فهرست مطالب

 • پیاپی 28 (مرداد 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/05/19
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مانلی مولی زاده * صفحات 1-18
  هدف از این مطالعه تحقیق در خصوص عوامل موثر بر نوآوری کارکنان در محل کار در بین کارکنان شرکت سهامی بیمه ایران شهر تهران می باشد. بدین منظور چهار شاخص در نظر گرفته شد. شامل: ساختار ارتباطی سازمان، تعامل بین کارکنان، دانش کارکنان و پاداش به کارکنان. مفهوم نوآوری کارکنان در محیط کار به جدید بودن ایده یا سایر عناصر مرتبط آن به طور مستقیم در ارتباط با اهداف سازمان اشاره دارد و مبنایی برای ایجاد ارزش برای سازمان میباشد. با توجه به جامعه آماری مورد بررسی بیمه ایران نیز در تلاش است که نوآوری را مانند کیفیت و بهره وری و به عنوان یک اصل راهبردی در سراسر سازمان نهادینه سازد. به منظور جمع آوری داده ها نمونه گیری احتمالی طبقه ای به کار برده شده است. با در نظر گرفتن اندازه نمونه به دست آمده، 316 پرسشنامه توزیع گشت. آنووا یا تحلیل واریانس بین گروه ها برای آزمون فرضیات استفاده شده است. به جهت جمع آوری SPSS استفاده شده است.  داده ها و تحلیل آزمون آماری مذکور، نرم افزار نتایج نشان می دهد که رابطه معناداری بین ساختار ارتباطی سازمان، تعامل بین کارکنان، دانش کارکنان و پاداش به کارکنان و بروز نوآوری در کارکنان وجود دارد. همچنین با توجه به تحلیل مسیر انجام شده مشخص گردید که پاداش به کارکنان بیشترین تاثیر را در بروز نوآوری آنان دارد.
  کلیدواژگان: نوآوری، ساختار ارتباطی سازمان، دانش کارکنان، تعامل بین کارکنان، پاداش به کارکنان
 • لیلا فاضلی کیا * صفحات 19-34
  دنیای مدرن با دنیای ماقبل خود تفاوت های چشمگیری داشت. همه تجربه مدرن به یکباره جهان اسلام را متوجه خود ساخت. فقه که همواره برای هر مطلبی به سرعت می توانست، مشابهی در گذشته بیابد پژوهش حاضر که با روش توصیفی – تحلیلی و به صورت کتابخانه ای صورت گرفته به بررسی وضعیت زنان افغانستان و آموزش آنان در اوایل قرن بیستم می پردازد و نشان می دهد. که اصلاح طلبان دینی دوره امان الله افغان (1919-1929م) چگونه علی رغم تلاش برای تطبیق تغییرات به ویژه در نهاد پرده و آموزش زنان، با دین اسلام در عمل ناکام بودند.
  کلیدواژگان: اصلاح طلبی دینی، افغانستان، امان الله افغان
 • زهرا رحیم زاده، سید امیر موسوی * صفحات 35-46
  وجود نظم در کلاس یکی از مهم ترین پیش شرط های تدریس و به تبع آن یادگیری موفق می باشد. می توان گفت یکی از مهم ترین عواملی که این نظم کلاسی را تهدید می کند رفتارهای مخرب و مخل نظم برخی دانش آموزان می باشد. این پژوهش با هدف دریافتن علل این رفتارها و سرانجام درمان آن ها به روش پرسشنامه ای و میدانی به 180 تن از دانش آموزان مدرسه میرزایی در شهر تهران مراجعه نمود تا علل و درمان این رفتارها در دانش آموزان پایه هشتم را دریابد و به این نتیجه رسید که برای کاهش این رفتارها می توان چهار راهکار ارایه داد: 1- دادن مسئولیت 2- رفتار مهربانانه 3- عدالت میان دانش آموزان زرنگ و ضعیف 4- تشویق پیشرفت دانش آموزان ضعیف.
  کلیدواژگان: رفتارهای مخرب دانش آموزان، نظم کلاسی، دانش آموز مشکل ساز، معلم، دانش آموز
 • سمیرا احمد خانی * صفحات 47-66
  در سیستمهای آموزشی، افراد زیادی مشغول به کارند و فعالیتهای آنها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در تربیت دانش آموزان موثر است اما در این میان، نقش معلمان از دیگر افراد بسیار برجستهتر می نماید چنانکه بیشتر اوقات را دانش آموزان در مدرسه زیر نظر آنها سپری می کنند و عوامل دیگر هم فراهم آورنده زمینه برای فعالیت معلم ها هست از این رو بسیاری از دانش آموختگان نظام آموزشی سنتی و جدید شکل گیری شخصیت خود را مرهون معلمان خود می دانند. یک معلم خوب که با رفتار و گفتار پسندیده اش دانش آموزان را خوب پرورش می دهد، بزرگترین خدمت را نسبت به اجتماع خود انجام می دهد و به عکس یک معلم بداخلاق و بدرفتار و منحرف که با رفتار بد خود، دانش آموزان را به انحراف و تباهی میکشد بزرگترین خیانت ها را نسبت به اجتماع مرتکب می شود بنابراین شغل و حرفه معلمی و استادی از حساسترین و مسئولیت دارترین شغل های اجتماع می باشد. روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش مقالات و منابع کتابخانه موجود در زمینه موضوع پژوهش بوده است. یافته های این پژوهش نشان داد که ازآنجاییکه معلمان با طیف وسیعی از جوانان اجتماع سروکار دارند درنتیجه بیشترین تاثیر را در پرورش خصوصیات فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و... این جوانان می توانند داشته باشند.
  کلیدواژگان: معلم، دانش آموزان، تربیت، پرورش، تربیت اخلاقی، آموزش و پرورش
 • رامین پورسعید، بتول سلیمی منش *، حمید علیزاده صفحات 67-82
  در حقوق جزای اسلام مواردی پیش بینی شده است که با اعمال آنها، مجازات مرتکب منتفی می- شود، یکی از مواردی که مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، توبه است. بدین ترتیب قانون مجازات - اسلامی همگام با سیاست جنایی اسلام به طور مجزا به آن پرداخته و سقوط، عفو و تخفیف مجازات را در صورت احراز توبه برای مرتکب جرم در نظر گرفته است. جهت استفاده بهینه از آن باید، در نحوه احراز شرایط و همچنین تاسیس و گسترش برنامه های بازپروری بزهکاران و حقوق بزهدیدگان و موارد ابهام از جمله نحوه احراز توبه و تشخیص اصلاح مجرمین، نظارت بر استمرار اصلاح مجرمین و همچنین عدم وجود برنامه های بازپذیری ویژه برای مجرمین جنسی رفع گردد تا بتوان برای اصلاح فرد و جامعه از ظرفیت موجود در قانون استفاده کرد. بدین ترتیب در پژوهش حاضر به بررسی ظرفیت کیفرزدایی در سیاست جنایی پرداخته و توبه را به عنوان یکی از چالش های حتمیت اجرای مجازات در جهت اصلاح و بازپروری بزهکار مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. بر این اساس می- توان چنین بیان کرد که اگر توبه به معنی حقیقی ابراز گردد و حقوق بزهدیده تضمین شود شخص تحت اقدامات اصلاحی و بازپرورانه قرار گیرد، میتوان حالت خطرناک وی را رفع نمود، اما به دلیل تورم پرونده های کیفری و نبود تخصص و ابزارهای کافی نمیتوان بهطور گسترده از ظرفیت موجود استفاده کرد، لذا آنچه در این پژوهش ثابت شده است توبه به عنوان یک تفرید کیفری، نیازمند تخصص، علم و تجربه است. با توجه به این که احراز توبه در اختیار قاضی میباشد هرگونه اشتباهی در این خصوص میتواند آن را از یک فرصت به تهدید در تقابل با حقوق بزهدیده تبدیل نماید.
  کلیدواژگان: توبه، کیفر زدایی، عدالت ترمیمی، بازپروری بزهکاری
 • علی کیانی زاده *، مهدی وثوق، زهرا قاسمی، فاطمه بیرجندی صفحات 83-98
  جنگ همواره به عنوان یکی از پدیده های سیاسی و اجتماعی مورد نکوهش مردم و دول ها قرار می گیرد. اما این نکوهش هرگز به معنای عدم جنگ در میان جوامع و دولت ها نیست. به همین دلیل، تلاش ها برای کاهش آثار ناشی از جنگ در قالبهای متفاوت از جمله حمایت از آسیب دیدگان جنگی به یکی از مهمترین برنامه های سازمانها و نهادهای بین المللی تبدیل شده است. در همین راستا، هر مکتب حقوقی تلاش میکند تا با بسط آموزه ها و دیدگاه های خاص خود، رویکردی برای بهبود وضعیت آسیب دیدگان جنگی ارائه دهد. یکی از این راه حل ها به حقوق بین الملل اسلامی اختصاص دارد که از دیرباز نقش مهمی در تدوین و حمایت از حقوق بین المللی بشردوستانه در زمان جنگ و پس از آن داشته است. در همین راستا مقاله حاضر تلاش میکند این سوال را مطرح کند: ظرفیتهای حقوق بین الملل اسلامی برای دفاع از آسیب دیدگان جنگی تا چه اندازه میتواند به آسیب دیدگان جنگی کمک نماید؟ فرضیه این است که حقوق بین الملل اسلامی به دلیل تاکید بر دفاع مشروع و عدم آسیب رساندن به غیرنظامیان میتواند نقش موثری در دفاع از آسیب دیدگان جنگی ایفا نماید.
  کلیدواژگان: جنگ، حقوق بین الملل، حقوق بین الملل اسلامی، آسیب دیدگان جنگی
 • معصومه باقری *، علی حسین حسین زاده، حسن شجاعی صفحات 99-118
  هدف مقاله حاضر، مدلسازی معادلات ساختاری در بررسی تقدیرگرایی بر مشارکت سیاسی در بین زنان شهر اهواز است که از نظریه های جامعهشناختی آلوین، لیپست، اورباخ، فیگرت و راجرز استفاده شد. این پژوهش به صورت پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان 18 تا 64 سال شهر اهواز است، که حجم نمونه براساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد. از لحاظ زمانی این پژوهش در سال 96 1395 اجرا شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که میان متغیر های تقدیرگرایی، طبقه اجتماعی و سن با متغیر وابسته (مشارکت سیاسی) رابطه معنادار وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری نشان می دهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است، و شاخص های برازش مدل مقادیر قابل قبولی را نشان داده اند. همچنین داده های گرد آوری شده از نمونه مورد مطالعه با الگوی مفهومی پژوهش سازگاری و تناسب لازم را دارد. بنابراین، مدل مفهومی کلی پیشنهادی در این پژوهش، مورد تایید قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: مشارکت سیاسی، تقدیرگرایی، اهواز، زنان
 • مژگان عباسی آبرزگه *، ندا قهرمانی، منصوره سهرابی صفحات 119-138
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بهبود سبک های تصمیم گیری در دختران مبتلا به اضطراب خانواده های طلاق انجام شده است. روش پژوهش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر خانواده  های طلاق شهرستان رباط کریم در سال تحصیلی 1397 بودند. حجم نمونه 40 نفر از دختران مبتلا به اضطراب خانواده های طلاق بودند که -1398 با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب، و به صورت تصادفی در گروه های گواه و آزمایشی گمارده شدند (گروه آزمایش 20 نفر و گروه گواه 20 نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه اضطراب بک و سبک های تصمیم گیری اسکات و بروس بود. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری نشان داد که آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود تصمیم گیری در دانش آموزان دختر مبتلا به اضطراب خانواده های طلاق موثر است.
  کلیدواژگان: اضطراب، سبک های تصمیمگیری، ذهناگاهی، طلاق
 • کیمیا واعظی *، روناک سعیدنژاد صفحات 139-152
  مقدمه
  اشکال مختلف فقر و محرومیت های چندگانه اقتصادی، آموزشی، بهداشتی و فرهنگی آسیب های روحی جبران ناپذیری بر کودکان هر جامعه باقی می گذارد که هزینه این آسیب ها بر جامعه ای که دارای چنین وضعیتی باشد، تحمیل خواهد شد. در حالی که پیشرفت قابل توجهی در کاهش فقر در سطح جهانی صورت گرفته است، بسیاری از کودکان در وضعیت مناسبی نیستند.
  روش
  این مقاله حاصل مرور متون، جستجوی اینترنتی و مطالعه اسنادی در مورد فقر کودک، علل SID, Masgiran, Iran Doc, Pubmed, و پیامدهای آن است. با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی و با جستجوی کلید واژه- Noormags, Civilica, ScienceDirect, elearnica and ProQuest های فقر، فقر کودک، عوامل فقر و پیامدهای فقر حد وسیعی از مجلات و مقالات منتشر شده به دست آمد. استفاده از منابعی که در فاصله زمانی سالهای 1990 تا 2019 انتشار یافتهاند، مورد توجه بود. در نهایت حدود 20 مقاله به زبان فارسی و انگلیسی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  عوامل مختلفی در شکل گیری فقر کودکان نقش دارد از جمله: رشد اقتصادی پایین و نابرابری در توزیع درآمد، بهداشت و درمان، جنسیت، عوامل جمعیتی، تحصیلات والدین، فرسایش خانوار، مهاجرت و از پیامدهای فقر کودکان میزان بالایی ضعف سلامت و بیماری های مزمن، استرس و فشار، افزایش اختلالات رفتاری، انزوا و محرومیت و از این قبیل است که رشد جسمانی و روانی – اجتماعی کودکان را تحت تاثیر قرار میدهد.
  بحث
  فقر کودک پدیدهای است که هنوز در سراسر جهان وجود دارد؛ بنابراین مطالعه در این حوزه تصویر روشنتری در مقابل سیاستگذاران قرار میدهد؛ تا با اتخاذ سیاست ها و اقدامات مناسب، برای رفع رنج و محرومیت کودکان گام بردارند.
  کلیدواژگان: فقر، فقیر، فقر کودک، علل فقر، پیامدهای فقر
 • رضا جهانگیری * صفحات 153-171
  اسرائیل از سال 1947 پس از اعلام موجودیت، برای بقا و حفظ خود از هیچ کوششی فروگذار نکرده و به عنوان یک هدف و برنامه راهبردی کلان، به این نتیجه رسیده که برای ادامه حیات و ایجاد و تقویت جایگاه، اساسا نیازمند پایگاه ترجیحا در کشورهای پیرامونی است. بر این اساس اسرائیل در کنار سایر اهداف و برنامه های راهبردی خود در حوزه سیاست داخلی و خارجی، نفوذ و سیطره بر مناطق کردنشین خاورمیانه را در دستور کار قرار داد. از طرف دیگر با توجه به تمایلات جدی کردها برای اتحاد در قالب دولت و کشوری مستقل، ایجاد، گسترش و تعمیق روابط دو جانبه کردها و اسرائیل در چند سال اخیر پدیده ای محسوس و ملموس بوده است. نوشتار حاضر به ابتنای مفروضات رویکرد نظری نوواقع گرایی در پی آن است تا تبعات دوسویه شکل گیری یا عدم شکل گیری کردستان بزرگ را تشریح نماید و در این راستا فرضیه ای محوری مطرح و ذیل آن نشان داده شود اسرائیل به عنوان منفعتی نسبی و نه مطلق در حال مدیریت روابط خود با کردها و مشخصا اقلیم کردستان عراق (به عنوان نماینده غیر رسمی استقلال طلبان کرد) بوده و با توجه به وجود برخی محدودیت ها و موانع سلبی و ایجابی برای آن رژیم در راستای تحقق و عمل به وعده های داده شده به مسئولین اقلیم کردستان، عجالتا تمایلی برای تشکیل یک کردستان بزرگ و مستقل نداشته و با نگاهی صرفا ابزاری، آرمان کردها را فقط و فقط در چارچوب اهداف و منافع راهبردی کوتاه مدت و بلند مدت خود تعریف نماید.
  کلیدواژگان: اسرائیل، کردستان بزرگ، استقلال کردها، منافع اسرائیل موانع استقلال کردستان