فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • حدیثه اسفده، سیده غدیره میرابوالقاسمی، مهناز آذرنیا* صفحات 131-139
  دیابت ملیتوس  با مقاومت انسولین، به عنوان اختلال عملکرد سلول های بتا و افزایش تولید گلوکز کبدی شناخته می شود. کنترل ضعیف گلوکز در زمان هیپرگلیسمی سبب ایجاد آسیب به بافت ها و ایجاد عواقب خطرناک مانند ناباروری می شود. هیپرگلیسمی مزمن اثرات مضری روی رشد فولیکول ها دارد که برای عملکرد طبیعی جنسی زنان ضروری است. متفورمین بیشترین داروی تجویزی در بیماری دیابت است. اما داروهای شیمیایی علی رغم فواید غیر قابل انکار، دارای اثرات مخرب نیز هستند. از این رو استراتژی های جایگزین برای داروهای فعلی دیابت ضروری است. داروهای گیاهی به طور وسیعی توسط بیماران، بنا بر توصیه های غیر پزشکی به عنوان مواد پایین آورنده قند خون استفاده می شوند که گیاه گزنه از جمله این گیاهان است. گزنه از طریق ترشح انسولین و افزایش تکثیر سلول های بتای پانکراس باعث کاهش سطوح گلوکز پلاسما می شود. هدف پژوهش حاضر تعیین اثر عصاره ریشه گزنه به عنوان مکمل متفورمین بر بافت تخمدان مدل دیابتی است. در این مطالعه، از30 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار با وزن تقریبی20 ± 180 گرم استفاده شد. حیوانات تحت آزمایش پس از توزین، بطور تصادفی به 5 گروه6 تایی تقسیم شدند. 1) گروه کنترل،  2) گروه دیابتی که با داروی آلوکسان (mg/kg150) به صورت تزریق داخل صفاقی دیابتی شدند، 3) گروه دیابتی + عصاره ریشه گزنه (mg/kg 150)، 4) گروه دیابتی + متفورمین (mg/kg150)، 5) گروه دیابتی + متفورمین (mg/kg 150) + عصاره ریشه گزنه (mg/kg 150). در پایان دوره درمان، اثر متفورمین و عصاره ریشه گزنه بر روی وزن بدن، بافت تخمدان و فاکتورهای بیوشیمیایی ازجمله قند خون و هورمون های جنسی تحت بررسی و مقایسه قرار گرفت. هم چنین داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل های آماری مقایسه شد. هیپرگلیسمی و کاهش وزن بدن بعد از تجویز متفورمین و ریشه گزنه به مدت 4 هفته بهبود پیدا کرد. تجویز هم زمان متفورمین و عصاره ریشه گزنه سبب افزایش معنی دار فولیکول های آغازین، اولیه، ثانویه، جسم زرد و کاهش فولیکول های آترتیک و افزایش معنی دار سطح هورمون های FSH، LH و تستوسترون نسبت به استفاده متفورمین به تنهایی بود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ریشه گزنه با دارا بودن ترکیبات آنتی اکسیدانی و دیگر خواص خود می تواند به عنوان مکمل متفورین دارای عملکرد اصلاحی بر هیپرگلایسمی و بهبود اختلالات تخمدان باشد.
  کلیدواژگان: آلوکسان، اورتیکا، پزشکی جایگزین، هورمون، هیپرگلیسمی
 • جواد بهارارا*، طیبه رمضانی، نگار صغیری صفحات 140-147
  استفاده از نانو ذرات نقرهبه علت ویژگی های منحصر به فرد آن در حال افزایش است. گیاه دارویی بومادران غنی از ترکیبات فعال زیستی می باشد. هدف از این پژوهش بررسی اثر ضد سرطانی نانو ذرات نقره سنتز شده با استفاده از عصاره بومادران بر رده سلولی سرطان تخمدان A2780 بود. اثر سمیت  نانو ذرات نقره با آزمون MTT در زمان 48 ساعت  و با غلظت های 2،4، 6، 8، 16 و 32 µg/ml بررسی گردید. برای مطالعه مسیر القاء مرگ سلولی از رنگ امیزی DAPI، اکریدین اورنج/ پروپودیوم یدید و آزمون انکسین 5/ پروپودیوم یدید و ارزیابی فعالیت کاسپاز 3 و 9 استفاده شد.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که نانو ذره نقره سنتز شده از گیاه بومادران در غلظت 4 میکروگرم بر میلی لیتر منجر به کاهش پنجاه درصدی زیست پذیری سلولی می گردد. همچنین نتایج حاصل از رنگ امیزیDAPI، اکریدین اورنج/ پروپودیوم ایداید، انکسین/ پروپودیوم یدید نشان دادکه درصد سلول های اپوپتوتیک در گروه های تیمار درمقایسه با کنترل افزایش یافته است. بعلاوه در سلول های تیمار شده فعالیت کاسپاز 3/9 افزایش یافت که نشان دهنده القای مرگ سلولی توسط نانو ذرات نقره از طریق مسیر وابست به کاسپاز می باشد. با توجه به نتایج حاصله می توان گفت که نانو ذرات سنتز شده با عصاره گیاه بومادران می تواند از طریق القاء آپوپتوز اثر سیتوتوکسیک خود را بر سلول های A2780 اعمال کند.
  کلیدواژگان: نانو ذرات، تولید زیستی، گیاه دارویی
 • حامد پاک نژاد*، طیبه عنایت غلامپور، رقیه صفری، سیدحسین حسینی فر صفحات 148-154

  ماهی گورخری به عنوان یک گونه مهم در علم ژنتیک است و با توجه به نزدیکی ژنوم آن به ژنوم انسان، بررسی بیان برخی از ژن های مربوط به رشد و اشتها طی دوره تکامل لاروی این ماهی ضروری به نظر می رسد. ژن های کدکننده هورمون رشد و اشتها (GH و گرلین) در سنتز و رهاسازی هورمون رشد نقش دارند که می توانند به عنوان ژن های اقتصادی در ماهیان مطرح شوند. با توجه به اهمیت ژن های مذکور در دوران تکامل لاروی، تحقیق حاضر به منظور بررسی روند فعالیت آنها در مراحل ابتدایی رشد صورت گرفت. نمونه برداری از لاروها در روزهای 4، 7، 10، 15، 30 و 45 پس از تفریخ صورت پذیرفت. نمونه ها بلافاصله در ازت مایع قرار گرفتند و تا زمان استخراج RNA (با استفاده از کیت RNX-Plus) در فریزر 80- درجه سانتی گراد نگهداری شدند. داده های ژن های هدف با استفاده از ژن رفرنس β-actin  به روش ∆∆CT- 2 تحلیل شد. بیان ژن های مذکور در طی مراحل مختلف تکاملی تفاوت معنی داری با یکدیگر داشتند؛ به طوری که بیان ژن GH و گرلین به ترتیب در روز 4 و 10 پس از تفریخ به طور معنی داری بیشتر از سایر روزهای نمونه برداری بود (P<0.05). بطور کلی با توجه به اهمیت بسیار زیاد ژن های مرتبط با رشد و اشتها که تاثیر به سزایی در روند بازمانی و بقاء لاروها در مراحل اولیه زندگی بر عهده دارند، در مراحل اولیه لاروی و روزهای ابتدایی لاروها بیان ژن های GH و گرلین، بیشتر از سایر دوره های تکاملی است.

  کلیدواژگان: اشتها، انتوژنی، بتااکتین، ژنتیک، هورمون رشد
 • معظمه کردجزی*، سیدحجت میرصادقی، امید اسدی فارسانی صفحات 155-168
  امروزه ماکروجلبک های قهوه ای به مثابه یک منبع از ترکیبات مختلف غذایی و دارویی محسوب می شوند، همچنین تخم ماهی با وجود اسیدهای چرب غیراشباع و پروتئین بالایی که دارد، در برابر فساد بسیار حساس است. جهت به تعویق انداختن فساد محصولات تولیدی از تخم ماهی از نمک و نگه دارنده استفاده می شود. با توجه به اثر نامطلوب افزودنی های شیمیایی، استفاده از نگه دارنده های طبیعی بیشتر توصیه می شود. در این راستا به منظور دستیابی به غلظت بهینه آلژینات از تیمارهای مختلف آلژینات 0/1 درصد، 0/2 درصد، 0/3 درصد، 0/4 درصد و 0/5 درصد استفاده شد که براساس ارزیابی حسی آلژینات 0/2 درصد انتخاب شد. سپس از تیمار شاهد (فاقد نمک و آلژینات)، تیمار A1 (تخم حاوی 2/5 درصد نمک)، تیمار A2 (تخم حاوی 0/2 درصد آلژینات) و تیمار A3 (تخم حاوی ترکیبی از نمک 2/5 درصد و آلژینات 0/2 درصد)  جهت بررسی اثر نگه دارنده ها در تخم ماهی استفاده شد. کیفیت تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان طی نگه داری در یخچال به صورت دوره ای در روزهای (0، 15، 30 و 45) بررسی شد. تیمار A3 در نتایج شیمیایی، میکروبی و حسی تفاوت معنی داری با سایر تیمارها نشان داد)0/05≥(p. نتایج این تحقیق مشخص کرد که استفاده از ترکیب نمک 2/5 درصد و آلژینات 0/2درصد برای ایجاد طعمی مطلوب و افزایش ماندگاری تخم ماهی روش مناسبی است.
  کلیدواژگان: اسید چرب، پلی ساکارید جلبکی، شاخص های میکروبی، فاکتورهای فیزیکوشیمیایی، ماندگاری ماهی
 • ابراهیم حسین نجدگرامی*، پیتر بوسیر صفحات 169-175
  روش Community Level Physiological Profiles (CLPP) از جمله روش های نوین در ارزیابی تنوع و فعالیت متابولیکی باکتری ها در اکوسیستم ها است. بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده، پلی بتا هیدروکسی بوتیرات (PHB) به عنوان یک عامل بیوکنترل، باعث افزایش تنوع باکتریایی در سیستم گوارش برخی از گونه های آبزی شده است. در این تحقیق تاثیر استفاده از PHB و ترکیب دو گونه از باکتری تجزیه کننده آن از سرده Acidovorax  در 4 تیمار تحقیقاتی (کنترل، ترکیب دو باکتری تجزیه کننده، % 2 PHB و ترکیب دو باکتری + %2 PHB) بر فعالیت متابولیکی باکتری های قابل کشت بی هوازی ، در بچه ماهیان تاسماهی سیبری با روش CLPP بررسی شد. نتایج نشان داد که پتانسیل فعالیت باکتری های بی هوازی در تیمار2% PHB نسبت به سایر تیمارها متفاوت است و استفاده از این بیوپلاستیک باعث افزایش فعالیت متابولیکی باکتری های بی هوازی در انتهای روده می شود. همچنین نتایج نشان داد که باکتری های بی هوازی انتهای روده در بچه ماهیان تغذیه شده با این تیمار، دارای بالاترین فعالیت متابولیکی بر روی منابع کربنی اسید آمینه، کربوهیدرات و کربوکسیلیک اسیدها در میکروپلت ها بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از 2% PHB باعث افزایش فعالیت متابولیکی باکتری های بی هوازی انتهای روده می شود و اضافه کردن باکتری های تجزیه کننده آن بنا به دلایل نامعلوم تاثیری در افزایش این فعالیت ندارد.
  کلیدواژگان: اسیدهای چرب کوتاه زنجیره، بتابوتیریک اسید، بیولوگ اکوپلت، فلور میکروبی
 • فرشته حیدر قلی نژاد، حسین مرادی*، مهناز کریمی، وحید اکبرپور صفحات 176-183
  گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.) حاوی مواد موثره ارزشمندی نظیر دوپامین، نورآدرینالین و امگا-3 است. این گیاه در صنایع مختلف دارویی، غذایی و بهداشتی و در درمان بیماری های مختلفی نظیر دیابت، ناراحتی های قلبی، تسکین درد ها کاربرد دارد. کالو س های تهیه شده از گیاهان دارویی مختلف را می توان به منظور افزایش مواد موثره در کشت سوسپانسیون سلولی و انتقال ژن مورد استفاده قرار داد. هدف از انجام این آزمایش بررسی اثر متقابل غلظت های مختلف دو هورمون BAP (0، 1 و 2 میلی گرم بر لیتر) و 2,4-D (0، 5/0 و 5/1 میلی گرم بر لیتر) بر دو ریزنمونه برگی و مریستم انتهایی برای تولید کالوس بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثرمتقابل هورمون ها و نوع ریزنمونه بر صفاتی مانند درصد القا کالوس، وزن تر و قطر کالوس در سطح احتمال 1 درصد معنی دار است. بهترین کالوس دهی در ریزنمونه برگ با درصد القا کالوس 100 درصد، وزن تر 121 میلی گرم و قطر کالوس 5/106 میلی متر در ترکیب هورمونی 2 میلی گرم بر لیتر BAP و 0/5 میلی گرم بر لیتر 2,4-D به دست آمد. ریزنمونه مریستم با 75 درصد کالوس، 106 میلی گرم وزن تر و 3/03 میلی متر قطر کالوس در ترکیب هورمونی 1 میلی گرم بر لیتر BAP و 0/5 میلی گرم بر لیتر 2,4-D در رده بعدی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: بنزیل آمینو پورین، پرپهن، توفوردی، کشت بافت، گیاه دارویی
 • فاطمه موسوی*، احمد مجد صفحات 184-197

  تیره تک نیا Simaroubaceae متعلق به راسته Sapindales شامل 22 سرده و 109 گونه است. گونه Ailanthus altissima یا درخت پردیس، گونه ای بسیار مهاجم است که از لحاظ سیستماتیکی متعلق به تیره عرعریان است. برخی از صفات تولیدمثلی برای بقا و گسترش گونه های مهاجم در محیط های جدید ضروری هستند و بررسی سیستم تولید مثلی این گونه ها در نوع خود جالب توجه است. تا به امروز، هیج نوع بررسی رویان شناختی روی این گونه انجام نشده است و دانش ما در رابطه با رویان شناسی این گونه بسیار محدود است. یک مطالعه در رابطه با رویان شناسی گونه A. altissima و مقایسه تکوین بساک در گل های نر و ماده انجام شد تا دیدگاهی را در زمینه تعیین خصوصیات رویان شناختی در این گونه ارائه دهد. نتایج آزمایش های بافت شناسی نشان داد گل های نر دارای مادگی ناقص و بساک های چهارخانه ای هستند. پس از میوز سیتوکینز از نوع همزمان است که تتراد های چهاروجهی را ایجاد می نماید. نمو دیواره بساک از نوع دولپه ای و تاپی از نوع ترشحی است. گل های ماده دارای استامینود (پرچم های عقیم) هستند که سلول های مادر میکروسپور خیلی زود قبل از ورود به مرحله میوز تجزیه می شوند. تخمک ها واژگون، دوپوسته ای و پرخورش هستند. نمو کیسه رویانی از نوع علف هفت بند و نمو رویان از نوع گل مغربی است. نمو اندوسپرم هسته ای آزاد است. هیپوستاز مشخص و کلاهک خورشی تشکیل می شوند. این مشاهدات درک ما را از رویان شناسی و تشریح رویان گونه A. altissima به عنوان یک گونه مهاجم افزایش خواهد داد.

  کلیدواژگان: تخمک، درخت پردیس، بساک، رویان، هیپوستاز
 • مصطفی ساغریان، علی گنجعلی*، منیره چنیانی صفحات 198-205
  گیاه پونه سای بینالودی (Nepeta binaloudensis Jamzad) از گیاهان بومی و دارویی ایران است. این گیاه به علت برداشت بی رویه و تخریب رویشگاه آن در خطر انقراض قرار گرفته است ما به بررسی تاثیر آنتی اکسیدان ها و غلظت های مختلف هورمون BAP و NAA بر بهبود شاخه زایی و ریشه زایی گیاه پونه بینالودی تحت شرایط درون شیشه پرداختیم. ریزنمونه های ساقه در محیط کشت ½ MS حاوی 5/0 میلی گرم بر لیتر هورمون BAP به همراه غلظت های مختلف آسکوربیک اسید (100 و 200 میلی گرم بر لیتر) و گلوتاتیون احیا (1 و 2 میکرو مول بر لیتر) کشت شدند. سپس اثر غلظت های مختلف هورمون BAP (5/0، 1 و 5/1 میلی گرم بر لیتر) بر ساقه زایی این گیاه محاسبه شد. همچنین ریشه زایی، ساقه های باززایی شده در محیط کشت ½ MS حاوی غلظت های مختلف NAA (5/0، 1 و 5/1 میلی گرم بر لیتر) بررسی شد. نتیاج نشان داد که ترکیب آنتی اکسیدان اثر معنی داری بر ساقه های تولیدی در محیط کشت ½ MS  حاوی 5/0 میلی گرم بر لیتر BAP داشت. غلظت 2 میکرومول بر لیتر گلوتاتیون احیا در مقایسه با دیگر تیمارهای آنتی اکسیدانی منجر به افزایش ساقه زایی شد. غلظت های 1 و 1/5 میلی گرم بر لیتر BAP اثر معنی داری (p-value<0.05) بر درصد ساقه زایی و تعداد ساقه های تولیدی داشت. در مقابل، درصد ریشه زایی و میانگین طول ریشه در غلظت 2 میلی گرم بر لیتر هورمون NAA افزایش یافت. ما استفاده از این تیمارها را برای ریز ازدیادی کار آمد این گیاه در حال انقراض پیشنهاد می کنیم.
  کلیدواژگان: بهینه سازی رشد، ریز ازدیادی، کشت درون شیشه، محیط کشت، نعنائیان
 • راهله احمدپور، اعظم سلیمی، هانیه زیدی، نظام آرمند، سعید رضا حسین زاده* صفحات 206-216
  در این مطالعه، تاثیر عصاره جلبک دریایی Ascophyllum nodosum بر شاخص های جوانه زنی بذر گیاه نخود مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی شامل: عصاره جلبکی در 4 سطح (0، 1/5، 2/5 و 3/5 درصد) و تنش خشکی در چهار سطح (0، 0/3- ، 0/6- و 0/9- مگاپاسکال) بود. تنش خشکی توسط پلی اتیلن گلایکول 6000 اعمال شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی در سطوح 0/6- و 0/9- مگاپاسکال به صورت معنی داری تمامی صفات مورد بررسی را نسبت به شاهد کاهش داد. سطوح 2/5 و 3/5 درصد از عصاره جلبک دریایی منجر به افزایش معنی دار درصد جوانه زنی (%18+ و %24+)، سرعت جوانه زنی (%15+ و %20+)، طول گیاه چه (%13/3+ و %15/7+)، سطح ریشه چه (%10/4+ و %12/8+)، قطر ریشه چه (%14/2+ و %25+)، طول ساقه چه (14%+ و %16/6+) و وزن خشک ساقه چه (%10/3+ و %12/6+) شد. در شرایط بدون تنش و تنش 0/3- مگاپاسکال، سطوح 2/5 و 3/5 درصد عصاره توانست قدرت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، آندوسپرم مصرفی، طول و وزن خشک ریشه چه به صورت معنی دار افزایش دهد. در شرایط تنش 6/0- مگاپاسکال قدرت جوانه زنی، شاخص بنیه، وزن خشک ریشه چه و در شرایط تنش 0/9- مگاپاسکال آندوسپرم مصرفی، طول و وزن خشک ریشه چه با کاربرد عصاره جلبکی در سطح 3/5 درصد بهبود یافت. با توجه به نتایج این پژوهش، استفاده از عصاره جلبک دریایی Ascophyllum nodosum در مرحله جوانه زنی به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از تنش خشکی در گیاه نخود توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آندوسپرم مصرفی، پلی اتیلن گلایکول، جلبک قهوه ای، کودهای ارگانیک، لگوم
 • طاهره نعیمی، لیلا فهمیده*، براتعلی فاخری صفحات 217-228
  رشد گیاهان به شدت تحت تاثیر تنش های محیطی چون خشکی، شوری زیاد، درجه حرارت کم یا زیاد قرار می گیرد و بر این اساس شناسایی ژن هایی که در انطباق یا تحمل تنش نقش دارند و به خصوص ژنهای تنظیم گر، بسیار ضروری است. پروتئین های MYB یک خانواده بزرگ از عوامل رونویسی هستند که از اهمیت خاصی در تنظیم فرایندهای نموی و پاسخ های دفاعی در گیاهان برخوردارند. مشخصه اصلی اعضای این خانواده، وجود یک دامین اتصال به DNA (دامین MYB) است که از لحاظ ساختاری حفاظت شده است. از این رو آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر میزان بیان نسبی ژن فاکتور رونویسی TaMYB73 با استفاده از روشReal Time PCR  انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل ژنوتیپ های گندم دوروم (شبرنگ، بهرنگ، کرخه، آریا و دنا) و سطوح خشکی در خاک (5، 10، 15، 20 و 25 درصد ظرفیت زراعی) بود. کشت ژنوتیپ ها در گلدان و تنش خشکی در مرحله گیاهچه ای (چهار تا پنج برگی) پس از 45 روز اعمال شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از فرمولCT ΔΔ- 2 Ratio= و نرم افزار  SAS نسخه 1/9 انجام شد. نتایج تجزیه واریانس دو طرفه، اثر ژنوتیپ، تنش خشکی و اثرات متقابل تنش در خشکی را برای بیان نسبی ژن TaMYB73 و میزان تنظیم کننده های اسمزی (پرولین و کربوهیدرات) در سطوح تنش (20، 15 و 5 درصد ظرفیت زراعی) نسبت به سطح نرمال (25 درصد ظرفیت زراعی) در سطح احتمال 1 درصد معنی دار نشان داد. با افزایش سطوح تنش خشکی به ترتیب از 5 تا 20 درصد ظرفیت زراعی نسبت به سطح نرمال (25 درصد ظرفیت زراعی)، میزان بیان نسبی ژن TaMYB73 و تنظیم کننده های اسمزی پرولین و کربوهیدرات در ژنوتیپ های بهرنگ، کرخه و دنا نسبت افزایش بیشتری نشان داد. با توجه به نتایج این مطالعه، در بین 5 ژنوتیپ مورد بررسی گندم دوروم، به نظر می رسد که ژنوتیپ های بهرنگ، کرخه و دنا مقاومت بیشتری نسبت به تنش خشکی نشان دادند.
  کلیدواژگان: رولین، روش ریل تایم پی سی آر، فاکتور رونویسی، کربوهیدرات، مرحله گیاهچه ای
 • ابوالفضل باغبانی آرانی، سید علی محمد مدرس ثانوی*، مسعود مشهدی اکبر بوجار، ظهراب اداوی، حمید دهقان زاده جزی صفحات 229-240
  به منظور بررسی اثرات تنش کم آبی، کود نیتروژن و زئولیت بر شاخص های فلورسانس کلروفیل، رنگدانه ها، محتوای تریگونلین و عملکرد دانه شنبلیله، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل پنج رژیم آبیاری  به عنوان عامل اصلی و ترکیب فاکتوریلی از سه تیمار کودی بر اساس نیتروژن مورد نیاز گیاه (شاهد، ورمی کمپوست به میزان 7/2 تن در هکتار و اوره به میزان 11 کیلوگرم در هکتار) و دو مقدار زئولیت (صفر و نه تن در هکتار) به عنوان عامل فرعی بودند. نتایج نشان دادند که تنش کم آبی به طور معنی داری، ماکزیمم فلورسانس (Fm)، فلورسانس متغییر (FV) ، کارایی فتوسیستم II (Fv/Fm)، محتوای کلروفیل a، b و کل (a+b) و عملکرد دانه را کاهش داد ولی فلورسانس حداقل (F0)، کارتنوئید و غلظت تریگونلین را افزایش داد. به علاوه، بیشترین میزان (Fv/Fm)، محتوای کلروفیل کل، کمترین میزان (F0) و کاروتنوئید در تیمار بدون تنش کم آبی دیده شد و با افزایش شدت تنش کم آبی از غلظت تریگونلین و عملکرد دانه کاسته شد. نتایج نشان داد که تنش کم آبی منجر به بازدارندگی نوری فتوسیستم  IIشد. در اکثر تیمارها کاربرد کود ورمی کمپوست باعث افزایش عملکرد (به ترتیب در سال اول و دوم 5/25 درصد و 98/32 درصد) و غلظت تریگونلین دانه شنبلیله (46/7 درصد در سال اول) شد. بنابراین توصیه می شود اگر هدف کاشت، تولید تریگونلین از دانه شنبلیله باشد، تنش کم آبی خفیف به همراه ورمی کمپوست می تواند تیمار مناسبی بدین منظور باشد.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، زئولیت، کارایی فتوسیستم، کود شیمیایی، ورمی کمپوست
 • فاطمه ربیع زاده*، حسن زارع ، مایوان، شاهرخ کاظم پور صفحات 241-253
  گونه Astragalus semnanensis از گون های خاردار از بخشهSemnanensis  و گونه Astragalus fridae ازگون های بدون خار از بخشه Incani هستند. این دو گونه انحصاری منطقه گچی غرب سمنان محسوب می شوند. علاوه بر مطالعات اندک صورت گرفته درباره ریخت شناسی این دوگونه، ارتباط تشریح، پراکنش و سازش پذیری آنها با عوامل خاک و ارتفاع مطالعه نشده است که مقایسه آن هدف این مطالعه است. در این مطالعه تاثیر ارتفاع و وضعیت فیزیکوشیمیایی خاک بر ویژگی های تشریح، ریخت شناسی و ریزریخت شناسی این دوگونه درقالب تحلیل های RDA وCCA  در نرم افزارCanoco 4.5  و نیز شناسایی گونه های گچ زی همراه انجام شد. مقایسه تحلیل های RDA نشان داد گچ بیشترین تاثیر مثبت را بر فراوانی هردو گونه و ارتفاع تاثیر مثبت بسیاری بر فراوانی گونه fridae .A دارد و بر فراوانی گونه A.semnanensis، که اغلب در ارتفاعات پایین تر می روید، اثر منفی می گذارد. هر دوگونه گچ را در سطح روپوست ریشه نگه می دارند و بخشی از گچ واردشده در پارانشیم برگ به صورت کریستال های سولفات کلسیم تجمیع می شوند. سازش پذیری سطح برگ به صورت کرک های متراکم و بلندتر و پایه چسب در A. semnanensis و در fridae A. قطورتر و میان چسب است. افزایش غلظت منیزیم، پتاسیم، EC، سدیم و CaCO3 باعث کاهش فراوانی هردوگونه می شود. گونه هایی مانند cymosum  Acantholimonو Prunus lycioides همراهی خوبی با جامعه A.semnanensis دارند. گونه های Moltkia gypsaceae  و Euphorbia gypsicola نیز همراهی خوبی با Astragalus fridae دارند.
  کلیدواژگان: اکولوژی، سمنان، گون سمنانی، گون گچی، گیاهان گچ زی
 • زهرا سالاری*، مریم ملک لو صفحات 254-260
  در این پژوهش اثرات ضدمیکروبی عصاره اتانولی، متانولی و آبی تهیه شده از برگ و پیاز شش گونه Fessia بر روی رشد تعدادی از میکروارگانیسم ها شامل باسیلوس انتراسیس، استافیلوکوک اورئوس، کلبسیلا نومونیه و کاندیدا آلبیکانس مورد بررسی قرارگرفت. نمونه های گیاهی از رویشگاه های طبیعی جمع آوری و سپس مورد شناسایی قرارگرفتند. برای بررسی های ضدمیکروبی از روش چاهک گذاری وMIC (حداقل غلظت بازدارندگی) استفاده گردید. نتایج در این تحقیق حاکی ازعدم کارایی عصاره های آبی و متانولی حاصل از پیاز و برگ بر روی کلیه میکروارگانیسم ها هستند. عصاره های اتانولی تهیه شده از برگ و پیاز Fessia khorassanica اثر مهاری بالایی نسبت به شاهد بر روی کاندیدا آلبیکانس داشته است.
  کلیدواژگان: استافیلوکوک اورئوس، باسیلوس آنتراسیس، حداقل غلظت بازدارندگی، روش چاهک گذاری، کلبسیلا نومونیه
 • فرشاد درویشی* صفحات 261-267
  آنزیم لیپاز در تولید مواد غذایی، افزاینده های طعم و بو، مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی، داروسازی به کار می رود. یک مانع عمومی برای تولید آنزیم های تجاری پایداری کم محلول های مایع آنزیم ها است. در این تحقیق فرایند پایین دستی برای بدست آوردن پودر آنزیم لیپاز خشک شده پاششی پایدار مخمر Yarrowia lipolytica بررسی می شود. به نمونه های محلول آنزیمی غلظت های مختلف صمغ عربی و پودر شیر خشک برای خشک کردن پاششی اضافه شدند. نمونه ها در یک خشک کن پاششی با دماهای ورودی و خروجی 175 و 85 درجه سانتیگراد با جریان 15 لیتر در ساعت خشک شدند. بهترین پودر لیپاز از خشک کردن پاششی با فرمول 3 درصد صمغ عربی و 9 درصد شیر خشک نسبت به سایر فرمول ها به دست آمد. نتایج نشان داد که پودرهای لیپاز خشک شده پاششی Y. lipolytica دارای بازده خوبی برای کاربردهای مختلف است.
  کلیدواژگان: مخمر، آنزیم، تولید، فرموله کردن، فرایند پایین دستی
 • محسن شهریاری مقدم*، بهروز ابطحی، غلامحسین ابراهیمی پور صفحات 268-274
  موجودات زنده در شرایط مختلف محیطی ژن های متفاوتی را بیان می کنند که در نتیجه آن پروتئین های متفاوتی سنتز می شوند. این تغییرات به دلیل آداپته شدن ارگانیسم با شرایط محیطی از قبیل حضور مواد سمی است. این مطالعه با هدف بررسی تغییرات پروتئینی ایجاد شده در باکتریSBU1  Celeribacter persicus جداسازی شده از جنگل های مانگرو خلیج نایبند در محیط حاوی فنانترن به عنوان تنها منبع کربن و انرژی انجام گرفت. برای مطالعه تغییرات ایجاد شده در محتوای پروتئینی سویه SBU1 C. persicus، باکتری در محیط های کشت پایه معدنی حاوی استات سدیم به عنوان شاهد و هم چنین حاوی فنانترن کشت داده شد. پس از استخراج پروتئین کل، ارزیابی تغییرات ایجاد شده در محتوای پروتئینی باکتریSBU1  C. persicus، با استفاده از الکتروفورز عمودی پروتئین ها جداسازی و شناسایی آنها توسط روش MALDI-TOF-TOF MS انجام شد. پس از ارزیابی تغییرات پروتئینی ایجاد شده در محتوای پروتئینی سویهSBU1 ، دو باند که نسبت به تیمار شاهد تغییرات بیشتری را نشان دادند (افزایش میزان بیان پروتئین) جداسازی و پروتئین های آنها شناسایی گردید. پروتئین های شناسایی شده شامل یک پروتئین کانالی و همچنین پروتئینی با عملکرد ناشناخته بود. به طور کلی نتایج این مطالعه بیانگر ایجاد تغییرات قابل توجهی در موای پروتئینی باکتری SBU1 C. persicus پس از مصرف فنانترن بود. افزایش میزان بیان پروتئین کانالی شناسایی شده، احتمالا نشان دهده نقش این پروتئین در انتقال مولکول های فنانترن به داخل و یا خارج از سلول است.
  کلیدواژگان: تجزیه زیستی، ترکیبات آروماتیک چندحلقه ایی، جنگل مانگرو، خلیج نایبند، زیست پالایی
|
 • Hadiseh Esfade, Ghadireh Mirabolghasemi, Mahnaz Azarnia* Pages 131-139
  Diabetes mellitus is known to be resistant to insulin, to dysfunction of beta cells and to increase liver glucose production. Poor glucose control during hyperglycemia causes damage to the tissues and creates dangerous consequences, such as infertility. Chronic hyperglycemia has harmful effects on the growth of follicles, which is essential for normal female sexual function. Metformin is the most widely prescribed drug in diabetes, but chemical drugs, despite their undeniable benefits, have destructive effects, so alternative strategies for current modern diabetes medications are essential. Herbal medicines are widely used by patients, based on non-medical recommendations and as blood-glucose-lowering agents, including the nettle. Nettle contributes to lower plasma glucose levels by secreting insulin and increasing the proliferation of beta cells in the pancreas. Therefore, the aim of this study was to determine the effect of nettle extract as a supplement of metformin on ovarian tissue of diabetic model. In this experimental study, 30 female Wistar rats were used. Animals were weighed and randomly divided into 5 groups (n=6).  1) control group  2) diabetic group who were diabetic with intravenous injection of alloxan (150 mg / kg)  3) diabetic group + Nettle root extract (150 mg / kg)  4) diabetic + metformin (150mg / kg)  5) Diabetic group + Metformin(150 mg / kg) + Nettle root extract(150 mg / kg). At the end of treatment, the effect of metformin and nettle root extract on ovarian tissue and biochemical factors such as blood glucose and sex hormones were compared and the data obtained were analyzed by SPSS. Hyperglycemia and body weight loss after metformin and nettle root increased for 4 weeks. Simultaneous administration of metformin and extracts of nettle root significantly increased the primordial, primary, secondary, and corpus luteum and reduced the atretic follicles and significantly increased FSH, LH and testosterone levels as compared with metformin alone. The results of this study showed that the root of nettle with its antioxidant compounds and other properties could be a complement to metformin with a corrective effect on hyperglycemia and the improvement of ovarian disorders.
  Keywords: alloxan, alternative medicine, hormone, hyperglycemia, nettle
 • Javad Baharara*, Tayebe Ramezani, Negar Saghiri Pages 140-147
  In recent years using of silver nanoparticles due to its unique properties was increased. Medical plant, the Achillea biebersteinii is rich in anti-cancers compounds. The aim of this study was to investigate the cytotoxicity effects of AgNPs synthesized using Achillea biebersteinii extract on human ovarian cancer A2780 cells. Cytotoxic effects of AgNPs with MTT test was performed at 48 hours in concentration of 2, 4, 6, 8, 16 and 32 µg/ml. To study the cell death induced by AgNPs DAPI, acridine orange (AO)/ Propidium iodide (PI) staining and Annexin v/ Propidium iodide assay and activation of caspase 3 and 9 were assessed.
  Results
  The results showed that the synthesized AgNPs decreased cell viability dose dependently, calculated inhibitory concentration of 50 % (IC50) was 4 µg/ml.  The results from AO / PI, DAPI staining, Annexin V / PI showed that in treated cells the percentage of apoptotic cells compared with control increased. In addition, the treated cells showed increased activation of caspase 3/9. Hence silver nanoparticles induced cell death through the caspase dependent pathway. The results suggest that AgNPs synthesized using Achillea biebersteinii   extract exert their cytotoxic effect by inducing apoptosis.
  Keywords: Nanoparticles, Green Synthesis, Medical plant
 • Hamed Paknejad*, Tayebeh Enayat Gholampour, Roghayeh Safari, Seyed Hossein Hossenifar Pages 148-154

  Zebra fish is an important species in genetics and considering the proximity of its genome to the human genome, investigating the expression of some of the growth and appetite genes during its larvae development is essential. Genes coding growth and appetite (GH and ghrelin) hormones are involved in the synthesis and release of growth hormone, which can be considered to be economic genes in pisciculture. Given the importance of these genes during the early larvae development stages, this study was performed to assess their activity. Samples were collected at 4, 7, 10, 15, 30 and 45 post-hatching days. Samples were immediately placed in liquid nitrogen (-196 degree centigrade) and then stored in a freezer at -80 degree centigrade until RNA extraction (using RNX-Plus kit). To analyze normal expression of target genes, reference gene β-actin was used by 2-∆∆Ct method. The expression of genes associated with the growth and appetite was significantly different at various stages of the development of zebra fish, as the gene expression of GH on day 4 and ghrelin gene on day 10 after hatching were significantly higher compared with other samples (P<0.05). Overall, the expression of GH and ghrelin genes at the early stages of growth is higher than other fish developmental stages due to their great importance in the survival of larvae at these stages of life.

  Keywords: appetite, beta actin, genetic, growth hormone, ontogenyrio
 • Moazameh Kordjazi*, Seyed Hojat Mirsadeghi, Omid Asadi Farsani Pages 155-168
  Nowadays, brown macroalgae are considered to be a source of various nutritional and pharmaceutical compounds. In addition, fish roe is very susceptible to spoilage due to its high amount of protein and unsaturated fatty acids. In order to postpone the deterioration of roe-related products, salt and preservatives are utilized. Natural preservatives are recommended because of the adverse effects of chemical additives. Thus, different concentrations of pure alginate (0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%, 0.5%) were chose and then the 0.2% alginate was selected on the basis of the sensory evaluation of the results. Moreover, the treatments including control (salt-alginate-free), A1 (containing 2.5% salt) A2 (containing 0.2% alginate), A3 (containing 2.5% salt and 0.2% alginate) were used to investigate their preservative effects on fish roe. The quality of rainbow trout roe was assessed within 0, 15, 30, 45 days at refrigerated storage. The treatment A3 showed significant differences in microbial, chemical and sensory results compared with other treatments (p≤0.05). According to the results, salting 2.5% and alginate 0.2% method gave good flavor and increased shelf life to the roe.
  Keywords: algae polysaccharide, fatty acide, microbial indices, physicochemical factors, shelf-life
 • Ebrahim H. Najdegerami*, Peter Bossier Pages 169-175
  Community Level Physiological Profiles (CLPP) is novel method to evaluate microbial activity and diversity in ecosystems. According to the previous findings, poly-β-hydroxybutyrate (PHB) as a bio-control product, increases bacterial diversity in some aquatic animals. In this study, the effects of four experimental diets (control, combination of two PHB degrading bacteria, 2% PHB, bacteria+ 2% PHB) on the anaerobic activity of cultivable bacteria in Siberian sturgeon fingerlings hindgut was investigated. Community level physiological profile (CLPP) was used to analyze anaerobic metabolism by using Biolog™ Ecoplate microplates. The results indicated that anaerobic metabolic potential of the bacterial community was different in the 2% PHB-treated fishes as compared with other groups and PHB improved anaerobic metabolism of bacteria in fingerlings. Also anaerobic metabolism of bacteria was calculated on the different carbon sources (amino acids, carboxylic acids, carbohydrates and polymers) in Ecoplate microplates and the results showed that fish treated with PHB had the highest metabolic activity in mentioned carbon sources. The results of this research revealed that replacing of the diets with 2% PHB increases anaerobic metabolism of culturable bacteria in Siberian sturgeon hindgut while adding PHB degrading bacteria did not change this parameter in fingerlings.
  Keywords: Short chain fatty acids, beta- hydroxybutyric acid, Biolog ecoplate, microbial community
 • Fereshte Heidargholinejad, Hossein Moradi*, Mahnaz Karimi, Vahid Akbarpour Pages 176-183
  Purslane (Portulaca oleracea L.) contains valuable secondary metabolites such as Dopamin, Noradrenaline and Omega-3. This plant is used in various medicinal, food and hygienic industries as well as the treatment of different diseases such as diabetes, heart disease and pain relief. Callus induced from medicinal plants are used to increase the production of secondary metabolities in cell suspension culture and gene transfer. The purpose of this experiment was the study of different concentrations of BAP and 2,4-D of two explants from leaf and shoot tips to produce callus. Leaf and shoot tip explants were used in MS with different concentrations of BAP at three levels (0, 1 and 2 mg/L) with 2,4-D at three levels (0, 0.5 and 1.5 mg/L). Results showed that interactions between hormones and explants were significant in the percentage of callus induction, fresh weight and callus diameter at 1% level. The best result which was the leaf explant with 100% callus induction, 121 mg fresh weight and 5.106 mm callus diameter was obtained by the combination of BAP 2 mg/L and 2,4-D 0.5 mg/L. Shoot tip explants with 75% callus induction, 106 mg fresh weight and 3.03 mm diameter was obtained by the application of 1 mg/L BAP and 0.5 mg/L 2,4-D.
  Keywords: BAP, medicinal plant, purslane, tissue culture, 2, 4-D
 • Fateme Mousavi*, Ahmad Majd Pages 184-197

  Simaroubaceae is a monophyletic family in the order Sapindales with 22 genera and 109 species. Ailanthus altissima (Mill) Swingle, also known as the tree of heaven, is a highly invasive species, which systematically belongs to Simaroubaceae. Reproductive characteristics are essential for the deployment and maintenance of invasive species in new environments and examination of the reproductive system of these species is interesting. To date, no embryological investigations had been directed to A. altissima and our knowledge on the embryology of this species was very limited. A study was carried out on the embryology of A. altissima and the comparison of anther development in male and female flowers in order to gain insights into defining embryological features in this species. According to the results of histological analysis, male flowers have rudimentary gynoecia and anthers are tetrasporangiate. Cytokinesis in meiosis is simultaneous resulting in tetrahedral tetrads. Anther wall development follows the dicotyledonous type and the tapetum is secretory. Female flowers have staminodes and microspore mother cells are degraded too early before entering the course of meiosis. Ovules are anatropous, bitegmic, and crassinucellate. The development of the embryo sac follows the polygonum type. Embryos follow the Onagrad type. The endosperm development is nuclear type. A well-developed hypostase is present and a nucellar cap is formed. These observations will advance our understanding of embryology and embryo anatomy in A. altissima as an invasive species.

  Keywords: anther, embryo, hypostase, ovule, tree of heaven
 • Mostafa Sagharyan, Ali Ganjeali*, Monireh Cheniany Pages 198-205
  Nepeta binaloudensis Jamzad is a medicinal plant endemic to Iran. It is an endangered plant due to habitat destruction and intensive harvest. We investigated the effect of antioxidants and different concentrations of BAP and NAA on in vitro stem and root formation of N. binaloudensis. Stem explants were cultured in ½ MS medium supplemented with BAP (0.5 mg/L) and different concentrations of ascorbic acid and reduced glutathione. The effect of different concentrations of BAP on the regeneration of this plant was then evaluated. Moreover, root formation of regenerated stems was investigated in the ½ MS medium supplemented with different concentrations of NAA. The results showed that the combination of antioxidants in ½ MS medium supplemented with BAP (0.5 mg/L) had a significant effect on regeneration in vitro culture. The reduced-glutathione (2 μM/ L) in comparison with other antioxidant treatments increased the stem regeneration in explants. The levels of BAP hormone (1 and 1.5 mg/L) had a significant (p-value<0.05) effect on the stem regeneration rate and the number of produced branches. The NAA (2 mg/L) increased root formation and root height average. We recommend the use of these treatments for in vitro propagation of this endangered plant.
  Keywords: culture medium, growth optimization, in vitro culture, Lamiaceae, shoot proliferation
 • Raheleh Ahmadpour, Azam Salimi, Nezam Armand, Saeed Reza Hosseinzadeh* Pages 206-216
  In this study, the effects of seaweed extract (Ascophyllum nodosum) on seed germination stimulation and growth indices in chickpea were studied. A factorial experiment was performed on the basis of a completely randomized design with 3 replications. Treatments consisted of seaweed extract at four levels (0, 1.5, 2.5 and 3.5%) and drought stress at four levels (0, -0.3, -0.6 and -0.9 MP). Drought stress was induced by PEG 6000. Results showed that drought stress at -0.6 and -0.9 MP reduced the germination traits significantly compared with the controls. Seaweed extract at 2.5 and 3.5% resulted in a significant increase in the germination percentage (+18%, +24%), germination rate (+15%, +20%), seedling length (+13.3%, +15.7%), radicle area (+10.4%, +12.8%), radicle diameter (+14.2%, +25%), plumule length (+14%, +16.6%) and plumule dry weight (+10.3%, +12.6%). Under non-stress and -0.3 MP, seaweed extract levels at 2.5 and 3.5% could significantly increase the germination vigor, seed vigor index, consumed endosperm, radicle length and radicle dry weight. The application of seaweed extract at 3.5% improved the germination vigor, seed vigor index and radicle dry weight under -0.6 MP conditions. It also improved the consumed endosperm, length and radicle dry weight in samples affected by -0.9 MP conditions. According to the results, the use of seaweed extract (Ascophyllum nodosum) in the seed germination of beans is recommended for the reduction of the negative effects of drought stress.
  Keywords: brown algae, consumed endosperm, legumes, organic fertilizers, PEG
 • Tahereh Naeemi, Baratali Fakheri Pages 217-228
  Plant growth is greatly influenced by environmental stresses including water deficit, salinity and extreme temperatures. Therefore, the identification of genes, especially regulatory ones whose expression enables plants to adapt to or to tolerate these abiotic stresses, is very essential. MYB proteins, a superfamily of transcription factors, play regulatory roles in developmental processes and in defense responses in plants. Members are characterized by a structurally conserved DNA-binding domain, i.e., the MYB domain. Thus, a factorial experiment in a randomized complete block design with three replications was carried out to investigate the effect of different levels of drought stress on the relative expression of TaMYB73 transcription factor gene using Real Time PCR method at Biotechnology Research Institute of Zabol University. The experimental treatments included durum wheat genotypes (Shabrang, Behrang, Karkheh, Aria and Dena) and drought levels (5, 10, 15, 20 and 25% of field capacity). Seedlings of genotypes
  were cultured in pots and drought stress was exerted after 45 days (four to five leaves). Data analysis was performed using Ratio =2 -ΔΔCT and SAS software version 9.1. The results of the 2-way ANOVA for the effect of genotype, drought stress and cross-effects of drought stress on the relative expression of TaMYB73 gene and the amount of osmotic regulators (Proline and Carbohydrate) at different stress levels (20, 15, and 5% of field capacity) were significant in comparison with the normal condition (25% of field capacity) at 1% probability level. With the increase of drought stress level from 5 to 20% of crop capacity, relative to the normal level (25% crop capacity), the relative expression of TaMYB73 gene and osmotic regulators of proline and carbohydrates increased in Beharang, Karkheh and Dena genotypes. Therefore, Karkheh and Dena genotypes showed greater resistance to drought stress among the 5 genotypes studied.
  Keywords: carbohydrate, drought stress, proline, Real Time PCR method, seedling stage, transcription factor
 • Abolfazl Baghbani, Arani, Seyed Ali Mohammad Modarres, Sanavi*, Masoud Mashhadi Akbar Boojar, Zohrab Adavi, Hamid Dehghanzade, Jezi Pages 229-240
  In order to determine the effects of water deficit stress, nitrogen fertilization and zeolite on chlorophyll fluorescence, pigments, trigonelline content and seed yield in, a split factorial experiment was laid out in a randomized complete block design with three replications. Five irrigation regimes were randomly applied to the main plots. Subplots included six treatments and consisted of a factorial combination of three nitrogen fertilization (untreated plots, vermicompost at a rate of 2.7 ton ha-1 and nitrogen chemical fertilizer at a rate of 11 kg.ha-1) and two zeolite rates (0 and 9 ton.ha-1). The results demonstrated that (Fm), (Fv), (Fv/Fm), chl a, b, total chl content and also seed yield were significantly reduced by water deficit stress, wheras minimum fluorescence (F0), carotenoid and trigonelline concentrations were increased. In addition, the highest Fv/Fm, chl a+b content and the lowest F0 and carotenoids were observed when irrigation was done after unloading 40% of ASW. In most treatments vermicompost increased the yield (by 25.51% and 98.32% in 2014 and 2015, respectively) and grain trigonelline concentration (7.46% in 2014) in Fenugreek. Mild water stress with vermicompost treatment is recommended for the production of trigoneline from Fenugreek seeds.
  Keywords: chemical fertilizer, drought stress, Fv, Fm, vermicompost, zeolite
 • Fatemeh Rabizadeh*, Hassan Zare, Maivan, Shahrokh Kazempour Pages 241-253
  Astragalus semnanensis Bornm. & Rech. belongs to sect. Semnanensis, of thorny astragali and A. fridae, of non-thorny astragali, belongs to sect. Incani are the only endemic gypsophyllic species in western Semnan. The morphological and systematical studies available on these two species are scarce. Nor have the anatomical, distribution and adaptive capabilities in relation to soil and elevation of these species been investigated yet. Therefore, this study is aimed to comparatively investigate these features. The effect of soil and elevation on the anatomy, morphology and micro-morphology of the leaves of both species, as well as associated plant species, were analyzed using RDA and CCA analytical methods, Canoco 4.5 software. Comparison of RDA analysis of both species indicated that gypsum had the highest effect on the abundance of both species, while elevation had a strongly positive correlation with A. fridae and a negative correlation with A. semnanensis. Both species adsorb gypsum on their epidermis and part of the gypsum absorbed is accumulated in leaf parenchyma cells as calcium sulfate crystals. Adaptability of leaf surface is in the form of long and dense hairs which, in A. semnanensis, are longer and basifixed and, in A. fridae, thicker and medifixed. Increase in soil Ec and Na, K and Mg content and content of CaCO3 reduce both species abundances. Species such as Acantholimon cymosum and Prunus lycioides were found to be associated with A. semnanensis and species such as Moltkia gypsaceae and Euphorbia gypsicola with A. fridae.
  Keywords: Astragalus fridae, Astragalus semnanensis, ecological factors, gypsophyte, Semnan
 • Zahra Salari*, Maryam Malekloo Pages 254-260
  In this research, the antimicrobial effects of ethanolic, methanolic and aqueous extracts obtained from aerial parts, leaves and bulbs of six species of Fessia were investigated on the growth of some of micro-organisms, including Staphyloccocus aureus, Bacillus anthracis, Kelebsiella pneumonia and Candida albicans. Plant samples were collected from natural habitats and were then identified. The evaluation diameter of inhibitory zone, well and MIC (minimum inhibitory concentration) methods were used for the assessment. Aqueous and methanolic extracts obtained from the leaves and bulbs did not affect any of the studied micro-organisms. The results showed that ethanolic extract of the species Fessia khorassanica, had stronger inhibitory effect on the Candida albicans in comparison with the control group.
  Keywords: Bacillus anthracis, Kelebsiella pneumonia, MIC, Staphyloccocus aureus, Well method
 • Farshad Darvishi* Pages 261-267
  Lipase is used in the production of foods, flavor enhancers, detergents, cosmetics and pharmaceuticals. A common impediment to the production of commercial enzymes is their low-stability aqueous solutions. In this study, the downstream process was investigated to obtain a stable spray-dried lipase powder of Yarrowia lipolytica. The enzyme solution samples were supplemented with different concentrations of Arabic gum and milk powder to spray-drying. Samples were dried in a pilot spray dryer at inlet and outlet temperatures of 175 and 85 °C, respectively, at a flow rate of 15 liters per hour. The best lipase powder obtained from spray-drying with 3% of Arabic gum and 9% of milk powder formulation as compared with other formulations. Results showed that spray-dried lipase powders of Y. lipolytica had a good yield suitable for various applications.
  Keywords: yeast, enzyme, production, formulation, downstream process
 • Mohsen Shahriari Moghadam*, Behrooz Abtahi, Gholamhossein Ebrahimipour Pages 268-274
  Organisms in different environmental conditions express different genes, which result in different protein expressions. These changes result from the adaptation of the organism to environmental conditions such as the presence of toxic substances. This study aimed to investigate the changes in protein expression in Celeribacter persicus SBU1 isolated from Nayband Bay mangrove forests, cultured in the medium containing phenanthrene as the sole source of carbon and energy. For this purpose, C. persicus SBU1 was cultured on mineral salt medium containing phenanthrene and sodium acetate as treatment and control, respectively. After the extraction of total protein, changes in protein expression were evaluated by SDS-PAGE. Proteins were identified by MALDI-TOF-TOF MS. After evaluating changes in protein content, two bands which showed greater variation in comparison with the control treatment (increased protein expression) were detected. The identified proteins included one ligand-gated channel protein and one unknown protein. In general, the results of this study showed significant changes in the protein content of C. persicus SBU1 after using phenanthrene. The up-regulation of ligand-gated channel protein signified the role of this protein in phenanthrene molecules transport in and out of the cells.
  Keywords: biodegradation, bioremediation, mangrove forest, Nayband Bay, polycyclic aromatic hydrocarbons