فهرست مطالب

 • سال بیست و سوم شماره 3 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسین رحمان سرشت، سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی*، شاهین روحانی راد صفحات 1-27

  هدف پژوهش حاضر، مطالعه هم نویسندگی و تبیین الگوی همکاری میان پژوهشگران حوزه مدیریت راهبردی در ایران است. روش پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است و با رویکرد علم سنجی انجام شده است. جامعه پژوهش شامل تمامی مقالات و نویسندگان مقالات داخلی حوزه مدیریت راهبردی است که در مجموع شامل 320 عنوان مقاله در 32 نشریه داخلی مرتبط با این حوزه بوده که در بازه زمانی 1380 تا 1395 شناسایی شده است. از تحلیل شبکه های اجتماعی برای تحلیل داده ها استفاده شده و در تحلیل شبکه هم نویسندگی از نرم افزار  UCINETو Gephi کمک گرفته شده است. یافته ها نشان می دهد که بیشترین الگوی نویسندگی مورد استفاده در تولید این مقالات الگوی دو نویسندگی است. 606 نویسنده منحصربه فرد در تشکیل شبکه مقالات نقش داشته اند که از این میان 102 نویسنده دارای نقش تاثیرگذاری بوده اند. این بررسی نشان داد که عادل آذر، سیدحمید خدادادحسینی و همچنین مشترکا سیدمحمود حسینی و سیدرضا سیدجوادین به ترتیب رتبه اول تا سوم را در فراوانی مقالات به خود اختصاص داده اند. در شاخص مرکزیت رتبه، عادل آذر، سیدحمید خدادادحسینی و سیدمحمود حسینی به ترتیب رتبه اول تا سوم را دارا هستند. در شاخص مرکزیت بینابینی، سیدحمید خدادادحسینی در رتبه نخست و علی دیواندری و سیدمحمود حسینی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. ضمن این که در شاخص مرکزیت نزدیکی نیز سه رتبه اول عبارتند از سیدعلی موسوی، حسین صفری و نادر مظلومی.

  کلیدواژگان: تحلیل شبکه اجتماعی، شبکه هم نویسندگی، مدیریت راهبردی، ایران، ماژولاریتی
 • سهیلا داروییان، ناصر میرسپاسی*، کرم الله دانش فرد صفحات 28-52

  هدف اصلی این پژوهش عارضه یابی و شناخت فاصله وضع موجود ومطلوب و طراحی مدل مدیریت استعداد در میان مدرسین دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدرسان دانشگاه آزاد واحد های تهران هستند. ابزارگردآوری داده ها پرسش نامه محقق ساخته بوده است، که پس از تایید روایی محتوایی آن، پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 92٪ محاسبه شده است. روش تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک مدل یابی معادله ساختاری[1] با نرم افزار آماری لیزرل انجام گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد براساس سنجش شاخص ها و مولفه های مدیریت استعداد که براساس مدل عارضه یابی سه شاخگی در ابعاد ساختاری، زمینه ای و محتوایی، بین وضع مطلوب و وضع موجود مدیریت استعداد فاصله وجوددارد، که در پایان پژوهش براساس نتایج به دست آمده راهکارها و مدل بهینه عارضه یابی آن جهت بهبود مدیریت استعداد در مولفه های شرایط استخدامی، جایگاه سرمایه انسانی متخصص، زیرساخت های علمی، زیرساخت های الکترونیک و فناوری، بسترهای قانونی وحقوقی، شرایط فرهنگی، پذیرش و حمایت مدیران، پذیرش و حمایت مدرسین توسط مدل نهایی حاصل از نتایج حاصل گردید. مدل تحقیق حاضر و نتایج آن که نشان دهنده مولفه های عارضه یابی مدیریت استعداد است، می تواند در راستای سیاست گذاری ها وتصمیمات مدیران در راستای ضرورت توجه بیشتر به مدیریت استعدادها، تدوین برنامه های راهبردی و آموزشی سازمان ها و توسعه منابع انسانی کاربردی باشد. همچنین، در شبکه روابط قرادادی نیز مرکزیت درجه رابطه مستقیم و مرکزیت بردارویژه رابطه معکوس با کارایی دارد]1، ص175-197[.

  کلیدواژگان: عارضه یابی سازمانی، توسعه مدیریت استعداد، مدل سه شاخگی، ابعاد زمینه ای، ساختاری، رفتاری
 • علی محقر*، حمید عباسی صفحات 53-73

  علارغم اهمیت و تاثیر فراوان  بانکها در رشد و توسعه جامعه ،  تحقیقات مربوط به مبحث پایداری زنجیره تامین خدمات بانکی بسیار کم و محدود می باشد . هدف این تحقیق شناسایی ابعاد و مولفه های اصلی پایداری زنجیره تامین خدمات بانکی و ارایه آن جهت اجرا در سیستم بانکی است. جامعه آماری در این پژوهش در بخش کیفی عبارت است از:اساتید راهنما، خبرگان اصلی(مدیران ارشد بانک)، خبرگان دسته دوم (مدیران میانی) ودر بخش کمی شامل خبرگان دسته سوم (کارشناسان زنجیره تامین) می باشد.در ابتدا با استفاده از روش نظریه برخواسته از داده ها و بر اساس داده های اخذ شده در مصاحبه های عمیق،اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید. پس از آن با انجام فرایند کد گذاری، کدهای نهایی، مفاهیم ومقوله ها استخراج شده ومدل مفهومی تحقیق ارایه گردید.دراین پژوهش دوروش پژوهش کیفی وکمی مورد استفاده قرار گرفت.در روش کیفی از نظریه مبنایی(Grounded theory) استفاده می شود ودر فاز دوم پژوهش (فاز کمی) با استفاده از تکنیک های آماری اعتبار و پایایی مورد بررسی قرار گرفته ،در ادامه روابط علی میان شاخص های مدل بررسی می گردد. برای تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری(SEM)درمحیط نرم افزارSMART PLS، تحلیلDEMATEL  خاکستری و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد .با توجه به تجزیه و تحلیل های بدست آمده ، پس از تایید خبرگان مدل نهایی که شامل شش بعد اصلی (شرایط علی، مداخله گر، زمینه ای ،راهبردها و سیاستگذاری پایداری ،فرایندها واقدامات و نتایج و پیامدها) است ارایه گردید.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین خدمات، پایداری، خدمات بانکی
 • سمیرا لقمان استرکی، حمیدرضا یزدانی*، امین حکیم صفحات 75-103

  از جمله چالش های مهم سازمان ها این است که بسیاری از برنامه های استراتژیک با موفقیت اجرا نمی شوند. قابلیت های فناوری اطلاعات با فراهم آوردن بستر ابزاری و اطلاعاتی مورد نیاز در سطوح مختلف سازمان و در بین مدیران عالی و استراتژیک، سازمان را قادر می سازد تا استراتژی های خود را به طور اثربخش اجرا کند. هدف اصلی این پژوهش طراحی چارچوب اجرای استراتژی بر مبنای قابلیت های فناوری اطلاعات است. روش تحقیق از حیث نتیجه جز تحقیقات توسعه ای و از حیث هدف جز تحقیقات اکتشافی و از حیث روش جز تحقیقات کیفی از نوع مطالعه موردی است. ابزار جمع آوری داده های تحقیق مصاحبه است و به منظور تحلیل داده ها، از روش تحلیل تم استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، اجرای استراتژی بر مبنای قابلیت های IT مستلزم لزوم تحول در جایگاه IT است که شامل پنج مفهوم اصلی است. هم چنین ابعاد و اجزای قابلیت های IT شامل 9 مفهوم و کارکردهای IT در قالب 18 مفهوم تبیین شده و ابزارهای مرتبط با  هر مضمون پیشنهاد گردید و در نهایت چارچوب نهایی ارائه شد.

  کلیدواژگان: مطالعه موردی، اجرای استراتژی، قابلیت های فناوری اطلاعات، کارکردهای فناوری اطلاعات، ابزارهای فناوری اطلاعات
 • محمد رحیم اسفیدانی*، سجاد عبدالله پور، فرشید خمویی صفحات 105-128

  امروزه شرکت های با عملکرد برتر در صنعت گوشی های همراه (موبایل) به دنبال ایجاد مزایای اضافی برای محصولات شان بوده تا واکنش های روان شناختی مطلوبی را در مصرف کنندگان شان شکل دهند. یکی از راه های ایجاد چنین مزایایی، توجه به نقش متغیر طرح محصول است. بر این اساس، این مطالعه به بررسی تاثیر طرح محصول بر واکنش های رفتاری مصرف کنندگان با توجه به نقش تعدیل گری متغیرهای تجربه مصرف و درگیری محصول می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر محتوا، توصیفی - پیمایشی و از نظر افق زمانی، مقطعی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مصرف کنندگان گوشی های همراه در شهر تهران بوده که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 385 به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. نتایج تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار PLS نشان داد که تمامی ابعاد طرح محصول (زیبایی شناختی، کارکردی و نمادین) بر واکنش های روانشناختی مصرف کنندگان تاثیر مثبت و معناداری دارند. نتایج فرضیه ها در ارتباط با متغیر تعدیل گر تجربه مصرف نشان داد که تجربه مصرف در تاثیر تمامی ابعاد طرح محصول بر واکنش های رفتاری مصرف کنندگان نقش تعدیل کنندگی دارد. نتایج همچنین نشان داد که درگیری محصول در تاثیر تمامی ابعاد طرح محصول بر واکنش های رفتاری مصرف کنندگان نقش تعدیل کنندگی دارد. به منظور بهبود واکنش های روانشناختی مصرف کنندگان گوشی های همراه، توجه به طرح محصول و ابعاد سه گانه آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

  کلیدواژگان: محصول طرح محصول تجربه مصرف درگیری محصول مصرف کننده
 • غلامحسین مسلمانی نوش آبادی، عادل آذر*، هاشم معزز، محمد جواد ارسطا صفحات 129-159

  ساختار حکومت جوامع مختلف ضمن تفاوت های موجود کارکردی مشابه ولی با کیفیت های متفاوت دارند و جهت رفع مشکلات بایست روابط بین نهادهای حکومت دارای سازوکار مطلوبی باشند. از آنجا که مدل سیستم های  مانا ابزاری را در اختیار می گذارد تا ساختار فعلی سیستم ها یا ساختاری جدید را عارضه یابی و طراحی نماییم در این پژوهش با هدف شناسایی ساختار حکومتی و همچنین عارضه یابی این ساختار از آن بهره گرفته شد.هدف ما بررسی مانایی ساختار جاری حکومتی کشور از منظر سیستمی و پایداری و با استفاده از روشی علمی و کاربردی است که به دنبال آن با بکارگیری چارچوب مدل سیستم های مانا و روش سه مرحله ای جکسون عناصر ساختاری حکومت، وظایف و روابط میان آنها شناسایی و نسبت به عارضه‏یابی ساختار حکومتی قانون اساسی اقدام شده است.پس از بررسی و عارضه یابی صورت گرفته بر روی ساختار احصاء شده، این ساختار تا حدی مانا تشخیص داده شد و خطاهای پرتکرار در سیستم های مانا بر روی آن مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به خطاهای موجود پیشنهادات کاربردی ارائه گردید.

  کلیدواژگان: ساختار حکومت، عارضه یابی، مدل سیستم های مانا(VSM)، مانایی، قانون اساسی
 • عماد نوبهار، محمود دهقان نیری*، علی رجب زاده قطری صفحات 159-187

  امروزه با توجه به اهمیت یافتن موضوع پایداری در سطح بین المللی، محققان بسیاری به ارائه مدل های ارزیابی پایداری در صنعت بانکداری پرداخته اند. چراکه بانک ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه پایداری در کشور تاثیرگذارند. در این راستا پژوهش حاضر باهدف ارائه یک مدل جامع پایداری در نظام بانکداری، در قالب یک مطالعه توصیفی با رویکرد کیفی-کمی برنامه ریزی شد. بدین منظور ابتدا کدها، تم ها و مقوله های پایداری بانک با استفاده از رویکرد فراترکیب استخراج و رابطه شبکه ای و سطح بندی آن ها با کمک مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)، حاصل شد. در نهایت مدل امروزه با توجه به اهمیت یافتن موضوع پایداری در سطح بین المللی، محققان بسیاری به ارائه مدل های ارزیابی پایداری در صنعت بانکداری پرداخته اند. چراکه بانک ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر توسعه پایداری در کشور تاثیرگذارند. در این راستا پژوهش حاضر باهدف ارائه یک مدل جامع پایداری در نظام بانکداری، در قالب یک مطالعه توصیفی با رویکرد کیفی-کمی برنامه ریزی شد. بدین منظور ابتدا کدها، تم ها و مقوله های پایداری بانک با استفاده از رویکرد فراترکیب استخراج و رابطه شبکه ای و سطح بندی آن ها با کمک مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)، حاصل شد. درنهایت مدل شبکه ای حاصل به جهت تعیین اوزان تم ها و مقوله ها به فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) سپرده شد. در ادامه با به کارگیری مدل نهایی و استخراج اطلاعات با استفاده از تحلیل محتوا، امتیاز پایداری 27 بانک دولتی و غیردولتی کشور در سال 1396 تحلیل گردید. بر اساس نتایج بانک پاسارگاد رتبه اول، بانک آینده و بانک ملی به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کردند. یافته ها بیانگر آن است که میانگین امتیاز پایداری در بانک های غیردولتی از بانک های دولتی بیشتر بوده و درمجموع بانک های کشور به مقوله محیط زیست توجه بسیار کمی داشته اند که نیازمند تاکید بیشتر در برنامه های راهبردی ایشان می باشد.شبکه ای حاصل به جهت تعیین اوزان تم ها و مقوله ها به فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) سپرده شد. در ادامه با به کارگیری مدل نهایی و استخراج اطلاعات با استفاده از تحلیل محتوا، امتیاز پایداری 27 بانک دولتی و غیردولتی کشور در سال 1396 تحلیل گردید. بر اساس نتایج بانک پاسارگاد رتبه اول، بانک آینده و بانک ملی به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کردند. یافته ها بیانگر آن است که میانگین امتیاز پایداری در بانک های غیردولتی از بانک های دولتی بیشتر بوده و درمجموع بانک های کشور به مقوله محیط زیست توجه بسیار کمی داشته اند که نیازمند تاکید بیشتر در برنامه های راهبردی ایشان می باشد.

  کلیدواژگان: پایداری بانک، فراترکیب، مدلسازی ساختاری تفسیری
 • ابراهیم زارع پور نصیرآبادی، سید حمید خداداد حسینی*، اسدالله کردناییج، فرشته منصوری موید صفحات 183-205

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر هویت جنسیتی بر وفاداری با تاکید بر هویت شخصی، الگوی مصرف و سبک های تصمیم گیری خرید است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. داده های این پژوهش در یک نمونه 492 نفری از مصرف کنندگان لوازم خانگی در شهر تهران و در قالب نمونه گیری خوشه ایساده انجام گردیده است. ابزار پژوهش در این پژوهش پرسشنامه بوده است. داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و در قالب نرم افزار Lisrel مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که هویت جنسیتی بر وفاداری به برند، هویت شخصی، سبک های تصمیم گیری خرید و الگوی مصرف تاثیر دارد همین طور هویت شخصی، سبک های تصمیم گیری خرید و الگوی مصرف نیز بر وفاداری تاثیر دارد و درنهایت هویت شخصی و الگوی مصرف بر سبک های تصمیم گیری خرید تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: وفاداری به برند، هویت جنسیتی، هویت شخصی، الگوی مصرف، سبک های تصمیم گیری خرید
|
 • Hossein Rahmanseresht, Amirhossein Tayebi Abolhasani*, Shahin Rouhani Rad Pages 1-27

  The purpose of this research is to study the co-authorship among researchers in field of strategic management in Iran. The method of this research is descriptive-analytical and has been done by scientometric approach. The statistical population of research consists of all articles and authors of internal articles in field of strategic management and collectively contain 320 articles in 32 internal journals related to this field that have been identified during the period from 2001 to 2016. Social network analysis was used for analyzing data and also UCINET and Gephi software has been used in order to analyze co-authorship network. The findings show that the most used authoring pattern to produce these articles is two-authorship. 606 unique authors have contributed to form the network of articles, that 102 authors among them have played an influential role. This research showed that Azar, Khodadad Hosseini, and also jointly Hosseini and Seyedjavadin have earned first to third ranks in terms of frequency of articles. Azar, Khodadad Hosseini and Hosseini respectively were ranked first to third in rank centrality.

  Keywords: Social Network Analysis, Co-Authorship Network, Strategic Management, Iran, Modularity
 • Sohiela Darouian, Naser Mirsepasi*, Karamolah Daneshfard Pages 28-52

  The main objective of this study is to identify and recognize the gap between the existing situation and the design of talent management model among the teachers of Islamic Azad University. The research method is descriptive-survey method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. The results of the research show that based on the evaluation of indicators and talent management components based on the three-component complication model in the structural, contextual and content dimensions, between the desired situation and the current status of talent management gap, which at the end of the research based on the results Solutions and optimal model of its complication to improve talent management in the components of the employment conditions, the position of human capital, the scientific infrastructure, the electronic infrastructure and technology, the legal framework, the cultural conditions, the acceptance and support of managers, the acceptance and support of instructors.

  Keywords: talent management, three-branch pathology, optimal model
 • Ali Mohaghar*, Hamid Abbasi Pages 53-73

  Despite the importance and impact of banks on community development and growth, there is very low research about the sustainability of the banking supply chain. The purpose of this research is to identify the main dimensions and components of Stability of banking services supply chain and provide it for implementation in the banking system. In this research, the statistical population consists of supervisors, senior experts (senior bank managers), second-level experts (middle managers), and quantitative phase consist third-level experts (40 supply chain experts) Then, the coding process, final codes, concepts, and subcategories were extracted and the conceptual model of the research was presented. In this research, two qualitative and quantitative research methods were used. In the qualitative method, the grounded theory is used and in the second phase of the research (quantitative phase), using statistical methods of validity and reliability, the causal relations between the model indicators are examined. For data analysis, structural equation modeling (SEM) in SMART PLS software environment, gray DEMATEL analysis, and exploratory and confirmatory factor analysis were used. According to the analysis of the above-mentioned methods and after confirmation by the experts consisting six main dimensions (causative conditions, intervening conditions, contextual conditions, strategies and policies of sustainability, processes, and actions, and outcomes and consequences), the final model was presented

  Keywords: Supply chain of services, Sustainability, Banking Services
 • Samira Loghman Estarki, Hamid Reza Yazdani*, Amin Hakim Pages 75-103

  One of the important challenges of organizations is that many strategic plans are not implemented successfully. By providing the required instrumental and information platform at various levels of an organization and among top and strategic managers, IT capabilities enable the organization to implement its strategies effectively. The purpose of this research is to design a strategy implementation framework based on IT capabilities. The research methodology in terms of the result of the research is developmental and for the purpose of exploratory research, and in the method of qualitative research is a case study type. The data collection tool is interview and for data analysis has been used the theme analysis method. Based on the results, implementation of strategy based on IT capabilities requires a change in the IT position, which is included the five main concepts. It also identified the dimensions and components of IT capabilities in strategy implementation. In the following, it was identified 18 IT Functionality that was explained in the form of 9 themes of a strategy based on I capabilities and for each strategy themes was proposed related IT tools and ultimately the final framework was presented.

  Keywords: case study, strategy implementation, IT capabilities, IT functionalities, IT tools
 • Mohammad Rahim Esfidani*, Sajad Abdolahpour, Farshid Khamoie Pages 105-128

  Today, companies with superior performance in the mobile phone industry (Mobile) have sought to create additional benefits for their products to form favorable psychological responses in their consumers. In light of this, the present study is an attempt to examine the effect of product design in explaining psychological responses of consumers considering the moderating role of consumption experience and product involvement variables. In terms of the objective, the study is a descriptive work and survey in nature, an applied work in terms of usage, and a cross-sectional work in terms of time frame. Study population consisted of all consumers of mobile phones in Tehran. The sample group participants were selected through Convenience Sampling method. Statistical analyses were carried out in PLS and revealed that all aspects of product design (aesthetic, functional and symbolic) had a positive and significant effect on the psychological responses of consumers. The results of hypotheses in relation to the moderating variable of consumption experience showed that consumption experience had a moderating role in the impact of all aspects of product design on psychological responses of consumers. The results also showed that product Involvement had a moderating role in affecting all aspects of product design on consumer behavior responses. In order to improve the psychological responses of mobile phone users, it is important to pay attention to product design and its three dimensions.

  Keywords: productproduct designConsumption ExperienceProduct InvolvementConsumer
 • Gholamhosein Mosalmani Nooshabadi, Adel Azar*, Hashem Moazzez, Mohammadjavad Arasta Pages 129-159

  The structure of the government of different societies, while existing differences, have the same functional but different qualities, and in order to resolve the problems, the relations between the institutions of the state must have a good mechanism. Since the Viable Systems Model provide a tool for designing and diagnosis the structure of systems, this study aimed to identify the structure of the government and then diagnosis this structure.The goal is to investigate the current Government structure from a systemic view, and using a scientific method followed by the application of the Viable Systems Model framework and the Jackson's three-stage method. The structural elements , the duties and relationships between them are identified and diagnosed.After reviewing and comparing the structure of the structure, this structure detected partially Viable.

  Keywords: Government Structure, VSM, Viability
 • Emad Nobahar, Mahmoud Dehghan Nayeri*, Ali Rajabzadeh Ghatari Pages 159-187

  Today, according to the international significance of sustainability, scholars aim to develop sustainability assessment models within the banking industry. Since that, the banks affect the development of sustainability within the countries both directly and indirectly. The purpose of the present study is to provide a comprehensive Assessment Model for the Iranian banking system, which evaluates the bank's sustainability through different aspects. Therefore, as implied research with a descriptive mixed method, the study employed a Meta-synthesis approach in order to obtain codes, themes, and categories of sustainability in the banking industry. In the following, ISM structured a network of relationships between the themes as a model while ANP helped to determine the weights of the themes and categories. Ultimately using the content analysis, the sustainability information of the banks extracted to feed the provided model, which lead to the sustainability computation of 27 governmental and non-governmental Iranian banks. As a result, Pasargad Bank ranked first, while Ayande and Melli Banks ranked second and third respectively. Moreover, it became clear that the average sustainability score of non-governmental was higher than governmental banks, while most of them neglect the environmental issues, which needs to be considered in their strategies

  Keywords: Sustainability of the Bank, Meta Synthesis, Interpretation Structural Modeling
 • Ebrahim Zarepour Nasirabadi, Seyed Hamid Khodadad Hosseini*, Fereshteh Mansouri Moayyed Pages 183-205

  This study aims to evaluate the effect of gender identity on loyalty emphasizing on personal identity, consumption patterns, and Purchase decision making styles. This study is considered an applied research, and according to the method of gathering data is considered to be descriptive-survey research. The data of this research was gathered from a sample of 492 participants who were users of home appliances in city of Tehran through simple cluster sampling method. Questionnaires were used as data gathering tool. The data were analyzed by structural equation modeling via Lisrel software. The findings indicate that gender identity affects brand loyalty, personal identity, purchase decision making styles, and consumption patterns. Also, loyalty is affected by personal identity, purchase decision making styles, and consumption patterns. Finally, personal identity and consumption patterns affect purchase decision making styles.

  Keywords: Brand Loyalty, Gender Identity, Personal Identity, Consumption Patterns, Purchase Decision Making Styles