فهرست مطالب

کارآفرینی در کشاورزی - سال پنجم شماره 3 (پاییز 1397)
 • سال پنجم شماره 3 (پاییز 1397)
 • 114 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1397/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امیر نعیمی*، سید محمد جواد سبحانی، ناصر ولی زاده صفحات 1-18

  هدف کلی این تحقیق تحلیل عوامل موثر بر توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در سازمان جهاد کشاورزی زنجان بود. جامعه آماری تحقیق، کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بودند (687N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 122 نفر تعیین شد و به روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای محقق ساخته بود. روایی ظاهری و محتوایی آن با استفاده از نظرات جمعی از متخصصان مورد بررسی و تایید قرار گرفت. همچنین مقادیر محاسبه شده آلفای کرونباخ، میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و پایایی ترکیبی (CR) برای متغیرهای تحقیق در حد قابل قبولی بود. نتایج تحلیل مسیر نشان داد عامل تحریک و پرورش انگیزه ها تاثیر معنی-داری بر روی توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه نداشت. همچنین سایر عوامل موثر (از قبیل: آموزش مهارت ها؛ تغییر درک و کشف فرصت؛ مشارکت، استقلال طلبی و قبول مسئولیت؛ نوآوری، خلاقیت و مخاطره پذیری؛ تغییر و تحول ارزش های سازمان) تاثیر مثبت و معنی داری در سطح خطای یک درصد بر روی توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه داشتند. به طوری که این عوامل 87 درصد از تغییرات توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در سازمان جهاد کشاورزی زنجان را تبیین نمودند.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، کارآفرینی، سازمان جهاد کشاورزی زنجان، کارکنان
 • نادر نادری، بهنوش سیفی رسولیان* صفحات 19-30

  کشور ایران که سیاست اقتصاد مقاومتی را انتخاب نموده مکلف به نوآوری و کارآفرینی در عرصه های جدید اقتصادی است، و برای تحقق اقتصاد مقاومتی آمادگی نهادهای اقتصادی و تعامل و همکاری میان دولت و مردم ضروری است. دانشگاه کارآفرین می تواند به عنوان کانون اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده، با برخورداری از ایده ها و اندیشه های نو، هر لحظه در شریان های حیاتی جامعه که حرکت رو به رشدی دارند، نیروی نوینی را تزریق کند و جامعه نیز با به کار بستن ایده های نوظهور دانشگاهیان می تواند اندیشه توسعه را محقق سازد. از آنجایی که عموما استراتژی های دانشگاهی وارد سازمان های تصمیم گیر و سپس وارد نهادهای اجرایی می شوند، بهترین مکان برای پرداختن و تئوریزه کردن ایده ها دانشگاه ها هستند. مطالعه حاضر، از مرور ادبیاتی گسترده در متون موجود و کارهای علمی انجام شده در حوزه دانشگاه کارآفرین و اقتصاد مقاومتی استخراج شده است. این پژوهش به بررسی وضعیت و ویژگی های دانشگاه کارآفرین در کشور و میزان تاثیر و نقش آنها در تحقق و پیشبرد اقتصاد مقاومتی پرداخته است. همچنین تلاش شده تا در جهت مرتفع نمودن خلاء پژوهشی یعنی عدم تمرکز بر دانشگاه های نسل سوم و جایگاه آنها در اقتصاد مقاومتی قدم های موثری برداشته شود. در نهایت پیشنهادهایی در راستای هموار کردن مسیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، دانشگاه کارآفرین، کارآفرینی سازمانی، اقتصاد مقاومتی، تاب آوری اقتصادی
 • حمید کریمی*، حسام الدین غلامی صفحات 31-49

  واژه ‏های متعددی برای مهارت‏های مرتبط با اشتغال دانشجویان در آموزش عالی به کار رفته است که از جمله می‏توان به کارآفرینی، اشتغال‏ پذیری، مهارت‏های عمومی، مهارت‏های قابل انتقال، مهارت‏های اصلی، مهارت‏ های کلیدی و مهارت‏های کسب و کار و یادگیری توسعه شغلی اشاره کرد. از جمله چالش‏ های پیش روی محققان و دست‏اندرکاران آموزش عالی تعدد این واژه هاست که در برخی مواقع با بی‏دقتی به کار گرفته می‏شوند. هدف این مقاله ابهام‏زدایی از این واژه ها و فراهم کردن زمینه درک صحیح و کاربست شایسته آنها در عرصه پژوهش و عمل در آموزش عالی کشاورزی است. مقایسه کارآفرینی و اشتغال‏پذیری نشان داد وجه ممیزه کارآفرینی صلاحیت‏های قبل از تاسیس کسب و کار (صلاحیت فرصت) و وجه تمایز اشتغال‏پذیری یادگیری توسعه شغلی است. از وجوه تشابه آنها صلاحیت‏های پس از ایجاد کسب و کار (صلاحیت‏های مدیریتی) و مهارت ‏های فنی (تخصصی) است. مهارت های اصلی، کلیدی، عمومی، قابل انتقال، کسب و کار و یادگیری توسعه شغلی بخشی از مهارت‏های اشتغال پذیری هستند. واژه های مهارت‏های عمومی، قابل انتقال، اصلی و کلیدی در بسیاری موارد به صورت مترادف به ‏کار می‏روند، اما می‏توان وجوه تمایزی را برای آنها قائل شد. در این زمینه، مهارت های قابل انتقال و عمومی که در حقیقت معنای یکسانی دارند؛ نسبت به مهارت های اصلی یا کلیدی و همچنین مهارت‏های کسب و کار، طیف گسترده تری از مهارت ها را در بر می گیرند و مهارت های اصلی یا کلیدی و مهارت‏ های کسب و کار نوع خاصی از مهارت های عمومی یا قابل انتقال هستند.

  کلیدواژگان: مهارت‏های عمومی، مهارت‏های کلیدی، مهارت‏های قابل انتقال، مهارت‏های اصلی، توسعه شغلی
 • محمدرضا محبوبی*، مهدیه باقری، غلامحسین عبدالله زاده صفحات 51-66

  در شرایط کنونی موضوع اشتغال یکی از مهم ترین چالش های اجتماعی در کشور است. در این راستا یکی از نهادهایی که با اجرای طرح های اشتغال سعی در حل مشکل داشته است، کمیته امداد امام خمینی(ره) است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت طرح های اشتغال زای کمیته امداد اما م خمینی(ره) در استان گلستان انجام گرفته است. پژوهش از نوع مطالعات کاربردی است که به روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان گلستان به تعداد 80 نفر بودند که به شیوه تمام-شماری به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSpss و Excel استفاده شد. نتایج نشان داد مهم ترین فرصت های طرح های اشتغال زا "ایجاد فرصت رشد و ارتقای شخصیت مددجویان" و "صیانت از نهاد خانواده" و مهم ترین تهدیدها "نبود تعاونی های حمایت کننده از کسب و کارهای خانگی"، "واردات بی رویه محصولات مشابه با قیمت کمتر" و "عدم آشنایی مددجویان به روش های تبلیغاتی" بود. "خرید ارزان قیمت محصولات تولیدی توسط دلالان" و "نبود برند مشخص برای محصولات تولیدی مددجویان" مهم ترین نقاط ضعف و "کمک به توسعه بازار تولید و مصرف" و "انعطاف پذیری بیشتر طرح ها با شرایط محیط زندگی" از مهم ترین نقاط قوت بود. همچنین نتایج نشان داد تحلیل نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت طرح های اشتغال زا در ناحیه راهبرد رقابتی قرار دارد یعنی باید با بهره جستن از فرصت ها نقاط ضعف را از بین ببریم.

  کلیدواژگان: کمیته امداد امام خمینی(ره)، طرح های اشتغال زا، ضعف، قوت، تهدید
 • مریم شاهدوستی، سعید کریمی* صفحات 67-80

   هدف این پژوهش توصیفی- همبستگی بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بود. همچنین نقش میانجی یادگیری سازمانی و فردی و جهت گیری یادگیری بررسی شد. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر 50 تن از مدیران که به روش تمام شماری انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های استاندارد گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ابزار تحقیق نیز از طریق برآورد مدل اندازه گیری و ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی و تایید شد (94/0<>70/0). برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart PLS 3 استفاده شد. نتایج نشان داد که گرایش کارآفرینانه با عملکرد سازمانی، یادگیری سازمانی و جهت گیری یادگیری رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین بین جهت گیری یادگیری با عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. اما رابطه بین یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی معنی دار نیست. افزون بر این، اثر غیرمستقیم گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی از طریق جهت گیری یادگیری منتقل می شود. بر اساس یافته های پژوهش، مدیران و رهبران سازمان می توانند در فرایند بهبود گرایش کارآفرینانه بر مکانیسم یادگیری سازمانی و جهت گیری یادگیری تمرکز نمایند و از این طریق عملکرد سازمان را ارتقاء دهند.

  کلیدواژگان: گرایش کارآفرینانه، عملکرد سازمانی، یادگیری سازمانی، جهت گیری یادگیری، جهاد کشاورزی
 • بیژن رضایی، سحر رستمی*، مهتاب ژیان، معین سلیمانی صفحات 81-94

  هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در شهرستان کرمانشاه است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر پارادیم در گروه تحقیقات کیفی قرار می گیرد و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند جمع آوری گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی و کارآفرینان بخش کشاورزی بود. برای انتخاب مشارکت کنندگان از روش نمونه گیری هدفمند بهره برده شد و در نهایت پس از انجام ده مصاحبه اشباع نظری حاصل گردید. برای بررسی قابلیت اعتبار یافته ها نیز از روش بازنگری مشارکت کنندگان و کارشناسان و همچنین از جمع آوری و تحلیل هم زمان داده ها بهره گرفته شد. با تحلیل محتوای متن مصاحبه 52 کد مفهومی که نشان دهنده عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی بود به دست آمد. فهرست کامل کدها، با توجه به قرابت مفهومی، در قالب شش طبقه موضوعی گروه بندی شد که شامل: منابع طبیعی، سرمایه مالی- حمایتی، ویژگی ها و فرهنگ کارآفرینی، پشتیبانی و آموزش، قوانین، مقررات و سیاست ها و عوامل زیرساختی است.

  کلیدواژگان: کارآفرینی کشاورزی، توسعه کشاورزی، توسعه کارآفرینی، شهرستان کرمانشاه
 • سمیه آرمند*، نازنین حاتمی کیا، لطیف محمدزاده صفحات 95-108

  هدف کلی این پژوهش شناسایی نقش تعاونی های کشاورزی در تقویت روحیه کارآفرینی کشاورزان شهرستان مهاباد است. این تحقیق پیمایشی بوده و جامعه ی آماری تحقیق، شامل 230 نفر از کشاورزان عضو تعاونی های کشاورزی در سطح شهرستان مهاباد است که حجم نمونه، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونهگیری تصادفی ساده 111 نفر برآورد شد. به این منظور تعداد 111 پرسشنامه تکثیر و بین افراد نمونه توزیع شد. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه و مصاحبه حضوری بودند. روایی پرسشنامه به تایید اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان رسید. پایایی پرسشنامه در مرحله پیش آزمون برای قسمت های مختلف پرسشنامه بین 85/0 و 90/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS20 استفاده شد. نتایج آزمون مقایسه t تک نمونهای میانگین نشان داد که همه مولفه های روحیه کارآفرینی شامل ریسک پذیری، کنترل زندگی، خلاقیت، استقلال و اعتمادبه نفس در سطح 99 درصد معنادار شدند که این امر نشان دهنده تاثیر تعاونی های کشاورزی مورد مطالعه در تقویت روحیه کارآفرینی است. همچنین با انجام همبستگی نشان داده شد که کشاورزان با تحصیلات بالاتر؛ نقش و جایگاه تعاونی ها را در فعالیتهای کارآفرینانه موثر می دانند. همچنین نتایج پردازش داده ها نشان داد که بین نقش و جایگاه تعاونی در فعالیتهای کارآفرینانه و سابقه عضویت رابطه معنی داری موجود ندارد. به منظور مقایسه میانگینها در دو وضعیت موجود و مطلوب، از آزمون t همبسته استفاده شد، بین میانگین نمره دو مولفه وضعیت موجود و مطلوب تفاوت معنی داری در سطح 99 درصد وجود داشت.

  کلیدواژگان: خلاقیت، ریسک پذیری، استقلال طلبی، کنترل درونی، روحیه ی کارآفرینی
|
 • A. Naeimi*, M.J. Sobhani, N. Valizadeh Pages 1-18

  The aim of this study was to analysis factors influencing development of entrepreneurial organizational culture in Agricultural Jihad organization of Zanjan province. Statistical population of research were staffs who involved in Agricultural organization of Zanjan province (N=687). The sample size was determined using the Cochran formula (n=122). Sample respondents were selected using proportional stratified sampling method. Research instrument was standard questionnaire. Face and content validity of questionnaire was approved by a panel of experts. Also, calculated values of Cronbach’s Alpha, Average Variance Extracted (AVE) and Composite Reliability (CR) for all variables were confirmed. Results of path analysis showed that motivation stimulating and fostering had no significant effect on development entrepreneurial organizational culture. Also, other effective factors (such as: skills training; change the perception and discovery of opportunity; participation, independence and of responsibility; innovation, creativity and risk appetite; change and evolution of organization values) had positive and significant effect (p≤ 0.01) on development of Entrepreneurial culture. So that these variables explained 87% of variance in the entrepreneurial culture development of Agricultural Jihad organization in Zanjan province.

  Keywords: Organizational Culture, Entrepreneurship, Agriculture Organization of Zanjan, Staffs
 • N. Naderi, B. Seyfi Rasoolian* Pages 19-30

  Iran, which has chosen the policy of resistance economics is required to innovate and entrepreneurship in new economic eras, for the realization of a resistance economy is essential the readiness of economic institutions and the interaction between government and people. The entrepreneur university can be the turning point for training human resources, with new ideas and new thinking, every moment inject a new force, in the vital arteries of the growing society and Society can make use of the emerging developmental ideas of academics. Generally, academic strategies came into decision-making organizations and then enter into executive institutions; the university is the best place to theorize ideas. Therefore, the present review study is based on a comprehensive literature review of available literature and does scientific works in the field of entrepreneur university and resistance economics. Efforts have also been made to take effective steps towards removing the research gap, namely the lack of focus on third-generation universities and their position in the resistance economy. In the end, there were several proposals for, the realization of resistance economy.

  Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial University, Resistance Economics, Economic
 • H. Gholami*, H. Karimi Pages 31-49

  Several terms have been applied for students' employability-oriented skills in higher education including entrepreneurship, employability, generic skills, transferable skills, core skills, key skills, enterprise skills and career development learning. Due to variety of terms occasionally used carelessly or interchangeably, terminology can be one the challenges for researchers and practitioners in higher education. Accordingly, this paper aimed to remove ambiguity about these terms and determine their overlap and differences for quite understanding and consequently proper application of them in research and practice in higher agricultural education. Comparing entrepreneurship and employability reveled that pre-founding competencies (mostly opportunity competency) is the characteristic of entrepreneurship and career development learning is the characteristic of employability. Post-founding competencies (managerial competencies) and technical (specialized skills) are among their similarity points. Core, key, generic, transferable, enterprise skills and career development skills can be viewed as an aspect of employability. Core, key, generic, transferable generally are used interchangeably, but some differences can be asserted. In this regard, generic and transferable skills which are synonyms, encompassing a wider range of skills in comparison to core, key and enterprise skills, indeed these skills are a particular type of generic or transferable skills. Core and key skills are synonym, bearing in mind that key skills term was used later, by Experts instead of core skills and since then became common.

  Keywords: Generic skills, Key skills, Transferable skills, Higher education, Career development.1
 • M. Bagheri, M.R. Mahboubi*, G. Abdollahzadeh Pages 51-66

  In the current situation, employment is one of the most important social challenges in the country. In this regard, one of the institutions that have been trying to solve the problem by implementing employment plans is the Imam Khomeini Relief Committee. The purpose of this study was to analysis the weaknesses, strengths, threats and opportunities of the employment plans of the Khomeini Relief Committee in Golestan province. Research is a type of applied research which is done by descriptive-survey method. The statistical population consisted of all experts of Imam Khomeini Relief Committee in Golestan province (N=80). SPSS and Excel software were used to analyze the data. The results showed that the most important opportunities for employment plans were "creating opportunities for the growth and improvement of the personality of the clients" and "protecting the family institution" and the most important threats were "the lack of supportive co-operatives from domestic businesses," "imports of similar products at a lower cost," and "lack of clients familiarity with the methods of advertising". The most important weaknesses were “buying cheap products manufactured by brokers "and" the lack of specific brands for clients' products". The most important strengths were “contributing to the development of the market for production and consumption"and "more flexibility of designs with living environment conditions". The results also show that weaknesses, strengths, threats and opportunities of employment plans are in the competitive strategy area. That is, we must eliminate the weaknesses by taking advantage of the opportunities.

  Keywords: Imam Khomeini Relief Committee, Employment plans, Self-employment, Entepreneur
 • M. Shahdousti, S. Karimi* Pages 67-80

  Entrepreneurial orientation and organizational learning provide possible ways to address the need to encourage and manage strategic change continuously in order to achieve competitive advantage, ensure survival, and generate enhanced performance. As such, the purpose of this study was to investigate the relationship between entrepreneurial orientation and organizational performance in the Jahad-e-Agriculture organization in Hamedan province. It also examined the mediating roles of learning orientation and organizational learning on entrepreneurial orientation-performance relationship. The study population included 50 managers that were selected through census method. Data was collected using a standardized self-administered questionnaire. The content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts and its reliability was confirmed using Cronbach’s alfa coefficient (0.94≥α≥0.70). Data were then analyzed using partial least squares structural equation modelling by the help of Smart PLS 3.0 software. The results indicated that entrepreneurial orientation was significantly related to organizational learning, learning orientation and organizational performance. There was also a significant relationship between learning orientation and organizational performance. In addition, the results of bootstrap procedure showed that learning orientation mediated the entrepreneurial orientation-organizational performance relationship. Based on the findings, it could be concluded that organizational managers and leaders could improve entrepreneurial orientation by focusing on learning orientation and organization learning and thereby increasing organizational performance.

  Keywords: Entrepreneurial orientation, Organizational performance, Learning orientation, organizational learning, Agriculture Jahad Organization
 • B. Rezaee, S. Rostami*, M. Zhian, M. Soleimani Pages 81-94

  The main objective of this study is to investigate the factors affecting the development of agricultural entrepreneurship in Kermanshah. This research is applied in terms of the purpose of the paradigm in the qualitative research group. For analysis of the data, the inductive content analysis method was used. The required information was collected through semi-structured interviews. The statistical population of the present study was faculty members of the Faculty of Agriculture of Razi University and entrepreneurs of the agricultural sector. Targeted sampling was used to select the participants and finally the theoretical saturation was performed after ten interviews. To verify the reliability of the findings, the method of reviewing the participants and experts as well as collecting and analyzing data simultaneously was used. By analyzing the content of the text, an interview was conducted on 52 codes indicating the factors affecting the development of agricultural entrepreneurship. The complete list of codes, classified according to conceptual relation, is grouped into six subject categories including Natural resources; financialsupporting capital; characteristics and culture of entrepreneurship; support and training; rules, regulations and policies and infrastructure factors.

  Keywords: Agricultural Entrepreneurship, Agricultural Development, EntrepreneurshipDevelopment, Kermanshah County
 • N. Hatamikia, L. Mohamadzadeh, S. Armand * Pages 95-108

  The purpose of research was to identify the role of agricultural cooperatives for promotion of entrepreneurial spirit farmers of Mahabad township. This study was descriptive-correlation research and used survey method. The statistical population of the study consisted of all the 230 farmers participating in agricultural cooperatives in the Mahabad township. Using Krejcie and Morgan’s table and proportional stratified random sampling technique, 111 farmers were selected as research sample. Interview and questionnaire was the main tool for data gathering. Finally, 111 questionnaires were completed and used for data analyzing. The instrument for collecting data was a questionnaire which its validity was confirmed by a panel of experts. The reliability of the questionnaire in the pre-test phase was confirmed (α= 0.85 to 90). The data were analyzed using SPSS software. The results of one-sample t-test showed that the components of entrepreneurial spirit including risk taking, life control, creativity, independence and self-confidence were significant at 99% level. This reflects the impact of the agricultural cooperatives under study in fostering entrepreneurial spirit. Also, the results of the correlations showed that highly educated farmers consider the role and status of cooperatives in entrepreneurial activities. Correlation t-test showed that there was a significant difference between the mean score of the two components of the present and desirable status. The correlation showed that higher educated farmers find cooperatives more effective in entrepreneurship. Also, the results of data processing showed that there was no significant relationship between the role and position of cooperative in entrepreneurial activities and membership history. The results of paired T test showed that there is a significant difference between the two situation.

  Keywords: Independence, Creativity, Entrepreneurial spirit, Risk Taking, Internal Control.1