فهرست مطالب

پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی - پیاپی 7 (تابستان 1398)
 • پیاپی 7 (تابستان 1398)
 • جلد دوم
 • تاریخ انتشار: 1398/06/31
 • تعداد عناوین: 5
|
 • کیوان زارعی، عبدالرضا اسعدی * صفحات 1-8

  مدیریت دانش با در اختیار داشتن ابزارهای لازم، فرصت خوبی برای بهبود در عملکرد و همچنین ایجاد مزیت رقابتی، فراهم می کند؛ بنابراین هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی میباشد. جامعه آماری مورد نظر شامل نمایندگی ها و شعب بیمه آسیا در سطح استان خراسان رضوی می باشد. داده های اولیه و متغیر پژوهش از مطالعات کتابخانه ای به دست آمده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، از دسته تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی محسوب میگردد. این تحقیق از نوع کمی است و ابزار جمعآوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه میباشد. برای آزمون فرضیه ها و بررسی روابط از پرسشنامه ای با مقیاس سنجش طیف پنج عاملی لیکرت در نظر گرفته شد. نتیجه پژوهش حاکی از آن بود مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معنادار دارد.

  کلیدواژگان: عملکرد سازمانی، مدیریت دانش، بیمه آسیا
 • مجید جامی*، محمدحسن واحدی، حمید نازی صفحات 9-20

  در موضوع نظارت مالی در بانک ملی استان سیستان و بلوچستان با نگاهی تحلیلی به گذشته، اقدامات و تجارب مربوطه جمع بندی شده است، لذا قبل از هر چیز به بیان مبانی نظری نظارت مالی اشاره شده است به طورکلی نظارت مالی در سیستم بانکی شامل کلیه فعالیها مانند اندازه گیری، آزمایش، آزمون یا سنجش ویژگی یک موجودیت (شامل محصول، سازمان و...) و مقایسه نتایج با الزامات و دستورالعمل ها است که دارای 2 جنبه بازرسی میدانی و بازرسی سیستماتیک میباشد. علیهذا ازآنجاکه خدمات نظارت مالی با سایر خدمات بانکی مرتبط بوده، جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته که باعث شناخت نقاط قوت و ضعف سیستم کنترلهای داخلی در بانکها که زمینه ساز کاهش هزینه ها و رضایتمندی مشتریان و در نتیجه منجر به سودآوری بانک ها خواهد گردید، شده است. جهت جمع آوری داده های تحقیق اقدام به بررسی وضعیت نظارت مالی در فرایندهای ارائه خدمات و دستورالعمل های سازمانی نموده و با بررسی صورت های مالی (سود و زیان) جهت مشخص شدن میزان تاثیر نظارت، بر کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها و ارائه پرسشنامه جهت مشخص شدن تاثیر رضایتمندی مشتریان استفاده نموده، در ادامه تحقیق و بهعنوان نمونه خدمات نظارت مالی چند سال بانک ملی استان سیستان و بلوچستان بررسی گردیده است. سپس کلیه اطلاعات استخراج شده از صورتهای مالی و پرسشنامه از طریق نرم افزار SPSS و آزمون های t زوجی و همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است؛ یعنی به طورکلی نظارت مالی باعث افزایش سودآوری و رسیدن به اهداف عالیه بانک که همان کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها و افزایش رضایتمندی مشتریان در چارچوب قوانین و مقررات شده است.

  کلیدواژگان: سودآوری، مشتری مداری، نظارت
 • زینت خاتمی*، سید محمدرضا مسعودیان صفحات 21-33

  انگیزه اصلی اجتناب از پرداخت مالیات توسط مدیران، تحقق هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران و بهبود عملکرد شرکت میباشد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ارتباط اجتناب مالیاتی بر رابطه محدودیت مالی با عملکرد شرکتها می باشد. بدین منظور داده های 114 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 تا 1395 مورد دهد بین شرکتهایی تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتیجه برآورد مدلهای پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی نشان می با محدودیت مالی نسبت به شرکتهایی بدون محدودیت مالی با عملکرد شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین متغیرهای تعاملی محدودیت مالی و نرخ موثر مالیات نقدی پرداختی و بین متغیرهای تعاملی محدودیت مالی و تفاوت دفتری مالیات رابطه منفی و معنادار با عملکرد شرکت وجود دارد.

  کلیدواژگان: اجتناب مالیاتی، محدودیت مالی، عملکرد شرکت
 • امین سودمند*، حمیدرضا سوداگر، فرانک معصومیان، فریبا علیدادیانی، مهدی بالش آبادی صفحات 35-46

  این پژوهش با هدف تاثیر ارزش ویژه برند در صنعت بیمه بر وفاداری مشتریان برندهای مطرح صنعت بیمه در شهر مشهد انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل مشتریان شعب بیمه های ایران، آسیا، رازی، پارسیان در سطح شهر مشهد می باشد که به دلیل حجم زیاد نامحدود در نظر گرفته شدند. بدین منظور 384 نفر از مشتریان شرکتهای بیمه موردنظر به طور تصادفی ساده انتخاب شده و پرسشنامه تحقیق در بین آنها پخش و تکمیل شد. نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق نشان داد که: 1) ارزش ویژه برند در صنعت بیمه بر وفاداری مشتریان برندهای مطرح صنعت بیمه در سطح شهر مشهد تاثیر مثبت و معناداری دارد. 2) تداعی برند در صنعت بیمه بر وفاداری مشتریان برندهای مطرح صنعت بیمه در سطح شهر مشهد تاثیر مثبت و معناداری دارد. 3) آگاهی برند در صنعت بیمه بر وفاداری مشتریان برندهای مطرح صنعت بیمه در سطح شهر مشهد تاثیر مثبت و معناداری دارد. 4) کیفیت ادراک شده برند در صنعت بیمه بر وفاداری مشتریان برندهای مطرح صنعت بیمه در سطح شهر مشهد تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، وفاداری مشتری، شرکت بیمه
 • یکتا عباسیان* صفحات 47-60

  هدف این تحقیق بررسی تاثیر کمیته حسابرسی، عملکرد حسابرسی داخلی بر مدیریت سود بوده است. این تحقیق در بازه زمانی 1387-1386 بر روی 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار spss مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد فرضیه اول: وجود کمیته حسابرسی با مدیریت سود، ارتباط منفی دارد. فرضیه دوم: حضور یک حسابرس داخلی در اجرای حسابرسیهای داخلی با مدیریت سود، ارتباط منفی دارد. فرضیه سوم: جلسات بین کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی با مدیریت سود، ارتباط منفی ندارد.

  کلیدواژگان: کمیته حسابرسی، عملکرد حسابرسی داخلی، مدیریت سود