فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 28 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • متین فرزیدی*، رضا پرویزی، مریم دانش صفحات 5-18

  روانشناسی محیط دربردارنده ی رفتار دو سویه میان انسان با محیط کالبدی و قابلیت های محیطی می باشد. الزام معماران به شناخت صحیح این روابط، توجه ویژه به آن ها در طراحی شهرک های مسکونی و پاسخ گویی صحیح به این امر تاثیر فراوانی بر روابط میان افراد، سلامت روان و افزایش امید به زندگی دارد. در شهرک اندیشه مشکلات متعددی از جمله آلودگی بصری، وجود زمین های بایر، نیمه ساز بودن برخی بلوک ها، آلودگی محیطی و غیره وجود دارد که مهم ترین آن ها عدم توجه به حریم و فضای شخصی و به دنبال آن نقصان امنیت می باشد. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و شیوه ی گردآوری اطلاعات میدانی و اسنادی است. هدف تحقیق، بررسی ضرورت مولفه های روانشناسی محیط در مجتمع های مسکونی و نقش آن در بهبود امید به زندگی افراد می باشد. در این پژوهش پس از مطالعه ی تحقیقات پیشین، با در نظر گرفتن عوامل کمتر بررسی شده مرتبط با روانشناسی محیط به تحلیل شهرک اندیشه از طریق نرم افزار spss19 و smart pls پرداخته شد. از 420 پرسشنامه توزیع شده 390 پرسشنامه دارای پاسخ صحیح بود. نتایج نشان داد که کنترل استرس افراد بیشترین تاثیر را بر امید به زندگی دارد. معیارهای حرکت و مکث، کنترل استرس و نشانه های محیطی در مجموع 91 درصد از تغییرات امید به زندگی را توضیح می دهند.

  کلیدواژگان: روانشناسی محیط، امید به زندگی، شهرک اندیشه
 • تینا تجدد*، سید یحیی اسلامی صفحات 19-32

  معماری ایران که در دوره معاصر تحت غرب زدگی و انحطاط، اصول خود را که یکی از مکاتب مهم معماری جهان محسوب می گردد، فراموش کرده است. همچنین عدم توجه به فرهنگ که سال ها تلاش پیشینیان بوده است، مسئله ایست که گریبانگیر وضعیت فعلی معماری معاصر ایران است. این پژوهش به بررسی ضرورت منطقه گرایی انتقادی در راستای توسعه معماری ایران می پردازد. هدف اصلی؛ اولویت بندی اصول معماری ایران تحت شاخصه های منطقه گرایی انتقادی است. ابتدا به بیان مسئله و هدف پژوهش سپس به بیان مفاهیم نظری ادبیات پژوهش در قالب پیشینه پژوهشی پرداخته شده است. از نرم افزار SPSS در روش تحقیق استفاده شده است. درآخر، اصول معماری ایران از رتبه یک به آخر؛ بترتیب عبارت است از: خودبسندگی، درون گرایی، مردم واری، پرهیز از بیهودگی، نیارش. در بخش نتیجه با رتبه بندی اصول و ارزیابی رویکرد منطقه گرایی انتقادی مشخص گردید؛ خودبسندگی و درونگرایی بیشترین تاثیر و نیارش کمترین تاثیر را داشتند. این بدان معناست که دخالت منطقه گرایی انتقادی در بافت های تاریخی کمترین تاثیر و مانع از دیده منطقه گرایی انتقادی بوده و می توان با حفظ اصول فرهنگی و منطقه ای نگاهی جهانی داشت بدون اینکه سنت را به فراموشی سپرد.

  کلیدواژگان: معماری، منطقه گرایی، منطقه گرایی انتقادی، معماری ایران، اصالت
 • فاطمه گرجی پور*، علی شکور صفحات 33-44

  سرمایه اجتماعی شکلی از همبستگی سنتی جامعه است که در آن گروه های مردم می توانند با وقف خویش در پروژه های اجتماعی نفع فردی خود را دنبال کنند. مشارکت فرایندی است که موجب تحرک بخشی منابع محلی، به کارگیری گروه های متنوع اجتماعی در تصمیم گیری، درگیری مردم محلی در تعریف مشکلات، جمع آوری و تحصیل اطلاعات و اجرای پروژه ها می شود.
  این مطالعه باهدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاء مشارکت محله و مدیریت بهینه شهری در دو محله (پانصد دستگاه و کوی کارکنان) شهر دو گنبدان صورت گرفته است که به دلایل خاص محله ای این دو از بین محلات دیگر شهر انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه خودساخته با جامعه آماری 381 نفر از افراد بالای 18سال سنجش انجام گرفت. داده ها و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و برای نرمال بودن از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است که در نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرارگرفته اند. پرسشنامه از روایی قابل قبولی برخوردار بود. برای تحلیل نتایج از نرم افزار SPSS استفاده شد. به طورکلی نتیجه پژوهش حاکی از آن است که فرضیات اصلی تحقیق هردو تایید شده است، یعنی سرمایه اجتماعی در مدیریت شهری موثر است و همچنین مشارکت محله ای در مدیریت شهری نقش دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، مشارکت مردمی، مدیریت بهینه، محله های کارکنان دولت و پانصد دستگاه دو گنبدان
 • ابراهیم شریف زاده *، عبدالله شیخی، اکبر حیدری صفحات 45-60

  هدف پژوهش حاضر، بررسی و شناخت وضع موجود نظام مشارکت شهروندان در حکمروایی شهری پیرانشهر می باشد و درواقع در پی پاسخ به این سوال است که شهروندان تا چه میزان در تصمیم گیری های مدیریت شهری از طریق حکمروایی شهری مشارکت داده شده اند. این پژوهش برحسب هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی می باشد. روش جمع آوری داده ها به صورت پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. نتایج ارزش گذاری شاخص ها و زیرشاخص های اداره بهینه شهری در مدلANP و نرم افزار Super Decision نشانگر آن است که شاخص "مشارکت(A)" با امتیاز 233/0، شاخص با ارجحیت اول می باشد. همچنین، نتایج آزمون پیرسون حاکی از این است که اغلب شاخص های موجود در مدل تحقیق، تاثیر معناداری بر میزان مشارکت شهروندی در اداره شهری داشته اند. نتیجه اساسی پژوهش، وجود رابطه اساسی بین مسائل شهری و شاخص های حکمروایی است، به گونه ای که بیشترین میزان واریانس با  میزان 75/29 مربوط به گویه "مدیریت و تصمیم گیری پایدار" و بعدازآن با واریانس 874/18 مربوط به گویه "مشارکت" می باشد که ناشی از انگیزه بالای مردم جهت مشارکت و تمایل به یکپارچگی مدیریت پایدار در امور شهری است. در بحث رتبه بندی محلات ازلحاظ مدیریت مشارکتی نیز (آزمون کروسکال والیس)، "محله 24" با بیشترین امتیاز (66/236) رتبه اول را به خود اختصاص داده است. نتایج کلی پژوهش، دال بر این واقعیت است که نادیده گرفتن نظر شهروندان در رابطه با مدیریت شهری و نحوه تصمیم گیری مدیران شهری، به طور قابل توجهی درروند حکمروایی شهری پیرانشهر موثر بوده، و همین امر سبب تاثیرات نامتعادلی در نواحی شهری شده است.

  کلیدواژگان: مدیریت شهری، مشارکت شهروندی، حکمروایی خوب شهری، پیرانشهر
 • فهیمه خواجه نبی*، یوسف درویشی، مریم کیایی صفحات 61-74

  تنوع ابعاد و پیچیدگی صنعت گردشگری، متناسب با مناطق جغرافیایی، زمینه های ویژه ای برای برنامه ریزی و مدیریت گردشگری ایجاد کرده است. در مناطق مستعد توسعه صنعت گردشگری، باید به دنبال عوامل محرک جریان گردشگری بود چراکه گردشگری یکی از پویاترین فعالیت های اقتصادی عصر حاضر است اگرچه توسعه گردشگری راه حل کلی برای رفع همه مسائل نیست، اما راهبردی مناسب، را برای توسعه پایدار و کاهش محرومیت مناطق و توسعه همه جانبه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و محیطی و نهادی، و... در یک شهر یا کشور، پیش روی برنامه ریزان قرار خواهد داد. بنابراین ضرورت پرداختن به مسئله گردشگری شهری، نیازهای پیش روی شهرنشینان را با تغییر در مولفه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موردبررسی و در شرایط مطلوب قرار خواهد داد. این تحقیق از نوع کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری ما در این پژوهش خانوارهای شهرستان گلوگاه، مسئولین و گردشگران می باشند که برای بررسی تاثیرات عوامل مطرح شده در گردشگری از ابزار پرسشنامه استفاده که توسط جامعه آماری فوق پاسخ و داده ها با استفاده از آزمون های آماری نرم افزار Spss و با و مدل HOLSAT به تجزیه تحلیل داده های پژوهش پرداخته ایم که نتایج آن حاکی از مسئله است که مطابق آزمون های آماری گرفته شده از مولفه های دو فرضیه هر دو فرضیه تایید می شوند و این ساختار ها توانسته اند موجبات توسعه گردشگری منطقه را فراهم آورند و نتایج حاصله از مدل HOLSAT نشان از مثبت بودن عملکرد موجود در مولفه های ساختار اقتصادی و متناقض بودن عملکرد برخی از مولفه های ساختار اجتماعی - فرهنگی است که نشان از نیازمندی در راستایی برنامه ریزی مجدد در این راستا است.

  کلیدواژگان: ساختارهای اجتماعی و فرهنگی، ساختارهای اقتصادی، گردشگری شهری، شهر گلوگاه، توسعه پایدار، HOLSAT
 • مهدی شعبانیان، لیلا زارع، محمد مهدی کابلی*، علی دهقانی صفحات 75-88

  تعداد زیادی از شهرهای دنیا درگیر موضوع آلودگی هوا و محیط زیست می باشند. مصرف سوخت های فسیلی در حوزه های مختلف شهری به ویژه ساختمان ها تاثیر بالایی در ایجاد این آلودگی دارد. حدود چهل درصد از کل انرژی کشور صرف گرمایش، سرمایش و روشنایی ساختمان ها می گردد. بهره گیری از انرژی پاک خورشیدی یکی از راهکارهای کاهش بار حرارتی ساختمان ها هست. یکی از عوامل موثر در میزان این بهره گیری، نسبت ارتفاع ساختمان به عرض معبر مجاور آن یا شاخص رویت پذیری آسمان هست. به طوری که با افزایش این نسبت امکان بهره گیری بنا از انرژی خورشیدی کاهش و با کاهش نسبت مذکور، این امکان افزایش می یابد. هدف از این پژوهش ارزیابی ضوابط طرح تفصیلی شهر همدان، در خصوص روش تعیین ارتفاع ساختمان ها از جنبه بهره گیری آن ها از انرژی خورشیدی و تعیین رتبه کیفیت بهره گیری ساختمان های مجاور معابر شهری با عرض های متفاوت، از انرژی خورشیدی هست. بر اساس طرح تفصیلی همدان، چهارده گزینه اصلی به همراه حالت های زیرمجموعه هریک که درمجموع شامل هجده حالت می شود، در قالب چهار شاخص موثر بر میزان مصرف انرژی در ساختمان ها بر پایه روش تاپسیس برای ساختمان های شمالی و جنوبی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. این شاخص ها شامل زاویه متوسط رویت موانع تابش انرژی خورشیدی روبروی پوسته بیرونی، نسبت سطح کل پوسته در معرض هوای آزاد به حجم کل ساختمان، نسبت سطح جدار نور گذر به سطح کل پوسته بیرونی در جبهه جنوبی و نسبت سطح پل های حرارتی موجود در نما به سطح کل پوسته بیرونی ساختمان هست. بر اساس نتایج به دست آمده به طورکلی در معابر کم عرض، ساختمان های جنوبی و در معابر عریض ساختمان های شمالی بهره گیری مناسب تری از انرژی خورشیدی در مقایسه با دیگر معابر دارند. نتایج نشان می دهد که در بین ساختمان های شمالی، بناهای واقع شده در مجاورت معابر 75 متری دارای مناسب ترین و بناهای مجاور معابر 10 متری واقع شده درزمینهای با مساحت بیش 220 مترمربع نامناسب ترین عملکرد رادارند. همچنین در بین ساختمان های جنوبی، بناهای واقع شده در مجاورت معابر 4 متری دارای مناسب ترین و بناهای مجاور معابر 30 متری واقع شده درزمینه ای با مساحت کمتر از 300 مترمربع نامناسب ترین عملکرد رادارند.

  کلیدواژگان: طرح تفصیلی، همدان، ارتفاع ساختمان، کارایی انرژی، تاپسیس
 • یعقوب زارعی* صفحات 89-104

  پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان دسترسی زنان به فرصت های آموزشی در شهرستان های استان بوشهر انجام گردید. این مطالعه به لحاظ ماهیت یک پژوهش کاربردی و از منظر روش شناسی در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی قرار می گیرد. شیوه گردآوری اطلاعات از نوع کتابخانه ایی و ابزار جمع آوری داده ها با توجه به اهداف پژوهش مبتنی بر ابزارهای استاندارد شده در قالب جداول و فرم های رایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن(بویژه سالنامه آماری سال 1393 استان بوشهر) بوده است. شایان ذکر است که جامعه آماری پژوهش 9 شهرستان واقع در استان بوشهر بوده است که جهت سنجش سطح دسترسی زنان به فرصت های آموزشی، 19 مولفه در قالب شاخص های توسعه آموزشی، از آمارنامه رسمی استان، استخراج و با استفاده از تکنیک تحلیل مولفه های اصلی وزن دهی و سپس با استفاده از روش های وایکور و تحلیل سلسله مراتبی خوشه ای مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل یافته های پژوهش ضمن تایید وجود شکاف عمیق در توزیع و تخصیص فرصت های آموزشی بین شهرستان های استان بوشهر، حاکی از آن است که در مجموع شاخص ها، تنها شهرستان های بوشهر با ضریب 0 و گناوه با 0/12 دارای بالاترین سطح توسعه یافتگی به لحاظ دسترسی زنان به فرصت های آموزشی بوده و شهرستان های دیلم با ضریب 0/84، تنگستان با ضریب 0/89 و دیر با ضریب 1 در پایین ترین سطح دسترسی قرار گرفته اند. همچنین نتایج سطح بندی شهرستان ها نیز نشان داد به لحاظ میزان دسترسی زنان به فرصت های آموزشی نوعی محرومیت کلی بر فضای استان بوشهر حاکم است.

  کلیدواژگان: فرصت های آموزشی، زنان، وایکور، بوشهر
|
 • Matin Farzidi* Pages 5-18

  Environmental psychology involves two-way behavior and interaction between humans and the physical environment and environmental capabilities. The requirement for architects to properly recognize these relationships and special attention to residential complexes and settlements and their design as a complex factor that has a great impact on the relationships between individuals is necessary. Correct handling of this issue results in mental health and increased life expectancy. The mentioned town is faced with numerous problems, including visual pollution, existence of inert lands, incomplete blocks, environmental pollution, etc., most notably, the lack of attention to privacy and personal space, and consequently a lack of security. The research methodology is descriptive-analytical and information gathering has been performed by fieldwork and documentation. The aim of this study was to investigate the necessity of environmental psychology components in residential complexes and their role in improving the hope and health of individuals. In this research, after studying previous researches in this field, considering the criteria and factors that were less studied and related to environmental psychology, the Andisheh township was analyzed through spss19 and smart pls software. For this purpose, 420 questionnaires were distributed, which 390 questionnaires were answered correctly. The results showed that people's stress control had the greatest impact on life expectancy. The criteria for movement and pause, stress control and environmental signs explain a total of 91% of life expectancy changes.

  Keywords: Environmental Psychology, Life expectancy, Andisheh Town
 • Tina Tajaddod* Pages 19-32

  Since entering the new century, Iranians architectural field treats the scientific thoughts of “Regionalism” and “Critical Regionalism” more and more rationally and gradually abandons shallow copy of “racialism”. This transfer of historical trend does not originate from the update of academic definition, but from cultural critical renewal of the traditional architectural culture for months and years. Iran's architecture, which, under contemporary Westernism, has forgotten its principles, which are considered to be one of the most important schools in the world of architecture. Also, the lack of attention to culture, which has been the antecedent effort for many years, is an issue that is affecting the current state of contemporary Iranian architecture. This research studies the necessity of critical regionalism in the development of Iranian architecture. Which addresses this issue in terms of the need to challenge the architecture of Iran, which is an architecture with Iranian originality, but with global technology. At first, the problem and goals of the research and the research method have been discussed. The research is also applied to the purpose of the research and then it is expressed in terms of theoretical concepts of the literature of the research and then the ideas of the architects and research background have been presented. One of the most fundamental issues in the challenge of regionalism approaches is its relevance to the modernist and global approach that has been addressed in this paper. In the remainder of the article, we tried to use the relationship or non-significant relationship between independent variables (manufacturing method and technology) and dependent variables (critical regionalism) to be tested for independence or correlation. Other objectives of this paper are to determine the variables that affect critical regionalism in architecture. In this paper, Kolmogorov-Smirnov tests, correlation coefficient and the new and advanced methods of partial least squares equation (VPLS), all of which are part of the SPSS research method, are used. The main result of this research is the existence of a meaningful relationship between (introversion, passion, self-affirmation, people, lack of futility) as the principles of Iranian architecture and regionalism in a field research. The ranking of the variables of the principles of Iranian architecture from the rank 1 to the end is as follows: self-affirmation, introversion, people's wisdom, avoidance of futility, nearness. Finally, in the result section with ranking of principles and evaluating the superiority of the index with the critical regionalization approach, it was revealed that self-esteem and introversion had the least impact on this issue, which means that the involvement of critical regionalism in historical texts It has the least impact on critical regionalism and can be viewed globally by preserving cultural and regional principles without forgetting the tradition. At the mean time, cultural diversity can not be a reason for protecting backward culture and refusing advanced one The aim of critical regional culture is not simply to “restore the old”, but also to integrate and innovate in the trend of cultural globalization.

  Keywords: Architecture, Regionalism, Critical Regionalism, Iranian Architecture, Authenticity
 • Fatemeh Gorjipour* Pages 33-44

  Social capital is a form of traditional solidarity of society in which groups of people can pursue their individual interests by dedicating themselves to social projects. Participation is a process that mobilizes local resources, utilizes diverse social groups in decision making, locals engage in defining problems, collecting and learning information and implementing projects.
  The purpose of this study was to investigate the role of social capital in promoting neighborhood participation and optimal urban management in two neighborhoods (five hundred employees of the staff) of Dongnbodan city. They were selected from different neighborhoods for the particular neighborhood of the city. Using self-made questionnaire, 381 people over 18 years of age were evaluated. Data and Pearson correlation coefficient, Spearman correlation coefficient and for Kolmogorov-Smirnov test were used for normalization. They were analyzed by SPSS software. The questionnaire had acceptable validity. SPSS software was used to analyze the results. Overall, the result of the research suggests that the main assumptions of the research are both confirmed, that is, social capital is effective in urban management, and also the involvement of the neighborhood in urban management.

  Keywords: Social Capital, Popular Participation, Optimal Management, Employee Neighborhood, Five Hundred Twin Units
 • Ebrahim Sharifzadeh* Pages 45-60

  In this Research For sake topic importance optimum governance to urban development. Urban Management valuation their activities and for at Areas and urban zone. Till the will be exert in the Future activities in Office of the City, Piranshahr City Management Have been evaluated with According to Standard measures governance. The purpose of this study is scrutiny and Analysis of the Status quo citizen participation System in Piranshahr urban Governance. In fact Present research at sake Respond to this The main question that Whether decisions made Is  been effective The level of citizen participation Through Urban management system at  Piranshahr urban areas Management Based on Management Standard indicators Is Formed. And sake response to Question. Research done research on base Analytical Descriptive Methods.  According to the Athletics - Library studies. And after analysis the results this is indicated the most significant effect have on Significant impact on the level of citizen participation in urban governance. This is another finding there is a fundamental relationship between urban issues and Governance Index. Poor performance and Inefficient urban Management system has Key role in the instability Urban Governance and the following the level of citizen participation.
  To realize a good urban governance with a cooperative attitude and network approach, clusters emphasizing the decentralized and multilevel planning system that focuses on passive geographic locations.
  It is based on the formation of an optimal urban governance based on the pattern of democratic governance and the strengthening of the culture of interaction and coexistence between the activists of society and on the other hand the attachments and spatial, legal, citizenship and social senses in the citizens, together with their participation in decision making and decision making. Which can provide useful results in the city administration with the institutionalization of management at different levels, to promote and strengthen the model of council management among all management bodies, and consequently with the process of accountability of the authorities and the responsibility of all city management bodies in implementing the function of increasing the trust between actors and Strengthening the pivotal justice among citizens.

  Keywords: Urban Management, Optimal Management of a City, Good Urban Governance, Piranshahr Urban
 • Fahimeh Khajehnabi* Pages 61-74
  Introduction

  Tourism is one of the most dynamic economic activities of the present era which plays an important role in the sustainable development of the cities. From one side tourism acts in certain spatial pattern foundations. One of these urban tourism spatial patterns that could be considered as the key element in the sustainable urban development. Tourism is combined of numerous factors and is engaged with them which in this midst social, cultural, economic, environmental and fundamental structures are considered as the important factors amongst them
  The present study with the

  purpose

  For this manner and considering the importance of the study, the purpose of the research is to analyze the social, cultural, economic, structures in growth and development of urban tourism in the city of Galugah. The people under study in this research are the families, managers and tourists of the city of galugah.

  Methodology

  This research is of an applied and descriptive-analytical nature. The statistical population of this study is households in the city of Golgah, officials and tourists. To investigate the effects of the proposed factors in tourism, the tool of the questionnaire used by the statistical population was the response and the data were analyzed by SPSS software and the HOLSAT model. Analysis of research data has been carried out. The results of this study indicate that both of the hypotheses are confirmed by the statistical tests taken from the components of the two hypotheses, and these structures have been able to contribute to the development of tourism in the region.

  Results and discussion

  The results indicate that in the tourists and the host society sector, the quadruple aspects under study in the research is at a 99 percent meaningful relation to sustainable tourism development, meaning that it is the mark of the effectivity from social-cultural, economic, skeletal and fundamental affluence in the sustainable growth and development of urban tourism. The results of the HOLSAT model indicate that the performance of the components of economic structure is controversial and the performance of some of the components of socio-cultural structure is indicative of the need for re-planning in this direction

  Keywords: Social, cultural structures, economic structures, urban tourism, the city of Galugah, sustainable development, HOLSAT
 • Mohammadmahdi Kaboli* Pages 75-88

  Many cities in the world are involved with air pollution and environmental pollution. The consumption of fossil fuels in buildings has an enormous impact on the pollution. About 40% of the total energy is spent on heating, cooling and lighting of buildings. The use of solar energy is one of the ways that reduce the thermal load of buildings. One of the factors that affect this utilization is the ratio of the height of the building to its side street width or sky view factor (SVF). By increasing this ratio, the possibility of using solar energy decreases and this possibility increases by decreasing the ratio. The purpose of this research is to evaluate the criteria of the detailed plan of Hamadan regarding the method of determining the height of buildings in terms of their use of solar energy and determining the quality rating of the buildings with different latitudes of solar energy. Based on Hamedan's detailed plan, the fourteen main options, along with the subset modes, each of which totally comprise eighteen modes, were analyzed in four effective indicators of energy consumption in buildings based on Tapsis method for North and South buildings. these indicators include the average angle of view of the barriers to solar radiation outside the outer shell, the ratio of the total surface of the shell exposed to outdoor to the total building volume, the ratio of the surface of the ceiling to the total surface of the outer shell on the south face, and the ratio of the thermal bridges in the facade to the total surface is the outer shell of the building. The results show that, generally, southern buildings in narrow dtreet, and northern buildings in widespread street have a better use of solar energy than other ones. According to the results, among the northern buildings, the buildings located in side of the 75-meter streets have the best Productivity and the buildings located in side of the 10-meter streets with over 220 square meters area are the most inefficient. Among the southern buildings, the buildings located in side of the 4-meter streets have the best Productivity and buildings located in side of the 30-meter streets with less than 300 square meters are the most inefficient.

  Keywords: Detailed Plan, Hamedan, Building‛s Height, Energy Efficiency, TOPSIS
 • Yaghoub Zarei* Pages 89-104

  The present study was conducted with the aim Adaptive Comparsio Women's Access to Educational Opportunities In the Counties of Bushehr Province, This study is based on the nature of an applied research and from a methodological point of view in the descriptive-analytical research category. The method of collecting information from type of library and the data collection tool has been based on research goals based on standardized tools in the form of tables And common forms of population census and housing (Especially the 2014 Statistical Yearbook of Bushehr Province). It is worth noting that the statistical population of the study was 9 Conties in Bushehr province, to measure women's access to educational opportunities, From official statistics of the province, extraction, and were evaluated using the weighted main component analysis technique and then using the vikor methods and cluster hierarchy analysis. Analyzing the research findings while confirming the existence of a deep divide in the distribution and allocation of educational opportunities between the Counties of Bushehr province, It is indicative that in total indicators, only Bushehr Counteis with a coefficient of 0 and Genavah with coefficient of 0.12 has the highest level of development in terms of women's access to educational opportunities and Deylam Counteis with coefficient of 0.84, Tangestan coefficient of 0.89 and Dayer coefficient of 1 are located at the lowest access level. Also, the results of county level were also shown, in terms of women's access to educational opportunities, a general deprivation dominates the space of Bushehr province.

  Keywords: : Educational Opportunities, Women, VIKOR, Bushehr