015 among 300 male adolescents, recruited randomly. All data were collected using a researcher-made questionnaire with confirmed reliability and validity. The data were analyzed by independent t- test and pearson correlation. 
  Results
  we found that 77% of the participants had no history of parental drug abuse. Furthermore, 72% of participants reported a history of using industrial drugs in their friends. The Chi-square test showed that adolescent's smoking had a significant relationship with father's education, family size, history of using industrial drugs in parents , history of using industrial drugs in friends, and the participants' business o (P˃0.000). However, the level of maternal education (P = 682) and living with parents (P = 729) had no significant relationship with the adolescents' smoking rate
  Conclusions
  since knowledge and attitude had the highest correlation and predictability with industrial drug abuse among the adolescents, theory of planned behavior can be used properly and effectively to plan and implement  prevention programs among the adolescents.
  Keywords: Theory of Planned Behavior, Drug Abuse, Adolescents, Chabahar
 • Zohreh Khakshoor, Ghareso, Mehdi Gholian, Aval*, Habibollah Esmaily, Mohammad Vahedian, Shahroodi, Elahe Laele, Monfared Pages 12-22
  Introduction
  Parenting is a complex activity, which includes special procedures and behaviors that affect the child's growth. The aim of this study was to determine the effect of educational intervention based on the health action process approach on the parenting skills of girl students’ mothers in Mashhad.
  Methods
  This was a quasi-experimental study conducted on 100 mothers (50test and 50control), who had 10-13 year-old girls. Mothers were selected using cluster sampling method. Data were collected by a questionnaire designed based on the health action process approach. The questionnaire also contained the demographic questions and its validity and reliable were completed before and 2months after the intervention. After completing the questionnaires, data were analyzed by SPSS 16 and descriptive (frequency, percentage, mean, and SD) and analytical tests (Mann-Whitney and Wilcoxon) at the significance level of 0.05.
  Results
  The Chi-square test showed no statistically significant difference between the experimental and control groups in terms of family size, mothers' age category, level of education, and job. The Mann-Whitney test showed that significant difference existed between the experimental and control groups before intervention) P=0.01Z=2.57( only with regard to action planning. Moreover, two months after the intervention, significant differences were observed between the two groups in all constructs.
  Conclusion
  According to the results, the educational intervention based on the structures of the health action process approach can have a positive impact on mother's parenting skills.
  Keywords: Education, Health action process approach, Parenting skill, Girl students
 • Syed Mohammad Heydarian, Soroosh Danaee, Hamideh Ofoghi*, Abbas Farazmand Pages 23-36
  Introduction
  Effluents of Meat processing are one of the untreated wastewaters containing high volumes of polluted components even after the primary and secondary treatments. The high cost of using the advanced treatment methods of the wastewaters has led the industry owners to release them in the nature without effective removal of nitrogen and phosphorus. In this study, an economic advanced method was presented for the first time for the treatment of meat processing effluents by producing valuable biomass.
  Methods
  The recovery of wastewater components was studied for the growth of two profitable strains of Chlorella and Scenedesmus in three variations: real wastewater, normalized wastewater, and normalized wastewater with trace elements. The concentration of nitrate, ammonia, and phosphate was analyzed during the growth period.
  Results
  Experimental data showed that normalized wastewater increased biological removal up to %78 in Scenedesmus and 64% in Chlorella. In addition, normalized wastewater containing trace elements increased biological removal up to %93 in Scenedesmus and 95% in Chlorella. The addition of phosphates reduced pH fluctuations and worked as a buffer.
  Conclusion
  The meat wastewaters processing can provide a rich culture medium for cultivation of microalgae. The results of this research can present a novel promising and economic alternative way to remove nutrient pollutions in meat wastewaters processing.
  Keywords: Meat Processing Wastewater, Microalgae, Advanced treatment, Removal of pollutions
 • Mohammad Ali Morowatisharif, Masomeh Seifi*, Arefeh Dehqantafti, Saeid Kargar, Mohammad Reza Mortazavizadeh Pages 37-45
  Introduction
  breast cancer, as the most common cancer among women, is controllable if it is diagnosed at the early stages. Breast self- examination is a simple method for early detection. One of the most important effective factors on the cancer-related mortality is the defection stage. This study was conducted to determine the relationship between breast self-examination and the disease stage with regard to the detection time among patients with breast cancer in Yazd.
  Methods
  this cross-sectional study was carried out on 159 women with breast cancer, who referred to medical centers in Yazd. Data collection tool was a questionnaire with two parts. The first part was the demographic information and the second part dealt with the patients' breast self-examination before the detection of their disease. The disease stage in the detection time was determined based on the results of the pathology test. Data were analyzed using χ2 and other description tests by SPSS.
  Results
  A statistically signification relationship was observed between disease stage at the defection time and breast self-examination. The disease was detected earlier in individuals who reported a higher frequency of breast self-examination in comparison with those who did not.
  Conclusion
  Breast self-examination affects the early detection of breast cancer and those who were educated had better practice. So, the results show the importance of educational programs in this regard.
  Keywords: Breast cancer, Disease stage in detection time, Breast self-examination
 • Seyedeh Ommolbanin Ghasemian* Pages 46-56
  Introduction
  Mycotoxins are among the environmental chemical agents with toxic effects on animals and humans. Aflatoxins (AF) are a major group of mycotoxins produced following the growth of some species of Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus, particularly in agricultural products. Aflatoxin M1 (AFM1) is secreted to milk and remains there since the process of pasteurization and sterilization has little effect on this metabolite. The aim of this study was to investigate the natural occurrence of AFM1 in raw milk in Behbahan area, which is an area of high-density livestock production in southwest of Iran. The other aim was to compare these obtained levels with the accepted level recommended by the European community (50 ng/L).
  Methods
  In the present study, 90 samples of raw milk were collected from five dairy farms in Behbahan region, Khuzestan province, Iran. The AFM1 was analyzed using the Enzyme Linked Immune Sorbent Assay (ELISA) method by ELISA kits from Euro Clone, Italy.Data were analyzed by ANOVA and the results were reported as mean ± SE. The significant level was set at p ≤ 0.05.
  Results
  The concentration of aflatoxin M1 in (15)16.54% of raw milk was higher than maximum tolerance limit accepted by European ::::::::union:::::::: /Codex Alimentarius Commission (50 ng/l). The results of this study showed that all 90 investigated raw milk samples were contaminated with AFM1 (100%).
  Conclusion
  A significant difference was observed between concentration means of AFM1 in various studied farms at P < 0.05. Consequently, high occurrence of AFM1 in raw milk samples was considered as a possible hazard for human health. However, further longitudinal studies are required on milk samples and other dairy products in Behbahan as well as other regions of Iran to estimate the representative intake of AFM1 in Iran.
  Keywords: Raw milk, Aflatoxin M1, Behbahan
 • Javad Sadeghinezhad, Hassan Morovvati, Zohreh Kavyani Yekta*, Kamand Fattahi, Bahador Hajimohammadi, Afshin Akhondzadeh Basti, Raziyeh Barzegar Bafrooei Pages 57-69
  Introduction
  Nowadays, consumption of meat and meat products have increased throughout the world. Regarding the economic values of meat, unauthorized tissues can be used in producing meat products. This study was conducted to detect unauthorized tissues in raw and processed meat products.
  Methods
  Samples of Kabab loghme (70% meat) and kielbasa (30% and 90 % meat), each containing 5, 10, 15, and 20% of chicken skin and bone were prepared.  Then, each sample was divided into three parts. One piece was taken from each part and fixed in 10% neutral-buffered formalin. The samples were routinely processed for light microscopy and embedded in paraffin. The paraffin-embedded blocks were cut into 6 μm sections and stained using hematoxylin and eosin (H&E) for histological study.
  Results
  The histological examination revealed the chicken skin and bone tissues clearly in all the samples. The histometrical analysis indicated that the estimated percentages of the additive bone, especially in kabab loghme, were not significantly different from the real percentages. However, the skin tissue was difficult to estimate, especially in Kielbasa.
  Conclusion
  The findings of the present research suggest the histological technique as an effective method for quantitative evaluations of raw and processed meat products. However, the quantitative evaluation of additive tissues in raw meat products was more convenience than the processed products. In addition, estimation of bone additive was more applicable in comparison with skin tissue due to its resistance to histological processing preparations.
  Keywords: Histology, Kabab loghme, Kielbasa, Adulteration, Skin, Bone
 • Motahareh Sadat Hosseini, Faezeh Mazidi Sharafabadi, Hadi Eslami, Mahrokh Jalili*, Mohammad Afkhami Aghda Pages 70-80
  Introduction
  Hospital infections are a common problem in hospitals worldwide. Nosocomial infections have increasingly resulted in patients' death and imposed high costs over the individuals. Members of the medical team, especially nurses, play an important role in prevention and control of the nosocomial infections. Thus, this research was conducted to evaluate the effect of education on the infection control knowledge, attitude, and practice of nurses in Abarkuh Hospital affiliated to University of Medical Sciences .
  Methods
  This descriptive-analytic study was conducted in Abarkuh in 2017. The research population consisted of all personnel of Abarkuh Hospital. Data were collected using a questionnaire and analyzed by t-test, ANOVA, and Pearson correlation coefficient in SPSS 20.
  Results
  The average knowledge scores of nurses increased from 3±3.82 to 32±6.29 after education. Moreover, the practice scores of participants increased from 14.68±4.63 to 17.20±4.25. No significant relationship was found between characteristics of nurses and their knowledge after education (p>0.05). No significant relation was seen between academic degree, marital status, and gender of participants and their average scores of knowledge and practice after the educational workshop.
  Conclusion
  It seems that education has a positive effect on improving the knowledge and practice of nurses about infection control. Therefore, expanding the theoretical and practical courses of education is essential to improve the knowledge and quality of service presentation.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Hospital Infection, Nurse
 • Seyed Jamaledin Tabibi, Bahram Delgoshaei, Maryam Nikfard* Pages 81-95
  Introduction
  Resource management and efficiency analysis assist the hospitals in controlling the expenses and optimum utilization. Operating room (OR) is a critical department in a hospital and its performance highly affects the financial resources. The current study tried to measure OR utilization at a University Hospital of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in Yazd.
  Methods
  This was a descriptive-analytical and cross-sectional study in which 151 surgeries performed in four ORs were recorded in a total of 53 OR days. Data analysis was carried out using Microsoft Office Excel 2010.
  Results
  OR utilization was measured as 68% for Orthopedics OR, 61% for Ophthalmology, 89% General Surgery, and 86% for ENT. In general, 13400 minutes out of 19080 available min. were used for the surgeries and 1215 min. for turn-over-time or delay between two surgeries. Of the total 53 days, 7 days were used efficiently, 27 days were under-utilized, and 19 days were over-utilized. Data analysis showed that Orthopedics and Ophthalmology rooms were under-utilized, while General Surgery and ENT rooms were over-utilized.
  Conclusion
  Regarding the importance of surgical suites efficiency, calculation of OR utilization could provide valuable and practical information for the managers to efficiently use the hospital resources. Therefore, it is highly recommended to insert the exact start and end time for each surgery in specified software. Further similar studies are suggested with larger records for more effective scheduling of the surgeries and improved OR efficiency.
  Keywords: Operating room, Utilization, Efficiency, Scheduling