فهرست مطالب

پژوهش های روان شناسی اجتماعی - پیاپی 34 (تابستان 1398)
 • پیاپی 34 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاطمه نیکویی، احمد علیپور* صفحات 1-22

  .هدف این پژوهش، مقایسه جامعه پسندی و هوش اجتماعی در افراد با توجه به دست برتری آنها بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه های محلات در سال 94-95 می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه، تعداد 100 نفر به عنوان نمونه (50 نفر راست برتر و 50 نفر چپ برتر) انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه های دست برتری اودینبورگ، جامعه پسندی پنر، هوش اجتماعی ترومسو استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده-ها، آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که هوش اجتماعی و شخصیت جامعه پسند دردانشجویان چپ دست و راست دست تفاوت معنا داری دارد. به این صورت که افراد چپ دست از هوش اجتماعی و جامعه پسندی بیشتری نسبت به افراد راست دست برخوردارند. افراد چپ دست در مولفه هایی چون مهارت های اجتماعی (001/0P <)، آگاهی اجتماعی (001/0P <)، ارتباط همدلانه (001/0P <) ، پریشانی فردی (001/0P <)، نگاه از منظر دیگران (001/0P <)، مسئولیت اجتماعی (001/0P <)، استدلال اخلاقی دوجانبه (001/0P<)، استدلال اخلاقی جهت گیری شده- دیگران(001/0P <) بالاتر از افراد راست دست بودند و در توانایی نوع دوستی خودگزارشی تفاوت معنادار نبود (23/ 0p=).

  کلیدواژگان: برتری جانبی، جامعه پسندی، هوش اجتماعی
 • مهرناز رمضانپور*، علی شرقی، بهرام صالح صدق پور صفحات 23-48
  مقدمه

  گوناگونی جزء مهمی برای توسعه شهری عادلانه است. اما آنچه در محله های گوناگون و ناهمگن به دلیل مجاورت گروه های مختلف اجتماعی-اقتصادی ساکن اتفاق می افتد، قضاوت و مقایسه های اجتماعی بر مبنای نمودهای عینی افراد است و این ارزیابی همسایگان، بر خودپنداره ساکنین تاثیر می گذارد. هدف پژوهش بررسی تاثیر ادراک شاخصه های کیفیت مسکن و محیط مسکونی در محله ناهمگن، بر عزت نفس ساکنین می باشد.

  روش

  روش پژوهش از نوع همبستگی و مدلیابی معادلات ساختاری به روش تحلیل مسیر است. نمونه پژوهش دو گروه 250 نفری با سطح اجتماعی-اقتصادی مختلف در بافت ضعیف عمرانی و بافت مرفه زرگنده بوده که به روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته ادراک کیفیت مسکن و محیط مسکونی، پرسشنامه عزت نفس رزنبرگ (1965) و کوپراسمیت (1981) استفاده شد. داده ها با آزمون های رگرسیون و مدلیابی معادلات ساختاری توسط نرم افزارهای SPSS-24 و AMOS تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که همبستگی معناداری بین متغیرهای پژوهش وجود دارد. در محله های با سطح اجتماعی-اقتصادی پایین تر، ضرایب مسیر بین مولفه های ادراک بیرونی از یکپارچگی و جایگاه اجتماعی ساکنین (05/0p=، 199/0β=) ویژگی های گذر (تاثیر غیرمستقیم) و فضای باز و سبز خصوصی مساکن (تاثیر غیرمستقیم) با عزت نفس عمومی و اجتماعی ساکنین معنادار می باشد. در محله های با سطح اجتماع-اقتصادی بالاتر نیز، ضرایب مسیر بین مولفه های ادراک بیرونی از دسترسی به امکانات و خدمات (01/0p=، 294/0β=)، نمای ساختمان (05/0p=، 225/0β=)، تراکم ادراکی (تاثیر غیرمستقیم) و شرایط صوتی (01/0p=،270/0β=) با عزت نفس عمومی و اجتماعی ساکنین معنادار می باشد.

  نتیجه گیری

  بطور کلی کیفیت شاخصه های مسکن و محیط مسکونی بر ادراک ساکنین و سلامت روان آنان تاثیر می گذارد. در محله های ناهمگن به دلیل قرارگیری گروه های مختلف، مقایسه ها و قضاوت های همسایگان از نمودهای بیرونی که معرف وضعیت اجتماعی-اقتصادی افراد هستند خودپنداره آن ها را شکل می دهد. بنابراین جهت زیست پذیری مجموعه های مسکونی متنوع شهری، لازم است هنگام برنامه ریزی و توسعه آن ها، به متغیرهای کالبدی و انسانی که بر ارزیابی های بیرونی و در پی آن ادراک و رفتار ساکنین با یکدیگر موثر است، توجه شود.

  کلیدواژگان: محله ناهمگن، کیفیت مسکن و محیط مسکونی، عزت نفس، قضاوت بیرونی
 • امین باقری کراچی*، حسین اندایشگر صفحات 49-62
  مقدمه
  این تحقیق با هدف بررسی میزان احساس برخورداری از حقوق شهروندی و رابطه آن با شادکامی معلمان انجام گردید.
  روش
  روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری همه معلمان شهر بردخون بود که یک نمونه 78 نفری از میان آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای اندازه گیری احساس برخورداری معلمان از حقوق شهروندی از پرسشنامه سام آرام و برزگر(1395) و برای اندازه گیری شادکامی آنان از پرسشنامه آکسفورد(2001) استفاده شد. روایی و پایایی این پرسشنامه ها توسط محقق تعیین شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که میانگین احساس برخورداری از حقوق شهروندی در معلمان بالاتر از متوسط(24/3) است، میزان احساس برخورداری از حقوق شهروندی، همبستگی مثبت معناداری(65/0) با شادکامی معلمان دارد. میزان برخورداری از حقوق فرهنگی بالاترین تاثیر را در نمره شادکامی دارد و میزان برخورداری از حقوق اجتماعی و میزان برخورداری از حقوق مدنی به ترتیب در رتبه دوم و سوم از نظر تاثیر بر شادکامی می باشند.
  نتیجه گیری
  احساس برخورداری از حقوق شهروندی در بهبود شادکامی معلمان نقش اساسی دارد.
  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، امنیت، شادکامی، معلمان
 • قاسم اسمعیلی، سید علیرضا افشانی*، محمدحسین فلاح، سعید وزیری صفحات 63-82
  مقدمه

  یک مسئله اجتماعی در زمان واحد در جوامع مختلف، صورت های مختلف پیدا می کند، در جامعه و سرزمینی پذیرفته و پسندیده است و در جامعه ای دیگر رد و ناپسند می گردد. مسئله چندهمسری یا تعدد زوجات از مسائل اجتماعی و فرهنگی است که علل و زمینه های شکل گیری آن در جوامع مختلف، متفاوت خواهد بود. هدف مقاله حاضر، شناخت علل و زمینه های شکل گیری چندهمسری مردان در شهرستان سراوان بوده است.

  روش

  تحقیق از نظر روش، کیفی از نوع نظریه زمینه ای بوده و مشارکت کنندگان با توجه به هدف مطالعه از میان جامعه در دسترس یعنی مردان دارای بیش از یک همسر در شهرستان سراوان به طور هدفمند انتخاب شدند و اطلاعات به وسیله مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری گردید. مصاحبه ها تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته که پس از مصاحبه با چهارده نفر به اشباع نظری رسیده و جهت اطمینان بیشتر، مصاحبه ها را تا 17 نفر ادامه داده و متن مصاحبه ها روی کاغذ پیاده و کدگذاری انجام و اطلاعات تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد که عوامل تشکیل دهنده چندهمسری شامل 10 مقوله اصلی و یک مقوله هسته با عنوان «برانگیختگی روانی اجتماعی» است که در قالب مدل پارادایمی و خط داستان ارائه شدند. نتایج تحقیق نشان داد که ازدواج سنتی و غرایز جنسی به عنوان شرایط علی، مقصرانگاری همسر اول، نمای مذهبی، دو اقامت گاهی و تسهیل گری خانوادگی به عنوان شرایط مداخله گر، نمایش اقتدار، بسترهای آزادتعاملی، دلبستگی و توانایی مالی به عنوان شرایط زمینه ای باعث بروز پدیده برانگیختگی روانی اجتماعی خواهد شد که در نهایت، استراتژی «گذار پر گداز عینی و ذهنی از همسر اول» را بوجود می آورد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد نگرش های مذهبی در کنار مسایل مالی و بسترهای اجتماعی مطلوب، مهم ترین علل شکل گیری چندهمسری در بین مردان مورد مطالعه است.

  کلیدواژگان: چندهمسری، برانگیختگی روانی اجتماعی، ازدواج مجدد، مردان
 • علی خالق خواه، حبیبه نجفی*، سیده راحله حسینی صفحات 83-102
  هدف
  این پژوهش با هدف تعیین نقش هوش فرهنگی و هوش اجتماعی بر سبک تصمیم گیری کارکنان دولت انجام شده است.
  روش
  روش پژوهش همبستگی مبتنی بر رگرسیون است. جامعه آماری این پژوهش شامل 600 نفر مدیران و کارکنان ادارات دولتی شهر بابل در سال 1396 می باشد. حجم نمونه با روش تصادفی طبقه ای نسبی و بر اساس جدول کرجسی- مورگان به تعداد 235 نفر انتخاب گردید. داده ها با استفاده از سه پرسشنامه استاندارد - هوش فرهنگی ارلی و آنگ (2003)، هوش اجتماعی ترمسو سیلورا، مارتین یوسن و داهل (2001) و سبک تصمیم گیری اسکات و بروس (1995) جمع آوری گردیده است.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان داد که بین هوش فرهنگی (0.05; p < 0.179r =) و هوش اجتماعی (0.05; p < 0.383r =) با سبک تصمیم گیری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. میانگین هوش فرهنگی (60M >) و سبک تصمیم گیری (75M >) کارکنان از حد متوسط بالاتر است اما میانگین هوش اجتماعی (84M <) کارکنان از حد متوسط پایین تر است. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که هوش اجتماعی و هوش فرهنگی قادر هستند به میزان 67 درصد سبک تصمیم گیری کارکنان را تبیین و پیش بینی نمایند که بالاترین آن مربوط به هوش اجتماعی با ضریب بتای 0.496 می باشد.
  نتیجه گیری
  در دنیایی با عدم اطمینان بالا، مدیران باید به هوش فرهنگی، هوش اجتماعی و تقویت مولفه های آن برای انتخاب سبک تصمیم گیری مطلوب، توجه ویژه نمایند.
  کلیدواژگان: سبک تصمیم گیری، هوش فرهنگی، هوش اجتماعی
 • عباس خاکپور* صفحات 103-118
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین رهبری زهرآگین با فرسودگی عاطفی با نقش میانجی رفتارهای غیراخلاقی مبتنی بر سکوت سازمانی انجام شده است.
  روش
  روش تحقیق توصیفی_همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دفاتر خدماتی شهر اراک به تعداد 27 دفتر و 120 نفر شاغل می باشد. 101 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد رهبری زهرآگین هادوی نژاد و روستایی(1395) ، فرسودگی عاطفی مزلاج و جکسون(1981) و سکوت سازمانی دین و همکاران(2003) استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل سازی ساختاری در نرم افزارهای آماری LISREL, SPSS تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج بررسی نشان داد که رابطه بین رهبری زهرآگین و سکوت سازمانی با فرسودگی عاطفی مثبت و معنی دار بود، نقش میانجی سکوت سازمانی در ارتباط بین رهبری زهرآگین و فرسودگی عاطفی مثبت و معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  در نتیجه برای کاهش فرسودگی عاطفی در کارکنان می بایست به کاهش رفتارهای زهرآگین در رهبران و سکوت سازمانی در کارکنان تلاش کرد.
  کلیدواژگان: رهبری زهرآگین، فرسودگی عاطفی، رفتارهای غیر اخلاقی، سکوت سازمانی
 • امیر قربان پور لفمجانی*، مرتضی یاقوتی، سجاد رضایی صفحات 119-140
  مقدمه
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش میانجیگرانه حمایت اجتماعی در رابطه میان سرسختی روانی و احساس انسجام با کیفیت زندگی در سال 1396 انجام شد.
  روش
  در پژوهشی با طرح همبستگی، 116 نفر از کارکنان بیمارستان موسی ابن جعفر (ع) و ارتش شهر قوچان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه ی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1998)، مقیاس تجدیدنظر شده احساس انسجام آنتونوسکی(1987)، پرسشنامه سرسخت روانی کوباسا (1979) و پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران(1988) پاسخ دادند. داده ها از طریق تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی واسطه ای به شیوه ی بارون و کنی (1986) با استفاده از نسخه ی 20 نرم افزار SPSS پردازش شدند.
  یافته ها
  نتایج مشخص ساخت سرسختی روان شناختی و احساس انسجام هر یک به طور مجزا با کیفیت زندگی همبسته هستند (01/0P<) و آن را پیش بینی می کنند؛ اما با به میان آمدن حمایت اجتماعی، رابطه بین سرسختی روان شناختی و احساس انجام با کیفیت زندگی بیشتر می شود. نقش میانجیگرانه حمایت اجتماعی در تعامل با متغیرهای سرسختی روان شناختی (0001/0P<، 12/39F=) و احساس انسجام (0001/0P<، 85/14F=) باعث افزایش معنی دار واریانس متغیر کیفیت زندگی شد.
  نتیجه گیری
  حمایت اجتماعی به نیرومندی اثرات مثبت سرسختی روانی و احساس انسجام بر کیفیت زندگی می افزاید. بنابراین اجرای مداخلات مدیریتی در محیط بیمارستانی به منظور افزایش حمایت اجتماعی از کارکنان توصیه می شود. نتایج برای مدیران بیمارستانی مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سرسختی روان شناختی، احساس انسجام، حمایت اجتماعی، کارکنان بیمارستان
|
 • Fatemeh Nequee, Ahmad Alipor* Pages 1-22

  The aim of this study was to compare the prosociality and soial inteligence between students according to their handedness has been investigated. The statistical population of this study was all students of Mahallat universities in 94-95, who were selected by voluntary sampling method, 100 people as sample (50 top right and 50 of top left). was chosen through Edinburg`s hand dominance test, Tromso Social Intelligence Scale (TSIS), and Penner`s Prosocial Personality Questionnaire. Data were analyzed by multivariate analysis of variance (MANOVA). The results showed that social intelligence and community personality have a significant difference in left-hand and right-handed students. So that left-handed individuals are more social intelligence and socialization than the right people. the left-handed had a better performance in Social skills (P<0/001), Social Awareness(P<0/001), Empathic connection(P<0/001), Personal distress(P<0/001), Seen from the perspective of others(P<0/001), social responsibility(P<0/001), Mutual moral reasoning(P<0/001), Moral Reasoning orientation others(P<0/001), but no significant diferences was found between The ability to self-report Altruism (P <0/23).

  Keywords: Brain lateralization, prosociality, soial inteligence
 • Mehrnaz Ramzanpour *, Ali Sharghi, Bahram Saleh Sadaghpour Pages 23-48
  Introduction

  Diversity is an important part of a fair city development. But what happens in heterogeneous neighborhoods due to the proximity of different socioeconomic groups is social judgment and comparison based on objective aspects of individuals, this perception is based on assessment of neighbors which affect inhabitant’s self-esteem. The purpose of this study is investigating the effect of external perception of the residential environment quality in heterogeneous neighborhoods on residents' self-esteem.

  Method

  The method is descriptive-analytic and attempts to finding the correlation between factors in the form of a model. So, two groups of 250 people with different socioeconomic class were selected randomly from the Hessenabad-Zargandeh heterogeneous neighborhood to judging the physical and human factors of the neighborhoods. Using path analysis and regression, direct and indirect effects of variables on resident’s self-esteem were investigated.

  Results

  The results show that in lower-socio-economic neighborhoods, the external perception of the integrity and social status of residents, the characteristics of passage and open space, and the green private housing, with mediators determining the public and social self-esteem of residents Is. But in neighborhoods with higher socioeconomic levels, external perception of access to facilities and services, facade of the building, perceptual density and voice conditions with mediators affects the public and social self-esteem of the residents.

  Conclusion

  Therefore, it is necessary to pay more attention to these physical and human factors when planning and developing heterogeneous neighborhoods for the mental health of the inhabitants, because external judgments are made accordingly and effect their social contact.

  Keywords: Heterogeneous Neighborhood, Housing, Residential Environment Quality, Self-esteem, Exterior judgment
 • Amin Bagherikerachi *, Hossein Anayshegar Pages 49-62
  Introduction
  The sense of possessing citizenship rights can create sense of satisfaction and happiness in individuals. this research was conducted with the aim of investigating the relationship between the sense of possessing citizenship rights with the happiness of teachers.
  Methods
  The method of this research was descriptive- correlational type. The statistical population were all teachers in the city of bordkhon, with a sample of 78 of them selected through simple random sampling. Sam Aram & Barzegar questionnaire(2016) was used to measure sense of possessing citizenship rights. Oxford 's questionnaire(2001) was used to measure happiness. Validity and reliability were investigated by the researchers.
  Results
  According to research findings, the level of sense of possessing citizenship rights in teachers seems to be moderate(3.24). Regarding the obtained correlation coefficient, it can be said that the sense of possessing citizenship rights have a positive significant correlation with teachers' happiness(0.65). Based on the results of multivariate regression, the rate of possessing of cultural rights has the highest impact on happiness score, the rate of possessing of social rights and the degree of possessing of civil rights are second and third respectively, in terms of impact on happiness.
  Conclusion
  The sense of possessing citizenship rights plays an essential role in improving the happiness of teachers.
  Keywords: Citizenship Rights, Security, Happiness, Teachers
 • Ghasem Esmaeili, Seyedalireza Afshani *, Mohammadhossein Fallah, Saeed Vaziri Pages 63-82
  Introduction

  In different societies, an issue forms to different ways at the same time, which is accepted or rejected. Polygamy is a social and cultural issue that is different in its causes and formations. The purpose of this study is to identify reasons and how polygamy forms in Saravan city.

  Methods

  The method of this research was a qualitative type of ground theory. Participants were selected according to the aim of this study that they are Polygamy. Men’s who had man marriage with several woman in Saravan city. The text Date were collected through semi structured interviews. The interviews continued with theoretical saturation, after interviewing with 14 people, that theoretical saturation was achieved and interviews were continued for more than 17 people and then the text of interviews are coded on papers and their dates are analysed.

  Finding

  Findings included through to main categories and one category that is called core category which is presented as psycho-social arousal that is firmed in paradigm model and story line. Overall, the results of the research showed the reasons of Polygamy that included; traditional marriage and sexual needs as terms of causes, the blame of first wife and religious factors, family facilitation and having two residences as interfere conditions, authority representation and free living lifestyle and financial ability as grounded conditions. This condition finally caused that psych- social arousal creats the strategy of the "subjective and difficult transition from first wife".

  Keywords: : Polygamy, Psycho-social Arousal, remarriage, Men
 • Ali Khalegkhah, Habibeh Najafi *, Raheleh Hosseiny Pages 83-102
  Purpose
  The purpose of this study was to investigate the correlation between cultural intelligence and social intelligence with decision making style of managers and employees of government departments of Babol city.
  Method
  The research method is correlation based on Regression. The statistical population of this research includes 600 managers and employees of government departments of Babol in 2017. The sample size was selected by stratified random sampling method and based on Morgan's Morgan table 235 peaple. data were collected using of three questionnaires- Early and Ang cultural intelligence (2003); Tromso Silvera, Martin Yousen and Dahl Social Intelligence (2001) and Scott and Brose decision making style (1995).
  Results
  The findings showed that there is a positive and significant relationship between cultural intelligence (r = 0.179; p < 0.05) and social intelligence (r = 0.383; p < 0.05) with decision making style of managers. the average cultural intelligence (M > 60) and decision making style (M >75) of managers are higher than average, but the average social intelligence (M < 84) is lower than average. the results of simultaneous regression analysis showed that social intelligence and cultural intelligence can explain and predict %67 of decision makers' style, the highest of which is social intelligence with beta coefficient of 0.496.
  Conclusion
  in a world with high and uncertainty, managers should pay special attention to cultural intelligence, social intelligence and its components to select the desired decision making style.
  Keywords: Decision Making Style, cultural intelligence, Social intelligence
 • Abbas Khakpour * Pages 103-118
  Aime: The study aim of is investigating the relationship between the toxic leaders emotional exhaustion with the role of mediator of unethical behaviors based on organization silent has been accomplished.
  Method
  The research method is descriptive-correlation. Statistical population of the study is includes all staff of Arak city service offices 27 offices and 120 employed. 101 people using Simple random sampling method was selected as a statistical sample. To collect the data, three standard questionnaires of toxic leadership (Hadavi nezhad & Rostaee, 2016), emotional exhaustion(Maslach & Jackson, 1981) and organizational silence(Dyne etal, 2003) were used.
  Result
  The data collected using the Pearson correlation coefficient and structural modeling in statistical software LISREL, SPSS were analyzed. The results of the study showed that the relationship between toxic leadership and organizational silence with emotional exhaustion was positive and significant. The role of mediator of organizational silence in the relationship between toxic leadership and emotional exhaustion was positive and significant. Conclition: In order to reduce emotional exhaustion in employees, it has been necessary to reduce the Toxic behaviors in the leaders and the organizational silence in the staff.
  Keywords: Toxic Leadership, Emotional Exhaustion, Unethical Behavior, Organizational Silence
 • Amir Qorbanpoorlafmejani *, Morteza Yaghouti, Sajjad Rezaei Pages 119-140
  Introduction
  Purpose of this study was to investigate the mediating role of social support in the relationship between hardiness and sense of coherence with quality of life in 2017.
  Methods
  In a correlation study, 116 employees of Musa ibn Ja'far and Army hospitals in Quchan were randomly selected and responded to WHO Quality of Life (1998), Antonovsky's sense of coherence (1987), Kobasa Hardiness (1979) and perceived social support questionnaires (1988). Data were processed through Mediated Hierarchical regression analysis by means of Baron and Kenny (1986) methods and using SPSS version 20 software.
  Results
  Findings Shown that hardiness and sense of coherence are correlated with quality of life separately (P <0.01) and predict it, but with the advent of social support, the relationship between hardiness and a sense of coherence increases with quality of life. The mediating role of social support in interacting with hardiness variables (P < 0.0001, F = 39.12) and sense of coherence (P <0.0001, FF = 14.85) significantly increased the variance of life quality variable.
  Conclusion
  Social support adds to the potency of the positive effects of hardiness and the sense of coherence on the quality of life. Therefore, implementation of management interventions in the hospital environment is recommended in order to increase the social support of the staff. The results are discussed for hospital managers.
  Keywords: Quality of Life, Psychological hardiness, Social Support, sense of coherence, personnel, Hospital