فهرست مطالب

نشریه مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی
سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 41، بهار 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/01/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • وحید قهرمانی، امید نوری*، رضا دیهیم فرد، هادی ویسی صفحات 1-18

  شغل و ماهیت آن عامل مهمی است که بر زندگی فرد تاثیر مستقیم می گذارد. ماهیت شغل دربرگیرنده محیط فعالیت، فواید و زیان های حاصل از آن است. نوع شغل می تواند بر سلامت روانی و تاب آوری افراد تاثیرگذار باشد. در این پژوهش اثر سه گروه شغلی کشاورزی شهری، شغل دولتی و آزاد بر تاب آوری روان شناختی افراد بررسی شد. برای این منظور از 5 مولفه مهارت اجتماعی، ظرفیت مقابله با استرس ها، مثبت اندیشی، احساس سرزندگی و انگیزه استفاده شد. پایایی پرسشنامه 81/0 و روایی آن به روش صوری محتوایی تایید شد. 156 نفر از سه گروه شغلی، به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار استنباطی از تحلیل واریانس دوطرفه و تحلیل چند متغیره و نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد تاب آوری روان شناختی افراد در سه گروه شغلی متفاوت بوده و افرادی که در زمینه کشاورزی شهری فعالیت دارند دارای تاب آوری بیش تر نسبت به دو گروه شغلی هستند (000/0=P). نمره کل تاب آوری در گروه های سنی تفاوت معنی داری دارند و بیش ترین مقدار میانگین (85/19) برای گروه کشاورزان شهری در گروه سنی بالای 50 سال است. اثر تعاملی برای گروه های سنی و نوع اشتغال نیز معنی دار بود (004/0=P). نمره کل تاب آوری روان شناختی با توجه به جنسیت افراد تفاوت معنی داری نشان نداد. هم چنین نتایج تحلیل واریانس دوراهه بین گروهی نشان داد که اثر تعاملی بین گروه شغلی و جنسیت افراد معنی دار نیست. در راستای بهبود تاب آوری افراد و همبستگی آن با شغل، پیشنهاد می شود سایر ابعاد تاب آوری و ارتباط آن با نوع شغل، بخصوص در گروه زنان بررسی شود.

  کلیدواژگان: باغبانی شهری، مهارت، تاب آوری اجتماعی، سلامت روانی
 • سید سینا معصومی*، محمدحسین اصغرپور، مهرزاد جمشیدی گیلانی صفحات 19-38

  استان گیلان به واسطه شرایط جغرافیایی و اقلیمی و ظرفیت ها و پتانسیل های خاص می تواند با ایجاد و توسعه زنجیره ارزش حشرات خوراکی، منجر به کارآفرینی کشاورزی و رونق اقتصاد محلی شود. به این منظور مطالعه حاضر با هدف تبیین زنجیره ارزش حشرات خوراکی و تدوین راهبردهایی برای ایجاد و توسعه این زنجیره انجام شد. در این مطالعه برای جمع آوری داده های مورد نظر از اطلاعات کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) استفاده و سپس یافته های پژوهش در دو مرحله تجزیه و تحلیل شد. در مرحله اول، صنایع مرتبط با حشرات خوراکی با توجه به پتانسیل های استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج تحلیل دو صنعت تولید مواد خوراکی بر پایه حشرات و حفظ و پرورش حشرات خوراکی به عنوان صنایع در حال توسعه در استان گیلان شناسایی شدند. سپس در مرحله دوم به منظور دستیابی به راهبردهایی جهت ایجاد و توسعه صنایع حشرات خوراکی در استان گیلان از روش کیفی داده بنیاد استفاده شد. بر اساس یافته های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان صنعتی، پنج راهبرد برای در ایجاد و توسعه زنجیره ارزش صنایع مرتبط با حشرات خوراکی در استان گیلان تدوین، و متناسب با هر راهبرد اقداماتی عملیاتی پیشنهاد شد. ازجمله اقدامات تجویزی می توان به ایجاد انجمن های تخصصی با همکاری نهادهای علمی-پژوهشی در خصوص ابعاد علمی و فنی حشرات خوراکی اشاره کرد. در نهایت ایجاد پلتفرمی چند ذینفعی برای تسهیل تحقیق و توسعه در این زمینه به منظور اعتلای این صنعت پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: اقتصاد زیستی، حشرات خوراکی، حشره شناسی، کارآفرینی کشاورزی
 • مژگان خوش مرام، نعمت الله شیری، صیدمهدی ویسه* صفحات 39-55

  ویژگی های شخصیتی به اندازه ای در پیش بینی مقاصد کارآفرینانه تاثیرگذارند که پژوهشگران معتقدند نمی توان به سادگی از رویکرد شخصیتی چشم پوشی کرد و هنوز هم نکات پنهانی در این زمینه وجود دارد. از آنجایی که کارآفرینان اجتماعی از ویژگی های شخصیتی متمایزی نسبت به کارآفرینان اقتصادی برخوردارند، لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر قصد کارآفرینی اجتماعی صاحبان کسب وکارهای مواد غذایی در استان ایلام انجام شد. جامعه آماری کلیه صاحبان کسب وکارهای مواد غذایی استان ایلام به تعداد 1208 نفر بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1980) تعداد 415 نفر از آنان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای استاندارد بود که روایی و پایایی آن توسط متخصصان موضوع و ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت (≥ 0.71α). نتایج نشان داد که از بین پنج ویژگی شخصیتی برون گرایی، تجربه گرایی، روان رنجوری، وظیفه شناسی و توافق پذیری تنها دو ویژگی تجربه گرایی(β= 0.431, t= 8.92) و وظیفه شناسی(β= 0.102, t= 1.96) تاثیر مثبت و معناداری بر قصد کارآفرینی اجتماعی صاحبان کسب وکارهای مواد غذایی استان ایلام داشتند. در این راستا، مدیران و صاحبان کسب و کار چنان چه به دنبال تضمین موفقیت کاری خود باشند، باید با شناخت کامل از خصوصیات و صفات شخصیتی افراد، نسبت به استخدام کارکنان بر اساس تناسب صفات شخصیتی آنان برای انجام مسئولیت ها اقدام نمایند.

  کلیدواژگان: کارآفرینی اجتماع محور، تجربه گرایی، وظیفه شناسی، کسب وکارهای مواد غذایی
 • ایوب پژوهان*، مریم تیربند صفحات 57-80
  تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر محیط یادگیری در دروس کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه باتوجه به نقش میانجی نگرش دانشجویان به کسب وکار انجام پذیرفت. این پژوهش برمبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری را دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های مدیریت و کارآفرینی دانشگاه رازی به تعداد 127 نفر تشکیل داد. براساس روش نمونه گیری سرشماری کلیه دانشجویان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد محیط یادگیری در دروس کارآفرینی، قصد کارآفرینانه و نگرش دانشجویان به کسب وکار بود. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظرات متخصصان رشته مدیریت و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ تایید شد. داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS4 تحلیل شدند. یافته های تحقیق نشان داد که در سطح خطای 05/0 محیط یادگیری در دروس کارآفرینی تاثیر مثبت و معناداری بر نگرش دانشجویان به کسب وکار و قصد کارآفرینانه آنها دارد. نتایج نشان داد که نگرش دانشجویان به کسب وکار سبب ارتقاء قصد کارآفرینانه آنها شده است. یافته ها نشان داد که محیط یادگیری به صورت غیرمستقیم و از طریق تقویت متغیر «نگرش دانشجویان نسبت به کسب وکار» تاثیر معنا داری بر قصد کارآفرینانه دارد (03/0 = P-value، 230/0 = γ). باتوجه به یافته های تحقیق، آموزش کارآفرینی و فراهم نمودن محیط یادگیری دروس کارآفرینی و کسب دانش راه اندازی کسب وکار می تواند زمینه را برای توسعه توانمندی های کارآفرینانه فراهم نموده و با تاثیر مثبتی که بر نگرش کارآفرینانه دانشجویان می گذارد، قصد کارآفرینی را در آنها تقویت می نماید.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، آموزش کارآفرینی، رفتار کارآفرینی، توسعه مهارت کارآفرینی، دانشگاه رازی
 • احسان سپهوند*، صدیقه نبی ئیان، محمدرضا زارع مهرجردی صفحات 81-100

  هدف این مطالعه شناسایی و اولویت بندی آمیخته بازاریابی سبزیجات تازه (گوجه، سیب زمینی، پیاز، خیار) در جنوب استان کرمان است. روش مورد استفاده در این مطالعه، رویکرد آمیخته است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 28 نفر از خبرگان هستند که با استفاده از روش هدفمند انتخاب گردیدند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی شامل 160 نفر از کارشناسان و کشاورزان استان کرمان هستند که از طریق جدول کرجسی مورگان (1970) و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. تحلیل در بخش کیفی به صورت کد گذاری مولفه ها انجام شد. در بخش کمی نیز با بهره گیری از فرم معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart-PLS3 به تحلیل عاملی تاییدی مدل پرداخته شده است. در نهایت نیز با استفاده از رویکرد دیمتل به اولویت بندی و تعیین روابط علت و معلولی مولفه ها پرداخته شده است. مدل استخراج شده در بخش کیفی شامل 41 مولفه در چارچوب 9 مولفه اصلی (قیمت، محصول، مکان، فرآیند، ترویج، شبکه اختصاصی، نیروی انسانی، بررسی و واکاوی و بسته بندی) است. نتایج تحلیل عاملی نیز موید تایید مدل بخش کیفی است. در نهایت، ترتیب اثرگذاری مولفه ها در روش دیمتل شامل؛ نیروی انسانی، محصول، فرآیند، مکان، بررسی و واکاوی، ترویج، شبکه اختصاصی، بسته بندی، قیمت و ترتیب اثرپذیری شامل؛ قیمت، فرآیند، بسته بندی، ترویج، مکان، محصول، شبکه اختصاصی، بررسی و واکاوی و نیروی انسانی است. نتیجه کلی تحقیق بیان می کند که کانال های فروش اصلی و محلی مکمل یکدیگر هستند و فرصت هایی را برای انواع مختلف کشاورزان ایجاد می کنند و به بخش های مختلف مصرف کننده دسترسی پیدا می کنند

  کلیدواژگان: آمیخته بازاریابی، رویکرد دیمتل، سبزیجات تازه
 • مهدی مودودی ارخودی*، سجاد فردوسی، عصمت نجفی صفحات 101-123

  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازاریابی گردشگری روستایی در روستاهای شهرستان قائنات نگاشته شده است. این پژوهش به لحاظ هدف، در گروه تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، در گروه تحقیقات توصیفی- تحلیلی و از نظر بعد زمانی، در زمره تحقیقات تک مقطعی قرار می گیرد. روش گردآوری داده ها به شیوه کمی با استفاده از پرسشنامه ساختاریافته، و تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و آمار توصیفی و استنباطی انجام پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و مدیران سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان قائنات، گردشگران واقع در روستاهای شهرستان قائنات، و دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان قائنات است. نمونه گیری از طریق روش تصادفی ساده و گلوله برفی انجام شده است. حجم نمونه نیز با مدنظر قرار دادن قاعده ده برابری و همچنین کوکران برابر با 350 نفر انتخاب مدنظر قرار گرفته است. برای اطمینان از روایی پرسشنامه تحقیق، از روایی محتوا و برای بررسی پایایی نیز ضریب بارهای عاملی، پایایی ترکیبی و همچنین روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که مولفه-های مردم، محصول، مکان، ترویج، شواهد فیزیکی، فرآیند، و قیمت در بازاریابی گردشگری مناطق روستایی شهرستان قائنات از اهمیت بالایی برخوردارند، اما با این وجود، عملکرد متولیان گردشگری، در خصوص هر یک از مولفه های مذکور، پایین تر از حد متوسط است. لذا لازم است مطابق با شاخص های بازاریابی گردشگری در مناطق روستایی، اقدامات لازم جهت بهبود وضعیت بازاریابی گردشگری در دستور کار متولیان قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بازاریابی، گردشگری روستایی، محصول، فرآیند، ترویج
 • مهدی باشتی*، طهمورث سهرابی، حمید طبایی زاده فشارکی صفحات 125-142
  دانش و نوآوری برای موفقیت سازمانی ضروری هستند. به همین علت سازمان ها در جستجوی فرآیندهایی برای تبدیل دانش به عملکرد بهتر سازمانی هستند. از طرفی، به نظر می رسد که رابطه بین فرآیند مدیریت دانش و عملکرد پیچیده تر از یک رابطه مستقیم ساده است، زیرا دانش باید در سازمان نهادینه شود تا عملکرد را بهبود بخشد. این نهادینه شدن ممکن است از طریق نوآوری سازمانی به دست آید که اغلب می تواند این فرآیندها را تسهیل کند. بنابراین هدف این مطالعه بررسی رابطه بین فرآیندهای مدیریت دانش، نوآوری سازمانی و عملکرد سازمانی است که به صورت موردی در صنعت سیمان انجام شده است. به این منظور از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش (آلفای کرونباخ=730/0)، عملکرد سازمانی (آلفای کرونباخ=714/0) و نوآوری سازمانی (آلفای کرونباخ=750/0) برای گردآوری اطلاعات از نمونه ای شامل 385 نفر از کارکنان صنعت سیمان در شش استان کشور، استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSSwin18 وSmart PLS.5 در قالب آمار توصیفی و الگوی مدل معادلات ساختاری انجام شد. نتایج بیانگر سطح پایین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در شرکت های مورد مطالعه بود. یافته های مدل معادلات ساختاری نشان داد که مدیریت دانش و نوآوری سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبت و معنا دار می گذارد. به علاوه نوآوری سازمانی در رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمانی نقش میانجی ایفا می کند.
  کلیدواژگان: توسعه سازمانی، توسعه انسانی، توسعه کارآفرینی، خلاقیت
 • ناصر سیف اللهی* صفحات 143-156

  چکیده هرگونه سیاست گذاری در زمینه بهبود فضای کسب وکار به ویژه در مرحله شروع کسب وکار می تواند نقش مهمی در کارآفرینی کشاورزی ایفا کند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بهبود فضای کسب وکار بر کارآفرینی روستایی با نقش میانجی قابلیت بازاریابی بود. نوع پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت روش کار توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق اعضای تعاونی های روستایی استان اردبیل با 81 شرکت تعاونی روستایی و تعداد اعضای 89208 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی- مورگان به تعداد 384 نفر تعیین شد و نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت تحلیل فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل گردید. بر اساس یافته های پژوهش، بهبود فضای کسب وکار بر کارآفرینی کشاورزی تاثیر مثبت و معنا دار می گذارد. قابلیت بازاریابی نیز بین بهبود فضای کسب وکار و کارآفرینی کشاورزی نقش میانجی ایفا می کند. بر اساس نتایج این تحقیق، کارآفرینان میبایستی بر اهمیت قابلیت های بازاریابی و خواسته ها و پیشنهادهای مشتریان در موفقیت کسب وکار خود توجه ویژه مبذول نمایند. همچنین برای شروع کسب وکار خود شرایط فضای کسب وکار را از ابعاد مختلف بررسی و مدنظر داشته باشند.

  کلیدواژگان: فضای کسب وکار، کارآفرینی روستایی، قابلیت بازاریابی
|
 • Vahid Ghahremani, Omid Noori *, Reza Deihimfard, Hadi Veisi Pages 1-18

  Job and its nature is one of the most important factors that directly affects a person's life. The nature of the job includes the activity environment, benefits, and losses resulting from it. The type of job can affect people's mental health and resilience. In this research, the effect of three job groups of urban agriculture, government job and freelance job on the psychological resilience of people was investigated. For this purpose, five components of social skill, capacity to deal with stress, positive thinking, feeling alive and motivation were used. In order to data collection, 156 people were selected purposefully and by snowball method. To evaluate the data at the level of inferential statistics, analysis of variance and multivariate analysis were performed. The results revealed that the psychological resilience of persons in the three job categories differed, with those involved in urban agriculture having higher resilience than the other two job groups (P=0.000). The total score of resilience varies significantly by age group, with the highest average value (19.85) for urban farmers above the age of 50. The interaction effect for age groups and type of employment was also significant (P=0.004). There was also a significant interaction impact for age groups and type of job (P=0.004). The total score of psychological resilience wasn't affected significantly by gender. Furthermore, the findings of the two-way ANOVA across groups revealed that the interaction impact between job and gender is not significant. Suggested to investigate other dimensions of resilience in the group of women.

  Keywords: Urban gardening, Skill, social resilience, mental health
 • S. Sina Masoumi *, MohammadHosein Asgharpour, Mehrzad Jamshidi Guilani Pages 19-38

  Guilan province, with its unique geographical and climatic conditions, possesses the potential to promote agricultural entrepreneurship and drive local economic prosperity through the establishment and growth of the edible insect value chain. This study aims to elucidate the value chain of edible insects and formulate strategies for its creation and development. Data for the study was collected through library research and fieldwork, utilizing questionnaires and interviews. The research findings were analyzed in two stages. Firstly, the industries associated with edible insects were examined in relation to Guilan province's potential. The analysis identified two developing industries: insect-based food production, and the conservation and breeding of edible insects within Guilan province. Subsequently, the study employed a qualitative approach to establish strategies for the creation and development of the edible insect industries in Guilan province. Drawing from semi-structured interviews with industry experts, a strategic plan was developed for the value chain of industries related to edible insects in Guilan province, accompanied by specific operational measures for each strategy. These measures include the establishment of specialized associations in collaboration with scientific-research institutions, focusing on the scientific and technical aspects of edible insects. Additionally, it is recommended to establish a multi-stakeholder platform to facilitate research and development, ultimately elevating the industry.

  Keywords: Bio-Economy, Edible Insects, Entomology, Agricultural Entrepreneurship
 • Mojgan Khoshmaram, Nematollah Shiri, Seidmehdi Veiseh * Pages 39-55

  Personality traits are so influential in predicting entrepreneurial intentions as researchers believe that personality approach cannot be simply ignored and there are still hidden points in this field. Since social entrepreneurs have distinct personality traits rather than economic entrepreneurs, this study aimed to investigate the effect of personality traits on the intention of social entrepreneurship among food business owners in Ilam province. The statistical population consisted of 1208 food business owners in Ilam province that by using the table of Krejci and Morgan (1980) 415 of whom were selected by stratified random sampling with appropriate assignment. The data collection tool was a standard questionnaire whose validity and reliability were confirmed by subject experts and Cronbach's alpha coefficient. The results showed that among the five personality traits of extraversion, openness to experience, neuroticism, conscientiousness and agreeableness, only two traits including openness to experience (β= 0.431, t= 8.92) and conscientiousness (β= 0.102, t= 1.96) had a positive and significant effect on the intention of social entrepreneurship of food business owners of Ilam province. In this regard, managers and business owners should be able to employ employees based on the appropriateness of their personality traits to perform the assigned tasks, with full knowledge of the characteristics and personality traits of individuals.

  Keywords: Community-oriented entrepreneurship, Openness to Experience, Conscientiousness, Food Business
 • Ayoub Pazhouhan *, Maryam Tirband Pages 57-80
  The present research was conducted with the aim of investigating the effect of the learning environment in entrepreneurship courses on entrepreneurial intention with regard to the mediating role of students' attitude towards business. This research is based on the purpose of applied type and in terms of survey method. The statistical population consisted of 127 graduate students of management and entrepreneurship at Razi University. Based on the census sampling method, all students were selected as samples. The data collection tools were standard questionnaires of learning environment in entrepreneurship courses, entrepreneurial intention and students' attitude towards business. The validity of the questionnaires was confirmed by using the opinions of experts in the field of management and their reliability through Cronbach's alpha. The data were analyzed using structural equation model and Smart PLS4 software. The research findings showed that at the error level of 0.05, the learning environment in entrepreneurship courses has a positive and significant effect on students' attitude towards business and their entrepreneurial intention. The results showed that students' attitude towards business has improved their entrepreneurial intention. The findings showed that the learning environment has a significant effect on entrepreneurial intention indirectly and through strengthening the variable of students' attitude towards business (P-value = 0.03, γ = 0.230). Providing a learning environment for entrepreneurship courses can provide the basis for the development of entrepreneurial abilities and with the positive effect it has on the entrepreneurial attitude of students, it strengthens the entrepreneurial intention in them.
  Keywords: Higher Education, entrepreneurship education, Entrepreneurial Behavior, entrepreneurship skill development, Razi University
 • Ehsan Sepahvand *, Sedighe Nabieian, MohammadReza Zare Mehrjerdi Pages 81-100

  The purpose of this study is to identify and prioritize the marketing mix of fresh vegetables (tomatoes, potatoes, onions, cucumbers) in the south of Kerman province. The method used in this study is a mixed approach. The statistical population in the qualitative section includes 28 experts who were selected using a targeted method. Also, the statistical population in the quantitative section includes 160 experts and farmers of Kerman province, who were selected through Morgan's table and simple random sampling method. The analysis has been done in the qualitative part by coding the components. In the quantitative part, the confirmatory factor analysis of the model has been done using the form of structural equations and using Smart-PLS3 software. Finally, using DEMATEL approach, it has been prioritized and determined the cause and effect relationships of the components. The extracted model in the qualitative section includes 41 components in the framework of 9 main components (price, product, place, process, promotion, dedicated network, human resources, review and analysis, and packaging). The results of the factor analysis confirm the confirmation of the qualitative model. Finally, the order of influence of the components in DEMATEL method includes; Manpower, product, process, place, investigation, promotion, dedicated network, packaging, price and effectiveness order including; It is price, process, packaging, promotion, place, product, dedicated network, review and human resources. What can be obtained from this research is that the main and local sales channels complement each other and create opportunities for different types of farmers and reach different consumer segments.

  Keywords: DEMATEL Approach, Fresh Vegetables, marketing mix
 • Mehdi Mododi Arkhodi *, Sajad Ferdowsi, Esmat Najafi Pages 101-123

  The current article was written with the aim of investigating the influencing factors on rural tourism marketing in the villages of Qaenat county. In terms of purpose, this research is in the group of applied research, in terms of nature and method, in the group of descriptive-analytical research, and in terms of time, it is in the category of single-section research. The method of data collection was done quantitatively using a structured questionnaire, and data analysis was done using structural equation modeling technique and descriptive and inferential statistics. The statistical population of the research includes experts and managers of organization of cultural heritage, tourism and handicrafts, rural tourists of Qaenat county, and rural municipality and members of the islamic councils of the villages. Sampling was done through simple random and snowball method. The sample size has also been considered by considering the tenfold rule and also Cochran equal to 350 people. To ensure the validity of the research questionnaire, content validity and factor loading coefficient, combined reliability and also Cronbach's alpha method were used to check the reliability. The results indicate that the components of people, product, place, promotion, physical evidence, process, and price are of great importance in tourism marketing of rural areas, but nevertheless, the performance of tourism trustees, regarding each of the mentioned components are below average. Therefore, according to the indicators of tourism marketing in rural areas, necessary measures to improve the situation of tourism marketing should be put on the agenda of the trustees.

  Keywords: Marketing, Rural Tourism, Product, Process, Promotion
 • Mehdi Bashti *, Tahmoures Sohrabi, Hamid Tabaeizadeh Fesharaki Pages 125-142
  Knowledge and innovation are essential for organizational success. For this reason, organizations are seeking for processes to transform knowledge into better organizational performance. On the other hand, it seems that the relationship between the knowledge management process and performance is more complex than a simple direct relationship, because knowledge must be institutionalized in the organization to improve performance. This institutionalization may be achieved through organizational innovation, which can often facilitate these processes. Therefore, the purpose of this study is to examine the relationship between knowledge management processes, organizational innovation and organizational performance, which has been done in the case of the cement industry. For this purpose, three standard questionnaires of knowledge management (Cronbach's alpha= 0.730), organizational performance (Cronbach's alpha = 0.714) and organizational innovation (Cronbach's alpha = 0.750) were used to collect information from a sample of 385 cement industry employees from six provinces. Data analysis was done using SPSSwin18 and Smart PLS.5 software in the form of descriptive statistics and structural equation model. The results showed the low level of knowledge management and organizational innovation in the studied companies. The findings of the structural equation model showed that knowledge management (β=0.417, P<0.01) and organizational innovation(β=0.427, P<0.01) have a positive and significant effect on organizational performance. In addition, organizational innovation plays a mediating role in the relationship between knowledge management and organizational performance(β=0.331, P<0.01). It is suggested that organizations that have a high ability to manage their knowledge use their resources efficiently and provide more innovation to improve their performance.
  Keywords: Organizational development, Human Development, Entrepreneurship Development, Creativity, Cement industry
 • Naser Seifollahi * Pages 143-156

  Analysis of the Effect of Improving the Business Environment on Agricultural Entrepreneurship with the Mediating Role of Marketing CapabilityAbstractAny policy in the context of improving the business space, especially at the start-up stage, can play an important role in rural entrepreneurship. The purpose of this study was to investigate the effect of improving the business space on rural entrepreneurship with the mediating role of marketing capability. The type of research was applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of the nature of the working method. The statistical population of the research included 89208 members in 81 rural cooperative companies of Ardabil province. The sample size was determined using the Krejci-Morgan table to the number of 384 people and the samples were selected by random sampling. Validity was checked and confirmed using confirmatory factor analysis and reliability by Cronbach's alpha. Structural equation modeling method was used to analyze the hypotheses. Data were analyzed using SPSS and SmartPLS software. Based on the findings of the research, improving the business space has a positive and significant effect on rural entrepreneurship. Marketing capability also plays a mediating role between improving the business space and rural entrepreneurship. Based on the results of this research, entrepreneurs should pay special attention to the importance of marketing capabilities and the demands and suggestions of customers in the success of their business. Also, to start their own business, they should consider the conditions of the business space from different dimensions.

  Keywords: Business Space, Rural Entrepreneurship, Marketing Capability