فهرست مطالب

راهبرد - پیاپی 91 (تابستان 1398)
 • پیاپی 91 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/04
 • تعداد عناوین: 8
|
 • طاهره میرعمادی*، فاطمه سادات رحمتی صفحات 5-34

  مطالعات آینده در عصر جدید نخست با آینده پژوهی فناوری آغاز شد، اما اکنون چرخش های نظری زیادی را از سر گذرانیده است. در این رابطه، متفکران مفهوم «نسل های آینده نگاری» را مطرح کرده اند تا تغییر تدریجی محورها، حوزه های تمرکز، تفاوت بازیگران و اختلاف ابعاد را در قالب الگوهای متنوع با عنوان نسل های آینده نگاری نشان دهند. این گروه از صاحب نظران خاطرنشان می سازند که نسل اول آینده پژوهی با تمرکز صرف بر موضوع علم و فناوری تکوین یافته است، اما نسل های بعدی به تدریج بر زمینه های متنوع سیاستگذاری عمومی تغییر جهت داده اند. پرسش اساسی مقاله آن است که مشخصات پژوهش ها و برنامه های آینده پژوهی در ایران به طور عمده متناسب با چه نسلی از آینده پژوهی قرار دارد و نقاط ضعف آن در چیست. پرسش دوم آن است که آینده پژوهی چگونه می تواند به ابزاری برای حل چالش های عمومی جامعه تبدیل شود. مقاله در ساخت مدل مفهومی از رویکرد تناظری اندرسن استفاده می کند. جمع آوری داده با استفاده از روش مصاحبه عمیق و تحلیل اسنادی پروژه های آینده پژوهی انجام شده و یافته ها با روش تحلیل محتوا در چارچوب طبقه بندی برگرفته از طبقه بندی ساریتاش و اندرسن تحلیل شده اند. در پاسخ به دو پرسش پژوهشی، تحلیل های مقاله گویای آن است که نخست، رویکرد طرح ها و برنامه های آینده پژوهی در ایران، عموما در نسل های اول و دوم بوده و از این جهت دچار ضعف منطقی و ابزاری برای رویارویی با چالش های فعلی است.‏ دوم، رشد علمی ایران در عرصه آینده پژوهی، یک رشد نامتوازن بوده، بدین صورت که در دو دهه اخیر، ایران از حیث تکنیک و اجرای فنی طرح ها در آینده پژوهی رشد داشته، اما در عرصه ارتباط با فرایند برنامه ریزی از یک طرف و مشارکت پذیری فرایند از ‏سوی دیگر، کم توسعه مانده است. از این جهت، ارتقای وضعیت آینده پژوهی در ایران برای ایفای نقش موثر در سیاستگذاری، در گرو ساخت چشم انداز واحد بر اساس اجماع نخبگان، توسعه ساختار و فرایند مناسب حکمرانی است.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، نسل های آینده پژوهی، سیاستگذاری، سیاست نوآوری
 • محسن رضایی* صفحات 35-52

  پول حامل ارزش است و در اثر یک فرایند دوطرفه تولید می شود که متاثر از بازار و دولت می باشد. از آنجایی که پول حامل ارزش است، کلیه متغیرهای اقتصادی که دارای ارزش هستند، می توانند توسط پول حمل یا نمایندگی شوند. از سوی دیگر، دولت بدون بازار و بازار بدون دولت نمی توانند پول خلق کنند. بنابراین پول پدیده ای ناشی از دو عامل است. این مقاله پس از مرور مطالعات پیشین بر روی ماهیت، نقش و کارکرد پول، به بررسی نظرات پولی موجود و ناتوانی آن ها در تفسیر تغییرات گسترده در انواع پول های به کاررفته در تاریخ اقتصادی می پردازد. مشاهده می شود که هم در تعریف، هم در شکل، هم در نقش و هم در منشا پیدایش پول در اقتصاد، وحدت نظری نبوده است. سپس به ارائه یک نظریه ترکیبی با کمک نظریه ارزش برای پاسخ به این تغییرات پولی می پردازد که قادر است پراکندگی مباحث مربوط به پول را کاهش دهد و با معرفی یک مفهوم مرکزی برای پول، تعریف، نقش و منشا آن را با وضوح بیشتری توضیح دهد. دو دیدگاه در خلق پول که یکی آن را ناشی از بازار و دیگری خلق پول را ناشی از دولت می داند در نظریه جدید ترکیب شده اند. پول خود را به سه صورت در اقتصاد نشان می دهد. یکی پول دولتی است که بانک مرکزی تولید می کند و دیگری پول درون زا یا پول بانکی است که بازارهای پولی آن را ایجاد می کنند و سومی پول مبادله ای یا پول محاسباتی است که در بازارهای حقیقی جریان می یابد که هرکدام از اشکال آن دارای ماهیت و کارکرد جداگانه ای هستند.
  واژه های کلیدی: کالای پولی، نیازهای اقتصادی، انواع پول، ابزار پولی، دولت و بازار
  طبقه بندیJEL:E42, E51, E52

  کلیدواژگان: کالای پولی، نیازهای اقتصادی، انواع پول، ابزار پولی، دولت و بازار
 • محمد ابراهیم مداحی*، سیدفرزاد طباطبایی میر، حسن احدی صفحات 53-80

  استواری نظام های سیاسی بر پایه میزان مشارکت افراد جامعه است و این میزان مشارکت افراد تابع بسیار مهمی از ویژگی های منحصربه فرد شخصیتی و تعاملی است. از این رو، این پژوهش با هدف بررسی تعیین چشم انداز مشارکت سیاسی بر اساس ویژگی های شخصیتی با نقش میانجی گری روابط موضوعی در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات صورت پذیرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی مبتنی بر روش مدل یابی معادلات ساختاری است. در این پژوهش تعداد 500 دانشجو به عنوان حجم نمونه با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه شخصیتی نئو، پرسشنامه روابط موضوعی بل و همکاران (2008)، پرسشنامه مشارکت سیاسی فرج زاده استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مدل پژوهش تایید شد و به طورکلی تقریبا نیمی (43%) از مشارکت سیاسی توسط ویژگی های شخصیتی و روابط موضوعی قابل تبیین است. همچنین متغیرهای ویژگی های شخصیتی و روابط موضوعی بر مشارکت سیاسی اثر مستقیم معنادار دارند و مسیر ویژگی های شخصیتی با میانجی گری روابط موضوعی اثر غیرمستقیمی بر مشارکت سیاسی نشان دادند. نتایج این پژوهش بر ضرورت الگوهای ارتباطی موضوعی در زمینه ای از ویژگی های سرشتی افراد در فعالیت های کلان اجتماعی و ملی تاکید دارد.

  کلیدواژگان: مشارکت سیاسی، ویژگی های شخصیتی، روابط موضوعی
 • محمد امین قلمبر، فاطمه ثقفی*، سید محمد مقیمی، سیدمحمود حسینی صفحات 81-108

  برنامه ریزی برای آینده صنایع در شرایط عدم قطعیت، نیازمند تدوین سناریوی آینده پژوهانه است. این کار نیازمند دانش، هزینه و زمان است و انجام آن برای همه بنگاه های کوچک و بزرگ امکان پذیر نیست. از طرف دیگر، گاهی سناریوهای موجود تدوین شده در سطوح مختلف و با رویکردهای مختلف، می تواند برای ذینفعان این حوزه قابل استفاده باشد. هدف از این تحقیق آن است که نحوه ارتباط بین سناریو سطح صنعت و سطح بنگاه را در قالب مطالعه موردی صنعت کفش استخراج کند. ابتدا رویکردهای مختلف ادغام سناریوها شناسایی شد. سپس با روش PESTEL و پورتر و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با نظر خبرگان صنعت 30 عامل موثر بر صنعت شناسایی شد و 11 عامل بااهمیت و دارای عدم قطعیت تشخیص داده شد و درنهایت با ابزار میک مک دو عدم قطعیت مهم اندازه بنگاه و توان رقابت شناسایی شد و با روش GBN، چهار سناریوی فیل های پرنده، گیوه بابانوئل، عصر دایناسورها و آل استار کدخدا برای صنعت کفش استخراج شد. در گام بعدی با استفاده از رویکرد زورک در اتصال سناریوها و استفاده از نظر خبرگان، سناریوهای سطح صنعت به سناریوهای باورپذیر در سطح بنگاه در دو اندازه بنگاه بزرگ و کوچک تعمیم داده شد تا باعث تصمیم گیری بهتر مدیران این بنگاه ها شود. نتایج این تجربه می تواند گامی برای توسعه و اتصال سناریوها باشد.

  کلیدواژگان: سناریوپردازی چندسطحی، صنعت، بنگاه، GBN، تحلیل اثرات متقابل
 • شهاب طلایی شکری*، سیدجلیل لاجوردی، علی رضاییان، حمیدرضا فرتوک زاده صفحات 109-140

  توسعه گردشگری به علت وجود بازیگران و ذینفعان مختلف دارای پیچیدگی های زیادی است. این پیچیدگی و کنشگری بازیگران مختلف موجب شده است که جهت گیری پژوهش های حوزه گردشگری در یک دهه گذشته با رویکرد سیستمی روند رو به رشدی داشته باشد و تبیین پویایی های سیستم گردشگری در کشور، جایگاه خود را در بین مطالعات مختلف بازنماید. پرسش اصلی که در این مطالعه به دنبال آن بوده ایم، این است که انباشت تحقیقات صورت گرفته با این رویکرد سیستمی چگونه بوده و به دنبال پاسخ به کدام مسائل بوده اند؟ و دانش انباشته شده از چه روش هایی استفاده کرده و چه محتوایی را تولید کرده است؟ برای این منظور مجموع پژوهش های انجام شده در ارتباط با گردشگری و رویکرد سیستمی در فاصله سال های 1396-1386 مورد بررسی قرار گرفتند. این مطالعه از جنس مطالعات ثانویه بوده و به روش نظام مند انجام شده است و با مراجعه به پایگاه های علمی معتبر داخلی به بررسی مقالات، پایان نامه ها و طرح های پژوهشی در این زمینه پرداخته است. این مطالعه نشان می دهد که غالب پژوهش های گردشگری انجام شده در کشور با زمینه دانش جغرافیا تهیه شده اند و همچنان بررسی صنعت گردشگری با رویکرد سیستمی در مراحل ابتدایی قرار دارد. همچنین حجم کارهای علمی در این زمینه بسیار اندک بوده و تاکنون تولید ادبیات جامعی که بتواند عناصر و بازیگران سیستم گردشگری را تبیین نماید، صورت نگرفته است.

  کلیدواژگان: گردشگری، رویکرد سیستمی، فراتحلیل
 • سیداحمد حسینی گل افشانی، فتاح شریف زاده، جمشید صالحی صدقیانی، مهدی وکیل پور* صفحات 141-166

  نظام اداری ابزاری اساسی در پیشبرد اهداف و آرمان های مورد نظر نظام جمهوری اسلامی ایران است. لذا شاهد آن هستیم که با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، اسناد بالادستی و سیاستگذاری کشور شامل قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های کلان ابلاغی و برنامه های پنج ساله توسعه، اهمیت ویژه ای برای آن قائل هستند و جهت گیری کلی آن ها به سوی نقطه مطلوب و تعالی نظام اداری است. هدف اصلی پژوهش، طراحی مدلی برای تحول نظام اداری از منظر خط مشی های فرهنگی است. پژوهش حاضر برحسب هدف از نوع تحقیقات توسعه ای و برحسب نتیجه از نوع کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان علمی و اجرایی کشور تشکیل داده اند. با استفاده از روش نمونه گیری شبکه ای، هیئت خبرگان علمی 14 نفر و هیئت خبرگان اجرایی 16 نفر تعیین شد. در ادامه با انجام روش دلفی در سه مرحله با تعیین فراوانی پاسخ های جمع آوری شده، ابعاد و شاخص های تحول نظام اداری از منظر خط مشی های فرهنگی شامل ابعاد موثر بر تحول نظام اداری (فرهنگی، سیاسی، اداری و اقتصادی)، اجزای نظام اداری (مدیریتی، سیاسی، قانونی و حرفه ای)، سطوح نظام اداری (فردی، سازمانی و فراسازمانی)، فرایندهای تحول (ساختار، ارزش ها، کارکردها و منابع انسانی) و رویکرد دولت ها در مواجهه با تحول (یادگیری، رقابت و تقلید) شناسایی شد.

  کلیدواژگان: نظام اداری، تحول نظام اداری، خط مشی گذاری، خط مشی فرهنگی
 • عباس آخوندی* صفحات 167-196

  فصلنامه راهبرد متعلق به پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام با محوریت موضوعات علوم سیاسی از زیرمجموعه علوم انسانی است که از زمستان 1388 موفق به اخذ مجوز علمی- پژوهشی شده است. هدف این پژوهش، بررسی و ارزیابی شکلی و محتوایی مقالات این مجله است. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر تحلیل محتواست و از رویکرد توصیفی- تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات جامعه هدف استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، 388 مقاله منتشر شده در 9 سال گذشته از شماره 54 (بهار 1389) تا شماره 89 (زمستان 1397) مجله راهبرد است و به منظور توصیف عینی و کیفی محتوای مفاهیم، بررسی به صورت نظام دار و در قالب 11 شاخص انجام شده است. نتایج موضوعی به دست آمده نشان می دهد مقالات در 11 حوزه اصلی و 40 موضوع جزء، قابل دسته بندی هستند که از این میان، موضوع علوم سیاسی با 17 درصد، بیشترین مباحث مورد استفاده در این مقالات بوده اند. همچنین بیشترین فراوانی در زیر موضوعات به سیاست های خارجی با 7 درصد اختصاص یافته است. همچنین میزان مشارکت پژوهشگران خوب ارزیابی شد، به گونه ای که 800 نفر محقق در نگارش 388 مقاله مشارکت داشته اند و در این میان، مشارکت دانشگاه های تهرانی بیشتر بوده است. همچنین بررسی مولفان مقاله ها نیز نشان می دهد مولفان با رتبه علمی دکتری، دانشجوی دکتری و همچنین استادیار بیشترین تعداد از نویسندگان را به خود اختصاص داده اند. بررسی روش های پژوهشی نیز نشان داد مقالات توصیفی- تحلیلی، روش تحقیق مطالعات کتابخانه‎ای، بررسی منابع و همچنین ابزار بررسی اسناد و تحلیل محتوا از فن های پر استقبال پژوهشگران این حوزه بوده است.

  کلیدواژگان: مقاله، تحلیل محتوا، راهبرد، علوم سیاسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • احمدرضا قاسمی*، مریم امانی، علی رجب زاده قطری، عادل آذر صفحات 197-224

  نظر به افزایش تقاضای انرژی های تجدیدپذیر، زیست توده را می توان به عنوان منبع کلیدی انرژی های تجدیدپذیر دانست. زیست توده زباله در سطح جهانی به دلیل سیاست های مدیریت زباله و حفظ محیط زیست بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این منابع دارای پتانسیل زیادی برای تولید برق هستند هدف تبدیل آن ها به انرژی برق، مدیریت زباله ها و حفظ محیط زیست است، لذا زنجیره تامین نقش مهمی را در فراهم آوری موثر و کارآمد منابع زیست توده زباله برای تولید انرژی ایفا می کند. در این پژوهش، در گام نخست با مصاحبه از خبرگان اجزای زنجیره تامین زیست توده زباله در ایران شناسایی شد. با استفاده از روش نقشه شناختی فازی ابتدا روابط علی بین اجزای زنجیره بررسی و سپس به سناریوهای مختلف اجزای زنجیره تامین زیست توده زباله در جهت تولید انرژی پرداخته شد. نتایج روابط علی نقشه شناختی فازی نشان داد که تولید زیست توده زباله، پیش پردازش (تفکیک)، ذخیره سازی در محل دفن و حمل ونقل اولیه به ترتیب دارای درجه خروجی 5.5، 3.08، 2.97 و 2.86 هستند. در بررسی سناریوهای مختلف، نتایج نشان داد با افزایش میزان تاثیر تولید زیست توده زباله میزان تاثیر سایر اجزای زنجیره در جهت تولید انرژی نیز افزایش می یابد. ولی با افزایش میزان تاثیر حمل ونقل اولیه، ذخیره سازی در محل دفن میزان تاثیر سایر اجزا به همان نسبت کاهش می یابد تا جایی که رابطه تاثیرگذاری آن ها منفی می شود. می توان نتیجه گرفت که تولید زیست توده زباله نسبت به سایر اجزای زنجیره تامین تاثیرگذارتر و دارای اهمیت بیشتری برای تولید انرژی هست.

  کلیدواژگان: انرژی های تجدیدپذیر، زیست توده زباله، زنجیره تامین، تولید انرژی، نقشه شناختی فازی
|
 • Tahereh Miremadi* Pages 5-34

  Future studies in the modern era emerged to forecast science and technology trends, but with the passage of time, has undergone theoretical shifts. In this regard, thinkers introduced the concept of “foresight generations” to show gradual changes in axes, focuses, and differences of actors and dimensions within various models under the title of “foresight generations”. These experts maintain that the first foresight generation merely focused on science and technology, but the next generations shifted their attention to different fields of public policy. The main question of article is that the specifications of research and the Iranian foresight projects correspond to which generation of foresight, and what are their weaknesses. The second question is that how future studies can become an instrument for tackling general challenges of the society. The authors use Andersen's correspondence approach for building a conceptual model. Data collection was carried out by conducting an in-depth interviewing and documentary analysis, and findings were analyzed using the content analysis methodology in the framework of a classification extracted of Seritas and Andersen’s. The findings indicate that, first, the approach of foresight projects and programs in Iran, generally, stands in the first and second generations, so they have a logical and instrumental shortcomings to confront the current challenges. Secondly, Iran's scientific development in the arena of foresight has been unbalanced. Although, during the last two decades, Iran has been well advanced in terms of techniques and technical implementation of projects (technical implementation of foresight projects), it falls short on the issue of relevancy with planning process, on the one hand, and participation in the processes. For this reason, promoting the status of future studies in Iran to play an effective role in policymaking depends on building a unified vision based on the consensus of the elites, developing the structure and proper governance process.

  Keywords: futures studies, foresight generations, policy making, innovation policy
 • Mohsen Rezaei* Pages 35-52

  Money is the carrier of value which is created through a two-way process and is influenced by market and state. Since money carries value, all economic variables that have value can be carried or represented by money. State without market and market without state are unable to create money. Therefore, money is a phenomenon with two agents. This article, after reviewing the related literature on the nature, role and function of money, examines existing monetary views and their inability to interpret the widespread changes in the types of currencies used in economic history. It observes that there is no theoretical unity in definition, in form, in role and in the origin of money in the economy. Then, it presents a combinatorial theory with the help of value theory to cope with these monetary changes that is able to reduce the dispersion of money-related issues, and to explain more clearly money’s function, role and origin by introducing a central concept for it. The new theory combines two concurrent views regarding the creation of money which consider its origin to be either market or state. Money manifests itself in the economy in three forms; first, the state money created by the central bank, second, the endogenous money (bank money) created by the money markets, and finally, the exchange money (calculating money) which is created by the real markets. Each form has its own nature and function.

  Keywords: commodity money, economic needs, types of money, monetary policy tools, market, state
 • Mohammad Ebrahim Hadadi* Pages 53-80

  The stability of political systems is based on the level of participation of the individuals in the society and the level of individuals ’participation is function of unique personality and interactivity traits. Therefore, the present study was conducted to determine the perspective of political participation based on personality traits and the role of mediation of subject relations among male and female students of Islamic Azad University, Science and Research branch. This research is a correlation research based on structural equation modelling. In this research, 500 students were selected as sample size with available sampling method. We used Neo Personality Inventory, Bell's Relationship Questionnaire, and Farajzadeh Political Participation Questionnaire for collecting data. Research findings show that the research model has been confirmed and in general, almost half (43%) of political participation can be explained by personality traits and subject relations. Also, the variables of personality traits and subject relations have a direct effect on political participation. The path of personality traits by mediating thematic relations showed indirect effect on political participation. The results of this research emphasize the necessity of thematic communication patterns in the context of the natural characteristics of the individuals in the macro-social and national activities.

  Keywords: political participation, personality traits, subject relations
 • Fatemeh Saghafi* Pages 81-108

  Planning for the future of industries in uncertainty situations needs the development of a futuristic scenario. This requires knowledge, cost and time, and it is not possible for all small and large enterprises to do this. On the other hand, sometimes existing scenarios developed at different scales and approaches can be used for stakeholders in this area. The purpose of this research is to extract the relationship between industry-level scenario and firm level in shoe s industries. with the PESTEL and Porter methods, and semi-structured interviews with industry experts, 30 effective factors were identified on the industry and 11 factors were extract as important and uncertain factors.
  11 factors were analyzed by Micmac tool and 2 uncertainties were selected for developing industry level scenarios, afterward 6 factors were determined to develop Iran's firm's shoes narratives with small and large firm's size. The results of the study show the way of writing different levels of scenarios as well as connecting them in order to pave the way for better decision making at macro level and micro level simultaneously in addition to better understanding of the macro environment for industry actors. The results of this experience can be a step forward for developing 2scale-scenarios.

  Keywords: Multi-scale participation scenario, Industry, Firm, GBN, cross-impact analysis
 • Pages 109-140

  Tourism development due to the presence of actors and stakeholders has a lot of complexity. This complexity and agency of various actors have led to the fact that the tourism research has been increasingly oriented towards a systemic approach during the past decade, and the explanation of the dynamics of the tourism system has found its place among different studies in the country. The main question of this study is how researches conducted by applying systemic approach have been accumulated and to which questions they have intended to answer? What methods the accumulated knowledge have used and what content they have generated? To do this, all of the studies carried out in relation to tourism and systematic approach were investigated during the years between 2007 and 2017. This study is of secondary nature and was conducted in a systematic way. We examined articles, theses and research projects in this field by referring to authoritative domestic databases. This study shows that most of the tourism research conducted in the country is based on the field of geography, and the study of the tourism industry by applying a systemic approach is in its infancy. Also, the volume of scientific work in this field is very small and so far no comprehensive literature has been developed that can explain the elements and actors of the tourism system.

  Keywords: tourism, systemic approach, meta-analysis
 • Mahdi Vakilpour* Pages 141-166

  The administrative system is an essential tool in advancing the aims and goals of the Islamic Republic of Iran. Therefore, we see that after four decades of the Islamic Revolution, high level documents of the country, including the Constitution, vision plan, macro policies and five-year development plans attach particular importance to it, and their general orientation has been designed to reach the optimal point and excellence of the administrative system. The main goal of this article is to design a model for the change of the administrative system from the perspective of cultural policies. The present study is developmental research in terms of purpose of and is applied in terms of the result. The statistical population of the research is the scientific and executive experts of the country. Using the network sampling method, a panel of experts consisting of 14 people and an executive board consisting of 16 people were designated. Using Delphi method, we identified, in three stages, the dimensions and indicators of the change of the administrative system from the perspective of cultural policies including dimensions affecting the change of the administrative system (cultural, political, administrative and economic), the components of the administrative system (at the managerial, political , legal and professional levels), the levels of the administrative system (individual, organizational and supra-organizational), the processes of transformation (structure, values, functions and human resources) and the government's approach in the face of transformation (learning, competition and imitation).

  Keywords: administrative system, administrative reform, policy -making, cultural policy
 • Pages 167-196

  Strategic Quarterly is the journal of Strategic Research Institute affiliated to the Expediency Council. Its focus is on the subjects related to political science which is considered a subset of humanities. It has obtained a scientific -research grade since the winter of 2009. The purpose of this article is to examine and evaluate the form and content of the articles published in this journal. Its research method is qualitative and is based on content analysis. It uses a descriptive-analytic approach to describe and evaluate the content of the articles within the target community. The statistical population of this research is 388 articles published in the Strategy journal during the last nine years from No. 54 (Spring 2010) to No 89 (Winter 1397). To describe objectively and qualitatively the content of concepts, a survey was conducted systematically with 11 parameters. The results of the thematic study show that the articles are categorized in 11 domains and 40 topics. Among them, the topic of political science with 17 percent, was the most discussed one. Also, the most frequent subject in this domain was foreign policy with seven percent. On the other hand, the rate of participation of researchers was well evaluated, as 800 researchers contributed to 388 articles; it is worth noting that the researchers affiliated to the universities located in Tehran were much more active in this field. Also, an examination of the number of authors shows that the greatest number belongs to Ph.D. students and assistant professors. A study of research methods showed that descriptive-analytic and library research articles, document-based studies content analyses were most popular among researchers.

  Keywords: article, content analysis, Strategy, political science, Expediency Council
 • Pages 197-224

  Increasing demand for renewable energy has made the biomass a key source of renewable energy. The waste biomass has been given greater consideration at the global level, because of waste management and environmental protection policies. These resources have a large potential for electricity generation. The goal of converting them into electricity is waste management and environmental protection. Therefore, supply chain plays an important role in providing effective and efficient sources of waste biomass for energy production. In this article, first, through holding interviews with experts, waste biomass supply chain components were identified. Then, using the fuzzy cognitive mapping method, the causal relationships between components were investigated. The results showed that the out-degree of waste biomass production, pre-processing (separation), transportation, and storage in landfill place respectively is 5.5, 3.08, 2.97 and 2.86. Studying various scenarios showed that with increase in the impact of waste biomass production, the impact of other components of the chain would also increase. But with the increase in the impact of primary transportation, storage at the landfill, the effect of other components decreases respectively, to the extent that their effect is negatively affected. It can be concluded that the production of waste biomass is more influential and more important in comparison with other components of the supply chain in energy production

  Keywords: renewable energies, waste biomass, supply chain, energy production, fuzzy cognitive map