فهرست مطالب

 • پیاپی 35 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/17
 • تعداد عناوین: 11
|
 • طاهره آقامیری، محمدرضا شاهرودی*، مجید صالحی، محمد صافحیان صفحات 7-42

  قرآن کریم در آیاتی نظیر: «إن إلی ربک الرجعی«(علق:8)؛ و«الا إلی الله تصیر الامور« (شوری:53) خداوند را غایت حرکت کلی جهان و صیرورت خاص انسان معرفی کرده و بدیهی است حرکت به سمت هیچ غایتی، بدون معرفت و شناخت، انسان را به مقصد نهایی رهنمون نمی‌سازد؛ بنابراین حرکت تکاملی انسان در نظام تربیت توحیدی، باید عالمانه و متفکرانه باشد تا انسان بتواند به مراتبی از حیات طیبه موعود در قرآن کریم دست‌یابد. این حر‌کت طبعا از منظر کتاب‌ آسمانی، دارای تحلیل و تفسیری ویژه وبرخاسته از جهان‌بینی الهی است که از مبانی معرفت‌شناختی تربیت سکولار، مانند مبانی پوزیتیویسم، داروینیسم و اومانیسم، تجربه‌مدار، بریده از وحی و انسان -محور، جدا و متفاوت است. این مقاله با رویکرد تحلیلی توصیفی به مهم‌ترین مبانی معرفت‌شناختی تربیت توحیدی،) شامل امکان، منابع و ابزار و موانع شناخت) با استناد به آیات قرآن کریم پرداخته است. بر‌اساس یافته‌های این پژوهش، از منظر قرآن‌کریم، چون انسان از ظرفیت نامحدود معرفتی و علمی برخوردار است، پس امکان کسب معرفت برای وی قطعی و تردیدناپذیر است. برخلاف مکاتب فلسفی غرب، قرآن ابزار و منابع گوناگونی مانند حواس، عقل، شهود، وحی و الهام را برای دستیابی انسان به انواع معرفت به رسمیت شناخته است. درمنظومه تربیتی این کتاب آسمانی، ضمن تبیین موانع معرفت، استقرار نظام جامع تربیت‌ ‌توحیدی و صیرورت انسان به سوی حیات طیبه، مستلزم توجهبه همه ابزارهای معرفت با حفظ مراتب آنها است. مهم‌ترین ثمره این بحث، چگونگی کسب علم یقینی و معرفت ریشه‌دار، در راستای نقش محوری آن در تحقق معرفت حق است.

  کلیدواژگان: مبانی معرفت شناختی، علم معرفت، ابزار شناخت، موانع شناخت، تربیت توحیدی
 • فوزیه پارسا، ملک محمد فرخزاد*، عباسعلی وفایی صفحات 43-74

  از زمان ظهور اسلام تا به حال همه شاعرانی که با سخنوری روح خود را پرورش داده اند؛ از ابتدا به آیات قرآنی و احادیث و روایات عنایت داشته اند و فکر و شعر خود را با این دو نعمت آمیخته اند. این اثرپذیری از قرآن و حدیث به نیمه های قرن سوم هجری قمری برمی گردد هر چند که در هر دوره ای تجلی قرآن و حدیث در سروده های شاعران متفاوت می باشد. وجود شاعران باذوق و همچنین علاقه آنها به قرآن و حدیث خود بستر را برای استفاده بیشتر از این دو مهم فراهم آورد. یکی از سرایندگانی که با تاثیر از قرآن و حدیث سخن آرایی کرده، بیدل دهلوی است. بیدل توانسته با کاربرد هنرمندانه آیات قرآن، احادیث و روایات، براساس سه مرحله شریعت، طریقت و حقیقت، مسیر سیر و سلوک عرفانی را به نحو احسن ترسیم کند. در این مقاله، تاثیر کلام الهی بر اشعار بیدل بررسی شده است؛ در اشعار وی مضامین و آموزه های قرآنی به وفور یافت می شود. این اثرپذیری در قالب اثرپذیری واژگانی، گزاره ای، گزارشی، تلمیحی، تطبیقی و تصویری است.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، تجلی، احادیث، بیدل، اثرپذیری
 • علی محمد جعفری نژاد* صفحات 75-96

  تجلی آموزه های قرآنی در رهیافت های فلسفی از یک سو، و تبیین معارف قرآنی از طریق تحلیل های فلسفی از دیگر سو، گویای پیوندی ژرف میان معارف وحیانی و اندیشه های فلسفی در حکمت صدرایی است. از جمله مسائلی که هم نوایی فلسفه صدرایی با آموزه های قرآنی را آشکار می سازد، دیدگاه ملاصدرا در همسانی وجود و ادراک است. نگاهی به تحلیل های فلسفی ملاصدرا در این مسئله و نقد و بررسی سازگاری آن با آموزه‌های قرآنی موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.

  کلیدواژگان: وجود، ادراک، حکمت متعالیه، حقیقت، مجاز
 • محمود موسوی*، محمد ملائی صفحات 97-120

  درد و رنج کشیدن حیوانات در صحنه طبیعت واقعیتی غیر قابل انکار است که زمینه‌ساز شبهه ناسازگاری این مساله با اوصاف علم، قدرت و خیرخواهی محض خداوند در ادیان ابراهیمی شده است. هدف الهی‌دانان از پاسخ گویی به این مساله برقراری این سازگاری با حفظ اوصاف خداوند است. مارک مالر از اندیشمندان معاصر در مقاله خود کوشیده است با تجدید نظر در مفهوم اوصاف خداوند مشکل را حل نماید. اشکال مالر و غالب الهی‌دانان مسیحی آن است که به جای تکیه بر بن مایه های دینی، با پیش‌فرض‌های غیر دینی سراغ حل این مساله رفته‌اند. حاصل نقد دیدگاه وی این است که نمی‌توان نیمی از مقدمات را از متون دین و نیمی دیگر را از تبیین‌های غیر دینی استخراج کرد و استدلالی منطقی یا پاسخی منطبق با دین انتظار داشت. به جای بازنگری در اوصاف خداوند باید دید چه تبیینی از درد و رنج حیوانات در زبان خود دین ارایه شده است.

  کلیدواژگان: رنج حیوانات، صفات خدا، شرور گزاف، درد و رنج
 • زهرا شیحکی، حبیب جدیدالاسلامی قلعه نو*، بهروز رومیانی صفحات 121-142

  اعتقاد به نبوت یکی از اصول دین اسلام است. سخندانان مومن، برای بروز علقه‌های اعتقادی و تقریب به سنت نبوی و ترغیب به متابعت از رسول مدنی، به وصف خصال و جمال دل‌آرای آن حضرت، تیمن و تبرک جسته‌اند. سیف، شاعر عارف مسلک فرغانه، با جریان های عمیق اخلاقی و مذهبی و تاریخی عصر پیامبر آشناست و با توجه ویژه به منابع سیره و تفسیر، با نگاهی کلی و بیانی شاعرانه، وقایع عظیم زندگی پیامبر را به رشته مصارع و ابیات کشیده‌است. تصویری که او از سیمای خاتم‌النبیین ارائه می‌نماید، بیانگر مودت عمیق این شاعر موقر نسبت به نبی مکرم است. در این سطور، شواهد شعری از سیمای رسول نیکیها از دیوان سیف فرغانی استخراج گردیده و به روش توصیفی- تحلیلی از لحاظ ویژگیهای فردی و اجتماعی، اوصاف و القاب، معجزات و... مورد بررسی و طبقه‌بندی قرارگرفته‌‌است.

  کلیدواژگان: سیمای حضرت محمد (ص)، اشارات و تلمیحات، شواهد شعری، دیوان شعر، سیف فرغانی
 • عباسعلی شهیدی* صفحات 143-152

  شبکه های اجتماعی دستاورد اینترنت و فناوری اطلاعات وارتباطات وکاربردهای آن می باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی بر سطوح هویت یابی واحساس امنیت اجتماعی نوجوانان شهر اراک انجام شد. روش پژوهش،توصیفی و از نوع علی- مقایسه ای و جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان دختر و پسر شهر اراک بود که با روش نمونه گیری هدفمند 200 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه هویت (ISI) و پرسشنامه امنیت اجتماعی استفاده شد که داده ها با شاخص های آماری آزمون t و تحلیل واریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته هانشان داد بین سطوح هویت یابی و احساس امنیت اجتماعی نوجوانان عضو شبکه های اجتماعی و افراد غیر عضو تفاوت معناداری وجود نداشت.با توجه به یافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد عضویت در شبکه های اجتماعی به تنهایی تبیین کننده سطوح هویت-یابی و یا احساس امنیت اجتماعی نوجوانان نمی باشد و عوامل دیگری همچون خانواده، جو محیط مدرسه و فضای آموزشی و سایر شرایط تربیتی و فرایند رشد نوجوانان می توانند در شکل گیری نوع هویت و احساس امنیت آنها موثر باشند.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی مجازی، سطوح هویت یابی، احساس امنیت اجتماعی
 • فاطمه عزیز محمدی*، عبدالله رحیمی صفحات 153-172

  علاقه مندی به مطالعه و پژوهش پیرامون اسلام و مسلمین سال هاست که مورد توجه غربیان قرار گرفته است. حاصل کار پژوهشگران اسلام شناس، مقالات، پژوهش ها و سخنرانی های متعدد در این زمینه می باشد. نتایج برخی از این تلاش ها بسیار مورد توجه سیاسیون، مراکز تحقیقاتی و حتی مردم عادی دنیای غرب قرار گرفته و جهت گیری های سیاسی و استراتژیکی را شکل داده است. با توجه به رقابت دیرپای مسیحیت با دنیای اسلام، این گونه تالیفات در شکل گیری شناخت غربیان از تمامیت اسلام و اعتقادات مسلمین با این اقبال رو به رو شده اند و چه از دل همین موشکافی های غربیان ، مباحثی مانند اسلام ستیزی و اسلام هراسی مطرح شد و سیاسیون و حتی رسانه های غربی بیش از پیش دست به کار شدند که در این رقابت استراتژیک عمل کنند تا از آسیب های به احتمالی در امان بمانند. برنارد لوئیس از ایده پردازان و اسلام شناسان معاصر می باشد که مطالعات زیادی پیرامون اسلام، ساختارهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و دینی مسلمین در منطقه خاورمیانه انجام داده و صاحب تالیفاتی در این زمینه می باشد. لوئیس از اندیشمندانی بود که مطالعات او در این زمینه بسیار مورد توجه سیاسیون و رسانه های غربی قرار گرفت. بی شک شناخت بن مایه اندیشه های او و چگونگی شکل گیری آن ها کمک شایانی خواهد کرد.

  کلیدواژگان: اسلام شناسی، برنارد لوئیس، اسلام شناسان غربی، اسلام هراسی، تعصب و غرض ورزی
 • حمیدرضا حاجی بابایی* صفحات 173-194

  از منظر قرآن، راه و روش رسیدن به سعادت دنیا و آخرت، پیروی از الگوی تربیتی توحیدی است.قرآن هدف اصلی خلقت را تربیت انسان بیان می کند. و برای این هدف، نقشه راهی را تعیین نموده است.که در آن، قوانین، مسیر، الگوو روش ها را تعیین و چگونگی رسیدن به هدف را از طریق الگوهای کامل امکان پذیر نموده است. والگوی تربیتی توحیدی رادر قالب جامعه ،صفات کلی، فردی کامل و گاهی با یک صفت خاص از یک فرد به تصویر کشیده واز الگو های غیرتوحیدی،بر حذر داشته است،تربیت توحیدی به سوی جهان بینی توحیدی تمایل دارد.«.إنا لله و إنا إلیه راجعون»(بقره،2 ،156). وبه رب منتهی می گردد. «إلی‏ ربک منتهاها»(نازعات، 79، 44). زیراهمه امور مسیر الهی دارند. «. الا إلی الله تصیر الامور»(شوری، 42، 53). از طرفی چون تربیت دانشی کاربردی است،که از علوم بنیادی،معرفت شناسی، الهیاتی، انسان شناسی ،ارزش شناسی، روانشناسی ،جامعه شناسی، فلسفه، کلام و فقه بهره می گیرد. و محدود در علوم دنیوی نیست. بر اساس این استدلال تربیت جایگاه ربوبی پیدا می کند. و مفهوم شناسی تربیت از ریشه "ربو" در قرآن دامنه محدود تحقیقی دارد. ولی از ریشه "ربب"دامنه گسترده ووسیعی دارد. و"ربیت وربانیت"نقش تعیین کننده ای، درتربیت باجهان بینی توحیدی دارد.چون رب،افاده مالکیت ومدبریت مطلق دارد. و ربوبیت وخالقیت تفکیک نا پذیرند.و فقط خالق می تواند رب باشد.دراین تصویر پردازی حقیقی، تربیت از منظر قرآن،شناخت خالق، مالک ومدبرهستی ،پذیرش اوبه عنوان رب یگانه وعمل به اوامر ونواهی او،که همان دین کامل است.پس همه امور از طریق الگوهای کامل هدایت می شود.« قل إن صلاتی‏ و نسکی‏ و محیای و مماتی‏ لله رب العالمین »(سوره انعام/،162). زیرا درنظام ربوبی الگوی کامل جهت دهنده به همه امور والگوی تمام عیار وهدایت شده وهدایت کننده است. هستند.

  کلیدواژگان: مفهوم شناسی الگوی قرآنی، مفهوم شناسی تربیت، تصویر پردازی الگوی تربیتی توحیدی
 • محمد فرج زاده*، محمدرضا سرمدی صفحات 195-226

  پژوهش حاضر به « مطالعه و تحلیل ماهیت معرفت شناسی،اصول،حدود،انواع ومنابع معرفت » می پردازد. هدف این پژوهش نظری،کاربردی وباروش توصیفی، تحلیلی انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی ازآن است که علم ومعرفت با استفاده ازمنابع مختلف چون طبیعت ،عقل ،وحی و...به دست می آیدوعدم دست یابی به این معارف سبب محرومیت برای نیل به هدف نهایی است. واز آن جایی که به شیوه های مختلفی می توان به ایجاد معرفت در فراگیران پرداخت معلمان باید با استفاده از این گونه مطالعات فلسفی ، تربیتی بهترین راه کسب معرفت را مورد توجه قرار دهند..چراکه، معرفت ممکن ،فقط وقتی یافت می شود که معرفت فراهم آمده توسط تجربه، مسبوق به معرفت ذات شئی باشد و در این راه آنچه که مهم است اینست که هدف در تعلیم و تربیت باید با شناخت همراه باشد.پس نگاه انسان شناسانه اگزیستانسیالیسم ، ریشه کسب شناخت و معرفت را در خود انسان جستجو می کند، بنابراین در مدارس باید آزادی عمل بیشتری به دانش آموز داده شود تا با انتخاب گری و با توجه به نیازها و حالات روان شناختی خود، به کسب و جستجوی دانش ومعرفت بپردازد.

  کلیدواژگان: معرفت شناسی، ماهیت معرفت، منابع معرفت، انواع معرفت، شناخت
 • منوچهر کمری*، ملک محمد فرخزاد صفحات 227-258

  "ماهیت" ، اصطلاحی است که به ذات و چیستی اشیاء و پدیده های جهان هستی اطلاق می شود و بر این اساس منظور از "ماهیت مرگ"، چیستی و حقیقت آن است. مرگ در کاربرد عامه به معنای نیست شدن هستی این جهان و پایان زندگی است. اما صاحبان قلم و اندیشه در حوزه های مختلف فکری، بویژه در قلمرو عرفان و تصوف، بر اساس نوع نگرششان از جهان پس از مرگ، از زاویه ی دید خاص خود به تبیین" ماهیت و مفهوم مرگ" پرداخته اند. مولانا نیز که در گستره ی شعر و عرفان، مقامی چشمگیر دارد، "مرگ ستایی و رابطه ی مفهومی ماهیت مرگ و زندگی" در هندسه ی فکری او با سیمای دیگر گونه و بصورت ویژه در کانون توجه اش قرار گرفته است. او، اولین و آخرین کسی نیست که در تشریح" ماهیت مرگ و ستایش آن" کوشیده باشد، اما "مرگ ستایی اشتیاق محور و غرابت زدایی از ماهیت و سیمای آن" ، در ضمن تاکید بر جاذبه های معنادار پنهان در" فلسفه ی زندگی" در قالب تصویر آفرینی های هنرمندانه ، در آثار او بسامدی بالا و کم نظیر دارد. در این جستار کوشیده ایم از طریق دقت و پژوهش در دیدگاه او و بر اساس آثار ارزشمندش ، بخصوص کتاب گرانسنگ مثنوی شریف، "ماهیت مرگ، اهداف و انگیزه های مرگ ستایی و قصه ی اشتیاق او" در برخورد با این حادثه ی رمزآلود را ،ضمن برشمردن سرچشمه های فکری اش در این زمینه، مورد تحلیل و پژوهش قرار دهیم.

  کلیدواژگان: زندگی، مثنوی معنوی، ماهیت، مرگ، مولوی
 • مسیح محمودی سوق، هرمز اسدی کوه باد*، سیامک بهارلویی صفحات 259-280

  تخطئه و تصویب، دو نگرش موجود و پرسابقه میان متکلمان مسلمان و فقیهان فریقین است. خاستگاه تصویب در میان اهل سنت و تخطئه نیز ریشه و مبنایی شیعی دارد. از آن جا که دو طایفه شیعه و اهل سنت در مسئله خلافت و جانشینی پیامبر دچار تعارض و اختلاف بوده اند، مسائلی از این دست نیز به تقابل بیشتر دیدگاه های آن ها انجامیده است. مطالعات موجود میان حوزویان و پژوهشگران دانشگاه ها در این زمینه غالبا رنگ و بوی توصیف و تبیین صرف دارد. نگاه عمیق و دقیق به هر دو مساله تصویب و تخطئه برای شناسایی چالش های کلامی وکارکردی این نظریات دلیل اصلی پژوهش بوده است. در این تحقیق علاوه بر توصیف و تبیین هر دو مقوله، اشکالات کلامی این دیدگاه ها با بررسی جامعیت یا نقص دین در نگاه تصویب و نیز مشکل تکفیر و نسبت آن با تخطئه مورد بررسی قرار گرفته است. در کنار تعارض و تنافی دو دیدگاه، همسانی و وحدت محتوایی دو نظریه و نیز برخی ابعاد مثبت و سازنده فکر تصویب نیز از دیگر یافته‌های محقق بوده است.

  کلیدواژگان: تخطئه و تصویب، مقایسه و تطبیق، تشریح بشری و علم الهی، تقریب و تفاهم
|
 • Seyedeh Tahereh Aghamiri*, Mohammad Reza Shahroodi, Majid Salehi, Mohammad Safehian Pages 7-42

  The God has been claimed as the goal of the universe trend in verses of Holy Quran like: “Indeed your lord is retaining.” (Alaq-8) and “Surely to Allah all things return.” (Shawra-53). And obviously, a movement without any Goal, Knowledge and Recognition, will never guide human to final destination. Thus, the evolutionary Movement of human, through monotheistic pedagogy system, has to be wisely and thinkfully for the human to achieve some levels of the good life, promised in holy Quran. Surely this movement has its own especial interpretation and analysis, generated from divine worldview that defers from epistemological fundaments of secular pedagogy such as experimental positivism, revelation-free Darwinism and humanism. Present paper studied the most critical epistemological fundaments of monotheistic pedagogy (consisting possibility, resources and restraints), through a descriptive analysis procedure, based on Holy Quran verses. According to result of this study, since human has unlimited epistemic and scientific capabilities from Holy Quran point of view, thus, possibility of attaining knowledge is certain for him. Unlike western Philosophy schools, Quran has recognized various tools and resources such as senses, wisdom, intuition, revelation and inspiration for the human to attain various types of knowledge. Within the pedagogical system of this Holy book, beside the determination of knowledge restraints, establishment of a monotheistic pedagogy comprehensive system and escort of human towards a good life is depended the on consideration of all epistemological tools, regarding to their levels. The most crucial result of this discussion is certain science attainment, and deep knowledge, considering its major role in realization of right knowledge.KeywordsEpistemological

  Keywords: fundaments, Science, Knowledge, Recognition tool, Recognition restraints, Monotheistic Pedagogy
 • Fouzia Parsa, Malek Mohammad Farrokhzad*, Abbas Ali Vafaie Pages 43-74

  Since the advent of Islam, all the poets who have cultivated their souls through their poetry have concidered the Qur'anic verses, hadiths and traditions, and have combined their thoughts and spirits and poetry with these two blessings. This effect of the Qur'an and hadith turned back to the middle of the third century In lunar system, although the manifestation of the Qur'an and the hadith is different in the poems of various poets in each period. Due to having witty poets and their interest in the Qur'an and hadith, they have provided a platform to use these two important things more. one of the poets who has Composed poetry based one Qur'an and hadith is Biddle Dehlavi. Biddle hasbeen able to articulate the path of mystical journey excellently through the artistic application of Quranicverses, hadiths and narratives, and based on three stages of Shariah, Tarigh and Truth. As well In this article, the effect of divine words and prophetic hadith on Biddle's poems is investigated; in his poems, Quranic themes and teachings are abundantly found. They can be seen in different aspects such as lexical, propositional, narrative, allusive, adaptive, and visual effects.,

  Keywords: Manifestation, Hadith, Biddle, Effectiveness
 • Ali Mohammad Jafari Nejad* Pages 75-96

  The manifestation of Quranic teachings in philosophical approaches on the one hand, and the demonstration of Qur'anic teachings through philosophical analysis, on the other hand, signify a deep link between revealed knowledges and philosophical ideas in the epistemic system oftranscendent philosophy. Among the issues that reveal correspondence between Sadrian philosophical findings with the Qur'anic teachings is Mulla Sadra's view in the coextensive of being and perception. A look at Mulla Sadra's philosophical analysis on this issue and survey and critique of its compatibility with the Qur'anic teachings is the subject of this article.

  Keywords: Existence, perception, transcendent theosophy, literal, metaphor
 • Sayed Mahmoud Musawi*, Mohammad Molaye Pages 97-120

  Animal pain and suffering in the domain of nature are undeniable facts, which give rise to the problem of incompatibility of such facts with divine attributes of omniscience, omnipotence and absolute benevolence of God in Abrahamic faiths. Theologians have endeavored to meet this challenge by both explaining the compatibility and persevering their traditional faith in divine attributes. Mark Maller, however, attempted to solve the problem by reinterpretation of divine attributes and abandoning theorthodox beliefs. The problem with Maller and his like Christian theologians was to rely on nonreligious presumptions rather than on theistic foundations in finding a solution for the problem. The critique of their stance is that one cannot formulate a logical consistent argument by adopting some premises from religious fources and other premises from nonreligious ones. It seems that a holistic view and looking into scriptural thrives can provide a better and more coherent solution for animal suffering

  Keywords: suffering, attributes of God, superfluous evils, pain
 • Zahra SheihakiHabib Jadidol, eslami Ghal e no*, Behrouz roumiani Pages 121-142

  Belief in prophecy is one of the principles of the religion of Islam. Faithful scholars have shown the qualities of the Prophet, Timmans and his joy for the emergence of beliefs and proximity to the prophetic tradition and persuading them to obey the carnal messenger. Sayf, a mystic poet of Ferghana's profession, is familiar with the deep moral, religious, and historical events of the Prophet's epoch and, with particular attention to the sources of the souland interpretation, with a comprehensive and artistic expression, has drawn the great events of the life of the Prophet into the field of purification and erosion. The image that he presents in Khatamalanbine's style expresses the deep devotion of this well-known poet to the Prophet Mohammad. In these lines, poetic evidence is extracted from the image of the Messenger of Nikki from the Divan Saif Farghani and descriptively-analytically, in terms of individual and social characteristics, attributes, titles,miracles and... Examined and categorized .

  Keywords: Mohammad's Image, Gestures, Imagery, Poetry Evidence, Divan of Poetry, Saif Fergani
 • AbbasAliShahidi* Pages 143-152

  Social networks are consequence of Internet and ICT applications. The study aimed to investigate the effect of membership in a social network virtual on the level of Identification and sense of security adolescents. The research was descriptive and causal-comparative. The population was consist of all boys and girls in the city of Arak that selected 200 people with using purposive sampling.To collect data was used Question naira sordid gentrification (ISI)and social security questionnaire .The data were analyzed with T-test and analysisof variance and using SPSS software. Result showed that between levels of identification and social security in the member sandman-members adolescents،there was no significant difference. Based on the findings of this study seem that membership in socialnetworks alone do not explain the levels ofidenti ficationor social security Ado lessens and other factors such as family, school environment and educational environment and other condition straining and develop end processing the adolescents can influence the form at ion fid entity and sense of security of them

  Keywords: social networks, levels of identification, social security
 • Fatemeh Aziz Mohammadi*, Abdollah Rahimi Pages 153-172

  Westerners have paid a great deal of attention to Islam and Muslims in recent years. This has left a tremendous legacy of researches and books. The results presented have centered for many politicians, research institutions, and even the Western public, shaping major political and strategic doctrines. However, some codings as Islamophobia has rooted from the very heart of it and consequently many politicians and the media has used these arguments in order to reclaim their ideas in this contest.Bernard Lewis is one of the contemporary Western Islamic scholars, whose studies on the matter of Islam and it’s cultural, economical, and social the Middle East region, has left a body of works, which is the center of attention for many politicians and the media. Without any doubts, further study of his works will be helpful in establishing recognition on this thoughts and its construction,

  Keywords: Bernard Lewis, Western Islamic Scholars, Islamophobia, bigotry, partiality
 • Hamid Reza Haji Babaei* Pages 173-194

  From the perspective of the Qur'an, the way to achieve the happiness of the world and the Hereafter is to follow the pattern of monotheistic education. Quran expresses the main purpose of creation as the cultivation of man. And for this purpose, the road map has been determined, in which rules, paths, methods and methods are determined and how to achieve the goal through full patterns. The monotheistic education model in the form of society has depicted general features, a complete individual, and sometimes depicted with a particular attribute of a person, and who has been discouraged by ) On the other hand, it is applied in applied science, which uses fundamental sciences, epistemology, theology, anthropology, valueology, psychology, sociology, philosophy, theology, and jurisprudence. And it's not limited to worldly science. Based on this argument, the training takes place. And the concept of education from the root of "Rabo" in the Quran is limited in scope. But from the root of the "rebab" has a wide and wide range. And "Rabbit Verbiate" plays a decisive role in interacting with the monotheistic world. Because of its gravity, it has a total lack of ownership and modesty. And the only creator can be paste. In this realistic depiction, education from the perspective of the Qur'an, the recognition of the Creator, the Owner and the Immortal, the acceptance of Him as the only Passover and the act of His commandments and His will, which is the same religion. After all, The affairs are guided through full patterns..unscrupulous patterns, tends to monotheism toward a monotheistic worldview

  Keywords: Quranic Quranic Conceptualism, Conceptualization of Education, Reconstruction of the Punitive Trinitarian Model
 • Mohammad Farajzadeh*, Mohammad Reza Sarmadi Pages 195-226

  The present study aimed to study and analyze the nature of epistemology, principles, extent, types and sources of knowledge. This applied research is descriptive and analytical. According to the results, science and knowledge are obtained using various sources such as nature, wisdom, revelation, etc. Meanwhile, the lack of access to such knowledge is a major obstacle to achieve the ultimate goal. Since different ways can be used to develop knowledge in the learners, teachers must pay attention to the best way of acquiring knowledge through such philosophical studies. Knowledge can only be obtained through experience. It should be noted that the purpose of education needs to be accompanied by knowledge. The anthropological perspective of existentialism, therefore, searches for the root of knowledge in man. Accordingly, more freedom must be given to the students in order to search for knowledge, given their psychological needs, .

  Keywords: nature of knowledge, sources of knowledge, types of knowledge, cognition
 • Manouchehr Kamari*, Malek Mohamed Farrokhzad Pages 227-258

  The nature is a term that refers to the essence and nature of the objects and phenomena of the universe and accordingly, the meaning of the nature of death, is its truth. Death in public use means the inexistence of this universe and the end of life.But writers and scholars in different domains of thought, especially in the domain of mysticism and Sufism, have, from their point of view, explained the nature and concept of death, based on their attitude of the post-death world.In addition,Molana has a significant position in the field of poetry and mysticism. Thepraise of death and the conceptual relationship between the nature of death and life in his intellectual geometry with another form, been specially considered by him.He is not the first and the last person to strive to explain the nature of his death andpraise. But praising the death with passion-centered and foreignization of its nature and its image, in addition to emphasizing the meaningful hidden attractions in the philosophy of life in the form of artistic imaginings, has a high and unparalleled frequency in his works.In this essay we have tried through precision and research in his perspective and based on his valuable works, especially the valuable book of Mathnawi, the nature of death, the goals and motives of praise of death and the story of his passion for dealing with this mysterious incident in addition to enumerate his sources of thought in this field, We will analyze and research.

  Keywords: life, Mathnavi Manavi, nature, death, Molavi
 • Masih Mahmoodi sogh, Hormoz Asadi Kouh Bad*, Siamak Baharlouei Pages 259-280

  Proscription and approval are two precedent approaches among the Muslim petitioners and clergymen. Approval originates from Sunni principles while proscription has a root in Shiite ones. Since two tribes of shiite and Sunnite have had disputes on the issue of the caliphate of prophet this kind of above -mentioned issues caused a distinction between their approaches more and more. The studies done by researchers in academic centers and religeous schools are often descriptive and merely illustrative.A deep and precide look at both the issue of proscription and approval of kalami functional challenges of these views was the main reason for the study. In this research, in addition to descriping and explaining both categories. The kalami errors of theseviews are reviewed by examining the comprehensiveness or deficiency of religion from the perspective of approval and also the problem of excommunication and its relation with the proscription has been examined. Bisides the contrast and paradox of the tow approaches, equality and unity of the content of tow views and some of the positive and constructive aspects of the thought of approval have been other findings from the researcher.

  Keywords: proscription, approval, comparartion, coindence, human law, theology science, proximity, mutual understanding