فهرست مطالب

شهر پایدار - پیاپی 4 (زمستان 1397)
 • پیاپی 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سحر حسن پور*، عبدالنبی شریفی صفحات 1-18
  ثابت شده که پارک و فضای سبز شهری مزایای اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی، و زیباشناسی گسترده ای دارند و نقش مهمی در پایداری شهرها ایفا می کنند. منطقه سه شهر اهواز با وجود مشکلاتی چون همجواری های نامناسب، کمبود پارک، توزیع نابرابر پارک، دسترسی نامناسب به همراه شدت گرما، وجود آلودگی حاصل از صنایع و گرد و غبار، انجام پژوهشی در ارتباط با وضعیت پارک ها را ضروری ساخته است. بنابراین، هدف پژوهش ارزیابی الگوی پراکنش پارک ها در منطقه سه شهر اهواز است. رویکرد پژوهش «کاربردی» و روش انجام آن «توصیفی و تحلیلی» است. اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شده است. 5 شاخص کمی و 7 شاخص کیفی برای ارزیابی پارک ها در نظر گرفته شدند. این شاخص ها به وسیله ابزارهای موجود در نرم افزار ArcGIS مورد بررسی قرار گرفتند. از نرم افزار PROMETHEE نیز برای رتبه بندی پارک ها استفاده شد. محاسبات نشان دادند که توزیع پارک ها در تناسب با تراکم جمعیتی نیست، از 30 محله منطقه سه اهواز، 25 محله در ارائه خدمات پارک به ساکنان خود با مشکل مواجه اند، پارک های این منطقه، در شاخص های مساحت، پوشش جمعیتی، سرانه، سلسله مراتب، دسترسی، مرکزیت، مجاورت با کاربری های ناسازگار و پیک ترافیک شرایط مطلوبی ندارند، محلات سازمانی متعلق به شرکت نفت بیشترین برخورداری از پارک را دارند، و از لحاظ شاخص های کمی و کیفی، پارک ده قطعه ای با Phi = 0/303 مطلوب ترین و پارک کارون با Phi = - 0/336 نامطلوب ترین پارک این منطقه است. بنابراین نتیجه گیری می شود که توزیع پارک ها در منطقه سه اهواز در تناسب با استاندارد سطح و سرانه و معیارهای مطلوبیت مکانی نیست.
  کلیدواژگان: الگوی پراکنش، شاخص های کمی و کیفی، پارک های شهری، شهر اهواز
 • جواد جوان مجیدی، محمد مسعود*، قاسم مطلبی صفحات 19-36
  در بین محققان اتفاق نظر وجود دارد که لازمه تبدیل محله های تاریخی شهری به مکان هایی برای زندگی جمعی، توجه به جنبه های پایداری اجتماعی در این محله ها است. در واقع، مهم ترین وجه تاثیرگذار بر حفاظت محله های تاریخی در روند توسعه پایدار شهری، به مولفه اجتماعی آن بازمی گردد. هدف این پژوهش سنجش پایداری اجتماعی محله های شش گانه بافت تاریخی شهر اردبیل می باشد. حجم نمونه شامل 384 نفر از ساکنان بافت تاریخی شهر اردبیل است که به روش تصادفی ساده نمونه گیری شدند. سنجه های پژوهش نیز در قالب یک پرسشنامه محقق ساخته با 10 مولفه اصلی پیاده سازی شد که عبارت اند از: (امنیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، هویت جمعی، سرزندگی، تعامل اجتماعی، حس تعلق، کیفیت مسکن، بهره مندی اقتصادی، و عدالت فضایی). نتایج نشان می دهد که پایداری اجتماعی در بافت تاریخی اردبیل درمجموع پایین است. بااینکه مولفه های امنیت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعامل اجتماعی و حس تعلق وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر مولفه ها داشتند، اما ناپایداری در وضعیت اقتصادی ساکنان، پایین بودن کیفیت کالبدی بافت و دسترسی نامناسب به خدمات عمومی، عامل مهمی در تشدید ناپایداری اجتماعی محدوده موردمطالعه بود. در بین محله ها نیز، تفاوت های فضایی معنی داری از نظر میزان پایداری اجتماعی مشاهده شد. در واقع، موقعیت مکانی هر یک از محله ها و نحوه دسترسی به خدمات شهری، بر پایداری اجتماعی آن ها موثر بود. نتایج این مطالعه ضمن تاکید بر ضرورت ارزیابی پایداری اجتماعی در سطح محله های شهری، نقش ابعاد اجتماعی توسعه پایدار را در ارتقای کیفیت بافت های تاریخی برجسته می سازد.
  کلیدواژگان: پایداری اجتماعی، بافت های تاریخی، محله های شهری، شهر اردبیل
 • محبوبه ایزدپناه، میترا حبیبی* صفحات 37-56
  عمومی شدن فضاهای تجاری، یکی از روندهای وابسته به خصوصی سازی فضای عمومی است که در طی آن، فضاهای تجاری مدرن مانند مراکز خرید و مال ها، با ایجاد کارکردهای چندمنظوره، امکان دسترس پذیری بیشتری برای عموم فراهم می کنند و بیش ازپیش در جایگاه فضای عمومی قرار می گیرند. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیل و ارزیابی جایگاه مال ها به عنوان نوعی از فضای عمومی است که بامطالعه موردی مرکز خرید پالادیوم در منطقه 1 تهران انجام شده است. روش تحقیق، از نوع کیفی بر مبنای مطالعه کتابخانه ای، مصاحبه و گفتگو با 32 نفر از کاربران مجتمع پالادیوم بود که به روش هدفمند انتخاب شدند. معیار توقف نمونه گیری، اشباع نظری و تکراری شدن پاسخ ها بود. سنجه های تحقیق نیز در قالب یک پرسشنامه کیفی نیمه ساختاریافته با 7 مولفه اصلی و 34 سوال پیاده سازی شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و کدگذاری مرحله ای استفاده شد. نتایج نشان می دهد که مجتمع پالادیوم علیرغم ناکارآمدی در برخی مولفه های فضای عمومی، ویژگی هایی دارد که کاربران، آن را به سایر مراکز خرید در تهران ترجیح می دهند. چند کارکردی بودن، آسایش اقلیمی، کیفیت محیطی و امنیت بالا، مهم ترین دلایل استقبال از پالادیوم بود. همچنین استفاده جوانان و زنان از این فضا، به مثابه نوعی منزلت یابی و تمایز زدایی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مال ها علیرغم ترویج فرهنگ مصرف و محدودیت هایی که بر کاربران خود اعمال می کنند، به دلیل «سبک زندگی طبقه متوسط» و «وجود محدودیت های ساختاری حاکم بر فضاهای عمومی کشور»، به عنوان نوعی از «فضاهای عمومی جایگزین» عمل می کنند.
  کلیدواژگان: فضای عمومی، مال ها، خصوصی سازی، پالادیوم، شهر تهران
 • هادی حکیمی، نسرین الهامی*، مهدیه پورحسینی صفحات 57-71
  سکونتگاه های غیررسمی الگوی سکونتی ویژه ای می باشد که بخش قابل توجهی از مردم و عمدتا کم درآمد را در خود جای داده است. ازآنجایی که اساس توزیع عادلانه خدمات شهری قابلیت دستیابی همه اقشار به این خدمات می باشد ارائه خدمات شهری مناسب جهت ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و برخورداری مناسب ساکنان شهرها از این خدمات از موضوعات مهم در برنامه ریزی شهرها محسوب می شود. به دلیل اینکه کلان شهر تبریز به صورت سیستم و مناطق و نواحی یکپارچه است عدم توجه به بعضی نواحی می تواند مشکلاتی برای کل شهر ایجاد کند. شناخت محلات سکونتگاه های غیررسمی در نواحی کلان شهر تبریز ازنظر میزان برخورداری از کاربری های خدمات شهری و رتبه بندی آن ها در ارتباط با شاخص های مختلف موجود در پژوهش زیر و ارائه برنامه ای جهت ساماندهی و خدمات رسانی مطلوب این محلات از اهداف پژوهش بوده است. روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع موجود و داده های طرح تفصیلی و ارزیابی توزیع خدمات با استفاده از مدل VIKOR بوده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که سکونتگاه های غیررسمی نزدیک به مناطق مرفه و برخوردار از وضعیت اقتصادی و اجتماعی بهتر، از خدمات و کاربری های مطلوب تری برخوردار است.
  کلیدواژگان: خدمات شهری، سکونتگاه های غیررسمی، کلان شهر تبریز، مدل VIKOR
 • اسماعیل نصیری هنده خاله*، منصور رضا علی صفحات 73-87
  استان گیلان، پیرترین استان کشور است که در این میان کلان شهر رشت نیز با پدیده پیری جمعیت مواجه است پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان تحقق پذیری شهر دوستدار سالمند در شهر رشت با تاکید بر شاخص های کالبدی و اجتماعی انجام شده است. این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است و به منظور شناسایی شاخص های پژوهش (فضاهای عمومی، ساختمان ها، حمل ونقل، ایمنی، مسکن، خدمات پزشکی و بهداشتی، تکریم سالمندان و احترام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و شاخص های رفاهی) بررسی شده است. میزان آلفای کرونباخ 74/0 درصد و قابل قبول می باشد. برای تجزیه وتحلیل آمار توصیفی و استنباطی، داده ها در نرم افزارهای SPSS, LISREL بررسی گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که در میان ابعاد کالبدی با توجه به بار عاملی 48/0، شاخص فضای عمومی و ساختمان ها (دسترسی به پارک ها و فضای سبز با امکانات ورزشی) و در بین ابعاد اجتماعی مولفه های تکریم سالمندان با میانگین (49/0) بالاترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند. به طوری که ابعاد کالبدی 49/0 و ابعاد اجتماعی 33/0 درصد از واریانس تحقق پذیری شهر دوستدار سالمند را تبیین نموده است. درواقع نتایج طیف لیکرت نیز این تفاوت ها را به خوبی نشان داد به طوری که در شاخص فضای عمومی و ساختمان ها گزینه پارک ها و فضای سبز با 8/40 درصد، شاخص حمل ونقل (سوال خدمات متناسب در ایستگاه های حمل ونقل با 2/33 درصد) شاخص مسکن (گویه خانه های ارزان قیمت با 2/58 درصد) شاخص خدمات پزشکی و بهداشتی (گویه دسترسی آسان به خدمات پزشکی با 2/53 درصد) شاخص تکریم سالمندان (گویه ارتباطات اجتماعی) و شاخص مشارکت اجتماعی (گویه ارتقاء اجتماع پذیری سالمندان با 2/63 درصد) بیشترین گزینه های موافق را ازنظر جامعه آماری به خود اختصاص داده است.
  کلیدواژگان: شهر دوستدار سالمند، رشت، ابعاد کالبدی - اجتماعی، سالمندان
 • زهرا عباسی، سعید امانپور*، مسعود صفایی پور صفحات 89-107
  سکونتگاه غیررسمی به عنوان یک چالش عمده اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و غیره، دامن گیر بسیاری از شهرهای جهان، به ویژه شهرهای کشورهای درحال توسعه می باشند. لذا، لزوم توجه و ارائه برنامه ریزی راهبردی برای آن یک ضرورت اساسی محسوب می شود. پژوهش حاضر، با هدف برنامه ریزی راهبردی به منظور توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی شهرک پیام نور شهر دزفول تدوین شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف شناختی، توصیفی - تحلیلی، روش گرداوری داده ها به صورت پیمایشی و ابزار سنجش آن پرسشنامه محقق ساخت بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک ویکور و سوات به صورت ترکیبی استفاده شده است. جامعه آماری شامل صاحب نظران بخش های دولتی، عمومی و خصوصی در حوزه اسکان غیررسمی است که جمعا شامل 60 نفر بودند و به صورت نمونه های هدف مند انتخاب شده اند. نتایج نشان داد که مهم ترین عامل قوت؛ پایین بودن هزینه خانوارها، مهم ترین عامل ضعف؛ وجود زمینه های شکل گیری اشتغال کاذب و غیررسمی، مهم ترین عامل فرصت؛ سنددار کردن پلاک های مسکونی و مهم ترین عامل تهدید؛ گرایش کودکان لازم التعلیم به ترک تحصیل جهت ورود به بازار کار غیررسمی و کمک به تامین مالی خانواده می باشد. بنابراین، با توجه به نمره نهایی حاصل از نقاط داخلی، می توان گفت که در ساماندهی فضایی شهرک پیام نور دزفول نقاط ضعف و نقاط قوت، نسبت به یکدیگر برتری ندارند و هر دو در حد متوسط می باشند. هم چنین تهدیداتی که از طرف محیط خارجی برای ساماندهی فضایی اسکان غیررسمی شهرک پیام نور وجود دارند، با فرصت های آن برابر می باشد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، توانمندسازی، اسکان غیررسمی، شهرک پیام نور، دزفول
 • سید اسحاق جلالیان* صفحات 109-122

  کلان‌شهرها جمعیت قابل‌توجهی را در خود جای‌داده‌اند و مملو از فضاهای انسان‌ساخت می‌باشد. بهره جستن از رویکرد تاب‌آوری کاربری اراضی شهری به برنامه‌ریزان و مدیران شهری امکان می‌دهد تا هنگام وقوع بلایای طبیعی با داشتن آمادگی کافی، احتمال وقوع خسارت‌های جانی و مالی را به حداقل برساند. هدف پژوهش شناسایی ابعاد و عوامل موثر بر تاب‌آوری ساختاری-طبیعی و تعیین شاخص‌های ارزیابی تاب‌آوری کاربری‌های شهری در منطقه 4 شهر تهران است. پژوهش حاضر در گروه تحقیقات کاربردی قرار دارد. برای جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. در قالب روش کتابخانه‌ای با مرور متون نظری و تجربی مرتبط با موضوع تحقیق، چارچوب نظری پژوهش تدوین شد و در قالب روش میدانی نیز به‌وسیله مشاهده در محیط موردمطالعه، اطلاعاتی در مورد منطقه موردمطالعه جمع‌آوری شد. معیارها و عوامل موثر بر تاب‌آوری کاربری اراضی با مرور منابع تهیه‌شده و برای تهیه لیست نهایی معیارها و اولویت‌بندی آن‌ها از پرسشنامه استفاده شد. پس از تکمیل پرسشنامه‌ها توسط 20 نفر از اعضای هیئت‌علمی و کارشناسان متخصص در حوزه برنامه‌ریزی شهری و روستایی، برنامه‌ریزی محیط‌زیست و شهرسازی، معیارها با روش FANP وزن داده شد. پوشش زمین استخراج‌شده از روی تصاویر ماهواره‌های لندست سال 2017، در نرم‌افزار ENVI 4.8 طبقه‌بندی شد. سپس لایه‌های طبقه‌بندی‌شده در محیط IDRISI فازی و در ARC MAP روی‌هم گذاری شد. با تاثیر وزن هرکدام از معیارهای موثر در میزان تاب‌آوری لایه‌ها و ترکیب نقشه‌ها، میزان تاب‌آوری مشخص گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که میانگین تاب‌آوری ساختاری- طبیعی کاربری اراضی این منطقه 86/0 و تاب آور است.

  کلیدواژگان: تاب آوری، سکونتگاه های شهری، کاربری اراضی، منطقه 4، کلان شهر تهران
|
 • Sahar Hassanpour *, Abdulnabi Sharifi Pages 1-18
  Urban parks and green spaces have proven to have enormous economic, social, ecological, and aesthetic benefits, and play an important role in sustainability of cities. The three district of Ahwaz, in spite of problems such as inappropriate proximity, lack of parks, uneven distribution of the park, inappropriate access with the heat, the presence of contamination from industries and dust, has required research on the status of parks. Therefore, the aim of this study was to evaluate the pattern of the distribution of parks in the Ahwaz 3 district. The research approach is "practical" and its method is "descriptive and analytical". Information is collected in the form of libraries and documents. Five quantitative indicators and seven qualitative indicators were considered for the evaluation of parks. These indicators were examined by tools in ArcGIS software. The PROMETHEE software was used for ranking parks. The calculations showed that the distribution of parks is not proportional to demographic density, of the 30 neighborhoods in district Three of Ahwaz, 25 neighborhoods have difficulty in providing the park services to their inhabitants, The parks in this district are not suitable for area indicators, population coverage, per capita, hierarchy, access, centrality, proximity to incompatible uses and peak traffic. The organizational neighborhoods belonging to the oil company are most enjoyed by the park, and In terms of quantitative and qualitative indicators, dah-ghetee park with Phi = 0.303 is the most desirable and Karun Park with Phi = - 0.336 is the most undesirable park in this district. Therefore, it is concluded that the distribution of parks in region 3 Ahwaz is not proportional to area and per capita standards and spatial desirability criteria.
  Keywords: Distribution pattern, quantitative, qualitative indicators, Urban Parks, Ahvaz city
 • Javad Javan Majidi, Mohammad Masoud *, Ghasem Motallebi Pages 19-36
  There is a consensus among researchers that the need to turn urban historic neighborhoods into places for better collective life is a consideration of the aspects of social sustainability in these neighborhoods. The significance of this issue is to the extent that it can be said that the most important aspect of the protection of historical neighborhoods in the process of sustainable urban development is to return to its social component. Therefore, measuring the dimensions of social sustainability in urban historical contexts was the main objective of this study, which was done by studying the six neighborhoods of the historical context of Ardabil city. The research method used in this study was descriptive-analytic and the sample consisted of 384 residents of Ardebil's historical context, who were selected by simple random sampling. The research measures were implemented based on theoretical framework of the research in a researcher-made questionnaire with 10 main components and 68 questions Including: Social security, social participation, social trust, collective identity, vitality, social interaction, sense of belonging, quality of housing, economic benefit, and spatial justice. The results showed that the rate of social sustainability in the historical context of Ardebil is generally low. But some of the components of social sustainability such as crime security, social participation, social interaction, and sense of belonging were more favorable than other components. However, the instability in the economic situation of residents and the low quality of physical condition of this area associated with inadequate access of residents to public services is a major factor in the escalation of social instability in the historical context of Ardebil. Also there are significant spatial differences in the level of social sustainability among the neighborhoods.. The results of this study highlight the social dimension of sustainable development in improving the quality of historical textures. An important point to be made as a conclusion from the analyses is that by reinforcing the social aspects of historical areas, their physical inadequacies can be largely achieved and reduced to habitat and activity. The results of this study emphasize the importance of assessing the social sustainability of urban areas, highlighting the social dimension of sustainable development in improving the quality of historical textures.
  Keywords: Social Sustainability, Historical urban areas, urban neighbourhoods, Ardebil
 • Mahboubeh Izadpanah, Mitra Habibi * Pages 37-56
  Public spaces in contemporary cities are laid under pressure from capitalism and privatization. These forces, along with globalization and modernization, have led to major changes in the processes of production and management of public spaces. These changes generally follow a certain direction, which is the same as moving away from direct government involvement and increasing the role of private sector in the provision and management of public spaces. The transformation of commercial spaces to public spaces is one of the privatization-related trends in which modern business spaces such as malls and shopping centers provide more public access by creating multifunctional tasks, and increasingly becoming public space more and more.  Therefore, the purpose of this study is to analyze and evaluate the status of malls as a type of public space, which was done by a case study of palladium shopping center in the region 1 of Tehran. In this regard, the present study seeks to answer the following question: "What are the properties of malls in Tehran as a public space, and what are the realities of studying their functional dimensions with emphasis on the palladium complex?" The research method was qualitative based on a library study, interview and dialogue with 32 users of palladium complex who were selected by Purposeful sampling method. The sampling stop point was theoretical saturation and repetition of responses. Also the research measures were implemented based on a semi-structured qualitative questionnaire with 7 main components and 34 questions. The main components of the questionnaire are: user preferences and motivations, accessibility, sociability, inclusion and exclusion, attraction and deprivation, security, and control. Descriptive statistics and stepwise coding method were used to analyze the data. The results showed that the palladium complex, in spite of inefficiency in some components of the public space, has characteristics that users prefer it to other shopping centers in Tehran. Multi-functionality, climatic comfort, environmental quality, and high security were the most important reasons for social acceptance of palladium. Also, the use of youth and women from this space is a form of Distinction and De – differentiation. Finally, the result was that the Malls, in spite of promoting the culture of consumption and restrictions imposed on their users, due to "middle class lifestyle" and "the existence of structural constraints governing the public spaces of Iran", acts as a kind of "alternative public spaces".
  Keywords: Public space, Malls, Privitization, Palladium, Tehran
 • Hadi Hakimi, Nasrin Elhami *, Mahdieh Pourhosseini Pages 57-71
  Informal settlements are a special housing pattern, which has a large part of the population, and is mainly low-income. Since the principle of fair distribution of urban services is the ability of all classes to access these services, providing suitable urban services for informal settlements and proper urban residents' access to these services is one of the most important issues in urban planning. Because the metropolis of Tabriz is integrated into the system and the regions and regions, the lack of attention to some areas can create problems for the whole city. Understanding the informal settlements neighborhoods in the metropolitan areas of Tabriz regarding the level of utilization of urban services and their ranking in relation to the various indicators available in the following research and providing a program for organizing and optimal service of these neighborhoods have been the objectives of the research. The research method is descriptive-analytical and data gathering tool using available resources and detailed design data and evaluation of service distribution using VIKOR model. The results of the research indicate that informal settlements have better service and amenities near to more affluent and better economic and social conditions.
  Keywords: Informal Settlements, Tabriz Metropolis, Vikor model
 • ESMAEL NASIRI HENDEH KHALEH *, Mansor Rezaali Pages 73-87
  Guilan province is the oldest province in the country, among which the metropolitan city of Rasht also has an aging phenomenon. The present study aims to investigate the rate of accomplishment of the elderly city in Rasht, with emphasis on physical and social indicators. This research is a descriptive-analytical and survey method. In order to identify the research indicators (public spaces, buildings, transportation, safety, housing, medical and health services, rehabilitation of the elderly and social respect, social participation and welfare indicators) Has been. Cronbach's alpha is 0.74% and acceptable. For analyzing descriptive and inferential statistics, data were analyzed using SPSS software LISREL. The results of the research show that among the physical dimensions, with regard to 0.48, the index of public space and buildings (access to parks and green spaces with sports facilities) and among the social dimensions, the components of reverence for the elderly (0.49) are the highest Ranked. So that the physical dimensions of 0.49 and social dimensions are 0.33% of the variance of the egalitarian city's realization. In fact, the results of the Likert spectrum also showed these differences, so that in the index of public space and buildings, the option of parks and green spaces with 40.8%, the transport index (the proportion of service in transportation stations with 2 / 33%) Housing index (low cost housing with 58.2%) Health and Medical Services Index (easy access to medical services with 53.2%) Senior Citizens' Indicator (Social Relationship) and Social Inclusion Index Social inclusion of the elderly (63.2%) has the most consistent choices among the statistical population.
  Keywords: Elderly City, Rasht, Physical-Social Dimensions, Elderly
 • Zahra Abbasi, Saeed Amanpour *, Masoud Safaei Pour Pages 89-107
  Informal settlements, as a major social, economic, physical, etc. challenge, especially in developing countries cities, are the main cause of cities in the world. Therefore, attention and strategic planning for it is a fundamental necessity Main aim in this research was strategic planning in order to informal settlements empowerment of payam – e – noor town of Dezful. The research methodology based on cognitive, descriptive – analytic & data collection method was surveyed. Its questionnaires designed by the writers Using VIKOR &SWOT models for data analysis. The statistical population consisted of experts of informal housing from; official, public& private sectors, which consisted of 60 individuals that selected in targeted samples. The results showed; low cost of households as the most important strong factor, potential of informal employments as the most important weakness factor, legalization of residential documents as the most important opportunity factor & tendency of children to drop out of education for Entering informal labor market & helping financing family as the most important threat factor. Therefore, according to final scores of internal points, could be said that in the spatial organization of Payam - e- Noor-e-Dazful, the weaknesses & strengths points are not superior to each other and both of them are moderate. There are also threats faced by the external environment for informal settlement with equal opportunities in Payam - e- Noor town of Dezful
  Keywords: Strategic Planning, Empowerment, Informal Settlement, Payam - e- Noor town, Dezful
 • Isaac Jalalian * Pages 109-122

  The metropolises have a considerable population and are full of man-made spaces. Taking advantage of the resilience approach of urban land use allows urban planners and managers to minimize the probability of physical and financial damage when natural disasters occur with sufficient preparedness. The purpose of this study was to identify the dimensions and factors affecting structural-natural resilience and to determine indicators of urban land use resilience in Tehran's 4th district. The present study belongs to the applied research group. Librarian and field method were used for data collection. The theoretical framework of the research was developed in the form of a library method by reviewing the theoretical and empirical texts related to the subject of research. Criteria and factors affecting land use resilience were reviewed by sources and a questionnaire was used to prepare the final list of criteria and their prioritization. After completing the questionnaires by 20 faculty members and experts in urban and rural planning, environmental planning and urban planning, the criteria were weighted by FANP method. Ground cover extracted from Landsat 2017 satellite imagery was categorized into ENVI 4.8 software. The stratified layers were then grouped in fuzzy IDRISI environment and in ARC MAP. The effect of weight of each of the effective criteria on the resilience of the layers and the composition of the maps was determined by the resilience. The results show that the average structural-natural resilience of land use in this area is 0.86 and resilient.

  Keywords: Resilience, Urban Settlements, Land Use, District 4, Tehran Metropolis